Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 11-06-2008

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato
11-06-2008 Kl. 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Jens Andresen, Poul Weber, William Jensen.
Jens Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 23-27
Bent Poulsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 23-27

 

 

Dagsorden

 1. Lukket punkt: Sygehus Sønderjylland - licitationsresultat
 2. Lukket punkt: Bramdrupdam Bofællesskaber

 

 

 

1.      Forslag til gennemførelsesplan for akutplan

Sagsnr:

08/621

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af akutplanen den 20. december 2007 blev det besluttet, at regionsrådet på møde den 23. juni 2008 skal have forelagt en gennemførelsesplan.

Forslag til gennemførelsesplan eftersendes.

Det forventes, at Regionsrådet den 23. juni 2008 sender forslag til gennemførelsesplan i høring hen over sommeren - med høringsfrist 1. september 2008. Høringsparter vil være de samme, som ved høringer om akutplan gennemført i 2007. Herefter vil høringssvar og endelig gennemførelsesplan blive forelagt regionsrådet til endelig beslutning ultimo september 2008.

Indstilling

 

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at forslag til gennemførelsesplan udsendes i høring.

 

Udvalget

Hovedforslaget anbefales over for regionsrådet.

Forretningsudvalget drøfter sagen om det nye sygehus i Sønderjylland på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde mandag den 23. juni kl. 12.30.

Bo Libergren tog forbehold i forhold til hovedforslagets side 10 vedr. øjenspecialet.

Bilag:

 

 

 

2.      Afrapportering fra det særlige udvalg vedr. budgetprocedure m.v.

Sagsnr:

07/21300

 

Resumé

Regionsrådet nedsatte i november 2007 et særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v.

Der fremlægges afrapportering fra udvalget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsatte i november 2007 et særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v.

Udvalget fik til opgave at fremsætte forslag til overordnede procedurer for budget 2009, herunder økonomi- og aktivitetsrapportering og budgetopfølgning i øvrigt. Herudover skulle udvalget bl.a. understøtte konkrete forslag vedr. indførelse af omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet samt videreudvikling af formidling af økonomi- og budgetrelaterede sager. Udvalget har siden november 2007 holdt syv møder.

Udvalgets anbefalinger vedr. overordnet proces for budget 2009 m.v., herunder afholdelse af et budgetseminar, er tiltrådt af regionsrådet den 25. februar 2008.

Anbefalinger til styringsprincipper/spilleregler ved overgang til omkostningsbevillinger på sundhedsområdet forelægges som særskilt sag for forretningsudvalget.

Udvalgets anbefalinger i øvrigt er sammenfattet i notat vedr. afrapportering fra udvalget.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at anbefalingerne fra det særlige udvalg vedr. budgetprocedure mv. godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

3.      1. økonomi og aktivitetsrapportering

Sagsnr:

08/7924

 

Resumé

Tre gange om året fremlægges økonomi- og aktivitesrapportering. Dette er den første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2008.

Sagsfremstilling

Nedenstående oversigt skal give overblik over det væsentligste vedr. økonomi og aktivitet på regionens områder.

 

 

Område

Aktivitet

 

Hovedkonto 1

Sundhed

Aktivitetskravene forventes overholdt

 

Forventes et samlet merforbrug

På grund af merforbrug på sygesikring og sygehusene, men opvejes næsten af et mindreforbrug på Fællesudgifter og indtægter.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2008

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 2

Social og Specialundervisning

Aktivitetsniveauet er ca. 2 % højere end budgetter

 

Forventet balance

Merforbrug som følge af meraktivitet, modsvares af øgede takstindtægter fra kommunerne.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2008 

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 3

Regional Udvikling

Aktivitetsniveauet forventes lavere end budgetteret på grund af tidsforskydninger vedr. igangsættelse af projekter

Forventet mindreforbrug

På grund af planlagte tidsforskydninger.

 

Uforbrugte midler overføres til 2008 til samme formål

Hovedkonto 4

Fælles formål og administration

Udredning vedr. IT

Forventet balance

 

Evt. mer-/mindreforbrug finansiers af hovedkonto 1-3

Hovedkonto 5

Renter mv.

På baggrund af det positive driftsresultat i 2007 forventes en lavere renteudgift i 2008

Forventet mindreforbrug

·          Mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1-3

 

På regionens sygehuse forventes et samlet merforbrug på 148 mio.kr., der er ligeligt fordelt mellem Odense Universitetshospital, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Det forventede merforbrug er på niveau med de styringsproblemer, der blev konstateret i sygehusenes driftsregnskaber for 2007. Der er nu iværksat og planlagt en række handleplaner, der skal forbedre driftsresultaterne. Virkningen af handleplanerne for 2008 er pt. usikker, og følges tæt i dialog med sygehusene.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at den 1. økonomi og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

4.      Budgettilpasning på sundhedsområdet

Sagsnr:

08/8379

 

Resumé

Budgetopfølgning for 2008 på sundhedsområdet vedrører budgetneutrale omflytninger samt op - / nedregulering af udgifts - og indtægtsbevillinger.

Sagsfremstilling

I forlængelse af regnskabsafslutningen for 2007 og den første økonomi - og aktivitetsrapportering for 2008, som er forelagt for regionsrådet på samme dagsorden, ønskes følgende budgetneutrale omflytninger bragt på plads:

 • Budgetbeløb vedrørende kommuneindtægter for færdigbehandlede patienter, ambulant genoptræning og hospicebehandling flyttes til finansieringskonti.
 • Nedlæggelse af enkelte rammer på centrale konti.
 • Budgetneutral omflytning, der vedrører de økonomiske konsekvenser af opsigelse af aftale vedrørende genforsikringspræmie for tjenestemænd ansat efter 1. september 1991 mellem Sampension (det tidligere Kommunernes Pensionsforsikring) og Vejle Amt. 
 • Overskud fra Amgros skal efter aftale i Fyns Amt og Ribe Amt overføres til Sydvestjysk Sygehus og OUH, så det indgår i sygehusenes driftsresultat. Med denne budgettilpasning permanentliggøres denne aftale.
 • Permanentliggørelse af bevilling til drift af 2 nye PET-scannere hos OUH. 
 • Der er foretaget yderligere mindre tekniske reguleringer på sygehusene.
 • Endelig skal nævnes, at SATS puljeindtægter til psykiatrien overføres fra finansieringskonto til driftsenhederne på det psykiatriske område.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der foretages bevillingsændringer på sundhedsområdet svarende til den i det vedlagte notat (tabel 1) anførte fordeling mellem bevillingsområder.

 

Udvalget
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

5.      Udvidelse af bygning til kræftbehandling på Vejle Sygehus

Sagsnr:

07/4332

 

Resumé

På baggrund af udmøntning af den årlige kræftlånepulje for 2008 søger Vejle Sygehus om
godkendelse af revideret byggeprogram indenfor projektet "Etablering af 5. og 6. acceleratorrum og indkøb af 5. accelerator". Det er en udvidelse af det allerede besluttede nybyggeri med en ekstra etage, som skal huse en MR-scanner, som skal bruges til udredning i forbindelse med kræftbehandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har behandlet anlægsprojektet vedr. etablering af 5.
og 6. acceleratorrum og indkøb af 5. accelerator på Vejle Sygehus den 16. april 2007
og den 5. november 2007. Projektet omfatter nybyggeri af en strålekælder og to etager
ovenpå strålekælderen til faciliteter i forbindelse med strålebehandlingen.

Byggeriet af selve strålekælderen er igangsat, mens byggeriet af de to etager ovenpå strålekælderen stadig er i planlægningsfasen. Projektet er finansieret af statens årlige kræftlånepuljer, og den samlede anlægsbevilling for projektet fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i mio. kr.

 

Etablering af 5. og 6. acceleratorrum og indkøb af 5. accelerator

Anlægsbevilling

Akk. forbrug pr. 31.12.2007

Rådighedsbeløb 2008

Rådighedsbeløb 2009

I alt (indeks 121,8)

Regionsrådet 26.5.2008

68,528

3,879

44,182

20,467

68,528

Regionsrådet 25.2.2008 og forretningsudvalg 12.3.2008

11,200

 

11,200

 

11,200

I alt

79,728

3,879

55,382

20,467

79,728

 

På baggrund af regionsrådets og forretningsudvalgets udmøntning af kræftlånepulje for 2008 henholdsvis den 25. februar 2008 og den 12. marts 2008 er Vejle Sygehus blevet tildelt 22,2 mio. kr. til en MR-scanner - hvoraf de 11,2 mio. kr. (indeks 121,8) er afsat til nybyggeri af en ekstra etage ovenpå strålekælderen til husning af MR-scanneren. På den baggrund har Vejle Sygehus fremsendt et revideret byggeprogram, der samler de tre etager ovenpå strålekælderen i ét projekt til godkendelse.

Endvidere har Vejle Sygehus fremsendt et byggeprogram for følgearbejder vedr. etablering af strålekælderen til godkendelse. Udvidelsen af acceleratorkapaciteten og forøgelsen af patientindtag medfører et behov for ændret logistik og patientflow i stråleterapien. Finansieringen af projektet er indeholdt i anlægsbevillingen til etablering af 5. og 6. acceleratorrum og indkøb af 5. accelerator på Vejle Sygehus.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at tidligere godkendte byggeprogram "Ny bygning A810/A820" annulleres,
 • at byggeprogram "Vejle Sygehus: Ny bygning A810, A820 og A830 - byggeprogram - dispositionsforslag" godkendes,
 • at byggeprogram for følgearbejder på A200/A201 vedr. anlægssag A8 acceleratorkælder godkendes, 
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de to anlægsprojekter.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 • Bilag 5.a - Lukket bilag: Følgearbejder vedr. A8: udførelse af A200 og A201
 • Bilag 5.b - Lukket bilag: Vejle Sygehus. Uddrag af byggeprogram

 

 

 

6.      Lukning af dagklinikken på Give Sygehus

Sagsnr:

08/8363

 

Resumé

Dagklinikken i Give foreslås flyttet til Vejle pr. 1. september 2008.

Sagsfremstilling

Dagklinikken i Give blev etableret i 1994 for at strømline de ambulante og dagkirurgiske indgreb inden for det ortopædkirurgiske område på Vejle og Give Sygehuse. I dag foretages undersøgelser og behandlinger af patienter med forskellige former for skader i bevægeapparatet (skulderled, knæled, albueled, fodled, korsbånd m.m.). I 2007 blev der udført ca. 2.100 operationer og 10.500 ambulante besøg.

Dagklinikken har fungeret under og i tæt samarbejde med Ortopædkirurgisk afdeling på Vejle Sygehus, som i denne arbejdsdeling har specialiseret sig i stationære hofte- og knæoperationer samt større rygoperationer og akut-kirurgi.

I efteråret 2007 oplevede dagklinikken imidlertid en større personaleflugt som følge af den usikkerhed, der omgærede fremtiden og placeringen af Give Sygehus i den forestående akutstruktur i Region Syddanmark. Frem til nytår modtog afdelingen således opsigelser fra tre ud af fem overlæger, fire ud af syv sekretærer og ti ud af tyve sygeplejersker uden at kunne rekruttere tilsvarende nyt personale. For at sikre et fortsat behandlingstilbud foreslås funktionen derfor flyttet til Vejle Sygehus med virkning fra 1. september 2008.

Organisatorisk og budgetmæssigt hører dagklinikken fortsat under Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle. Driftsmæssigt håndteres indflytningen således ved en intern budgetomplacering. Samtidig tilpasses "baseline" for Ortopædkirurgisk afdeling.

Flytningen omfatter 29 medarbejdere fra dagklinikken, fysioterapien samt anæstesiologisk afdeling på Give Sygehus, som flyttes som et faglig fællesskab og i overensstemmelse med regionens personalegarantier.

Indflytningen af den dagkirurgiske funktion fra Give til Vejle er i overensstemmelse med regionsrådets beslutning om fremtidig akutstruktur/sygehusstruktur, idet der herved skabes plads til en fortsat udvidelse af Friklinikken på Give Sygehus.

De kapacitetsmæssige konsekvenser på Vejle Sygehus som følger af indflytningen foreslås indarbejdet i gennemførelsesplanen for den fremtidige akutstruktur. Indtil gennemførelsesplanen er besluttet kan indflytningen håndteres ved midlertidige interne rokader på Vejle Sygehus.    

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at dagklinikken i Give flyttes til Vejle Sygehus pr. 1. september 2008.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

7.      Lukning af Organkirurgisk afdeling på Middelfart Sygehus

Sagsnr:

08/8377

 

Resumé

Fra den organkirurgiske afdeling i Middelfart foreslås følgende flytninger af aktivitet i 2008:

Den akutte organkirurgiske aktivitet  i Middelfart foreslås flyttet til Odense/Svendborg og til Sygehus Lillebælt pr. 1. juli 2008.

Den elektive organkirurgiske aktivitet i Middelfart foreslås flyttet til Odense/Svendborg og til Sygehus Lillebælt pr. 1. september 2008.

Den dagkirurgiske aktivitet i Middelfart foreslås flyttet til Odense/Svendborg/Nyborg og til Sygehus Lillebælt pr. 31. december 2008.

Sagsfremstilling

Organkirurgisk afdeling i Middelfart - som ledelsesmæssigt hører under Odense Universitetshospital - oplever på nuværende tidspunkt personalesivninger og svære rekrutteringsvanskeligheder, og vil kun i en kortere periode kunne opretholde aktiviteten. (I 2007: 1.800 udskrivninger og 7.000 sengedage svarende til ca. 22. senge ved 85% belægning). 

Aktiviteten skønnes imidlertid at kunne rummes på sygehusene i Odense/Svendborg/Nyborg og Sygehus Lillebælt.

Som følge af vakancer og rekrutteringsvanskeligheder er der for få speciallæger i bagvagtslaget. Det foreslås derfor, at afdelingens akutte (stationære) aktivitet flyttes pr. 1. juli 2008. Forslaget skal desuden ses i sammenhæng med ferieplanlægningen, der starter på dette tidspunkt.

Med hensyn til den elektive (stationære) aktivitet vil denne kunne opretholdes i en kortere periode, men med stigende vanskeligheder som følge af en manglende dækning af forvagtslaget af yngre læger. Det foreslås derfor, at afdelingens elektive (stationære) aktivitet  flyttes pr. 1. september 2008. Den dagkirurgiske og ambulante aktivitet foreslås opretholdt til 31. december 2008, hvorefter også denne aktivitet foreslås flyttet.     

Den organkirurgiske aktivitet forventes fordelt med 70% til OUH og 30% til Sygehus Lillebælt, svarende til sygehusenes naturlige optageområde. Samtidig tilpasses "baseline" for de to sygehuse. Driftsmæssige besparelser af reduceret kirurgisk lægevagt indarbejdes if. gennemførelse af akutplanen. 

Flytningen omfatter 41 medarbejdere på Organkirurgisk afdeling og 15 personer på Anæstesiologisk afdeling, som tilbydes ansættelse i Odense/Svedborg/Nyborg i overensstemmelse med regionens personalegarantier.  

Flytningen af den organkirurgiske aktivitet fra Middelfart til OUH/Svendborg og Sygehus Lillebælt er i overensstemmelse med Regionsrådets beslutning om fremtidig akutstruktur/sygehusstruktur, idet der herved skabes plads til etablering af et regionalt rygcenter.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

 • at den akutte organkirurgiske aktivitet  (stationær aktivitet) i Middelfart flyttes til Odense/Svendborg og til Sygehus Lillebælt pr. 1. juli 2008,
 • at den elektive organkirurgiske aktivitet (stationær aktivitet) i Middelfart flyttes til Odense/Svendborg og til Sygehus Lillebælt pr. 1. september 2008,
 • at den dagkirurgiske og ambulante aktivitet i Middelfart flyttes til Odense/Svendborg/Nyborg og til Sygehus Lillebælt pr. 31. december 2008.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

8.      Intensivkapacitet

Sagsnr:

08/8078

 

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2008 for Region Syddanmark blev der prioriteret midler til afhjælpning af flaskehalse og kapacitetsproblemer herunder bl.a. på intensivområdet.

På den baggrund er intensivkapaciteten på regionens sygehuse blevet undersøgt, og det indstilles, at intensivområdet på Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus styrkes.     

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2008 for Region Syddanmark blev der prioriteret en pulje på 46 mio. kr. til afhjælpning af flaskehalse og kapacitetsproblemer m.v. herunder bl.a. på intensivområdet. På baggrund heraf har sundhedsområdet med bistand fra sygehusledelsesrepræsentanter undersøgt kapacitetssituationen på intensivafdelingerne i regionen. Der er til denne undersøgelse indsamlet en række data om intensivkapaciteten bl.a.: sengedøgn, belægning, personaleressourcer og antal overflytninger af kapacitetsmæssige årsager.

Den samlede vurdering efter gennemgangen er, at der på Sydvestjysk Sygehus (SVS) og Odense Universitetshospital (OUH) er behov for at højne niveauet for patienter på intensivafdelingerne. På SVS er personalenormeringen pr. sengedag betydelig lavere end på de øvrige sygehuse, og belægningsprocenten er over 100. På OUH er der ligeledes lav plejenormering og høj belægningsprocent.

Der er mange overflytninger af patienter til andre sygehuse og hyppige aflysninger af planlagte operationer pga. manglende intensivkapacitet. Endvidere udskrives nogle patienter for tidligt til almindelige sengeafsnit for at give plads til mere trængende patienter, og endelig udnyttes operationskapaciteten ikke fuldt ud, idet der planlægges med lav aktivitet pga. intensivkapaciteten. På den baggrund foreslås, at intensivkapaciteten på disse sygehuse styrkes.

På OUH foreslås der på kort sigt, at intensivområdet udbygges med 9 intensiv-/intermediærpladser fordelt på 3 afdelinger, der fysisk ligger spredt på sygehuset. Dette medfører en ekstra normering på 41 sygeplejersker og 3 læger. Plejenormeringen til en intensivplads er normalt 6 plejestillinger og til en intermediærplads (lavintensiv) tre plejestillinger. Ordningen - herunder normeringen - revideres, når Vestfløjen står færdig, og en mere permanent løsning kan etableres.

Ved udbygningen af intensivpladser på OUH forudsættes det, at antallet af patienter på intensivafdelingerne øges. Værdien af den afledte merproduktion foretages der ikke baseline korrektion for, da udvidelsen ikke kan finansieres indenfor de 55% af DRG, der er forudsat ved meraktivitetsafregningen. 

Baseline justeres dog for patienter, der liggger ud over 72 timer på intensivafdelingen. Dimensionering og bestykning af den permanente løsning aftales i efteråret 2008. De årlige driftsudgifter på OUH for den midlertidige løsning udgør 22 mio. kr. Hertil kommer udgifter til anskaffelser og anlæg.

På SVS foreslås, at der midlertidigt oprettes 2 intermediære pladser på en 2-sengestue, der nu står ledig. Permanent forelås oprettelse af 6 ekstra intermediære pladser, som skal ligge i den nuværende intensivafdeling, mens intensivafdelingen skal ligge på 1. sal i den nye tilbygning (kaldet "midlertidig sengebygning" eller "Næsen").

De årlige driftsudgifter på SVS udgør for den midlertidige løsning 2,4 mio. kr. og for den permanente løsning 7,2 mio. kr. I forbindelse med etablering af den permanente løsning er der udgifter til anskaffelser, som forventes finansieret af medicopuljen i 2009 og 2010 og udgifter til anlæg, som er anslået til 5 mio. kr. Anlægsudgiften foreslås finansieret af projektet "renovering af sengebygning", der er afsat på investeringsoversigten, idet dette projekt indeholder renovering af nuværende intensivafdeling. 

De økonomiske konsekvenser for OUH og SVS fremgår af nedenstående tabel.

 

Økonomioversigt. Beløb i 1000 kr.

 

 

Anlæg

Anskaffelser

Driftsudgifter 2008

Driftsudgifter 2009

Driftsudgifter 2010 og fremover

OUH*

4.500

5.166

7.315

21.944

21.944

SVS**

5.000

***

1.000

4.800

7.200

 

*Det angivne beløb i 2008 er under forudsætning af opstart 1.9.2008. 

**De angivne beløb er under forudsætning af opstart af midlertidig løsning 1.8.2008 og permanent løsning 1.7.2009.

***Udgiften forventes finansieret af medicopuljen i 2009 og 2010.

Styrkelsen af intensivkapaciteten på OUH og SVS medfører behov for rekruttering af ekstra personale. Det foreslås, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til rekruttering af udenlandsk personale indenfor intensivområdet til dækning af annoncering, sprogkurser mv. (ikke løn). Puljen kan søges af alle regionens sygehuse til formålet. 

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at OUH tilføres 12,481 mio. kr. i 2008 og 21,944 i 2009 og fremover til styrkelse af intensivkapaciteten finansieret af meraktivitetspuljen,
 • at OUHs driftsramme/normering til styrkelse af intensivkapaciteten revideres, når den permanente løsning på intensivområdet etableres,
 • at SVS tilføres 1 mio. kr. i 2008, 4,8 mio. kr. i 2009 og 7,2 mio. kr. i 2010 og fremover til styrkelse af intensivkapaciteten finansieret af meraktivitetspuljen,
 • at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. i 2008 til rekruttering af udenlandsk personale indenfor intensivområdet finansieret af meraktivitetspuljen,
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at disponere over puljen til rekruttering af udenlandsk personale indenfor intensivområdet,
 • at der meddeles anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. (indeks 121,8) og afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2008 på 4,5 mio. kr. (indeks 121,8) til anlægskonsekvenser i forbindelse med styrkelse af intensivkapaciteten på OUH finansieret af ramme til "forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009",
 • at ramme til "forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009" i 2009 konsekvensreguleres med 4,5 mio. kr. (indeks 121,8) og "ramme til disposition (frie midler)" i 2009 konsekvensreguleres med -4,5 mio. kr. (indeks 121,8), 
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for anlægskonsekvenser i forbindelse med styrkelse af intensivkapaciteten på OUH, 
 • at de ændrede forudsætninger for byggeriet "etape 6.3.1 etablering af midlertidig sengebygning" på SVS godkendes, jf. bilag,
 • at der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb på 5 mio. kr. (indeks 121,8) i 2009 til "etape 6.3.1 etablering af midlertidig sengebygning" på SVS finansieret af "renovering af sengebygning",
 • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 5 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet "etape 6.3.1 etablering af midlertidig sengebygning" på SVS. 
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

9.      Øgning af bemandingen i den regionale visitation

Sagsnr:

08/8368

 

Resumé

Den verserende konflikt på sundhedsområdet medfører ekstraordinært mange henvendelser til den regionale visitation, idet flere patienter er omfattet af ventetidsrettighederne pga. aflysninger og dermed længere ventetider i det offentlige sundhedsvæsen.

Det vurderes, at situationen med ekstraordinært pres på visitationskontoret vil vare i lang tid, måske et år frem.

Det foreslås, at der reserveres op til 2,4 mio. kr. af midlerne til meraktivitet til ansættelse af op til 5 yderligere visitatorer samt 1 årsværk til de afledte afregnings- og controllerfunktioner.

Dette for at  sikre en forsvarlig betjening af patienterne, og medvirke til at ventetidsrettighederne overholdes samt sikre udnyttelsen af regionens egen behandlingskapacitet inden for udvisitering til privatsygehus.

Sagsfremstilling

I Region Syddanmark er der indført regional visitation, jf. forberedelsesudvalgets beslutning på mødet d. 8. juni 2006. Den regionale visitation er pt. bemandet med 8 visitatorer, som tager sig af udvisiteringen af patienter, som ønsker at benytte sig af retten til udvidet frit sygehusvalg.

Den regionale visitation skal dels sikre, at patienternes rettigheder overholdes, dels at regionens egen behandlingskapacitet udnyttes inden udvisitering til privatsygehus.

Den regionale visitations betjening af patienterne sker telefonisk. I forbindelse med konflikten på sundhedsområdet er der endvidere oprettet mulighed for at patienterne kan henvende sig til visitationskontoret via email.

Den verserende konflikt på sundhedsområdet medfører ekstraordinært mange henvendelser til den regionale visitation, idet flere patienter er omfattet af ventetidsrettighederne pga. aflysninger og dermed længere ventetider i det offentlige sundhedsvæsen.

Det vurderes, at situationen med ekstraordinært pres på visitationskontoret vil vare i lang tid, måske et år frem. Det store pres betyder op til en times ventetid på telefonen, og tre-fire uger, inden patienten modtager svar på e-mails.

Det er givet, at konflikten vil sætte såvel sygehusene som den regionale visitation under pres. I forhold til mange sygdomme er en måned meget kort frist for behandling. Det må derfor på forhånd antages, at betydeligt flere patienter end nu vil opnå ret til udvidet frit sygehusvalg.

Her under konflikten pr. 28. maj er 1.334 patienter blevet visiteret til private hospitaler og i alt 4.441 har henvendt sig til den regionale visitation. Antallet af henvendelser samt antallet af udvisiteringer er således pt. tredobbelt iforhold til den normale aktivitet. Til sammenligning havde den regionale visitation i 2007 i alt 11.000 henvendelser.

Indtil nu har det på forskellig måde været muligt at aflaste funktionen med diverse administrativ støtte, så visitatorerne i størst udstrækning har kunnet tilgodese de mange flere patienthenvendelser. Men denne situation skønnes ikke at være holdbar i længden.

Det vurderes derfor som hensigtsmæssigt at få etableret en mere permanent mulighed for at øge kapaciteten i visitationskontoret. 

For at sikre en forsvarlig betjening af patienterne og udnyttelsen af regionens egen behandlingskapacitet foreslås det, at der reserveres op til 2 mio. kr. af midlerne til meraktivitet til ansættelse af op til 5 yderligere visitatorer.

Til orientering vedlægges notat, som bl.a. uddyber arbejdsopgaverne i den regionale visitation.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til - efter behov - at overføre op til 2,0 mio. kr. til sundhedsstabens driftsbudget til ansættelse af op til yderligere 5 regionale visitatorer samt 0,4 mio. kr. til økonomistabens driftsbudget til de afledte afregnings- og controllerfunktioner. Midlerne finansieres af meraktivitetsmidlerne.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

10.    Indstilling af forskningsprojekter

Sagsnr:

08/4911

 

Resumé

Forhøjet blodtryk, lidelser i bevægeapparatet, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og Børn og Sundhed er fælles indsatsområder for forskningen i Region Syddanmark. Til understøtning af den fælles forskningsindsats er der afsat midler for 2008 på 15 mio. kr.,  som anvendes via opslag inden for de fælles indsatsområder. Der indkom i alt 38 ansøgninger på i alt 66 mio. kr.  

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den  5. november  2007  "Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark". Et af elementerne i politikken er etablering af en regional forskningspulje, som anvendes til støtte af forskningsprojekter i regionen, der går på tværs af sektorer og institutioner.

På regionsrådets møde den  28. januar 2008 besluttede regionsrådet at udmelde forhøjet blodtryk, lidelser i bevægeapparatet, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og Børn og Sundhed som fælles indsatsområder for forskningen i Region Syddanmark for en 4 års periode. Vedtagelsen skete på baggrund af en høring den 3. december 2007 med deltagelse af det regionale strategiske forskningsråd, syddansk sundhedsvidenskabeligt forskningsforum og regionspolitikere.


De fælles indsatsområder blev udpeget, dels fordi de har en bred klinisk interesse med mulighed for involvering af alle regionens sygehuse og Syddansk Universitet og dels fordi de har et stort potentiale for at udvikle resultater med stor effektværdi for patienter og for samfundsøkonomien.

En regional tværgående forskningsmæssig satsning giver muligheder for projekter med stor videnskabelige vægt og høj kvalitet og styrker sundhedsforskningen i den øgede konkurrence om midler nationalt og internationalt.

Det skal understreges, at den regionale forskningspulje ikke er sammenfaldende med  regionens sundhedsforskningsindsats, idet der er en betydelig sundhedsforskning der udspringer fra de enkelte sygehuse.

Det fremgår herudover af forskningspolitikken, at de enkelte sygehuse i løbet af budgetoverslagsperioden skal afsætte 1 % af budgettet til medfinansiering af sundhedsforskning. Odense Universitetshospital skal afsætte 2%.


Til understøtning af den fælles forskningsindsats er der afsat midler for 2008 på 15 mio. kr.,  som anvendes via opslag inden for de fælles indsatsområder.

Forskningspuljen kom i opslag med ansøgningsfrist 1. april 2008.
Der indkom i alt 38 ansøgninger på i alt 66 mio. kr.  

Et bedømmelsesudvalg af forskere har efterfølgende vurderet de indkomne projektansøgninger dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet dels ud fra de opstillede regionale kriterier.

Bedømmelsesudvalget fandt 13 projekter med en samlet ansøgningssum på 34 mio. kr. støtteværdige. 

De projekter, der blev fundet støtteværdige, blev drøftet i det regionale strategiske forskningsråd den 19. maj 2008. I forlængelse af denne drøftelse har ledelsesrepræsentationen i det strategiske forskningsråd udarbejdet vedlagte indstilling til regionsrådet.

Det drejer sig om 6 projekter vedrørende lidelser i bevægeapparatet til i alt 4.3 mio. kr. og 4 projekter vedrørende KOL til i alt 3,4 mio. kr. Projekterne omfatter basalforskning, den patientnære kliniske forskning og sundhedstjenesteforskning og inddrager tværfaglighed samt har perspektiver for diagnose, behandling og forebyggelse.

Det indstilles derfor, at regionsrådet godkender, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 7.7 mio. kr. 

For at opnå bevillingerne forudsættes at projekterne har opnået ekstern støtte. Så vidt angår finansieringen af ph.d.- stipendier, så støtter puljen disse efter 1/3 princippet. Dette betyder, at det tilknyttede sygehus og Syddansk Universitet efterfølgende støtter med en 1/3 hver. I alt igangsættes 8 ph.d. - projekter med bevillingerne. 

Det kan forekomme at projekterne oplever at støttebeløbets størrelse giver problemer for projektets gennemførelse. I givet fald må ansøger rette henvendelse til det regionale strategiske forskningsråd.

Der blev ikke fundet projekter, der på baggrund af de opstillede regionale kriterier umiddelbart  kunne opnå støtte inden for indsatområderne for højt blodtryk og børn og sundhed. Flere af ansøgningerne havde ikke i tilstrækkelig grad inddraget et samarbejde på tværs af Region Syddanmark.
 
 Det indstilles derfor til Regionsrådet, at forskerne gives en ny mulighed for at indsende ansøgninger inden for de fire forskningsindsatsområder og at dette sker ved en ny ansøgningsrunde i efteråret 2008.
 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at regionsrådet godkender indstilling om bevilling til 10 forskningsprojekter på et samlet beløb på 7.7 mio. kr.
 • at regionsrådet godkender, at der afholdes en ny ansøgningsrunde i efteråret 2008 inden for de resterende midler til forskningsprojekter, alt 7.3 mio. kr.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

11.    Aftale mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark vedr. Kong Chr. X´s Gigthospital i Gråsten

Sagsnr:

07/17997

 

Resumé

I samarbejde med Gigtforeningen er udarbejdet et udkast til en driftsaftale mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark vedr. Kong Chr. X´s Gigthospital i Gråsten.

Aftalen specificerer præmisserne for samarbejdet mellem Gigtforeningen og regionen vedr. Gigthospitalet og vil være gældende fra 1. januar 2008 og frem.

Der er derudover udarbejdet et udkast til en administrationsaftale, der specificerer det økonomiske grundlag med dertil hørende aktivitetsgrundlag i 2008. Der skal hvert år udarbejdes en lignende administrationsaftale for det pågældende år.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) har besluttet, at Kong Chr. X´s Gigthospital i Gråsten er omfattet af det almindelige frie sygehusvalg under forudsætning af, at der foreligger en driftsaftale mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark og at denne aftale fastlægger Gigthospitalets takster.

Region Syddanmark har i samarbejde med Gigtforeningen udarbejdet et udkast til en driftsaftale mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark om benyttelse af Kong Chr. X´s Gigthospital i Gråsten.

Ved indgåelse af denne aftale er Gigthospitalet en del af sygehusvæsenet i regionen, og er dermed omfattet af reglerne om almindeligt frit sygehusvalg for borgere i hele Danmark.

Aftalen fastlægger principperne for samarbejdet mellem Gigtforeningen og regionen vedr. Gigthospitalet. Aftalen vil være gældende fra 1. januar 2008 og frem.

Der skal hvert år udarbejdes en administrationsaftale der fastlægger det økonomiske grundlag og dertil hørende aktivitetsgrundlag (baseline) for det pågældende år.

Den økonomiske ramme i 2008 beregnes på baggrund af indtjeningsgrundlaget for 2007 pris- og lønreguleret.

Baseline er baseret på årets DRG-værdi og varierer således med de ændringer der måtte være mellem årene.

Baseline for 2008 er baseret på aktiviteten i 2007 i 2008-takster.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at godkende det vedlagte udkast til aftale mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark vedr. Kong Chr. X´s Gigthospitalet i Gråsten,
 • at godkende det vedlagte udkast til administrationsaftale for 2008.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

12.    Ét hus til ambulant psykiatri i Aabenraa

Sagsnr:

08/7200

 

Resumé

For at give patienterne i psykiatrien et så smidigt og effektivt patientforløb som muligt og samtidig tilvejebringe den fornødne fysiske kapacitet, der kan rumme de kommende års udvidelser af aktiviteten, foreslås det at samle hovedparten af alle ambulante psykiatriske funktioner i Aabenraa i ét hus for ambulant psykiatri.

Sagsfremstilling

Udbygning af den ambulante kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien og i almenpsykiatrien, samt etablering af lokalpsykiatriske centre i almenpsykiatrien er væsentlige elementer i den vedtagne psykiatriplan og tidsmæssigt prioriteret højt i forslaget til implementeringsplan, der er vedtaget på regionsrådsmødet mandag den 26. maj. Der fremlægges forslag til de første skridt i at føre disse anbefalinger ud i livet indenfor Hovedfunktion Sønderjylland.

For at give patienterne i psykiatrien et så smidigt og effektivt patientforløb som muligt og samtidig tilvejebringe den fornødne fysiske kapacitet, der kan rumme de kommende års udvidelser af aktiviteten, foreslås det at samle hovedparten af alle ambulante psykiatriske funktioner i Aabenraa i ét hus for ambulant psykiatri.

Dette hus for ambulant psykiatri vil således indeholde et lokalpsykiatrisk center for almenpsykiatrien i Aabenraa Kommune og ét sted for de ambulante hovedfunktionsdækkende aktiviteter i almenpsykiatrien samt et ambulatorium for børne- og ungdomspsykiatrien. En placering i Aabenraa af disse aktiviteter er i tråd med beslutningen om, at døgnfunktionen for børne- og ungdomspsykiatrien, almenpsykiatrien og gerontopsykiatrien på sigt placeres i Aabenraa.

Fordelen ved at placere alle ambulante funktioner under samme tag er, at patienterne specielt i udredningsfasen vil kunne ses af relevante specialister samme dag på tværs af børne- og ungdomspsykiatrien og almenpsykiatrien. Dertil kommer fordele i relation til at opbygge stærke faglige miljøer samt effektivitetsmæssige gevinster ved at personale, der arbejder med ambulant psykiatri er placeret samme sted.

Det nye lejemål vil her og nu sikre muligheden for at udbygge den ambulante kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien ved, at der kan etableres et børne- og ungdomspsykiatrisk team i Åbenrå og det tidlige interventionsteam kan udvides, samt give mulighed for at almenpsykiatrien kan få fysiske rammer til at gennemføre de besluttede fremtidige aktivitetsudvidelser, bl.a., udvidelse af lokalpsykiatri på grund af større optageområde samt etablering af opsøgende psykoseteam. Udvidelsen af de almenpsykiatriske funktioner kan ikke rummes i de nuværende lokaler.

Udover aktivitetsstigningerne på kort sigt vil også implementeringen af psykiatriplanen betyde gradvis øget ambulant aktivitet, både i børne- og ungdomspsykiatrien, almenpsykiatrien og gerontopsykiatrien.

Det foregår i øjeblikket en afsøgning af mulighederne for at leje lokaler i Aabenraa. Til mødet fremlægges oplæg til mulige lejemål samt de hermed forbundne omkostninger.

Forholdene ved finansieringen af driftsudgifterne er under afklaring. Afklaringen foreligger til forretningsudvalgets møde.

Notat om etablering af hus til ambulant psykiatri eftersendes inden mødet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, 

 • at der på sigt etableres ét samlet hus til ambulant psykiatri i Aabenraa, 
 • at der indgås et midlertidig lejemål fra 1. august 2008 til 31. juli 2009 til børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium med mulighed for forlængelse,
 • at etableringsudgifter afholdes indenfor psykiatriens overførte midler fra 2007 til 2008, 
 • at driftsudgiften finansieres af meraktivitetsmidler til Børne- og ungdomspsykiatrien, som indgår i den seneste SATS-puljeaftale, 
 • at der arbejdes videre med at finde permanente lokaler til ét hus til ambulant psykiatri i Aabenraa.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

13.    Ét hus til ambulant psykiatri i Odense

Sagsnr:

08/6989

 

Resumé

For at tilvejebringe den fornødne fysiske kapacitet til at afhjælpe eksisterende kapacitetsproblemer i børne- og ungdomspsykiatrien og muliggøre de kommende års udvidelse af den ambulante aktivitet, foreslås det at samle hovedparten af de ambulante funktioner i Odense i ét hus for ambulant psykiatri. Samlingen af de ambulante funktioner er et første skridt i gennemførelsen af psykiatriplanen.

Sagsfremstilling

For at give patienterne i psykiatrien et så smidigt og effektivt patientforløb som muligt og samtidig tilvejebringe den fornødne fysiske kapacitet, der kan rumme de kommende års udvidelser af aktiviteten foreslås det at samle hovedparten af alle ambulante psykiatriske funktioner i Odense i ét hus for ambulant psykiatri. Det er en mulighed, da psykiatrien har et større lejemål på hånden beliggende i umiddelbar nærhed til Odense Banegård i centrum af byen. Samlingen og udvidelsen af de ambulante funktioner er et første skridt i gennemførelsen af psykiatriplanen.

Dette hus for ambulant psykiatri vil således indeholde et lokalpsykiatrisk center for almenpsykiatrien i Odense Kommune (i dag er den ambulante aktivitet spredt ud på flere matrikler i Odense) og ét samlet sted for de ambulante hovedfunktionsdækkende aktiviteter og landslandsdels funktioner.

Fordelen ved at placere alle ambulante funktioner under samme tag er, at patienterne specielt i udredningsfasen vil kunne ses af relevante specialister samme dag på tværs af børne- og ungdomspsykiatrien, almen- og gerontopsykiatrien.

Dertil kommer fordele i relation til at opbygge stærke faglige miljøer samt effektivitetsmæssige gevinster ved at personale, der arbejder med ambulant psykiatri er placeret samme sted.

Lejemålet skal i første omgang sikre muligheden for at udbygge den ambulante kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien. De ambulante funktioner i Børne- og ungdomspsykiatrien i Odense har, som det er i øjeblikket, trange fysiske rammer på Odense Universitets Hospital (OUH), der betyder, at det ikke er muligt at rumme den udvidelse af aktiviteten som følger af indførslen af i første omgang udredningsretten pr. 1. august 2008 og senere behandlingsretten i 2009.

Udover aktivitetsstigningerne i børne- og ungdomspsykiatrien som følge af udrednings- og behandlingsretten vil også implementeringen af psykiatriplanen betyde gradvis øget ambulant aktivitet, både i børne- og ungdomspsykiatrien, almenpsykiatrien og gerontopsykiatrien.

Det er muligt i første omgang at leje lokaler, så hovedparten af de ambulante funktioner i børne- og ungdomspsykiatrien kan flytte ind. På sigt udvides lejemålet, så lokalerne kan rumme ambulante funktioner for både børne- og ungdomspsykiatri, almenpsykiatrien og gerontopsykiatrien. Det sker over en årrække frem til 2011.

Den centrale placering i forhold til offentlige transportmuligheder giver væsentlige gevinster for patienter, pårørende og når det gælder rekruttering af medarbejdere.

Finansieringen af leje- og driftsudgifter til det ambulante hus vil ske dels gennem psykiatriens nuværende ramme, ekstra midler til udbygning af det børne- og ungdomspsykiatriske område, der ligger i satspuljeaftalen for 2008-2011, forventede ekstra midler til udbygning af almenpsykiatrien i forbindelse med indførelse af behandlingsret i 2010 og fremefter og effektiviseringsgevinster ved samling af ambulante funktioner i ét hus.

Som følge af lånebekendtgørelsens regler om deponering skal regionen deponere ca. 21 mio. kr. svarende til den andel af ejendomsværdien, som regionen lejer. 

Der henvises i øvrigt til vedlagte notat.

Indstilling

Det indstilles,  at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, 

 • at der etableres ét hus til ambulant psykiatri i Odense, 
 • at der iværksættes forhandlinger om indgåelse af lejekontrakt til forelæggelse på et senere regionsrådsmøde, 
 • at finansieringen af leje- og driftsudgifter sker inden for psykiatriens samlede ramme.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

14.    Leje af lokaler til sygehusadministrationen for psykiatrien i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/6811

 

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 23. maj 2008 blev det godkendt, at sygehusledelsen og sygehusadministrationen for psykiatrien placeres i Middelfart i nærheden af den psykiatriske afdeling i Middelfart. Det blev besluttet, at administrationen indtil videre placeres i lejede lokaler og at administrationen på sigt placeres sammen med den udbyggede retspsykiatri.

Der er fundet ledige lokaler centralt placeret i Middelfart.

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af indgåelse af lejekontrakt. Idet lejemålets ejendomsvurdering er under 5 mio. kr. skal der ikke deponeres.

Afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med lejemålet afholdes indenfor psykiatriens samlede ramme.

Der pågår i øjeblikket forhandlinger om lejekontrakt, og udkast til kontrakt eftersendes til forretningsudvalgets medlemmer.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

 • at udkast til lejekontrakt for lejemålet i Middelfart godkendes,
 • at udgifterne finansieres indenfor psykiatriens ramme.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 • Bilag 14.a - Udkast til lejekontrakt (lukket bilag)

 

 

 

15.    Principper og servicemål for bustrafik af regional betydning

Sagsnr:

07/7985

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 26. maj drøftet forslag til principper og servicemål for bustrafik af regional betydning. Der er planlagt 2 dialogmøder med kommunerne, og efter regionsrådets endelige vedtagelse af forslagene er der forudsat en høring hos kommuner og trafikselskaber.

Regionsrådets forslag vil indgå som indspil til trafikselskabernes konkrete trafikplanlægning.

På baggrund af drøftelserne i det særlige udvalg vedr. infrastruktur den 3. juni 2008 og fra tilbagemeldingerne i forbindelse med dialogmøderne med kommunerne ønskes en drøftelse af det videre forløb omkring arbejdet med principper og servicemål for bustrafik af regional betydning, herunder procesplan.

Forslag til procesplan eftersendes.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget drøfter det videre forløb omkring arbejdet med principper og servicemål for bustrafik af regional betydning, herunder procesplan for det videre forløb med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

 

Udvalget
Forretningsudvalget anbefaler forslaget til proces- og tidsplan over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

16.    Fremtidig benyttelse af Vestbanen

Sagsnr:

07/23600

 

Resumé

Vestbanen mellem Varde og Nr. Nebel er i en sådan stand, at det vil være nødvendigt med investeringer i spor, materiel og signalanlæg, hvis kørslen på banen skal fortsætte. Der gennemgås forslag til forskellige scenarier for en fremtidig benyttelse af Vestbanen.

Sagsfremstilling

Vestbanen mellem Varde og Nr. Nebel har en længde på 36.7 km. Da længden af jernbanespor på privatbaner indgår i vægtene, der anvendes til beregning af regionernes bloktilskud, er den økonomiske effekt af Vestbanen, så længe den befærdes, en indtægt til Region Syddanmark på ca. 27 mio. kr. årligt.

Standarden af Vestbanen er efterhånden sådan at investeringer i spor, materiel og signalanlæg er bydende nødvendigt, hvis kørslen på banen skal fortsætte. Der er beregnet forskellige alternativer, herunder også lukning af banen. De alternativer, hvor driften på hele strækningen opretholdes, indebærer for regionen et driftstilskud på mellem 13,8 og 17,1 mio. kr. årligt. Det nuværende driftstilskud er på 6,3 mio. kr.

Det betyder altså at en øget driftsudgift på i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt er nødvendig for at opretholde driften på Vestbanen og dermed fortsat at kunne indregne Vestbanens spor i beregning af bloktilskuddet med en andel på ca. 27 mio. kr.

Imidlertid er passagergrundlaget for Vestbanen så begrænset at en forbedring af materiellet kun forventes at have helt marginal betydning for billetindtægterne. Der er altså ikke noget samfundsøkonomisk argument for at videreføre togdriften på Vestbanen, det kunne gøres væsentligt billigere ved omlægning til bus.

Tilskudsbehovet fra regionen ved omlægning til busbetjenening er beregnet til 2,6 mio. kr. - altså under halvdelen af det nuværende driftstilskud og kun omkring en sjettedel af det tilskud, som en videreførsel af Vestbanen vil kræve.

Vestbanen har ladet COWI udarbejde en grundig rapport, der gennemgår konsekvenserne af forskellige scenarier. Der er tre hovedscenarier, en omlægning til busbetjening, en videreførsel af hidtidig drift samt en fortsættelse af driften i samdrift med staten til Esbjerg. Sidstnævnte scenarie forudsætter togdriften opretholdt på strækningen Varde-Oksbøl og har for strækningen til Nr. Nebel tre underscenarier, dels en videreførsel med busbetjening, dels en reduceret togbetjening suppleret med bus og dels togbetjening i samme omfang som i dag.

Region Syddanmarks Økonomiske Sekretariat har beregnet nedenstående samlede årlige omkostninger for de enkelte scenarier:

 

 

Nuværende tilskudsbehov

6,3 mio. kr./år

 

 

Model 1 – omlægning til bus (har afledt konsekvens på bloktilskud, -27 mio.)

2,6 mio. kr/år

Model 2 – Videreførsel af hidtidig drift med nyt materiel.

13,8 mio. kr/år

Model 3, generelt: Banedriften fortsættes og videreføres i samdrift med staten til Esbjerg.

Model 3A – samdrift med staten Varde-Esbjerg. Oksbøl-Nørre Nebel betjenes af bus. (har afledt konsekvens på bloktilskud, andel af -27 mio.)

  

 

11,0 mio. kr/år

Model 3B – samdrift med staten Varde-Esbjerg. Reduktion af togbetjening samt supplerende busdrift på strækningen Oksbøl-Nørre Nebel.

17,1 mio. kr/år

Model 3C – samdrift med staten Varde-Esbjerg. Videreførsel af tog til Nørre Nebel i samme omfang som i dag.

15,4 mio. kr/år

I beregningen vedrørende model 3 er det forudsat, at en fælles materielpulje med den statslige drift medfører, at der skal investeres i færre togsæt svarende til godt 20 mio. kr. mindre (omregnet til ca 2 mio. kr. i årlig omkostning).

Der foreligger ikke beregninger vedrørende et scenarie med reparation af nuværende materiel.

Der må påregnes større driftsomkostninger med de nye investeringer. Her er regnet med +15% på grundlag af Rambølls skøn. Det er regnet med 20 årig afskrivningsperiode for alle investeringer.

Især model 2 og model 3A har indbygget væsentlige risici vedrørende skønnet på forventede indtægter ved frasalg og udgifter til nedtagning af anlæg og oprydning.

En anden usikkerhedsfaktor er passagermængden. Da egenfinansieringen i forvejen er beskeden, vil afvigelser i billetindtægter i forhold til det skønnede ikke betyde noget væsentligt i økonomisk henseende.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget, med henblik på anbefaling over for regionsrådet,  drøfter det principielle spørgsmål om hvilket af følgende to hensyn, der bør veje tungest:

 • Hensynet til Region Syddanmarks økonomi, forstået således at Vestbanen opretholdes for at sikre den del af bloktilskuddet, som udløses af Vestbanen.
 • Hensynet til samfundsøkonomien, hvor en busløsning til afløsning af togdriften vil sikre potentielle passagerer stort set lige så gode forhold for en væsentlig lavere investering og dermed et lavere behov for løbende driftstilskud.

 

Udvalget

Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet at vælge scenarie 3C.

Kent Kirk og Bent Bechmann tog forbehold i forhold til økonomien.

 

 

 

17.    Indstillinger fra Vækstforum

Sagsnr:

08/3851

 

Resumé

Vækstforum vil på sit møde den 10. juni 2008 behandle en række ansøgninger, som forventes indstillet til tilskud fra regionsrådet.

Sagsfremstilling

Vækstforum vil på sit møde den 10. juni 2008 behandle ansøgninger vedr. følgende projekter om indstilling til regionsrådets bevilling af tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Det er indstillet til Vækstforum, at der bevilges følgende maksimumbeløb til følgende projekter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

INITIATIV 1 OG 2 MODNE OG SPIRENDE KLYNGER

Projektet Praksisnær lederuddannelse støttes med 411.000 kr. (dog max 20 % af de støtteberettigede udgifter).

Projektet Udenlandsk arbejdskraft – efteruddannelse og ledelse støttes med 384.000 kr. (dog max 20 % af de støtteberettigede udgifter).

Projektet Robocluster støttes med 2.094.395 kr. (dog max 25 % af de støtteberettigede udgifter).

INITIATIV 4+7 OPLEVELSESØKONOMI

Projektet Robots at Play støttes med 3.634.339 kr.

INITIATIV 8 – UDVIKLING AF NYE FORRETNINGSOMRÅDER INDEN FOR DET SUNDE LIV

Projektet SUND VÆKST støttes med 2.391.925 kr.

INITIATIV 11 MENNESKELIGE RESSOURCER – REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCECENTRE

Projekt Etablering af et offshore-uddannelsescenter støttes med 604.350 kr.

INITIATIV 17 IVÆRKSÆTTERI - IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

Projektet Entreprenørskab på kryds og tværs støttes med 250.587,50 kr.

Projektet IDEA Syd 2.0 støttes med 2.735.390 kr.

UDENFOR INITIATIV – REGIONALE TEKNOLOGICENTRE

Det Regionale Teknologicenter RoboCluster støttes med 667.000 kr., under forudsætning af at vækstforumsekretariatet godkender handlingsplan og budget for projektperioden.

Det Regionale Teknologicenter Stålcentrum støttes med  1.000.000 kr.

Det Regionale Teknologicenter Offshore Center Danmark støttes med 1.000.000 kr.

Det Regionale Teknologicenter AluCluster støttes med 1.000.000 kr., under forudsætning af at vækstforumsekretariatet godkender budget for projektperioden.

Det gælder for alle ansøgningerne, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor det foreslås at sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Ønskes yderligere oplysninger eller materiale om de enkelte projekter kan der rettes henvendelse til administrationen (Vækstforumsekretariatet).

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der bevilges de nævnte maksimumbeløb til projekterne nævnt i sagsfremstillingen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

18.    Forslag til råstofplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

 
 

Resumé

Ændringsforslag til Råstofplan for Region Syddanmark fremlægges til drøftelse med henblik på godkendelse i regionsrådet. Herefter skal ændringsforslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger i henhold til Råstofloven. Efter høringen udarbejdes endeligt forslag til råstofplan, der forelægges til vedtagelse i regionsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til råstofloven skal regionsrådet udarbejde et forslag til råstofplan. Forslaget skal herefter udsendes i offentlig høring. Råstofplanen kan først vedtages endeligt, efter at Miljøministeren har meddelt, at den ikke er i strid med statslige interesser, eller der er opnået enighed mellem parterne om eventuelle ændringer.

Regionsrådet udsendte "Forslag til råstofplan 2008-2020" i offentlig høring i perioden 4. februar til 31. marts 2008. Regionen modtog 86 indsigelser og bemærkninger fra statslige myndigheder, kommuner, institutioner, brancheforeninger, entreprenører og borgere. Vedlagte ændringsforslag er udarbejdet på baggrund af de fremsendte bemærkninger og indsigelser.

Oversigt over dokumenter sorteret efter kommuner og kategorier findes som kortbilag 1 i forslag til råstofplan 2008-2020.

Det særlige udvalg vedr. miljø har drøftet sagen den 3. juni 2008. Anbefalinger fra det særlige udvalg fremsendes inden mødet i forretningsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, 

 • at ændringsforslag til råstofplan for Region Syddanmark 2008 - 2020 udsendes i offentlig høring.

 

Udvalget
Sagen blev udsat med henblik på fornyet behandling i det særlige udvalg vedr. miljø.

Bilag:

 

 

 

19.    Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by - "kan"-opgaver

Sagsnr:

07/7173

 

Resumé

De fire forureninger: fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og den gamle losseplads som er relateret til Grindstedværkets aktiviteter i Grindsted by, er ikke nær så godt undersøgt som f.eks. forureningen i Kærgård Plantage. Der er dog ingen tvivl om, at der er tale om meget omfattende forureninger.

Der er udarbejdet forslag til en handleplan for regionens videre undersøgelser af de fire forureninger i Grindsted by. Formålet med handleplanens aktiviteter er at skabe grundlag for en samlet robust risikovurdering af forureningerne.

Regionsrådet skal med behandlingen af handleplanen fastlægge formålet med de videre aktiviteter.

Sagsfremstilling

De fire forureninger: fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og den gamle losseplads som er relateret til Grindstedværkets aktiviteter i Grindsted by, er ikke nær så godt undersøgt som f.eks. forureningen i Kærgård Plantage. Der er dog ingen tvivl om, at der er tale om meget omfattende forureninger.

De undersøgelser som Ribe Amt og Grindsted Kommune har udført indtil nu, tyder ikke på, at der er nogen risiko for indeklimaet i boliger og i forhold til vandindvinding og områder med særlige drikkevandsinteresser. Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark har gennemgået undersøgelserne, og vurderer at en række forhold bør undersøges nøjere, førend risikoen fra de fire forureningen er fuldt belyst. Først når risikoen er belyst, er det muligt at tage stilling til, om der skal sættes ind overfor forureningerne.

Der er derfor opstillet en samlet handleplan hvor der skal udføres en række aktiviteter, som skal danne grundlag for en samlet risikovurdering. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de offentlige indsatsområder som er beskrevet i Jordforureningsloven og Miljømålsloven. Planen skelner mellem "skal-opgaver", der er omfattet af Jordforureningslovens indsatsområder og "kan-opgaver", som regionsrådet kan prioritere at sætte i gang, begrundet i forureningens helt særlige omfang og karakter.

"kan-opgaver"

Banegravsdepotet, afløbsgrøften og Grindsted gamle losseplads er tilgængelige ubenyttede udendørsområder. I forhold til Jordforureningsloven er arealerne ikke omfattet af en offentlig indsats. Regionen kan politisk vælge at prioritere en indsats med det formål at beskytte befolkningen mod at komme i kontakt med forureningen. I givet fald er der tale om en "kan-opgave", som regionen prioriterer at sætte i gang, begrundet i at forureningen betragtes som helt særlig og så omfattende, at det er nødvendigt at gøre mere end f.eks. den skiltning der er ved banegravsdepotet i dag. Dette er også i overensstemmelse med regionens strategiplan for jordforureningsområdet.

Det særlige udvalg vedr. miljø har på sit møde den 4. marts 2008 haft en rundvisning på banegravsdepotet og afløbsgrøften, hvor Jordforureningsafdelingen sammen med Billund Kommune fortalte om den viden, vi har i dag om de to steder.

På mødet d. 4 marts pegede udvalget på, at der er behov for at inddrage Miljøministeriet og Billund Kommune i forhold til de videre undersøgelser af forureningen i Grindsted by, og udvalget anbefalede at der blev taget kontakt til Miljøministeriet og Billund Kommune med henblik på en fælles drøftelse af det videre forløb

Efterfølgende har regionsrådsformanden sendt breve vedr. deltagelse i følgegruppe til Billund Kommune, som har tilkendegivet gerne at ville deltage og til Miljøministeriet, som ikke har svaret endnu.

Det særlige udvalg vedr. miljø har på deres møde d. 3. juni 2008 anbefalet at "kan-opgaven" i relation til Banegravsdepotet sættes i gang, begrundet i at der er deponeret meget store mængder af særligt kritiske stoffer (kviksølv) tæt på terrænoverfladen.

Skal-opgaverne er budgetmæssigt indeholdt i forslag til arbejdsplan for 2008. Aktiviteterne i relation til banegravsdepotet forventes at ville koste 500.000 kr i 2008-09. En prioritering af denne opgave vil ikke medføre en udskydelse af prioriterede aktiviteter, men betyde at andre aktiviteter på ventelisten i arbejdsplanen udskydes.

Det indstilles, at regionsrådet godkender handleplanen for de 4 forureninger i Grindsted by, hvilket medfører følgende:

 • igangsættelsen af "skal-opgaverne" i forbindelse med de fire forureninger i Grindsted by tages til efterretning
 • aktiviteter rettet mod Grindsted Å, afventer at Statens Miljøcenter i Ribe har fastlagt målsætninger for åen via udarbejdelse af en vandplan.
 • "kan-opgaverne" vedr. undersøgelse af banegravsdepotet, som indstillet af det særlige udvalg vedr. miljø, igangsættes, begrundet i at der er deponeret meget store mængder af særligt kritiske stoffer (kviksølv) tæt på terrænoverfladen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at handleplan for de fire forureninger i Grindsted by godkendes.

 

Udvalget
Indstillilngen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

20.    Forslag til udmøntning af strategi for kulturområdet

Sagsnr:

07/3642

 

Resumé

For at få synliggjort  Region Syddanmarks kulturelle aktiviteter fremsendes forslag til en øget prioritering, fokusering og udmøntning af strategien på kulturområdet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 4. juni 2007 oplægget til strategi på kulturområdet som grundlag for det videre arbejde. Som en yderligere konkretisering af strategioplægget godkendte Regionsrådet den 20. august 2007 retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje.

Der er i budgettet afsat 7 mio. kr. til kulturområdet, og det er godkendt, at der afsættes 2 mio. kr. årligt til kulturpuljen og 5 mio. kr. til øvrige projekter på kulturområdet, herunder også de fire kommunale kulturaftaler i Region Syddanmark.

Region Syddanmark har med strategien for kulturområdet ønsket at udvikle kulturområdet og gøre regionen synlig og attraktiv for borgere og virksomheder, og har arbejdet med følgende indsatsområder:

 • Samarbejde med øvrige aktører i ind- og udland inden for kulturområdet og koordinering af kulturtiltag i regionen.
 • Kreative alliancer mellem kultur og erhvervsliv.
 • Innovation på kulturområdet i form af udvikling af nye kulturtilbud og iværksættelse af kulturelle begivenheder.
 • Udvikle kulturerhverv.

En ny udmøntning af kulturstrategien vil sætte mere fokus på store kulturbegivenheder (udbud og efterspørgsel) og på synliggørelse og effektmåling af indsatsen på kulturområdet.

Kulturstrategien skal udvikle kulturlivet i Region Syddanmark og dermed understøtte det gode liv, som defineret i den Regionale UdviklingsPlan.

Samtidig er der også i forslaget lagt op til en ændret fordeling af kulturbudgettet på 7 mio. kr.:

Fordelingen ser således ud:

 • 2 mio. kr. til projekter med regional interesse - 2 til 3 projekter årligt. 
  Fremme det regionale kendskab gennem nye kulturbegivenheder. Projekterne skabes i samarbejde med internationale samarbejdsparter og det dansk-tyske kultursamarbejde, kulturaftalerne og kulturinstitutioner.
 • 2 mio. kr. til projekter med mindre regional interesse - kulturpuljen - med to årlige uddelinger og til mindre tværgående projekter. Igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet i tæt dialog med kulturaktører, organisationer og kommunerne m.v.. Skabe kreative alliancer mellem kultur og erhverv, i samarbejde med kunstnere og erhvervslivet samt skabe kulturelt samarbejde med øvrige aktører i ind- og udland.
 • 3 mio. kr. til et stort tværgående projekt "Kulturens værdi for regionens borgere" - 1 årligt projekt. Et stort tværgående projekt, der virkelig vækker opsigt. Projektet skal fremme kendskabet til kulturelle oplevelser - og fremme befolkningens deltagelse i forbindelse med kulturelle arrangementer.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde drøftede på mødet den 15. maj 2008 en ændring af udmøntning af kulturstrategien på kulturområdet, og pegede bl.a. på, at de kulturprojekter, der ydes støtte til, skal spænde over flere kommuner og have et klart regionalt perspektiv.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget drøfter forslag til ny udmøntning af strategien for kulturområdet med henblik på vedtagelse i regionsrådet.

 

Udvalget
Forslaget til ny udmøntning af strategien for kulturområdet oversendes til drøftelse i regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

21.    Ansøgninger til Kulturpuljen - maj 2008

Sagsnr:

08/7041

 

Resumé

Region Syddanmarks Kulturpulje er oprettet for at støtte kulturaktiviteter i regionen. Til uddelingen i maj 2008 er der indsendt 31 ansøgninger, og der er samlet set søgt om tilskud på i alt 4.784.046 kr.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks Kulturpulje er oprettet for at give støtte til nyskabende og eksperimenterende kunst- og kulturprojekter. Projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen, således at de ikke kun har lokal interesse.

Projekterne skal endvidere fremme tværgående aktiviteter og understøtte en balanceret udvikling i land og by.

Region Syddanmark kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Regionen yder ikke tilskud i form af almindelige driftstilskud.

Der er til maj uddelingen i 2008 indsendt i alt 31 ansøgninger, og der er samlet set søgt om i alt 4.784.046 kr.

Administrationen har vurderet og anbefalet tilskud til 4 projekter på i alt 601.000 kr.

Projekterne er:

 • Projektbeløb på 200.000 kr. til projektet: Ruiner - en markering af 200 året for Koldinghus´ brand med to store samtænkte udstillinger. Ruiner, fascination og fantasi. Projektet søges af Vejle Kunstmuseum og Museet på Koldinghus.
 • Projektbeløb på 231.000 kr. til projektet om opstart af et Talent Campus i Odense for unge filmtalenter, der synliggør at Region Syddanmark ønsker at bidrage aktivt til unge talenter indenfor filmvækstlaget. Projektet søges af Odense filmværksted.
 • Projektbeløb på 145.000 kr. til projektet Artweek Kunstnersymposium, en social kunstevent, der inddrager alle, der bevæger sig i det offentlige rum, og kan bidrage til erhvervsudvikling og give inspiration til virksomheder gennem kunstneriske aktiviteter. Projektet søges af foreningen Artweek i Aabenraa.
 • Projektbeløb på 25.000 kr. til projektet Kunst i Kanonstillingen "Tirpitz" - et projekt med fokus på mødet mellem den mandlige og kvindelige kulturoplevelse. Projektet søges af Museet for Varde By og omegn.

Vurderingen er sket ud fra de retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje, som regionsrådet vedtog den 20. august 2007.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde behandlede sagen på sit møde den 15. maj 2008 og anbefaler indstillingen over for forretningsudvalget.

I budgettet for 2008 vedrørende kulturpuljen resterer pr. 1. maj i alt 1.110.000 kr. med godkendelse af de foreliggende indstillinger resterer i alt 509.000 kr. til ansøgninger til kulturpuljen i oktober 2008.

Der er i budgettet for 2008 afsat 2 mio. kr. til kulturpuljen.

Næste ansøgningsfrist til kulturpuljen i 2008 er 1. oktober.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

 • at der bevilges 601.000 kr. til de 4 nævnte ansøgninger.

 

Udvalget
Indstillilngen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

22.    Status for initiativer foreslået af det særlige udvalg vedr. politisk organisering

Sagsnr:

07/12

 

Resumé

Det særlige udvalg vedr. politisk organisering fremkom i juni 2007 med en række forslag til regionens arbejdsform. Det blev dengang besluttet, at initiativerne skulle evalueres inden sommerferien 2008. Der gives en status for implementeringen af initiativerne.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. politisk organisering, som var nedsat i første halvdel af 2007, fremkom på regionsrådsmødet den 25. juni 2007 med en række forslag til regionens arbejdsform. Regionsrådet tilsluttede sig oplægget fra det særlige udvalg, og besluttede herudover, at initiativerne skulle evalueres inden sommerferien 2008.

Vedlagt følger et notat, der redegør for status for iværksættelse af de foreslåede initiativer.

Det fremgår heraf, at størstedelen af de foreslåede initiativer er implementeret. Andre af forslagene er endnu ikke færdigimplementerede, men der arbejdes videre hermed. For enkelte af forslagene er der efterfølgende foreslået alternative implementeringsforslag. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at status for initiativer foreslået af det særlige udvalg vedr. politisk organisering tages til efterretning,
 • at der inden sommerferien 2009 gives en status for de endnu ikke færdigimplementerede forslag.

 

Udvalget
Indstillilngen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

23.    Regionshuset - ny frontbygning

Sagsnr:

08/8136

 

Resumé

Det foreslås at regionshuset, Vejle udbygges med ny frontbygning for at etablere ca. 25 nye kontorarbejdspladser samt skabe mere synlige adgangforhold til regionshusets hovedindgang.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af kontorfaciliteter til husning af regionens administrative centralt placerede driftsfunktioner, har det været en målsætning at samle flest mulige funktioner på én matrikel, regionshuset. Senest er ca. 20 medarbejdere flyttet ind fra et nu opsagt lejemål i Soldalen, Vejle.

Samlingen af medarbejdere i regionshuset indebærer dog betydelige pladsproblemer og medfører en række arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Der er arbejdet med leje-, eje- og pavillonløsningsforslag for at tilvejebringe 20-25 arbejdspladser. Pavillonløsningen vurderes ikke at være realistisk, da kun en placering på parkeringsarealet ved regionshuset kan forventes myndighedsgodkendt.

Det er vurderet, at den bedste og økonomisk mest fordelagtige løsning vil være en permanent udbygning af regionshuset med ca. 25 arbejdspladser. Denne løsning vil samtidig skabe mere synlige adgangsforhold til regionshusets hovedindgang og give regionshusets bygningskompleks et arkitektonisk løft. Der er udarbejdet et foreløbigt dispositionsforslag for projektet.

Udbygningen forventes at blive 520 m² nybyggeri og 92 m² ombygning. Etableringsomkostningerne vil være et likviditetstræk på ca. 10 mio. kr. svarende til årlige regnskabsmæssige omkostninger på 600.000 kr. fordelt med afskrivning på ca. 200.000 kr. og beregnede interne renter på ca. 400.000 kr.

Teknisk afledte driftsudgifter (el, vand, varme, ud- og indvendig vedligeholdelse) og udgifter til servicefunktioner indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2009.

De samlede omkostninger forventes at kunne afholdes indenfor udgifterne til de overtagne eksterne lejemål, som regionen har overtaget.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der udarbejdes byggeprogram og endeligt dispositionsforslag,
 • at der i 2008 afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på 0,400 mio. kr. til totalrådgivning,
 • at det afsatte rådighedsbeløb i pengestrømmens opgørelse finansieres af likvide aktiver, 
 • at de teknisk afledte driftsudgifter indarbejdes i budgetforslaget for 2009.

 

Udvalget
Sagen blev udsat.

Bilag:

 

 

 

24.    Opløsning af Fonden Turist-Marketing Sønderjylland

Sagsnr:

08/8423

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af et fælles turistselskab i Region Syddanmark har bestyrelsen i Fonden Turist-Marketing Sønderjylland besluttet at opløse fonden, idet fondens aktiver og passiver samtidig overføres til den nyetablerede fond Syddansk Turisme.

Bestyrelsens beslutning om opløsning skal i følge fondens vedtægter forelægges for Regionsrådet (som efterfølger for Sønderjyllands Amt) til godkendelse.

 

Udvalget
Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at beslutningen om fondens opløsning godkendes.

Bilag:

 

 

 

25.    Meddelelser

Sagsnr:

 
Udvalget

Under punktet blev orienteret om:

 

 • partnerskabsaftale mellem vækstforum og regeringen
  • status på økonomiforhandlingerne med regeringen
   • brev fra formanden for Danske Regioner til 3 ministre vedrørende den igangværende konflikt på sundhedsområdet
    • mobilitetsrådet holder første møde den 24. juni.

     

     

     

 

 

26.    Lukket punkt: Sygehus Sønderjylland - licitationsresultat

Sagsnr:

 
 

Punktet videresendes til regionsrådsmødet d. 23. juni 2008.

 

 

27.    Lukket punkt: Bramdrupdam Bofællesskaber

Sagsnr:

 
 
Punktet videresendes til regionsrådsmødet d. 23. juni 2008.
 

 


Siden er sidst opdateret 12-06-2015
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring