Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 27-08-2008

Mødedato
27-08-2008 Kl. 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Bent Krogh Petersen

 

Dagsorden

 1. Regulering af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud på sundhedsområdet
 2. Regionsrådets bemærkninger til trafikstyrelsens plan for jernbanen 2008-2018
 3. Udvidelse af kapaciteten i reumatologisk speciallægepraksis.
 4. Etablering af midlertidig Retspsykiatrisk afsnit i Odense
 5. Facaderenovering af hovedbygningen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg
 6. Etablering af psykiatrisk dialogforum i Region Syddanmark
 7. Studierejse til USA for regionsrådet - budget samt program
 8. Underskriftsbemyndigelse
 9. Forslag til mødekalender for 2009
 10. Meddelelser

 

 

1.      Regulering af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud på sundhedsområdet

Sagsnr:

08/12363

Resumé

På baggrund af endelig afregning for 2007 vedr. det statslige aktivitetsafhængige tilskud skal tilbagebetales 1,585 mio. kr.

Der er indført refusionsordning til dækning af udgifter til rejser og ophold for patienter, henvist til strålebehandling i udlandet. Som konsekvens nedjusteres det statslige aktivitetsafhængige tilskud fra og med 2008, mens der budgetteres med en tilsvarende refusionsindtægt på 2,15 mio. kr. vedr. patientbefordring.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark modtog i 2007 i statsligt aktivitetsafhængigt tilskud 500,1 mio. kr. til den almindelige aktivitet, og 16,3 mio. kr. til stråleaktiviteten. I 2008 har Region Syddanmark modtaget 491,6 mio. kr. til almindelig meraktivitet og 32,4 mio. kr. til aktivitet på stråleområdet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har opgjort den endelige afregning for 2007 og regulerer det samlede aktivitetsafhængige tilskud for 2008.

Uforbrugte midler

I 2007 er den almindelige aktivitet mere end opfyldt, mens stråleaktiviteten er mindre, end det Region Syddanmark har fået tilskud til.

Da hele tilskuddet er udbetalt i 2007 skal Region Syddanmark efter omfordeling tilbagebetale 1,585 mio. kr.

Refusionsordning

Der er oprettet en refusionsordning til dækning af regionernes udgifter til rejser og ophold i 2008 for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet. Der er overført 10 mio. kr. fra strålepuljen til denne ordning. Region Syddanmarks andel udgør 2,150 mio. kr. Det samlede aktivitetsafhængige tilskud for 2008 reduceres med dette beløb.

Region Syddanmark modtager i stedet refusion fra staten til dækning af regionens udgifter til rejser og ophold i 2008 for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet. Der budgetteres derfor modsvarende med indtægter på 2,150 mio. kr. vedrørende Siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse.

Samlet vurderes Region Syddanmarks ramme til stråleaktiviteten efter omfordeling at være finansieret med 37,4 mio. kr., som den aktivitet Region Syddanmark bliver målt på i 2008.

Der henvises til nedenstående skemaer:

2007

Almindelig aktivitet og stråleaktivitet

Efterregulering

1.000 kr.

516.432

-1.585

2008

Stråleaktivitet

Omfordeling

Refusion

Strålepulje herefter

1.000 kr.

32.437

7.159

-2.150

37.447

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at Region Syddanmark betaler for meget udbetalt tilskud i 2007 på 1,585 mio. kr. tilbage til staten, som finansieres af likvide aktiver,
 • at det statslige aktivitetsafhængige tilskud reduceres med 2,150 mio. kr. som følge af refusionsordningen  fra 2008 og frem,
 • at der meddeles en indtægtsbevilling på 2,150 mio. kr. vedr. siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse fra 2008 og frem.

 

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

2.      Regionsrådets bemærkninger til trafikstyrelsens plan for jernbanen 2008-2018

Sagsnr:

08/8455

Resumé

Trafikstyrelsen har sendt forslag til trafikplan for jernbanen 2008-2018 i høring hos regioner, kommuner og trafikselskaber med svarfrist den 12. september 2008.

Sagsfremstilling

Statens formål med jernbaneplanen er:

 • at præsentere et overblik over den offentlige servicetrafik på jernbane,
 • at udstikke retningslinjer for statens indkøb af passagertrafik på banenettet efter udløb af de nuværende trafikkontrakter,
 • at give et samlet overblik over kapaciteten på banenettet og at give input til den lokale og regionale planlægning af kollektiv trafik.  

I den første udgave af planen vurderes udviklingen i trafikgrundlag og kapacitetsbehov i perioden 2008 til 2018.

Forslaget til jernbaneplan blev præsenteret på det første møde i Syddansk Mobilitetsråd. Det er rådets holdning, at man i bemærkningerne til planen skal medtage alle syddanske ønsker til en fremtidig jernbane, altså ikke kun passagertrafikken.

Hovedbudskabet i forslaget til bemærkninger er, at jernbaneplanen bør være et aktivt element i en samlet udvikling af den kollektive trafik. Det skal give tog og bus en større markedsandel og medvirke til nedbringelse af trængsel på vejene og nedbringelse af CO2-udslip.

I vedlagte forslag til bemærkninger er derfor også medtaget ønsker om kapacitetsudvidelser og udbygninger af hensyn til fremtidig godstrafik, ønske om dobbeltspor og elektrificering af alle hovedstrækninger.

Endvidere er der opfordring til, at man opprioriterer togtrafik på tværs af landegrænsen for at understøtte ønsket om bedre trafikal sammenhæng i grænseregionen.

Da bemærkningerne vedrører mere end passagertrafikken foreslås, at bemærkningerne også sendes til Transportministeriet.

Det særlige udvalg vedr. infrastruktur drøftede sagen på møde den 19. august 2008. Det særlige udvalg anbefaler forslag til Region Syddanmarks bemærkninger til jernbaneplan over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at de foreslåede bemærkninger til forslaget til jernbaneplan fremsendes til Trafikstyrelsen.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet, dog med følgende ændringer til høringssvar:

 • at der konsekvent anvendes betegnelsen "kollektiv trafik"
 • at afsnittet vedr. byer uden togforbindelse udbygges med konkrete eksempler.

Bilag:

2.a - Jernbaneplan - Høringsudgave

2.b - Jernbaneplan - bilagsrapport

2.c - Forslag til høringssvar fra RSD til jernbaneplan 2008-2018

 

 

3.      Udvidelse af kapaciteten i reumatologisk speciallægepraksis.

Sagsnr:

08/8768

Resumé

Sagen vedrører et ønske om udvidelse af reumatologikapaciteten i den jyske del af regionen.

Sagsfremstilling

Blandt regionsrådets medlemmer er der rejst ønske om en udvidelse af kapaciteten inden for specialet reumatologi.

En udvidelse af kapaciteten i de speciallægelige tilbud i praksis vil normalt blive gennemført på baggrund af en specialeplan, hvor kapaciteten i praksis ses i sammenhæng med kapaciteten i sygehusvæsenet.

Kapaciteten i reumatologisk speciallægepraksis i den jyske del af Region Syddanmark er i dag på 3 fuldtidspraksis og 1 deltidspraksis som fordeler sig med 1 fuldtidspraksis i Vejle, 1 fuldtids- og 1 deltidspraksis i Sønderjylland og 1 fuldtidspraksis i Esbjerg. På Fyn er kapaciteten 2 fuldtids- og 1deltidspraksis i Odense samt 1 fuldtidspraksis i Svendborg.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en specialeplan på området. I den konkrete sag, har der været foretaget en vurdering af den nuværende kapacitet i speciallægepraksis og i sygehusregi. På baggrund heraf er vurderingen, at en kapacitetsudvidelse bør ske i den jyske del af regionen.

I 2007 var den gennemsnitlige omsætning i en reumatologisk fuldtidspraksis ca. 1,7 mio. kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen ledig kapacitet som følge af naturlig afgang, hvorfor det anbefales, at udgiften til et nyt ydernummer finansieres via meraktivitetsmidlerne.

Sagen har den 17. juni 2008 været forlagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger. Der var i udvalget enighed om at tilslutte sig udvidelsen, idet udvalget dog forventer, at placeringen af en ny reumatologipraksis sker på baggrund af en vurdering af behovet og en hensyntagen til driften af eksisterende praksis.

Besættelse af ledige ydernummre i regionen sker i henhold til procedurer vedtaget af Samarbejdsudvalget for Speciallæger. Der nedsættes således et bedømmelsesudvalg, bestående af formandskabet for samarbejdsudvalget, som er regionsrådsmedlem Bo Libergren, speciallægernes formand Jørgen Dyrmose, kommunerepræsentant Ole Østvig Nissen, samt en speciale repræsentant og afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen. Bedømmelsesudvalget indkalder og afholder samtaler med faglig relevante ansøgere, og indstiller via Samarbejdsudvalget for Speciallæger til regionsrådet, hvem af de indkaldte ansøgere udvalget har fundet egnet til det ledige ydernummer.  

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at reumatologikapaciteten i den jyske del af regionen udvides med en fuldtidspraktiserende  reumatolog,
 • at den årlige udgift på ca. 1,7 mio.kr. finansieres via meraktivitetsmidlerne.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

4.      Etablering af midlertidig Retspsykiatrisk afsnit i Odense

Sagsnr:

08/7622

Resumé

Regionsrådet har tidligere besluttet, at den retspsykiatriske kapacitet i Middelfart skal udbygges. Denne udbygning vil først være en realitet om 4 år. Da der allerede nu er behov for udbygning af kapaciteten foreslås etablering af et midlertidigt afsnit på psykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Psykiatrien i Region Syddanmark står over for en markant udbygning af retspsykiatrien for at imødekomme det stadigt stigende pres, der er på behandling af denne patientgruppe. For at sikre kvalitet i behandlingen og styrke personalets faglige niveau, skal der på sigt etableres en regional specialfunktion med ansvar for den retspsykiatriske behandling i hele regionen, hvor alle døgnpladser er samlet ét sted.

Med psykiatriplanen er det besluttet at samle og udbygge den retspsykiatriske kapacitet i regionen i Middelfart, så der i alt er 70 retspsykiatriske sengepladser – en beslutning som regionsrådet har givet højeste prioritet.

I dag modtager almenpsykiatriske afdelinger retspsykiatriske patienter, da retspsykiatrien ofte ikke har kapaciteten til at modtage disse patienter. Indlæggelse af de retspsykiatriske patienter på de almenpsykiatriske afdelinger sker, uanset om der er overbelægning. 

Udvidelsen af kapaciteten i retspsykiatrien betyder, at det bliver muligt at tilbyde de retspsykiatriske patienter, der nu er indlagt på en almenpsykiatrisk afdeling, en retspsykiatrisk sengeplads. Dette har stor betydning for de retspsykiatriske patienters behandlingsforløb. Håndtering af retslige patienter kræver en særlig viden, som ikke findes på de almenpsykiatriske afdelinger.

Eksempelvis er der stor risiko for, at en person idømt behandlingsdom begår ny kriminalitet, hvis ikke patienten kommer i relevant psykiatrisk behandling så hurtigt som muligt. Derfor skal kapaciteten i psykiatrien være tilstrækkelig til at sikre, at ventetid for behandling undgås.

Det er derfor helt afgørende for kvaliteten af indsatsen overfor både denne patientgruppe og de øvrige patienter på psykiatriske afdelinger, at der er tilstrækkelig kapacitet inden for det retspsykiatriske område.

Den regionale specialfunktion kan først være en realitet om op til ca. 4 år, idet der skal ske omfattende nybyggeri i forbindelse med etableringen af den nye retspsykiatri. Men behovet for en udbygning er stort nu. På en tilfældig dag i marts 2008 var der indlagt 72 retslige patienter.

Det er over 100% mere, end hvad den nuværende kapacitet på 30 pladser kan rumme. Desuden har Region Syddanmark pr. 1.1.2008 opsagt aftale med Region Midtjylland om 3 pladser på den retspsykiatriske afdeling i Risskov og hjemtager patienterne henover 2008.

På denne baggrund ønskes udbygningen af kapaciteten i retspsykiatrien allerede nu påbegyndt gennem etablering af et midlertidigt retspsykiatrisk afsnit på psykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital. Dette både for at sikre den rette behandling af de retspsykiatriske patienter, men også for at forbedre situationen på de almenpsykiatriske afdelinger frem til at den permanente udbygning er på plads i Middelfart.

Handleplan
Mulighederne for at igangsætte udbygningen i eksisterende rammer er derfor afsøgt. Afsøgningen har vist, at det er muligt gennem en omorganisering og mindre bygningsmæssige ændringer på psykiatrisk afdeling i Odense at skabe 14 ekstra retspsykiatriske sengepladser.

Det midlertidige retspsykiatriske afsnit etableres i lokaler, som nu huser et lukket afsnit på den almenpsykiatriske afdeling på OUH. For at dette kan realiseres, vil bl.a. Svendborg Psykiatrisk afdeling få et større optageområde og kan derfor aflaste Psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital OUH med hensyn til almenpsykiatriske senge.

Til erstatning for den almenpsykiatriske lukkede afdeling skal der desuden etableres et intensivt rehabiliteringsafsnit med 12 sengepladser, som bl.a. vil kunne rumme længerevarende stabiliserende indlæggelser for ikke-retspsykiatriske patienter, og i mindre omfang anbringelsesdømte der er i endelig stabil og rolig fase med henblik på forberedelse til udslusning til socialpsykiatriske tilbud.

De strukturelle og bygningsmæssige ændringer, der iværksættes, vil ske på en måde, så de også fremadrettet støtter psykiatriplanen og samtidigt muliggør oprettelsen af et midlertidigt retspsykiatrisk afsnit i midlertidige rammer på OUH.

Udover etablering af midlertidig retspsykiatrisk sengeafsnit i Odense er det nødvendigt at afsætte en ramme til yderligere afbødende foranstaltninger i tiden frem til udbygningen i Middelfart er på plads. Det handler om dels efter behov at gennemføre forskellige afbødende foranstaltninger på de almenpsykiatriske afdelinger, hvor der som følge af presset stadig vil være retspsykiatriske patienter indlagt.

Styrkelse af afdelingerne i denne periode er vigtig for at kunne tilbyde bedre behandling, højne retssikkerheden og beskytte patienter på de almenpsykiatriske afdelinger.

Endelig skal den afsatte ramme sikre mulighed for, om nødvendigt, at styrke den retspsykiatriske distriktspsykiatri for at sikre, at alle patienter, der har fået en behandlingsdom, får et højt specialiseret behandlingstilbud. En styrkelse af det retspsykiatriske team vil i perioden med udbygning i midlertidige rammer være med til at holde presset nede på de almenpsykiatriske afdelinger, som modtager retspsykiatriske patienter.

Den nuværende indsats i den retspsykiatriske distriktspsykiatri er puljefinansieret, men der er behov for at sikre mulighed for en styrkelse og en sikring af aktiviteten udover den puljefinansierede del i perioden frem til den nye retspsykiatriske afdeling i Middelfart står klar.

Målsætning
Udbygningen af retspsykiatrien i midlertidige rammer skal nedbringe antallet det retspsykiatriske indlæggelser på de almenpsykiatriske afdelinger og dermed positivt bidrage til kvaliteten i behandlingen, patientforløbene, retssikkerheden, beskyttelse af patienterne mv.

Tidsplan
Udbygningen af kapaciteten i Odense påbegyndes anlægsmæssigt i efteråret 2008 med forventet indflytning efteråret 2009. Afbødende foranstaltninger, som ikke er afhængige af anlægsændringerne, vil blive iværksat snarest muligt.

   

Økonomi
De driftsmæssige konsekvenser af udbygningen forventes dækket af retspsykiatripuljen i SATS-puljeaftalen 2008-2011 for så vidt angår driftsudgifterne i 2009-2010. SATS-puljen søges om 7,406 mio. kr. i 2008 og 14,811 i 2009, i alt 22,217 mio. kr. til den driftsmæssige omdannelse af det nuværende lukkede afsnit på almenpsykiatrisk afdeling på OUH til retspsykiatri samt omdannelse af et tidligere sengeafsnit til et intensivt rehabiliteringsafsnit (se i øvrigt vedlagte ansøgning til SATS-puljen).

Der er en forventning om, at puljen vil blive videreført i de efterfølgende år og dermed sikre finansieringen af denne del af udbygningen af den retspsykiatriske kapacitet i 2011 og fremefter. Såfremt ansøgningen om SATS-puljemidlerne mod forventning ikke imødekommes, vil regionsrådet få forelagt sagen igen.

Finansieringen af afbødende foranstaltninger, frem til den retspsykiatriske afdeling står færdig i Middelfart, sikres gennem de midler, der er frie som følge af reduktionen i regionens udenregionale udgifter til behandling af retspsykiatriske patienter, efter opsigelse af aftale med Risskov pr. 1. januar 2008. Derved kan der overflyttes 4,6 mio. kr. fra psykiatriens nuværende udenregional-konto til psykiatriens driftsramme.

Anlægsudgifter
Der er udarbejdet vedlagte idéoplæg vedr. de bygningsmæssige ændringer i tilknytning til etablering af det midlertidige retspsykiatriske afsnit i Odense. De samlede anlægsudgifter skønnes at blive på 5 mio. kr. Der er ikke i regionens budget 2008 afsat anlægsmidler til dette projekt.

Psykiatriledelsen indstiller, at projektet finansieres indenfor psykiatriens ramme gennem omflytning af overførte driftsmidler fra 2007 til 2008 på psykiatriområdet til anlægsbudgettet. Byggeprogram forventes forelagt forretningsudvalg og regionsrådet i september.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at forslag om etablering af midlertidig retspsykiatrisk afsnit i Odense og den afledte etablering af intensivt rehabiliteringsafsnit godkendes,
 • at forslag om ramme til øvrige afbødende foranstaltninger over for retspsykiatriske patienter frem til udbygningen i Middelfart er på plads godkendes,
 • at idéoplæg vedr. de bygningsmæssige konsekvenser af forslag om midlertidig retspsykiatrisk afsnit i Odense godkendes, og at der afsættes 5 mio. kr. på anlægsbudgettet til anlægsprojektet,
 • at anlægsprojektet finansieres indenfor psykiatriens ramme i 2008 gennem overførsel af overførte driftsmidler fra 2007 til 2008 til anlægsbudgettet,
 • at de øgede driftsudgifter ved udbygningen i Odense af den retspsykiatriske kapacitet for 2009-2010 finansieres af forventede SATS-puljemidler,
 • at de øgede driftsudgifter ved udbygningen i Odense for 2011 og fremefter finansieres af en forventet videreførelse af SATS-puljen til udbygning af retspsykiatrien,
 • at den fortsatte finansiering af udbygningen i Odense fra 2011 og fremefter vil blive taget op senest i forbindelse med forberedelse af budget 2011, hvis SATS-puljen til udbygning af retspsykiatrien mod forventning ikke vil blive videreført,
 • at ramme på 4,6 mio. kr til afbødende foranstaltninger frem til udbygningen af retspsykiatrien i Middelfart finansieres af besparelser på psykiatriens udenregionalkonto som følge af opsigelse af aftale med Region Midtjylland om benyttelse af retspsykiatriske sengepladser i Risskov,
 • at rammen til afbødende foranstaltninger og driftsbudgettet for den midlertidige retspsykiatriske afsnit i Odense vil indgå i finansieringen af den permanente udbygning i Middelfart, når den er på plads.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

5.      Facaderenovering af hovedbygningen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg

Sagsnr:

08/12527

Resumé

I forbindelse med facaderenovering på hovedbygningen, psykiatrien Esbjerg, er det nødvendigt at udskifte døre og vinduer. Der søges anlægsbevilling hertil.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet at to nye sengeafsnit i 2006 fik Ribe Amt udarbejdet en Masterplan med henblik på at kortlægge de eksisterende bygningers tilstand på matriklen i Esbjerg. Masterplanen, der er udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma COWI A/S, påpegede bl.a. at vinduer og døre i hovedbygningen generelt er nedslidte og energimæssigt dårlige.

I 2006 påbegyndtes derfor en facaderenovering af hovedbygningen, hvor vinduerne på sydsiden af hovedbygningen blev udskiftet.

For at færdiggøre projektet er det nødvendigt at udskifte udvendige vinduer og døre på hovedbygningens nord-, øst-, og vest facade. Udgiften hertil er anslået til 2,993 mio. kr.

Projektet har været i licitation den 19. juni 2008. Omkostningsbudgettet på baggrund af licitationsresultatet vedlægges.

 

Tabel 1 (i 1.000 kr.)

2008 (indeks 121,8)

2009 (indeks 125,3)

I alt

Afsat rådighedsbeløb

1.575

1.125

2.700

Behov for tillæg

293

 

 

I alt

1.868

1.125

2.993

Finansiering af tillæg

 

 

 

Ramme til tidsforskydninger

-293

293

0

Ramme til disposition

 

-293

 

Anlægsbevilling (121,8)

 

 

2.993

 

 

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, 

 • at der meddeles anlægsbevilling på 2,993 mio. kr. (indeks 121,8) til anlægsprojektet,
 • at der gives tillæg på 0,293 mio. kr. til rådighedsbeløb som finansieres jf. tabel 1 og der frigives rådighedsbeløb på 1,868 mio. kr. i 2008 og 1,125 mio. kr. i 2009,
 • at opgaven overdrages lavestbydende, som har vedstået, at tilbuddet er gældende til 30. september 2008.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

6.      Etablering af psykiatrisk dialogforum i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/6201

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af udviklingsplan for psykiatrien den 20. december 2007 blev også patient-/bruger- og pårørendepolitik for psykiatrien i Region Syddanmark godkendt.

Af denne politik fremgår det, at der skal nedsættes et psykiatrisk dialogforum, hvor regionsrådspolitikere kan mødes med repræsentanter for patient-/bruger- og pårørendeforeninger på det psykiatriske område.

Psykiatristaben har på baggrund af politikken udarbejdet forslag til kommissorium for dialogforum og indstiller, at regionsrådet beslutter at udsende kommissoriet til syv navngivne foreninger med anmodning om, at hver forening udpeger et medlem bosiddende i Region Syddanmark. De syv foreninger har alle deltaget i udarbejdelsen af patient-/bruger- og pårørendepolitikken.

Endvidere indstilles, at regionsrådet af egen kreds udpeger 7 medlemmer til dialogforum.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at vedlagte kommissorium for psykiatrisk dialogforum godkendes,
 • at de i kommissoriet syv navngivne foreninger hver anmodes om at udpege et i regionen bosiddende medlem,
 • at regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende indstillingerne fra de syv foreninger,
 • at regionsrådet af egen kreds udpeger 7 medlemmer.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet de navngivne foreninger, efter vedtagelsen af kommissoriet, anmodes om at indstille medlemmer bosiddende i regionen til psykiatrisk dialogforum.

Bilag:

 

 

7.      Studierejse til USA for regionsrådet - budget samt program

Sagsnr:

08/7095

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2008 et oplæg til studierejser for regionsrådets medlemmer. Regionsrådet bemyndigede i den forbindelse forretningsudvalget til at godkende endeligt budget, program samt antal deltagende regionsrådsmedlemmer for hver af disse studierejser.

Studierejse til USA for regionsrådet d. 3. - 9. november 2008:

Formålet med studierejsen er, at Regionsrådet, forud for implementeringen af gennemførelsesplanen, opnår indsigt i de amerikanske erfaringer vedr.:

 • Organiseringen af et børnehospital
 • Et hospital og et universitet, som deler forskningsfaciliteter
 • Robotkirurgi
 • Evidensbaseret sygehusdesign

Budgettet pr. deltager er beregnet til 29.300 kr.


Ansøgningsfristen for tilmelding til rejsen er den 21. august 2008, hvorfor endeligt samlet budget samt endelig deltagerliste eftersendes til forretningsudvalgets medlemmer efter tilmeldingsfristens udløb.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at budget, program samt antal deltagende regionsrådsmedlemmer for studierejsen til USA den 3. - 9. november 2008 godkendes.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget godkendte indstillingen, jfr. bemyndigelse hertil på regionsrådets møde den 26. maj 2008.

Bilag:

 

 

8.      Underskriftsbemyndigelse

Sagsnr:

07/6696

Sagsfremstilling

Ifølge regionslovens § 16 skal regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser underskrives af regionsrådets formand eller næstformand (formænd) og en person, der er bemyndiget dertil af regionsrådet.

Regionsrådet har tidligere bemyndiget administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen og økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformand.

For at sikre en fleksibilitet i fohold til ferieafvikling mv. foreslås det, at regionens regnskabschef Johan Meyer ligeledes bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd. 

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at regnskabschef Johan Meyer bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd. 

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

9.      Forslag til mødekalender for 2009

Sagsnr:

08/1241

Sagsfremstilling

Det foreslås, at mødekadencen fra 2008 videreføres i 2009. Dette giver følgende forslag til mødedatoer for forretningsudvalget:

onsdag den 14. januar

onsdag den 28. januar

onsdag den 4. februar

onsdag den 25. februar

onsdag den 11. marts

onsdag den 25. marts

onsdag den 15. april

onsdag den 29. april

onsdag den 13. maj

onsdag den 27. maj

onsdag den 10. juni

onsdag den 24. juni

onsdag den 12. august

onsdag den 26. august

onsdag den 16. september

onsdag den 30. september

onsdag den 7. oktober

onsdag den 28. oktober

onsdag den 11. november

onsdag den 25. november

onsdag den 9. december

 

Møderne afholdes alle dage kl. 15.00

Indstilling

Det indstilles,

 • at forslag til mødekalender for 2009 godkendes.

 

Forretningsudvalget

Indstillingen tiltrådt.

10.    Meddelelser

Sagsnr:

 

Forretningsudvalget

Under punktet blev orienteret om:

 • et kommende møde med miljøministeren om forureningen under Grindsted by.
 • et kommende møde med Sydtrafik og Fynbus om trafikselskabernes generelle situation.
 • status på dialoger med trafikselskaberne om selskabernes økonomiske problemer.
 • Fynbus´ problemer med busdriften og service i kølvandet på en ændring af køreplanen her pr. 25. august.
 • pressemøde om placeringen af det nye Odense Universitetshospital.


Siden er sidst opdateret 29-08-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring