Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Det præhospitale område. Referat 19-11-2008

Særligt udvalg vedr. det præhospitale område

Mødedato
19-11-2008 Kl. 16:30 - 17:20

Mødested
Sygehuset i Kolding

Medlemmer
Bente Bendix Jensen, Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Barne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Per A. Moos Laursen, Lisbeth Poulsen.

 

Dagsorden

  1. Sundhedsberedskabsplan
  2. Status på ambulanceudbud
  3. Meddelelser.
  4. Næste møde.
  5. Eventuelt.

 

 

1.      Sundhedsberedskabsplan

Sagsnr:

07/234

Resumé

Regionsrådet skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen skal sendes i høring i december 2009, hvorefter den skal endeligt politisk vedtages primo januar 2009.

I nærværende sag skal regionsrådet godkende, at sundhedsberedskabsplanen udsendes i høring.

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale mv. af 26. september 2006 er det beskrevet, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet én gang i hver valgperiode skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabsplanen er en kombineret sundhedberedskabs- og præhospitalsplan, da sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. Planerne for udvidelse og omstilling skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab.

Sundhedsberedskabsplanen består af en overordnet plan og en mere detaljeret vejledning.

Region og kommuner skal koordinere planarbejdet med hinanden, og der skal indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen inden politisk vedtagelse af planerne.

Regionsrådet har den 29. september 2008 sammen med gennemførelsesplanen for en ny sygehusstruktur vedtaget en større præhospital udbygningsplan. Denne præhospitale udbygningsplan er indbygget i sundhedsberedskabsplanen.

Det er aftalt, at kommunerne og regionen sender sundhedsberedskabsplanerne til høring i december med høringsfrist ultimo december. Hver myndighed sender selv planerne til høring. Planerne sendes efter evt. tilretning til politisk godkendelse hos de respektive myndigheder i januar 2009.

Regionen sender sundhedsberedskabsplanlægningen til høring i Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, naboregioner, kommuner og politikredse i regionen.

I sundhedsberedskabshåndbogen fra Sundhedsstyrelsen er beskrevet en række sundhedsberedskabsopgaver, der skal være en plan for, hvordan varetages. Styregruppen om sundhedsberedskab i Region Syddanmarks område har drøftet opgaveplaceringen på en række områder, og lavet forslag til en arbejdsdeling:

Indsats af sundhedspersonale ved større ulykker. Regionen har tilstrækkeligt med præhospitale resurser og mulighed for at trække på udrykning fra sygehuse, så der er ikke behov for, at kommuner/praksissektoren planlægger at stille med indsats på ulykkessteder.

Kriseterapeutisk indsats ved større hændelser er en regional opgave. Regionen kan ved større hændelser stille med et kriseteam fra psykiatriske akutsygehuse med kort varsel. Hvis kommunerne tilbyder en form for kriseterapeutisk assistance, skal der planlægges for, hvordan den koordineres med regionens. Kommunerne bør overveje, hvilke lokaliteter der i givet fald kunne anvendes som psykosociale støttecentre.

Massevaccination ved pandemier (globale epidemier) o. l foretages af de praktiserende læger i regionen.

Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene. Ved ekstraordinær udskrivning fra sygehusene i en katastrofesituation, anvendes de sædvanlige procedurer ved udskrivning af patienter fra sygehuse.

Pandemi. Alle sektorer laver selv en plan for, hvordan presset i pandemisituationen, med mange syge borgere og medarbejdere, skal håndteres.

Akutsygehusenes sygehusberedskab - den eksterne del. Alle akutsygehuse kan stille med udryknings-/lægehold. Sygehusledelsesenhederne skal stille med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og epidemiafdelinger på kaserner i sygehusenes optageområder.

Kapitlet om det kriseterapeutiske beredskab i sundhedsberedskabsplanen blev den 23. oktober 2008 behandlet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning, der anbefalede over for regionsrådet, at kapitlet indføjes.

Indstilling

Det indstilles:

  • At sundhedsberedskabsplanen sendes til høring.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. det præhospitale område anbefalede indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

2.      Status på ambulanceudbud

Sagsnr:

07/278

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om status vedr. udbudet af ambulancetjenesten.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering for det særlige udvalg vedr. præhospitalsområdet.

 

Udvalget

Det særlige udvalg tog redegørelsen til efterretning. En sag om ambulanceudbudet forelægges i det særlige udvalg vedr. det præhospitale område d. 10. december 2008.

 

 

3.      Meddelelser.

Sagsnr:

08/414

Udvalget

Per Busk orienterede om status vedr. ambulancelægeordningen i trekantsområdet.

 

 

4.      Næste møde.

Sagsnr:

08/414

Sagsfremstilling

Årets sidste møde afholdes efter planen d. 10. december kl. 13.00 på Sygehus Sønderjylland.

 

Udvalget

Ingen bemærkninger.

 

 

 

5.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/414

Udvalget

Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 20-11-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring