Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 03-12-2008

 

Mødedato
03-12-2008 Kl. 15:00 - 17:50

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Kent Kirk, William Jensen.
Bo Libergren deltog ikke i behandlingen af det lukkede punkt.

 

 

Dagsorden

 

LUKKET DAGSORDEN

 

 

 

1.      3. økonomi og aktivitetsrapportering

Sagsnr:

08/7924

Resumé

Tre gange om året fremlægges økonomi og aktivitetsrapportering. Dette er den trejde økonomi og aktivitetsrapportering for 2008.

Sagsfremstilling

Nedenstående oversigt skal give et overblik over det væsentligste vedr. økonomi og aktiviet på regionens områder. Yderlige oplysninger kan enten findes i sammenfatningsnotatet, eller i områdernes notater som kan findes på

LINK: Sundhedsområdet

LINK: Social & Specialundervisning

LINK: Regional Udvikling

 

Område

Aktivitet

 

Hovedkonto 1

Sundhed

Konsekvenserne af strejken håndteres ved, at sygehusenes baselines for 2008 nedsættes med aktivitetstabet under strejken. Efter at korrektion af baseline er foretaget, forventer sygehusene at opnå en aktivitet i 2008 med en værdi på ca. 149 mio. kr. over aktuel baseline.

Forventes et lille mindrefobrug

Dette dækker store udsving i forhold til budgettet på de enkelte områder. Der forventes således et merforbrug på egne og fremmede sygehuse modsvares af mindreudgifter under fællesområdet og meraktivitetsmidler for somatikken.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2009

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 2

Social og Specialundervisning

Aktivitetsniveauet er ca. 3 % højere end budgetter

 

Forventet balance

Merforbrug som følge af meraktivitet, modsvares af øgede takstindtægter fra kommunerne.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2009

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 3

Regional Udvikling

Aktivitetsniveauet forventes lavere end budgetteret på grund af tidsforskydninger vedr. igangsættelse af projekter

Forventet merforbrug

På grund af restafregning af tilskud for 2007 for kollektiv trafik.

 

Uforbrugte midler overføres til 2009 til samme formål

Hovedkonto 4

Fælles formål og administration

 

Forventet balance

 

Evt. mer-/mindreforbrug finansieres af hovedkonto 1-3

Hovedkonto 5

Renter mv.

Der forventes en lavere renteudgift i 2008

Forventet mindreforbrug

 • Mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1-3

 

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at den 3. økonomi og aktivitetsrapportering tages til efterretning.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

2.      Overførsler fra 2008 til 2009

Sagsnr:

08/17447

Resumé

Bevillinger er ét-årige. Det betyder, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang. For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om ét-årige bevillinger giver anledning til, åbner "Budget- og regnskabssystem for regioner" mulighed for at tilrettelægge ordninger for overførsler og genbevillinger af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår.

Der skal i 2008 i alt overføres 357,954 mio. kr. til 2009.

Sagsfremstilling

Overførslerne skal være som følge af tidsforskydning af planlagte aktiviteter. Overførslerne for Sundhed skyldes Fællesudgifter og indtægter, herunder forskydninger af midler til rekruttering af udenlandsk personale samt pakkeforløb for patienter med livstruende hjertesygdomme jf. anden sag på dagsorden. Mens på Regional Udvikling skyldes de 9 mio. kr. omprioritering af overførsler fra uddannelse til kollektiv trafik i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009.  

Genbevillinger som følge af mer- og mindreforbrug i forhold til regnskab 2008 forventes forelagt Regionsrådet i maj 2009.

Overførsler vedr. på grund af byggetakt mv. indeksreguleres. Derimod foretages ikke pris- og lønregulering af øvrige overførsler.

Der skal samlet overføres 233,684 mio. kr. på drift og 124,270 mio. kr. på anlæg.

 

Tabel 1: Overførsler fra 2008 til 2009 på Budgetniveau I

Hovedkonto

Budgetniveau I

2008

2009

 

Drift

 

 

Sundhed

Somatik

-194.508

146.996

Behandlingspsykiatri

-15.176

15.176

 

Uddannelsesområdet

-9.000

9.000

Øvrige udgifter og indtægter samt reguleringer

-15.00

15.000

 

I alt drift

-233.684

186.172

 

Anlæg

 

 

Sundhed

Somatik

-124.270

175.004

 

I alt anlæg

-124.270

175.004

 

I alt

-357.954

361.176

 * Pga. implementering af det omkostningsbaserede budget i 2009 skal der konverteres fra anlæg til drift og omvendt.

Der foretages ikke overførsler fra 2008 til 2009 på driften for Social og specialundervisning jf. de nye principper for økonomistyring. Derimod saldooverføres mindreforbrug af rådighedsbeløb i maj 2009.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der meddeles en negativ tillægsbevilling på driften på samlet 233,684 mio. kr. i 2008,  og en tillægsbevilling på 186,172 mio. kr. i 2009 jf. tabel 1,
 • at der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 124,270 mio. kr. i 2008, og en tillægsbevilling på 175,004 mio. kr. i 2009 jf. tabel 1. 

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

3.      Budgetopfølgning vedr. anlæg 2008

Sagsnr:

08/17446

Resumé

Budgetopfølgning 2008 indeholder udmøntning af puljer, budgetneutrale omflytninger, samt op- og nedregulering af udgifter og indtægtsbevillinger mv.

Sagsfremstilling

Der er behov for at justere budgettet for 2008 pga. følgende:

Køb og salg af fast ejendom -  sundhed

Det er tidligere besluttet, at at 3 parcelhuse på Granbakken i Give skulle sælges, herunder at salgsprovenuet anvendes til erhvervelse af lejeligheder i boliginstitutionen i Toftebo. Dette er forudsat i budgettet for 2008.

To af disse huse er solgt i 2008. Salget af det ene afventes stadig.

Det har endnu ikke været muligt at købe lejligheder i boliginstitutionen i Toftebo, men sagen forelægges så snart regionen har mulighed for at købe lejeligheder i boliginstitutionen i Toftebo.

 

Socialområdet

I forbindelse med regnskabsafslutning i 2007 for Social og specialundervisning blev forbruget vedr. anskaffelser over 100.000 kr. overført til 2008 som et negativ rådighedsbeløb (inkl. indeksering) på i alt -1,805 mio. kr. Dette udmøntes via investeringsrammen til større anskaffelser i 2008.

Den 3. december 2007 blev der meddelt anlægsbevilling på 1,361 mio. kr. (indeks 117,6) til køb af Elmelundhaven 15, Odense. Samt afsat og frigivet rådighedsbeløb på 1,361 mio. kr. (indeks 117,6), som blev finansieret af likvide midler.

Omkostningerne blev ikke afholdt i 2007, men handlen er afsluttet i 2008, til en samlet omkostning på 1,370 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev ikke saldooverført i maj 2008, hvorfor der er behov for genbevilling af rådighedsbeløb.

På samme møde blev der meddelt anlægsbevilling på 4,358 mio. kr. (indeks 117,6) til køb af Platanvej 15 B, Odense. Samt afsat og frigivet rådighedsbeløb på 4,358 mio. kr. (indeks 117,6), som blev finansieret af likvide midler.

Handelen er ikke afsluttet. Omkostningerne er derfor ikke afholdt i 2007. Rådighedsbeløbet blev ikke saldooverført i maj 2008, hvorfor der er behov for genbevilling af rådighedsbeløb.

 

Tabel 1: Meddelelse af anlægsbevillinger og afsættelse samt frigivelse af rådighedsbeløb for 2009-2012

 

2008

2009

2010

2011

   

Sundhed

 

 

 

 

 

 

Fælles ramme somatiske sygehus

 

 

 

 

 

 

Projektorganisationen for Nyt OUH

 

 

15.278

15.278

15.278

45.834

Projektorganisation for sygehusbyggeri

 

7.707

9.367

9.367

9.367

35.808

Investeringsrammer

 

 

 

 

 

 

Vaskeriet

 

1.111

 

 

 

1.111

Behandlingspsykiatri

 

1.543

 

 

 

1.543

Anlægsprojekter

 

 

 

 

 

 

Granbakken 4

-1.367

 

 

 

 

-1.367

Granbakken 12

-1.215

 

 

 

 

-1.215

Likvide aktiver

2.582

 

 

 

 

 

Social og specialundervisning

 

 

 

 

 

 

Anskaffelser over 100.000 kr.

1.805

 

 

 

 

 

Ramme til større anskaffelser

-1.805

 

 

 

 

 

Elmelundhaven 15, Odense

1,370

 

 

 

 

 

Platanvej 15 B, Odense

4,358

 

 

 

 

 

Likvide aktiver

-5.728

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 

 • at der frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling til projektet organisationer for Nyt OUH samt projektorganisationen for sygehusbyggeri jf. tabel 1,
 • at der frigives rådighedsbeløb i 2009 samt meddeles anlægsbevilling til investeringsrammerne jf. tabel 1,
 • at der afsættes indtægtsrådighedsbeløb i 2008 samt meddeles indtægtsanlægsbevilling til parcelhusene på Granbakken samt indtægterne tilfalder likvide aktiver jf. tabel 1, med henblik på senere anlægsinvesteringer,
 • at der gives tillægsbevilling på samlet 1,805 mio. kr. til anlæg på social og specialundervisning som finansieres af rammen til større anskaffelser i 2008 jf. tabel 1,
 • at der afsættes rådighedsbeløb i 2008 til Elmelundhaven samt Plantanvej som finansieres af likvide aktiver jf. tabel 1.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

 

4.      Budgettilpasning på Sundhedsområdet

Sagsnr:

08/17840

Resumé

Budgettilpasningen omfatter afregning til sygehusene for forventet meraktivitet i 2008 efter regionens takststyringsmodel. I afregningen er der kompenseret for de aktivitetsmæssige konsekvenser mv. af forårets arbejdskonflikt. Desuden tilvejebringes midler til gennemførelse af en målrettet indsats for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.  Herudover indgår en række budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2008, som forelægges for Forretningsudvalget i et andet dagsordenspunkt på samme møde, foreslås flere budgetneutrale omflytninger bragt på plads indenfor det samlede sundhedsområde.

I budgettilpasningen indgår afregning for meraktivitet i 2008 efter grundprincipperne i Region Syddanmarks takststyringsmodel. Sygehusene afregnes for al meraktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau med 55 procent af DRG/DAGS-taksten for den planlagte aktivitet, eksklusiv aktivitet på de medicinske specialer, og med 14 procent for den akutte samt al medicinsk aktivitet. Desuden afregnes der efter særlige takster for behandlingsformer, hvor en marginal afregning ikke dækker de faktiske udgifter (f.eks. implantater og dyr medicin).

Samlet foreslås en afregning for 2008 på 3,1 mio.kr. Fordelingen mellem sygehusene er angivet i bilaget. I afregningen er sygehusene kompenseret for aktivitetstabet som følge af strejken, ligesom der er modregnet for de besparelser sygehusene har haft på løn og øvrige driftsudgifter under konflikten. Vurderingen af aktivitetsniveauet, der ligger til grund for afregningen, er usikker, og der foreslås derfor en administrativ bemyndigelse til at efterregulere afregningen i supplementsperioden.

Med regeringsaftalen for 2009 er det aftalt, at den statslige meraktivitetspulje konverteres til et bloktilskud. Det betyder, at aktivitetstabet som følge af sygehusstrejken ikke medfører en mindreafregning fra staten, og regionens meraktivitetspulje udviser derfor et betydeligt mindreforbrug.

På forretningsudvalgets møde den 12. november 2008 blev det anbefalet, at der afsættes yderligere 25 mio.kr. til en målrettet indsats for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Forudsætningen for investeringen er, at midlerne til rekrutteringsindsatsen kan findes indenfor regionens samlede økonomiske ramme for 2008. Samlet  forventes der balance mellem regionens udgifter og indtægter for 2008, og det foreslås derfor, at der overføres 25 mio.kr. fra de afsatte midler til meraktivitet til rammen vedr. rekruttering af udenlandske arbejdskraft.

Budgettilpasningen omfatter desuden disse reguleringer

 • De bevillingsmæssige konsekvenser af afslutningen af den særskilte indsats mod multiresistente stafylokokker på Sygehus Lillebælt .
 • Reduktionerne af sygehusenes driftsbevillinger til AES (Arbejdsmarkedets Erhvevssygdomsforsikring) som følge af store præmienedsættelser.
 • Kompensation for stigende dækningsafgifter til Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland.
 • Justeringer af de indarbejdede pris- og lønfremskrivninger af budgetterne på Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland.
 • Opskrivning af indtægts- og udgiftsbudgetterne på Odense Universitetshospital.
 • Acontobevillinger til finansiering af udgifterne til Elektronisk Patientjournal (EPJ) på Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

 • at de somatiske sygehuse afregnes for forventet mer - / mindreaktivitet i 2008 med 3,1 mio.kr., jf. regionens takststyringsmodel,
 • at sundhedsdirektionen og psykiatridirektøren bemyndiges til at efterregulere meraktivitetsafregningen ultimo januar 2009,
 • at der frigives 25 mio. kr. fra meraktivitetsmidlerne til målrettet indsats for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft,
 • at øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, beskrevet i sagens bilag, godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

5.      Økonomiske styringsprincipper for tilbud på det sociale område

Sagsnr:

08/5376

Resumé

Der er formuleret nye økonomiske styringsprincipper til at sikre, at økonomistyringen tilrettelægges således, at der løbende er fokus alene på forholdet mellem indtægter og omkostninger. Styringsprincipperne indebærer, at der ikke foretages budgetændringer i det enkelte regnskabsår, men alene økonomi- og aktivitetsopfølgninger.

Sagsfremstilling

I et samarbejde mellem social- og økonomiområdet er der formuleret et forslag til nye økonomiske styringsprincipper for tilbud på det sociale område. Formålet med de nye styringsprincipper er at sikre, at økonomistyringen tilrettelægges således, at der løbende er fokus på forholdet mellem forventede indtægter og omkostninger.  

For at medvirke til at holde et tilbuds økonomiske vilkår stabile, er der indført såkaldte indtægtsreguleringer, der fungerer som en form for forsikringsordning. Indtægtsreguleringer foretages ved belægninger, der i løbet af året gennemsnitligt har været enten højere eller lavere end den budgetterede belægningsprocent.

Overførsel af budget erstattes af en dispositionsret/pligt, hvorved den del af et tilbuds over/underskud, som ikke indregnes i taksterne i kommende år, kan disponeres af tilbuddet. 

Det foreslås, at socialdirektøren har bemyndigelse til at fastsætte omfanget af indtægtsreguleringen og størrelsen på den del af tilbuddenes dispositioner, som vedrører over/underskud fra tidligere år.

De nye styringsprincipper vil delvist blive benyttet i forhold til regnskabsafslutningen for 2008 og fuldt ud fra 2009.

De nye styringsprincipper indebærer, at der ikke foretages budgetændringer i det enkelte regnskabsår, men alene økonomi- og aktivitetsopfølgninger. Budgettets primære funktion er fremadrettet at danne grundlag for takstberegningen. Det foreslås på denne baggrund, at der foretages en konsekvensrettelse af saldooverførslerne fra 2007 til 2008. 

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget godkender de økonomiske styringsprincipper for tilbud på det sociale område,
 • at forretningsudvalget bemyndiger socialdirektøren til at fastlægge omfanget af indtægtsreguleringer mellem de enkelte tilbud,
 • at forretningsudvalget bemyndiger socialdirektøren til at fastlægge den del af det enkelte tilbuds dispositionsret/pligt, som vedrører over/underskud fra tidligere år,
 • at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: At der set i lyset af de nye økonomistyringsprincipper foretages konsekvensrettelse af saldooverførslerne fra 2007 til 2008.

 

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

6.      Justering af budgettet for social og specialundervisning

Sagsnr:

08/5376

Resumé

Der er efter budgettets vedtagelse foretaget en række budgetkvalificeringer, som har medført et behov for justeringer af nogle tilbuds budgetter og takster. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.  

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 29. september 2008  vedtaget budgetter og takster for tilbud inden for social og specialundervisning. Efterfølgende er der foretaget en række budgetkvalificeringer, som har medført et behov for justeringer af nogle tilbuds budgetter og dermed også takster.

Omkostningerne på det sociale område finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, hvorfor nettovirkningen for regionen som helhed er nul.

Takstbetalingerne fra kommunerne i 2009 er efter indarbejdelsen af ændringerne samlet set uændret i faste priser i forhold til 2008.  

De endelige takster er udmeldt til kommunerne i Region Syddanmark primo november 2008, og forventes godkendt af kommunerne og Regionsrådet i november og december 2008.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at de foreslåede ændringer af budgetterne godkendes under forudsætning af, at kommunerne godkender de takstmæssige konsekvenser.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

7.      Endelig godkendelse af årsrapport samt bilagssamlingen for 2007

Sagsnr:

08/6895

Resumé

Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilag og godkendt tilhørende revisionsberetninger med  besvarelser.

Regionsrådet kan derfor nu meddele Statsforvaltningen Syddanmark, at regnskabet for 2007 betragtes som endeligt godkendt.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i mødet den 26-05-2008 at afgive årsberetningen og resultatopgørelsen til revisionen med henblik på senere endelig godkendelse af årsrapport samt bilagssamlingen for 2007.

I mødet den 29-09-2008 godkendte regionsrådet revisionsberetningerne med administrationens besvarelser, og at beretninger med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.

Beretninger med besvarelser er videresendt til tilsynsmyndigheden den 30-09-2008.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at årsrapport samt bilagssamlingen for 2007 endeligt godkendes,
 • at ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

8.      Revisionsberetning for regnskabsåret 2007

Sagsnr:

08/13022

Sagsfremstilling

Revisionen har sendt beretning for 2007 af 28. oktober 2008 om sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

Beretningen er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne.

Beretningen indeholder ingen bemærkninger, som Regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at godkende revisionsberetningen,
 • at beretningen videresendes til tilsynsmyndigheden.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

9.      Økonomi til accelereret kræftbehandling

Sagsnr:

07/783

Resumé

Regionerne fik med regeringsaftalen tilført midler i forbindelse med indførelse af hurtig udredning og behandling på kræftområdet (kræftpakker). De tilførte midler dækker bredt på kræftområdet idet midlerne blandt andet søges anvendt til uddannelse af personale, apparatur og håndtering af udsving i antallet af patienter der indgår i kræftpakkerne. 

Sagsfremstilling

Status.

Arbejdet med at implementere de nationale pakkeforløb på kræftområdet er ved at være tilendebragt. For nuværende er der indført pakkeforløb inden for områderne lungekræft, brystkræft, tarmkræft, hovedhalskræft, gynækologisk kræft, hæmatologisk kræft, kræft i nyre/blære, modermærkekræft og kræft i hjernen.

Pr. 1. januar 2009 indføres de sidste pakkeforløb for områderne kræft i øvre mave/tarm, kræft i mandlige kønsorganer og sarkomer.

Generelt er implementeringen af de nye kræftpakker forløbet tilfredsstillende.

Sideløbende med implementeringen har Region Syddanmark fortsat arbejdet med at kunne dokumentere resultaterne, indtil der foreligger et nationalt dokumentationssystem herfor. For både hurtig opstart af udredning og for den gennemsnitlige udredningstid viser resultaterne, at Region Syddanmark generelt overholder de anbefalede tidskrav i de forskellige pakkeforløb.

Samtidig er det dog ikke sådan, at det er uden problemer at indføre pakkeforløb på kræftområdet. Der kan peges på enkelte flaskehalse indenfor behandlingskapaciteten (kirurgi og den onkologiske behandling – kemoterapi og stråleterapi) og indenfor den kliniske service (røntgen og patologi).

Resultaterne er bundet i, at personalet på sygehusene har ydet og fortsat yder en meget stor indsats i forhold til implementeringen af de nationale pakkeforløb på kræftområdet.

Økonomi til accelereret kræftbehandling.

Regionerne er for 2007, 2008 og 2009 og fremover blevet tildelt økonomi i forbindelse med indførelsen af nationale pakkeforløb på kræftområdet, heraf er Region Syddanmark tildelt:

48 mio. kr. i 2007 (overført til 2008)

35 mio. kr. i 2008 og frem.

 

Det foreslås, at de 48 mio. kr. for 2007 anvendes til kræftrelateret apparatur og overføres til apparaturpuljen og at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at disponere midlerne i 2008 og 2009.

 

De 35 mio. kr. for 2008 foreslås reserveret til :

- "Rent bord" beredskaber, til aflønning og håndtering af udsving i antallet af patienter der indgår i kræftpakkerne.

- Forløbskoordinatorer, der skal sikre sammenhæng i kræftpakkeforløb og som er en del af regeringsaftalen

- Uddannelse af personale i forbindelse med implementering og opstart af nye acceleratorer i Odense og Vejle

- Meraktivitet / pukkelafvikling.

 

Der foreslås for ovenstående udmøntet en a´conto bevilling til sygehusene på 16. mio. kr. til dækning af udgifter til de beredskaber som har været aktiveret i 2007 og 2008. Det eksakte udgiftsniveau forbundet med disse punkter afdækkes sammen med sygehusene, hvorefter der vil blive foretaget en endelig udmøntning / efterregulering.

De 16 mio. kr. fordeles således:

OUH - 8 mio. kr.

Sygehus Lillebælt - 3,3 mio. kr.

Sydvestjysk Sygehus - 2,2 mio. kr.

Sygehus Sønderjylland 2,5 mio. kr.

 

I forhold til finansiering af uddannelsen af personale til bemanding af acceleratorer på OUH foreslås der udmøntet en a´conto bevilling på 5,7 mio. kr. for 2008 til dækning af allerede afholdte udgifter i 2008. Størrelsen af den endelige bevilling afklares efterfølgende, hvorefter der vil ske en korrektion af a’contobevillingen. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at de 48 mio. kr. for 2007 anvendes til kræftrelateret apparatur og overføres til apparaturpuljen og at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at disponere midlerne i 2008 og 2009,
 • at de 35 mio. kr. kræftområdet for 2008 anvendes til "Rent bord" beredskaber, forløbskoordinatorer, uddannelse i forbindelse med opstart og implementering af nye acceleratorer i Odense og Vejle, anskaffelse af kræftrelateret apparatur samt meraktivitet / pukkelafvikling, 
 • at der overføres et a´conto beløb på 16 mio. kr. til sygehusene som fordeles med 8 mio. kr. til OUH, 3,3 mio. kr. til Sygehus Lillebælt, 2,2 mio. kr. til Sydvestjysk Sygehus, 2,5 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland og at det eksakte udgiftsniveau forbundet med disse punkter, afdækkes sammen med sygehusene, hvorefter der vil blive foretaget en endelig udmøntning / efterregulering,
 • at OUH tilføres en a´conto bevilling på 5,7 mio. kr. for 2008 til dækning af udgifter i forbindelse med acceleratoruddannelse. Det eksakte udgiftsniveau afdækkes efterfølgende, hvorefter der vil blive foretaget en endelig udmøntning / efterregulering.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

10.    Sygehus Lillebælt, igangsætning af planlægning af udbygning af Kolding Sygehus til akutsygehus

Sagsnr:

08/17742

Resumé

Det fremgår af Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", som blev vedtaget på regionsrådsmødet den 29. september 2008, at Kolding Sygehus skal udbygges til akutsygehus i perioden 2010 til 2017. Den fysiske og bygningsmæssige indretning af sygehuset skal derfor ændres og udvides betydeligt, for at kunne leve op til opgaven som akutsygehus.

Som opfølgning herpå foreslås, at der antages en rådgiver til at udarbejde en generalplan for Kolding Sygehus.

Sagsfremstilling

Med henblik på at få et samlet overblik over forandringsprocesserne frem mod den endelige udmøntning af gennemførelsesplanen foreslås,  at der udarbejdes en generalplan for Kolding Sygehus. Generalplanen skal beskrive, hvorledes nuværende arealer på Kolding Sygehus kan anvendes i en fremtidig sammenhæng, hvor funktioner på sygehuset vil blive flyttet til et nybygget akutcenter og hvor der skal ske en udbygning og renovering  for at skabe plads til funktioner fra de mindre enheder under Sygehus Lillebælt. Det foreslås, at der antages en rådgiver til opgaven. Udgiften hertil vurderes at beløbe sig til 1 mio. kr. i 2009  (indeks 125,3), finansieret af Ramme til disposition.  

Generalplanen forventes at kunne forelægges regionsrådet på mødet i august/september måned 2009 til godkendelse og med samtidig indstilling om, at der med udgangspunkt i den godkendte generalplan antages en bygherrerådgiver til at udfærdige grundlaget for udbud af  totalrådgivning  for udbygning af Kolding Sygehus.  

Indstilling

Det indstilles,

 • at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. (indeks 125,3) til rådgivning i forbindelse med planlægning af udbygning af Kolding Sygehus til akutsygehus,
 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2009,  finansieret af Ramme til disposition i 2009,
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at antage rådgiveren indenfor den godkendte anlægsbevilling.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

11.    Lukning af det medicinske afsnit på Sydvestjysk Sygehus, Brørup

Sagsnr:

08/17813

Resumé

Det medicinske afsnit på Sydvestjysk Sygehus, Brørup foreslås lukket pr. 19. december 2008 i forbindelse med en ferielukning, og samtidig foreslås det nødvendige personale flyttet til Esbjerg og Grindsted med henblik på varetagelse af en større medicinsk aktivitet. Flytningen var oprindeligt planlagt til primo 2009.

Sagsfremstilling

Gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed" fastlægger, at de stationære medicinske funktioner i Brørup flyttes primo 2009. Det har allerede i efteråret 2008 vist sig vanskeligt at opretholde driften pga. personalesivninger og rekrutteringsvanskeligheder til funktionen.

Lukningen foreslås ved udgangen af 2008, idet det efter regionsrådets vedtagelse af Gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed" har været vanskeligt at opretholde driften pga. personalesivninger og rekrutteringsvanskeligheder. Lukningen kan hensigtsmæssigt tilrettelægges i forbindelse med en allerede planlagt nedlukning den 19. december 2008 med henblik på personalets afvikling af ferie. Det vurderes ikke muligt at opstarte funktionen efter juleferien.  

Lukningen indgår i en større rokadeplan med bl.a. etablering af et fælles akut modtageafsnit for samtlige medicinske patienter på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, samt omlægning af funktionerne på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted, således af patientforløbene optimeres. Samtidig omlægges en del patientforløb fra indlæggelse til ambulant behandling, idet den akutte medicinske modtagelse vil medføre en hurtigere afklaring af patientens tilstand med mulighed for at fortsætte behandlingen i ambulant regi. Omlægningen af sengemassen i Esbjerg betyder, at sengene fra Brørup kan rummes her med en mindre udvidelse af sengetallet. Da der er tale om optimering af de akutte patientforløb, betyder det, at en stor del af personalet fra Brørup fortsat skal arbejde på Sydvestjysk Sygehus.  

Det medicinske afsnit i Brørup er tidligere blevet lukket ned i ferietid. Som følge heraf foreslår sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus, at det medicinske sengeafsnit afvikles i forbindelse med juleferienedlukningen pr. 19. december 2008. Det vurderes ikke muligt at opstarte funktionen efter juleferien.

At den medicinske funktion flyttes betyder i praksis, at følgende funktioner lukkes i Brørup: medicinsk sengeafsnit med tilhørende ambulatorier, røntgenfunktionen og fysio- og ergoterapien.

Der vil herefter være følgende funktioner i Brørup: Veneklinik, laboratoriefunktion, blodtappefunktion, jordemoderkonsultation samt KOL-rehabilitering.

I de første 10 måneder af 2008 har der været 5.912 sengedage i Brørup svarende til et sengebehov på 22 senge. På baggrund af patienternes bopælskommuner forventes knap 90% fortsat vil blive indlagt på Sydvestjysk Sygehus, mens de resterende godt 10% forventes indlagt i Kolding eller Vejle. Den medicinske aktivitet på Sydvestjysk Sygehus vil kunne rummes inden for de nuværende fysiske rammer, idet der som nævnt er tale om en større omlægning af hele den medicinske sengefunktion som led i sygehusets tilpasning af funktioner. Besparelsen ved nedlæggelse af den medicinske sengeafdeling indgår derfor som en del af den for regionsrådet forelagte plan for at bringe Sydvestjysk Sygehus i økonomisk balance.

Sydvestjysk Sygehus har siden vedtagelsen af Akutplanen/Gennemførelsesplanen arbejdet med den praktiske planlægning af lukningen af den medicinske funktion. Sygehusledelsen har igennem den seneste tid kørt en åben dialog med personalet om de fremlagte forslag i Gennemførelsesplanen, ligesom man har orienteret såvel Hoved-MED-udvalg samt lokale MED-udvalg om regionsrådets beslutning om lukning af den medicinske funktion i Brørup. Endelig blev alt personalet orienteret dagen efter regionsrådets beslutning.

Der er desuden igangsat en proces med samtaler med samtlige medarbejdere med henblik på at afklare deres ønsker til fremtidig placering. Alle har efterfølgende fået et varslingsbrev om ændret ansættelse med mulighed for at fremsende høringssvar. I alt bliver 50 medarbejdere berørt af lukningen. Syv medarbejdere har tilkendegivet, at de ikke ønsker at fortsætte ansættelsesforholdet på Sydvestjysk Sygehus, mens 43 ønsker fortsat ansættelse på Sydvestjysk Sygehus. 37 fortsætter ansættelsen i Esbjerg og 6 fortsætter ansættelsen i Grindsted.

De driftsmæssige gevinster ved lukningen af den medicinske funktion i Brørup skal efterfølgende indarbejdes i budgettet og indgå i regionens egenfinansiering af nyt sygehusbyggeri. 

Der pågår pt. i samarbejde med Vejen Kommune et udredningsarbejde med henblik på at undersøge mulighederne for anvendelse af tomme arealer på Brørup Sygehus.

Information om lukning af den medicinske funktion i Brørup vil umiddelbart efter politisk beslutning blive meldt ud til alle relevante parter (borgere, vagtlæger, Falck osv.)

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at den medicinsk funktion på Brørup Sygehus lukkes pr. 19. december 2008.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

12.    Nyt patientadministrativt system (PAS) til regionens sygehuse

Sagsnr:

08/12677

Resumé

Region Syddanmark har i dag fire forskellige patientadministrative IT-systemer (PAS). Alle 4 systemer er  af ældre dato. Der ligger nu en stor opgave i at samordne informationerne fra de 4 løsninger med henblik på opfølgning og kvalitetssikring – i særdeleshed  indenfor sygdomsområder, hvis forløb går på tværs af de tidligere amtsgrænser – og dermed på tværs af de 4 systemer. Al aktivitetsstyring og afregning til Sundhedsstyrelsen foregår ligeledes gennem disse systemer.

Med henblik på at få etableret et fælles PAS-system i Region Syddanmark etableres der en projektgruppe under IT-staben, som har til opgave at udarbejde et udbudsmateriale og at gennemføre udbuddet af et nyt Fælles PAS-system.

Sagsfremstilling

Under IT-staben foreslås etableret  en projektgruppe, som skal have til opgave at udarbejde analysemateriale og kravspecifikation samt at gennemføre et EU-udbud på et fælles PAS-system på regionens sygehuse. Herudover er der til projektet nedsat en styregruppe og en referenceorganisation.

Udbuddet forventes at være afsluttet ultimo 2009, hvorefter sagen vil blive forelagt for Regionsrådet med henblik på godkendelse af leverandør samt fornøden bevilling.

De samlede udgifter til projektgruppen (lønninger, rejseudgifter mm) forventes at beløbe sig til 15 mio. kr. (indeks 125,3)  over 4 år, fordelt med 3,9 mio. kr. i 2009, 3,9 mio. kr.  i 2010, 3,9 mio. kr. i  2011 og  3,3 mio. kr. i 2012. Udgiften foreslås finansieret af Ramme til disposition i 2009 og frem.

PAS-systemet forventes udbudt i 2009, sådan at valg af leverandør forventes at kunne ske ultimo 2009. Udgiften til anskaffelse af et nyt PAS-system forventes derfor at kunne indarbejdes i anlægsbudgettet i forbindelse med prioritering af anlægsprojekter til budget 2010.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der meddeles anlægsbevilling på 15 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af en projektgruppe under IT-staben vedr. PAS-systemet,

 

 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 15 mio. kr. hertil, fordelt med 3,9 mio. kr. i 2009, 3,9 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 3,3 mio. kr. i 2012, finansieret af Ramme til disposition fra  2009 til 2012.  

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

13.    Udmøntning af bloktilskud på hjerteområdet

Sagsnr:

07/22203

Resumé

I forbindelse med Finansloven for 2008 blev der indgået en aftale om indførelsen af pakkeforløb for patienter med livstruende hjertesygdomme. Til implementeringen af pakkeforløbene blev der samlet afsat et bloktilskud på 100 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009. Tilskuddet fordeles efter bloktilskudsnøglen og Region Syddanmarks andel heraf udgør samlet 29,2 mio. kr.

Denne sag vedrører status for implementering af hjertepakkerne og udmøntning af Region Syddanmarks andel af tilskuddet.

Sagsfremstilling

Hen over efteråret 2007 kom der fokus på lange ventetider til udredning og behandling af hjertepatienter og patienter med kredsløbssygdomme. Samtidig blev der i forbindelse med Finansloven for 2008 indgået en aftale om indførelsen af nationale pakkeforløb for patienter med livstruende hjertesygdomme.

På den baggrund nedsatte Region Syddanmark i november 2007 en hjertestyregruppe med sundhedsdirektøren som formand. Styregruppens kommissorium omfatter udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet. I første omgang blev der nedsat 3 underarbejdsgrupper til at lave pakkeforløb for henholdsvis arytmi, hjertesvigt/-klap og iskæmisk hjertesygdom. Opgaven med pakkeforløb var herunder at sætte fokus på ventetider, problemområder og flaskehalse, således patienterne sikres et hensigtsmæssigt og afkortet patientforløb.

På baggrund af regeringsgrundlaget iværksatte Sundhedsstyrelsen i foråret 2008 sideløbende nationale arbejdsgrupper, som skulle se på optimale pakkeforløb på 3 områder: stabil angina pectoris (iskæmisk hjertesygdom), ustabil angina pectoris (akut blodprop i hjertet) samt hjertesvigt/hjerteklap. Rapporterne fra dette arbejde skal endeligt godkendes på møde i TaskForce primo december 2008.

De regionale arbejdsgrupper har konkluderet, at der ikke er store forskelle mellem Region Syddanmarks pakkeforløb og de nationale pakker. Den regionale hjertestyregruppe har derfor på et møde den 18. november 2008 besluttet, at Region Syddanmark implementerer de nationale pakkeforløb med virkning fra den 1. januar 2009.

Til implementering af hjertepakker samt afvikling af ventetidspuklen på hjerteområdet blev der i finansloven for 2008 afsat et bloktilskud på henholdsvis 100 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009. Region Syddanmarks andel heraf er samlet 29,2 mio. kr. Midlerne fra 2008 på 19,2 mio. overføres til anvendelse i 2009.

Sygehusene i Region Syddanmark har i efteråret 2008 arbejdet på at få afviklet ventetidspuklen efter strejken, samt få taget hånd om flaskehalsene på området for at være klar til implementeringen den 1. januar 2009. Monitorering af registreringspraksis opstartede den 1. september 2008 for at afklare, hvori problemerne ligger inden pakkeforløbene opstartes. Senere skal monitoreringen bruges til at sikre fokus på overholdelse af tidsfrister i pakkeforløbene. 

Arbejdet i arbejdsgrupperne har vist, at de væsentligste flaskehalse er mangel på apparatur samt arbejdskraft. 

Det indstilles derfor, at Region Syddanmark prioriterer 27,156 mio. kr. af bevillingen på hjerteområdet til indkøb af medicoteknisk udstyr, og at omkostninger ved sygehusenes meraktivitet finansieres igennem Region Syddanmarks normale pulje for meraktivitetsafregning, hvor sygehusene på hjerteområdet får 55 % af DRG-taksten for ambulante besøg og 14-85% på det stationære område.

De resterende 2,050 mio. kr. på drift anvendes til finansieringen af et projekt omkring Holtermonitorering (måling af hjerterytme)og øvrige organisationsændringer samt evt. udbud af et antal forundersøgelser. 

Det skal i øvrigt bemærkes, at den styrkelse af intensivområdet som regionsrådet vedtog den 23. juni 2008 på 14,67 mio. kr. til anlæg samt 26,74 mio. kr. årligt til driftsudgifter fra 2009 og frem også vil komme hjerteområdet til gode.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at status for implementering af hjertepakkerne tages til efterretning,
 • at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 27,156 mio. (index 125,2) i 2009 til apparaturindkøb på hjerteområdet,
 • at der afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 27,156 mio. kr. i 2009 til apparaturindkøb på hjerteområdet som finansieres via konvertering fra drift til anlæg/investeringer,
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresulatet,
 • at der reserveres en pulje på 2.050 mio. kr. til udvikling af nye organisationsformer, meraktivitet mv.,
 • at øvrig pukkelafvikling finansieres af Region Syddanmarks normale pulje for meraktivitet.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

14.    Høringssvar til Odense Kommune vedrørende Helhedsplan for arealerne omkring Syddansk Universitet

Sagsnr:

08/13059

Resumé

På møde den 5. november 2008 har Odense Kommunes byråd godkendt, at "Helhedsplan for arealerne omkring Syddansk Universitet" sendes i offentlig høring. Som forventet kommende bygherre for et nyt universitetshospital i det område som helhedsplanen vedrører, afgiver Region Syddanmark sit høringssvar.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark kan tilslutte sig og har en interesse i, at området omkring Syddansk Universitet udvikles med fokus på sundhed, uddannelse, og forskning. Nybygning af et universitetshospital ved siden af Syddansk Universitet vil betyde, at hospitalet inkl. psykiatrien, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og øvrige fakulteter, samt Forskerparken vil blive geografisk samlet med de deraf følgende muligheder for synergi.

Odense Kommune er planmyndighed for området omkring Syddansk Universitet, og med høringssvaret tilkendegiver Region Syddanmark, at helhedsplanen tillægger lokalt eksisterende og i vid udstræk menneskeskabte natur- og kultur-spor alt for determinerende betydning i opbygningen og udviklingen af området, der er omfattet af planen. Med høringssvaret bemærker Region Syddanmark desuden, at det er afgørende, at der skabes rum for, at et nyt universitetshospital kan etableres med færrest mulige bindinger. Universitetshospitalet skal kunne etableres, så det understøtter de funktionelle behov. Hovedargumenterne for at flytte funktionerne på Odense Universitetshospital fra den nuværende placering er synergi ved sammenbygning med Syddansk Universitet og muligheden for at reorganisere sygehusets funktioner i nye bygninger på en bar mark med de deraf følgende muligheder for optimering og fremtidssikring. Hvis helhedsplanen lægger væsentlige begrænsninger i forhold hertil bortfalder grundlaget for udflytningen.

I Region Syddanmarks høringssvar omtales specifikt kommunens planer om etablering af letbane som en del af en større trafik- og mobilitetsplan. Af hensyn til planlægningen af det nye universitetshospital og i tråd med regionens strategi for bæredygtig udvikling fremhæves det i svaret til Odense Kommune, at realiseringen af letbanen er af afgørende betydning.

Høringssvaret til Odense Kommune er disponeret med bemærkninger under følgende øvrige temaer: Arealet/grunden til det nye universitetshospital, bæredygtighed, portalområdet, golfbanen (nabo til det nye universitetshospital), bebyggelsesstruktur, trafikale forhold (herunder parkering), den grønne struktur (natur) og den fysiske sammenbygning med Syddansk Universitet.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at høringssvaret i notat af 21. november 2008 "Svar fra Region Syddanmark til høring af Helhedsplan for arealerne omkring Syddansk Universitet" tiltrædes.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

15.    Hospicer i Region Syddanmark – harmonisering af driftsoverenskomst og budget 2009

Sagsnr:

07/15742

Resumé

Regionsrådet tiltrådte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 for hospice, at der blev igangsat en proces vedrørende harmonisering af driftsoverenskomster med de 4 hospice i regionen. Der foreligger nu forslag til nye driftsoverenskomster, som medfører en "teknisk" harmonisering, således at hospice alle organiseres eksternt fra regionens økonomi. I forlængelse heraf fremlægges der forslag til budget 2009 og sengedagstakst for hospice til regionsrådets godkendelse. 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har fra 2007 overtaget de af amterne indgåede driftsoverenskomster om hospicepladser i regionen. Det drejer sig om drift af hver 12 hospicepladser på:

 • Sct. Maria Hospice i Vejle
 • Hospice-Center Sydvestjylland i Esbjerg
 • Hospice Sønderjylland i Haderslev
 • Hospice Fyn i Odense

 

I forbindelse med Region Syddanmarks overtagelse af driftsoverenskomsterne er der vurderet et behov for en harmonisering af overenskomsterne med henblik på at skabe en øget sammenlignelighed mellem hospicer i forhold til finansieringsgrundlag, økonomi, produktion og kvalitet.

Igangsættelsen af dette arbejde blev tiltrådt af regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007. Der har i 2008 været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for hospice og hospicebestyrelser samt fra sundhedsstaben, som har udarbejdet forslag til nye driftsoverenskomster, der skal træde i kraft fra 1. januar 2009.

De nye driftsoverenskomster betyder, at alle 4 hospice i deres samarbejde med regionen organiseres efter de samme principper, herunder især i forhold til vilkårene for takstafregning mellem region og hospice. Forslagene har været til høring i bestyrelserne for hospice, som har godkendt indholdet i overenskomsterne.

Det skal bemærkes, at arbejdet i første omgang har været koncentreret om at etablere en "teknisk" harmonisering af driftsoverenskomsterne, således at hospice organiseres eksternt fra regionens økonomi. Med arbejdet foreligger der således ikke anbefalinger om ændringer af indholdet i den specialiserede palliative indsats på hospice. Der er derfor heller ikke foretaget detaljerede analyser af det rette niveau for normering, sammensætning af personale mv. på et hospice, hvorfor det eksisterende niveau på de 4 hospice indtil videre anbefales videreført.

Der kan derfor konstateres en vis forskellighed i bemandingsniveauet på hospice, som er båret med over fra amterne. Der lægges op til at disse forhold belyses nærmere i en næste harmoniseringsfase med henblik på en vurdering af i hvilken udstrækning, der på længere sigt bør ske en udjævning af dette niveau. Dette skal ses i naturlig sammenhæng med det ønskede serviceniveau på et hospice.

Det skal bemærkes at sundhedsstaben sammen med hospice her indledningsvist er ved at undersøge mulighederne for at ensarte den lægelige betjening af hospice i dagtid og uden for normal arbejdstid, som i dag foregår på forskellige vilkår. En aftale om ændring af den lægelige betjening skal godkendes af bestyrelserne for hospice.

Regionsrådet skal godkende budget 2009 og sengedagstakst for hospice. Sundhedsstaben har på baggrund af budgetmateriale fra de fire hospicer inkl. evt. udvidelsesønsker, udarbejdet et budgetforslag 2009 for hvert enkelt hospice.

Generelt anbefaler Sundhedsstaben, jf. ovenstående harmoniseringsproces, at budget 2009 fastlægges ud fra en pris- og lønfremskrivning af budget 2008 samt en teknisk regulering af budgettet, de steder, hvor hospice overgang til en anden styringsmodel, kræver det. Herunder indgår at renter og afdrag på realkreditlån på 1.794 mio. kr. på Hospice Fyn indregnes i taksten. Udvidelsesønsker, som har indholdsmæssig karakter i forhold til hospice-funktionen, anbefales ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt.

Det samlede bruttobudget for de fire hospicer er i 2009 på i alt 86,614 mio. kr. Udover budgettet for de enkelte hospicer er der til hvert af hospicerne tilknyttet indtægter fra den kommunale medfinansiering af hospicerne og patienter fra øvrige regioner på forventet 29,601 mio. kr. Den kommunale medfinansiering udgør 1.782 kr. pr. sengedag i 2009. Sammenholdes det centrale indtægtsbudget med bruttobudgettet på hospicerne er den samlede regionale udgift for Region Syddanmark til drift af hospiceområdet i 2008 derfor 51,177 mio. kr.

Sengedagstaksten opgøres på baggrund af en fastsat belægningsprocent. I det der alene er tale om planlagt aktivitet på hospice, vurderes det, at der bør opereres med en højere belægningsprocent end på sygehusafdelinger. I 2008 blev belægningsprocenten fastlagt til 91,3 %, men idet der ses en tendens i retning af mere kortvarige patientforløb, og deraf større udskiftning, foreslår Sundhedsstaben, at belægningsprocenten sættes til 88 % svarende til 3.850 årlige sengedage på et hospice med 12 senge. Det betyder, at sengedagstaksten stiger i forhold til 2008.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at de nye driftsoverenskomster med de 4 hospice godkendes,
 • at Hospice Sønderjyllands budget på 21,711 mio. kr. og sengedagstakst på 5.639 kr. for 2009 godkendes,
 • at Hospice Fyns budget på 20,799 mio. kr. og sengedagstakst på 5.402 kr. for 2009 godkendes,
 • at Hospice-Center Sydvestjyllands budget på 22,818 mio. kr. og sengedagstakst på 5.927 kr. for 2009 godkendes,
 • at Sct. Marias Hospices budget på 21,287 mio. kr. og sengedagstakst på 5.529 kr. for 2009 godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

16.    Opsigelse af huslægeordningerne i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/4910

Resumé

Regionen har fra de tidligere amter overtaget en række aftaler vedr. huslægebetjening af en række institutioner i regionen. Disse aftaler vurderes at være utidssvarende, og der lægges derfor op til en opsigelse af huslægeaftalerne i regionen.

Sagsfremstilling

Der er i Region Syddanmarks område 9 institutioner, som er omfattet af en "huslægeordning."

Beboere på en institution med tilknyttet huslæge almenlægebetjenes på særlige vilkår. F.eks. er de tilknyttet en fast læge, beboerne tilses primært på institutionen frem for at møde op i konsultationen, og der foregår ofte et særligt samarbejde mellem huslægen og personalet på institutionerne. Huslægerne aflønnes fast af regionen iht. antal beboere, de huslægebetjener. Der udbetales p.t. samlet 66.000 kr. pr. måned til de i alt 8 huslæger, som tilser i alt 343 beboere.

På landsplan er huslægeordningerne i vidt omfang blevet afskaffet de senere år. Således vurderer Danske Regioner, at der p.t. kun er omkring 2.000 borgere, som huslægebetjenes.

Region Syddanmark har overtaget huslægeaftaler fra Vejle, Sønderjyllands og Ribe amter. Aftalerne i disse amter var forskellige, og området var præget af en vis uigennemsigtighed mht. opfyldelsen af aftalerne.

Embedslægeinstitutionen i det tidligere Vejle Amt påpegede desuden i nogle tilsynsrapporter uhensigtsmæssigheder i ordningen i det tidligere Vejle Amt (som tæller halvdelen af alle huslægebetjente institutioner i regionen).

De amtslige huslægeaftaler fortsatte uændret ved regionens oprettelse. Med baggrund i de forskellige aftaler i regionen samt embedslægernes rapport er det fundet hensigtsmæssigt at se nærmere på aftalerne for de forskellige huslægeordninger og – via input fra institutioner, huslæger og embedslæger – at finde den mest hensigtsmæssige lægebetjening fremover.

Der er på den baggrund afholdt møder med huslæger, praksisudvalgsformanden, institutionsledere og embedslægeinstitutionen. Derudover er nogle ikke-huslægebetjente institutioner blevet kontaktet.

Det er administrationens vurdering, at "huslægeaftalerne" er utidssvarende både hvad angår indhold og lovgrundlag. Det er længe siden, man i Danmark begyndte at opfatte institutioner og beboere derpå som en integreret del af samfundet med samme rettigheder som det øvrige samfund. I realiteten er det frie lægevalg sat ud af kraft på de fleste af regionens huslægebetjente institutioner.

Der lægges således op til en afskaffelse af ordningerne, hvilket vil betyde, at beboerne på institutionerne overgår til at være gr.1-sikrede, tilbydes frit lægevalg og lægebetjenes på almindelige vilkår.

Men det er naturligvis vigtigt at sikre, at kvaliteten i den almene lægebetjening ikke daler som følge af afskaffelsen af huslægeordningerne. Både institutioner og huslæger peger på, at der er et fagligt begrundet behov for muligheder for længerevarende besøg på institutionerne. Dette både grundet beboernes særlige fysiske og psykiske omstændigheder samt behovet for samarbejde med personalet på institutionerne.

Der lægges derfor op til, at der i sammenhæng med opsigelse af de nuværende huslægeaftaler arbejdes med at indgå en §2-aftale, ifølge hvilken der åbnes mulighed for praktiserende lægers honorering af et særligt "institutionsbesøg"  til beboere på de relevante institutioner. Dette ud fra den betragtning, at en del (ikke alle) sygebesøg vil have en sådan karakter, bl.a. grundet tredjemands/personalets/pårørendes involvering i det, at det vil være mere tidskrævende, og dette honoreres ikke indenfor den overenskomstbestemte besøgstakst. Der skal foretages en nærmere afgrænsning af institutionerne, hvis beboere kan komme i betragtning til lægebetjening iht. aftalen. Derudover vil aftalen skulle følges tæt m.h.t. benyttelsen af særlige institutionsbesøg.

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne har drøftet sagen på møde den 11. november 2008, og anbefaler regionsrådet, at huslægeaftalerne opsiges.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 •        at huslægeaftalerne opsiges.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

17.    Kulturpuljen 2008 - status

Sagsnr:

08/17205

Resumé

Kulturpuljen råder i 2008 over 10.179.640 kr. Saldoen udgør 2.759.640 kr. inden bevilling af ansøgninger fra oktober og november puljerne i 2008.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har godkendt en kulturstrategi, der skal udvikle kulturlivet i Region Syddanmark og hermed understøtte det gode liv, som defineret i den Regionale UdviklingsPlan.

Regionsrådet godkendte den 23. juni 2008 en ny udmøntning af kulturstrategien. Hensigten er at sætte mere fokus på store kulturbegivenheder og på synliggørelse og effektmåling af indsatsen på kulturområdet.

Status over ansøgninger i 2008:

Der er indsendt 118 ansøgninger og det ansøgte beløb udgør 36.753.935 kr.

Status over bevilgede projekter i 2008:

Der er bevilget midler til 31 projekter og det bevilgede beløb udgør 7.420.000 kr.

 

Regionsrådet har p.t. bevilget tilskud til følgende projekter:

Lille Kulturpulje              

Øvrige midler på kulturområdet

Da Spaniolerne kom

Lillebælt Halvmarathon

Billeddigt ad Vadehavet

Fyns Rytmiske Talentskole

Dansens Dag

Carl Nielsen Masterclass

Litteratur på Slottet

Tønderfestival

Evolution - Videnskabsteater

Dansk-Tysk Messingblæserakademi

Ragnarok Opera

Forsamlingshus Sønderjylland

Ruin-Vision

Kirkemusikalsk Akse

Talent Campus - filmprojekt

Historisk Atlas i Region Syddanmark

Kunst i Tirpitz kanonstillingen

Kunstbyen i Odense

 

Forfattergrundkursus

 

Stemmer for Sangens År

 

Songwriter Festival

 

Nordisk Tenorfestival

 

Koncert med Danmarks Radios Pigekor

 

Sangskrivningsworkshop

 

Vinterjazz-stævne

 

Salaam Filmkaravane DK

 

Trekantområdets kulturaftale:

 

Musical, Biennale og Litteraturfestival

 

To Verdener mødes - Sportevent Fyn

   

Der vil for 2008 blive udarbejdet en årsberetning for Kulturområdet.

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Til orientering. 

 

Bilag:

 

 

 

18.    Kulturpulje - 2 mio kr. til regionale fyrtårne

Sagsnr:

08/17105

Resumé

Til Region Syddanmarks Kulturpulje på 2 mio. kroner til regionale kulturbegivenheder, der sætter regionen på Danmarkskortet (regionale fyrtårne) er der indsendt 17 ansøgninger. Der er samlet set søgt om tilskud på 7.672.750 kr. og projekterne udgør i alt 20.961.281 kr.

Sagsfremstilling

Denne 2 mio. kroners kulturpulje er oprettet i forbindelse med regionsrådets godkendelse af en ny udmøntning af kulturstrategien (regionsrådets møde den 23. juni 2008).

Der er afsat 2 mio. kr. til 2-3 årlige projekter, der sætter den regionale kultur på Danmarkskortet. Projekterne skal fremme det regionale kendskab gennem nye kulturbegivenheder, og gerne i samarbejde med internationale samarbejdsparter, kulturaftalerne og kulturinstitutionerne. Der er 1 årlig uddeling fra denne pulje.

Der har i forbindelse med uddelingen fra denne kulturpulje været annonceret i dagspressen.

Inden behandlingen af disse ansøgninger resterer der i alt 2,7 mio. kr. på kulturbudgettet for 2008 (fordelt med 509.000 kr. på  puljen til små projekter og 2,2 mio. kr. til regionale fyrtårne).

Det særlige udvalg vedr. erhvervspolitik og internationalt samarbejde har drøftet ansøgningerne på møde den 18. november 2008.Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der til projektet "I seng med giraffen" (H.C. Andersens Børnehospital og Odense Zoo) ydes tilskud på 400.000 kr. fra Kulturpuljen til regionale fyrtårne.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der til projektet "I seng med giraffen" (H.C. Andersens Børnehospital og Odense Zoo) ydes tilskud på 400.000 kr. fra Kulturpuljen til regionale fyrtårne.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

19.    Den generelle Kulturpulje ansøgninger oktober 2008 - små projekter

Sagsnr:

08/17104

Resumé

Til Region Syddanmarks generelle kulturpulje er der indsendt 28 ansøgninger til oktober uddelingen 2008. Der er samlet set ansøgt om tilskud på 5.822.546 kr. og projekterne udgør i alt 20.644.135 kr.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks Kulturpulje er oprettet for at give støtte til nyskabende og eksperimenterende kunst- og kulturprojekter. Projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen, således at de ikke kun har lokal interesse. Projekterne skal fremme tværgående aktiviteter og understøtte en balanceret udvikling i land og by.

I den nye udmøntning af kulturstrategien er der lagt op til at projekterne til denne pulje skal igansætte kulturbegivenheder og nyudvikling af kulturområdet, og gerne i tæt dialog med kulturaktører, kommunerne og organisationer. Der har været annonceret i pressen om den generelle kulturpuljes oktober uddeling.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde har drøftet ansøgningerne på møde den 18. november 2008. Udvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at der ydes tilskud på 664.428 kr. fra den generelle kulturpulje til projektet "Region Syddanmarks kunstklub for børn" (Trapholt Kunstmuseum),
 • at projekterne "Art, Hope & Recovery" (Psykiatrisk Informationscenter) og "Young docs" (Filmfyn og Odense Filmværksted) støttes med hver 50.000 kr. fra den generelle kulturpulje.

Inden behandlingen af disse ansøgninger resterer der  i alt 2,7 mio. kr. på kulturbudgettet for 2008 (fordelt med 509.000 kr. på puljen til små projekter og 2,2 mio. kr. til regionale fyrtårne).

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der ydes tilskud på 664.428 kr. fra den generelle kulturpulje til projektet "Region Syddanmarks kunstklub for børn" (Trapholt Kunstmuseum).
 • At projekterne "Art, Hope & Recovery" (Psykiatrisk Informationscenter) og "Young docs" (Filmfyn og Odense Filmværksted) støttes med hver 50.000 kr. fra den generelle kulturpulje.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

20.    Ansøgning om tilskud til Vadehavets Kulturelle Rygsæk

Sagsnr:

08/2310

Resumé

Ansøgningen om tilskud til Esbjerg kommunes projekt "Vadehavets kulturelle Rygsæk", hvor der søges midler til delprojektet "Moderne Dans i 4. klasse". Projektperioden er fra 2008-2011 og projektet gennemføres for folkeskolernes 0. 3. 4. og 6. klasser i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner. Der søges om tilskud til "Moderne Dans i 4. klasse" på 224.100 kr.

Sagsfremstilling

Visionen for Kulturregion Vadehavets Kulturelle Rygsæk er, at børn i Region Vadehavet skal spejle sig i den ypperligste kunst, selv om området ligger i et kulturelt udkantsområde. Projektet skal via folkeskolerne præsentere alle børn for de forskellige kunstarter. Der er planlagt følgende tiltag i perioden fra 2008-2011: 0. klasse: Musik - skolekoncerter fra "Levende Musik i Skolen". 3. klasse: Arkitektur/design - formentlig ved Statens Museum for Kunst. 4. klasse: Moderne dans i samarbejde med Dansens Hus. 6. klasse: Vadehavets kultur/natur i samarbejde med Vadehavets Formidlingsforum.

 

Det er Esbjerg kommunes Biblioteker, der er ansvarlig for delprojektet "Moderne Dans i 4. klasse", der gennemføres i samarbejde med "Dansens Hus". Projektet henvender sig med moderne dans til samtlige elever i de tre kommuners 4. klasser.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har i forbindelse med behandlingen af sagen indhentet yderligere oplysninger fra ansøger, som er besvaret i det følgende:

Drengenes involvering i projektet?
I Varde kommune er deltagelsen obligatorisk for kommunens skoler. I Esbjerg og Fanø tilbydes aktiviteten til skolerne, men i alle tre kommuner er aktiviteten for hele klassen - altså involveres drengene helt på ligefod med pigerne. Varde kommunes erfaringer fra projektet "Kunst og kultur i tide" viste, at drenge, i lige så høj grad som piger, lod sig involvere i en ballet/workshop fra Det Kongelige Teaters Balletskole.

Hvad får børnene og lærerne ud af projektet?
Dans for Børn er en øjenåbner for dans som kunstart. Både børn og lærere oplever moderne dans som en nutidig og vedkommende kunstart.  I workshop-delen oplever de på egen krop, hvordan en danse-kunstnerisk proces kan foregå.
Desuden udleverer Dansens Hus et materiale til efterbehandling. Dette materiale vejleder skolerne med henblik på at arbejde videre med dansen.

Hvordan der evalueres og følges op på projektet?
Ud over Pluss Leaderships evaluering i Varde kommune, foretager Danmarks Evalueringsinstitut en overordnet evaluering af Dansens Hus. Dansens Hus foretager derudover en skriftlig spørgeskemaevaluering af de enkelte dansebesøg, hvor lærerne besvarer skemaerne. Evalueringen fra Dansens Hus sammenholdes med evalueringen ved Pluss Leadership for Varde Kommunes vedkommende. Vurderingen sker her med henblik på forankring af projektet. De to øvrige kommuner i projektet, Esbjerg og Fanø, følger nøje Vardes resultater med henblik på en udvidelse af projektet til også at omfatte flere alderstrin.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde anbefaler, at regionsrådet, at Region Syddanmark sikrer tilskud til projektet på i alt 112.550 kr. fordelt over 3 år med udbetaling i 2008 på 42.500 kr., 35.500 kr. i 2009 og 34.550 kr. i 2010, samme beløb som Kulturregion Vadehavet og Kulturministeriet bevilger.

Saldoen pr. 1. november på kulturområdet udgør 2,7 mio. kr. inden bevilling af denne ansøgning.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der sikres tilskud til projekt "Vadehavets kulturelle Rygsæk" på i alt 112.550 kr. fordelt over 3 år sammen med udbetaling i 2008 på 42.500 kr., 35.500 i 2009 og 34.550 kr. i 2010 til Esbjerg Kommune fra puljen Øvrige midler på Kulturområdet.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

21.    Ændring af kriterier for medfinansiering til uddannelsespuljen

Sagsnr:

07/18268

Resumé

Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi blev vedtaget af regionsrådet på regionsrådsmødet den 20. december 2007. I bilag 1 til strategien er anført, at regionsrådet vil give særlig prioritet til ansøgninger, hvor elementerne kreativitet, innovation og internationalisering indgår samt til ansøgninger, der medfører et øget regionalt samarbejde mellem institutionerne. Herudover er der ikke angivet kriterier til prioritering.

Sagsfremstilling

Uddannelsespuljen vil i 2009 være på ca. 20 mio. kr. På baggrund af antal henvendelser sidste kvartal 2008 forventer administrationen, at der vil indkomme ansøgninger, der overstiger 20 mio. kr. i 2009.

Erfaringen fra 2008 har været, at ansøgningerne og forespørgslerne i år har været af meget forskellig karakter i forhold til målgruppe, metode og forventede effekter. Samlet set må effekten i forhold til de overordnede mål om, at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 50% en videregående uddannelse derfor vurderes til at være lille.

For at opnå den størst mulige effekt af de begrænsede midler foreslår administrationen derfor, at der sker en fokusering på temaer, som giver den største effekt i forhold til de største udfordringer, som er reduceret optag på videregående uddannelser og stort frafald på ungdomsuddannelserne.

Konkret foreslås det derfor, at regionsrådet giver særlig prioritet til følgende temaer i prioriteret rækkefølge:

 1. Frafald på ungdomsuddannelserne (95% målsætningen)
 2. Optag på videregående studier (50% målsætningen)

 

Herudover vægter regionsrådet stadig, at projekterne medvirker til at give kreative, innovative, internationale og læringskompetencer i det omfang disse medvirker til at nå et af de nævnte temaer.

I bilaget kan det ændrede bilag ses i sin helhed.

Administrationen har endvidere valgt at indføre 3 ansøgningsfrister, hvor der i dag er løbende ansøgningsfrist. Faste ansøgningsfrister giver mulighed for at vurderer flere ansøgninger samtidig og dermed prioritere mellem de kvalificerede.

Endelig er der i bilaget tilføjet et afsnit om den konkurrenceudsatte pulje. Et af temaerne for puljen i 2009 er "Forbedrede rammevilkår for ungdomsuddannelserne". Puljen kan derfor anvendes som alternativ til uddannelsespuljen i de tilfælde, hvor ansøgningen lever op til kriterierne for den konkurrenceudsatte pulje, herunder bl.a. at projektet har et klart erhvervspolitisk rationale.

Det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer har drøftet sagen på møde den 18. november 2008.Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at forslaget til ændring af bilaget til uddannelsespuljen godkendes.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, 

 • at forslaget til ændring af bilaget til uddannelsespuljen godkendes.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

22.    Uddannelsespuljen 2008 - status

Sagsnr:

07/18268

Resumé

Region Syddanmarks uddannelsespulje råder i 2008 over 25.939.000 kr. Saldoen udgør 15.200.155 kr. inden behandlingen af indkomne ansøgninger.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog d. 20. december 2007 Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategi, som skal understøtte den Regionale UdviklingsPlan og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Der er afsat en årlig pulje på 21.382.000 mio. kr. til implementering af strategien. Puljen i 2008 blev tilført uforbrugte midler fra 2007, men da der derudover er sket en overførsel til trafikområdet er den samlede beløbsramme for Uddannelsespuljen i 2008 25.939.000 kr.

Der er i 2008 indkommet 14 ansøgninger, som samlet har ansøgt om 47.093.688 kr. Heraf er der til denne ansøgningsrunde indkommet 8 ansøgninger, der tilsammen søger om 36.999.843 kr. Der er inden den sidste bevillingsrunde bevilget 10.738.845 kr. fordelt på 5 projekter.

Saldoen inden den sidste bevillingsrunde i 2008 er 15.200.155 kr.

Af de 8 indkomne ansøgninger indstilles 2 til bevilling på i alt 12.284.000 kr. og 6 ansøgninger indstilles til afslag. Hvis alle indstillinger følges, vil der være 2.916.155 kr. i udisponerede midler i Uddannelsespuljen 2008.

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

23.    Ansøgning til Uddannelsespuljen fra IBC

Sagsnr:

08/17256

Resumé

IBC International Business College har søgt uddannelsespuljen om 9.615.000 kr. til projektet "Videre med uddannelse". Udover IBC, der er formel ansøger, er SDU, studievalg Fyn, studievalg Syd og UCL (University College Lillebælt) partnere. Herudover inddrages de gymnasiale gennemførelsesvejledere i projektet i hele regionen. Projektet har til formål at øge optaget til de videregående uddannelser. Projektets målgruppe er de unge, der har potentiale til at gennemføre en videregående uddannelse. Projektet vil benytte sig af utraditionelle metoder, og består af et hovedprojekt med 3 sideløbende delprojekter. Projektet skal løbe fra 1. januar 2009 til 31. december 2010. Projektet indstilles til tilsagn om støtte på 9.615.000 kr.

Sagsfremstilling

Projektet består af et hovedspor og tre udviklingsspor.

I hovedsporet udvikles en portal med webbaseret video, der skal være de unges interaktive platform og hvorfra der kan formidles gode historier og information fra de tre udviklingsspor – en såkaldt unge-portal.

I projektets tre udviklingsspor, der alle går på tværs af KVU, MVU og LVU, udvikles tre nye veje til kommunikation med og blandt de unge.

 1. Ung-til-ung kommunikation med fokus på rollemodeller indenfor elitesport.
 2. Ung-til-ung kommunikation med fokus på rollemodeller fra uddannelsesfremmede miljøer.
 3. Ung-til-ung kommunikation med fokus på de unges egne uformelle, virtuelle communities.

 

Ad Spor 1: Rollemodeller og elitesport

Syddansk Elite inddrages i dette delprojekt. SDU er projektleder

Målgruppen:

 • unge, der er i tvivl om en uddannelse kan kombineres med elitesport.
 • unge og deres forældre fra de uddannelsesfremmede miljøer, der via deltagelse i sportsarrangementer kan få ændret opfattelsen af uddannelse.

 

Aktiviteter:

 • elitesportsevents, f.eks. uddannelseskampe med uddannelsesevent før og efter kampen.
 • markedsføring, herunder radiospot, videospot, bannerreklamer for regionen.
 • elitesportsrollemodeller deltager i nyudviklede mødesteder i fritidslivet for unge.
 • minimum 2 videospots med elitesports-rollemodeller, som skal formidles via unge-portalen.
 • 2 lydspots skal formidles via lokalradio.

 

 

Ad Spor 2: Rollemodeller og social mobilitet

Studievalg er projektleder

Målgruppen:

 • unge, der kommer fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder 2-sprogede.
 • drenge i udkantsområderne.

 

Aktiviteter:

 • uddannelse af 30 rollemodeller fra ovennævnte målgrupper.
 • oplæg på 80 gymnasiale institutioner i hele regionen i samarbejde med studievalg.
 • udvikling af nye mødesteder for ung-til-ung kommunikation, f.eks. via ungdomsskolen, rollemodellerne inddrages her.
 • minimum 4 videospots med rollemodeller fra uddannelsesfremmede miljøer - formidles via unge-portalen.

 

Ad Spor 3: Virtuelle communities

UCL er projektleder

Målgruppen:

 • unge, der i stigende grad deltager aktivt i virtuelle fællesskaber, hvor de fortæller om sig selv og hinanden, og hvor de deler personlige erfaringer og viden.
 • unge der føler rammerne i regionen er for snævre, og som via nettet forsøger at skabe sig netværk og identitet

 

Aktiviteter:

 • udvikling af et koncept med dogmeregler for videoproduktion i samarbejde med de unge
 • udvikling af et website, hvor unge fra de udvalgte uddannelsesområder kan oploade personlige profiler med egne videoklip.
 • udarbejdelse af sjove og skæve videospots. Fælles for alle videoerne er, at de formidles via ung-til-ung kommunikation udfra principperne om viral markedsføring (via de unges egen sms og mail). – formidles også via unge-portalen.
 • minimum 14 videospots skal produceres i første omgang.

 

 

Desuden produceres 4 temahæfter, der formidler viden fra hele projektet og en afsluttende evalueringsrapport. Alle interesserede uddannelsesinstitutioner i hele regionen inviteres til at deltage i projektet via et kick-off seminar.

 

Effekt

Den forventede effekt er:

 • en samlet forøgelse på 5% i både ansøger og optagelsestallene målt i 2010 i forhold til tallene i 2008.
 • at andelen af 25-34 årige med LVU- og MVU uddannelser i Region Syddanmark stiger fra 19,8% på nuværende tidspunkt til 21,5% i år 2010.

 

Budget

Der ansøges om 9.615.000 kr., hvilket er 73,7% af det totale budget. Egenfinansieringen er på 8%, den resterende del er ekstern finansiering. Det ansøgte beløb fordeler sig næsten ligeligt på de 3 spor med ca. 1,4 mio. kr. på hver samt 5,5 mio. kr. til hovedsporet og projektledelse.

 

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

 • at projektet understøtter Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategie idet de enkelte spor i sig selv og især kombinationen af de tre spor har en effekt på målsætningen om, at 50% af de unge får en videregående uddannelse.
 • at der skabes en markant anderledes måde at kommunikere med de unge på, som kan være identitetsskabende for den enkelte og derved opnå en effekt.
 • at der i høj grad er tale om nytænkning i forhold til unge-portalen samt spor 1 og spor 3. Rollemodeller (spor 2) har været benyttet tidligere med gode erfaringer, men ikke i denne udstrækning, der er derfor her tale om udvikling af en tidligere benyttet metode.
 • at der er gode muligheder for at videreføre unge-portalen og spor 3 efter projektets udløb samt mulighed for at inddrage alle videregående uddannelsesinstitutioner på længere sigt.

 

Det anbefales, at der gives et tilskud fra uddannelsespuljen på 9.615.000. kr. Det er en forudsætning at ansøger overfor regionen afgiver del-evalueringer af projektets fremdrift i forhold til forventede effekter og aktiviteter hvert halve år, juni og november 2009 samt juni 2010.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at projektet modtager 9.615.000 kr. i støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

24.    Ansøgning til Uddannelsespuljen fra Esbjerg Handelsskole

Sagsnr:

08/16883

Resumé

Esbjerg Handelsskole har ansøgt Region Syddanmarks uddannelsespulje om 2.669.000 kr. til projekt "Innovative undervisningsmetoder på HTX STX OG HHX i RSD". Projektet vil gennem en række intensive camps med fokus på elevers kreative, innovative og internationale kompetencer styrke elevernes uddannelsesincitament. Dette skal få flere af deres studenter til at tage en videregående uddannelse. Projektet har deltagelse af skoler fra hele den Syd- og Sønderjyske region. Alle regionens skoler inviteres til at deltage. De studerende vil blive stillet overfor konkrete opgaver, som skal løses via anvendelse af kreative og innovative kompetencer. Projektet skal løbe fra januar 2009 til december 2009. Projektet indstilles til tilsagn om støtte på 2.669.000 kr.

Sagsfremstilling

Projektet vil gennem afholdelse af forskellige korte intensive camps og via udviklingen af to nye uddannelsesforløb sætte fokus på anvendelse af de kreative og innovative kompetencer i undervisningen. Virksomheder deltager på camps’ene og præsenterer deltagerne for forskellige problemstillinger, som skal løses ved at tænke kreativt og innovativt.

Aktiviteter og resultater af projektet

 1. 4 stk. Solution Camp og 4 stk. International Challenge Camp, hvor eleverne bliver stillet overfor virksomhedernes problemstillinger. Eleverne skal skrive en ansøgning og udvælges for at deltage på camps’ene
 2. Uddannelse af lærerne i Solution Camp og International Challenge Camp
 3. En toolbox med guide og video til afholdelse af nævnte camps
 4. 4 Innovationsdage for op til i alt 1200 studerende omhandlende brugerdreven innovation, samt guide til innovationsdag. Disse dage er for alle interesserede elever på de deltagende skoler
 5. Et online innovationsspil "Science City"
 6. En videnrapport med nyindsamlet viden samt et endnu ukendt produkt/produkter

Effekt/succeskriterier

 1. Mindst 80 % af de deltagende studerende på Camps’ene skal angive, at de har fået styrket deres innovative kompetencer.
 2. Mindst 80 % af de deltagende undervisere på Camps’ene skal vurdere, at de studerendes innovative kompetencer er blevet styrket.
 3. Mindst 80 % af de deltagende virksomheder på Camps’ene skal vurdere forløbet relevant i forhold til de kompetencer, de efterspørger hos deres medarbejdere
 4. Mindst 90 % af de studerende skal vurdere, at forløbet har styrket deres lyst til at læse videre.

Budget

Det samlede budget for projektet er på 3.521.000 kr. Heraf ansøges Region Syddanmarks uddannelsespulje om 2.669.000 kr. De sidste 852.000 kr. er egenfinansiering.

Administrationens vurdering:

 

Det vurderes:

 • at projektet understøtter Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategi ved at øge de kreative og innovative kompetencer hos de deltagende elever.
 • at tilegnelsen af de kreative og innovative kompetencer skal styrke de unges videreuddannelseslyst, og dermed støtte op omkring 50 % målsætningen angående videregående uddannelse.
 • at projektet har stor regional spredning, da der afholdes camps i hele regionen, hvilket ligeledes øger samarbejdet mellem regionens uddannelsesinstitutioner. Projektet øger samtidig samarbejdet med regionens virksomheder, hvilket stiller de studerende overfor virkelighedsnære oplevelser, som de kan bruge fremadrettet i deres videre uddannelsesforløb.
 • at projektet bidrager til nyudvikling ved at udvikle innovative forløb, der ikke før er blevet prøvet i forhold til ungdomsuddannelserne.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at projektet modtager 2.669.000 kr. i støtte fra Region Syddanmarks udannelsespulje.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

25.    Ansøgning til Uddannelsespuljen fra VUC Kolding

Sagsnr:

08/14406

Resumé

VUC Kolding har søgt uddannelsespuljen om 4.102.810 kr. til projektet "Tæt på uddannelse – VUC i boligområder". Projektet har til formål at flere unge får en grundlæggende uddannelse og fastholdes i fortsat uddannelse. Projektet har specielt fokus på unge med svage sociale eller kulturelle forudsætninger. Derudover vil projektet fremme livslang læring og uddannelseslyst med fokus på voksne. Projektet henvender sig til beboere i stærkt belastede boligområder i fem udvalgte byer – Odense, Nyborg, Vejle, Kolding og Fredericia og involverer primært VUC Fyn, VUC Vejle og VUC Fredericia. Projektet skal løbe fra 1. januar 2009 til 1. januar 2012. Ansøgningen indstilles til afslag.

 

Sagsfremstilling

Projektet vil etablere uddannelses- og vejledningsmuligheder i boligområder, nyudvikle informations-/kommunikationsmåder og udvikle materialer og tilrettelæggelsesformer til motivation, uddannelser og fastholdelse.

 

Følgende aktiviteter og resultater af projektet er planlagt:

 • Etablering af uddannelsestilbud herunder: FVU læsning, regning, IT, engelsk, ordblindeundervisning, dansk som 2. sprog, samfundsfag. Afprøvning af forskellige undervisningsformer.
 • Etablering af et åbent vejledningstilbud i boligområderne.
 • Netværk mellem beboerforeninger og voksen- og ungdomsuddannelser.
 • Afholdelse af informationskampagner og udvikling af informationsmodel, 4-6 forskellige kampagner i hvert boligområde.
 • Udvikling af 10 tematiske undervisningsforløb, herunder udviklingen af undervisningsmaterialer der inddrager målgruppens dagligdag i undervisningen. Beboerne vil blive inddraget i udarbejdelsen af materialerne.
 • Udvikling af en uddannelse for uddannelsesambassadører.
 • Udvikling af en håndbog og anden erfaringsspredning

 

Effekt

Den forventede effekt er:

 • 900 personer gennemfører et uddannelsesforløb i løbet af projektets løbetid.
 • Der vil blive udbudt 130 uddannelsesforløb.
 • 60 uddannede uddannelsesambassadører.
 • 300 personer har besøgt vejledningen.
 • Afholdelse 50 informationsmøder/events.

 

Budget

Projektet har et samlet budget på 10.764.136 kr., hvoraf de 4.102.810 kr. er ansøgt Region Syddanmarks uddannelsespulje. Der er en egenfinansiering på 6.691.326 kr.

 

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

 • at vejledningsaspektet og informationskampagnerne udgør en væsentlig del af projektet. Vejledning og information anses som nogle af de opgaver som VUC har i forvejen. Projektets aktiviteter er derfor ikke supplerende til de aktiviteter der allerede findes, 
 • at projektet som helhed ikke er et udviklingsprojekt, da den største del af aktiviteterne ikke vurderes at være nye og nyudviklede. Det skitserede undervisningstilbud er allerede afprøvet jvf. den indsendte idébeskrivelsesskabelon.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at ansøgningen modtager afslag.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

26.    Ansøgning til Uddannelsespuljen fra Vejle Handelsskole

Sagsnr:

08/15754

Resumé

Vejle Handelsskole har søgt uddannelsespuljen om 8.147.000 kr. til projektet "InnoKomp 2.0". Projektet har til formål at fremme de kreative og innovative kompetencer hos unge i gymnasiale uddannelser. Ved at eksperimentere med nye web 2.0 læringsformer vil projektet sætte fokus på, hvordan elever sammen med deres lærere udvikler læringsmetoder og læringsrum. Projektet vil nedbringe frafald, forbedre uddannelserne og gøre dem mere attraktive og derudover hæve det generelle uddannelsesniveau. Projektet er baseret på et netværk med følgende partnerskoler som skal være projektets nøgleaktører: Tornbjerg Gymnasium, Rosborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole (HHX & HTX), Varde Handelsskole, IBC Kolding, Esbjerg Handelsskole, Vejle Tekniske Gymnasium. Projektperioden løber fra 1. december 2008 til 30. juni 2010. Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Projektet er delt op i følgende 9 faser:

 

1. Udviklingsfase

Innovationsmålsætninger og måleværktøj. Beskrivelse af redskaber.

I denne fase udarbejdes endvidere et katalog over relevante hjælperedskaber (metoder, værktøjer)

 

2. Situationsanalyse

Første innovationsmåling. Der gennemføres en innovationsmåling (situationsanalysen) på de medvirkende skoler.

 

3. Inspirationskonference - 1

På konferencen fremlægges hovedresultaterne af 1. innovationsmåling og der sættes fokus på "best practice". Inspirationskataloget fremlægges. Skolernes udviklingsarbejde starter med at relevante metoder (kreative teknikker mv.) og værktøjer (web 2.0 mv.) præsenteres og skolerne formulerer egen indsats

 

4. Innovativt udviklingsarbejde på skolerne

De involverede klasser arbejder gennem resten af perioden med udvikling af metoder og værktøjer. Der gennemføres undervisningsforløb, hvor de udviklede metoder og værkstøjer tages i brug.

 

5. Fremdriftsanalyse

Anden innovationsmåling.

 

6. Inspirationskonference - 2

Resultaterne fra 2. innovationsmåling og deltagernes erfaringer drøftes på et refleksionsseminar.

 

7. Innovativt udviklingsarbejde på skolerne

Der gennemføres undervisningsforløb, hvor de udviklede metoder og værktøjer tages i brug.

 

8. Resultatmåling

Den tredje innovationsmåling skal primært konstatere 2 forhold:

 • Har eleverne på afgørende vis fået kreative og innovative kompetencer, som primært kan tilskrives projektets indsats?
 • Har skolerne udviklet en mere innovativ kultur, som også fremover vil sikre udvikling af innovative kompetencer?

 

9. Evaluering – debriefing (færdiggørelse af materialekatalog)

 

Der udvikles i projektet følgende produkter:

 

1. Et materialekatalog indeholdende:

-          Kompendium om Web 2.0. teknologier: baggrundslitteratur med fokus på nye læringsformer

-          Målingsværktøj: opsamling på målingsresultatet på skolerne: status på skolen – hvordan flytter skolen sig udviklingsmæssigt – hvilke prioriterede undervisningstiltag skal igangsættes?

-          Beskrivelse af nye undervisningstiltag: planlægning, gennemførelse og evaluering

-          Beskrivelser af nye læringsmetoder

-          En forskerrapport om skolemiljøer

 

2. 10 Tv-udsendelser (også på DVD) indeholdende:

-          sekvenser fra evaluering af målinger på skolerne, innovativt udviklingsarbejde på skolerne, hvor man følger lærerne og eleverne på skolerne, når nye undervisningsforsøg gennemføres

-          interview med lærere og elever: undervisningsevaluering

-          sekvenser fra udviklingsworkshops og konferencer

-          interview med skoleledere og projektets tilknyttede konsulenter

 

Effekt

Projektets sigte er resultater på 3 planer: Det regionale plan (øget samarbejde og udvikling), det skolemæssige plan (organisationsudvikling) og det individuelle plan (kompetencer hos eleverne).

 

 • Gymnasierne har intensiveret samarbejdet i regionen med henblik på at udvikle nye kompetencer hos eleverne, primært kreative og innovative kompetencer.
 • Gymnasierne bliver bedre til at fremme kreative og innovative kompetencer i kraft af andre læringsmiljøer (web 2.0).
 • Et antal gymnasier har implementeret web 2.0 teknologier som en del af læringsrum og kompetenceudvikling.
 • Kvaliteten i de gymnasiale uddannelser er hævet i kraft af innovative læringsrum.
 • De unges trivsel i ungdomsuddannelserne er hævet i kraft af, at læringsrum og ungdomskultur smelter mere sammen.
 • De unge har fået kreative og innovative kompetencer, som er større end sammenlignelige grupper.
 • Projektet medvirker til at nedbringe frafald og øge optag på ungdomsuddannelserne.

 

Budget

Projektet søger uddannelsespuljen om 8.147.000 kr. støtte. Egenfinansieringen fra skolerne er på 5.640.000 kr.

 

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

 • at projektet er ambitiøst, idet det udvikler nye IT-baserede læringsmetoder i samarbejde med mange skoler. Herigennem kan elevernes inddrages og aktiveres i undervisningen på nye og hidtil ukendte måder, og der kan skabes mere attraktive læringsmiljøer, som er med til at nedbringe frafald og øge optag på ungdomsuddannelserne.
 • at partnerskabet er baseret på et bredt regionsdækkende netværk og ansøgeren er blandt de førende faglige eksperter på innovationsområdet i Danmark.
 • at effekten af projektet er for lav i forhold til budgettets størrelse og i forhold til andre indkomne projekter.

    

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at ansøgningen modtager afslag.

 

Administrationen går i dialog med ansøger mhp. videreudvikling af projektet

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

27.    Ansøgning til Uddannelsespuljen fra Tietgenskolen

Sagsnr:

08/16105

Resumé

Tietgenskolen/Janus Integrator har i samarbejde med lærer- og pædagoguddannelserne på Sydfyn og i Jelling søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om i alt 4.578.000 kr. til projektet "WOW-Faktor". Projektet vil oprette et basisår bestående af Gymnasiale Suppleringskurser og moduler fra de videregående uddannelser med fokus på kreative kompetencer. Målgruppen er unge med en gymnasial uddannelse, der ikke har påbegyndt en videregående uddannelse. Formålet er at sikre øget optag på de deltagende videregående uddannelser. Projektet skal løbe fra 1. januar 2009 til 31. juli 2012. Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Projektet har for det første til formål at øge optaget på videregående uddannelser med kreative elementer, først og fremmest lærer- og pædagoguddannelserne på Sydfyn og i Jelling. For det andet forventes projektet at øge gennemførselsprocenten på disse videregående uddannelser.

Projektet vil etablere et basisår med fokus på de kreative fag. Basisåret skal dels indeholde Gymnasiale Suppleringskurser i fagene billedkunst, musik og idræt på B-niveau samt medie på C-niveau. Disse fag kræves for at kunne vælge tilsvarende linjefag på læreruddannelsen, og på nuværende tidspunkt kan det ikke lade sig gøre at følge mere end 1-2 af fagene på samme tid. Projektet sikrer samtidig, at disse fag faktisk bliver udbudt på hhv. Sydfyn og i Jelling. Derudover indgår der i basisåret moduler af en uges varighed fra hver af de videregående uddannelser. Planlægningen af modulerne foregår i samarbejde med de videregående uddannelser, og har til formål at give kursisterne et praktisk indblik i de konkrete studier. Endelig vil kursisterne modtage studieforberedende vejledning samt vejledning om mulighederne for at anvende deres kreative kvalifikationer indenfor eksempelvis lærer-, pædagog- eller medieuddannelsen og efterfølgende på arbejdsmarkedet.

Som partnere i projektet indgår lærer- og pædagoguddannelsen på Skaarup University College Lillebælt (UCL), lærer- og pædagoguddannelsen på Jelling UCL, Den Frie Lærerskole, Oure Kostgymnasium, UU-center Sydfyn, UU-center Vejle og Station Next – Filmvæksthuset. Studievalg Fyn, Studievalg Sydjylland og Film Fyn indgår som netværksdeltagere.

Man planlægger at gennemføre 3 forløb på Sydfyn og 2 forløb i Jelling. Ansøger forventer at 60-120 kursister i løbet af projektperioden gennemfører WOW-faktor.

Effekt:

Det forventes at mindst 80 % af kursisterne kommer ind på en videregående uddannelse. Derudover forventes projektet at medføre et synligt meroptag i de berørte områder, at der sker et synligt fald i frafaldet på de videregående uddannelser, som kursisterne søger ind på samt at kreative unge fastholdes i lokalområdet og kan være med til at skabe vækst.

Budget:

Projektets samlede budget er 9.078.000 kr. Uddannelsespuljen ansøges om 4.578.000 kr., mens ansøgers egenfinansiering er 4.500.000 kr. i form af de faste taxameterbidrag til gennemførelse af de gymnasiale suppleringskurser. Dermed ligger egenfinansieringen på ca. 50 %.

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

 • at projektet understøtter Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategi, idet det vurderes at have effekt på optaget på videregående uddannelser. Der er samtidig tale om uddannelsesområder, hvor analyser viser, at der i fremtiden vil blive mangel på arbejdskraft, og basisåret med fokus på de kreative fag giver mulighed for at introducere bl.a. lærer- og pædagoguddannelsen til målgrupper, som ikke umiddelbart ville gå den vej.
 • at effekten af projektet er for lav i forhold til budgettets størrelse og i forhold til andre indkomne projekter.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at ansøgningen modtager afslag.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

28.    Ansøgning til Uddannelsespuljen fra Odense Tekniske Skole

Sagsnr:

08/16796

Resumé

Odense Tekniske Skole søger 300.000 kr. støtte til projektet "Belysning af globaliserings- og kulturmødeprocesser". Projektets overordnede formål er at forebygge frafald af unge, med særlig henblik på unge med anden etnisk baggrund end dansk, som er tilknyttet uddannelse i det samlede uddannelsesbillede efter folkeskolen. Aktiviteterne består i at uddanne 12 specialfaglærere indenfor Globale Kulturelle kompetencer, med særlig henblik på mellemøstlige religioner, kultur, tradition og sædvaner. Disse kompetencer skal medvirke til at nedbringe frafald. Projektet skal løbe fra 1. januar 2009 til 31. december 2010. Ansøgningen indstilles til afslag.  

Sagsfremstilling

Projektets hovedaktivitet består af uddannelsen af 12 specialfaglærere indenfor Globale Kulturelle kompetencer med særligt henblik på mellemøstlige religioner, kultur, tradition og sædvaner.

Eksempelvis kan nævnes:

 • en grundig indføring i mellemøstlig livsform, religion, kultur, tradition og sædvaner
 • en redegørelse af globaliserings- og kulturmødeprocesser og deres identitetsskabende betydning
 • mellemøstlige tilværelsesfortolkninger

 

Effekt

Projektet skal medvirke til at nedbringe frafald på ungdomsuddannelserne.

 

Budget

Projektet søger om 300.000 kr. i støtte fra uddannelsespuljen. Der bidrages ikke med egenfinansiering.

 

Administrationens vurdering:

Der vurderes:

at projektet ikke støtter op om Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategi. Projektet inddrager ikke eleverne, da hovedaktiviteter består i almindelig kompetenceudvikling af underviserne.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at ansøgningen modtager afslag.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

29.    Ansøgning til Uddannelsespuljen fra EUC Syd

Sagsnr:

08/16909

Resumé

EUC-Syd i Sønderborg har søgt Region Syddanmarks uddannelsespulje om i alt 3.788.033 kr. til projektet "Kompetenceudvikling af medarbejdere på erhvervsskoler i region Syddanmark". Projektet vil lære medarbejdere på erhvervsskolerne at give eleverne de nødvendige søgekompetencer for at få den ønskede læreplads. Medarbejderne skal certificeres i lærepladssøgningsværktøjet PRAKTIKPARAT. På lang sigt er det intentionen at brugen af redskabet vil øge fuldførelsesprocenten for erhvervsskolerne. Projektet skal løbe fra 1. januar 2009 til 1. august 2011. Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Projektet vil gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for undervisere, praktikpladskonsulenter og studievejledere på erhvervsuddannelserne. Forløbet skal certificere medarbejderne i brugen af lærepladssøgningsværktøjet PRAKTIKPARAT.

Projektet vil ændre på de procedurer og metoder, erhvervsskolerne bruger i dag og dermed give eleverne de nødvendige søgekompetencer, så de kan få den ønskede praktikplads. Projektet forventes at øge antallet af lærepladser på erhvervsuddannelserne permanent og generelt og derved øge gennemførselsprocenten.

I alt 17 ud af de 19 erhvervsskoler i regionen har tilkendegivet, at de vil deltage i projektet med medarbejdere til kompetenceforløbet.

Projektets milepæle omfatter således:

 • information af organisationen på skolerne
 • certificering af 2-6 undervisere pr skole
 • gennemførelse af minimum 2 hold a 12 elever pr skole i PRAKTIKPARAT
 • evaluering på skolerne ved CABI (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats)

 

Effekt/ succeskriterier

Ansøger oplyser at det vil være relevant at måle på nedenstående punkter, uden at de angiver nogle konkrete succesmål:

 • antal certificerede undervisere pr. skole og totalt
 • antal indgåede lærepladskontrakter
 • antal godkendte nye virksomheder
 • antal virksomhedskontakter
 • fuldførelsesprocent

 

Budget

Det samlede budget er på i alt 5.071.073 kr. og heraf søges uddannelsespuljen 3.788.033 kr. Skolerne bidrager med medarbejdernes timer i et omfang på i alt 1.283.040 kr. svarende til en egenfinansiering på 25.3 %.

 

Administrationens vurdering

Det vurderes:

 • at projektet ikke lever op til Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategis krav om udvikling, idet det skønnes ikke at være supplerende ift. skolernes ordinære arbejde.
 • at projektet ikke lever op til Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategiens krav om udvikling idet PRAKTIKPARAT allerede er afprøvet og erfaringer er indhentet ifm. bl.a. implementeringen.
 • projektet søger endvidere om midler til opkvalificering af lærere m.fl., hvor Region Syddanmarks uddannelsespulje ikke yder midler til projekter, der udelukkende finansierer efter- og videreuddannelse ud over faglært niveau.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at ansøgningen modtager afslag.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

30.    Ansøgning til Uddannelsespuljen fra Hansenberg

Sagsnr:

08/14108

Resumé

Erhvervsskolen Hansenberg i Kolding har søgt uddannelsespuljen om 3.802.840 kr. til projektet "Øget optag og fastholdelse af elever på ungdomsuddannelser via fokus på sundhed og energigivende livsstil". Projektet vil anvende den nyeste viden om sammenhængen mellem sundhed og læring til at reducere frafaldet med 50 elever årligt og øge optage med 30 elever årligt. Projektet skal løbe fra oktober 2008 til medio 2010. Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Adskillige undersøgelser har påvist træning, kost og søvns store betydning for det enkelte menneskes energiniveau, selvværd, trivsel, engagement, motivation og evne til at lære nyt. Projektet vil anvende denne viden til at mindske frafaldet og øge optag på ungdomsuddannelserne. Der vil blive udviklet en sund skole, der integrerer sund praksis på hele skolen, som efterfølgende kan kopieres af andre skoler.

Følgende aktiviteter er planlagt:

 • Kompetenceudvikling af lærerne i forhold til at fungere som rollemodeller for en sund og energigivende livsstil
 • Udvikling af undervisningsmateriale med fokus på sundhed
 • Sundhedsprofiler og individuelle handlings- og træningsplaner for både elever og lærere
 • Motion og træning i skoletiden
 • Kostvejledning
 • Rygestop- og misbrugskurser
 • Mental træning til eleverne

 

Som resultat af udviklingsarbejdet vil der ved projektets afslutning foreligge:

 • En drejebog for implementering af en sund og energigivende skole med konkrete beskrivelser af de udviklede metoder
 • DVD som visuelt formidler metoderne til at skabe en Sund Skole
 • Visuelt materiale på skolernes hjemmesider om projektet
 • Artikler i fag- og ugeblade om projektet
 • Happenings i forhold til folkeskolerne, så projektets elever bliver ambassadører
 • Konference om projektets resultater og erfaringer

 

Effekt

Den forventede effekt er en reduktion af frafaldet med 50 elever i alt og et øget optag på i alt 30 elever på de to skoler om året. I 2007/2008 var frafaldet på Hansenberg ca. 160 elever ud af de i alt 497 elever på grundforløbet, det svarer til 32 %. På BC Syd har der været et lignende stort frafald. Dette forventes reduceret med 30 elever på Hansenberg og 20 elever på BC Syd. Derudover forventes der et øget optag på 20 elever per år på Hansenberg og 10 elever per år på BC Syd.

Budget

Projektet har et samlet budget på 5.195.500 kr. og søger 3.800.000 kr. fra uddannelsespuljen. Ansøger bidrager selv med en medfinansiering på 1.395.000 kr. i form af timer. Herudover investeres ca. 1.000.000 kr. i faciliteter til understøtning af fysiske aktiviteter på de to skoler.

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

 • at projektet har en effekt på målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. På de to skoler vil der ske en reduktion af frafaldet og et øget optag.
 • at der er mulighed for at overføre projektets metoder og erfaringer til andre skoler.
 • at der er tale om nyudvikling. Projektet omsætter ny viden om sundhed og læring til at udvikle nye metoder til at mindske frafaldet.
 • at projektets store svaghed er, at det mangler et bredere regionalt samarbejde.

Det vurderes, at ansøgningen bør modtage afslag. Under forudsætning af at regionsrådet vedtager de nye kriterier i forhold til Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategi den 15. december 2008, vil administrationen kontakte ansøgeren med henblik på at videreudvikle projektet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at ansøgningen modtager afslag.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

31.    Indstillede projekter til regionsrådet fra Vækstforums møde den 26. november 2008, samt Vækstforums økonomioversigt

Sagsnr:

08/3851

Resumé

Vækstforum behandler på sit møde den 26. november 2008 en række ansøgninger vedr. tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandler på sit møde den 26. november 2008 ansøgninger vedr. følgende projekter om indstilling til regionsrådets bevilling af tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Til Vækstforums møde er det bl.a. indstillet, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges følgende maksimumbeløb til følgende projekter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

INITIATIV 4+7: OPLEVELSESØKONOMI – UDVIKLING AF NYE FORRETNINGSOMRÅDER

Projektet Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet støttes med 5.171.000 kr.

Projektet Leg&Læring – Kids’n Tweens Lifestyle støttes med 7.833.612 kr.

 

INITIATIV 15: IVÆRKSÆTTERI – VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

Projekt Expand støttes med 1.486.713 kr.

 

Det gælder for alle ansøgningerne, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor det foreslås at sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Ønskes yderligere oplysninger eller materiale om de enkelte projekter kan der rettes henvendelse til Vækstforumsekretariatet.

VÆKSTFORUMS ØKONOMIOVERSIGT, INKLUSIV OVERSIGT OVER RESTERENDE MIDLER

 

Oversigten er opgjort på baggrund af de forventede indstillinger til Vækstforums møde 26. november 2008

 

 

 

 

 

 

Indstillede og bevilgede midler fordelt på finansieringskilde 2007 og 2008 (i DKK)

 

Indstilling 26/11-2008

Indstillet i alt 2007-2008

Bevilget pr. 11/11-2008

Budget 2007+2008

Rest 2007+2008

Regionale Erhvervs-udviklingsmidler

49.665.783

172.930.211

172.930.211

175.057.000

2.126.789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Vækstforum indstiller til regionsrådet, at følgende ansøgninger modtager følgende tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

INITIATIV 4+7: OPLEVELSESØKONOMI – UDVIKLING AF NYE FORRETNINGSOMRÅDER

Projektet Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet støttes med 5.171.000 kr.

Projektet Leg&Læring – Kids’n Tweens Lifestyle støttes med 7.833.612 kr.

Projektet Gram Slots kulturarvslaboratorium – en fyrtårns- og partnerstrategi støttes med 633.000 kr.

 

INITIATIV 15: IVÆRKSÆTTERI – VÆKSTIVÆRKSÆTTERE INDEN FOR KLYNGERNE

Projekt Expand støttes med 1.486.713 kr.

Det gælder for alle ansøgningerne, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor det foreslås at sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

32.    Syddansk turisme - strategi og resultatkontrakt

Sagsnr:

08/17321

Resumé

Der er skrevet udkast til resultatkontrakt mellem Region Syddanmark og Syddansk Turisme. Kontrakten forventes godkendt på Vækstforums møde den 26. november 2008.

Sagsfremstilling

Syddansk Turismes strategi danner grundlaget for de kommende fire års arbejde med turismeudvikling i den syddanske region. Den lægger op til en mere målrettet og fokuseret satsning på en turisme, som fokuserer på indhold, læring og værdiskabelse – både i oplevelser og på bundlinjen. Strategien fokuserer på indsatsområderne "Leg og læring", "Det gode, sunde liv", "Mødeinnovation", "Oplevelsernes Academy" (kompetenceudvikling) og "Syddansk Turisme som omdrejningspunkt".

Til støtte for udmøntningen af strategien indgås en resultatkontrakt mellem Syddansk Turisme og Region Syddanmark efter indstilling fra Vækstforum. Resultatkontrakten indeholder en aftale om de mål og indsatser, som Syddansk Turisme skal gennemføre med regionale midler og med supplerende finansiering, samt effektmål og indikatorer på opnåelse af målene i aftalen.

Aftalens partnere udgøres af Fonden Syddansk Turisme og Region Syddanmark. Region Syddanmark er repræsenteret ved Vækstforum og regionsrådet i forening, idet begge instanser skal tilslutte sig aftalen.

Kontrakten opstiller otte mål for Syddansk Turismes arbejde med en, årlig finansiering på 7.024.000 kr. Finansiering vil blive pristalsreguleret løbende. Målene er opdelt i to kategorier: A. Mål for værditilvækst og omsætning og B. Mål for samarbejde, udvikling og synlighed i indsatsen. I kontrakten reguleres ligeledes for hvert mål, hvorledes og af hvem den konkrete måling foretages, samt at målene evalueres årligt.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 18. november 2008, og anbefaler over for regionsrådet, at resultatkontrakten mellem Syddansk Turisme og Region Syddanmark godkendes samt at Syddansk Turismes strategi tages til efterretning.

Til Vækstforums møde den 26. november 2008 er der til Vækstforum forelagt følgende indstilling:

at resultatkontrakten mellem Syddansk Turisme og Region Syddanmark godkendes,

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Syddansk Turisme bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 7.024.000 kr. for hvert af årene 2009, 2010 og 2011, i alt 22.405.671 kr. efter pristalsregulering,

at Syddansk Turismes strategi tages til efterretning.

Indstilling

Vækstforum indstiller til regionsrådet:

at resultatkontrakten mellem Syddansk Turisme og Region Syddanmark godkendes,

at Syddansk Turisme bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 7.024.000 kr. for hvert af årene 2009, 2010 og 2011, i alt 22.405.671 kr. efter pristalsregulering,

at Syddansk Turismes strategi tages til efterretning.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

LINK: Syddansk Turisme.

32.b - Resultatkontrakt

 

 

 

33.    VisitDenmarks udkast til fælles strategi for dansk turisme

Sagsnr:

08/17324

Resumé

VisitDenmarks bestyrelse ønsker at samle opbakning til en fælles strategi for dansk turisme for derigennem at skabe et stærkere offentligt turismefremmesystem. Strategien er sendt i høring i november/december 2008, og forventes vedtaget af bestyrelsen i VisitDenmark den 22. december 2008.

Sagsfremstilling

VisitDenmark indledte i foråret 2008 et arbejde med udarbejdelsen af en ny, fælles turismestrategi. Danmark taber i øjeblikket markedsandele på et marked, som er i vækst og globalt stærkt konkurrenceudsat. Strategien skal medvirke til en styrket, koordineret og fokuseret indsats i udviklingen af dansk turisme. Turismeerhvervets betydning for lokal, regional og national udvikling er stor, og Danmark har både fundamentet og potentialet for at udnytte væksten i dette marked. Den centrale målsætning er at få skabet øget værditilvækst i erhvervet.

Der har i løbet af året været dialog og en række forberedende møder på administrativt niveau mellem bl.a. VisitDenmark, regionerne og turismeselskaberne, ligesom KL, erhvervet og andre interessenter har været inddraget. VisitDenmark har også holdt møder på politisk niveau med regionerne, vækstfora og turismeselskaberne ved formænd, formandskaberne og direktørerne.

Danske Regioner har i dialog med regionerne udarbejdet et oplæg til vækststrategi for dansk turisme – Danmarks Nye Turisme. Oplægget udgør regionernes fælles indspil til VisitDenmarks strategiarbejde.

VisitDenmarks udkast til fælles strategi er sendt i høring og høringsfasen udløber 10. december 2008, hvorefter den forventes vedtaget af bestyrelsen i VisitDenmark i december 2008. Strategien er på dagsordenen på Vækstforums møde den 26. november 2008. På opfordring fra det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde er der udarbejdet et udkast til høringssvar.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde har drøftet VisitDenmarks udkast til fælles strategi på møde den 18. november 2008, og anbefaler over for regionsrådet, at den fælles strategi tages til efterretning samt at udkastet til høringssvaret vedr. den fælles strategi for dansk turisme godkendes.

Indstilling

Det indstilles, at forretninsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at VisitDenmarks udkast til fælles strategi tages til efterretning,
 • at udkastet til høringssvaret vedr. den fælles strategi for dansk turisme godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

34.    Tilskud til Det Syddanske Bruxelles-kontor 2009-10

Sagsnr:

07/5310

Sagsfremstilling

Vækstforum for Region Syddanmark besluttede på sit møde den 13. marts 2007 at indstille Foreningen "EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – EUSD" repræsenteret ved Det Syddanske Bruxelleskontor til en samlet støtte på 3.557.000 kr. pr. år i 2007 og 2008 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionsrådet tiltrådte indstillingen den 16. april 2007.

Tilskuddet blev udbetalt under forudsætning af, at kommunerne medfinansierede et tilsvarende beløb. Tilskuddet blev betinget af, at det Syddanske Bruxelles-kontor løser opgaver ifølge § 1 i vedtægterne for "Foreningen EU og Internationalt samarbejde i Syddanmark" samt ifølge en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne.

Resultatkontrakten blev vedtaget på Vækstforums møde den 11. september 2007. Den omhandler de serviceydelser, foreningen tilbyder til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Som en del af resultatkontrakten forpligtede Det Syddanske Bruxelles-kontor sig til at stille sig til rådighed for en ekstern evaluering af Det Syddanske Bruxelles-kontor medio 2008 inden den nuværende kontrakts udløb. Sekretariatet har bedt Deloitte om at udarbejde evalueringen i henhold til resultatkontrakten. Evalueringen indeholder bl.a. en liste over EU-ansøgninger i 2007 og 2008, der har fået tildelt støtte som et resultat af Vækstforums og Regionsrådets bevilling til foreningen, hvilket Vækstforum har udbedt sig ved tiltrædelsen af indstillingen.

Sammen med evalueringsrapporten fremsættes forslag om forlængelse af tilskud til Foreningen EUSD/ Det Syddanske Bruxelles-kontor for 2009-10. Til det formål vedlægges forslag til resultatkontrakt for 2009-10. Det Syddanske Bruxelles-kontors aktiviteter skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums strategi og målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2009-10.

Til Vækstforums møde den 26. november 2008 er der til Vækstforum forelagt følgende indstilling:

At Vækstforum indstiller til regionsrådet:

at regionsrådet drøfter evalueringen og tager den til efterretning

at regionsrådet på baggrund af evalueringsrapporten bevilger et årligt tilskud på 3.751.229 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i henholdsvis 2009-10 til foreningen EUSD/ Det Syddanske Bruxelleskontor på baggrund af en resultatkontrakt for 2009-10, i henhold til vedtægterne og i overensstemmelse med Vækstforums strategi og handlingsplan. Tilskuddet forudsætter, at kommunerne medfinansierer foreningen med et beløb, der tilsammen modsvarer Region Syddanmarks samlede tilskud. Det forudsættes, at kontoret udarbejder en årlig afrapportering til Vækstforum og Regionsrådet.

Indstilling

Vækstforum indstiller til regionsrådet:

at regionsrådet drøfter evalueringen og tager den til efterretning,

at regionsrådet på baggrund af evalueringsrapporten bevilger et årligt tilskud på 3.751.229 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i henholdsvis 2009-10 til foreningen EUSD/ Det Syddanske Bruxelleskontor på baggrund af en resultatkontrakt for 2009-10, i henhold til vedtægterne og i overensstemmelse med Vækstforums strategi og handlingsplan. Tilskuddet forudsætter, at kommunerne medfinansierer foreningen med et beløb, der tilsammen modsvarer Region Syddanmarks samlede tilskud. Det forudsættes, at kontoret udarbejder en årlig afrapportering til Vækstforum og Regionsrådet.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

35.    Fornyet bemyndigelse til udvikling i yderområder

Sagsnr:

08/17944

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 11. september 2007 at indstille til regionsrådet at bemyndige udviklingsdirektøren til at behandle konkrete ansøgninger om tilskud fra landdistriktspuljen efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. På mødet den 5. november 2007 gav regionsrådet denne bemyndigelse under punkt 19.

I Vækstforums Handlingsplan 2009-10 foreslås det, at der afsættes midler til projektudvikling i regionens yderområder. Derfor foreslås det, at den hidtidige pulje til udvikling i landdistrikterne fremadrettet fokuserer på projektudvikling i yderområderne, som beskrevet i Handlingsplan 2009-10.

Til Vækstforums møde den 26. november 2008 er der til Vækstforum forelagt følgende indstilling:

At Vækstforum indstiller til regionsrådet:

at regionsrådet afsætter en pulje på 3,3 mio. kr. om året fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2009-10 til projektudvikling i yderområderne, som beskrevet i Vækstforums Handlingsplan 2009-10,

at udviklingsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat.

Indstilling

Vækstforum indstiller til regionsrådet:

at regionsrådet afsætter en pulje på 3,3 mio. kr. om året fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2009-10 til projektudvikling i yderområderne, som beskrevet i Vækstforums Handlingsplan 2009-10,

at udviklingsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

36.    Resultat af møde i Kiel med Landdagens erhvervsudvalg m.fl.

Sagsnr:

08/16952

Resumé

Den 22. september 2008 mødtes medlemmer af Særligt udvalg vedr. infrastruktur og Særligt udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde med medlemmer af Landdagens erhvervsudvalg i Kiel og andre nordtyske politikere.  

Sagsfremstilling

På mødet blev det dansk-tyske samarbejde drøftet, og der var en bred udveksling af synspunkter og konkrete forslag til, hvordan det grænseoverskridende samarbejde kan styrkes.

Et af punkterne på dagsordenen var turisme og oplevelsesøkonomi. Her var der enighed om et behov for at en gruppe skal se på samarbejdsmulighederne. Fra syddansk side anbefales det, at et sådant samarbejde sker i tilknytning til Syddansk Turisme.

Derudover blev mulighederne for samarbejde mellem Esbjerg Havn og Hamborg Havn drøftet. Fra tysk side gav flere landdagspolitikere udtryk for interesse i at se og høre om Esbjerg Havn, energivirksomheder i området og byens offshore aktiviteter. I koordinering med Esbjerg kommune arbejder administrationen på at få fastlagt en mødedato m.m. når der er kommet et officielt tysk referat fra mødet med stillingtagen til en videre proces fra Landdagens Erhvervsudvalg.

I forhold til sundhedsområdet blev en række nye samarbejdsmuligheder drøftet. Fra syddansk side blev der bl.a. peget på sundhedsdatanettet, der binder de danske sundhedsaktører sammen og som er en dansk styrkeposition i international sammenhæng. Det samme gør sig gældende inden for Radio Medical, som er skibskaptajners mulighed for at komme i direkte kontakt med danske sygehuslæger.

Endelig blev der på mødet lagt op til, at politikerne skulle mødes igen på et passende tidspunkt i regionshuset i Vejle. Det anbefales, at genbesøget finder sted i løbet af foråret 2009 eller i foråret 2010.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde har drøftet sagen den 18. november 2008. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at regionsrådet i Region Syddanmark og medlemmer af Landdagens erhvervsudvalg m.fl. tilbydes et besøg i Esbjerg med henblik på at høre om Esbjerg Havn, energivirksomheder i området samt offshore aktiviteter i Esbjerg by. Udvalget foreslår herudover, og at der i løbet af foråret 2009 eller i foråret 2010 afholdes et genbesøg for Landdagens erhvervsudvalg m.fl. i regionshuset i Vejle med deltagelse af medlemmer af de særlige udvalg inden for regional erhvervspolitik og infrastruktur. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at regionsrådet i Region Syddanmark og medlemmer af Landdagens erhvervsudvalg m.fl. tilbydes et besøg i Esbjerg med henblik på at høre om Esbjerg Havn, energivirksomheder i området samt offshore aktiviteter i Esbjerg by,
 • at der i løbet af foråret 2009 eller i foråret 2010 afholdes et genbesøg for Landdagens erhvervsudvalg m.fl. i regionshuset i Vejle med deltagelse af medlemmer af de særlige udvalg inden for regional erhvervspolitik og infrastruktur. 
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

37.    Meddelelser

Sagsnr:

08/513

Udvalget

Under punktet blev orienteret om:

- Processen omkring rapporten fra regeringens ekspertudvalg.

Region Syddanmarks bemærkninger til rapporten behandles på det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplanen på akutområdet den 10. december, et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 15. december kl. 12 og regionsrådsmødet samme dag.

- Forretningsudvalget modtager en mundtlig orientering fra FynBus´  ledelse den 17. december.

- Intensivområdet.

 

 

 

LUKKET DAGSORDEN

1.   AMBULANCEUDBUD

Sagsnr:

07/68

Udvalget
Sagen videreføres til regionsrådets møde den 15. december 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 04-12-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring