Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Strategi for kronisk sygdom - referat 12-08-2008


Mødedato
12-08-2008 Kl. 16:00

Mødested
Låsbyhøj Rehabiliterings- og akutcenter
Nørregade 1
6000 Kolding

Mødelokale 342

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Bent Krogh Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen

Afbud
Anita Kjøng-Rasmussen

 

 

Dagsorden

  1. Forslag til sundhedsaftaler - revision 2008, mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner
  2. Status og videre proces i arbejdet med indsatsen for kronisk syge
  3. Eventuelt

 

 

 

1.      Forslag til sundhedsaftaler - revision 2008, mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner

Sagsnr:

08/11821

Resumé

Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 205 indgå sundhedsaftaler med hver af kommunerne i regionen. Sundhedsaftalerne er grundlaget for samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og sygehuse om sammenhængende patientforløb. Der forelægges forslag til sundhedsaftaler – revision 2008, bestående af grundaftaler, gældende for hele regionen og specifikke aftaler for hver af de 22 kommuner. I aftalerne indgår afsnit om indsatsen for personer med kronisk sygdom samt aftaler om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 205 indgå sundhedsaftaler med hver af kommunerne i regionen. Sundhedsaftalerne er grundlaget for samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og sygehuse om sammenhængende patientforløb.

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne fra 2007 blev regionerne anmodet om at indsende reviderede og konkretiserede aftaler senest 1. oktober 2008.

Det foreliggende forslag til sundhedsaftaler – revision 2008 består af grundaftaler, gældende for hele regionen og specifikke aftaler for hver af de 22 kommuner. Såvel grundaftaler som specifikke aftaler er bygget op af 7 delaftaler, dels om tværgående temaer, dels om de 6 obligatoriske indsatsområder, aftalerne skal beskrive.

I grundaftalen om tværgående temaer indgår et afsnit om indsatsen for personer med kronisk sygdom, som er en sammenfatning af den fælles regionale/kommunale strategi for området. Herudover indeholder grundaftalen om forebyggelse og sundhedsfremme en række forhold af betydning for udviklingen af de patientrettede forebyggende tilbud til personer med eller med risiko for kronisk sygdom.

Den fulde ordlyd af grundaftalerne kan ses på følgende link: www.regionsyddanmark.dk/wm245278

En resumé-version er vedlagt.

Den fulde ordlyd af de specifikke aftaler kan ses på følgende link: www.regionsyddanmark.dk/wm245279

Vedlagte notat af 28. juli 2008 med underbilag redegør for det stedfundne samarbejde om udarbejdelsen, for hovedtræk af grundaftaler og specifikke aftaler og for de væsentligste problemstillinger undervejs. Endvidere redegøres for den møderunde med de enkelte kommuner, som medlemmer af det særlige udvalg for praksissektor og samarbejde med kommunerne har gennemført i maj-juni 2008.

Det vurderes, at der med det foreliggende aftalegrundlag på alle samarbejdsområder er opnået et væsentligt bedre og mere ensartet grundlag end hidtil for samarbejdet om patientforløb i regionen.

Endeligt forslag til grundaftaler på de indsatsområder, som det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom  beskæftiger sig med, blev godkendt af sundhedskoordinationsudvalget 17. maj 2008 som grundlag for den politiske møderunde om sundhedsaftalerne.

Kommunerne gennemfører en godkendelsesproces af sundhedsaftalerne i løbet af august og september 2008. Når en sundhedsaftale er godkendt i såvel regionsråd som kommunalbestyrelse, bliver den indberettet til Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

  • at det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom anbefaler over for regionsrådet:
  • at afsnit om kronikerindsatsen samt forebyggelse og sundhedsfremme i forslag til grundaftaler af 15. juli 2008 godkendes og indgår i sundhedsaftalerne med de enkelte kommuner,
  • at afsnit om kronikerindsatsen samt forebyggelse og sundhedsfremme i forslag til specifikke aftaler for de 22 kommuner godkendes og indgår i sundhedsaftalerne med de respektive kommuner.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

2.      Status og videre proces i arbejdet med indsatsen for kronisk syge

Sagsnr:

08/8573

Resumé

Der redegøres i vedlagte bilagsmateriale for arbejdet med kronikerstrategien.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat af 24. juli 2008 redegøres for arbejdet med kronikerstrategien i relation til sundhedsaftalerne, for resultatet af arbejdet vedr. "det gode patientforløb" som led i sygehusplanlægningen og for overvejelserne om det videre tværsektorielle udviklingsarbejde på kronikerområdet, herunder finansiering set i lyset af aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og frem.

Rapporter fra arbejdsgrupperne vedr. Det gode patientforløb kan ses på www.fremtidenssygehuse.dk/wm243130

Indstilling

  • Til orientering

Udvalget

Til orientering

Bilag:

 

 

 

3.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Siden er sidst opdateret 13-08-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring