Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Miljø - referat 02-12-2008

Mødedato
02-12-2008 Kl. 9:30

Mødested
Mødeværelse 2, Regionshuset

Medlemmer
Poul Weber, William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

Afbud:
William Jensen og John Lohff.

Dagsorden

 1. Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2009
 2. Orientering om Kærgård Plantage
 3. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2009

Sagsnr:

08/16931

Resumé

Jordforureningsafdelingen fremlægger et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009. Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2009. Efter behandling i regionsrådet den 26. januar 2009 sendes forslaget i lovpligtig offentlig høring i 4 uger i februar 2009. Herefter tager regionsrådet stilling til de indkomne høringssvar og beslutter en endelig plan.

Sagsfremstilling

Størstedelen af Region Syddanmarks aktiviteter i 2009 er dels videreført fra 2008, dels fastlagt i strategien "Jordforurening – Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening", som regionsrådet vedtog i marts 2008. Vi har også mange aktiviteter, der er lovbundne, og som vi derfor ikke selv kan prioritere. Jordforureningsafdelingen har udarbejdet et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009.

Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2009 og er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i regionens strategi. Denne fastlægger fem målområder for indsatsen: 

 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen
 2. Mindske sundhedsrisikoen
 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats
 4. Effektivitet og udvikling
 5. Åbenhed, service og dialog

Den videregående indsats i form af undersøgelser og oprensninger sker primært inden for grundvandsindsatsområderne, men også konkret viden om indeklimaproblemer i boliger følges op med videregående indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

Jordforureningsafdelingen foreslår på denne baggrund følgende videregående indsats i 2009: 

 1. Grundvand: Der igangsættes 5 undersøgelser og 1 oprensning i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller indvindingsoplande til almene vandværker, hvor grundvandskortlægningen er afsluttet.
 2. Indeklima i boliger: Der igangsættes 4 undersøgelser og 3 oprensninger på forurenede boliggrunde, hvor høje indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i boliger.
 3. Kontaktrisiko: Der igangsættes 1 undersøgelse af jordforurening med særligt højt indhold af akut toksiske stoffer.

Hvis der bliver mulighed for det, foreslås det, at der igangsættes yderligere undersøgelser i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller indvindingsoplande til almene vandværker, hvor grundvandskortlægningen er i gang.

Listerne med de foreslåede undersøgelser og oprensninger samt baggrunden for prioriteringen og den geografiske fordeling af lokaliteterne i forhold til grundvandskortlægningsområderne, findes i høringsmaterialet (bilag). Listerne medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne.

Det kan være nødvendigt at ændre prioriteringen for eksempel, hvis vi får ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats.

Ud over ovenstående forslag til ny videregående indsats i 2009, videreføres fra 2008 en række undersøgelser og oprensninger: 

 1. Grundvand: Der videreføres 12 undersøgelser og 2 oprensninger.
 2. Indeklima i boliger: Der videreføres 4 undersøgelser og 4 oprensninger.
 3. Kontaktrisiko: Der videreføres 2 oprensninger, samt det antal screeninger af børnehavearealer, der er fastlagt tidligere.

Økonomi

Forslaget omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt 3,7 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2009 til at gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er i gang, nye aktiviteter der er fastlagt i regionens overordnede strategi, i arbejdsplanen for 2008 eller lovbundne opgaver.

Offentlig høring og tidsplan

Efter behandling i regionsrådet sendes forslaget til nye undersøgelser og oprensninger i lovpligtig offentlig høring i 4 uger i februar 2009. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på vedtagelsen af en endelig plan ved regionsrådets møde den 27. april 2009.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • At forslaget til nye undersøgelser og oprensninger i 2009 godkendes og sendes i offentlig høring.

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

2.      Orientering om Kærgård Plantage

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks afdeling for Jordforurening vil på mødet give udvalget en orientering om Kærgård Plantage.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Trine Korsgaard fra afdelingen for Jordforurening gav en orientering om status på oprensningsarbejdet i Kærgård Plantage.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

 

3.      Eventuelt

Sagsnr:

 


Siden er sidst opdateret 03-12-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring