Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Gennemførelse - akutområdet. Referat 10-12-2008

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato
10-12-2008 Kl. 16:30  - 17:15

Mødested
Sygehuset i Aabenraa

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Bjarne Juel Møller, Per A. Moos Laursen, Søren Salling.

 

Dagsorden

  1. Ekspertpanelets screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner
  2. Meddelelser
  3. Eventuelt

 

 

Sagsnr: 08/18400

1.      Ekspertpanelets screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner

Resumé

Som led i kvalitetsreformen afsatte regeringen i alt 25 mia. kr. i en kvalitetsfond til investeringer i en ny sygehusstruktur.  Udmøntningen af disse midler sker bl.a. på grundlag af indstillingerne fra et ekspertpanel, som har til opgave at vurdere større anlægsprojekter fra regionerne.

Ekspertpanelet er nu kommet med en indstilling vedr. de første 15 mia. kr., hvor Region Syddanmark får 7,2 mia. kr. (inkl. egenfinansiering), heraf 6,3 mia. kr. til nyt syddansk universitetshospital og 0,9 mia. kr. til udbygning på Kolding Sygehus. 

Danske Regioner drøfter inden januar 2009 ekspertpanelets indstilling med regeringen, hvorfor Region Syddanmark skal afgive bemærkninger (høringsbrev) til Danske Regioner i løbet af december.  

Sagsfremstilling

I forlængelse af aftalen om regionernes økonomi for 2008 blev der nedsat et ekspertpanel, som fik til opgave at gennemgå større strukturændringer i sygehusvæsenet som følge af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. akutbetjeningen.

Regeringen afsatte 25 mia. kr. i en kvalitetsfond, som skal bruges til strukturændringer i sygehusvæsenet i perioden 2009 - 2018. Ekspertpanelet har nu vurderet regionernes konkrete større anlægsprojekter i rapporten "Regionernes investerings- og sygehusplaner, screening og vurdering". Her indstiller panelet, at der for Region Syddanmarks vedkommende fastlægges en samlet investeringsramme (totalramme inkl. apparatur og regional egenfinansiering) på 6,3 mia. kr. til Odense Universitetshospital samt en samlet investeringsramme til udbygning af en fælles akutmodtagelse på Kolding Sygehus på 0,9 mia. kr.

Ekspertpanelet indstiller samtidig, at der fastlægges en række forudsætninger for et endeligt statsligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler:

· at der for de prioriterede projekter udarbejdes mere detaljerede projektbeskrivelser mv. inden for de fastlagte samlede investeringsrammer, 

· at der foreligger klare, detaljerede og realistiske planer for, hvordan den præhospitale indsats udvikles i takt med samlingen af sygehusenes opgaver,

· at det i forhold til et endeligt tilsagn vedr. nyt universitetshospital forudsættes, at der ikke etableres en fælles akutmodtagelse i Svendborg,

· at det i forhold til en endeligt tilsagn vedr. Kolding forudsættes en klar beslutning om, at akutindtaget af kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter på Vejle Sygehus ophører med ibrugtagelse af det nye Kolding og,

· at der realiseres en besparelse på driften for de omfattede enheder, som ligger ud over de almindelige løbende produktivitetsforbedringer i sygehusvæsenet. Niveauet fastlægges endeligt i forbindelse med det endelige tilsagn.

Herudover anbefaler ekspertpanelet:

· at regionen efterlever Sundhedsstyrelsens udmeldinger på det akutte område, herunder anbefalingen om visiteret adgang til akutmodtagelser,

· at akutte patienter modtages i en fælles akutmodtagelse, jf. Sundhedsstyrelsens akutrapport og,

· at der besluttes yderligere reduktioner i antallet af sygehusmatrikler.

Ekspertpanelet støtter desuden, at der sker en samling af sygehuse i Sønderjylland og angiver, at befolkningsunderlaget ved udbygning i Aabenraa giver sygehuset en bedre forudsætning for at kunne opretholde en faglig bæredygtighed. Ekspertpanelet indstiller derfor:

· at den samlede løsning for hele Sønderjylland overvejes nærmere, fordi ekspertpanelet først har modtaget oplysningerne herom meget sent i processen. 

Til regionens øvrige projekter anfører ekspertpanelet:

· at Esbjerg-projektet skal revurderes, idet ekspertpanelet ikke finder, at der er behov for så store investeringer, som regionen har lagt op til og, 

· at der ikke er grundlag for etablering af en fælles akutmodtagelse på Svendborg Sygehus.

Danske Regioner har på et bestyrelsesmøde den 27. november 2008 drøftet ekspertpanelets rapport og har i den forbindelse besluttet at indhente regionsrådenes kommentarer til rapporten forud for Danske Regioners drøftelser med regeringen (dvs. inden 1. januar 2009).

Præmisserne i ekspertpanelets rapport vil blive gennemgået på mødet med henblik på en drøftelse af indholdet i det høringsbrev, som regionsrådet efterfølgende skal godkende på regionsrådsmødet den 15. december 2008, og som herefter vil indgå i grundlaget for Danske Regioners drøftelser med regeringen.   

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

 

Udvalget

Et udkast til Region Syddanmarks høringssvar til Danske Regioner blev omdelt.

Det særlige udvalg tilsluttede sig hovedindholdet i udkastet men fandt, at der var behov for at skærpe formuleringerne på en række punkter.

Bilag:

 

 

Sagsnr: 08/413

2.      Meddelelser

Udvalget

Ingen bemærkninger.

 

 

 

 

Sagsnr: 8/413

3.      Eventuelt

Udvalget

Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 12-12-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring