Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV | English |

Region SyddanmarkTil forsiden

Opgaver

Region Syddanmark vil være dynamoen i en regional udvikling, som skaber gode rammevilkår for borgere og erhvervsliv og gør regionen til et aktivt og dynamisk område.

Det kræver et tæt samspil med kommuner, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og vidensinstitutioner.

Opgaver

 • Regional udviklingsplan.
 • Vækstforum for regional erhvervsudvikling og beskæftigelse.
 • Internationalt samarbejde.
 • Koordinering af ungdomsuddannelser og grundlæggende almen voksenuddannelse (VUC).
 • Koordinering af fysisk planlægning og visse miljøopgaver.
 • Strategi for bæredygtig udvikling.
 • Trafikselskaber og offentlig servicetrafik.


Regional udviklingsplan
Den regionale udviklingsplan skal tegne den overordnede vision for regionens udvikling og skabe sammenhæng på tværs af sektorområder og niveauer. Den første plan blev vedtaget i 2007, og i 2011 skal den næste udviklingsplan vedtages.

Udviklingsplanen skal beskrive den udvikling, der ønskes på områderne:

 • Natur og miljø
 • Erhvervsudvikling og turisme
 • Beskæftigelse
 • Uddannelse og kultur
 • Landdistrikter og udkantsområder

Syddansk Vækstforum
Det regionale vækstforum med repræsentanter fra regionsråd, kommuner, vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsorganisationer har en central rolle med direkte indflydelse på den regionale erhvervsudvikling.


Vækstforums opgaver

 • Udarbejde en regional strategi for erhvervsudvikling.
 • Strategien skal være en del af grundlaget for regionsrådets
 • regionale udviklingsplan.
 • Overvåge udviklingen af de regionale vækstvilkår
 • Udvikle og prioritere initiativer om erhvervsfremme:
 • Innovation samt opbygning og deling af viden
 • Anvendelse af ny teknologi
 • Iværksætteri – etablering og udvikling af nye
 • virksomheder
 • Udvikling af menneskelige ressourcer og regionale
 • kompetencer
 • Vækst og udvikling i turismeerhvervet
 • Udviklingsaktiviteter i yderområderne
 • Lave indstillinger til regionsrådet om anvendelse af penge til
 • erhvervsudvikling.
 • Lave indstillinger til staten om anvendelse af penge fra EU’s
 • social- og regionalfond.

Vækstforum for Region Syddanmark

Uddannelse
Med kommunalreformen overtog staten ansvaret for gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (VUC). De blev selvejende institutioner med egne bestyrelser.

Regionen skal i samarbejde med de selvejende institutioner:

 • Koordinere ungdomsuddannelser og grundlæggende voksenuddannelser - vedrørende geografisk spredning, kapacitet og udbud.
 • Yde tilskud til udvikling af uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om uddannelse

Internationale relationer
Region Syddanmark har vedtaget en international strategi, der har til formål at formidle viden til og inddrage regionens borgere, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i internationalt og globalt samarbejde. Således står regionen bedre rustet til at agere i et globaliseret samfund.

Læs mere om internationalt samarbejde på sundhedsområdet, deltagelse i udvalgte europæiske netværk og samarbejde med udenlandske vækstregioner på siderne "Internationalt samarbejde".

Kultur
På det kulturelle område har regionen enkelte opgaver.

 • Udvikle nye kulturelle tilbud.
 • Igangsætte større enkeltstående kunstneriske arrangementer,
 • udstillinger, festivaler, stævner m.v.
 • Sikre sammenhæng med øvrige politikområder i den regionale udviklingsplan.


Jordforurening
En overordnet beskrivelse af bevaringsværdige naturområder er et vigtigt element i den regionale udviklingsplan. Regionsrådet kan udpege dele af regionen, hvor man anbefaler at styrke naturgrundlaget.

 • Råstofplan – der kortlægger og udpeger indvindingsområder.
 • Forurenede grunde – kortlægge, overvåge, prioritere og
 • rydde op.
 • Fysisk planlægning – koordinere statens og kommunernes fysiske planlægning.
 • Vandplaner – koordinere kommunernes forslag og mægle
 • ved uenighed.
 • Tilskud – Tidsbegrænsede tilskud til projekter inden for miljø og naturforvaltning, som bidrager til at realisere målsætninger i den regionale udviklingsplan.
 • Strategi for bæredygtig udvikling, Agenda 21.


Regional offentlig servicetrafik
Velfungerende kollektiv trafik har betydning for virksomheders rekruttering af medarbejdere og for regionens sammenhængskraft.

For mennesker uden bil har velfungerende kollektiv trafik desuden stor betydning for deres mobilitet og muligheder for at være aktive samfundsborgere.

Regionsrådet skal:

 • Oprette et eller flere trafikselskaber i samarbejde med kommunerne.
 • Give tilskud til kollektiv trafik.

Trafikselskaberne har ansvaret for den samlede planlægning af den kollektive trafik, som ikke er statslig. De får desuden ansvaret for den individuelle befordring af handicappede.

Læs mere om trafikselskaber

Finansiering
Aktiviteter vedrørende regional udvikling finansieres af bloktilskud fra staten og grundbidrag fra kommunerne på 100-200 kr. pr. indbygger.

Dertil kommer udviklingsstøtte fra EU og medfinansiering af projekter fra ministerier, kommuner og private.

Trafikselskabernes udgifter betales af regionen og kommunerne. Regionerne finansierer driften af regionale ruter. Kommunerne finansierer driften af lokale ruter. Administrative udgifter finansieres i fællesskab.

  


Siden er sidst opdateret 12-08-2015.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap