Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Gennemførelse - akutområdet. Referat 19-11-2008

Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato
19-11-2008 Kl. 13:30 - 16:30

Mødested
Sygehuset i Kolding

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück

Afbud
Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, per A. Moos Laursen.

Lisbeth Poulsen var til stede under punkt 1.

 

Dagsorden

 1. Rundvisning på Kolding Sygehus
 2. Tillæg til gennemførelsesplanen vedr. fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland
 3. Meddelelser.
 4. Næste møde.
 5. Eventuelt.

 

 

1.      Rundvisning på Kolding Sygehus

Sagsnr:

08/13898

Sagsfremstilling

Sygehus Lillebælt har i tidsrummet 13.30-14.30 arrangeret et oplæg samt en rundvisning på Akut Modtage Afsnit (AMA) på Kolding Sygehus. Emnet vil være "Visioner og implementering af akutplanen på Sygehus Lillebælt".

Deltagerne mødes i forhallen på Kolding Sygehus, indgang 1, kl. 13.30.

Derefter er programmet:

Kl. 13.35 Oplæg om Akut Modtage Afdelingen (AMA), det begyndende arbejde med virkeliggørelse af akutplanen. Patienthåndtering, faglighed, 5-specialer mv. v/ledende overlæge Christian Backer Mogensen og oversygeplejerske Christian Jørgensen.

Kl. 13.45 Rundvisning på AMA v /afdelingsledelsen og direktionen.

Kl. 14.10 Drøftelse af visioner og implementering af akutplanen på Sygehus Lillebælt v/afdelingsledelsen og direktionen.

Fra Sygehus Lillebælt deltager:

Direktionen:

 • adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen
 • lægelig direktør Johannes Gaub
 • sygeplejedirektør Helle Adolfsen
 • lægelig direktør H.C. Thyregod

Afdelingsledelsen på AMA:

 • ledende overlæge Christian Backer Mogensen
 • oversygeplejerske Christian Jørgensen 

 

Udvalget

Til stede under dette punkt var også afdelingsledelsen for Ortopædkirurgisk Afdeling.

Efter en introduktion fik det særlige udvalg den akutte modtageafdeling forevist. Udvalget havde herefter lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.

I forlængelse heraf orienterede Niels Nørgaard Pedersen om status for Sygehus Lillebælt generelt i 2008 samt om de kommende udfordringer for sygehuset.

Bilag:

1.a - Program for besøg på Kolding Sygehus

 

 

 

2.      Tillæg til gennemførelsesplanen vedr. fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland

Sagsnr:

08/15689

Resumé

Som opfølgning på regionsrådets beslutning den 29. september 2008 udarbejdes et tillæg til gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" vedr. den sønderjyske sygehusstrukur. 

Sagsfremstilling

På mødet den 29. september 2008 godkendte regionsrådet gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" undtaget den sønderjyske sygehusstruktur.

På samme møde godkendte regionsrådet et ændringsforslag til gennemførelsesplanen vedr. placering af akutsygehus i Sønderjylland, som blev fremsat af Socialdemokratiet og Venstre.

Ændringsforslaget indbefatter bl.a. følgende:

 • at fremtidens akutsygehus i Sønderjylland placeres i Aabenraa ved en udbygning af den eksisterende matrikel,
 • at der nybygges til psykiatri dækkende det sønderjyske område på den eksisterende matrikel Egelund 10,
 • at der på dette grundlag udarbejdes et tillæg til gennemførelsesplanen, og
 • at tillægget til gennemførelsesplanen forelægges regionsrådet til beslutning på et senere møde i 2008.

Det blev samtidig besluttet, at tillægget til gennemførelsesplanen vedr. den sønderjyske sygehusstruktur bl.a. skal bygge på følgende principper:

 • Befolkningen i de fire sønderjyske kommuner Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder - svarende til 230.000 indbyggere - udgør planlægningsgrundlaget for den sønderjyske sygehusstruktur.
 • Anlægsprojekterne for akutsygehusene i Esbjerg og Kolding justeres i forhold til placeringen af det sønderjyske akutsygehus i Aabenraa.
 • Økonomien i den samlede investeringsoversigt omregnes, idet der vil være en besparelse ved, at der skal nybygges mindre.
 • Konsolideringsplanerne for de sønderjyske sygehuse fastholdes dog således, at der sker en vurdering af behov for forskydninger af midlertidigt byggeri mellem Sønderborg og Aabenraa.
 • Gennemførelsesplanens beskrivelser vedr. Haderslev Sygehus og Tønder Sygehus er uændret.
 • Akutbilen i Sønderborg fortsætter og udbygges til døgndækning.
 • Der etableres akutbil i Skærbæk i stedet for i Tønder, som fortsat dækkes via Nieböll. 
 • Sønderborg Sygehus omdannes til specialsygehus under respekt for faglige og kvalitetsmæssige kriterier, bl.a. med en døgndækket skadestuefunktion med lægeligt backup.

Tillægget til gennemførelsesplanen fremsendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på indhentning af bemærkninger herfra. Det forventes, at Sundhedsstyrelsens bemærkninger vil foreligge til regionsrådsmødet.

Når tillægget til gennemførelsesplanen er endeligt godkendt i regionsrådet, foreslås det desuden, at tillægget indarbejdes i en samlet revideret gennemførelsesplan for Region Syddanmarks fremtidige sygehusstruktur. I samme forbindelse udarbejdes en folder som indstik i regionens sundhedsmagasin "Sund i Syd" med henblik på en bred borgerrettet information om fremtidens sygehusvæsen i Region Syddanmark. Folderen foreslås godkendt af forretningsudvalget før udsendelse med februar-nummeret af Sund i Syd.

Indstilling

Det indstilles: 

 • At tillæg til gennemførelsesplan indarbejdes i en samlet revideret gennemførelsesplan for fremtidens sygehusvæsen i Region Syddanmark.
 • At der udarbejdes en folder vedr. regionens fremtidige sygehusvæsen som - efter godkendelse i forretningsudvalget - publiceres bl.a. som indstik i sundhedsmagasinet "Sund i Syd".

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Bent Bechmann og Anita Kjøng-Rasmussen undlod at stemme.

På næste møde i det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplanen laves en visuel anskueliggørelse af planen om et mor-barn center i Aabenraa.

 

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplanen for akutområdet ønsker, at der udarbejdes en generalplan for det sønderjyske sygehusvæsen forud for, at der foretages væsentlige investeringer hér. Generalplanen forelægges regionsrådet på augustmødet i 2009.

Bilag:

 

 

3.      Meddelelser.

Sagsnr:

08/413

Udvalget

Jens Elkjær orienterede om status vedr. specialeplanlægningen.

 

 

 

4.      Næste møde.

Sagsnr:

08/413

Sagsfremstilling

Efter planen afholdes årets sidste møde d. 10. december kl. 14.30 på Sygehus Sønderjylland.

 

 

 

5.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/413

Udvalget

Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 20-11-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring