Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 19-09-2008

 

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato:
19-09-2008 Kl. 14:00 - 16:15

Mødested
Mødeværelse 6

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen

Afbud
Bent Krogh Petersen, Bente Gertz Hansen, Jørgen Bundsgaard, Kent Kirk, William Jensen.

 

 

Dagsorden

 

 

1.      2. behandling af forslag til budget 2009-2012

Sagsnr:

08/12060

Resumé

I henhold til overordnet budgetproces fremlægges forslag til budget 2009-2012 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet oversendte den 25. august 2008 forslag til budget 2009-2012 til 2. behandling.

Fastsættelse af kommunale grund- og udviklingsbidrag for 2009 er drøftet på møde i kontaktudvalget med kommunerne i regionen den 25. august 2008. Der budgetteres med uændret niveau herfor, jf. økonomiaftalerne for 2009.

Til brug for 2. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. områderne Sundhed, Social og specialundervisning, Regional udvikling samt Fælles formål og administration og Renter. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget.

I forhold til 1. behandlingen er i budgetforslaget bl.a. indarbejdet udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), trepartsinitiativer m.v., jf. anden sag på dagsordenen. For Sundhed er endvidere budgetteret med udmøntning af økonomiaftalen for 2009 op til det aftalte udgiftsloft.

Forretningsudvalget fastsatte den 13. august 2008 fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til den 4. september 2008. Der er til gruppeformændene udarbejdet oversigt over indkomne forslag.

Formandens oplæg til ændringsforslag til budget 2009-2012 på baggrund heraf fremlægges på mødet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget anbefaler vedlagte ændringsforslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012 overfor regionsrådet.
Udvalget

Forretningsudvalget anbefaler vedlagte ændringsforslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-12 over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

2.      Pris- og lønregulering af budget 2008

Sagsnr:

08/14117

Resumé

For at fastholde købekraften i budgetterne foretages en regulering for 2008 på baggrund af nyt skøn for den faktiske og forventede udvikling i priser og lønninger i 2007 og 2008.

I sammenhæng hermed opskrives bloktilskuddene vedr. Sundhed og Regional udvikling på baggrund af tillægsaftale mellem regeringen og Danske Regioner fra december 2007 om reviderede lønforudsætninger i 2008.

Sagsfremstilling

Fremskrivningen af priser og lønninger i oprindeligt budget 2008 bygger på skøn fra juni 2007 vedr. den forventede udvikling i priser og lønninger i dels 2007, dels 2008.

Der foreligger nu tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2007 samt nye skøn vedr. udviklingen i 2008.

For at fastholde købekraften i budgetterne foretages på den baggrund en pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Tilsvarende foretages fremskrivning af rådighedsbeløbene i 2008 vedr. anlæg.

I fremskrivningen af budget 2009 er taget højde for de reviderede pris

- og lønskøn vedr. 2007 og 2008. Det bemærkes, at der i den forbindelse er anvendt en ny, særlig fremskrivningsprocent vedr. kollektiv trafik. Det foreslås, at denne også lægges til grund for reguleringen af budget 2008.

I sammenhæng hermed opskrives bloktilskuddene vedr. Sundhed og Regional uddvikling på baggrund af tillægsaftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner af 18. december 2007 vedr. reviderede lønforudsætninger i 2008. Konsekvenserne heraf fra 2009 og frem er indarbejdet i forslag til budget 2009.

Det bemærkes, at de udgiftsmæssige konsekvenser er højere end bloktilskudskompensationen, da reguleringen også tager højde for den faktiske udvikling i 2007, dels omfatter prisudviklingen.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at udgiftsbudgettet i 2008 vedr. Sundhed opreguleres med 75,814 mio. kr., idet fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af notatet
 • at bloktilskuddet i 2008 vedr. Sundhed opskrives med 62,640 mio. kr., idet differencen afholdes af kassen
 • at udgiftsbudgettet i 2008 vedr. Regional udvikling opreguleres med 4,640 mio. kr., idet fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af notatet
 • at bloktilskuddet i 2008 vedr. Regional udvikling opskrives med 1,440 mio. kr., idet differencen afholdes af kassen
 • at udgiftsbudgettet i 2008 vedr. Fælles formål og administration opskrives med 1,568 mio. kr., idet overførsel til hovedkonto 1-3 modsvarende opskrives med -1,568 mio. kr.
 • at rådighedsbeløb i 2008 vedr. Sundhed opreguleres med 3,492 mio. kr.
 • at rådighedsbeløb i 2008 vedr. Social og specialundervisning opreguleres med 0,391 mio. kr.
 • at rådighedsbeløb i 2008 vedr. Fælles formål og administration opreguleres med 0,001 mio. kr.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

3.      Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2008

Sagsnr:

08/14048

Resumé

Regionens bloktilskud for 2008 opreguleres med henvisning til merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT), trepartsinitiativer m.v.

Sagen forelægges med henblik på bevillingsmæssig udmøntning heraf.

Sagsfremstilling

Folketingets finansudvalg tiltrådte 24. juni 2008 aktstykke, omhandlende bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2008 og fastsættelse af bloktilskuddet for 2009.

Midtvejsreguleringen for 2008 følger af dels en række særlige reguleringer, dels reguleringer vedr. trepartsinitiativer og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Dette indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser m.v. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver o.lign.

Vedr. Sundhed opreguleres regionens bloktilskud i 2008 med 95,0 mio. kr. Da visse reguleringer alene vedrører finansieringssiden og ikke har udgiftsmæssige konsekvenser, opskrives udgiftsbudgettet i 2008 modsvarende med 13,8 mio. kr.

Vedr. Regional udvikling opreguleres regionens bloktilskud i 2008 med 10,9 mio. kr., inkl. overgangsordning i forbindelse med bortfald af afgiftsfritagelse for energiafgifter på bustrafik. Udgiftsbudgettet i 2008 opskrives modsvarende med 10,9 mio. kr.

Bloktilskuddene for 2009-2012, bl.a. på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2009, er indarbejdet i forslag til budget 2009. De udgiftsmæssige konsekvenser fra 2009 og frem af lov- og cirkulæreprogram (DUT), trepartsinitiativer m.v. er indarbejdet som ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af forslag til budget 2009.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at bloktilskuddet i 2008 vedr. Sundhed opreguleres med 94,987 mio. kr.
 • at der vedr. Sundhed meddeles tillægsbevilling i 2008 vedr. driften på 13,782 mio. kr., idet fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af notatet "Bloktilskudsreguleringer 2008 og 2009",
 • at differencen på 81,205 mio. kr. tilføres kassen,
 • at bloktilskuddet i 2008 vedr. Regional udvikling opreguleres med 10,874 mio. kr.,
 • at der vedr. Regional udvikling modsvarende meddeles tillægsbevilling i 2008 vedr. driften på 10,874 mio. kr., idet fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af notatet "Bloktilskudsreguleringer 2008 og 2009".
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

4.      2. økonomi og aktivitetsrapportering

Sagsnr:

08/7924

Resumé

Tre gange om året fremlægges økonomi- og aktivitetsrapportering. Dette er den anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2008.

Sagsfremstilling

Nedenstående oversigt skal give et overblik over det væsentligste vedr. økonomi og aktivitet på regionens områder. Yderlige oplysninger kan enten findes i sammenfatningsnotatet, eller i områdernes notater som kan findes under bilagsfortegnelsen.

 

Område

Aktivitet

 

Hovedkonto 1

Sundhed

Aktivitetskravene forventes overholdt

 

Forventes et samlet mindreforbrug

På grund af mindreforbrug på Fællesudgifter og indtægter, mens der forventes merforbrug på sygesikring og sygehusene.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2009

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 2

Social og Specialundervisning

Aktivitetsniveauet er ca. 2 % højere end budgetter

 

Forventet balance

Merforbrug som følge af meraktivitet, modsvares af øgede takstindtægter fra kommunerne.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2009

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 3

Regional Udvikling

Aktivitetsniveauet forventes lavere end budgetteret på grund af tidsforskydninger vedr. igangsættelse af projekter

Forventet mindreforbrug

På grund af planlagte tidsforskydninger.

 

Uforbrugte midler overføres til 2009 til samme formål

Hovedkonto 4

Fælles formål og administration

 

Forventet balance

 

Evt. mer-/mindreforbrug finansiers af hovedkonto 1-3

Hovedkonto 5

Renter mv.

Der forventes en lavere renteudgift i 2008

Forventet mindreforbrug

·          Mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1-3

 

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at den 2. økonomi- og aktivitetsrapportering tages til efterretning.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

5.      Budgettilpasning på sundhedsområdet

Sagsnr:

08/10096

Resumé

Budgettilpasningen for 2008 på sundhedsområdet vedrører budgetneutrale omflytninger samt op-/ og nedregulering af udgifts- og indtægtsbevillinger. Desuden foreslås det, at der meddeles anlægsbevilling til opførelse af pavillon til laboratoriefaciliteter i forbindelse med NAT-screening på Odense Universitetshospital.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning for 2008, som er forelagt for regionsrådet på samme dagsorden, ønskes flere budgetneutrale omflytninger bragt på plads under drift for sundhedsvæsenet. Omflytningerne omfatter:

 • Budgetbeløb vedrørende kommuneindtægter for færdigbehandlede patienter, ambulant genoptræning og hospicebehandling flyttes til konti under driften,
 • En tilpasning af institutionernes bevillinger til forsikringer, så de passer med præmieopkrævningen herfor.
 • Tilpasninger af budgetterne for Regionstandplejen samt Medicoteknisk Afdeling

Regionsrådet har marts 2008 godkendt organisationsmodellen for NAT-screening, herunder at der gives anlægsbevilling til opførelse af en pavillon til laboratoriefaciliteter til screeningen. Liciationsresultatet viser en samlet anlægsudgift på 2,890 mio.kr., dvs. en overskridelse på 0,990 mio.kr. På grund af sagens hastende karakter godkendte regionsrådsformanden licitationsresultatet den 3. juli 2008. Det foreslås, at der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 0,990 mio.kr

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der foretages bevillingsændringer svarende til den i vedlagte notat (tabel 1) anførte fordeling mellem bevillingsområder,
 • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 0,990 mio. kr. (indeks 121,8) til opførelse af pavillon til laboratoriefaciliteter i forbindelse med NAT-screening på OUH,
 • at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på 0,990 mio. kr. og at tillægget frigives til anlægsprojektet,
 • at udgiften hertil finansieres som foreslået i tabel 2.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

6.      Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009

Sagsnr:

08/8957

Resumé

Denne sag vedrører principperne, hvorefter Region Syddanmark skal anvende puljen til medicoteknisk apparatur 2009.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Regionsrådets 2. behandling af budget for 2009, skal der træffes beslutning om udmøntning af en pulje til medicoteknisk apparatur. Under forudsætning af, at Regionsrådet afsætter en pulje til medicoteknisk apparatur, anbefales at Regionsrådet godkender følgende forslag til principper for udmøntning af denne. Principperne har været drøftet af sygehusledelserne på mødet den 26. august 2008.

Der foreslås følgende fordeling af puljen til medicoteknisk apparatur:

1. Lokale puljer på sygehusene til anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed. Der foretages en permanent nivellering af sygehusenes lokale puljer med udgangspunkt i 2007 niveauet, således at alle sygehusenheder i Region Syddanmark har en lokal pulje af forholdsvis samme størrelse. Til brug for nivelleringen af de lokale puljer overføres fra puljen til medicoteknisk apparatur kr. 21,350 mio. kr. jf. tabel 1: 

 

Tabel 1: Fordeling af rådighedsbeløb til køb af medicoteknisk apparatur

1.000 kr. 2009 PL

Forventet afsat rådighedsbeløb 2009

Ændring af rådighedsbeløb

 

Anlægsbveilling (indeks 125,3)

OUH-Odense

29.432

-4.304

25.128

25.128

OUH-Svendborg

13.847

-6.894

6.980

6.980

SVS

5.144

5.326

10.470

10.470

SHS

0

10.470

10.470

10.470

SHL (minus Middelfart)

0

16.752

16.752

16.752

I alt investeringsrammer

48.450

21.350

69.800

69.800

Ramme til medicotekniske apparatur

135.00

-21.350

113.650

113.650

 

 

2. En fælles pulje til anskaffelser over 200.000 kr. pr. apparaturenhed til fælles investeringsprojekter, strategiske anskaffelser og øvrige investeringer på ialt 113,65 mio. kr..

3. En pulje på 15 mio. kr. reserveret til akutte nedbrud. Puljen reserveres fra den fælles pulje og skal dække omkostninger ved akut nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed.

De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

Vedlagte notat redegør nærmere for sundhedsdirektørens forslag til de principper, som skal ligge til grund for den endelige fordeling af de medicotekniske investeringsmidler. Status på indkøb af medicoteknisk apparatur 2007-2008 er vedlagt til orientering.

Regionsrådet orienteres senere på året om status på indkøb.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes,
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning, herunder godkendelse af licitationsresultater,
 • at der frigives et rådighedsbeløb på 135,00 mio. kr. i 2009 (index 125,3) til låneramme til medicotekniske apparatur,
 • at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 113,65 mio. (index 125,3)  til låneramme til medicotekniske apparatur,
 • at der gives tillæg og frigivelse af af rådighedsbeløb på samlet 69,8 mio. kr. (indeks 125,3) jf. tabel 1 som finansieres via reduktion af investeringsrammen til OUH Odense og Svendborg sygehus samt låneramme til medicotekniske apparatur jf. tabel 1,
 • at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 69,8 mio. kr. til investeringsrammerne jf. tabel 1.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

7.      Godkendelse af gennemførelsesplan for akutplan

Sagsnr:

08/8992

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog d. 20. december 2007 akutplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark. Hovedpunkterne i akutplanen er:

 

 • Der oprettes fem akutsygehuse med hver én fælles akutmodtagelse. De fem akuktsygehuse placeres i Odense, Svendborg, Esbjerg, Kolding og Sønderjylland
 • Sygehusene i Odense og Sønderjylland nybygges
 • Vejle Sygehus bliver specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling
 • Middelfart Sygehus bliver specialsygehus for rygbehandling
 • Friklinikken i Give fortsætter og udvikles i samarbejde med Region Midtjylland
 • Grindsted Sygehus fortsætter indtil videre med modtagelse af visiterede intern medicinske patienter samt planlagte behandlinger inden for det kirurgiske område
 • Nogle af de øvrige sygehuse omdannes til sammedagssygehuse
 • Ærø Sygehus fortsætter med ø-beredskab
 • Det præhospitale område udbygges, så der er en regionsdækkende indsats med lægebiler og akutbiler

 

D. 23. juni 2008 godkendte regionsrådet, at et forslag til gennemførelsesplan vedr. akutplanen blev sendt i høring.

Gennemførelsesplanen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan akutplanen kan realiseres. Gennemførelsesplanen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport "Styrket akutberedskab - et planlægningsredskab for det regionale sundhedsvæsen" af 2007 og  i overensstemmelse med regionens egne overordnede visioner for dels sundhedsområdet, dels akutplanen.

Nøgleordene i gennemførelsesplanen er, at: 

 • styrke og udbygge de gode patientforløb
 • have fokus på styrkelse af faglighed og kvalitet
 • styrke patientservice
 • sikre det højt specialiserede område
 • styrke det grænseoverskridende samarbejde
 • sikre drift og produktivitet, og
 • skabe gode og attraktive arbejdspladser.

 

Hertil kommer, at gennemførelsesplanen placerer det sønderjyske akutsygehus i Gråsten.

Høringsperioden vedr. gennemførelselsplanen var 1. juli 2008 - 01. september 2008. Høringsparterne har været de samme som ved høringen om oplægget til akutplan i efteråret 2007.

Umiddelbart efter høringsperiodens udløb begyndte udarbejdelsen af et notat, der giver et resume af  de indkomne svar. Hvis høringssvarene giver anledning hertil, knyttes der desuden i notatet faktuelle bemærkninger til svarene og forslag til ændringer i gennemførelsesplanen. 

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af akutplanen har drøftet sagen på sit møde den 10. september 2008, og besluttede at sende materialet til videre politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at de fremkomne høringssvar og notat om høringssvar drøftes med henblik på endelig godkendelse af gennemførelsesplanen.
 Udvalget

Forretningsudvalget oversendte sagen til beslutning i regionsrådet.

Bilag:

 

 

8.      Endelig vedtagelse af Regional UdviklingsPlan

Sagsnr:

08/9590

Resumé

Regionsrådet har fremlagt forslag til Regional UdviklingsPlan i høring i perioden 10. januar 2008 til 1. april 2008.

Region Syddanmark har i høringsfasen modtaget 37 høringssvar. Høringssvarene rummer en række bemærkninger til selve den overordnede politiske vision og strategi: "Det gode liv." En stor del af bemærkningerne i høringssvarene henvender sig imidlertid til Regional UdviklingsPlans forskellige redegørelser, herunder ikke mindst redegørelsens for de initiativer, som regionsrådets på sin side vil tage til at følge op på Regional UdviklingsPlan.

På baggrund af høringsfasen er udarbejdet forslag til justeret strategi og justerede redegørelser, som imødekommer en lang række af høringssvarene. Materialet fremlægges med henblik på regionsrådets endelige vedtagelse af Regional UdviklingsPlan.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har fremlagt forslag til Regional UdviklingsPlan i høring i perioden 10. januar 2008 til 1. april 2008.

Centralt i planen står den overordnede politiske vision og strategi for den ønskede udvikling i Syddanmark. Visionen er: "Det gode liv."

Grundlaget for den politiske vision har været en bred dialog mellem Region Syddanmark og kommunerne, og med borgere, foreninger, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Regional UdviklingsPlan indeholder endvidere en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet på sin side vil tage til at følge op på Regional UdviklingsPlan, en redegørelse om infrastruktur, en redegørelse om grænseregionalt samarbejde og en miljøredegørelse.

Region Syddanmark har i høringsfasen modtaget 37 høringssvar, der fordeler sig som følger:

 • Kommuner og kommunesamarbejder:     17 høringssvar
 • Interesseorganisationer:                       6 høringssvar
 • Uddannelses- og vidensinstitutioner:       3 høringssvar   
 • Statslige myndigheder:                         3 høringssvar                           
 • Borgere:                                            3 høringssvar       
 • Andre:                                               5 høringssvar

 

En betydelig del af bemærkningerne i høringssvarene henvender sig til de forskellige redegørelser, herunder ikke mindst redegørelsen for regionsrådets opfølgende handlinger.

Hvad angår "Det gode liv" knytter bemærkningerne sig især til følgende emner:

 

 • Vægten mellem vækstcentre
 • Udviklingsområdernes/yderområdernes placering i strategien
 • Det østjyske bybånd
 • Relationerne til naboregionerne (såvel danske som grænseoverskridende)
 • Infrastruktur og kollektiv trafik

 

Hvad angår infrastruktur bemærkes, at høringssvarene i mange tilfælde er gentagelser af ønsker og synspunkter, som allerede indgår i det konkrete samarbejde mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner i forbindelse med det fælles regionale udspil i forlængelse af infrastrukturkommissionens betænkning om den fremtidige mobilitet i Danmark.

På baggrund af høringsfasen er udarbejdet forslag til justeret plan og justerede redegørelser, som imødekommer en lang række af høringssvarene.

Det overordnede udgangspunkt for justeringerne har været:

 • Det regionale perspektiv i "Det gode liv" fastholdes - ingen øget detaljeringsgrad og ikke dramatiske ændringer.
 • Fokus på hovedproblemstillinger jf. høringssvar og møderunde med kommunerne i forbindelse med høringsfasen.
 • Kortene i "Det gode liv" skal afspejle den ønskelige fremtidige udvikling / situation og ikke den nuværende.
 • Redegørelse om regionsrådets opfølgende initiativer omarbejdes og søges præciseret.
 • Øvrige redegørelser ajourføres og justeres i begrænset omfang i forhold til indkomne bemærkninger.

 

Hovedjusteringer er kort beskrevet neden for.

Pejlemærker:

 • Bo og leve: Der indarbejdes styrkelse af Aabenraa-Sønderborg som drivkraft i sydøstjylland samt styrkelse af Svendborg som drivkraft for det sydfynske område.
 • Bo og leve: Der indarbejdes afsnit om det østjyske bybånd.
 • Vækst og velstand: Der suppleres med særskilt pejlemærke for udviklingsområderne.
 • Vækst og velstand: Der indarbejdes afsnit om relationerne til naboregionerne i Danmark.
 • Oplevelse og fritid: Nationalpark Vadehavet indarbejdes i pejlemærkerne.
 • Sammenhæng og tilgængelighed: Kollektiv trafik opprioriteres.

    

Kort:

 • Bo og leve: På kortet vises de enkelte byer i overensstemmelse med deres størrelse og drivkraft / centerstrukturen i overensstemmelse med deres befolkningsmæssige vægt samlet set. På kortet vises endvidere nord-syd og øst-vest gående udviklingsbånd. Kortet suppleres endelig med angivelse af de kommuner, der indgår i det østjyske bybånd, mens bundoplysningerne om befolkningsudvikling udgår.
 • Læring og viden: Kortet udgår.
 • Vækst og velstand: På kortet vises samme by- og drivkraft-/centerstruktur som på kortet for Bo og leve, og relationerne til naboregioner vises på en mere illustrativ måde. På kortet vises endelig udviklingsområder, mens bundoplysninger om arbejdspladser pr. 10.000 indb. udgår.
 • Oplevelser og fritid: Kortoverskriften ændres, så det klart fremgår, at kortet alene viser naturstyrker. Visningen af naturområder mv. justeres, således at Det sydfynske Øhav vises særskilt. Visningen af Lillebæltsområde Syd justeres i konsekvens heraf. Nationalpark Vadehavet vises med særskilt signatur. Bundoplysninger om jobs inden for turisme, kultur og fritid udgår.
 • Sammenhæng og tilgængelighed: Kortet ændres, så det viser prioriterede ønsker jf. fælles udmelding fra Kommunekontaktrådet og Region Syddanmark til infrastrukturkommissionen. Herud over illustreres perspektivet om éen fremtidig færgerute mellem Ærø og Fyn. Endelig vises Billund Lufthavn, de fem vigtigste havne, de største transportterminaler samt den overordnede bystruktur.

 

Redegørelser:

 • Redegørelsen for regionsrådets initiativer til opfølgning på Regional UdviklingsPlan foreslås justeret, så den i endnu højere grad afspejler regionale og kommunale hovedudfordringer. Initiativerne struktureres endvidere så de følger de fem strategier i "Det gode liv. "
 • Miljøredegørelsen ajourføres i konsekvens af justeringerne i "Det gode liv."

 

Den politiske styregruppe for Regional UdviklingsPlan, der består af repræsentanter for de syddanske kommuner og repræsentanter for regionsrådet, har drøftet udkast til justering af "Det gode liv" og udkast til justering af redegørelsen for regionsrådets opfølgende initiativer.

Styregruppen kunne her samlet anbefale udkastet til Det gode liv fremlagt til politisk behandling i regionsrådet. Hvad angår regionsrådets opfølgende initiativer kunne man fra kommunal side ikke forholde sig til initiativpakken som sådan, idet det er op til hver enkelt kommune at forholde sig til, hvilke initiativer den ønsker at deltage i.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at de i sagsfremstillingen vedlagte justerede oplæg til Regional UdviklingsPlan inklusiv redegørelser tiltrædes,
 • at Regional UdviklingsPlan dermed samtidigt vedtages endeligt.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Inden regionsrådets behandling gennemgås materialet med henblik på vurdering af, om der er behov for en tydeliggørelse af regionsrådets strategier for bl.a. uddannelse.

Bilag:

 

 

9.      Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i 2008 - Behandling af høringssvar

Sagsnr:

07/22181

Resumé

Regionens arbejdsplan for indsatsen over for jordforurening i 2008 har været i høring fra den 30. maj til den 30. juni 2008. De indkomne høringssvar samt forslag til behandlingen af høringssvarene fremlægges.

Sagsfremstilling

Udkastet "Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008" er en udmøntning af regionsrådets strategi for indsatsen over for jordforurening.

Udkastet til arbejdsplan for 2008 indeholder:

 

 • Budget og en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i 2008.
 • En prioritering af den indsats, som Region Syddanmark vil udføre inden for den afsatte budgetramme på 53,5 mio. kr. i 2008.
 • En plan for den særlige screening for jordforurening på børneinstitutioner. Rækkefølgen er fastlagt ud fra kommunernes indbyggertal, sådan at kommunerne med størst indbyggertal kommer først.

 

I høringsperioden har udkastet været fremlagt på Region Syddanmarks hjemmeside, annonceret i dagspressen og fremsendt til de 22 kommuner, statens miljøcentre i Ribe og Odense, alle ejere af ejendomme, hvor der er planlagt undersøgelser eller oprensningsprojekter i 2008 og  til Odense Vandselskab A/S og Bullerup Børnehave, der begge kommenterede regionens strategi for indsatsen på jordforureningsområdet, da denne var i høring tidligere på året.

Høringsperioden er nu slut, og der er indkommet syv høringssvar (en grundejer, Odense Vandselskab A/S og fem kommuner: Varde, Esbjerg, Aabenraa, Nyborg og Kolding). Kolding Kommunes høringssvar, der er indsendt efter høringsperiodens udløb, men i øvrigt er rettidigt behandlet i kommunen, er medtaget.

Ud over de egentlige høringssvar har jordforureningsafdelingen fået henvendelser i syv sager i høringsperioden. Der har i alle tilfælde været tale om opklarende spørgsmål, som er blevet besvaret løbende, og disse behandles derfor ikke yderligere.

I Aabenraa Kommunes høringssvar indgår der synspunkter om råstofområdet og administrationen heraf. Råstofområdet er ikke medtaget i udkastet til arbejdsplan for indsatsen over for jordforurening i 2008 og denne del af Aabenraas høringssvar besvares derfor særskilt og administrativt.

I det medfølgende notat gengives de i alt 12 indkomne synspunkter fordelt på seks emner:

 

 1. Prioriteringen af lokaliteter til undersøgelser og oprensning
 2. Koordinering og samarbejde om indsatsen
 3. Internetadgang til regionens oplysninger for borgere og kommuner
 4. Jordforurening på børneinstitutioner.
 5. Jordforureningskortlægning i grundvandsindsatsområder.
 6. Kortlægning af pesticid-punktkilder.

 

For hvert emne er jordforureningsafdelingens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet. Generelt giver høringssvarene anledning til detaljeringer af arbejdsplanens indhold på de nævnte punkter. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser i den skriftlige arbejdsplan. Alle høringssvarene tages til efterretning.

Det særlige udvalg vedr. miljø har drøftet sagen på sit møde den 2. september 2008. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at arbejdsplanen for 2008 på jordforureningsområdet godkendes

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, 

 • at Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i 2008 godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

10.    Udkast til rammeaftale 2009 på det sociale område

Sagsnr:

08/7674

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen er der den 20. juni 2008 indmeldt foreløbige normeringer og takster for 2009 for tilbud omfattet af rammeaftalen. På baggrund af disse indmeldinger er det administrationens vurdering, at takstniveaet overordnet og samlet set holdes i ro. Ligeledes er det vurderingen, at der generelt er tale om mindre justeringer af antallet af normerede pladser inden for rammeaftalens område fra 2008 til 2009.

Nu foreligger et revideret udkast til Rammeaftale 2009. 

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatri samt specialundervisning har drøftet sagen på sit møde den 21. august 2008, og anbefaler, at regionsrådet godkender udkast til Rammeaftale 2009 på det sociale område.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at Rammeaftale 2009 på det sociale område godkendes.
 Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

11.    Revisionsberetninger for regnskabsåret 2007

Sagsnr:

08/13022

Sagsfremstilling

Revisionen har sendt beretning af 23. juni 2008 om løbende revision af forretningsgange og interne kontroller mv. i forbindelse med årsregnskabet for 2007 og beretning af 15. august 2008 om revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende).

Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne.

Revisionsberetning af 23. juni 2008 om løbende revision af forretningsgange og interne kontroller mv. i forbindelse med årsregnskabet for 2007

Beretningen indeholder konkret to bemærkninger, som Regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden: Manglende overholdelse af god bogføringsskik og manglende kontrol af lønindberetninger.

Revisionen har gennemgået regionens oplæg til nye forretningsgangsbeskrivelser mv. Revisionen anfører, at det generelt er deres opfattelse, at der er beskrevet nogle betryggende forretningsgange og interne kontroller på overordnet niveau, men at de specifikke arbejdsgangsbeskrivelser og kontrolprocedurer ikke er beskrevet på væsentlige områder. Revisionen anfører, at de generelt har konstateret manglende løbende afstemninger og manglende implementering af kontroller, herunder ledelsestilsyn på væsentlige områder.

Revisionsberetning af 15. august 2008 om revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende)

Beretningen indeholder ikke bemærkninger, som Regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

Administrationens besvarelse:

Revisionens beretninger tages til efterretning, og implementering af løsninger er iværksat.

Uddybende besvarelser findes i vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at godkende revisionsberetningerne med administrationens besvarelser,
 • at beretninger med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden. 
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

12.    Kollektiv trafik 2008 og budget 2009 med trafikselskaberne tilbagemeldinger om udgifterne i 2009.

Sagsnr:

08/101

Resumé

Forretningsudvalget besluttede den 13. august 2008 bl.a., at anmode trafikselskaberne om at fremsende en scenarieanalyse, der beregner trafikselskabernes forventede udgifter i 2009 som følge af øgede udgifter til dieselafgift, stigningen i kontraktindekset og takststigningsloftet mv. ved et uændret aktivitetsniveau. Trafikselskaberne er samtidig anmodet om at vurdere, hvilke konsekvenser det vil få for de regionale ruter, hvis der ikke tilføres området yderligere midler.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har haft trafikselskabernes budgetter til høring. De fremsendte budgetforslag oversteg den økonomiske ramme, som Regionsrådet i budgettet har afsat til kollektiv trafik.

De fremsendte budgetter indeholdt ikke alle kendte udgiftsstigninger. Derfor ønskede forretningsudvalget i forbindelse med den forestående økonomiopfølgning og budgetbehandling, at få oplysninger om trafikselskabernes udgifter i 2009 ved et uændret aktivitetsniveau.

De fremsendte scenarieranalyser viser, at trafikselskabernes budgetforslag for 2009 samlet set overstiger regionens fremskrevne tilskud. Administrationen har i vedlagte notat af 10 september 2008 redegjort for de væsentlige budgetstigninger, som fremgår af trafikselskabernes 2009 budgetter.

Trafikselskabernes har tidligere varslet en stigning i deres tilskudsbehov i 2008. Vedlagte notat af 9. september 2008 beskriver de besparelsesforslag i køreplanerne i 2008, som trafikselskaberne er fremkommet med for at overholde deres tilskudsramme. Administrationens vurdering af trafikselskabernes forslag fremgår ligeledes af notatet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget tager de fremsendte scenarieanalyse til efterretning, idet det understreges at tilpasningen af budgetterne skal være i overensstemmelse med de regionale principper for den kollektive trafik,
  • at forretningsudvalget tiltræder indstillingerne i notat af 9. september 2008 om trafikselskabernes besparelser i 2008,
   • at det fremsendte materiale i øvrigt drøftes og indgår i forbindelse med den fortsatte behandling af budgetforslag for 2009.
   Udvalget

   Trafikselskabernes spareforslag blev taget til efterretning og forudsættes iværksat indenfor rammerne.

   Bilag:

    

    

   13.    Regional bustrafik, opsummering af høringssvar

   Sagsnr:

   08/8455

   Resumé

   Regionsrådets forslag til principper for bustrafik af regional betydning, har været udsendt til høring hos kommuner, trafikselskaber og andre parter med svarfrist 1. september 2008.

   Der er i alt indkommet 38 høringssvar.

   Sagsfremstilling

   Region Syddanmark har udarbejdet forslag til principper for regional bustrafik, da der skal laves indspil til trafikselskabernes flerårige trafikplaner, som står foran udarbejdelse.

   Regionens udspil til nye principper er desuden nødvendige for at modvirke den voldsomme nedgang som busserne oplever for tiden. Den nuværende bustrafik er ikke konkurrencedygtig. Der er i vid udstrækning faldende passagertal med følgende voldsom vækst i tilskudsbehovet.

   Såfremt udviklingen skal vendes, er der brug for gennemgribende tiltag for at gøre busserne attraktive, få flere passagerer og bedre økonomi. Der er ikke nogen plan eller strategi for dette, og regionens budget for bustrafikken er begrænset.

   Derfor har regionen udarbejdet principper for en moderne regional bustrafik, som skal udformes i overensstemmelse med borgernes ønsker, så den kollektive trafik kan blive et attraktivt alternativ til bilen. I dag vælger mange busserne fra, fordi de ikke kan opfylde borgernes krav.

   Det er vigtigt at de berørte parter bliver inddraget i arbejdet med en sådan strategi. Derfor har Regionen lavet nogle overordnede principper, som har været i høring, og der er gennemført en analyse af borgernes ønsker til bustrafik.

   Den afgørende prioritering består mellem at tilbyde en bred dækning med få afgange og mange destinationer også i tyndt befolkede områder og en betjening med hyppige afgange og hurtige, direkte forbindelser mellem regionale rejsemål.

   Vedlagte notat af 5. september 2008 indeholder:

   • redegørelse for baggrund for høringen,
   • oversigt over samtlige høringssvar
   • oversigt over generelle emner i høringssvarene
   • gennemgang af høringssvarene fra de enkelte kommuner og trafikselskaber i Syddanmark og
   • vurdering af konsekvenserne af høringssvarene med forslag til bemærkninger og justeringer (afsnit 4)

    

   Samtlige høringssvar kan ses på regionens hjemmeside.

   Indstilling

   Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

   • at forslaget til bemærkninger og justeringer vedtages,
   • at principperne, med de justeringer og bemærkninger der følger af høringsperioden sendes til trafikselskaberne som regionsrådets indspil til den samlede trafikplan,
   • at principperne med forslag til justeringer og bemærkninger sendes til FynBus inden den 17. september 2008 og til Sydtrafik inden den 19. september 2008 som regionens indspil til køreplanlægningen for 2009 med forbehold for regionsrådets godkendelse.
   Udvalget

   Indstillingens 1. og 2. "at" anbefales over for regionsrådet.

   Indstillingens 3. "at" blev tiltrådt.

   Bilag:

    

    

   14.    Orientering om busundersøgelse

   Sagsnr:

   08/14064

   Resumé

   Analysefirmaet Wilke A/S har på regionens vegne udarbejdet en undersøgelse af brugernes og borgernes holdninger til busbetjeningen. Undersøgelsen forelægges til orientering.

   Sagsfremstilling

   Busundersøgelsen viser at brugere og borgere finder de grundlæggende faktorer (omkostningseffektivitet, hurtige, direkte og rettidige busser, sikkerhed og tryghed, miljørigtighed og komfort) vigtige.

   Samtidig er brugerne generelt godt tilfredse med den nuværende busbetjening (der er spurgt til brugernes seneste rejse).

   Brugernes og borgernes rangordning af faktorerne viser at de "hårde" krav står stærkest i forhold til de "bløde" krav.

   Indstilling

   • Til orientering.
   Udvalget

   Punktet tages op på et senere forretningsudvalgsmøde.

   Bilag:

    

    

   15.    Garantistillelse for lån som optages af Vestbanen A/S

   Sagsnr:

   08/101

   Resumé

   Det foreslås, at Region Syddanmark indfrier et lån, som Vestbanen har hos Kommunekredit, for at regionen ikke længere skal være et overflødigt mellemled mellem långiver og faktiske låntager.

   Sagsfremstilling

   Region Syddanmark overtog fra delingsaftalen et lån, som Ribe Amt havde optaget på vegne af Vestbanen A/S hos KommuneKredit. Proceduren har indtil videre været, at regionen har betalt ydelserne til KommuneKredit og derefter opkrævet beløbet hos Vestbanen A/S.

   Restgælden på lånet på 6.874.578 kr. forfalder til indfrielse den 15. oktober 2008.

   For at overflødiggøre konstruktionen med Region Syddanmark som unødvendigt mellemled mellem långiver og faktisk låntager foreslås det, under forudsætning af at Vestbanen A/S` bestyrelse ønsker det, at regionen indfrier ovennævnte lån den 15. oktober 2008. Samtidig optager Vestbanen A/S med Region Syddanmark som garant et nyt lån på 6.874.578 kr. Det modtagne låneprovenu overfører Vestbanen A/S herefter til Region Syddanmark.

   Indstilling

   Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

   • at regionen indfrier ovennævnte lån den 15. oktober 2008. Samtidig optager Vestbanen A/S med Region Syddanmark som garant et nyt lån på 6.874.578 kr. Det modtagne låneprovenu overfører Vestbanen A/S herefter til Region Syddanmark.
   Udvalget

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   16.    Strategien "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark"

   Sagsnr:

   08/8573

   Resumé

   På baggrund af den endelige udformning af sundhedsaftalerne er oplæg til strategi for kronisk sygdom færdiggjort. Strategien forelægges med henblik på godkendelse i regionsrådet.

   Sagsfremstilling

   Siden foråret 2007 har en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis arbejdet på en strategi for kronisk sygdom. Strategien har været i høring i starten af 2008, ligesom hovedprincipperne indgår i grundaftalerne om de tværgående emner.  

   Oplæg til strategi for kronisk sygdom er for ganske kort tid siden færdiggjort og forelægges hermed med henblik på godkendelse. 

   Strategien, der består af 21 konkrete initiativer, danner rammen om den fremtidige indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark. Implementering og udmøntning af strategien er en stor udfordring for både region, almen praksis og kommuner og vil kræve nytænkning, omorganiseringer og nye arbejdsgange og –former.

   Som led i implementeringen nedsættes der fire sygdomsspecifikke koordineringsgrupper, der skal udarbejde patientforløbsprogrammer for kronisk sygdom. Dvs. rammer for den tværfaglige indsats. Der nedsættes grupper inden for hjerte-, diabetes-, KOL- samt muskel-skelet-området med deltagelse fra såvel sygehuse, sundhedsstab, almen praksis som kommuner.

   Det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom har drøftet sagen på sit møde den 8. september 2008 og anbefaler, at regionsrådet godkender strategien.

    

   Indstilling

   Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

   • at den tværsektorielle strategi "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark"godkendes.
   Udvalget

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Bilag:

    

    

    

   17.    Nyt OUH - igangsætning af byggesag

   Sagsnr:

   08/13877

   Resumé

   Med indeværende sag igangsættes byggeprocessen frem mod opførelsen af et nyt universitetshospital i Odense og herunder frigivelse af midler til Projektorganisationen for Nyt OUH til de indledende faser af byggeprocessen. Der indstilles bevilget 12,192 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3).

   Sagsfremstilling

   I såvel regionsrådets akutplan "Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark" for det somatiske område som i psykiatriplanen betegnet "Fremtiden psykiatri" er forudsat opførelsen af et nyt universitetshospital i Odense.

   Nybygning af et universitetshospital indgår i Odense Kommunes planer for udnyttelse af området ved Syddansk Universitet og Forskerparken. Dermed foreligger en unik mulighed for at skabe synergi mellem de forskellige institutioners aktiviteter. Samtidig er opførelsen af et nyt universitetshospital en enestående mulighed for at etablere en meget fleksibel byggemasse og lade hensynet til patienterne og "de gode patientforløb" være nogle af fundamenterne for dimensionering og indretning af fremtidens sygehus.

   Projektet med opførelsen af Nyt OUH er sat i gang med etableringen af Projektorganisationen for Nyt OUH, der fungerer som ansvarlig administrativ enhed gennem hele forløbet frem mod Nyt OUH. Projektperioden forventes at strække sig over en ca. 10-årig periode.

   Med indeværende sag beskrives (i bilag af 8. september 2008) projektets igangsætning og den forventede organisering af processen (indledende planlægningsrunde, nedsættelse af styregruppe for Nyt OUH, EU-udbud af bygherrerådgivning og totalrådgivningsudbud) frem mod udpegning af en totalrådgiver, hvilket foreslås at ske på baggrund af en projektkonkurrence. Antagelse af totalrådgiver forventes at kunne ske i løbet af det første halvår af 2010.

   Anlægsbevillingen, der søges afgivet med indeværende sag, skal dække byggesagens udgifter til indledende planlægning og analyser. Der vil blive fremlagt en særskilt bevillingssag når det er kendt, hvordan projektkonkurrencen tilrettelægges. Der foreslås derfor på nuværende tidspunkt meddelt anlægsbevilling på 12,192 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3) til Projektorganisationen for Nyt OUH. På møde den 25. august 2008 meddelte regionsrådet anlægsbevilling på 5,331 mio. kr. (indeks 121,8) som budget 2008 for Projektorganisationen for Nyt OUH.

   I perioden frem mod udpegning af totalrådgiveren for projektet vil der ske en løbende inddragelse af regionsrådet. Nævnt kronologisk vil regionsrådet få forelagt sag til beslutning vedrørende helhedsplanen for området ved Syddansk Universitet, de bærende principper for byggeriet af Nyt OUH, vilkårene for og bevilling til afholdelse af projektkonkurrencen, samt ved køb af grund til opførelse af Nyt OUH.

   Vedrørende sidstnævnte er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvornår det vil være relevant at fremlægge en sag for regionsrådet.

   Indstilling

   Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, 

   • at der opføres nyt universitetshospital – betegnet Nyt OUH – på området ved Syddansk Universitet,
   • at direktionen i Region Syddanmark nedsætter en permanent styregruppe, der fungerer som projektets overordnede administrative beslutningsforum, 
   • at der arbejdes frem mod, at udpegning af totalrådgiver sker på baggrund af en konkurrence, og der nærmere vilkår for denne forelægges regionsrådet, 
   • at der frigives rådighedsbeløb på 12,192 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3), finansieret af rammen "Projektorganisation for Nyt OUH" på investeringsbudgettet, 
   • at der meddeles anlægsbevilling på 12,192 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3).
   Udvalget

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Bilag:

    

    

   18.    Høringssvar til VUC Kolding vedr. nye driftsoverenskomster

   Sagsnr:

   08/9674

   Resumé

   Regionsrådet skal høres forud for indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet. VUC Koldings høringsmateriale er vurderet ud fra de nationale og regionale mål på FVU-området.

   Sagsfremstilling

   Regionsrådet skal i henhold til "lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse" i samarbejde med voksenuddannelsesinstitutionerne i regionen koordinere FVU-indsatsen (forberedende voksenundervisning), herunder for så vidt angår den stedlige placering af udbuddet i regionen og kapaciteten, med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle.

   De nuværende driftsoverenskomster for overgangsperioden 2007-2008 udløber pr. 31. december 2008. Der skal derfor indgås nye driftsoverenskomster for området gældende pr. 1. januar 2009. Regionsrådet skal høres før de seks voksenuddannelsescentre i regionen indgår nye driftsoverenskomster.

   VUC Kolding har som det første voksenuddannelsescenter indsendt høringsmateriale d. 20. august 2008. I høringsmaterialet fra VUC Kolding fremgår det, at der er indkommet ansøgninger fra to institutioner om driftsoverenskomst:

   ASV Kolding søger FVU og Ordblindeundervisning driftsoverenskomster

   Lær Dansk / Kolding (Sprogskolen) søger FVU driftsoverenskomst

   VUC Kolding forventer, at de to ansøgninger vil blive imødekommet af bestyrelsen d. 30. september.

   Hvis ansøgningerne imødekommes vil det være de samme tre institutioner, som havde ret til at udbyde FVU og ordblindeundervisning i perioden 2007-2008, som også fremover fra d. 1. januar 2009 kan udbyde FVU og ordblindeundervisning i VUC Koldings dækningsområde.

   Regionsrådet vurderede på baggrund af VUC Koldings FVU-plan januar/februar 2008, at de tre institutioner tilsammen havde et tilstrækkeligt udbud i VUC Koldings geografiske dækningsområde (Kolding Kommune).

   Indstilling

   Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

   • at regionsrådet sender vedlagte høringssvar til VUC Kolding.
   Udvalget

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Bilag:

    

    

   19.    Fuglekær, Hørgyden - anlægsregnskab og skema C

   Sagsnr:

   08/13294

   Resumé

   Efter afslutning af byggeriet forelægges anlægsregnskab og skema C til godkendelse

   Sagsfremstilling

   Vejle Amt besluttede i 2004 opførelse af 12 almene boliger på den sociale institution Fuglekær, Hørgyden i Gaurslund. Anlægsregnskabet mv. er nu afsluttet med følgende resultat:

   Forbruget til boligerne er 14,174 mio. kr., svarende til den maksimale kvadratmeterpris i 2004 jfr. bekendtgørelse om støtte til almene boliger. Skema C er en specificering af anlægsregnskabets poster vedrørende boligdelen.

   Forbruget til servicearealet er 1,635 mio. kr.,  og indtægten til servicearealtilskud er på

   -0,480 mio. kr. 

   Den ajourførte anlægsbevilling i henhold til regionens investeringsoversigt i det vedtagne budget 2008 udgør 15,067 mio. kr. hvilket svarer til et merforbrug på i alt 0,262 mio. kr.

   Byggeregnskab på Skema C skal aflægges i henhold til §52 i støttebekendtgørelsen "Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv."

   Indstilling

   Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

   • at anlægsregnskabet godkendes,
   • at skema C godkendes.
   Udvalget

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Bilag:

    

    

   20.    Studierejse til Baskerlandet for Regionsrådet - program samt budget

   Sagsnr:

   08/14271

   Sagsfremstilling

   Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2008 et oplæg til studierejser for Regionsrådets medlemmer. Regionsrådet bemyndigede i den forbindelse forretningsudvalget til at godkende endeligt budget, program samt antal deltagende regionsrådsmedlemmer for hver af disse studierejser.

   Studierejse til Baskerlandet for Regionsrådet 10.-13. november 2008

   Formålet med studierejsen er, at regionsrådet opnår indsigt i, hvordan Baskerlandet har imødegået en række af de udfordringer, som regionsrådet har identificeret i Den Regionale Udviklingsplan for Region Syddanmark. 

   Studieturen skal belyse 3 områder:

   1) Oplevelsesøkonomi

   2) Klyngeudvikling

   3) Kompetenceudvikling, herunder e-læring

   Budgettet pr. deltager er beregnet til 12.000 kr.

   Ansøgningsfristen for deltagelse i rejsen er den 15. september 2008, hvorfor endeligt samlet budget samt endelig deltageliste uddeles til medlemmerne på forretningsudvalgets møde.

   Indstilling

   Det indstilles,

   • at budget, program samt antal deltagende regionsrådsmedlemmer til studieturen til Baskerlandet den 10.-13. november 2008 godkendes.
   Udvalget

   Indstillingen tiltrådt.

   Bilag:

    

    

   21.    Ansøgning til projektet "Audiograf"

   Sagsnr:

   08/2325

   Resumé

   Der er indkommet en ansøgning til Region Syddanmark vedr. projektet "Audiograf - se med øjnene, lyt med ørerne". Ansøgningen indstilles til afslag.

   Sagsfremstilling

   Projektleder Casper Mikkelsen har indsendt en ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje, februar-uddelingen 2008, til projektet "Audiograf - se med øjnene, lyt med ørerne". Regionsrådet  besluttede den 31. marts 2008, at der ikke bevilges midler fra kulturpuljen, men at ansøgningen behandles ved tildeling af midler til samarbejde mellem kulturaftalerne og Region Syddanmark.

   Projektet "Audiograf" er et koncert- og formidlingsprojekt, som primært er rettet mod skoleelever og studerende i Region Syddanmark. Projektet er udviklet som en art skolekoncert for folkeskoleelever og institutioner. Audiograf søger derudover at arrangere offentlige koncerter på spillestederne om aftenen, idet skolekoncerterne typisk finder sted i dagtimerne. Disse koncerter finansieres af spillestederne og vil kunne tilbydes til ca. 6.000 mennesker.

   Der søges om tilskud til gennemførelse af 26 musikforestillinger/skolekoncerter i Region Syddanmarks geografiske område. Ca. 13.000 skolelever tilbydes en koncert.

   Projektet er en videreførelse af et pilotprojekt bestående af 9 koncerter, der blev afholdt i Esbjerg og omegn i efteråret 2007.

   Projektets budget andrager 553.903 kr., med forventede indtægter på 175.497 kr.. Kulturregion Vadehavet har besluttet at støtte projektet med 21.450 kr. i hvert af årene 2008-2010. Ansøgningen til Region Syddanmarks Kulturpulje er på 378.406 kr.

   I Region Syddanmarks strategi for kulturområdet lægges der vægt på, at kulturtilbud skal være med til at gøre regionen synlig, have gennemslagskraft og en bred interesse i hele regionen.

   Det vurderes ikke, at disse vægtninger er indeholdt i projektet, og perspektiverne for projektet synes derfor ikke at være til stede, også med udgangspunkt i, at Kulturregion Vadehavet støtter med i alt 63.750 kr. fordelt over 3 år.

   Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 26. august 2008, og anbefaler at der gives afslag på ansøgningen.

   Indstilling

   Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

   • at der meddeles afslag på ansøgningen. 
    Udvalget

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   Bilag:

    

    

   22.    Ansøgning fra Syddansk Universitets Symfoniorkester om støtte til opførelse af "Messias"

   Sagsnr:

   08/10253

   Resumé

   Syddansk Universitets Symfoniorkester og kammerkor har indsendt en ansøgning om økonomisk støtte til tre opførelser af G.F. Händels oratorium "Messias" i Odense og Sønderborg i december måned 2008. Symfoniorkestret vil med opførelsen af "Messias" dels fejre Syddansk Universitets 10 års jubilæum og med opførelsen demonstrere orkestrets og korets musikalske profil for regionens borgere samt medvirke til at skabe en god julestemning.

   Sagsfremstilling

   Syddansk Universitet fejrer i år sit 10 års jubilæum. Som det eneste danske universitet har Syddansk Universitet både eget kor og symfoniorkester, der ledes af Saul Zaks. Både kor og orkester har flere gange medvirket i Danmarks Radio og foretager jævnligt koncertrejser i både ind- og udland. Værket "Messias" opføres med deltagelse af et solistisk besat ensemble af professionelle musikere fra henholdsvis Odense og Sønderjyllands symfoniorkestre samt af musikere fra SDU´s eget symfoniorkester. Seks professionelle sangsolister hentes fra DR Radiokoret og fra Det Svenske Radiokor.

   Händels oratorium opføres i Odense den 14. december 2008, datoen for opførelsen i Sønderborg er endnu ikke fastsat.

   I ansøgningen lægges der vægt på, at i år vil  hverken Odense Symfoniorkester eller Sønderjyllands Symfoniorkester opføre G.F. Händels "Messias".I Region Syddanmarks Kulturstrategi lægges der op til, at kulturelle begivenheder er med til at gøre regionen til et godt sted at leve og bo.

   Koncerternes samlede budget er anført til 335.662 kr. Syddansk Universitet har givet tilsagn om tilskud på 10.000 kr. Der søges om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 150.000 kr., der dækker én opførelse af "Messias".

   Saldoen for øvrige midler på kulturområdet udgør kr. 1,4 mio. kr. inden behandling af denne ansøgning.

   Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har drøftet sagen på sit møde den 26. august 2008. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansøgningen indstilles til afslag, idet projektet ikke vurderes at være tilstrækkeligt nyskabende og ikke har gennemslagskraft og synlighed i hele Region Syddanmark.

   Indstilling

   Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

   • at der gives afslag på ansøgningen om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.
    Udvalget

   Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   23.    Meddelelser

   Sagsnr:

   08/513

   Under punktet blev orienteret om:

    

   • at reviderede bilag til budgetforslag 2009 udsendes til regionsrådet hurtigst muligt, hvilket vil sige i starten af næste uge,
   • en aftale om at regionens administration i samarbejde med trafikselskaberne udarbejder en analyse af finansieringsforskellene i h.h.v. Fynbus og Sydtrafik,
   • at Carl Holst og Poul Erik Svendsen planlægger en rejse til Østrig for at underskrive en samarbejdsaftale med det østrigske lægekammer som led i arbejdet med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft,
   • konkrete problemer med parkeringsbøder på Odense Universitetshospital.

    

    

   24.    LUKKET PUNKT. Salg af lægeboliger

   Sagsnr:

    

   Punktet videresendes til regionsrådsmødet d. 29. september 2008.


   Siden er sidst opdateret 07-10-2008
   Kontakt Region Syddanmark

   Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring