Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 13-01-2009

 

Mødedato
13-01-2009 Kl. 15:00 - 17:20

Mødested
Mødeværelse 3

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Lisbeth Poulsen, Ole Jacobsen, Poul Sækmose, Preben Jensen, Stephanie Lose, Willy Sahl

Afbud
Carsten Abild.

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Mødeplan for 2009
 3. Velfærdsteknologi og -service inden for social- og sundhedsområdet
 4. Orientering om Vækstforums Handlingsplan 2009-10
 5. Eventuelt

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling

Det Særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Karsten Uno Petersen blev valgt som formand og Stephanie Lose blev valgt som næstformand.

 

 

 

 

2.      Mødeplan for 2009

Sagsfremstilling

Det foreslås, at møderne i det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde afvikles efter følgende mødeplan:

 • 3. marts
 • 28. april
 • 5. maj
 • 2. juni
 • 18. august
 • 29. september
 • 27. oktober
 • 8. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 15.

Der vedhæftes en oversigt med forslag til dagsordenspunkter for møder i 2009 samt kommissorium for udvalget. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde godkender forslaget til mødeplan for 2009, og at næste møde dermed afholdes den 3. marts 2009.

Udvalget

Udvalget godkendte forslaget til mødeplan for 2009 med den ændring, at mødet den 28. april i stedet afholdes den 16. april (Odense).

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/186

3.      Velfærdsteknologi og -service inden for social- og sundhedsområdet

Resumé

Vækstforum har i den netop vedtagne handlingsplan 2009-10 fokuseret på "Velfærdsteknologi- og service inden for social og sundhedsområdet" som ét af fire forretningsområder. Derudover er Region Syddanmark medinitiativtager og væsentlig drivkraft i et initiativ, som har til formål at skabe et internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi og –service inden for social og sundhedsområdet. Initiativet kaldes Velfærdsteknologi.nu.

Sagsfremstilling

Det syddanske Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi rummer indsatsområdet "Det sunde liv". Inden for dette indsatsområde har Vækstforum i handlingsplan for 2009-10 fokuseret på "Velfærdsteknologi- og service inden for social og sundhedsområdet" som et selvstændigt forretningsområde. Den samlede handlingsplan er netop blevet vedtaget af Vækstforum.

Vækstforum har allerede i 2008 under indsatsområdet igangsat en række aktiviteter inden for arbejdskraftbesparende teknologier.

Vækstforums satsning har bl.a. som målsætning gennem offentlig og privat samarbejde at:

1) Frigøre arbejdskraftressourcerne i social- og sundhedsområdet til andre funktioner gennem brug af nye teknologier og serviceydelser;

2) Skabe flere nye vækstvirksomheder inden for velfærdsteknologi og –service samt at

3) Skabe højere værditilvækst i eksisterende virksomheder inden for velfærdsteknologi og -service i regionen.

Vækstforums fokuseringen spiller sammen med regeringens kvalitetsreform. I finansloven for 2008 er der afsat samlet 3 mia. kr. fra 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg.

Derudover er Region Syddanmark sammen med Odense Kommune katalysator for igangsætning af et initiativ, der har til formål at skabe et internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi og –service inden for social og sundhedsområdet. Initiativet kaldes Velfærdsteknologi.nu. Gennem offentligt-privat samarbejde skal der skabes nye teknologiske løsninger, som giver en bedre kvalitet i ydelserne til borgerne, frigiver arbejdskraft og samtidig fremmer nye forretningsområder og produkter i regionens virksomheder.

Initiativet tager udgangspunkt i de særlige kompetencer, der findes i Odense, men skal udbredes til hele regionen. Region Syddanmark, Regional Udvikling og Odense Kommune driver processen, der samler relevante og væsentlige aktører om en fælles vision og handlingsplan. Samarbejdet indbefatter for øjeblikket bl.a. Odense Kommune, Syddansk Universitet, MedCom International, Servicestyrelsen, Udviklingsforum Odense, Dansk Center for Robotteknologi, RoboCluster (klynge af virksomheder inden for automatisation og robotteknologi), AluCluster, Designskolen Kolding, UC Lillebælt, samt Region Syddanmark, herunder Odense Universitetshospital.

Odense Kommune og Region Syddanmark går foran med at stille faciliteter til rådighed for afprøvning af nye og/eller tilpassede teknologier på institutioner, plejehjem og sygehuse.

Administrationen orienterer på mødet om Vækstforums forretningsområde "Velfærdsteknologi og –service" samt om de planlagte aktiviteter under initiativet Velfærdsteknologi.nu

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Udvalget modtog en orientering om arbejdet med velfærdsteknologi og -service. Det blev aftalt, at der arbejdes på at lave en dag, hvor der bliver lejlighed til at se eksempler på, hvordan velfærdsteknologi anvendes i Region Syddanmark i dag.

Plancher: Velfærdsteknologi og -service inden for social- og sundhedsområdet.

 

 

 

Sagsnr: 09/161

4.      Orientering om Vækstforums Handlingsplan 2009-10

Resumé

Temaet for Vækstforums Handlingsplan 2009-10 er "Omstilling til højere vækst" og bygger på konklusionerne i Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. Det drejer sig overordnet om omstilling til øget produktivitet og højere værdiskabelse, højere uddannelsesniveau samt øget innovation og forskning.

Sagsfremstilling

På mødet den 26. november 2008 godkendte Vækstforum Handlingsplan 2009-10.

I Handlingsplan 2009-10 fokuseres på fire forretningsområder: "Klyngeudvikling", "Oplevelseserhverv", "Velfærdsteknologier- og service" samt "Energi".

Inden for forretningsområderne vil der blive gjort brug af vækstdriverne "Forskning, Innovation og Nye Teknologier", "Iværksætteri" samt "Menneskelige ressourcer".

Vækstforum vil desuden gøre en særlig indsats for at understøtte væksten i regionens yderområder, ligesom der også vil være fokus på det grænseoverskridende samarbejde.

Vækstforum vil på hvert forretningsområde prioritere de projekter, der har den største effekt og dermed det største bidrag til at nå målene for Vækstforums indsats. Det betyder, at den konkrete beskrivelse af aktiviteter på initiativniveau udgår, og i stedet defineres mål og ønskede effekter, som projekterne vurderes i forhold til.

Handlingsplanen er 2-årig og evalueres efter et år.

Som supplement til handlingsplanen er der udarbejdet et udkast til vejledning, som skal guide ansøgerne, bl.a. i relation til de nye krav i forbindelse med effektvurderingen.

Administrationen vil på mødet orientere nærmere om Handlingsplan 2009-10

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

 

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 

5.      Eventuelt

Udvalget

Udvalget drøftede muligheden for en kort studietur til Bruxelles.


Siden er sidst opdateret 30-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring