Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 08-10-2008

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato
08-10-2008 Kl. 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Bente Gertz Hansen, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, William Jensen.

Dagsorden

 1. Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus - renovering af personalets omklædningsrum
 2. Sygehus Lillebælt - etablering af Mor-barn- center på Kolding Sygehus
 3. OUH/Svendborg Sygehus - Skopicenter på Nyborg Sygehus
 4. Etablering af lægepraksis på Ærøskøbing Sygehus
 5. Sydvestjysk Sygehus - flytning af rehabiliteringsfunktion fra Sundhedscenter Varde til Grindsted Sygehus
 6. Lukning af skadestuen i Middelfart om natten pr. 15. november 2008
 7. Ændring af organisations- og ledelsesstruktur på Sydvestjysk Sygehus
 8. Årsregnskab 2007 for Amgros I/S
 9. Etablering af midlertidig retspsykiatrisk afsnit i Odense
 10. Høringssvar til VUC Fyn vedr. nye driftsoverenskomster
 11. Indstillinger til regionsrådet fra Vækstforums møde den 18. september 2008
 12. Særlige udvalg for 2009
 13. Udleje af Palæet - Augustenborg Sygehus
 14. Procedure for henvendelser fra regionsrådsmedlemmer
 15. Politisk møde i Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN)
 16. Meddelelser
 17. LUKKET PUNKT. Odense Universitetshospital, ventilation og køl i medicinrum

 

Tillægsdagsorden

 1. Særligt udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold
 2. Kulturpuljeansøgning fra Sport Event Fyn m.fl. til projektet World Class Competition 2008 - "To Verdener Mødes".

 

1.      Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus - renovering af personalets omklædningsrum

Sagsnr:

08/14575

Resumé

Omklædningsfaciliteterne for personalet i A3 bygningen (6. etage) og i A5 bygningen (kælderen) har ikke været renoveret siden de blev etableret - omkring 1960 - og trænger derfor til en istandsættelse. 

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet er der i 2008 afsat rådighedsbeløb på 2,716 mio. kr. (indeks 122,2) til renovering af personalets omklædningsrum på Vejle Sygehus.

Sygehuset oplyser, at det drejer sig om 3 omklædningsrum i A3 bygningen (6. sal), som benyttes af ca. 170 personer og 10 omklædningsrum i A5 bygningen (kælderen), som benyttes af ca. 340 personer.  De samlede udgifter til renoveringen , inkl. nye garderobeskabe, er opgjort til 2,663 mio. kr. Renoveringsperioden vil foregå over 5 etaper af ca. en måned. 

Tabel, anlægsøkonomi

1000 kr.

Anlægsbevilling (indeks 122,2)

Rådighedsbeløb 2008 (indeks 122,2)

2009 (indeks 125,3)

Budget 2008, renovering af omklædningsrum

0

2,716

0

Bevilling og frigivelse, RR 27/10 2008

2,663

2,663

0

Mindreudgift , tilføres tidsforskydningsramme i 08 og reguleres i 09

0,053

-0,054

Ramme til disposition i 09

0,054

Saldo

0

0

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der meddeles anlægsbevilling på 2,663 mio. kr. (indeks 122,2) til renovering af omklædningsrum i A3 bygningen (6. sal) og A5 bygningen (kælderen) på Vejle Sygehus,
 • at der frigives rådighedsbeløb på 2,663 mio. kr. i 2008, finansieret af afsatte midler hertil og at mindreudgiften på 0,053 mio. kr. konsekvensreguleres som foreslået i tabellen,
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

2.      Sygehus Lillebælt - etablering af Mor-barn- center på Kolding Sygehus

Sagsnr:

08/14270

Resumé

Det fremgår af Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", som er vedtaget på regionsrådsmødet den 29. september 2008, at der i 2009 etableres et Mor-barn-center på Kolding Sygehus,  som tilvejebringes ved rokade og renovering af det nuværende gynækologiske afsnit, udbygning af patienthotellet samt nybygning af pædiatrisk ambulatorium. Herved opnås et center med fødegang, neonatalafsnit, obstetrisk og pædiatrisk afdeling samt patienthotel i umiddelbar tilknytning til hinanden.

Sagsfremstilling

Kolding Sygehus har fremsendt byggeprogrammer for  tre delprojekter i det nye Mor-barn-center og anmoder samtidig om en samlet anlægsbevilling på 63,821  mio. kr. - indeks 125,3  samt tilsvarende rådighedsbeløb hertil fordelt over tre år.  

De tre delprojekter omhandler: Nybygning til pædiatrisk ambulatorium, Udvidelse af patienthotellet og Renovering og ombygning af eksisterende blok 7 til obstetrisk afdeling og svangreambulatorium (efter flytning af gynækologisk sengeafsnit). Udvidelse af patienthotellet giver plads til at rumme op til 3.800 fødsler.

Der henvises til sundhedsstabens vedlagte notat af 25. september 2008, som kort beskriver de enkelte anlægsprojekter, tidsplan, anlægs- og driftsøkonomi samt udbudsform.

Tabel anlægsøkonomi

1000 kr. anlægsprojekt

2008 (indeks 122,2

2009 (indeks 125,3)

2010 (indeks 125,3)

Rådighedsbeløb i alt

Anlægsbevilling (indeks 125,3) RR 27/10 2008

Mor-barn-center

0,502

41,072

22,247

63,821

63,821

Finansieringsforslag  investeringsoversigt Kolding Sygehus:

         

Renovering af kir. sengeafdeling

-0,502

-27,612

-18,178

-46,292

 

Renovering af pæd. sengeafsnit

 

-13,460

 

-13,460

 

Renovering af gy.sengeafdeling

   

-4,069

-4,069

 

I alt

-0,502

-41,072

-22,247

-63,821

 

Link til 3 byggeprogrammer:

1. Nybygning til pædiatrisk ambulatorium

2. Renovering af blok 7 til obstetrisk afd. og svangreambulatorium

3. Udvidelse af patienthotel

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der meddeles anlægsbevilling på 63,821 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af Mor-barn-center på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus,
 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 63,821 mio. kr. til formålet, fordelt med  0,502 mio. kr. i 2008, 41,072 mio. kr. i 2009 og 22,247 mio. kr. i 2010, jfr. tabel,
 • at udgiften hertil finansieres af anlægsprojekter afsat på investeringsoversigten under Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus, jfr. tabel,
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne indenfor den samlede anlægsbevilling.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

3.      OUH/Svendborg Sygehus - Skopicenter på Nyborg Sygehus

Sagsnr:

08/11652

Resumé

Som konsekvens af lukningen af organkirurgisk afdeling på Middelfart Sygehus flyttes en andel af aktiviteten til Nyborg Sygehus. I den forbindelse har OUH/Svendborg Sygehus besluttet at samle planlagte kikkertundersøgelser fra Middelfart Sygehus, OUH og Svendborg Sygehus i et nyt skopicenter på Nyborg Sygehus, og søger en anlægsbevilling til at gennemføre de bygningsmæssige konsekvenser. Flytningen af den organkirurgiske aktivitet er i overensstemmelse med Region Syddanmarks gennemførelsesplan på sygehusområdet.

Sagsfremstilling

På mødet den 23.6.2008 besluttede regionsrådet at lukke den organkirurgiske afdeling på Middelfart Sygehus, og som konsekvens deraf at flytte den organkirurgiske aktivitet fra Middelfart Sygehus til henholdsvis Odense/Svendborg Sygehus (70% af aktiviteten) og Sygehus Lillebælt (30% af aktiviteten). Flytningen skal ske i løbet af andet halvår 2008. Som det fremgår af Region Syddanmarks gennemførelsesplan vedr. fremtidig akut-/sygehusstruktur, skal en del af den organkirurgiske aktivitet fra Middelfart Sygehus placeres på Nyborg Sygehus.

Udover aktiviteten fra Middelfart flyttes også elektive skopiaktiviteter (planlagte kikkertundersøgelser) fra Odense og Svendborg til Nyborg. Skopiaktiviteten samles i et skopicenter på Nyborg Sygehus, med de stordriftsfordele det giver at øge produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten af skopieringsaktiviteten.

På den baggrund har OUH/Svendborg Sygehus fremsendt vedlagte idéoplæg vedr. gennemførelse af anlægsarbejder på Nyborg Sygehus. Det nye skopicenter skal rumme 5 skopistuer og foreslås placeret i forlængelse af eksisterende skopiområde. 

Det medfører en afledt rokade, hvor medicinsk ambulatorium skal flyttes, og samtidig flyttes det medicinske daghospital for at samle de medicinske funktioner. Herudover reetableres en operationsstue, så den organkirurgiske aktivitet kan flyttes fra Middelfart til Nyborg.

De samlede udgifter til bygge- og installationsarbejder beløber sig til 4,553 mio. kr. (indeks 125,3). Fordeling og finansiering af rådighedsbeløb fremgår af nedenstående tabel. Udgifter til medicoteknisk udstyr til det nye skopicenter og operationsstue søges via medicopuljen for 2009. Driftsudgifter til afledt teknisk drift på 1 mio. kr. årligt afholdes indenfor OUHs driftsramme. 

Rådighedsbeløb til skopicenter på Nyborg Sygehus samt finansiering (beløb i 1.000 kr.)

Anlægsprojekter på investeringsoversigten

2008 (indeks 122,2)

2009 (indeks 125,3)

I alt

Skopicenter på Nyborg Sygehus (OUH/Svendborg Sygehus)

3.010

1.543

4.553

Finansiering: Forventet tidsforskydning ml. 2008-2009

-3.010

3.010

0

Finansiering: Ramme til disposition (frie midler)

-4.555

-4.553

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at idéoplægget til skopicenter på Nyborg Sygehus godkendes,
 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3,010 mio. kr. (indeks 122,2) i 2008 og 1,543 mio. kr. (indeks 125,3) i 2009 finansieret jf. tabel i sagsfremstilling,  
 • at der meddeles anlægsbevilling på 4,553 mio. kr. (indeks 125,3) til skopicenter på Nyborg Sygehus,
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den godkendte anlægsbevilling. 

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

4.      Etablering af lægepraksis på Ærøskøbing Sygehus

Sagsnr:

08/11648

Resumé

På grund af rekrutteringsproblemer af praktiserende læger på Ærø indstilles, at der etableres en lægepraksis til tre læger på Ærøskøbing Sygehus indenfor en anlægsøkonomi på 2,5 - 4 mio. kr.  Det forventes, at en samling af de tre praktiserende læger i området omkring Ærøskøbing i en lægepraksis på sigt vil øge mulighederne for rekruttering af unge praktiserende læger.  

Sagsfremstilling

Lægedækningen på Ærø er truet af alvorlige rekrutteringsproblemer, hvilket også påpeges i den for nyligt godkendte Praksisplan på almenlægeområdet. Tre ud af øens fem praktiserende læger er over 60 år og forventes derfor at ophøre indenfor de kommende fem år. Der er i alt tre enkeltmandspraksis i Ærøskøbing og en enkel kompagniskabspraksis i Marstal. De fem læger passer selv lægevagten med nogen bistand fra vikarer, og de er således relativt hårdt belastede af vagtarbejdet. I praksisplanen vurderes, at antallet af sikrede samt geografiske hensyn giver grundlag for en udvikling hen imod to bæredygtige praksis, som i henhold til bosætningsmønsteret skal ligge i henholdsvis Marstal og i Ærøskøbing.

Der er åbnet mulighed for at etablere en bæredygtig praksis i Ærøskøbing på Ærøskøbing Sygehus, hvorfor der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har beskrevet, hvordan der på sygehuset kan skabes plads til tre læger inklusiv plads til hjælpepersonale, uddannelsesstillinger mv. Foreløbige beregninger indikerer, at dette kan gøres indenfor en anlægsøkonomi på mellem 2,5 mio. kr. og 4 mio.kr. Hensigten med at placere lægepraksis på sygehuset er at give basis for, at der på længere sigt kan etableres et integreret samarbejde mellem sygehuset og lægepraksis om bl.a.vagtarbejdet. Endvidere forventes en flermandspraksis på sigt at kunne danne grundlag for rekruttering af unge læger i forbindelse med det kommende generationsskifte. 

En af de tre praktiserende læger i Ærøskøbing har indvilget i at flytte sin eksisterende praksis i Ærøskøbing til den nye lægepraksis på sygehuset og indgå i et lejemål med sygehuset. Dette er dog betinget af, at han kan flytte ind i den nye praksis på sygehuset senest den 1. april 2009. Det er planen, at de to resterende praktiserende læger i Ærøskøbing-området, som i øjeblikket praktiserer i to mindre solo-praksis, på sigt også flytter til den nye lægepraksis på sygehuset i forbindelse med en overdragelse til to nye læger. Indtil da vil der kun være èn  praktiserende læge i det nye lægehus.     

Den praktiserende læge skal betale husleje inkl. driftsomkostninger for den del af den nye lægepraksis, som han tager i anvendelse. Denne husleje skal fastsættes efter markedsvilkår. Huslejen indbetales til OUH, der står for udlejning af lokalerne. OUHs budget vil blive tilrettet i forhold til denne lejeindtægt. Fra de afsatte midler til rekruttering og fastholdelse vil praksisafdelingen kompensere OUH for eventuel manglende dækning af udgifter til de tomme lokaler i lægepraksis, indtil disse kan lejes ud til nye læger. 

På den baggrund indstilles, at arbejdsgruppen fortsætter planlægningen af etablering af en lægepraksis på Ærøskøbing Sygehus og udarbejder et byggeprogram, der forelægges for regionsrådet på mødet den 24. november 2008 med henblik på afsættelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling på mellem 2,5 mio. kr. og 4 mio. kr. Finansieringen skal findes indenfor Region Syddanmarks anlægsbudget på sundhedsområdet. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget godkender,

 • at der arbejdes videre med etableringen af lægepraksis til tre læger på Ærøskøbing Sygehus med henblik på forelæggelse i forretningsudvalget den 12. november og regionsrådet den 24. november 2008.

 

Udvalget:

Indstillingen tiltrådt.

 

 

5.      Sydvestjysk Sygehus - flytning af rehabiliteringsfunktion fra Sundhedscenter Varde til Grindsted Sygehus

Sagsnr:

07/1798

Resumé

Aftalen med Falck Rehab Varde om at udføre rehabilitering af udvalgte patientgrupper på Sundhedscenter Varde er opsagt. Det fremgår af Region Syddanmarks " Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", som vedtaget af regionsrådet på mødet den 29. september 2008, at rehabiliteringsfunktionen på Sundhedscenter Varde flyttes til Grindsted Sygehus i løbet af 2009.  De ortopædkirurgiske patienter kan umiddelbart placeres i den kirurgiske sengeafdeling på etage 200, uden renoveringsudgifter.

Neurorehabiliteringsfunktionen placeres på etage 300, som medfører renoveringsudgifter.  Ændringerne gennemføres i forbindelse med færdiggørelse af Masterplanen - et renoveringsprojekt på Grindsted Sygehus, som blev påbegyndt  af  det tidligere Ribe amt og nu  færdiggøres. Opgaven vil blive udbudt som et samlet projekt. .

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Sygehus har fremsendt byggeprogram/notat i forbindelse med ombygninger på Grindsted Sygehus. De samlede udgifter til renovering af etage 300 inkl. udgifter til erstatningslokaler for nuværende funktioner på etagen og excl. løst inventar beløber sig til. 4,213 mio. kr. (indeks 125,3). Projektet er noget dyrere end først antaget, som skyldes, at der er særlige hensyn til indretningen til neurorehabiliteringsfunktion (relativt mange kørestols- og rollatorbrugere).

Afdelingen indrettes med 20 sengepladser i en- og tosengsstuer, med lifte. Der skal indrettes forskellige træningsrum, fælles køkken/spiserum samt bad og toiletter, der opfylder myndighedskravene.  Ændringerne foreslås gennemført i forbindelse med færdiggørelse af Masterplanen.  Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til flytning af rehabiliteringsfunktionen fra Varde, men der er afsat rådighedsbeløb i 2008 og meddelt anlægsbevillinger til færdiggørelse af Masterplanen samt til Ombygning af toiletter og bad på etage 300. SVS oplyser, at projektet ikke medfører driftsmæssige merudgifter. Sundhedsdirektøren er tidligere bemyndiget til at godkende licitationsresultatet for resterende etaper af den oprindelige Masterplan.

Der vil senere blive forelagt særskilt sag vedr. indretning af genoptræningsfaciliteter i den tidligere ergoterapi på Grindsted Sygehus i forbindelse med flytning af funktionen fra Sundhedscenter Varde.

Tabel anlægsøkonomi:

 

A

B

C

D

1000 kr./anlægsprojekter

Godkendte anlægsbevillinger (indeks 121,8)

Tillæg til anlægsbevilling

Tilpasning af rådighedsbeløb 2008 (indeks 122,2)

Rådighedsbeløb 2009 /indeks 125,3) herefter

Renovering af badeværelser

6,630

-1,122

-1,122

0

Masterplan:

       

Oprindelig Masterplan

16,684

5,436

-2,100

2,160

Flytning af rehabiliteringsfunktion fra Varde

     

4,213

Renovering af badeværelser

     

1,150

Finansiering af rådighedsbeløb:

       

Tidsforskydningsramme 08 og 09

   

3,222

-3,310

Ramme til disposition

     

-4,213

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der meddeles tillæg til de pågældende anlægsbevillinger, jfr. tabel, kolonne B,
 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb, henholdsvis foretages justering af de afsatte rådighedsbeløb i 2008 og 2009, jfr. tabel, kolonne C og D,
 • at tillægsbevillingen på 4,213 mio. kr. finansieres af rammen til disposition, jfr. tabel, kolonne D,
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende det samlede licitationsresultat  indenfor anlægsbevillingen.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

6.      Lukning af skadestuen i Middelfart om natten pr. 15. november 2008

Sagsnr:

08/15390

Resumé

Skadestuen i Middelfart lukkes pr. 15. november 2008 ned om natten (fra kl. 22.00 - 8.00), idet der er behov for at kunne frigive nogle timer til uddannelse af de behandlersygeplejersker, som pr. 1. januar 2009 skal drive den skadeklinik, som oprettes på Middelfart Sygehus pr. 1. januar 2009. 

Sagsfremstilling

I akutplanen er det fastlagt, at der skal etableres et regionalt rygcenter i Middelfart. For at skabe plads hertil, skal en række funktioner fraflytte Middelfart Sygehus.

Den organkirurgiske aktivitet flyttes løbende i andet halvår af 2008, hvilket er besluttet af regionsrådet den 23. juni 2008.

Som en del af gennemførelsesplanen flyttes den akutte ortopædkirurgiske aktivitet fra Middelfart Sygehus pr. 1. januar 2009, som følge af begyndende vanskeligheder med at opretholde det ortopædkirurgiske beredskab (bemanding i vagttid). Skadestuen i Middelfart omdannes som en konsekvens heraf til en sygeplejebemandet skadeklinik.

Pr. 1. januar 2009 vil Middelfart Sygehus således rumme en skadeklinik i tidsrummet 8.00 - 22.00 og indtil videre planlagt stationær ortopædkirurgi, mens det regionale rygcenter forventes opstartet efter sommeren 2009.

Der vil frem til 1. januar 2009 skulle uddannes et antal behandlersygeplejersker, til varetagelse af den kommende skadeklinik. Med henblik på at kunne få tid til denne uddannelse, er der behov for at kunne frigive det nødvendige antal timer til uddannelse af de sygeplejersker, som i dag arbejder på skadestuen i Middelfart. Timer til uddannelse af behandlersygeplejersker foreslås frigivet ved at lukke skadestuen i Middelfart om natten (fra kl. 22.00 - 8.00) i perioden 15. november til 31. december 2008. Information om ændrede "åbningstider" i skadestuen vil - efter politisk beslutning - blive meldt ud til alle relevante parter (borgere, vagtlæger, Falck osv.). 

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at skadestuen i Middelfart pr. 15. november 2008 lukkes ned om natten (fra kl. 22.00 - 8.00) med henblik på frigivelse af timer til uddannelse af behandlersygeplejersker. 

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

7.      Ændring af organisations- og ledelsesstruktur på Sydvestjysk Sygehus

Sagsnr:

08/9347

Resumé

Sydvestjysk Sygehus ønsker en ny ledelses- og organisationsstruktur, så sygehuset optimeres til at kunne imødekomme de forventninger som patienter, pårørende, politikere og ansatte stiller til et moderne og effektivt sygehus.

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Sygehus ønsker en ny ledelses- og organisationsstruktur.

Formålet med den nye struktur er at få

1. tættere forbindelse mellem direktionen og udførende led

2. god kommunikation mellem ledelsesniveauer og mellem disse og medarbejderne, 

3. bedst mulig sammenhæng mellem fagligt, personalemæssigt og økonomisk ansvar.

Dette skal medvirke til, at sygehuset fremover optimeres til at kunne imødekomme de forventninger patienter, pårørende, politikere og ansatte stiller til et moderne og effektivt sygehus.

Organisationen vil fremover bestå af to dele, nemlig dels direktionen med sine tre direktører dels afdelingsledelser med hver en ledende overlæge og en oversygeplejerske.

De enkelte afdelingsledelser får ansvaret for den samlede aktivitet i afdelingen samt de ressourcer, der knyttes hertil. Med henblik på optimering af senge- og ambulatoriekapaciteten vil oversygeplejerskerne indgå i flere arbejdsledelser.

Det er Sydvestjysk Sygehus´ vurdering, at den ændrede organisations- og ledelsesstruktur aktivt vil bidrage til, at sygehuset opnår økonomisk balance, lever op til de fastsatte servicemål og givne kvalitetsstandarder samt fortsat kan opleves som en attraktiv arbejdsplads.

Det lokale MED-system er indforstået med de foreslåede ændringer.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget tager ændring af organisations- og ledelsesstruktur på Sydvestjysk Sygehus til efterretning.

 

Udvalget:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

8.      Årsregnskab 2007 for Amgros I/S

Sagsnr:

08/41

Resumé

Årsresultatet for Amgros I/S viser et overskud på 42,2 mio.kr., der udloddes til regionerne efter deres andele af lægemiddelomsætningen. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2007 er på 8,220 mio.kr.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er interessent i Amgros I/S sammen med landets øvrige regioner. Amgros står for en gros indkøb af medicin og andre apotekervarer for sygehusene med henblik på at kunne opnå større rabatter, end regionerne kan opnå hver for sig.

For at kunne udlodde overskuddet af virksomheden skal Region Syddanmark i lighed med de øvrige interessenter godkende regnskabet for 2007.

Amgros har øget lægemiddelomsætningen fra 2006 til 2007 med 876 mio. kr., svarende til en vækst på 28 pct. i forhold til 2006.  Den kraftige stigning i omsætningen kan bl.a. henføres til en fortsat vækst på de nye og særligt dyre lægemidler (indenfor kræft, gigt, transplantation m.v.), og at apotekerne generelt indkøber flere præparater gennem Amgros.

Det samlede resultat viser et overskud på 42,2 mio. kr. Overskuddet fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen. Region Syddanmarks andel af omsætningen udgjorde i 2007 19,47%, svarende til en udlodning på 8,220 mio.kr.  I det ajourførte budget for Region Syddanmark er der forudsat en indtægt på 5,802 mio. kr.

Resultatet og udlodningsprincipperne er godkendt i bestyrelsen for Amgros I/S. 

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at regnskab 2007 for Amgros I/S godkendes.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

9.      Etablering af midlertidig retspsykiatrisk afsnit i Odense

Sagsnr:

07/7622

Resumé

Regionsrådet har tidligere besluttet, at den retspsykiatriske kapacitet i Middelfart skal udbygges. Denne udbygning vil først være en realitet om 4 år. Da der allerede nu er behov for udbygning af kapaciteten, har Regionsrådet på sit møde 29. september godkendt plan for etablering af et midlertidigt retspsykiatrisk afsnit på psykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital. Der fremsendes nu et byggeprogram for gennemførelse af planen. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på mødet den 29. september godkendt plan for etablering af et midlertidig retspsykiatrisk afsnit på psykiatrisk afdeling P i Odense. Som et led i planen etableres tillige et intensivt rehabiliteringsafsnit på 12 pladser til erstatning for de sengepladser, der inddrages til retspsykiatrien.

Etablering af Intensivt rehabiliteringsafsnit og Midlertidig retspsykiatrisk afsnit vil kunne ske indenfor de eksisterende fysiske rammer på psykiatrisk afdeling i Odense (afd. P), dvs. der kræves ikke yderligere bebygget areal. Konkret vil det ske via ombygning af hhv. blok 3 og 4 på afdelingen. 

Intensivt rehabiliteringsafsnit etableres i blok 3, som et sengeafsnit efter samme koncept som et tilsvarende intensiv rehabiliterings afsnit i Augustenborg.

Afsnittet etableres i et eksisterende tomt sengeafsnit og vil kræve mindre ombygninger af sengestuer samt ombygninger af eksisterende lokaler til terapifunktioner, samtale etc.

Afsnittets installationer forventes, med mindre opgraderinger, at kunne anvendes

Midlertidig retspsykiatrisk afsnit etableres i det nuværende lukkede afsnit i blok 4. Afsnittet opgraderes således fra lukket afsnit til retspsykiatrisk afsnit med 14 senge.

For at afsnittet fremover kan anvendes til midlertidig retspsykiatri indgår følgende elementer:

Sengestuerne opgraderes i forhold til det ønskede sikringsniveau, dvs. vinduer, låseinstallationer samt overflader renoveres eller udskiftes i nødvendigt omfang.

Overflader og installationer i gangarealer renoveres og udskiftes i nødvendigt omfang i forhold til det ønskede sikkerhedsniveau.

Overflader og installationer i terapilokaler, køkkener etc. Vurderes og udskiftes i nødvendigt omfang i forhold til det ønskede sikkerhedsniveau.

Der etableres lukket gårdhave, der placeres og indrettes i forhold til det ønskede sikringsniveau.

Der henvises i øvrigt til det vedlagte byggeprogram for anlægsprojektet. 

Der blev på det seneste regionsrådsmøde afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til at etablere det midlertidige retspsykiatriske afsnit i Odense. Psykiatriledelsen indstiller, at der på baggrund af det udarbejdede byggeprogram frigives en anlægsbevilling på 5 mio. kr.  

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at vedlagte byggeprogram for etablering af midlertidigt retspsykiatrisk afsnit samt intensiv rehabiliteringsafsnit i afdeling P, september 2008, godkendes,
 • at psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat efter afholdt licitation,
 • at der meddeles anlægsbevilling 5 mio. kr. (Indeks 125,3) til formålet,
 • at psykiatriens driftsramme i 2008 nedskrives med 5 mio. kr.,
 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb 0,5 mio. kr. i 2008 (Indeks 125,3) og 4,5 mio. kr. i 2009. (Indeks 125,3).

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

10.    Høringssvar til VUC Fyn vedr. nye driftsoverenskomster

Sagsnr:

08/9674

Resumé

Regionsrådet skal høres forud for indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet. VUC Fyns høringsmateriale er vurderet ud fra de nationale og regionale mål på FVU-området

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til "lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse" i samarbejde med voksenuddannelsesinstitutionerne i regionen koordinere FVU-indsatsen (forberedende voksenundervisning), herunder for så vidt angår den stedlige placering af udbuddet i regionen og kapaciteten, med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle.

De nuværende driftsoverenskomster for overgangsperioden 2007-2008 udløber pr. 31. december 2008. Der skal derfor indgås nye driftsoverenskomster for området gældende pr. 1. januar 2009. Regionsrådet skal høres før de seks voksenuddannelsescentre i regionen indgår nye driftsoverenskomster.

VUC Fyn har indsendt høringsmateriale d. 15. september 2008. I høringsmaterialet fra VUC Fyn fremgår det, at der er indkommet ansøgninger fra 12 institutioner om driftsoverenskomst, og at VUC Fyn ønsker at indgå driftsoverenskomst med de 11 af ansøgerne:

AMU Fyn søger om FVU driftsoverenskomst

AOF Østfyn søger om FVU og ordblindeundervisnings driftsoverenskomst

AOF Odense søger om FVU og ordblindeundervisnings driftsoverenskomst

AOF Sydfyn søger om FVU og ordblindeundervisnings driftsoverenskomst

AOF Middelfart søger om FVU og ordblindeundervisnings driftsoverenskomst

Odense Sprogcenter søger om FVU og ordblindeundervisnings driftsoverenskomst

LOF Faaborg Søger om FVU driftsoverenskomst

CSV Sydøstfyn søger om FVU og ordblindeundervisnings driftsoverenskomst

CSV - Odense - Vestfyn - Brangstrup søger om FVU og ordblindeundervisnings driftsoverenskomst

Tietgenskolen søger om FVU og ordblindeundervisnings driftsoverenskomst

Social og Sundhedsskolen søger om FVU driftsoverenskomst

Hvis ansøgningerne imødekommes vil det være de samme institutioner, som havde ret til at udbyde FVU og ordblindeundervisning i perioden 2007-2008, som også fremover fra d. 1. januar 2009 kan udbyde FVU og ordblindeundervisning i VUC Fyns dækningsområde. Eneste undtagelse er Odense Fagskole, som VUC Fyn ikke ønsker at indgå driftsoverenskomst med. Odense Fagskole havde ingen kursister i seneste periode.

Regionsrådet vurderede på baggrund af VUC Fyns FVU-plan januar/februar 2008, at de relevante institutioner tilsammen havde et tilstrækkeligt udbud i VUC Fyns geografiske dækningsområde.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at regionsrådet sender vedlagte høringssvar til VUC Fyn.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

11.    Indstillinger til regionsrådet fra Vækstforums møde den 18. september 2008

Sagsnr:

08/3851

Resumé

Vækstforum har på sit møde den 18. september 2008 behandlet en række ansøgninger vedr. tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

Vækstforum har behandlet ansøgninger vedr. følgende projekter om indstilling til regionsrådets bevilling af tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Vækstforum indstiller, at der bevilges følgende maksimumbeløb til følgende projekter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

INITIATIV 1 OG 2 MODNE OG SPIRENDE KLYNGER

Projektet Food Architect støttes med 836.598,90 kr. Bevillingen kan dog maksimalt udgøre 9,2 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

INITIATIV 4+7 OPLEVELSESØKONOMI

Projektet Welcome – spa- og helsefyrtårn i Region Syddanmark støttes med 2.039.673 kr.

INITIATIV 9A OG 10 MENNESKELIGE RESSOURCER

INITIATIV Projektet Brobygning til arbejdsmarkedet støttes med 2.918.125 kr.

Projektet Mobil Efteruddannelse støttes med 1.525.980 kr.

12A INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

Projektet Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg støttes med 1.255.962,50 kr. Bevillingen kan dog maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

ANSØGNING TIL DE KONKURRENCEUDSATTE MIDLER

Projektet RegX støttes med på 2.320.500 kr. Bevillingen kan dog maksimalt udgøre 9,3 % af de støtteberettigede udgifter.

Det gælder for alle ansøgningerne, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor det foreslås at sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Ønskes yderligere oplysninger eller materiale om de enkelte projekter kan der rettes henvendelse til Vækstforumsekretariatet.

VÆKSTFORUMS ØKONOMIOVERSIGT, INKLUSIV OVERSIGT OVER RESTERENDE MIDLER

Oversigten er opdateret jf. Vækstforums seneste møde (18. september 2008).

Indstillede og bevilgede midler fordelt på finansieringskilde 2007 og 2008 (i DKK)

Indstillet inkl. 18/9-2008

Bevilget pr. 1/9-2008

Budget 2007+2008

Indstilling 18/9-2008

Forventet rest 2007+2008

Socialfonden

79.789.869

17.947.655

103.020.000

16.883.792

23.230.132

Regionalfonden

93.798.807

11.677.900

103.020.000

14.012.386

9.221.193

Regionale erhvervs- udviklingsmidler  (bevilges af regionsrådet)

123.264.428

123.264.428

175.057.000

10.896.839

51.792.572

Total

296.853.104

152.889.983

381.097.000

41.793.017

84.243.896

Indstilling

Vækstforum indstiller,

 • at regionsrådet bevilger de nævnte maksimumbeløb til projekterne nævnt i sagsfremstillingen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

12.    Særlige udvalg for 2009

Sagsnr:

08/12203

Resumé

Regionsrådet har mulighed for at nedsætte særlige udvalg med forberedende og rådgivende opgaver for regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har efter regionsloven og styrelsesvedtægten mulighed for at nedsætte særlige udvalg, som kan have forberedende og rådgivende opgaver for regionsrådet.

Det foreslås, at regionsrådet for 2009 nedsætter 11 særlige udvalg:

 • Særligt udvalg vedr. almen praksis
 • Særligt udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område
 • Særligt udvalg vedr. fælles akutmodtagelser
 • Særligt udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner
 • Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet
 • Særligt udvalg vedr. forureningen under Grindsted By
 • Særligt udvalg vedr. den regionale udviklingsplan
 • Særligt udvalg vedr. kollektiv trafik
 • Særligt udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde
 • Særligt udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger
 • Særligt udvalg vedr. Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning 

Kommissorier for de nævnte særlige udvalg fremgår af bilagsmaterialet.

Det foreslås, at hvert af de særlige udvalg kommer til at bestå af 9 medlemmer, bortset fra  følgende udvalg, som foreslås med 15 medlemmer:

 • Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på de præhospitale område
 • Det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser og
 • Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet.

 

Ydelse af vederlag til medlemmerne af de særlige udvalg kan ifølge reglerne ske til udvalg af midlertidig karakter, som nedsættes for en periode af højst et år.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at de vedlagte kommissorier for de særlige udvalg godkendes,
 • at midlerne til udvalgsvederlag fordeles ligeligt mellem følgende udvalg:

Særligt udvalg vedr. almen praksis

Særligt udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område

Særligt udvalg vedr. fælles akutmodtagelser

Særligt udvalg vedr. forureningen under Grindsted By

Særligt udvalg vedr. den regionale udviklingsplan

Særligt udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger

 

Der reserveres vederlag svarende til nedsættelse af et særligt udvalg for 6 måneder

 

 • at udvalgsformændene tildeles dobbelt vederlag i forhold til medlemmerne,
 • at regionsrådet udpeger medlemmer til hvert af de særlige udvalg.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet, dog med den ændring, at kommissoriet for udvalget vedr. kollektiv trafik udvides til også at omfatte rådgivning af regionsrådet bredt i spørgsmål om miljø.

Administrationen blev bedt om at udsende et notat om regler for fordeling af udvalgsposter, samt den konkrete fordeling mellem valggrupperne, idet det blev meddelt at lokallisten og den konservative gruppe danner valgforbund.

Bilag:

 

13.    Udleje af Palæet - Augustenborg Sygehus

Sagsnr:

08/14699

 

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har ønsket at leje Palæbygningen ved Augustenborg Sygehus og haven med offentlig adgang til udstillingsbrug for Sønderborg Kommunes Kunstfond. Der påtænkes opstillet skulpturer i haven og udstillinger i palæbygningen.

Administrationen har forhandlet lejevilkår med Sønderborg Kommune.

Indstilling
Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at udlejning til Sønderborg Kommune på de anførte vilkår godkendes,
 • at der meddeles en indtægtsbevilling til behandlingspsykiatri på 37.400 kr. i 2008 og for 2009-2012 på 224.400 kr. (2008-niveau),
 • at indtægterne tilfalder likvide aktiver.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 • 13.a - LUKKET BILAG. Lejekontrakt

 

 

14.    Procedure for henvendelser fra regionsrådsmedlemmer

Sagsnr:

08/15257

Resumé

SF ønsker proceduren for henvendelser fra regionsrådsmedlemmer, samt procedure for svar fra administration og ledelse til regionsrådsmedlemmerne præciseret.

Sagsfremstilling

SF ønsker punktet drøftet med henblik på sikring af forståelse og videreudvikling af de i regionsrådet fastlagte politiker på delområder.

Partiet finder det yderst vigtigt, at besvarelserne til regionsrådsmedlemmer, som rundsendes til hele regionsrådet, underskrives med beskrivelse af, hvilken kompetence og på hvilket niveau den/de personer, der udformer svar til regionsrådsmedlemmerne, har.

Indstilling

 • Til drøftelse.

 

Udvalget:

Direktionen arbejder med en videreudvikling af proceduren for besvarelse af spørgsmål fra regionsrådsmedlemmerne.

 

 

15.    Politisk møde i Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN)

Sagsnr:

08/15018

Resumé

Næste møde i NTN (Nordisk Transportpolitisk Netværk) holdes som et etdagsmøde i Oslo den 28. november 2008 med start kl. 10.00. Det er et møde, hvor medlemsregionerne opfordres til at være repræsenteret ved politikere. Der foreligger ikke dagsorden til mødet endnu, men efterårsmødet har traditionelt været en slags "generalforsamling", hvor fokus især er på, hvad der er opnået samt på, hvad NTN skal fokusere sin indsats på i fremtiden.

Sagsfremstilling

Hvad har vi ud af NTN?

§ NTN har som en central opgave at præsentere viden om transport på en måde, så interesserede politikere uden specielle faglige forudsætninger kan have gavn heraf. Viden rekvireres både udefra, og NTN tager selv initiativ til analyser og redegørelser, der udføres af højtkvalificerede transportforskere. Især norske politikere har gennem NTN fået gode, nyttige argumenter til, når der drøftes statslige investeringsplaner.

§ De embedsmænd, der løbende deltager i NTN, har et velfungerende netværk, der også har relationer til Nordsøkommissionen og en række mere specialiserede samarbejder (f.eks. vedr. Motorways of the Sea, kollektiv trafikbetjening, godstransport m.v.). Konkret blev kontakterne til Västra Götaland udnyttet ved programlægningen af studiebesøget i Göteborg.

§ NTN har gode kontakter i forhold til det nationale niveau og EU-niveauet. Således har både den danske transportminister, den norske trafikminister samt EU-parlamentsmedlemmer været indlægsholdere på NTNs konferencer.

§ Gennem NTN kan de deltagende regioner i fællesskab gennemføre relevante analyser. Med medfinansiering fra Interregs Nordsøprogram kan der for relativt få egne midler udføres ganske omfattende analyser. Mødet i Oslo skal bl.a. afklare, om der er opbakning til et fornyet projekt under Interreg IVB.

Det særlige udvalg vedr. infrastruktur har drøftet sagen på møde den 30-09-2008. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at følgende medlemmer af udvalget deltager i NTN-mødet den 28. november 2008 i Oslo:

Poul Weber (formand)

William Jensen (næstformand)

Ole Jacobsen

Jytte Gramstrup Lauridsen

Carl Erik Jensen

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at følgende medlemmer af det særlige udvalg vedr. infrastruktur deltager i NTN-mødet den 28. november 2008 i Oslo:

Poul Weber (formand)

William Jensen (næstformand)

Ole Jacobsen

Jytte Gramstrup Lauridsen

Carl Erik Jensen

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 

 

 

16.    Meddelelser

Sagsnr:

08/513

Udvalget:

Forretningsudvalget drøftede en henvendelse fra FynBus om besparelsesmuligheder for busdriften i 2009. Forretningsudvalget konkluderede, at det ikke var muligt at foretage den fornødne sagsbehandling på de givne vilkår.

Der blev orienteret om, at der planlægges møde mellem forretningsudvalget og hovedudvalget den 10. november kl. 10-11.30.

 

 

16.a      Justering af deltagerantal i studierejser

Sagsnr:

08/14271

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte på møde den 19. september 2008 deltagerantal og budget for studierejsen til Baskerlandet den 10. - 13. november 2008. Forretningsudvalget godkendte, at der deltager 5 regionsrådsmedlemmer og 3 embedsmænd med et samlet budget på 80.600 kr.

Efterfølgende har regionsrådsmedlem Bent Poulsen forespurgt om muligheden for at deltage i studierejsen til Baskerlandet.

Forretningsudvalgets godkendelse af en ekstra deltager i studierejsen vil medføre, at det samlede budget bliver på 90.600 kr.

Deltagere og budget for studierejsen til USA den 3. - 9. november 2008 blev godkendt på forretningsudvalgets møde den 27. august 2008. Budget pr. person for denne rejse er på 29.300 kr. pr. person. Regionsrådsmedlem Jens Andresen, hvis deltagelse i studierejsen var godkendt af forretningsudvalget, har efterfølgende meddelt, at han ikke alligevel har mulighed for at deltage. Budgettet for denne rejse kan således nedskrives med 29.300 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget godkender,

 • at der deltager et regionsrådsmedlem mere på studierejsen til Baskerlandet den 10. - 13. november 2008, således at der i alt deltager 6 medlemmer af regionsrådet i denne rejse,
 • at budgettet for turen justeres til 90.600 kr. 

Udvalget:

 • Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

17.    LUKKET PUNKT. Odense Universitetshospital, ventilation og køl i medicinrum

Sagsnr:

 

Udvalget:

Punktet overføres til regionsrådets dagsorden d. 27. oktober 2008.

 

 

 

Tillægsdagsorden

1.      Særligt udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold

Sagsnr:

07/18699

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 1. oktober 2008, at der udarbejdes forslag til kommissorium for et særligt udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold.

Der foreslås følgende kommissorium:

"Udvalget har til opgave at rådgive regionsrådet om, hvordan regionsrådspolitikernes arbejdsforhold tilrettelægges på en god og hensigtsmæssig måde, herunder:

 • De fysiske rammer for regionsrådets politikere i Regionshuset
 • Den praktiske servicering af regionsrådets politikere
 • Udvikling af de særlige udvalgs arbejdsmåde og rammer
 • Forberedelse af det kommende regionsrådsvalg, f.eks. materiale til kandidater og introduktion af nyvalgte regionsrådsmedlemmer.

Udvalget har 9 medlemmer og en funktionsperiode fra 1. november 2008 til 30. april 2009."

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at godkende kommissoriet for det særlige udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold,
 • at regionsrådet udpeger medlemmer til udvalget,
 • at udvalget vederlægges som regionsrådets øvrige udvalg, dog således at det kun modtager vederlag for ½ år,
 • at formanden tildeles dobbelt vederlag i forhold til medlemmerne.
Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

2.      Kulturpuljeansøgning fra Sport Event Fyn m.fl. til projektet World Class Competition 2008 - "To Verdener Mødes".

Sagsnr:

08/14833

Resumé

Sport Event Fyn, Odense kommune og Danmarks Gynmastikforbund (DGF) har indsendt en ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje om tilskud til kunst- og idrætsprojektet "World Class Competition 2008 - To Verdener Mødes". Projektet forventes gennemført i Odense og Århus den 29. og 30. november 2008. Projektets budget er på 1.085.000 kr., og der søges om tilskud fra Kulturpuljen på 200.000 kr. Der påregnes tilskud fra fonde og puljer på i alt 450.000 kr.

Sagsfremstilling

Begivenheden om kunst- og idrætsprojektet World Class Competition 2008 - "To Verdener Mødes" er et kulturelt udviklingsprojekt, der er nyskabende og eksperimenterende. Projektet er en national gymnastikkonkurrence, der danner rammerne for, at to verdener mødes, sportens og kunstens verden. Gymnastikken og kunsten skal gå i fysisk dialog, for at visualisere de fælles værdier, de to rummer; nemlig æstetik , koncentration, virtuositet og kropsbeherskelse. Kunstens innovative potentiale skal kommentere og lade sig inspirere af de konkurrerende gymnasters øvelser.

Projektet er nyskabende, da det er tænkt som et led i en fornyelsesproces, hvor kunstens og sportens verdener mødes i et nyudviklet koncept. Der er her tale om et helt nyt tværfagligt og tværdisciplinært udviklingsarbejde, et eksperimentarium, hvor arrangører, professionelle idrætsudøvere og kunstnere sammen ønsker at betræde ´nyt land´ og undersøge mulighederne for at skabe et nyt oplevelsesrum for både deltagere og publikum.

Projekt WCC/08 - "To Verdener Mødes", falder inden for rammerne af Region Syddanmarks kulturstrategi om oplevelser og events. Dette kulturtilbud kan være med til at gøre regionen synlig, både indadtil i regionen og udadtil. Ifølge kulturstrategien vil Region Syddanmark i samarbejde med relevante partnere igangsætte kulturelle begivenheder eller kulturtilbud, der trækker toneangivende kunstnere til regionen.

Begivenheden kan eventuelt være tilbagevendende og kobles sammen med forskellige aktører, således at der bliver spin-off i forhold til andre regionale udviklingsaktiviteter.

Der er søgt om midler fra Region Midtjylland, Århus og Odense kommuner, Sport Event DK og private fonde.

Det anbefales, at der gives et tilskud på 100.000 kr. fra øvrige midler på kulturområdet. Saldoen på øvrige midler på kulturområdet er inden behandling af denne ansøgning på 1.4 mio. kr.

Det særlige udvalg vedr. regionale erhvervspolitik og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 23. september 2008. Det særlige udvalg anbefaler over for regionsrådet, at der bevilges 100.000 kr. til projektet fra øvrige midler på Kulturområdet til kunst- og idrætsprojektet "WCC/08 - To Verdener Mødes".

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der bevilges 100.000 kr. til projektet fra øvrige midler på Kulturområdet til kunst- og idrætsprojektet "WCC/08 - To Verdener Mødes".

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 21-10-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring