Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 01-10-2008

 

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato
01-10-2008 Kl. 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen

Afbud
Jørgen Bundsgaard, Poul Weber, Jens Andersen, Bent Bechmann, Poul Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Kristian Grønbæk Andersen.

 

 

Dagsorden

 1. Udkast til plan for modernisering af Strandvængets botilbud
 2. Forslag til mission for socialområdet 2008-2010
 3. Regionshuset - tilbygning/ny frontbygning
 4. Meddelelser

 

 

 

 

1.      Udkast til plan for modernisering af Strandvængets botilbud

Sagsnr:

07/9138

 

Resumé

Udkast til en plan for modernisering af Strandvængets botilbud har været udsendt i høring. Der er indkommet en række høringssvar fra interessenter. Sagen har været drøftet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatri samt specialundervisning. Regionsrådet skal tage stilling til den videre proces

Sagsfremstilling

Det sociale område har udarbejdet et udkast til en plan for modernisering af Strandvængets botilbud for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Udkastet er blevet til gennem en proces, hvor relevante fagfolk, politikere og pårørende er blevet inddraget. Dette er sket gennem en konference den 20. november 2007 og en efterfølgende workshop, hvor der også var inddragelse af erfaringer fra Norge og Sverige. Der har tillige været rundspørge omkring det forventede fremtidige behov for pladser blandt de fynske kommuner, der i dag mest henviser borgere til Strandvænget.

Udkastet skitserer først idégrundlaget for fremtidens byggeri og dernæst fremsætter et forslag om at dele den store organisation i tre mindre bo-organisationer, der hver består af flere fysisk adskilte mindre bomiljøer samt en beskæftigelses- og fritidsorganisation. Grundtankerne bag udkastet er at skabe moderne boliger, der bedre kan understøtte beboernes muligheder for selvbestemmelse, privatliv og selvvalgte fællesskaber samt at undgå institutionspræg.

Udkastet indebærer blandt andet, at et større antal nye boliger etableres andre steder i Nyborg kommune. På sigt ventes dele af den nuværende ejendom på Strandvænget frigjort, og vil kunne anvendes til andre formål.

Udkastet har været sendt i høring blandt pårørende, personale, de fynske kommuner, LEV, og andre regionale tilbud, der har tilknytning til eller samarbejde med Strandvænget. Der var høringsfrist den 18. august 2008. Der er indkommet en række høringssvar (se bilag).

Hovedbudskabet i høringssvarene fra pårørende er, at mange har en frygt for at miste et trygt miljø, der nu opleves på Strandvænget, hvad angår de helt nære fællesarealer og de sikre udendørsarealer. Landsorganisationen LEV mener på den anden side, at planen ikke er radikal nok, og at et institutionspræg stadig vil være til stede.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatri samt specialundervisning har drøftet sagen på sit møde den 21. august 2008. Udvalget anbefaler at sagen om Strandvænget, ses i lyset af den større problematik om moderniseringen af en række af regionens botilbud for borgere med funktionsnedsættelse.

Det særlige udvalg finder det vigtigt, at dialogen med pårørendegruppen på Strandvænget føres videre i den fortsatte proces.

I forslaget til Budget 2009 er der reserveret investeringsmidler til at påbegynde en modernisering af Strandvængets botilbud mv.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at regionsrådet ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en langsigtet plan for en samlet modernisering af Strandvængets botilbud, 
 • at Region Syddanmark igangsætter et arbejde med en langsigtet strategi for fornyelse og modernisering af regionens botilbud og øvrige sociale tilbud generelt, hvor også spørgsmålet om fremtiden for Strandvænget medtages,
 • at dialogen med brugere, pårørende og andre interessenter styrkes yderligere i det fortsatte arbejde med at finde konkrete løsninger vedrørende fremtidens botilbud – også for de borgere, som i dag bor på Strandvænget, 
 • at der på kort sigt igangsættes et par mindre, nye tilbud udenfor Strandvængets nuværende bygningsmasse med henblik på at aflaste de nuværende bygninger og tage hul på moderniseringen, der under alle omstændigheder kræver, at dele af bygningerne på skift gøres ledige til ombygning med videre. Nybyggeri af et mindre antal boenheder vil også fremme mulighederne for at alle parter kan gøre erfaringer med den pædagogiske hjælp og støtte i nye omgivelser.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

2.      Forslag til mission for socialområdet 2008-2010

Sagsnr:

08/7977

 

Resumé

Der er udarbejdet et forslag til mission og vision samt strategi for socialområdet fra 2008 til 2010. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med institutionslederne på socialområdet.

Sagsfremstilling

Forslag til mission og vision 

Mission

At drive og udvikle specialiserede tilbud til mennesker med særlige behov.

Vision

Der er tryghed og tilfredshed hos brugere og pårørende.

Vi går forrest når det gælder faglig udvikling og kvalitet i tilbudene.

Vi er kendt som kommunernes gode samarbejdspartnere, der leverer højt specialiserede ydelser.

Vi dokumenterer vores indsats og er anerkendt for at løse opgaverne effektivt.

Vi er stolte af vores arbejdsplads, som udvikler, fastholder og rekrutterer højt kvalificerede medarbejdere.

Strategien består af følgende 11 indsatsområder, som skal understøtte realiseringen af visionen for socialområdet:

 

 1. Borgeren/beboeren i centrum
 2. Faglig udvikling, herunder optimering af dokumentation via it-systemer
 3. Uddannelse
 4. Pårørendesamarbejde
 5. Tilsyn
 6. Ledelse
 7. Tidssvarende boliger og bygninger                               
 8. Fleksibel adgang til tilbud/akut "det kan altid betale sig at ringe til regionen"
 9. Kommunikation
 10. Optimal anvendelse af ressourcerne
 11. Den attraktive arbejdsplads

 

Det særlige udvalg vedr. social. og psykiatri samt specialundervisning har drøftet sagen på møde den 21. august 2008. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at forslag til mission og vision for socialområdet 2008-2010 godkendes.

 

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at forslag til mission og vision for socialområdet 2008-2010 godkendes.
 Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

3.      Regionshuset - tilbygning/ny frontbygning

Sagsnr:

08/8136

 

Resumé

Det foreslås at regionshuset i Vejle udbygges for at imødegå den nuværende pladsmangel i regionshuset og for at samle flest mulige administrative funktioner på én matrikel, Damhaven 12. Samtidig ønskes forholdene for politikerne forbedret.

Sagsfremstilling

På møde i forretningsudvalget den 11. juni 2008 blev sag om permanent udbygning af regionshuset udsat. Der er herefter udarbejdet tre alternative løsningsforslag. Formålet med udbygningen er at samle flest mulige funktioner på én matrikel, Damhaven 12. Samlingen af medarbejdere indebærer dog betydelige pladsproblemer og medfører en række arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Endvidere er der ønske om at forbedre faciliteterne for politikerne. De tre løsningsforslag er i det efterfølgende benævnt Scenario A, B eller C.

Scenario A - etablering af 14-20 arbejdspladser, hvor der etableres politiker lounge i stueetagen, hvor der i dag er trykkeri, som indpasses i eksisterende kompleks. Endvidere bygges 2 etager (ca. 255 m² pr. etage) ovenpå politikerlounge. Anlægsudgift ca. 18,5 mio. kr. eller ca. 1,1 mio. kr. pr. arbejdsplads.

Scenario B - etablering af 22-28 arbejdspladser, hvor nuværende frontbygning med trykkeri fjernes, og der etableres en ny bygning udformet som en trekant eller firkant. Der etableres politiker lounge i stueetagen og kontorer på 1. og 2. sal (ca. 250 m² pr. etage). Anlægsudgift ca. 31,7 mio. kr. eller ca. 1,3 mio. kr. pr. arbejdsplads.

Scenario C - etablering af 60-94 arbejdspladser i form af udbygning i østlig forlængelse af nuværende bygningskompleks med 4 etager (ca. 390 m² pr. etage). Politikerlounge etableres i den nuværende frontbygning. Den ny udbygning etableres med parterré og giver mulighed for plads til bygningsafdelingen og de kursus- og projektfaciliteter, som i dag lejes på Damhaven 5D. Den sparede lejeudgift på knap 0,5 mio. kr. pr. år vil indgå som en del af finansieringen af projektet. Anlægsøkonomi ca. 36,2 mio. kr. eller ca. 0,5 mio. kr. pr. arbejdsplads.

I alle tre løsningsforslag bliver også problematikken med tung trafik ved hovedindgangen løst, idet vareindlevering bliver flyttet væk fra hovedindgangsområdet. I samme forbindelse bliver udearealet ved hovedindgangen bearbejdet, så der bliver etableret et afskærmet haverum i forbindelse med politiker loungen.

Økonomien i de enkelte projekter vil blive nærmere gransket i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram. I de efterfølgende faser søges mulighederne undersøgt for at gøre byggeriet CO2 neutralt og herunder indbygge teknologier vedrørende passivhuse.

På mødet vil arkitekt Jørgen Serup komme og præsentere de 3 modeller.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der arbejdes videre med scenario A, B eller C
 • at der udarbejdes byggeprogram for den valgte model
Udvalget

Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der udarbejdes byggeprogram for scenario C,
  • at der i det videre arbejde sættes fokus på parkeringsforhold for biler og cykler.

  Forretningsudvalget besluttede endvidere, at der udarbejdes forslag til et kommissorium for et særligt udvalg vedr. regionsrådspolitikeres arbejdsforhold.

Bilag:

3.a - Scenario ABC

3.b - Scenario A

3.c - Scanario B

3.d - Scenario C

3.e - Scenario C grundplan

 

 

 

4.      Meddelelser

Sagsnr:

08/513

 
 

 


Siden er sidst opdateret 08-02-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring