Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforummøde d. 26. november 2008

Dagsorden

 

Møde i Vækstforum

den 26. november 2008 kl. 15.00– 18.00, Regionsrådssalen i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

 

Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings-, drøftelses- og orienteringspunkter. DEL II er behandling af ansøgninger.

 

Indholdsfortegnelse

DEL I

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF BESLUTNINGSREFERAT

2. GODKENDELSE AF HANDLINGSPLAN 2009-10

3. RESULTATKONTRAKT FOR SYDDANSK TURISME

4. BRUXELLESFORENINGEN

5. UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL VISITDENMARK OG SYDDANSK TURISME

6. VISITDENMARK-STRATEGI

7. VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION

8. KOMMUNIKATIONSPLAN FOR VÆKSTFORUMS INDSATS I 2009-10

9. TEMA FOR VÆKSTFORUMS DØGNSEMINAR 30.-31. MARTS 2009

10. LANDDISTRIKTSARBEJDET: AFRAPPORTERING AF ANVENDELSE AF LANDDISTRIKTSMIDLER 2007- 08 OG FORSLAG TIL FORNYEDE BEMYNDINGELSER

11. UDPEGNING AF DOMMERPANEL TIL KLIMA DM

ORIENTERING

12. STATUS PÅ SAMARBEJDET MED RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION

13. DEN KONKURRENCEUDSATTE PULJE 2009

14. ORIENTERING OM INDSTILLING TIL INNOVATIONSUDVALG I MINISTERIET FOR FØDEVARER, FISKERI OG LANDBRUG

15. STATUS PÅ HANDLINGSPLANENS 19 INITIATIVER

16. SYDDANSK VÆKSTBAROMETER

17. ØKONOMIOVERSIGT

18. STATUS PÅ INDSTILLEDE PROJEKTER

19. MEDDELELSER

DEL II

20. OVERSIGT OVER INDKOMNE ANSØGNINGER

21. INITIATIV 4+7: OPLEVELSESØKONOMI – UDVIKLING AF NYE FORRETNINGSOMRÅDER

22. INITIATIV 6: OPLEVELSESØKONOMI – KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER

23. INITIATIV 9: MENNESKELIGE RESSOURCER - SYDDANSK AKADEMIKERSATSNING

24. INITIATIV 10: MENNESKELIGE RESSOURCER - NETVÆRKSSAMARBEJDE OM LÆRING

25. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

26. INITIATIV 15: IVÆRKSÆTTERI – VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

27. EVT.

 

DEL I

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF BESLUTNINGSREFERAT

 

Bilag

Bilag 1 – Beslutningsreferat fra Vækstforums møde den 18. september 2008

 

 

2. GODKENDELSE AF HANDLINGSPLAN 2009-10

 

Sagsfremstilling

På mødet den 18. september 2008 godkendte Vækstforum første udkast til Handlingsplan 2009-10. Nu foreligger Handlingsplan 2009-10 til endelig godkendelse.

 

I mellemtiden har der været afholdt konference på Designskolen Kolding om handlingsplanen og realiseringen af den.

 

Det foreliggende udkast til handlingsplanen er på revideret på følgende områder:

 

  • Der er under forretningsområdet Oplevelseserhverv indsat et supplerende mål om vækst i virksomhederne gennem øget brug af design

    

    

  • Den foreslåede kapitalfond til investering i nye virksomheder med fokus på yderområder er efter drøftelser med Vækstfonden fokuseret ind på velfærdsteknologier og -service og placeret under dette forretningsområde – fortsat med fokus på yderområder. Pt. har Vækstfonden dog ikke mulighed for at indskyde kapital.

    

    

  • Der er sat tal på målene under de enkelte forretningsområder

    

    

  • Der lægges op til, at der afsættes 3,3 mio. kr. om året i 2009-10 til projektudvikling i yderområderne – se også punkt 10 på Vækstforums dagsorden

    

    

  • Der er lavet præciseringer på baggrund af tilkendegivelserne på det seneste Vækstforummøde samt redaktionelle rettelser

    

 

Derudover kan følgende hovedpunkter fremhæves:

Temaet for 2009-10 er "Omstilling til højere vækst" og bygger på konklusionerne i Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. Det drejer sig overordnet om omstilling til øget produktivitet og højere værdiskabelse, højere uddannelsesniveau samt øget innovation og forskning.

 

I Handlingsplan 2009-10 fokuseres på fire forretningsområder: "Klyngeudvikling", "Oplevelseserhverv", "Velfærdsteknologier- og service" samt "Energi".

 

Inden for forretningsområderne vil der blive gjort brug af vækstdriverne "Forskning, Innovation og Nye Teknologier", "Iværksætteri" samt "Menneskelige ressourcer".

 

Vækstforum vil på hvert forretningsområde prioritere de projekter, der har den største effekt og dermed det største bidrag til at nå målene for Vækstforums indsats. Det betyder, at den konkrete beskrivelse af aktiviteter på initiativniveau udgår, og i stedet defineres mål og ønskede effekter, som projekterne vurderes i forhold til.

 

Handlingsplanen er 2-årig og evalueres efter et år.

 

Desuden er der som supplement til handlingsplanen udarbejdet et udkast til vejledning, som skal guide ansøgerne, bl.a. i relation til de nye krav i forbindelse med effektvurderingen. Vejledningen er vedlagt som bilag.

 

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum drøfter oprettelse af en kapitalfond inden for velfærdsteknologier og - service med fokus på yderområderne

   

   

 • at Vækstforum godkender Handlingsplan 2009-10

   

   

 • at Vækstforum godkender ansøgningsvejledningen til Handlingsplan 2009-10

   

   

 • at Vækstforum godkender tidsplanen

   

 

Bilag

Bilag 2a – Udkast til Handlingsplan 2009-10

Bilag 2b – Udkast til ansøgningsvejledning til Handlingsplan 2009-10

Bilag 2c – Sammenhængen mellem erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplan 2009-10

Bilag 2d – Notat vedr. tidsplan

Bilag 2e – Genoptryk af Erhvervsudviklingsstrategi for 2007-2012

 

 

3. RESULTATKONTRAKT FOR SYDDANSK TURISME

 

Sagsfremstilling

Resultatkontrakten mellem Region Syddanmark og Syddansk Turisme opstiller otte mål for Syddansk Turismes arbejde i perioden 2008-2011. Målene er delt i to kategorier: A. Mål for værditilvækst og omsætning og B. Mål for samarbejde, udvikling og synlighed i indsatsen. Herudover omfatter kontrakten en beskrivelse af de prioriterede indsatser, svarende til de fire indsatser i Syddansk Turismes strategi: Leg & Læring, Mødeinnovation, Kompetenceudvikling Oplevelsernes Academy og Det gode, sunde liv. I kontrakten aftales ligeledes for hvert mål, hvorledes og af hvem den konkrete måling foretages, samt at målene evalueres årligt og første gang inden udgangen af 2009, når de første data foreligger. Den fremlagte resultatkontrakt er tiltrådt af Syddansk Turismes bestyrelse den 17. november 2008.

 

Indstilling om tilskud til Syddansk Turisme for året 2008 blev tiltrådt på Vækstforums møde den 28. november 2007, og bevilget af regionsrådet den 20. november 2007. Det blev ligeledes indstillet og tiltrådt, at Region Syddanmark fremadrettet yder driftstilskud på 7.024.000 kr. årligt, mens øvrige midler kan søges gennem projektansøgninger. Driftstilskuddet prisreguleres årligt.

 

Vækstforums indstilling vedrørende resultatkontrakten og tilskud for 2009, 2010 og 2011 forelægges regionsrådet til beslutning på førstkommende møde.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller

 

 • at Vækstforum godkender resultatkontrakten mellem Region Syddanmark og Syddansk Turisme

   

   

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Syddansk Turisme bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 7.024.000 kr. for hvert af årene 2009, 2010 og 2011, i alt 22.405.671 kr. efter pristalsregulering.

   

 

Bilag

Bilag 3 – Resultatkontrakt mellem Region Syddanmark og Syddansk Turisme

 

 

4. BRUXELLESFORENINGEN

 

Sagsfremstilling

Vækstforum for Region Syddanmark besluttede på sit møde den 13. marts 2007 at indstille Foreningen "EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – EUSD" repræsenteret ved Det Syddanske Bruxelleskontor til en samlet støtte på 3.557.000 kr. pr. år i 2007 og 2008 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionsrådet tiltrådte indstillingen den 16. april 2007.

 

Tilskuddet blev udbetalt under forudsætning af, at kommunerne medfinansierer et tilsvarende beløb. Tilskuddet blev betinget af, at det Syddanske Bruxelles-kontor løser opgaver ifølge § 1 i vedtægterne for "Foreningen EU og Internationalt samarbejde i Syddanmark" samt ifølge en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne.

Resultatkontrakten blev vedtaget på Vækstforums møde den 11. september 2007. Den omhandler de serviceydelser, foreningen tilbyder til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Som en del af resultatkontrakten forpligtede Det Syddanske Bruxelles-kontor sig til at stille sig til rådighed for en ekstern evaluering af Det Syddanske Bruxelles-kontor medio 2008 inden den nuværende kontrakts udløb. Sekretariatet har bedt Deloitte om at udarbejde evalueringen i henhold til resultatkontrakten. Evalueringen indeholder bl.a. en liste over EU-ansøgninger i 2007 og 2008, der har fået tildelt støtte som et resultat af Vækstforums bevilling til foreningen, hvilket Vækstforum har udbedt sig ved tiltrædelsen af indstillingen.

Sammen med evalueringsrapporten fremsættes forslag om forlængelse af tilskud til Foreningen EUSD/ Det Syddanske Bruxelles-kontor for 2009-10. Til det formål vedlægges forslag til resultatkontrakt for 2009-10. Det Syddanske Bruxelles-kontors aktiviteter skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums strategi og målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2009-10.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum drøfter evalueringsrapporten og tager den til efterretning

   

   

 • at Vækstforum på baggrund af evalueringsrapporten indstiller, at regionsrådet bevilger et årligt tilskud på 3.751.229 kr. i henholdsvis 2009-10 til foreningen EUSD på baggrund af en resultatkontrakt for 2009-10, i henhold til vedtægterne og i overensstemmelse med Vækstforums strategi og handlingsplan. Tilskuddet forudsætter, at kommunerne medfinansierer foreningen med et beløb, der tilsammen modsvarer Region Syddanmarks samlede tilskud. Det forudsættes, at kontoret udarbejder en årlig afrapportering til Vækstforum.

   

 

Bilag
Bilag 4a - Udkast til Resultatkontrakt for 2009

Bilag 4b - Evaluering af Bruxelleskontoret

Bilag 4c – Projektoversigt

Bilag 4d – Powerpoint fra Deloitte

 

5. UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL VISITDENMARK OG SYDDANSK TURISME

 

Økonomi- og erhvervsministeren har anmodet formanden for Vækstforum om at udpege et medlem til VisitDenmarks bestyrelse. Samtidig skal Vækstforum udpege et medlem til Syddansk Turismes bestyrelse. Således skal Vækstforum foretage to udpegninger, men skal udpege én og samme person til at sidde i både VisitDenmarks og i Syddansk Turismes bestyrelser.

 

Ifølge VisitDenmarks vedtægter skal de regionale vækstfora hver udpege et medlem. Udpegningsperioden er 2-årig, og medlemmet skal være udpeget indenfor den indeværende bestyrelsesperiode, som udløber den 31. december 2008. Ministeren oplyser i sin henvendelse, at det vil være en fordel, hvis den repræsentant, Vækstforum udpeger, har indsigt i fremme af dansk turisme, ligesom det også er vigtigt, at den pågældende kan være bindeled til den regionale turismeorganisation.

 

Ifølge Syddansk Turismes vedtægter skal Vækstforum udpege en repræsentant som samtidig er Vækstforums repræsentant i VisitDenmarks bestyrelse. Udpegningsperioden er 2-årig. Indeværende periode udløber 31. december 2008.

 

Jørgen Krab Jørgensen er udpeget som Vækstforums repræsentant i VisitDenmarks bestyrelse, og er samtidig udpeget som Vækstforums repræsentant i Syddansk Turismes bestyrelse.

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum genudpeger lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen som Vækstforums repræsentant i VisitDenmarks bestyrelse og i Syddansk Turismes bestyrelse for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2010.

   

Bilag

Bilag 5 - Brev fra økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen

 

 

6. VISITDENMARK-STRATEGI

 

Sagsfremstilling

VisitDenmark anmoder Vækstforum om at afgive høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af en fælles strategi for dansk turisme. Strategien er sendt i høring, og høringsfasen udløber 10. december 2008. Strategien forventes vedtaget af bestyrelsen i VisitDenmark den 22. december 2008. Strategiens udarbejdelse sker i en tid, hvor Danmark taber markedsandele på et marked, som er i vækst og globalt stærkt konkurrenceudsat. Strategien skal medvirke til en styrket, koordineret og fokuseret indsats i udviklingen af dansk turisme. Turismeerhvervets betydning for lokal, regional og national udvikling er stor, og Danmark har både fundamentet og potentialet for at udnytte væksten i dette marked. Den overordnede målsætning er at få skabt øget værditilvækst i erhvervet.

 

Til orientering kan det nævnes, at Danmarks Vækstråd også udarbejder høringssvar til VisitDenmark. Udkast til Danmarks Vækstråds høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles, at

 

 • Vækstforum drøfter VisitDenmarks udkast til fælles strategi og godkender udkast til høringsvar

   

 

Bilag

Bilag 6a - Brev med anmodning om skriftligt høringssvar fra Vækstforum

Bilag 6b – Vores Rejse – høringsudkast til en fælles strategi for dansk turisme ver.nov. 08 Bilag 6c - Vækstforums udkast til høringssvar til VisitDenmark

Bilag 6c - Vækstforums udkast til høringssvar til VisitDenmark

Bilag 6d - Danmarks Vækstråds udkast til høringssvar til VisitDenmark

Bilag 6e – Bilag med faglig uddybning af Vores Rejse

 

 

7. VÆKSTFORUMS INDSATS FOR BRUGERDREVEN INNOVATION

 

Sagsfremstilling

Som i 2008 forventes det, at Vækstforum i 2009 vil have mulighed for at indsende et regionalt projekt til statens program for brugerdreven innovation.

 

I 2007 og 2008 gennemførte Vækstforum ansøgningsrunder for tre temaer, som repræsenterede områder, der var prioriteret i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan 2007-2008. Det drejede sig om temaerne sundhed, energi og miljø samt design.

 

Det foreslås, at der i 2009 gennemføres en ansøgningsrunde inden for forretningsområderne Velfærdsteknologier og –service samt Energi, som udgør to af de fire forretningsområder i Handlingsplan 2009-10.

 

Supplerende foreslås, at Vækstforum ligesom i 2008, primo 2009 åbner mulighed for at medfinansiere andre ansøgninger til statens program for brugerdreven innovation end den regionale satsning. Det forudsættes, at disse ansøgninger opnår støtte i forbindelse med én af ansøgningsrunderne til det statslige program. Ansøgningerne skal ligge inden for de fire forretningsområder i Vækstforums Handlingsplan 2009-10 og have et klart erhvervspolitisk rationale.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum godkender, at temaerne Velfærdsteknologier og –service samt Energi danner rammen for den regionale satsning inden for brugerdreven innovation i 2009

   

   

 • at Vækstforum åbner for eventuel medfinansiering af andre ansøgninger, der opnår støtte fra det statslige program

   

 

Bilag

Bilag 7 - Vækstforums indsats for brugerdreven innovation 2009

 

8. KOMMUNIKATIONSPLAN FOR VÆKSTFORUMS INDSATS I 2009-10.

 

Sagsfremstilling

Siden nedsættelsen af Syddansk Vækstforum har vækstforumsekretariatet løbende haft fokus på kommunikationsindsatsen af Vækstforums aktiviteter. Det har vist sig at være en særlig udfordring at synliggøre Vækstforum og Vækstforums arbejde. Også i de næste to år vil der være behov for at lave en fokuseret kommunikationsindsats, hvor der bl.a. gøres en indsats for at følge og synliggøre udmøntningen af Vækstforums Handlingsplan 2009-10.

 

Vækstforumsekretariatets indsats målrettes omkring nedenstående fem områder:

 

 • Fokuseret presseindsats

   

   

 • Synliggørelse af syddanske styrker

   

   

 • Vækstforums hjemmeside

   

   

 • Vækstforums nyhedsbrev

   

   

 • Foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde

   

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum drøfter og godkender kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10

   

 

Bilag

Bilag 8: Kommunikationsplan for Vækstforums indsats i 2009-10

 

 

9. TEMA FOR VÆKSTFORUMS DØGNSEMINAR 30.-31. MARTS 2009

 

Sagsfremstilling

Vækstforum har besluttet at holde døgnseminar den 30. – 31. marts 2009. Seminaret vil blive afholdt på Hotel Koldingfjord.

 

Det foreslås, at det overordnede tema for seminaret bliver Offentlig-Privat Samarbejde.

 

En foreløbig programskitse for seminaret er udarbejdet. Et nærmere program vil blive udarbejdet i forlængelse af Vækstforums tilkendegivelser.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum drøfter og godkender foreløbig programskitse.

   

 

Bilag

Bilag 9 – Foreløbig programskitse til Vækstforums døgnseminar, marts 2009

 

 

10. LANDDISTRIKTSARBEJDET: AFRAPPORTERING AF ANVENDELSE AF LANDDISTRIKTSMIDLER 2007-08 OG FORSLAG TIL FORNYEDE BEMYNDINGELSER

 

Sagsfremstilling

 

På Vækstforums møde den 11. september 2007 blev det besluttet at afsætte en regional pulje på i alt 6,4 mio. kr. i 2007-08 til udvikling i landdistrikter. Vækstforum bemyndigede udviklingsdirektøren til at behandle ansøgningerne efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Det blev desuden besluttet, at der skulle være en afrapportering efter ét år. I 2007-08 er der i alt bevilget 6,4 mio. kr. til landdistriktsudvikling. Der er primært givet støtte til konsulentbistand til udarbejdelse af strategier for Lokale Aktionsgrupper (LAG’er) og til udvikling af projekter i regionens yderområder.

I Vækstforums Handlingsplan 2009-10 foreslås det, at der afsættes midler til projektudvikling i regionens yderområder. Derfor foreslås det, at puljen til udvikling i landdistrikterne fremadrettet fokuserer på projektudvikling i yderområderne, som beskrevet i Handlingsplan 2009-10.

Vækstforum skal desuden høres om projektansøgninger til større projekter under EU’s landdistriktsprogram, som administreres af Fødevareministeriet. Dette gælder ansøgninger til de lokale aktionsgrupper og til Fødevareministeriets erhvervsudviklingsordninger.
For at fremme sagsbehandlingstiden foreslår sekretariatet, at Vækstforums sekretariat bemyndiges til at besvare henvendelserne, idet der så vil kunne svares inden for den normale 2 ugers frist. Vækstforum får en årlig afrapportering om høringssvar vedr. landdistriktsprogrammet.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager afrapporteringen om anvendelsen af midlerne til landdistriktsudvikling til efterretning

   

   

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet afsætter 3,3 mio. kr. om året i 2009-10 til projektudvikling i yderområderne, som beskrevet i Vækstforums Handlingsplan 2009-10

   

   

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at udviklingsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum får en årlig afrapportering om anvendelse af midlerne

   

   

 • at sekretariatet bemyndiges til at udtale sig om ansøgninger inden for landdistriktsprogrammet på over 1 mio. kr. Vækstforum får en årlig afrapportering om høringssvar vedr. landdistriktsprogrammet

   

 

Bilag

Bilag 10 - Afrapportering om anvendelse af midlerne til landdistriktsudvikling 2007-08 og indsendte og godkendte LAG strategier

 

 

11. UDPEGNING AF DOMMERPANEL TIL KLIMA DM

 

På mødet den 18. september 2008 tilkendegav Vækstforum, at Vækstforum gerne vil deltage i afholdelsen af Klima DM, der afholdes fra januar til juni 2009.

 

Syddansk Vækstforum skal udpege fem medlemmer til det regionale dommerpanel – Vækstforum har mulighed for at udpege personer uden for Vækstforum. Der lægges vægt på, at dommerpanelet tilsammen skal kunne dække de tre kategorier i Klima DM: teknologi, handlinger og kreativitet.

 

Formanden for dommerpanelet fungerer som dommerpanelets talsmand ift. pressen. Dommerpanelet skal samtidig indeholde mindst en repræsentant fra Klimakonsortiets ejerkreds (DI, Dansk Byggeri, Vindmølleindustrien, Dansk Energi og Landbrugsraadet). Dommerpanelet skal kunne være til stede ved kåringen af de regionale vindere medio maj 2009.

 

Det regionale dommerpanel, som skal stå for kåringen af de regionale vindere, bør afdække de tre kategorier i konkurrencen og bestå af:

 

 • En formand. Formanden fungerer samtidig som dommerpanelets talsmand ift. pressen

   

   

 • To repræsentanter for det regionale erhvervsliv. Repræsentanterne bør komme fra virksomheder, der er relevante i klimasammenhæng, ligesom det er en fordel, hvis de er kendte i den regionale/nationale offentlighed. Dommerpanelet skal som udgangspunkt indeholde mindst en repræsentant fra Klimakonsortiets ejerkreds (DI, Dansk Byggeri, Vindmølleindustrien, Dansk Energi og Landbrugsraadet)

   

   

 • To regionale kendte kulturpersonligheder. Den ene bør have afsæt i et kreativt/ kunstneriske miljø, mens den anden med fordel kan have en profil fra eksempelvis sportsverdenen.

   

 

Dommerpanelet skal kunne deltage på den regionale event medio maj 2009, hvor kåringen af tre regionale vindere (én fra hver kategori) finder sted.

 

På Vækstforums møde medbringer formandskabet forslag til mulige kandidater.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum udpeger en formand for dommerpanelet, to repræsentanter fra det regionale erhvervsliv og to regionale kendte kulturpersonligheder

   

 

Bilag

Bilag 11 – Udpegning af dommerpanel til Klima DM

 

 

ORIENTERING

 

12. STATUS PÅ SAMARBEJDET MED RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION

 

Sagsfremstilling

Vækstforum tiltrådte juni 2008 en aftale om strategisk samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), som udspringer af rundbordssamtale 2007 mellem de regionale vækstfora (Formandskabet for Vækstforum) og RTI. Formålet er overordnet set at skabe et bedre udgangspunkt for en sammenhængende national og regional innovationsindsats.

 

Sekretariatet for RTI og Vækstforumsekretariatet afholder to møder årligt. Det seneste møde blev afholdt 8. oktober 2008, hvor en konkretisering af samarbejdsfladerne og mulige fælles pilotprojekter blev drøftet. Der arbejdes videre med udmøntningen af det strategiske samarbejde med RTI med henblik på øget synergi mellem forretningsområderne i Vækstforums handlingsplan og RTI´s initiativer. Der er bl.a. aftalt møde om Velfærdsteknologier og -service.

 

Det strategiske samarbejde mellem RTI og Vækstforum er blevet en del af partnerskabsaftalen som en tilføjelse til det eksisterende initiativ "Vækstforum som samarbejdspart".

 

Vækstforum forpligtede sig samtidig til en fortsættelse af de årlige rundbordssamtaler med RTI. Den næste rundbordssamtale afholdes den 4. december 2008. De foreløbige temaer for mødet er:

 

 

RTI har den 4. november 2008 offentliggjort, at 4 innovationsnetværk i Region Syddanmark har fået bevilget et samlet beløb på 35 mio. kr. Det er således 4 ud af 5 ansøgninger fra Region Syddanmark, der har fået positivt tilsagn.

 

Innovationsnetværk er en ordning under RTI, der har til formål at skabe netværk og samarbejde mellem private virksomheder og videninstitutioner. Målet er at styrke innovation og forskning i virksomhederne i samspil med videninstitutioner for derigennem at skabe øget vækst.

 

De 4 innovationsnetværk

Offshore Center Danmark (Esbjerg) har fået 7 mio. kr., og formålet er at understøtte og forstærke den danske offshore industris bestræbelser på til stadighed at være konkurrencedygtig.

 

Plast Center Danmark (Esbjerg) har fået 14 mio. kr., og formålet er at danske virksomheder skal komme på forkant i den globale konkurrence inden for plast og polymerteknologi

 

AluVækst (Løgumkloster) har fået 7 mio. kr., og formålet er at styrke den danske konkurrenceevne gennem innovativ design- og produktudvikling samt videnopbygning i forbindelse med aluminium og lignende materialer.

 

RoboCluster (Odense) har fået 7 mio. kr., og formålet er at etablere et stærkt nationalt netværk for robotteknologi, som består af områdets væsentligste aktører, og som har fokus på innovation og produktudvikling.

 

Desuden indgår andre syddanske aktører i innovationsnetværk udenfor regionen f.eks. Stålcentrum i Region Midtjyllands fødevarenetværk.

 

Ét af målene med aftalen om strategisk samarbejde med RTI er at målrette anvendelsen af de samlede offentlige midler til virksomhedsrettet innovation, og de 4 innovationsnetværk er dermed gode eksempler på, at nationale midler målrettes regionalt prioriterede videnmiljøer. Alle netværk er i dag støttet af Vækstforum bl.a. under de nuværende indsatsområder: Klyngeudvikling, Iværksætteri, Oplevelsesøkonomi og Menneskelige ressourcer. Syddansk Vækstforum og RTI har således i fællesskab støttet disse initiativer med mere end kr. 82 mio. kr.

 

Beslutning

 

Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag

Bilag 12 - Invitation til rundbordssamtale den 4. december 2008

 

13. DEN KONKURRENCEUDSATTE PULJE 2009

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske aftale om den regionale fordeling af strukturfondsmidlerne for perioden 2007-2013 blev det besluttet, at 10 pct. af midlerne – ca. 50 mio. kr. i 2009 - skal fordeles til de mest perspektivrige projekter efter konkurrence.

Danmarks Vækstråd har fastlagt temaerne for den konkurrenceudsatte pulje i 2009 til at være:

 

Der kan maksimalt søges om 50 % medfinansiering af et projekts støtteberettigede udgifter. Derudover stiller staten – under forbehold for finansloven 2009 – en statslig medfinansiering på op til 25 % af projektets støtteberettigede udgifter.

 

Ansøgningsfristen til de konkurrenceudsatte midler er 1. maj 2009. Det er de regionale vækstfora, der har ansvaret for at prioritere strukturfondsmidlerne i Danmark. Støtte fra den konkurrenceudsatte pulje skal derfor søges via de regionale vækstfora.

 

Vækstforums sekretariat vil deltage aktivt i projektudviklingen og tilbyde faglig rådgivning til potentielle ansøgere. Det anbefales derfor, at ansøgere så tidligt som muligt tager en indledende drøftelse med medarbejdere i vækstforumsekretariatet om projektidéen. Endvidere vil sekretariatet henstille til ansøgere, at de – om muligt - indsender deres ansøgning til Vækstforums ordinære ansøgningsfrist, hvilket er den 8. april 2009.

 

Det er økonomi- og erhvervsministeren, der træffer afgørelse om tildeling af midler fra den konkurrenceudsatte pulje efter indstilling fra de regionale vækstfora og efter høring af Danmarks Vækstråd. Det er Erhvervs- og Byggestyrelsen, der udsteder tilsagn eller afslag og varetager den efterfølgende opfølgning af projekterne. Høringen af Danmarks Vækstråd vil finde sted i forbindelse med rådets møde primo december 2009. Endelig meddelelse om tilsagn og afslag kan således tidligst forventes primo 2010.

 

Beslutning

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 

14. ORIENTERING OM INDSTILLING TIL INNOVATIONSUDVALG I MINISTERIET FOR FØDEVARER, FISKERI OG LANDBRUG

 

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 18. september blev Vækstforum anmodet om at indstille et medlem og en suppleant til Innovationsudvalget i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vækstforum besluttede, at Vækstforums medlemmer meddeler forslag til kandidater til sekretariatet, som på vegne af Vækstforum bemyndiges til at indstille en kvinde og en mand til henholdsvis medlem og suppleant af Innovationsudvalget. Vækstforum orienteres om sekretariatets indstilling på næstkommende møde.

Sekretariatet har modtaget tre indstillinger, hvoraf den ene kandidat efterfølgende trak sig. Sekretariatet har derfor indstillet de to indkomne kandidater:

 

 

Sekretariatet har i brev af 20. oktober 2008 fået oplyst, at de to indstillede kandidater er udpeget af fødevareministeren som indstillet.

Beslutning

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 

15. STATUS PÅ HANDLINGSPLANENS 19 INITIATIVER

 

Sagsfremstilling

Statuspapiret giver et overblik over handlingsplanens udmøntning inden for de 6 indsatsområder.

Beslutning

 

Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag
Bilag 15 - Statuspapir på Handlingsplanens 19 initiativer

 

 

16. SYDDANSK VÆKSTBAROMETER

 

Sagsfremstilling

En undersøgelse blandt 900 virksomheder i Region Syddanmark – et vækstbarometer - viser, at krisen ikke er slået igennem hos servicevirksomheder. Hver tredje virksomhed tror, at omsætningen stiger i dette kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det er især servicebrancher som videnservice, andre serviceydelser, rejsebureauer, rengøring, information og kommunikation, hoteller og restauration, der er optimistiske. Brancher som bygge- og anlæg, industri og transport er mindre optimistiske. Der er en overvægt af optimistiske virksomheder i og omkring Trekantsområdet samt i Odense, Svendborg og Kerteminde. Tallene er indsamlet i august 2008. Optimismen på Fyn understøttes af en undersøgelse som Udviklingsforum Odense har lavet blandt 869 fynske virksomheder.

 

Hver anden virksomhed har det sidste halve år haft problemer med at skaffe arbejdskraft i Region Syddanmark. De helt små virksomheder har haft lidt færre problemer end de større. Manglen på arbejdskraft spores i samme omfang i alle kommuner og brancher. Samtidig har 40% af virksomhederne i Region Syddanmark udenlandske medarbejdere ansat. I grænseregionen er andelen endnu højere. Hovedparten af de udenlandske medarbejdere er ansat som faglært eller ufaglært arbejdskraft.

 

Beslutning

 

Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag

Bilag 16 Grafer til Syddansk Vækstbarometer (plancher)

 

 

 

17. ØKONOMIOVERSIGT

 

 

Indstillede og bevilgede midler fordelt på finansieringskilde 2007 og 2008 (i DKK)

 

Indstilling 26/11-2008

Indstillet i alt 2007-2008

Bevilget pr. 11/11-2008

Budget 2007+2008

Rest 2007+2008

Socialfonden

2.973.426

82.797.045

27.079.916

103.020.000

20.222.956

Regionalfonden

28.010.724

121.809.881

28.386.631

103.020.000

-18.789.881

Regionale Erhvervs-udviklingsmidler

49.665.783

172.930.211

172.930.211

175.057.000

2.126.789

Total

80.649.933

377.537.137

228.396.758

381.097.000

3.559.863

           

Indstillede og bevilgede midler fordelt på indsatsområde 2007 og 2008 (i DKK)

 

Indstilling 26/11-2008

Indstillet i alt 2007-2008

Bevilget pr. 11/11-2008

   

Klyngeudvikling

0

54.052.143

26.287.629

   

Oplevelsesøkonomi

62.087.336

108.969.923

68.160.991

   

Det sunde liv

0

19.336.165

2.821.925

   

Menneskelige ressourcer

0

81.778.163

41.962.657

   

Forskning, innovation og nye teknologier

0

53.033.857

40.090.050

   

Iværksætteri

4.460.139

19.819.409

8.526.028

   

Andet

14.102.458

40.547.478

40.547.478

   

Total

80.649.933

377.537.137

228.396.758

   
           
     

Indstillede midler til gavn for yderområderne 2007 og 2008 (i DKK)

   
 

Målsætning

Før 26/11-08

Efter 26/11-08

   

Social- og

Regionalfond

41%

32%

34%

   

 

 

Beslutning

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager økonomioversigten til efterretning

   

 

18. STATUS PÅ INDSTILLEDE PROJEKTER

 

Vækstforum ønskede på mødet den 18. september 2008 en oversigt over hvilke projekter, der afventer/ henholdsvis har modtaget bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums Sekretariat eller afventer ansøger.

 

Oversigten over indstillede projekter i 2007-08 viser, at der siden opstarten i 2007 og særligt i 2008 er blevet indstillet meget store beløb fordelt på Vækstforums 6 indsatsområder. Det samlede indstillede beløb i 2007 er på 99 mio. kr. og i 2008 forventes beløbet at blive på 279 mio. kr., såfremt Vækstforum tiltræder indstillingerne på november-mødet. Det samlede indstillede beløb i de to år forventes at blive 378 mio. kr. Herunder kan fremhæves fordelingen på de nuværende indsatsområder, hvor Oplevelsesøkonomi (109 mio. kr.), Menneskelige ressourcer (82 mio. kr.) og Klyngeudvikling (54 mio. kr.) er de tre indsatsområder, som haft fået tildelt den største støtte.

 

Vækstforum har fra begyndelsen lagt vægt på samfinansiering og matchning af midler uanset om det gælder EU-midler eller regionale erhvervsudviklingsmidler. Projekterne geares således af flere forskellige finansieringskilder, og derfor har Vækstforum igangsat projekter, som har et samlet totalbudget på i alt 653 mio. kr. i den syddanske region i de to år.

 

Beslutning

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

   

 

Bilag
Bilag 18a – Status på projekter indstillet til strukturfondsstøtte pr. 14.11. 2008

Bilag 18b – Oversigt over indstillede projekter 2007-08 pr. 1.11.2008

Bilag 18c – Indstillede projekter fordelt på finansieringskilde og Vækstforummøde

 

 

19. MEDDELELSER

 

 

DEL II

 

20. OVERSIGT OVER INDKOMNE ANSØGNINGER

 

Sekretariatet har modtaget i alt 10 projektansøgninger, 4 ansøgninger er siden trukket tilbage. Desuden er behandlingen af en enkelt ansøgning blevet udsat fra sidste møde. I alt behandles der således 7 ansøgninger på mødet.

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen. For at opnå en positiv indstilling skal ansøgerne således kunne sandsynliggøre, at projekterne indeholder et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

Endvidere er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Derudover er projekterne vurderet i forhold til det initiativ, de er søgt under, idet der under hvert af de 19 initiativer er præciseringer af specifikke mål og retningslinjer.

 

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

 

Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i enighed. Sekretariatsgruppens medlemmer deltager ikke i behandlingen af ansøgninger fra egen organisation.

 

Beslutning

 

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum tager oversigten til efterretning

   

 

Bilag

Bilag 20 – Oversigt over indstillede ansøgninger til Vækstforums møde den 26. 11. 2008

 

 

21. INITIATIV 4+7: OPLEVELSESØKONOMI – UDVIKLING AF NYE FORRETNINGSOMRÅDER

Sagsfremstilling
Der er indkommet 6 ansøgninger til området Oplevelsesøkonomi, hvoraf to ansøgninger efterfølgende er blevet trukket tilbage. Én ansøgning genfremsættes med supplerende oplysninger jf. beslutning i Vækstforum den 18. september 2008. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne.


Tre ansøgninger er placeret i kategori A og indstilles til støtte.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Spa- og wellnesscenter på Hotel Ærø Strand modtager tilsagn fra den europæiske Regionalfond på 1.950.000 kr.

   

   

 • at Vækstforum jf. sagsfremstilling indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet modtager tilsagn fra den europæiske Regionalfond på 10.393.500 kr., og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.171.000 kr.

   

   

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Leg&Læring – Kids’n Tweens Lifestyle modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 15.667.224 kr. og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 7.833.612 kr.

   

   

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs.- og Byggestyrelsen, at projektet Gram Slots kulturarvslaboratorium – en fyrtårns- og partnerstrategi indstilles til afslag fra den europæiske regionalfond, og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet ikke bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

Bilag

Bilag 21a – Spa- og wellnesscenter på Hotel Ærø Strand

Bilag 21b – Oplevelsesøkonomi i og omkring nationalpark vadehavet

Bilag 21c – Leg & Læring – Kids’n Tweens Lifestyle

Bilag 21d – Gram Slot – Kulturarvslaboratorium

 

 

22. INITIATIV 6: OPLEVELSESØKONOMI – KREATIVE OG KOMMERCIELLE KOMPETENCER


Sagsfremstilling
Der er indkommet én ansøgning på initiativ 6, der senere blev trukket tilbage. Ansøgningen er derfor ikke behandlet.

 

23. INITIATIV 9: MENNESKELIGE RESSOURCER - SYDDANSK AKADEMIKERSATSNING


Sagsfremstilling

Der er indkommet én ansøgning. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af det medsendte indstillingsskema.

 

Ansøgningen er placeret i kategori C og indstilles derfor ikke til støtte.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Sydfyn – Karrieremulighedernes Land indstilles til afslag fra Den Europæiske Socialfond og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet ikke bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

Bilag

Bilag 23 – Sydfyn – Karrieremulighedernes Land

 

 

24. INITIATIV 10: MENNESKELIGE RESSOURCER - NETVÆRKSSAMARBEJDE OM LÆRING


Sagsfremstilling

Der er indkommet én ansøgning. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af det medsendte indstillingsskema.

 

Ansøgningen er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Vækst gennem eksport og internationalt samarbejde indstilles til afslag fra Den Europæiske Socialfond og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

Bilag

Bilag 24 – Vækst gennem eksport og internationalt samarbejde

 

 

25. INITIATIV 12A: INTELLIGENT OG EFFEKTIV ENERGIUDNYTTELSE

 

Sagsfremstilling
Der er indkommet én ansøgning på initiativ 12A, der senere blev trukket tilbage. Ansøgningen er derfor ikke behandlet.

 

 

26. INITIATIV 15: IVÆRKSÆTTERI – VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE


Sagsfremstilling
Der er indkommet én ansøgning. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af det medsendte indstillingsskema.

 

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

  • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Expand modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.973.426 kr. og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.486.713 kr.

    

Bilag

Bilag 26 – Expand

 

 

27. EVT.

 


Siden er sidst opdateret 01-10-2013
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring