Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Miljø - referat 02-09-2008

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. miljø

Mødedato
02-09-2008 Kl. 9:30

Mødested
Mødeværelse 2, Regionshuset

Medlemmer
Poul Weber, William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

Afbud
Carl Erik Jensen

 

 

Dagsorden

 1. Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i 2008 - Behandling af høringssvar
 2. Orientering om økonomien i forhold til at undersøge grube 3-6 i Kærgaard Plantage
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

 

1.      Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i 2008 - Behandling af høringssvar

Sagsnr:

07/22181

Resumé

Regionens arbejdsplan for indsatsen over for jordforurening i 2008 har været i høring fra den 30. maj til den 30. juni 2008. Jordforureningsafdelingen fremlægger hermed de indkomne høringssvar samt forslag til behandlingen af høringssvarene.

Sagsfremstilling

Udkastet "Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008" er en udmøntning af regionsrådets strategi for indsatsen over for jordforurening.

Udkastet til arbejdsplan for 2008 indeholder:

 • Budget og en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i 2008.
 • En prioritering af den indsats, som Region Syddanmark vil udføre inden for den afsatte budgetramme på 53,5 mio. kr. i 2008.
 • En plan for den særlige screening for jordforurening på børneinstitutioner. Rækkefølgen er fastlagt ud fra kommunernes indbyggertal, sådan at kommunerne med størst indbyggertal kommer først.

I høringsperioden har udkastet været fremlagt på Region Syddanmarks hjemmeside, annonceret i dagspressen og fremsendt til: 1) de 22 kommuner, 2) statens miljøcentre i Ribe og Odense, 3) alle ejere af ejendomme, hvor der er planlagt undersøgelser eller oprensningsprojekter i 2008 og 4) til Odense Vandselskab A/S og Bullerup Børnehave, der begge kommenterede regionens strategi for indsatsen på jordforureningsområdet, da denne var i høring tidligere på året.

Høringsperioden er nu slut, og der er indkommet syv høringssvar (en grundejer, Odense Vandselskab A/S og fem kommuner: Varde, Esbjerg, Aabenraa, Nyborg og Kolding). Kolding Kommunes høringssvar, der er indsendt efter høringsperiodens udløb, men i øvrigt er rettidigt behandlet i kommunen, er medtaget.

Ud over de egentlige høringssvar har jordforureningsafdelingen fået henvendelser i syv sager i høringsperioden. Der har i alle tilfælde været tale om opklarende spørgsmål, som er blevet besvaret løbende, og disse behandles derfor ikke yderligere.

I Aabenraa Kommunes høringssvar indgår der synspunkter om råstofområdet og administrationen heraf. Råstofområdet er ikke medtaget i udkastet til arbejdsplan for indsatsen over for jordforurening i 2008 og denne del af Aabenraas høringssvar besvares derfor særskilt og administrativt.

I det medfølgende notat gengives de i alt 12 indkomne synspunkter fordelt på seks emner:

 1. Prioriteringen af lokaliteter til undersøgelser og oprensning
 2. Koordinering og samarbejde om indsatsen
 3. Internetadgang til regionens oplysninger for borgere og kommuner
 4. Jordforurening på børneinstitutioner.
 5. Jordforureningskortlægning i grundvandsindsatsområder.
 6. Kortlægning af pesticid-punktkilder.

For hvert emne er jordforureningsafdelingens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet. Generelt giver høringssvarene anledning til detaljeringer af arbejdsplanens indhold på de nævnte punkter. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser i den skriftlige arbejdsplan. Alle høringssvarene tages til efterretning.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den foreslåede behandling af høringssvar drøftes samt, at udvalgets kommentarer indarbejdes i arbejdsplanen inden den videresendes til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet med henblik på godkendelse af arbejdsplanen.

Udvalget

Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at arbejdsplanen for 2008 på jordforureningsområdet godkendes.

Bilag:

1.a - Notat: Behandling af høringssvar - Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008

1.b - Udkast: Jordforurening - Indsatsen over for jordforurening i 2008

 

 

2.      Orientering om økonomien i forhold til at undersøge grube 3-6 i Kærgaard Plantage

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Som en del af beslutningsgrundlaget for en fremtidig indsats over for grube 3 og 6 i Kærgaard Plantage er det nødvendigt at have en mere detaljeret viden om stofsammensætningen og mængden af stoffer.  

Undersøgelsen vil bestå i at udføre i størrelsesordenen 15 boringer fra hver grube. Undersøgelsen skal tage afsæt i den viden, vi har erhvervet fra grube 1 og 2. 

Det vil koste ca. 1,4 mio. kr. at undersøge grube 3 til 6, således at der opnås samme viden, som den vi har om grube 1 og 2. Undersøgelser af grube 3 til 6 er ikke indeholdt i den indsats, som er vedtaget af Regionsrådet.  

En indsats over for de resterende gruber vil ikke ligge inden for de aktiviteter, der er prioriteret i regionens strategiplan for jordforurening. Undersøgelserne kan finansieres ved en omprioritering inden for jordforureningsbudgettet. Dette vil medføre udskydelse af oprensninger, der er rettet mod sikring af grundvandet, indeklimasikring eller på børneinstitutioner.

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterede om økonomien i forhold til at undersøge grube 3-6 i Kærgaard Plantage.

Udvalget anbefaler, at sagen indgår i den videre politiske proces.

Plancher vedhæftes referatet.

Bilag:

2.a - Undersøgelse af grube 3 til 6 i Kærgaard Plantage

2.b - Udvalgsorientering

 

 

3.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i Særligt udvalg vedr. miljø afholdes den 30. september 2008.

Udvalget

Mødet afholdes i Odense, Knullen 8.

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Siden er sidst opdateret 03-09-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring