Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 04-06-2008 - Gennemførelse - akutområdet

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato
04-06-2008 Kl. 12:00 - 15:55

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück

Afbud
Søren Salling

 

 

Dagsorden

 1. Status for gennemførelsesplanen
 2. Specialeplan
 3. Plan for neurorehabilitering
 4. Fremtidige funktioner på Middelfart Sygehus
 5. Næste møde.
 6. Eventuelt.

 

 

1.      Status for gennemførelsesplanen

Sagsnr:

08/621

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af akutplanen den 20. december 2007 blev det besluttet, at regionsrådet den 23. juni 2008 skal have forelagt en gennemførelsesplan i relation til akutplanen.

Gennemførelsesplanen skal bl.a. indeholde forslag til speciale- og funktionsfordeling,  forslag til udbygning af det præhospitale område, forslag til overordnet investeringsplan samt konklusioner og anbefalinger fra en lang række arbejdsgrupper, som har været nedsat i foråret 2008.

De væsentligste punkter i tidsplanen vil omhandle de ændringer, som gennemføres på kort sigt (konsolidering) samt den overordnede rækkefølge i anlægsinvesteringerne.

Gennemførelsesplanen forventes den 23. juni 2008 sendt i høring hen over sommeren. Høringsparter vil være de samme, som ved de høringer om akutplanen, der blev gennemført i 2007. Herefter vil høringssvar og endelig gennemførelsesplan blive forelagt regionsrådet til endelig beslutning ultimo september 2009.

Det forventes, at der efterfølgende og løbende vil blive arbejdet med uddybning og kvalificering af de elementer, der indgår i gennemførelsesplanen. Det betyder bl.a., at der løbende, og i takt med at akutplanen kan realiseres, vil blive forelagt konkrete sager til politisk beslutning.   

Indstilling

 • Til orientering.

 

Udvalget

Det særlige udvalg blev orienteret om status for analysen af forskellige placeringer af et nyt sygehus i Sønderjylland, herunder om drøftelserne på et møde med Miljøcenter Odense.

Den videre politiske proces i forbindelse med gennemførelsesplanen blev drøftet.

 

 

2.      Specialeplan

Sagsnr:

08/5529

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal i forbindelse med gennemførelsen af akutplanen udarbejde en specialeplan.

Specialeplanen skal sikre, at specialer og funktioner placeres i bæredygtige enheder med stærke faglige miljøer og større rutine til den enkelte sundhedsperson grundet større behandlingsvolumen. Nogle specialer er allerede placeret i henhold til akutplanen, men en række mindre specialer samt en række funktioner er ikke blevet placeret.

Specialeplanen skal indeholde forslag til placering af disse mindre specialer og funktioner samt en yderligere gennemgang af alle specialer.

Planen udarbejdes ud fra de specialeudmeldinger, som Sundhedsstyrelsen har udsendt for en række specialer, og med faglig rådgivning fra specialerådene samt de lægefaglige direktører fra sygehusenhederne.   

Det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet fik den 7. maj 2008 en mundtlig orientering om status for specialeplanlægningen, som fortsatte den 19. maj 2008, hvor det særlige udvalg også havde en indledende drøftelse vedr. speciale- og funktionsfordelingen.

Behandlingen af sagen fortsætter på dagens møde.

Indstilling

 • Til orientering og drøftelse.

 

Udvalget

Det særlige udvalg fik præsenteret et oplæg vedr. speciale- og funktionsfordelingen. Det blev aftalt, at de anvendte plancher skulle rundsendes til udvalgets medlemmer i elektronisk form, ligesom de sundhedsfaglige anbefalinger.

Bilag:

 

 

 

3.      Plan for neurorehabilitering

Sagsnr:

08/1019

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af akutplanen den 20. december 2007 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en samlet plan for neurorehabilitering (rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade) i Region Syddanmark. Hertil blev der nedsat en arbejdsgruppe primo 2008.

Sygehusledelseskredsen udpegede direktør Peder Jest, OUH & Svendborg, til formand for den arbejdsgruppe, der skulle varetage opgaven og herunder beskrive to modeller. Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde med tre anbefalinger.

Arbejdsgruppen anbefaler en model, der indebærer, at der på hvert akutsygehus etableres en afdeling til længerevarende neurorehabilitering, suppleret med en regionsfunktion på OUH til længerevarende neurorehabilitering til patienter med hovedtraumer m.v. og en udbygning af den tidligere specialiserede neurorehabilitering til den samme patientgruppe.

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at gruppen udarbejder et konkret forslag til indretning og dimensionering af rehabiliteringsafsnittene på akutsygehusene, og at der igangsættes et kvalitetsudviklingsarbejde for at sikre høj ensartet kvalitet.

Indstilling

Det indstilles

 • at planlægningsgruppens anbefalede model indarbejdes i gennemførelsesplanen vedr. akutplanen, som efterfølgende fremlægges til godkendelse i regionsrådet den 23. juni.
 • at de to øvrige anbefalinger fra arbejdsgruppens rapport indarbejdes i det videre planlægningsarbejde.

 

Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen.

Bilag:

 

 

 

4.      Fremtidige funktioner på Middelfart Sygehus

Sagsnr:

08/621

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med gennemførelse af akutplanen i Region Syddanmark er der nu udarbejdet forslag til fremtidige funktioner på Middelfart Sygehus.

De nuværende funktioner på Middelfart Sygehus er i dag en del af Odense Universitetshospitals kliniske afdelinger. I den nye sygehusstruktur bliver Middelfart Sygehus en del af Sygehus Lillebælt og skal bl.a. rumme et kommende regionalt rygcenter. Der er i denne forbindelse behov for afklaring af, hvor de nuværende funktioner på Middelfart Sygehus skal placeres i den fremtidige sygehusstruktur, herunder evt. en etapedelt udflytning af organkirurgi, ortopædkirurgi m.v.

Direktionerne på de to sygehusenheder - Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital - har udarbejdet forslag til organisering af fremtidige funktioner på Middelfart Sygehus, som bl.a. indeholder følgende elementer:

 • Sygehus Lillebælt overtager Middelfart Sygehus fra OUH pr. 1. januar 2009 med henblik på etablering af et kirurgisk og medicinsk rygcenter 
 • Den nuværende aktivitet i Middelfart fordeles mellem Sygehus Lillebælt og OUH i forhold til sygehusenes naturlige optageområder
 • Som følge af personalesivninger og rekrutteringsvanskeligheder foreslås, at der lukkes for akut organkirurgi pr. 1. juli 2008, mens den elektive organkirurgi videreføres til 31. december 2008, hvorefter den flyttes til OUH og Sygehus LiIllebælt. En særskilt sag herom forelægges for forretningsudvalget den 11. juni 2008 og for regionsrådet den 23. juni 2008.
 • OUH viderefører ortopædkirurgien incl. skadestuen, anæstesi- og intermediærafdelingen og laboratoriefunktionen 
 • Sygehus Lillebælt overtager pr. 1. januar 2009 røntgenafdelingen og terapiafdelingen samt ikke-kliniske servicefunktioner og eksisterende servicekontrakter. 

I sammenhæng med planer for udbygning og nybygning på de to sygehusenheder skal der arbejdes videre med at belyse muligheder og tidspunkt for flytning/samling af den akutte stationære ortopædkirurgiske aktivitet i henholdsvis Kolding og Odense.

Indstilling

 • Det indstilles, at rapporten "Fremtidige funktioner på Middelfart Sygehus" fra april 2008 indarbejdes i gennemførelsesplanen for akutplanen, som efterfølgende fremlægges til godkendelse i Regionsrådet den 23. juni 2008.

 

Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at det i det videre arbejde med gennemførelsesplanen tydeliggøres, hvad der er den varige løsning for Middelfart Sygehus, og hvad der er en overgangsordning.

Bilag:

 

 

 

5.      Næste møde.

Sagsnr:

08/413

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes d. 10. juni 2008 kl. 15.00.

 

 

6.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/413

Udvalget

Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 31-07-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring