Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Strategi for kronisk sygdom - referat 11-11-2008

Mødedato:
11-11-2008 Kl. 15:00 – 16:00

Mødested:
Lægehuset Haarby, Møllevej 2, 5683 Haarby

Medlemmer:
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen,  Bent Krogh Petersen, Lykke Debois,  Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen

Afbud:
Ole Jacobsen, Sarah Nørris Christensen.

 

 

Dagsorden

  1. Besøg i lægehuset i Haarby
  2. Proces for patientforløbsprogrammer
  3. Orientering om det kommende arbejde med udarbejdelse af patientforløbsprogram for KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)
  4. Næste møde
  5. Eventuelt

1.      Besøg i lægehuset i Haarby

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg skal besøge lægehuset i Haarby, som eksperimenterer med nye måder at drive almen praksis på, fx inden for kronikeromsorg og samarbejde med kommunerne.

Der vil blive givet en rundvisning og introduktion til lægehuset.

Beslutning i Særligt udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom den 11-11-2008

Holger Rasmussen orienterede om baggrunden for lægehuset, hvor der tidligere var enkeltmandspraksiser i Haarby og Jordløse.
I forbindelse med kommunalreformen, etablerede man lægehuset i det gamle rådhus i Haarby.
Til praksis er tilknyttet en praksis manager, en kroniker koordinator, fysioterapeut og kiropraktor, psykolog, fodterapeut, diætist og alkoholkonsulent.

Der er træningssal og telemedicinsk lokale, og lægehuset fungerer også i nogle tilfælde som skadestue. 

 

 

 

2.      Proces for patientforløbsprogrammer

Sagsnr:

08/8573

Resumé

Som led i implementeringen af strategien "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark" igangsættes en proces med forberedelse og udarbejdelse af patientforløbsprogrammer for fire sygdomsområder. Det gives en orientering om processen.

Sagsfremstilling

Den 29. september 2008 godkendte regionsrådet den tværsektorielle strategi "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark". Strategien indeholder en række initiativer, og et af de væsentligste er udarbejdelse af regionale patientforløbsprogrammer. Målet med et regionalt patientforløbsprogram er at skabe grundlag for en ensartet kvalitet og serviceniveau i behandling på tværs af regionen. Derudover skal arbejdet med regionale patientforløbsprogrammer danne udgangspunkt for projektansøgninger til økonomiaftalens kronikerpuljer.

I første omgang igansættes en proces med at udarbejde patientforløbsprogrammer for sygdomsområderne kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), iskæmisk hjertesygdom, diabetes samt rygområdet. Der vedlægges kommissorier for regionale koordineringsgrupper for de tre førstnævnte områder. Kommissorium for rygområdet er under udarbejdelse.

De regionale koordineringsgrupper sammensættes med udgangspunkt i de arbejdsgrupper, der i foråret 2008 arbejdede med "Det gode Patientforløb" som led i arbejdet med Fremtidens Sygehuse, men vil blive suppleret med kommunal deltagelse. Fra regional side vil der deltage sygehusrepræsentanter (hvoraf en af disse vil varetage formandskabet), repræsentanter fra almen praksis (praksiskoordinator eller praksiskonsulent) samt medlemmer fra regionens sundhedsstab. Der kan efter behov inddrages øvrige fag- og ressourcepersoner og øvrige interessenter.

Sekretærer og formænd for de regionale koordineringsgrupper påbegynder arbejdet primo november 2008. Koordineringsgrupperne mødes til et intensivt to-dages internat i første kvartal 2009, og det forventes, at første version af de regionale forløbsprogrammer foreligger herefter. Notat, der skitserer processen, vedlægges.

På mødet forventes to af formændene for de regionale koordineringsgrupper at give udvalget en orientering om arbejdet, herunder nogle betragtninger om, hvilke konkrete tiltag der allerede fungerer godt i dag, hvordan samarbejdet mellem sygehusene og almen praksis og kommunerne kan understøttes – og hvad der i øvrigt kan gøres for at skabe større sammenhæng i patientforløbene.

Indstilling

  • Til orientering

Beslutning i Særligt udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom den 11-11-2008

Til orientering

Bilag:

2a. - Kommissorium for koordineringsgruppe - KOL

2b. - Kommissorium for koordineringsgruppe - hjerte

2c. - Kommissorium for koordineringsgruppe - diabetes

2d. - Proces for udarbejdelse af patientforløbsprogrammer

 

 

 

3.      Orientering om det kommende arbejde med udarbejdelse af patientforløbsprogram for KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)

Sagsnr:

08/8573

Sagsfremstilling

Som led i opstarten på udarbejdelse af patientforløbsprogrammer for fire kroniske sygdomme er formændene for de fire arbejdsgrupper inviteret til at give det særlige udvalg en mundtlig orientering om det forestående arbejde.

Direktør Peder Jest, Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus, skal være formand for arbejdsgruppen om KOL. Peder Jest giver som den første formand en orientering til det særlige udvalg om udarbejdelse af et KOL-patientforløbsprogram.

Indstilling

  • Til orientering
Beslutning i Særligt udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom den 11-11-2008

Direktør Peder Jest orienterede om Fremtidens gode patientforløb, udfordringer i samarbejdet mellem kommuner og almen praksis, og om hvordan samarbejdet kan optimeres Bl.a. fik udvalget en orientering om den såkaldte patientkuffert som anvendes ved telemedicinsk behandling. 

 

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

 

Resumé

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg er aftalt til den 11. december 2008.

Beslutning i Særligt udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom den 11-11-2008

Mødet bliver holdt i regionshuset.

 

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

 
 

Siden er sidst opdateret 13-11-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring