Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis og samarbejde med kommuner - referat 12-01-2009

Mødedato
12-01-2009 Kl. 15:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 3

Medlemmer
Bo Libergren, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Ingeborg Moritz Hansen, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Ole Jacobsen, Sarah Nørris Christensen, Thyge Nielsen

Afbud
Sarah Nørris Christensen og Thyge Nielsen.
Bent Bechmann deltog ikke i pkt. 4-6.

 

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Forslag til mødeplan for 2009
 3. Sundhedsaftalerne 2010 - temaer og form
 4. Projekt om speciallægepraksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen
 5. Eventuel møderunde med kommunerne i 2009
 6. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg skal vælge formand og næstformand.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vælger formand og næstformand

Udvalget:

Som formand blev valgt: Bo Libergren.

Som næstformand blev valgt: Lykke Debois.

 

 

 

2.      Forslag til mødeplan for 2009

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødeplan for det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner for 2009:

 • 12. januar
 • 5. februar
 • 5. marts
 • 1. april
 • 7. maj
 • 4. juni
 • 19. august
 • 1. september
 • 19. oktober
 • 7. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 16.00.

På baggrund af de godkendte mødedatoer vil administrationen udarbejde forslag til mødesteder.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til mødeplan for det særlige udvalg godkendes.

Udvalget:

Mødeplan for 2009 blev godkendt.

Administrationen udarbejder forslag til mødesteder til næste møde.

 

 

 

3.      Sundhedsaftalerne 2010 - temaer og form

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om sundhedsaftaler skal regionsrådet indsende sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsens godkendelse inden for det første år i en valgperiode. Næste sundhedsaftaler skal således indsendes senest 31. december 2010.

Sundhedsstyrelsen afholdt den 9. december 2008 et administrativt møde med regioner og kommunerepræsentanter m.fl. for at drøfte rammerne for 2. generations sundhedsaftalerne, set på baggrund af den nu overståede godkendelse af de reviderede sundhedsaftaler 2008.

Sundhedsstabens vedlagte notat af 11. december 2008 redegør for drøftelser og konklusioner på mødet. Der blev givet tilsagn om, at parterne vil blive inddraget i Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af revideret vejledning om sundhedsaftaler i løbet af det kommende halvår.

Sundhedsstaben forventer, at der kan udarbejdes en tids- og procesplan for sundhedsaftalerne 2010 inden sommerferien 2009.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Bilag:

Udvalget:

Udvalget drøftede status og det fremadrettede forløb.

 

 

 

4.      Projekt om speciallægepraksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Resumé

Danske Regioner har i efteråret 2008 iværksat et projekt om speciallægepraksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Der er blevet nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle regioner, med henblik på at kortlægge forskellige problemstillinger og udfordringer i forhold til udviklingen i speciallægepraksis. 

Sagsfremstilling

Danske Regioner har i efteråret 2008 iværksat et projekt om speciallægepraksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Baggrunden for projektet er dels et politisk ønske om at sætte spot på den del af sundhedsvæsenet, der vedrører de praktiserende speciallæger, dels et ønske fra Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger (FAS) om at gentænke området og udarbejde visioner for fremtiden.

Derudover viste et projekt om ambulant behandling, afholdt af Danske Regioner i foråret 2008, at der er behov for at se nærmere på den rolle, de praktiserende speciallæger spiller i sundhedsvæsenet - og på hvordan speciallægepraksis i højere grad kan integreres i det samlede sundhedsvæsen i en tid, hvor der er store specialiserede sygehuse på tegnebrættet.

Samtidig er der i den nye speciallægeoverenskomst (1. april 2008) enighed om, at der er behov for mere fokus på de muligheder, der er i samarbejde og øget integration mellem praktiserende speciallæger og sygehusvæsenet.

Projektet tager udgangspunkt i nogle overordnede politiske visioner regionerne har for sundhedsvæsenet og som skal sikre, at borgerne møder et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der tilbyder ydelser af høj kvalitet.

Projektets formål hænger tæt sammen med disse visioner og et helt overordnet mål med projektet er at komme med anbefalinger og løsninger til fremtidens speciallægepraksis, som kan bidrage til opfyldes heraf.

Projektets formål er følgende:

 • Projektet skal give konkrete bud på udvikling af udvalgte specialer i speciallægepraksis
 • Projektet skal udvikle og dagsordensætte konkrete løsninger i speciallægepraksis
 • Projektet skal levere indspil til udvalgsarbejdet med FAS samt næste overenskomstforhandling.

Projektet skal munde ud i 2 afsluttende leverancer, der begge skal bidrage til at leve op til projektets formål: Et debatoplæg, der skal komme med løsninger og anbefalinger for udvikling af de valgte specialer, og en konference, der skal bruges til at præsentere projektets resultater for en større kreds og derigennem dagsordensætte Danske Regioners anbefalinger til den fremtidige udvikling af speciallægepraksis.

Der er igangsat en kortlægningsfase med henblik på at identificerer forskellige problemstillinger og udfordringer i forhold til udviklingen i specialægepraksis samt komme med løsningsmuligheder i forhold til den fremtidige udvikling. Regionerne er anmodet om at komme med bidrag hertil. Region Syddanmark bidrag er vedlagt som bilag.

Indstilling

Til orientering.

Bilag:

 • 4a. - Forslag til problemstillinger i forhold til udvikling i speciallægepraksis samt case-specialer
 • 4b. - Skema - gruppering af specialer
 • 4c - Fremtidens speciallægepraksis
 • Udvalget:

  Direktør Jane Kraglund orienterede om de forskellige problemstillinger, som projektet skal afdække.

  Til orientering.

   

   

   

  5.      Eventuel møderunde med kommunerne i 2009

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med de politiske møder om sundhedsaftalerne i maj-juni 2008 blev der med en enkelt kommune – Esbjerg – indgået aftale om et opfølgende møde i 2009. Det kan overvejes, hvorvidt de øvrige kommuner i regionen skal tilbydes et tilsvarende møde.

  Eventuelle temaer for individuelle drøftelser med kommunerne kunne være:

  • Kommende sundhedsaftalerunde, temaer og proces,
  • implementering af sundhedsaftalerne 2008,
  • kronikerområdet, strategi og fælles projekter,
  • opsamling på emner drøftet i 2008.

  Sønderborg Kommune fremsatte i det politiske møde den 29. maj 2008 forslag om et årligt fælles visionsmøde mellem regionen og alle kommuner, og det blev aftalt at kommunen skulle fremsætte sit forslag over for Sundhedskoordinationsudvalget, hvor det er forelagt i møde 18. december 2008. Sundhedskoordinationsudvalget har igangsat en proces med sigte på fælles drøftelser, omfattende alle kommuner mv., af en fælles sundhedspolitisk platform for samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunerne, herunder for udvalgets videre arbejde.

  Indstilling

  Til drøftelse

  Udvalget:

  Det særlige udvalg anbefaler regionsrådet, at medlemmer af det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner kan afholde møder i 2009 om sundhedsaftaler med de kommuner i regionen, der ønsker et sådant møde.

   

   

   

  6.      Eventuelt

   
   

  Siden er sidst opdateret 06-02-2009
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring