Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPresse og nyhederpilArtiklerpilArtikelarkivpilJanuar 2009pilNy viden om behandling af traumatiserede flygtninge

Ny viden om behandling af traumatiserede flygtninge

Velbesøgt konference sætter fokus på behandling af flygtninge med PTSD, Post Traumatisk Stress Syndrom.

”De traumatiserede flygtninge fylder ikke meget i den offentlige debat, men det er en gruppe, der har et meget stort behov for hjælp,” fastslog regionsrådsformand Carl Holst (V), da han på Hotel Kolding Fjord bød velkommen til konferencen ”Fremtidig behandling af flygtninge med Post Traumatisk Stress Syndrom”.

Velbesøgt konference - MTV rapport - tortur - psykiatri
Der var fuldt hus på Hotel Kolding Fjord til konferencen "Fremtidig behandling af flygtninge med Post Traumatisk Stress Syndrom". Foto: Jørgen Diswal.

8. januar 2009 blev der imidlertid sat massivt fokus på de traumatiserede flygtninge – og den behandling, de tilbydes nu og fremover.

Baggrunden for konferencen er en ny MTV rapport, ”MTV om behandling og rehabilitering af PTSD – herunder traumatiserede flygtninge”, udarbejdet af Center for Kvalitet på foranledning af Region Syddanmark.

Traumatiserede flygtninge er mere syge end resten af befolkningen; de bruger sundhedsvæsenet i langt højere grad og de har større risiko for at udvikle psykiske lidelser.

Den nye MTV rapport har for første gang – både nationalt og internationalt – kortlagt de mange særlige problemer, traumatiserede flygtninge lever med. Rapporten giver samtidig en række anbefalinger til, hvordan patienter med PTSD skal behandles.

”I Regionsrådet er vi bevidste om vores ansvar overfor de traumatiserede flygtninge, men indtil nu har vi manglet viden om, hvordan vi bedst hjælper. Med den nye rapport har vi fået et vigtigt arbejdsredskab, der kan danne grundlag for et nationalt program for traumatiserede flygtninge,” lød det fra Carl Holst, der også kom ind på en af de aktuelle udfordringer i arbejdet med de traumatiserede flygtninge: I dag må de traumatiserede flygtninge vente mellem et halvt år og to et halvt år på at komme i behandling.

Carl Holst på talerstolen - konference om MTV rapport, tortur, Hotel Kolding Fjord.
En af talerne på konferencen var regionsrådsformand Car Holst(V) - Den nye rapport er et vigtigt arbejdsredskab, sagde han blandt andet. Foto: Jørgen Diswal.

”Det er vigtigt, at vi nedbringer ventetiden. Som samfund kan vi ikke være andet bekendt,” sagde Carl Holst.

Afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen, Marianne Jespersen, roste arbejdet med MTV rapporten, som hun kaldte flot arbejde.

”Håbet og forventningen er, at man med økonomi, bl.a. satspuljemidlerne, kan nedbringe ventetiderne. Men økonomi gør det ikke alene. Der er også brug for viden og værktøjer, og i den forbindelse er den nye MTV rapport utrolig værdifuld,” pointerede Marianne Jespersen i sit indlæg.

Marie Lund, politolog og sygeplejerske, har gennem et år arbejdet med MTV rapporten, der slutter med forskellige konkrete anbefalinger til en forbedret indsats for de traumatiserede flygtninge.

I sit oplæg pegede Marie Lund bl.a. på anbefalingerne om yderligere forskning, tværfaglig videndeling på nationalt niveau og etablering af kompetencecentre.

Konference om tortur, mtv rapport, Hotel Kolding Fjord
Marie Lund har i flere år arbejdet med MTV rapporten, der indeholder en række konkrete anbefalinger til en forbedret indsats for de traumatiserede flygtninge. Foto: Jørgen Diswal.

”Traumatiserede flygtninge forbliver en omfattende udfordring fremover. Men med den nye rapport åbnes der for en nødvendig, styrket indsats på et fagligt, solidt grundlag,” sagde Marie Lund.

Også det internationale perspektiv blev berørt, da viceformanden for FN’s Komité Mod Tortur, professor ved Psykologisk Institut, Universitetet i Oslo, Nora Sveaass, tog ordet:

”Ifølge Human Rights Council må staterne anses for at være lovmæssigt forpligtet til at yde tilstrækkelig oprejsning og kompensation til individer, som har været udsat for forbrydelser mod menneskeheden – folkemord, krigsforbrydelser og tortur. Vi har altså pligt til at hjælpe på den bedst tænkelige måde. Her ser jeg MTV rapporten som et vigtigt redskab. Rapporten har et konkret og inspirerende, retningsanvisende indhold, og det er flot at en region i Danmark har taget så stor en udfordring op.”

Efterfølgende gav leder af videnscenter for transkulturel psykiatri, Marianne Kastrup, et indblik i sygdomsbilledet generelt hos flygtninge og indvandrere i Danmark. En væsentlig pointe i den sammenhæng er, at psykisk sygdom er udbredt blandt gruppen – også mere udbredt end i befolkningen generelt, men at PTSD kun er en af mange alvorlige psykiatriske lidelser hos denne gruppe.

Eftermiddagen bød på både et regionalt og et kommunalt bud på det videre arbejde med indvandreres og flygtninges traumeproblematikker. For regionen fremhævede psykiatridirektør Agnete Philipsen, at der fortsat ligger en stor udfordring i at få løst ventetidsproblematikken, og at der bør arbejdes på mere ensartede og nationale visitationskriterier samt behandlingsforløb. Samstemmende med den kommunale repræsentant – social- og arbejdsmarkedsdirektør i Odense Kommune Henning Seiding, fremhævede hun at samarbejde på tværs af sektorer er en forudsætning for det gode forløb. Henning Seiding lagde endvidere vægt på, at de lange ventetider på behandling af de traumatiserede flygtninge er en stor barriere for den kommunale sociale indsats både over for den pågældende og for familien som helhed.

Jørgen Flindt-ordstyrer til MTV konferencen - tortur, PTSS, Psykiatri
Journalist og tidligere TV2 direktør Jørgen Flindt Pedersen var ordstyrer på konferencen. Foto: Jørgen Diswal.

Dagen sluttede af med workshops, hvor konferencedeltagerne fik mulighed for at drøfte aspekterne i MTV-rapporten mere indgående. Der var en livlig debat og mange gode ideer og spor til fremtidens udfordringer på området blev lagt ud.

Bag arrangementet stod psykiatrien i Region Syddanmark og Danske Regioner. Konferencedeltagerne blev ført gennem dagen af journalist og tidligere TV2 direktør Jørgen Flindt Pedersen, der som afslutning på dagen viste sin seneste film ”Min broders vogter” – der handler om FNs arbejde for at forhindre tortur.

Alle plancher fra oplæggene samt sammenfatninger af drøftelserne i workshoppene vil være tilgængelige på regionens hjemmeside:

www.regionsyddanmark.dk/psykiatri

 

mikkel.paerremand@regionsyddanmark.dk


Siden er sidst opdateret 09-01-2009.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |