Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 17-12-2008

 

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato
17-12-2008 Kl. 15:00 - 17:05

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Jens Andresen.

Jørgen Bundsgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 3-9.

 

 

Dagsorden

 1. Orientering om FynBus
 2. Indførelse af rejsekort i Sydtrafiks område.
 3. Status for udbygning af intensivområdet
 4. Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2009 - Jordforurening
 5. Kulturpuljen 3 mio. kr. til ét projekt
 6. Studierejse til Rhône-Alpes og Nice for Regionsrådet - program og budget
 7. Orientering om status på udbud af Vestbanen.
 8. Meddelelser
 9. LUKKET PUNKT: Køb af partialobligationer i Toftebo, Vejle

 

 

Sagsnr: 08/8453

1.      Orientering om FynBus

Resumé

På baggrund af udviklingen i FynBus vil konstitueret direktør Carsten Hyldborg Jensen give en orientering.

Sagsfremstilling

Der vil blive redegjort før følgende forhold:

   1)    En redegørelse for den nuværende køreplan, der trådte i kraft den 24. august 2008.

 • Baggrunden for ændringerne
 • De faktuelle ændringer i forhold til den tidligere køreplan
 • Beslutningsprocessen
 • Problemer i forbindelse med idriftsætning (forløbet omkring strejken mv.)
 • Tiltag i perioden fra d. 24/8 frem til nu

   2)    En redegørelse for den nye køreplan der træder i kraft d. 11. januar.

   Orienteringen vil omfatte:

 • Principper for tilpasning/køreplansjustering.
 • Servicemæssige konsekvenser - overordnet. (En detaljeret redegørelse forelægges Fynbus´s bestyrelse d. 11. december).
 • Økonomiske konsekvenser

   3)    Køreplanlægning i 2009

 • Justering af ny køreplan med henblik på besparelser (besparelseskatalog udarbejdes med udgangspunkt i Region Syddanmarks principper)
 • Ideel planproces der synkroniserer kommunernes og regionernes langsigtede plan for den kollektive bustrafik.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering

 

 

 

Sagsnr: 08/101

2.      Indførelse af rejsekort i Sydtrafiks område.

Resumé

DSB og nogle trafikselskaber i Danmark har i 1999 søsat projekt Rejsekortet. Rejsekortet skal blive et fælles betalingskort for kunder til hele landets offentlige servicetrafik.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse har sendt projektet i høring hos sine ejere herunder Region Syddanmark med svarfrist 9. januar 2009, med henblik på at søge tilslutning til projektet, og med henblik på at blive enige om en finansiering af projektet.

Sydtrafik forudsætter, at der i høringssvarene tages stilling til:

hvorvidt man anbefaler rejsekortet i hele Sydtrafiks område,

anbefaling af den foretrukne finansieringsmodel, og

anbefaling af tidsplan for etablering af rejsekortet i Sydtrafiks område.


Sydtrafik benytter i dag billetudstyr fra de tidligere 2,5 sammenbragte trafikselskaber. Dette udstyr er forældet og skal erstattes om et par år, subsidiært udfases, hvis Rejsekortet indfases i løbet af et par år.

Der er et betydeligt rationale i at benytte rejsekortet fremover for hele Sydtrafiks område. Benyttelsen af rejsekort i hele landets offentlige transport service skønnes at ville give den kollektive trafik i Danmark et meget væsentligt serviceløft.

Projektet er beskrevet i bilaget, herunder de forskellige finansieringsmodeller for rejsekortets indførelse i Sydtrafiks område.

I henhold til den foreliggende tidsplan skal Sydtrafiks bestyrelse træffe endelig beslutning den 29. januar 2009, idet der er en "rabat" ved hurtig tilslutning til Rejsekortet.

Af bilagsmaterialet fremgår, at FynBus ikke deltager i Rejsekortet, idet der her er et nyere billetteringssystem i drift.

I øvrigt bemærkes, at forudsætningerne for de foreliggende finansieringsmodeller bl.a. hviler på, at Rejsekortet medfører stigende billetindtægter, idet flere forventes at ville benytte bussen.

Trafikselskaberne i Region Midtjylland og i Region Nordjylland (hhv. Midttrafik og NT) tager først en endelig beslutning senere i 2009 om, hvorvidt man vil deltage i Rejsekortet.

Udkast til høringssvar vedlægges.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det i høringsvaret til Sydtrafiks bestyrelse henstilles, at der afventes endelig stillingstagen til rejsekortet og dets udbredelse i Sydtrafiks område indtil der foreligger konkrete beslutninger i de øvrige regioner, samt at de økonomiske konsekvenser for regionen af de foreliggende finansieringsmodeller belyses yderligere,
 • at Sydtrafik endvidere anmodes om at redegøre for de konkrete gevinster, der jf. Sydtrafik forventes, så der kan udarbejdes en konkret business-case for rejsekortet, og
 • at Sydtrafik anmodes om at koordinere indførslen af rejsekortet med Fynbus, så der sikres en fælles indførsel som forudsat ved etableringen de to selskaber.

 

Udvalget
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

Sagsnr: 08/8078

3.      Status for udbygning af intensivområdet

Sagsfremstilling

Den 23. juni 2008 godkendte Regionsrådet en udvidelse af intensivkapaciteten (intensivpladser eller intermediærpladser) på OUH (9 pladser) og Sydvestjysk Sygehus (2 pladser).

Til mødet gives en status for gennemførelsen af denne udvidelse af intensivkapaciteten på de to sygehuse.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet modtager ligeledes en orientering på møde den 10. december 2008.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering

 

 

 

Sagsnr: 08/16931

4.      Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2009 - Jordforurening

Resumé

Der fremlægges et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009. Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2009. Efter behandling i regionsrådet den 26. januar 2009 sendes forslaget i lovpligtig offentlig høring i 4 uger i februar 2009. Herefter tager regionsrådet stilling til de indkomne høringssvar og beslutter en endelig plan.

Sagsfremstilling

Størstedelen af Region Syddanmarks aktiviteter i 2009 er dels videreført fra 2008, dels fastlagt i strategien "Jordforurening – Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening", som regionsrådet vedtog i marts 2008. Der er også mange aktiviteter, der er lovbundne, og som regionen derfor ikke selv kan prioritere. Der er udarbejdet et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009.

Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2009 og er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i regionens strategi. Denne fastlægger fem målområder for indsatsen: 

1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen

2. Mindske sundhedsrisikoen

3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats

4. Effektivitet og udvikling

5. Åbenhed, service og dialog

Den videregående indsats i form af undersøgelser og oprensninger sker primært inden for grundvandsindsatsområderne, men også konkret viden om indeklimaproblemer i boliger følges op med videregående indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

Der foreslås på denne baggrund følgende videregående indsats i 2009: 

1. Grundvand: Der igangsættes 5 undersøgelser og 1 oprensning i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller indvindingsoplande til almene vandværker, hvor grundvandskortlægningen er afsluttet.

2. Indeklima i boliger: Der igangsættes 4 undersøgelser og 3 oprensninger på forurenede boliggrunde, hvor høje indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i boliger.

3. Kontaktrisiko: Der igangsættes 1 undersøgelse af jordforurening med særligt højt indhold af akut toksiske stoffer.

Hvis der bliver mulighed for det, foreslås det, at der igangsættes yderligere undersøgelser i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller indvindingsoplande til almene vandværker, hvor grundvandskortlægningen er i gang.

Listerne med de foreslåede undersøgelser og oprensninger samt baggrunden for prioriteringen og den geografiske fordeling af lokaliteterne i forhold til grundvandskortlægningsområderne, findes i høringsmaterialet (bilag). Listerne medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Det kan være nødvendigt at ændre prioriteringen for eksempel, hvis vi får ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats.

Ud over ovenstående forslag til ny videregående indsats i 2009, videreføres fra 2008 en række undersøgelser og oprensninger: 

1. Grundvand: Der videreføres 12 undersøgelser og 2 oprensninger.

2. Indeklima i boliger: Der videreføres 4 undersøgelser og 4 oprensninger.

3. Kontaktrisiko: Der videreføres 2 oprensninger, samt det antal screeninger af børnehavearealer, der er fastlagt tidligere.

Økonomi

Forslaget omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt 3,7 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2009 til at gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er i gang, nye aktiviteter der er fastlagt i regionens overordnede strategi, i arbejdsplanen for 2008 eller lovbundne opgaver.

Offentlig høring og tidsplan

Efter behandling i regionsrådet sendes forslaget til nye undersøgelser og oprensninger i lovpligtig offentlig høring i 4 uger i februar 2009. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på vedtagelsen af en endelig plan ved regionsrådets møde den 27. april 2009.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at forslaget til nye undersøgelser og oprensninger i 2009 godkendes og sendes i offentlig høring.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/16862

5.      Kulturpuljen 3 mio. kr. til ét projekt

Resumé

Det særlige udvalg for erhvervspolitik og internationalt samarbejde anbefaler, at der ydes tilskud på 3 mio. kr. til projektet "AOS - Alt om Syddanmark" (Syddanske medier, TV-Syd, TV2 Fyn, Fynske medier/Fyens Stiftstidende og Vejle Amts Folkeblad).

Projektet vurderes at kunne have afgørende gennemslagskraft ved at bruge både internet, tv og aviser i sin profiliering af syddansk kultur og oplevelsestilbud.

Der er fra de nævnte 4 mediehuse indsendt supplerende oplysninger til ansøgningen som præcisering af leverancerne i projektet.

Projektets samlede budget udgør ca. 7 mio. kr., hvor Region Syddanmarks finansiering andrager 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i forbindelse med godkendelse af den nye udmøntning af kulturstrategien afsat 3 mio. kr. til et projekt, som skal gøre regionens borgere og gæster opmærksomme på regionens rige og blomstrende kulturliv. Dette har afgørende betydning for det lokale kulturliv og er med til at gøre regionen attraktiv som bosætningsområde og turistdestination.

Der er annonceret i medierne efter ansøgere til denne pulje, og der er efterspurgt projektforslag, der:

 • nytænker og udvikler kulturformidling på forskellige medieplatforme,
 • får flere medieplatforme til at spille sammen,
 • gør brugerne interaktive i forhold til kulturformidling og
 • er innovative i udtryk og refleksive i indhold.

Ud fra disse kriterier har de 4 mediehuse indsendt et projektforslag, der betyder at de fire virksomheder indgår et bindende samarbejde om at skabe en helt ny type kulturformidling, som baserer sig på online, mobil, tv, print og radio. Det fælles projekt har arbejdstitlen "Alt om Syddanmark" med tilhørende on-line arbejdstitel www.AOS.dk. Endeligt fælles navn besluttes af parterne i løbet af december 2008.

De 4 mediehuse vil have den nye kulturformidling klar til lancering i løbet af foråret 2009.

Ud fra projektforslaget leverer de 4 mediehuse følgende:

· En web-portal - www.aos.dk (arbejdstitel), der skal blive regionens borgere og gæsters indgang til kultur- og fritidsoplevelser i Region Syddanmark. AOS.dk vil kunne tilgås via pc og via mobiltelefon.

· AOS.dk ledsages af ugentlige indslag på TV-Syd og TV2/Fyn og af trykte kultursider i Fyns Stiftstidende, Jydske Vestkysten og VAF.

· Hvert af de tre hovedmedier - print, online og tv - har selvstændige indslag, oversigter og tjenester. TV-udsendelser vil blive streamet på AOS.dk. Elementer fra AOS.dk vil kunne bruges på TV. Tilsvarende mellem de trykte medier og AOS.dk. Og tilsvarende mellem mediehusenes eksisterende web-sites og på bl.a. regionens hjemmeside.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

 • at der til projektets ikke kommercielle aktiviteter kan ydes tilskud eller købes ydelser inden for en økonomisk ramme på 3 mio. kr. til projektet "Alt om Syddanmark" v/ de fire medievirksomheder (Syddanske Medier, TV-Syd, TV2/Fyn, Fynske Medier/Fyens Stiftstidende) på nærmere angivne vilkår.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/14563

6.      Studierejse til Rhône-Alpes og Nice for Regionsrådet - program og budget

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2008 et oplæg til studierejser for Regionsrådets medlemmer. Regionsrådet bemyndigede i den forbindelse forretningsudvalget til at godkende endeligt budget, program samt antal deltagende regionsrådsmedlemmer for hver af disse studierejser.

Studierejse til Region Rhône-Alpes og Nice for Regionsrådet 27.-30. januar 2009

Formålet med studierejsen er, at Regionsrådet opnår indsigt i, hvordan Region Rhône-Alpes har imødegået en række af de udfordringer, som Regionsrådet har identificeret i Den Regionale Udviklingsplan for Region Syddanmark. Desuden vil der ved besøget på Sophia Antipolis ved Nice blive demonstreret innovative sundheds- og velfærdsteknologier. Dette har til formål at belyse teknologiske løsninger for at imødegå sundheds- og socialsektorens fremtidige udfordringer med at levere bedre og billigere velfærdsydelser til borgerne.

Studieturen skal således belyse 4 områder:

1) Klyngeudvikling

2) Turisme

3) Landdistriktsudvikling

4) Velfærds- og sundhedsteknologi

Rhône-Alpes er et af de bedste eksempler i Frankrig på en region, der har tilpasset sig det globale marked og samtidigt gjort en stor indsats for at udvikle landdistrikter og yderområder. Rhône-Alpes har satset både på at understøtte virksomhederne i deres globale aktiviteter og på at forstærke regionens attraktivitet for at tiltrække investeringer. Det er nu den 2. største eksportregion i Frankrig, efter at eksporten steg med 10 % i 2006.

Studieturen afsluttes med et besøg på Sophia Antipolis mellem Nice og Cannes for at se innovative eksempler på regionale udviklingsmuligheder inden for velfærdsteknologi og - service.

Budgettet pr. deltager er beregnet til kr. 15.000 kr.

Ansøgningsfristen for deltagelse i rejsen er den 9. december 2008, hvorfor endeligt samlet budget samt endelig deltageliste uddeles til medlemmerne på forretningsudvalgets møde.

Indstilling

Det indstilles,

 • at budget, program samt antal deltagende regionsrådsmedlemmer til studieturen til Rhône-Alpes og Nice den 26.-30 januar 2009 godkendes.

 

Udvalget
Indstillingen tiltrådt.
Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/101

7.      Orientering om status på udbud af Vestbanen.

Resumé

Regionsrådet tiltrådte på mødet den 23. juni 2008 en fremtidig model for driften af Vestbanen. Hermed forelægges status på udbudsprocessen omkring den fremtidige drift af Vestbanen til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte på mødet den 23. juni 2008, en model for den fremtidige drift af Vestbanen idet den står overfor en række nødvendige investeringer, såfremt man ønsker fremtidig drift på banen. Modellen forventes at medføre et årligt tilskudsbehov på ca. 15,4 mio. kr.

Regionsrådet tiltrådte en model, hvor der bliver samdrift med staten på strækningen Varde-Esbjerg, og der bliver en videreførelse af tog til Nørre Nebel i samme omfang som i dag.  

Efterfølgende er der igangsat en proces omkring udbuddet af den fremtidige drift mv.

Status er, at der i december 2008 er forhandlinger med de pågældende tilbudsgivere. I første kvartal 2009 fortsætter godkendelsesprocessen af de endelige tilbud. Udbuddet forventes afsluttet den 20. april 2009. Herefter forelægges sag for Regionsrådet vedr. endelig godkendelse, herunder at de bevillingsmæssige konsekvenser af udbuddet bliver bragt på plads.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Til orientering

 

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/513

8.      Meddelelser

Udvalget

Under punktet blev orienteret om:

- kræftbehandling på især Odense Universitetshospital,

- en skitse til procesplan for valg af navn til det nye universitetshospital forelægges forretningsudvalget i januar.

 

 

 

Sagsnr: 07/18471

9.      LUKKET PUNKT: Køb af partialobligationer i Toftebo, Vejle

Punktet videreføres til regionsrådets møde den 26. januar 2009

 


Siden er sidst opdateret 18-12-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring