Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Miljø - referat 03-06-2008

Mødedato
03-06-2008 Kl. 10:00

Mødested
Myrthuegård, Myrthuevej 39, 6710 Esbjerg

Medlemmer
William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

 

 

Dagsorden

 1. Præsentation af Natur og Kulturformidlingscentret Myrthuegård
 2. Forslag til råstofplan for Region Syddanmark
 3. Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by - "kan"-opgaver
 4. Næste møde
 5. Eventuelt

 

 

 

1.      Præsentation af Natur og Kulturformidlingscentret

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Naturcenterleder Jens Futtrup og naturvejleder Tom Vestergaard, Myrthuegård giver en præsentation af Myrthuegårds tilbud og aktiviteter. Efterfølgende vil der være en kort rundvisning.

Natur & Kulturformidlingscentret Myrthuegård ligger lige der, hvor Varde Å løber ud i Ho-Bugt og Vadehavet begynder.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

2.      Forslag til råstofplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

08/235

Resumé

Ændringsforslag til Råstofplan for Region Syddanmark fremlægges til drøftelse i Særligt udvalg vedrørende miljø med henblik på godkendelse på regionsrådets møde den 23. juni 2008. Herefter skal ændringsforslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger i henhold til Råstofloven.

Efter høringen udarbejdes endeligt forslag til råstofplan, der forelægges udvalget i september med efterfølgende vedtagelse i regionsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Råstofloven skal regionsrådet udarbejde et forslag til råstofplan. Forslaget skal herefter udsendes i offentlig høring.

Råstofplanen kan først vedtages endeligt, efter at miljøministeren har meddelt, at den ikke er i strid med statslige interesser, eller der er opnået enighed mellem parterne om eventuelle ændringer.  

Regionsrådet udsendte "Forslag til råstofplan 2008-2020" i offentlig høring i perioden 4. februar til 31. marts 2008. Regionen modtog 86 indsigelser og bemærkninger fra statslige myndigheder, kommuner, institutioner, brancheforeninger, entreprenører og borgere.

Vedlagte ændringsforslag er udarbejdet på baggrund af de fremsendte bemærkninger og indsigelser (bilag 2a).

Indsigelser og bemærkninger er journaliseret i sagen 08/235 og oversigt over dokumenter sorteret efter kommuner og kategorier findes som kortbilag 1 i forslag til råstofplan 2008-2020.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget drøfter ændringsforslaget til råstofplanen med henblik på en godkendelse i regionsrådet den 23. juni 2008.

Udvalget

Andreas Blinkenberg orienterede om ændringsforslaget til råstofplan for Region Syddanmark, som er udarbejdet på baggrund af de indkomne indsigelser.

Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ændringsforslaget til råstofplan for Region Syddanmark godkendes.

Bilag:

2a - Forslag til Råstofplan 2008-2020.

3.      Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by - "kan"-opgaver

Sagsnr:

07/7173

Resumé

Handleplanen er opdelt i to slags opgaver, nemlig "skal"- og "kan"-opgaver. I forlængelse af de tidligere drøftelser skal udvalget på dette møde drøfte "kan"-opgaver, dvs. om der skal foretages flere undersøgelser og vurderinger af den forurening, der er i Banegravsdepotet.

Sagsfremstilling

Den foreslåede handleplan indeholder opgaver, der er opdelt i "skal"- og "kan"-opgaver. På mødet den 29. januar 2008 tog udvalget "skal"-opgaverne til efterretning.

I forhold til Jordforureningsloven er arealet ved banegravsdepotet ikke omfattet af en offentlig indsats. Regionen kan politisk vælge at prioritere en indsats med det formål at beskytte befolkningen mod at komme i kontakt med forureningen.

I givet fald er der tale om en "kan"-opgave, som regionen prioriterer at sætte i gang begrundet i, at forureningen betragtes som helt særlig, så det er nødvendigt at vurdere, om der skal gøres mere end f.eks. den skiltning, der er ved Banegravsdepotet i dag, og som er anbefalet af embedslægen.

Jordforureningsafdelingen har gennemgået den viden, der er i dag om Banegravsdepotet.

Der er en række forhold, som det er nødvendigt at få belyst for at kunne vurdere risikoen for kontakt og indånding ved ophold på depotet nøjere, end tilfældet er i dag.

Det drejer sig om:

 • hvor godt er depotet dækket af, som det ligger i dag
 • hvilke stoffer indeholder depotet, og hvilken sundhedsmæssig risiko udgør de ved ophold på depotet
 • sker der en afdampning fra deponeringen

"Kan"-opgaven kan omfatte:

 • Kemisk studie af deponerede stoffer med henblik på risikovurdering af stofferne og fastlæggelse af analysemetoder
 • Undersøgelser af forureningsniveau i de øverste jordlag på Banegravsdepotet
 • Undersøgelse af det eksisterende dæklags tykkelse.
 • Undersøgelse af om affaldet giver anledning til afdampning, som der skal tages højde for i forbindelse med en evt. afdækning
 • Risikovurdering i forhold til ophold på depotet
 • Opstilling af forslag inkl. prisoverslag til en indsats for at begrænse risikoen ved ophold på depotet.


Nedsivning fra Banegravsdepotet er ikke omfattet af ovenstående undersøgelser, da nedsivningen behandles under "skal"-opgaverne.

Embedslægen har i 2005 vurderet risikoen fra Banegravsdepotet. Embedslægen vurderede, at enhver form for kontakt med kemikalieaffaldet i Banegravsdepotet ikke bør finde sted.

Embedslægen vurderede samtidig, at der ikke foreligger en umiddelbar risiko for udsættelse for større mængder stærkt giftige forbindelser. Der er kun risiko for kontakt med affaldet, hvis man gennemgraver dæklaget af jord og bygningsaffald.

Embedslægeinstitutionen anbefalede, at befolkning og forbipasserende gøres opmærksomme på, at der er et affaldsdepot i området, således at det undgås, at nogen uforvarende begynder at grave i området. Efter anbefaling fra embedslægen er der på en offentlig sti, som passerer forbi depotet i dag, opsat to skilte, som oplyser om forureningen.

Der er ikke siden denne vurdering fra Embedslægeinstitutionen foretaget nye undersøgelser af og ved Banegravsdepotet.

Banegravsdepotet er et stærkt forurenet, stedvist dårligt afdækket areal, der ligger bynært og tæt ved kolonihaver. Depotet er i dag et ubenyttet areal bevokset med krat, buske og træer. Færdsel og ophold på depotet er meget beskeden.

Da risikoen netop ikke er kendt, er det er ikke muligt at kvantificere, hvilken sundhedsmæssig effekt det vil have at prioritere nye undersøgelser, risikovurderinger og eventuelle tiltag i forhold til Banegravsdepotet.

De foreslåede undersøgelser skønnes at ville kunne udføres indenfor en økonomisk ramme på 500.000 kr. i 2008-2009. En prioritering af "kan"-opgaven vil betyde, at areal-undersøgelser i henhold til ventelisten i Arbejdsplan 2008 vil blive udskudt.

Bilag

Der henvises til bilag til udvalgsmøde den 29. januar 2008, hvor forslag til handleplanen er vedlagt, se venligst http://www.regionsyddanmark.dk/wm231762 samt til referat fra samme møde, se venligst http://www.regionsyddanmark.dk/wm232096 samt til referat fra udvalgsmødet 4. marts 2008, se venligst http://www.regionsyddanmark.dk/wm234501.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalgets kommentarer til prioritering og igangsættelse af "kan"-opgaver indarbejdes i handleplanen, som herefter sendes videre til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

Udvalget

Udvalget anbefaler, at "kan-opgaverne" indarbejdes i handleplanen, som herefter sendes til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

4.      Næste møde

Sagsnr:

08/417

Sagsfremstilling

Næste møde i særligt udvalg vedr. miljø afholdes den 19. august 2008.

5.      Eventuelt

Sagsnr:

07/417


Siden er sidst opdateret 11-06-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring