Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 26-01-2009

 

 

Mødedato
26-01-2009 kl. 15:00 - 17.30

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Poul Weber, Bo Libergren, Preben Jensen, Bent Poulsen, Thyge Nielsen, Bente Bendix Jensen, Carsten Abild, Jens Andersen, Karen Baungaard, Stephanie Lose, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Karsten Uno Petersen, Bente Gertz Hansen, Lisbeth Poulsen, Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Pierre Topaz, Christina Gammelgaard Jensen, Willy Sahl, Kristian Grønbæk Andersen, Kent Kirk, John Lohff, Søren Salling, Poul Sækmose, Bent Bechmann, Otto D. Lück, Lykke Debois, Per A. Moos Laursen, Jørgen Pless, Bjarne Juel Møller, Anita Kjøng-Rasmussen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Sarah Nørris Christensen, Ib Madsen, Andrea Terp Christensen

Afbud:
Bent Krogh Petersen - Bo Morthorst Rasmussen deltager som stedfortræder.
Poul Weber - Jørgen Bastholm deltager som stedfortræder.
Karen Baungaard - Hans Ole Hansen deltager som stedfortræder.

Bente Bendix Jensen, Thyge Nielsen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Karsten Uno Petersen, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Stephanie Lose og Christina Gammelgaard Jensen deltog ikke i pkt. 14-19 og den lukkede dagsorden.

Bent Bechmann og Poul Sækmose deltog ikke i behandlingen af den lukkede dagsorden.

 

 

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil

 

 

 

 

 

1.      Fusion af Fynbus og Sydtrafik

Sagsnr:

09/141

 

Resumé

Ved etableringen af Fynbus og Sydtrafik blev det besluttet, at mulighederne for en fusion af de to selskaber skulle undersøges på et senere tidspunkt. I vedlagte notat er der redegjort for baggrunden for etableringen af de to trafikselskaber, samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved en fusion af de to selskaber.

 

Sagsfremstilling

Sydtrafik og Fynbus har nu eksisteret som selvstændige selskaber siden 2007 og har gennemført en lokal integration af den amtslige og kommunale bustrafik. Begge selskaber står overfor en større investering i et digitalt rejsekort og er presset på kritiske ressourcer især på økonomistyring og planlægning.

For begge selskaber er der tale om en svær situation med stigende udgifter, faldende passagertal og store krav fra bestillerne, der har overført de tekniske kompetencer til de to selskaber. Endelig viser en sammenligning med Midttrafik, der har den dobbelte omsætning, at dette selskab har en relativ mindre udgift til administration. Dette indikerer, at der kan opnås stordriftsfordele ved en sammenlægning af de to trafikselskaber.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark og Kommunerne i Syddanmark via KKR kontakter bestyrelserne for de to selskaber for at aftale nedsættelse af en administrativ arbejdsgruppe med deltagelse fra kommuner og region, der etablerer et fælles beslutningsgrundlag. Dette indebærer en undersøgelse af mulighederne for en fusion, afdækning af mulige gevinster, udfordringer og hvordan en sådan proces vil kunne gennemføres.
 • At de to trafikselskaber inddrages i dette arbejde så der sikres fuld information.
 • At Region Syddanmark tager initiativ til, at der etableres en politisk styregruppe for processen med formandskabet for KKR, Region Syddanmark samt de to trafikselskaber.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt med 40 stemmer for.

Thyge Nielsen undlod at stemme.

Bilag:

 

 

 

 

 

2.      Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2009 - Jordforurening

Sagsnr:

08/16931

 

Resumé

Der fremlægges et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009. Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2009. Efter behandling i regionsrådet den 26. januar 2009 sendes forslaget i lovpligtig offentlig høring i 4 uger i februar 2009. Herefter tager regionsrådet stilling til de indkomne høringssvar og beslutter en endelig plan.

Sagsfremstilling

Størstedelen af Region Syddanmarks aktiviteter i 2009 er dels videreført fra 2008, dels fastlagt i strategien "Jordforurening – Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening", som regionsrådet vedtog i marts 2008.

Der er også mange aktiviteter, der er lovbundne, og som regionen derfor ikke selv kan prioritere. Der er udarbejdet et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009.

Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2009, og er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i regionens strategi. Denne fastlægger fem målområder for indsatsen: 

 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen
 2. Mindske sundhedsrisikoen
 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats
 4. Effektivitet og udvikling
 5. Åbenhed, service og dialog

Den videregående indsats i form af undersøgelser og oprensninger sker primært inden for grundvandsindsatsområderne, men også konkret viden om indeklimaproblemer i boliger følges op med videregående indsats.

Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

Der foreslås på denne baggrund følgende videregående indsats i 2009: 

1. Grundvand: Der igangsættes 5 undersøgelser og 1 oprensning i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller indvindingsoplande til almene vandværker, hvor grundvandskortlægningen er afsluttet.

2. Indeklima i boliger: Der igangsættes 4 undersøgelser og 3 oprensninger på forurenede boliggrunde, hvor høje indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i boliger.

3. Kontaktrisiko: Der igangsættes 1 undersøgelse af jordforurening med særligt højt indhold af akut toksiske stoffer.

Hvis der bliver mulighed for det, foreslås det, at der igangsættes yderligere undersøgelser i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller indvindingsoplande til almene vandværker, hvor grundvandskortlægningen er i gang.

Listerne med de foreslåede undersøgelser og oprensninger samt baggrunden for prioriteringen og den geografiske fordeling af lokaliteterne i forhold til grundvandskortlægningsområderne, findes i høringsmaterialet (bilag).

Listerne medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Det kan være nødvendigt at ændre prioriteringen for eksempel, hvis vi får ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats.

Ud over ovenstående forslag til ny videregående indsats i 2009, videreføres fra 2008 en række undersøgelser og oprensninger: 

1. Grundvand: Der videreføres 12 undersøgelser og 2 oprensninger.

2. Indeklima i boliger: Der videreføres 4 undersøgelser og 4 oprensninger.

3. Kontaktrisiko: Der videreføres 2 oprensninger, samt det antal screeninger af børnehavearealer, der er fastlagt tidligere.

Økonomi
Forslaget omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt 3,7 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2009 til at gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er i gang, nye aktiviteter der er fastlagt i regionens overordnede strategi, i arbejdsplanen for 2008 eller lovbundne opgaver.

Offentlig høring og tidsplan
Efter behandling i regionsrådet sendes forslaget til nye undersøgelser og oprensninger i lovpligtig offentlig høring i 4 uger i februar 2009. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på vedtagelsen af en endelig plan ved regionsrådets møde den 27. april 2009.

Det særlige udvalg vedr. miljø har drøftet sagen på møde den 2. december 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslaget til nye undersøgelser og oprensninger i 2009 godkendes og sendes i offentlig høring.

Beslutning i Forretningsudvalget den 17-12-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

 

3.      Kulturpuljen 3 mio. kr. til ét projekt

Sagsnr:

08/16862

 

Resumé

Det særlige udvalg for erhvervspolitik og internationalt samarbejde anbefaler, at der ydes tilskud på 3 mio. kr. til projektet "AOS - Alt om Syddanmark" (Syddanske medier, TV-Syd, TV2 Fyn, Fynske medier/Fyens Stiftstidende og Vejle Amts Folkeblad).

Projektet vurderes at kunne have afgørende gennemslagskraft ved at bruge både internet, tv og aviser i sin profiliering af syddansk kultur og oplevelsestilbud.

Der er fra de nævnte 4 mediehuse indsendt supplerende oplysninger til ansøgningen som præcisering af leverancerne i projektet. Projektets samlede budget udgør ca. 7 mio. kr., hvor Region Syddanmarks finansiering andrager 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i forbindelse med godkendelse af den nye udmøntning af kulturstrategien afsat 3 mio. kr. til et projekt, som skal gøre regionens borgere og gæster opmærksomme på regionens rige og blomstrende kulturliv.

Dette har afgørende betydning for det lokale kulturliv og er med til at gøre regionen attraktiv som bosætningsområde og turistdestination.

Der er annonceret i medierne efter ansøgere til denne pulje, og der er efterspurgt projektforslag, der:

 • nytænker og udvikler kulturformidling på forskellige medieplatforme,
 • får flere medieplatforme til at spille sammen,
 • gør brugerne interaktive i forhold til kulturformidling og
 • er innovative i udtryk og refleksive i indhold.


Ud fra disse kriterier har de 4 mediehuse indsendt et projektforslag, der betyder at de fire virksomheder indgår et bindende samarbejde om at skabe en helt ny type kulturformidling, som baserer sig på online, mobil, tv, print og radio.

Det fælles projekt har arbejdstitlen "Alt om Syddanmark" med tilhørende on-line arbejdstitel www.AOS.dk.

De 4 mediehuse vil have den nye kulturformidling klar til lancering i løbet af foråret 2009.

Ud fra projektforslaget leverer de 4 mediehuse følgende:

 • En web-portal - www.aos.dk (arbejdstitel), der skal blive regionens borgere og gæsters indgang til kultur- og fritidsoplevelser i Region Syddanmark. AOS.dk vil kunne tilgås via pc og via mobiltelefon.
 • AOS.dk ledsages af ugentlige indslag på TV-Syd og TV2/Fyn og af trykte kultursider i Fyns Stiftstidende, Jydske Vestkysten og VAF.
 • Hvert af de tre hovedmedier - print, online og tv - har selvstændige indslag, oversigter og tjenester. TV-udsendelser vil blive streamet på AOS.dk. Elementer fra AOS.dk vil kunne bruges på TV. Tilsvarende mellem de trykte medier og AOS.dk. Og tilsvarende mellem mediehusenes eksisterende web-sites og på bl.a. regionens hjemmeside.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der til projektets ikke kommercielle aktiviteter kan ydes tilskud eller købes ydelser inden for en økonomisk ramme på 3 mio. kr. til projektet "Alt om Syddanmark" v/ de fire medievirksomheder (Syddanske Medier, TV-Syd, TV2/Fyn, Fynske Medier/Fyens Stiftstidende) på nærmere angivne vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 17-12-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

4.      Midlertidig Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

08/19029

 

Resumé

Som led i Gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" har OUH´s ledelse igangsat etableringen af den midlertidige fælles akutmodtagelse, som i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger samler de akutte modtagelser fra hovedparten af sygehusets forskellige afdelinger.

Der er udarbejdet et forslag til programoplæg, som beskriver rammerne for etableringen med en forudsat placering i tilknytning til Vestfløjen. Der anmodes om godkendelse af programoplæg, rådighedsbeløb og anlægsbevilling til honorering af totalrådgiver mv.

Sagsfremstilling

Som led i Gennemførelsesplanen er der defineret et projekt, som har til formål at samle akutmodtagelser på det nuværende OUH samtidig med at projektet skal fungere som forsøgsprojekt for etableringen af den fælles akutmodtagelse på Nyt OUH.

Som følge heraf er projektledelsen for gennemførelsen af etablering af den midlertidige fælles akutmodtagelse (MiFAM) etableret i samarbejde mellem ledelsen for det nuværende OUH og Projektorganisatonen for Nyt OUH.

OUH, som formelt har ansvaret for gennemførelsen af dette projekt, har fremsendt forslag til programoplæg og anmoder på denne baggrund om, at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til kontrahering med totalrådgiver, som efterfølgende skal udarbejde byggeprogram og forestå gennemførelsen af det påtænkte byggeprojekt.

Mange forhold vedrørende det præcise indhold af de kommende fælles akutmodtagelser (FAM) stadig under afklaring. Således har den regionalt nedsatte FAM-arbejdsgruppe endnu ikke afsluttet sit arbejde.

Som følge heraf er der i Programoplægget kun beskrevet de overordnede rammer for etableringen af MiFAM, som efterfølgende skal udfyldes af styre-, arbejds- og brugergruppe i samarbejde med totalrådgiver.

I henhold til det vedlagte programoplæg - jvf. tidsplan kapitel 5 -  for gennemførelsen af projektet skal byggeprogrammet foreligge i maj måned 2009. På baggrund heraf udarbejdes projektforslag, som danner baggrund for en licitation til afholdelse ultimo 2009. Byggeriet  forventes at stå færdigt til ibrugtagning primo 2011.

Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelsen af byggearbejdet forventes forelagt regionsrådet juni 2009 i forbindelse med godkendelse af byggeprogram.

Interesserede rådgivere har haft mulighed for at anmode om at blive prækvalificeret som totalrådgiver for gennemførelsen af dette projekt, idet opgaven blev annonceret med EU-udbudsbekendtgørelse ultimo oktober 2008.

Ved udløbet af fristen havde 16 rådgivningsfirmaer/konsortier anmodet om at blive prækvalificeret. På denne baggrund har styregruppen udvalgt 7 firmaer som anmodes om at udarbejde et tilbud på det ønskede rådgivningsarbejde.

De prækvalificerede firmaer/konsortier har med skrivelse af 15. december 2008 modtaget endeligt udbudsbrev, som indeholder de fastlagte kriterier for tildeling af endelig kontrakt. Som opgavebeskrivelse har de prækvalificerede rådgivere/konsortier modtaget det foreliggende udkast til programoplæg. Sidste frist for afgivelse af tilbud er fastsat til 29. januar 2009.

Programoplæg vedr. Midlertidig Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital  - MiFAM  - er vedlagt.

Det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser behandlede sagen på møde den 06-01-2009. Det særlige udvalg bemærker, at den midlertidige, fælles akutmodtagelse vil muliggøre en ny tilgang til behandlingen af akutte patienter, hvor sammenhængen til den præhospitale indsats også skal indtænkes. Det særlige udvalg lagde vægt på kvalitetshensynet ved udformningen af den midlertidige fælles akutmodtagelse.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At det fremsendte programoplæg godkendes som grundlag for den efterfølgenede udarbejdelse af byggeprogram.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling til brug for honorering af totalrådgiver mv. med i alt 17 mio. kr. fordelt med 9 mio. kr. i 2009, 7 mio. kr. i  2010 og 1 mio. kr i 2011(indeks 125,3).
 • At rådighedsbeløbet finansieres af anlægsrammen til disposition for årene 2009, 2010 og 2011.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

5.      Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - etablering af parkeringshus

Sagsnr:

08/12134

 

Resumé

Ifølge Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan -  Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", vil der være behov for etablering af yderligere parkeringspladser ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. I planen er forudsat etableret 600 pladser til en udgift på 75 mio. kr. (2008-prisniveau).

Som opfølgning herpå har der været afholdt møder mellem repræsentanter fra Esbjerg Kommune og Region Syddanmark for at afklare mulighederne for at løse sygehusets nuværende og fremtidige behov for parkeringspladser. Ved Sydvestjysk Sygehus er der i dag 796 parkeringspladser.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan -  Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", som blev vedtaget på regionsrådsmødet den 29. september 2008, at der vil være behov for etablering af yderligere parkeringspladser ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. I planen er forudsat etableret 600 pladser til en udgift på 75 mio. kr. (2008-prisniveau).

Som opfølgning på regionsrådets beslutning  har der været afholdt møder mellem repræsentanter fra Esbjerg Kommune og Region Syddanmark for at afklare mulighederne for løsning af sygehusets nuværende og fremtidige behov for parkeringspladser.

Det foreslås som opfølgning herpå, at der etableres et parkeringshus med plads til 460 biler på den sydlige del af remisegrunden, som ejes af Esbjerg Kommune. P-huset vil blive forbeholdt sygehusets ansatte, og vil dermed aflaste eksisterende parkeringspladser ved sygehuset. I tilknytning til sygehuset er der nu 796 parkeringspladser.

Med etablering af yderligere pladser i 2010 vil der samlet set være ca. 1260 parkeringspladser ved sygehuset, som vil kunne dække behovet i en lang årrække.

Vedhæftede notat/ideoplæg af 19. december 2008 beskriver mulighederne herfor.

De samlede udgifter hertil vurderes at beløbe sig til 77,7 mio. kr. (indeks 125,3), fordelt med 9,7 mio. kr. i 2009 og 68 mio. kr. i 2010 og foreslås afsat på anlægsbudgettet,  finansieret af rammen til disposition.

Forslag til byggeprogram forventes forelagt regionsrådet i maj/juni måned 2009 med samtidig ansøgning om projekteringsbevilling.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At planlægningsarbejdet med at etablere et parkeringshus på remisegrunden i Esbjerg godkendes igangsat.
 • At der på investeringsoversigten afsættes rådighedsbeløb på ialt 77,7 mio. kr. (indeks 125,3), fordelt med 9,7 mio kr. i 2009 og 68 mio. kr. i 2010 til etablering af parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, finansieret af rammen til disposition i 2009 og 2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

6.      Flytning af medicinsk dagklinik i Faaborg

Sagsnr:

08/19193

 

Resumé

Den medicinske dagklinik i Faaborg flyttes pr. 1. januar 2009 til Svendborg.

Sagsfremstilling

Faaborg Sygehus blev pr. 1. april 2006 omdannet til et elektivt sygehus. Sygehuset varetager i dag følgende funktioner:

 • Ambulant medicinsk aktivitet (medicinsk dagklinik) ca. 6400 kardiologiske og endokirnologiske besøg årligt.
 • Ambulant ortopædkirurgisk aktivitet incl. dagkirurgiske operationer, 1200 - 1300 operationer og 8000 besøg årligt.
 • Våd AMD (behandling af aldersforandringer på nethinden), 6000 - 6500 behandlinger årligt.
 • Sympatektomier, ca. 80 - 100 operationer årligt (aktivitet for hjerte- lunge- og karkirurgisk afdeling T i Odense).
 • Røntgen, ca. 15.000 undersøgelser årligt.
 • Andre tværgående funktioner (terapi, klinisk biokemi, anæstesi og service). 

I gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" indgår, at funktionerne på Faaborg Sygehus flyttes til Svendborg og Odense, når de bygningsmæssige forudsætninger herfor er tilstede, hvilket i gennemførelsesplanen blev vurderet til at kunne realiseres ved udgangen af 2012.

 

Medicinsk dagklinik
Med henblik på at sikre en driftsmæssig balance og samtidig fastholde et højt produktionsniveau indgår det i gennemførelsesplanen, at den medicinske dagklinik i Faaborg flyttes til Svendborg.

Den medicinske dagklinik er en del af Medicinsk Afdeling i Svendborg og bemandes med speciallæger fra Svendborg.

Baggrunden for forslaget om flytning af funktionen i 2009 er en faldende aktivitet som følge af, at det i stigende grad er nødvendigt at aflyse ambulatoriestuer på grund af speciallægemangel/sygefravær.

Aktivitetsniveauet er så lavt, at det vurderes vanskeligt at sikre en effektiv afvikling af de daglige funktioner, idet eventuel ledig kapacitet eksempelvis som følge af aflysninger vanskeligt lader sig udnytte med kort varsel.

Direktionen på Odense Universitetshospital har været nødsaget til at flytte funktionen pr. 1. januar 2009. Baggrunden herfor er, at indførelsen af hjertepakker pr. 1. januar 2009 vil medføre yderligere vanskeligheder, idet kravet om første fremmøde inden for fem dage for 80 pct. af patienterne medfører et større behov for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, hvorfor det vurderes, at hjertepakkeforløbene bør samles i Svendborg. 

Når den ambulante kardiologiske aktivitet, der knytter sig til hjertepakkeforløbene, er flyttet, vil der ikke være fagligt eller driftsmæssigt grundlag for at videreføre funktionen.

Flytningen pr. 1. januar 2009 har desuden været muligt, idet flytningen kan foregå inden for eksisterende fysiske rammer. Aktiviteterne i den medicinske dagklinik kan fordeles på Medicinsk Afdeling i Svendborg og Nyborg inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer bl.a. ved en udvidelse af åbningstiden i visse ambulatorier i Svendborg og ved at sikre en mere rationel arbejdsdeling mellem afsnittene i Svendborg og Nyborg.

Flytningen af den medicinske dagklinik berører to sygeplejersker og en overlæge, som er blevet tilbudt arbejde i Svendborg/Odense.

Driftsbesparelser ved flytning af den medicinske dagklinik vil efterfølgende indgå som en del af finansieringen af kommende sygehusbyggerier i Svendborg.

På et senere tidspunkt vil der blive fremlagt en samlet sag for flytningen af øvrige funktioner på Faaborg Sygehus.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
6. Flytning af medicinsk dagklinik i Faaborg

 

 

 

 

7.      Udmøntning af pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene i 2009

Sagsnr:

08/19033

 

Resumé

Der er i budget 2009 afsat en pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene på ca. 45 mio. kr. Det indstilles, at puljen for 2009 udmøntes i henhold til vedlagte prioritering, hvor der er fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner.  

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks bygningsafdeling har i samarbejde med sygehusenes tekniske chefer foretaget en bygningsgennemgang på sygehusene i regionen med henblik på udmøntning af den årlige pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene. Bevillingen er på 45,213 mio. kr. i 2009.

Ved bygningsgennemgang og prioritering er der fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. På den baggrund er der udarbejdet er prioriteret liste over behovene for udvendig vedligeholdelse på sygehusene, og puljen foreslås udmøntet således:

 • 4,521 mio. kr. afsættes til uforudseelige udgifter og 5 års eftersyn (svarende til 10% i hht. byggeregulativet).
 • 17,7 mio. kr. afsættes til almindelig bygningsvedligeholdelse, jf. bilag.
 • 23 mio. kr. afsættes til større vedligeholdelsesprojekter, jf. bilag.

Det er Region Syddanmarks bygningsafdelings vurdering, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger.

På grund af overgangen til det omkostningsbaserede budget på sundhed er puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på de somatiske og psykiatriske sygehuse overgået til en driftsramme i 2009 frem for en anlægsramme. 

Procedurerne omkring håndteringen af puljen er ikke ændret i denne forbindelse. I henhold til regionens byggeregulativ er det driftsområdet, der godkender licitationsresultaterne vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse. 

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At prioriteringen af udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 godkendes.
 • At sundhedsdirektørerne bemyndiges til ved regnskabsafslutning at foretage omposteringer af budget og forbrug på omkostningssteder. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 • 7a - LUKKET BILAG
 • 7b - LUKKET BILAG

 

 

 

 

 

8.      Sundhedsstyrelsens vurdering og godkendelse af sundhedsaftalerne 2008

Sagsnr:

08/18067

 

Resumé

Sundhedsstyrelsen har fremsendt sin vurdering og godkendelse af de sundhedsaftaler mellem Regionen og de enkelte kommuner, som blev indsendt 1. oktober 2008.

 

Sagsfremstilling

De reviderede sundhedsaftaler, der er indgået mellem regionen og de enkelte kommuner i 2008, blev godkendt af regionsrådet 25. august 2008 og indsendt til Sundhedsstyrelsens godkendelse 1. oktober 2008.

Sundhedsstyrelsen har med breve af 28. november 2008 til regionen og de enkelte kommuner fremsendt sin vurdering og godkendelse af de indgående sundhedsaftaler.

Aftalerne er godkendt som helhed uden yderligere kommentarer, bortset fra vedrørende det fremadrettede arbejde med forberedelsen af aftalerunden i 2010.

Som opfølgning på denne tilbagemelding har der været afholdt et administrativt møde i Sundhedsstyrelsen den 9. december 2008. I dette møde tilkendegav Sundhedsstyrelsen, at der vil blive udarbejdet en revideret vejledning i samarbejde med regioner og kommuner med henblik på at åbne for større fleksibilitet i sundhedsaftalernes form.

Endvidere at der næppe vil blive tale om nye større indholdsmæssige krav centralt fra.

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne er på møde den 11. december 2008 blevet orienteret herom.

Medlemmer af det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne afholdt i løbet af forår/sommer 2008 møder med hver af de 22 kommuner i regionen for at drøfte sundhedsaftalerne. Flere af disse kommuner har ønsket et opfølgende møde i 2009.

Regionsrådet skal godkende, at medlemmer af regionsrådet repræsenterer regionen ved sådanne møder.

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommunerne afholdt den 12. januar 2009 møde, og besluttede her at anbefale regionsrådet, at medlemmer af det særlige udvalg vedr. praksis og kommuner i 2009 kan afholde opfølgende møder om sundhedsaftalerne med de kommuner i regionen, som måtte ønske et sådant møde.

 

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at medlemmerne af det særlige udvalg vedr. praksis og kommuner i 2009 kan afholde opfølgende møder om sundhedsaftalerne med de kommuner i regionen, som måtte ønske et sådant møde.

Regionsrådet:

Indstillingen fra forretningsudvalget tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

9.      Indstilling af forskningsprojekter

Sagsnr:

08/19263

 

Resumé

Til understøtning af den fælles forskningsindsats i Region Syddanmark er der afsat midler for 2008 på 15 mio. kr., som anvendes via opslag inden for de fire fælles indsatsområder: for højt blodtryk, lidelser i bevægeapparatet, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og børn og sundhed. Forskningspuljen har nu været i andet opslag i 2008. Der indkom 25 ansøgninger på i alt 40 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 5. november 2007 "Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark". Et af elementerne i politikken er etablering af en regional forskningspulje, som anvendes til støtte af forskningsprojekter i regionen, der går på tværs af sektorer og institutioner.

På regionsrådets møde den 28. januar 2008 besluttede regionsrådet at udmelde forhøjet blodtryk, lidelser i bevægeapparatet, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og Børn og Sundhed som fælles indsatsområder for forskningen i Region Syddanmark for en 4 års periode.

Det skal understreges, at den regionale forskningspulje ikke er sammenfaldende med regionens sundhedsforskningsindsats, idet der er en betydelig sundhedsforskning der udspringer fra de enkelte sygehuse.

Til understøtning af den fælles forskningsindsats er der afsat midler for 2008 på 15 mio. kr., som anvendes via opslag inden for de fælles indsatsområder.

Forskningspuljen kom første gang i opslag med en ansøgningsfrist 1. april 2008. Der indkom i alt 38 ansøgninger på i alt 66 mio. kr. Regionsrådet godkendte den 23. juni 2008 indstilling af 10 projekter til i alt 7,7 mio. kr. I den ansøgningsrunde blev der ikke fundet yderligere projekter, der på baggrund af de opstillede regionale kriterier umiddelbart kunne opnå støtte.

Flere af ansøgningerne havde ikke i tilstrækkelig grad inddraget et samarbejde på tværs af Region Syddanmark.

Regionsrådet vedtog derfor den 23. juni 2008, at forskerne fik en ny mulighed for at indsende ansøgninger inden for de fire forskningsindsatsområder, og at dette skete ved en ny ansøgningsrunde i efteråret 2008. I den ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 20. oktober 2008 indkom 25 ansøgninger til et beløb på 40 mio. kr.

Det er bevillinger til projekter fra denne runde, som nu sendes til godkendelse i regionsrådet.

Et bedømmelsesudvalg af forskere har vurderet de indkomne projektansøgninger dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra de opstillede regionale kriterier.

Desuden er inddraget en ekstern faglig bedømmelse af ansøgningerne, som er foretaget i et samarbejde med Region Midtjylland.

De projekter, der blev fundet støtteværdige, blev drøftet i det regionale strategiske forskningsråd den 15. december 2008. I forlængelse af denne drøftelse har ledelsesrepræsentationen i det strategiske forskningsråd udarbejdet vedlagte indstilling til regionsrådet.

Det drejer sig om 3 projekter vedrørende lidelser i bevægeapparatet til i alt 1,4 mio. kr., 3 projekter vedrørende for højt blodtryk til i alt 3.940.000 kr., et projekt vedrørende Børn og Sundhed til 960.000 kr. og et projekt vedrørende kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) til 1 mio. kr. Projekterne omfatter basalforskning, den patientnære kliniske forskning og sundhedstjenesteforskning og har perspektiver for diagnose, behandling og forebyggelse.

Projekterne inddrager tværfaglighed og i flere tilfælde også samarbejde på tværs af sektorer med inddragelse af almen praksis og kommune.

Det indstilles derfor til regionsrådet, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 7,3 mio. kr.

Hvad angår finansieringen af ph.d.- stipendier, så støtter puljen disse efter 1/3 princippet. Dette betyder, at det tilknyttede sygehus og Syddansk Universitet efterfølgende støtter med en 1/3 hver. I 2008 har bevillingerne fra forskningspuljen betydet medfinansiering af i alt 15 ph.d. – projekter.

Det kan forekomme, at projekterne oplever at støttebeløbets størrelse giver problemer for projektets gennemførelse. I givet fald må ansøger rette henvendelse til det regionale strategiske forskningsråd.

Udmøntning af forskningspuljen for 2009 er planlagt med en ansøgningsfrist 2. april 2009 og med indstilling af projekter for regionsrådet på mødet den 22. juni 2009.

Indstilling

Det indstilles:

 • At indstilling om bevilling til 8 forskningsprojekter på et samlet beløb på 7,3 mio. kr. godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

10.    Status for indkøb af medicoteknisk apparatur 2008

Sagsnr:

07/14292

 

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet d. 3. december 2007 blev sundhedsdirektøren bemyndiget til at foretage udmøntningen af Region Syddanmarks andel af den statslige låneramme til medicotekniske anskaffelser (medicopuljen 2008), på baggrund af notat om fordelingsprincipper for 2008. Det blev endvidere besluttet, at regionsrådet skulle orienteres om status på investeringerne.

Den oprindelige pulje udgjorde 193,5 mio. kr. Heraf blev:

 • 23 mio. kr. fordelt til sygehusenes egne anlægsmidler med henblik på nivellere de lokale midler på sygehusene til anskaffelse af medicoteknisk apparatur under 200.000 kr.
 • 15 mio. kr. reserveret til akutte nedbrud.

Fordelingen af de resterende 155,5 mio. kr. blev godkendt på møde 4. marts 2008 mellem sundhedsdirektøren og sygehusenes ledelser. I forventningen om at kunne opnå rabatter ved storindkøb blev der givet tilsagn om anskaffelse af medicoteknisk apparatur for 166,9 mio. kr.

Pr. 15. december 2008 var der indkøbt for 60,2 mio. kr. af den samlede bevilling svarende til 36,2%. De nuværende indkøb svarer til 2/3 del af de bevilgede ansøgninger. Resten af puljen forventes indkøbt i løbet af 2009.

Sammenholdes de reelle indkøbspriser med det oprindeligt bevilgede beløb (baseret på de forventede indkøbspriser) er der pr. 15.12.08 opnået besparelser på 13,0 mio. kr. svarende til 21,6 %. Den samlede forventede besparelse på medicopuljen 2008 udgør 20,0 mio. kr.

I bilag ses en detaljeret status for indkøb af medicoteknisk apparatur fordelt på de enkelte sygehuse.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Til orientering.

Regionsrådet:

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

 

 

11.    Aftale om lægevagtordning på Fanø

Sagsnr:

07/13573

 

Resumé

Med udgangspunkt i Fanø-lægernes øgede vagtbelastning er der lagt op til en ny vagtordning pr. 1. februar 2009.

Sagsfremstilling

Fanøs 3.128 borgere betjenes frem til 1. januar 2009 af tre praktiserende læger, hvorefter der blot vil være to læger på øen. De tre læger har hidtil varetaget lægevagtbetjeningen på øen. Såfremt to læger efter 1. januar 2009 alene skulle varetage lægevagten på øen, ville der være tale om en meget stor vagtbelastning for disse to læger.

Dette forhold har været diskuteret med Fanø-lægerne adskillige gange siden sommeren 2007. Via drøftelser mellem lægerne på Fanø, Praksisudvalget og Region Syddanmarks administration er det nu lykkedes at opnå enighed om, hvordan en vagtordning i fremtiden kan se ud.

Drøftelserne er udmøntet i en aftale som tillæg til Aftale mellem Region Syddanmark og Det regionale praksisudvalg for almen praksis i Region Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt.

Den ny aftales formål er:

 • At sikre beboerne på Fanø lægedækning udenfor Fanø-lægernes normale åbningstid.
 • Reduktion af Fanø-lægernes hidtidige vagtbelastning.

Aftalens bærende princip er, at beboerne på Fanø, inkl. personer med midlertidigt ophold på Fanø, tilbydes lægevagtbetjening på samme måde og i samme omfang, som er gældende generelt i Region Syddanmark, dog med mulighed for lægehjælp på Fanø ved Fanø-lægerne på særlige tidspunkter, samt med specielle aftaler vedr. sygebesøg på grund af de særlige lokale forhold.

Fanø-lægerne tilbydes reduktion i lægevagtsbelastningen, men får samtidig mulighed for at supplere lægevagtsbetjeningen, idet visitation som udgangspunkt varetages af Lægevagten i Region Syddanmark.

Aftalens indhold er:

 • Lægevagten Region Syddanmark tilbyder telefonkonsultation og telefonvisitation i lægevagtens åbningstid.
 • Lægevagten Region Syddanmark tilbyder konsultation efter forudgående telefonvisitation på lægevagtens konsultationssted i Esbjerg, hvor der også er mulighed for konsultation om natten. Patienterne sørger selv for transporten til Esbjerg.
 • Lægevagten Region Syddanmark aflægger kun sygebesøg på Fanø, såfremt dette praktisk kan tilrettelægges. Der ydes et særligt Fanø-færgetillæg, som tager højde for spildtid for lægen. Hvis patientens tilstand nødvendiggør tilsyn af læge i tidsrum, hvor færgen ikke sejler planmæssigt, og tilsyn ikke kan vente, transporteres patienten – evt. med ambulance – til Esbjerg med nødfærge.
 • Fanø-lægerne er tilgængelige for lægehjælp i tidsrummet 08.00 – 18.00 alle dage, også lørdage, søndage og helligdage.
 • Fanø-lægerne er ansvarlige for at varetage nødberedskab, hvis færgen ikke sejler fx på grund af vejrlig, såfremt de befinder sig på øen.
 • Fanø-lægerne og Region Syddanmark informerer i samarbejde med kommunen indbyggere og turister på Fanø om vagtordningen på øen.
 • Fanø-lægerne honoreres efter de i Landsoverenskomsten for Almen Lægegerning fastsatte takster for ydelseshonorar samt et særligt vagtberedskabshonorar på 400.000 kr. årligt.
 • Der tilrettes et samarbejde mellem Fanø-lægerne og Lægevagten Region Syddanmark om den praktiske tilrettelæggelse af vagtarbejdet.

I forbindelse med ændring i vagtordning etablerer Fanø-lægerne en "bæredygtig lægepraksis" i et sundhedshus sammen med kommunerne.

Aftalen blev præsenteret for udvalget på møde den 11. december 2008. De tilstedeværende medlemmer af udvalget fandt, at aftalen kunne anbefales overfor regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At aftale om lægevagtsordning på Fanø pr. 1. februar 2009 godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

12.    Ordning med diætistvejledning i almen praksis

Sagsnr:

07/14640

 

Resumé

Det foreslås, at Region Syddanmark opsiger ordningen om diætistvejledning i almen praksis, som omfatter læger i det tidligere Sønderjyllands Amt.

Sagsfremstilling

I Sønderjylland blev der i 1992 på projektbasis etableret en ordning med diætistvejledning i almen praksis. I 1995 blev ordningen gjort permanent.

Målgruppen for vejledningen er patienter med ikke-insulinkrævende diabetes (NIDDM) eller hyperkolesterolæmi.

Der er under ordningen ansat fem diætister, som har kontor på sygehuset men arbejder i praksis de fire af ugens dage. I forbindelse med hver arbejdsdag i en lægepraksis afholder diætister og lægen/lægerne konference om de patienter, diætisten har vejledt.

Lægen honoreres for dette jvf. §2-aftale om honorering for konferencer med kliniske diætister, tilknyttet almen praksis med en takst svarende til tre moduler á 10 minutter (grundhonorar), og aftalen omfatter alene læger i det tidligere Sønderjyllands Amt, der var tilsluttet ordningen med klinisk diætistbistand til almen praksis pr. 31. december 2006.

I 2007 blev der afregnet for 800.000 kr. i forbindelse med ydelsen, svarende til ca. 2.500 konferencer.

Der skelnes i sundhedsloven mellem patientrettet og borgerrettet forebyggelse. Ansvaret for den borgerrettede forebyggelse er primært tillagt kommunerne, og ansvaret for den patientrettede forebyggelse er delt mellem regionerne, bl.a. sygehuse og almen praksis, og kommunerne.

Der lægges fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i rapporten "Almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen" op til, at specifikke forebyggende tilbud i den patientrettede forebyggelse, fx diætvejledning, bør varetages af kommunerne.

Det forekommer derfor realistisk, at den diætbehandling, der finder sted under den nuværende ordning på sigt bør foregå i kommunalt regi. Regionen har dog været indstillet på at videreføre ordningen i en overgangsperiode, indtil det afklares hvordan diætbehandling i fremtiden skal varetages.

Ordningen blev imidlertid drøftet på møde i det regionale samarbejdsudvalg for almen lægegerning den 18. november 2008, hvor PLO (Praktiserende Lægers organisation) redegjorde for problemstillingen, herunder at det fagligt set er en god ordning, men skal aftalen videreføres kræver PLO en genforhandling i forhold til, at praksis stiller sekretær og lokaler til rådighed.

Regionen har taget til efterretning, at PLO ikke ønsker at videreføre den nuværende ordning.

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner har drøftet sagen den 11. december 2008. De tilstedeværende medlemmer af udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmarks aftale med PLO om diætistvejledning i almen praksis opsiges.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt med 40 stemmer for.

Willy Sahl stemte imod.

Bilag:

 

 

 

 

 

13.    Fælles Sygehusvaskeri i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/17274

 

Resumé

Som følge af beslutningen om ny sygehusstruktur skal der ske en fusionering af sygehusvaskerierne i Region Syddanmark. Det foreslås, at det nye fælles vaskeri oprettes pr. 1. februar 2009.

Sagsfremstilling

Som en følge af regionsrådets beslutning d. 29. september 2008 vedrørende den nye sygehusstruktur i Region Syddanmark, skal der ske en fusion af de offentlige sygehusvaskerier i overensstemmelse med beskrivelsen af gennemførselsplanen pkt. 10.0 i beslutningsforslaget "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", samt bilag 8 hertil.

Det foreslås, at det nye vaskeri organiseres i forhold til 3 geografiske enheder samt en fælles ledelse med administration, og at der i forbindelse med fusioneringen sker nødvendige reinvesteringer. Se nærmere beskrivelse i bilag til dagsordenspunktet.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der oprettes en selvstændig vaskeriorganisation i Region Syddanmark ved fusionering af vaskerierne i Odense, Svendborg og Vejle, samt personalet fra vaskeriet i Brædstrup pr. 1. februar 2009.
 • At vaskeriet får navnet VASKsyd.
 • At der med afsæt i garantipapiret igangsættes en personaleproces mhp. overførsel af medarbejderne i de nuværende vaskerier til VASKsyd.
 • At det foreløbige udgifts – og indtægtsbudget for VASKsyd godkendes.
 • At der foretages en endelig udskillelse af økonomi og organisation fra de fynske sygehuse, som efterfølgende forelægges regionsrådet i en budgetjusteringssag.
 • At der tages kontakt til Region Midtjylland mhp. at afvikle samarbejdet omkring vaskerikonstruktionen Vejle-Brædstrup.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2009 vedr. reinvesteringer i vaskerierne i Region Syddanmark på 12,344 mio. kr. (indeks 125,3) finansieret af "ramme til fri disposition".
 • At der meddeles anlægsbevilling vedr. reinvesteringer i vaskerierne i Region Syddanmark på 12,344 mio. kr. (indeks 125,3).
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den godkendte anlægsbevilling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den bemærkning, at navnet på det fælles sygehusvaskeri drøftes med kommunikationsfolk med henblik på evt. tilretning forud for regionsrådsmødet.

Regionsrådet:

Et ændringsforslag stillet af Dansk Folkeparti blev forkastet med 2 stemmer for (O) og 39 stemmer imod.

Indstillingen på nær 2. "at" blev herefter tiltrådt.

Forretningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om navnet på det fælles sygehusvaskeri på baggrund af oplæg fra administrationen.

Bilag:

 

 

 

 

 

14.    Den akutte indsats i psykiatrien - høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Sagsnr:

08/19249

 

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens Akutrapport fra 2007, som igangsatte arbejdet med regionernes sygehusplaner, omfattede ikke anbefalinger om den akutte indsats i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen igangsatte derfor i foråret 2008 en gennemgang af den akutte indsats i psykiatrien.

Som led i dette arbejde har der været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante faglige repræsentanter fra regionerne.

Fra Region Syddanmark har ledende overlæge Mathilde Lajer, almenpsykiatrien på Augustenborg Sygehus, deltaget.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med arbejdsgruppen udarbejdet rapporten "Den akutte indsats i psykiatrien - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen", som er sendt i høring ultimo november. Høringsfristen er den 26. januar.

Rapporten indeholder 22 anbefalinger til  den akutte indsats i psykiatrien. Det handler bl.a. om:

 • Formaliserede akutte psykiatriske tilbud døgnet rundt for alle aldre.
 • Ensartet visitation og let tilgængelighed, hvis der planlægges med forudgående visitation.
 • På sigt tilstræbes fysisk/geografisk nærhed til somatisk fælles akutmodtagelse - forudsat at sengeafdelinger er placeret på samme matrikel.
 • Sengeafdelinger placeret i nær tilknytning til fælles akutmodtagelse.
 • Minimum en telefonisk kontakt med en speciallæge i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri i vagttiden.
 • Mulighed for assistance fra speciallæger fra relevante somatiske specialer og adgang til diagnostiske undersøgelser og faciliteter.
 • Samling af psykiatriske skadestuer/akutte modtagelser – optageområder som i somatikken (200.-400.000) når det gælder psykiatri – en akut modtagelse for børne- og ungdomspsykiatrien bør have 500.-1.000.000 indbyggere som befolkningsunderlag – bør dog vurderes nærmere.
 • Særlige hensyn til børn og unge (fx særlig indgang, særlige rum), hvis der planlægges fælles akut psykiatrisk modtagelse.
 • Akut psykiatrisk modtagelse i nær tilknytning til de 4 traumecentre (fx Odense).
 • Akutte/subakutte tilbud i nærområdet udbygges og styrkes.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Psykiatriledelsen har gennemført en proces med indhentning af bemærkninger til rapporten fra psykiatriens faglige kredse.

Det særlige udvalg vedr. implementering af psykiatriplanen har gennemgået og drøftet rapporten på møde den 11. december.

På baggrund af de indkomne bemærkninger og drøftelsen i det særlige udvalg er der udarbejdet forslag til høringssvar.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udkast til høringssvar til Sundhedsstyrelsen godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Forretningsudvalget anbefaler, at regionsrådet godkender udkastet med en ændring af 2. og 3. sætning i næstsidste afsnit på side 3:

"En placering på samme matrikel er optimal, men langt mere betydningsfuldt end den fysiske sammenhæng vil være, at der etableres en integreret faglig sammenhæng og tæt samarbejde mellem somatik og psykiatri omkring modtagelse af akutte patienter."

Regionsrådet:

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

15.    SATS-puljepenge til psykiatrien

Sagsnr:

08/17877

 

Sagsfremstilling

I bemærkninger til budgetforslag 2009 fremgår det, at der er en række indsatsområder, der ikke blev tilgodeset i budgetforslaget, men som afventede dels SATS-puljeaftalen for 2009-2012 og dels svar på en række ansøgninger til puljer i SATS-puljeaftalen for 2008-2011. Det drejer sig om:

 • Puljeprojekter på det børne- og ungdomspsykiatriske område
 • Retspsykiatri
 • RCT-området (Rehabiliteringscenter for Traume- og torturoverlevere)
 • Almenpsykiatrien

I løbet af november er der dels indgået forlig om SATS-puljen for 2009-2012, og dels er der kommet svar på ansøgninger til SATS-puljen 2008-2011 på retspsykiatri og RCT-området. Vedlagte notat og bilag samler op på SATS-puljeaftalen 2009-2012 og indkomne svar på puljeansøgninger.

I budgetforslag 2009 fremgik det, at der var en række meraktivitetsprojekter i børne- og ungdomspsykiatrien, der udløb i løbet af 2009. Stillingtagen til fortsat finansiering af aktiviteterne afventede indgåelse af SATS-puljeaftalen for 2009-2012. Aftalen indeholdt ikke midler til meraktivitetsprojekterne. 

Efter kontakt til bl.a. Danske Regioner er det klargjort, at permanentgørelse af disse meraktivitetsprojekter forudsættes at ske via det allerede tildelte bloktilskud til udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.

Denne pulje skal derfor ikke kun anvendes til udbygning af målgruppen og overholdelse af udrednings- og behandlingsretten, men også anvendes til opretholdelse af det nuværende aktivitetsniveau.

For at sikre opretholdelse af det nuværende aktivitetsniveau igennem 2009 frem til en samlet flerårig plan for udbygning af det børne- og ungdomspsykiatriske område er på plads i løbet af 2009, indstilles det, at der frigives 4,824 mio. kr. fra puljen til udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien til at sikre fortsættelse af de eksisterende meraktivitetsprojekter indtil udgangen af 2009.   

De 2 seneste SATS-puljeaftaler og de seneste puljebevillinger til RCT og retspsykiatri udgør et væsentligt bidrag til muliggørelse af implementering af anbefalingerne i psykiatriplanen. Hvorvidt det rækker til alle anbefalinger er endnu ikke klarlagt.

Dels går psykiatrien i den kommende tid videre med at udarbejde planer for konkret implementering af anbefalingerne på børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatriens områder og dels er det fortsat ikke helt klart hvilke konkrete opgaver eller forpligtigelser, der følger SATS-puljepengene til voksenpsykiatrien, udover indførelse af udrednings- og behandlingsretten.

Det sidste forhold forventes også klarlagt fra statslig hold den kommende tid.

Endelig skal det fremhæves, at der i SATS-puljeaftalen 2009-2012 er indskrevet en hensigtserklæring om, at penge til psykiatrien fra 2012 og fremefter vil skulle indgå i økonomiaftalen med regionerne på linje med somatikken.

Det positive i SATS-puljeaftalen for 2009-2012 er desuden, at pengene til voksenpsykiatrien tilføres som bloktilskud og ikke som tidsbegrænsede puljebevillinger efter ansøgning. Det bidrager med den nødvendige ro til at gennemføre den langsigtede psykiatriplans anbefalinger.

Indstilling

Det indstilles:

 • At orienteringen tages til efteretning.
 • At der i 2009 overføres 4,824 mio. kr. til Psykiatrien i Region Syddanmark, til forlængelse af puljefinansierede meraktivitetsprojekter frem til udgangen af 2009.
 • At rammen i 2009 for udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien nedskrives med 4,284 mio. kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

16.    Plan for etablering af nye sociale specialpladser til voksne autister

Sagsnr:

08/16207

 

Sagsfremstilling

Gennem dialogen med kommunerne i forbindelse med rammeaftalerne om sociale tilbud har Region Syddanmark fået til opgave at etablere 12 nye pladser til voksne autister på Fyn.

Der fremlægges et notat, der redegør for, hvordan denne opgave tænkes løst. Der er allerede etableret nogle midlertidige pladser af hensyn til de borgere, som venter på et tilbud. Det permanente tilbud tænkes etableret i Kværndrup, hvor Region Syddanmark har en egnet ejendom. En byggesag herom forelægges senere. Tilbuddet knyttes til Autismecenter Holmehøj.

Med planen efterlever Region Syddanmark de ønsker om flere højt specialiserede ydelser til voksne autister, der formuleres fra kommunalt side.

Det særlige udvalg vedr. social, psykiatri og specialundervisning er på møde den 23. oktober 2008 blevet orienteret om sagen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At planen for etablering af nye pladser til voksne autister tages til efterretning.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

17.    Drøftelse af brugerpolitik - Region Syddanmarks Handicap– og Socialpsykiatriske tilbud

Sagsnr:

08/15198

 

Resumé

I projekt "Beboeren i centrum" er der udarbejdet en brugerpolitik for voksne beboere ved Region Syddanmarks handicap – og socialpsykiatriske tilbud. Formålet med politikken er at sikre beboernes ret til selv – og medbestemmelse. Desuden henvender politikken sig til tilbuddenes ledelse og medarbejdere, som skal skabe de nødvendige rammer og styrke beboernes muligheder til et liv på egne betingelser.  

Sagsfremstilling

Baggrund

Den overordnede brugerpolitik danner rammer for lokale retningslinjer ved alle handicap – og socialpsykiatriske tilbud til voksne, der drives af Region Syddanmark. Mange beboere ved de aktuelle tilbud har ikke samme betingelser for, at kunne hævde sine rettigheder, som øvrige samfundsborgere. Årsager hertil kan være lige så forskelligartede, som beboerne selv er. Nogle beboere kender ikke egne rettigheder, har aldrig lært at træffe beslutninger, har kommunikative begrænsninger, eller der kan være rammebetingelser ved det enkelte tilbud, som står i vejen for, at beboeren får et liv på egne betingelser.

Målgruppe

Brugerpolitikken er rettet mod følgende primære målgrupper:

 • Voksne beboere på handicaptilbud.
 • Voksne beboere på socialpsykiatriske tilbud.
 • Voksne brugere af dag/beskæftigelsestilbud indenfor handicap – og socialpsykiatri området.

Brugerpolitikken retter sig også mod en sekundær målgruppe: ledere og medarbejdere ved de aktuelle tilbud, som er dem, der skal føre politikken ud i livet, og udvikle/styrke en kultur, hvor politikken anerkendes og bevares.

Det er vigtigt, at der tages hensyn til, at hver enkelt målgruppe har forskellige behov, når brugerpolitikken føres ud i livet i de enkelte tilbud.

Der kan være praktiske og etiske dilemmaer forbundet ved, at beboerens hjem er medarbejdernes arbejdsplads og desuden også andre beboeres hjem. Det er derfor vigtigt, at Region Syddanmark, forstandere, ledere og medarbejdere ved de regionale tilbud bevidst arbejder hen imod at forbedre beboernes betingelser og muligheder både som enkeltindivid og som en gruppe.

Formål

 • At beboeren skal have reel selv – og medbestemmelsesret på, hvordan beboeren ønsker at leve sit liv.
 • At beboeren sættes i centrum for den støtte, der ydes, og derfor gives støtte til at kunne definere egne betingelser.
 • At beboeren bliver klar over, hvornår han/hun har ret til selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse, og at beboeren styrkes i at engagere sig og træffe valg.
 • At sikre skabelse af de nødvendige rammer og mulighed for, at beboeren kan deltage og kommunikere på egne betingelser.
 • At beboerens ret til selv – og medbestemmelse bliver synliggjort, kendt, respekteret og kulturelt forankret ved alle handicap – og socialpsykiatriske tilbud.

 

Mål

Udgangspunktet er, at beboeren bor i eget hjem, hvor der ydes den nødvendige støtte ud fra beboerens egne betingelser. Region Syddanmark skal bidrage til, at der i alle handicap – og socialpsykiatriske tilbud, udvikles/videreudvikles en kultur, hvor den enkelte beboers behov, ønsker og rettigheder bliver styrende for den støtte, der gives.

Den brede og forskelligartede målgruppe kræver, at der sker en lokal forankring for arbejdet mod de overordnede og fælles mål:

 • At beboeren informeres, undervises eller vejledes om rettigheder vedrørende selv – og medbestemmelse.
 • At beboeren informeres, undervises eller vejledes således, at beboeren gives mulighed for at træffe kvalificerede valg.
 • At botilbuddet har formuleret retningslinjer således, at beboeren bliver informeret om egen ret til selvbestemmelse og medbestemmelse. Retningslinjerne skal bl.a. tage udgangspunkt i kvalitetsmodellens standard vedrørende brugerinddragelse.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har drøftet sagen på møde den 11. december. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At  brugerpolitikken for voksne beboere ved Region Syddanmarks Handicap – og Socialpsykiatriske tilbud godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

18.    Afrapportering fra studierejse til England og Holland den 18. - 21. august 2008

Sagsnr:

08/6465

 

Sagsfremstilling

Repræsentanter for Region Syddanmark var i perioden 18. – 21. august 2008 på studietur til England og Holland.

Turens formål var at få indtryk af de to landes organisering af almen praksis, herunder de anvendte incitamentstrukturer og almen praksis’ samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen/socialvæsen. Studieturen skulle også give indblik i de to landes erfaringer med samordning i sundhedsvæsenet med særligt fokus på kronikeromsorgen.

Deltagere på turen var regionsrådsmedlemmerne Bo Libergren, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Anita Kjøng-Rasmussen og Jytte Gramstrup Lauridsen, samt direktør Jane Kraglund, afdelingschef Peter Simonsen og afdelingschef Frank Ingemann Jensen.

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne har drøftet erfaringerne fra studierejsen på møde den 11. december 2008. De tilstedeværende medlemmer af det særlige udvalg anbefaler over for regionsrådet, at erfaringerne fra studierejsen anvendes i det videre planlægningsarbejde omkring organisering af praksisområdet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At erfaringerne fra studierejsen anvendes i det videre planlægningsarbejde omkring organisering af praksisområdet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Regionsrådet:

Regionsrådet besluttede, at inspiration og erfaring fra studierejsen indgår i det videre arbejde omkring organisering af praksisområdet.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

19.    Afrapportering fra studierejse til Baskerlandet 10. - 13. november 2008

Sagsnr:

08/14271

 

Resumé

I perioden 10. – 13. november 2008 blev der gennemført en studierejse til Baskerlandet i Spanien for regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark. Rejsen havde til formål at indhente inspiration og viden om en række af de udfordringer regionsrådet har identificeret i Den Regionale Udviklingsplan med henblik på inddragelse i arbejdet med opfølgningen (initiativkataloget).

Sagsfremstilling

I perioden 10. – 13. november 2008 blev der gennemført en studierejse til Baskerlandet i Spanien for nogle af regionsrådsmedlemmerne i Region Syddanmark.

Formålet med studierejsen var at hente inspiration og viden om regionaløkonomi, uddannelse, turisme, oplevelsesøkonomi og kommunikation med henblik på inddragelse i arbejdet med implementering af initiativerne i Den Regionale Udviklingsplan.

Der er fra studierejsen hentet følgende erfaringer og konkret inspiration:

 • På området regional økonomi kan der hentes inspiration i ideerne til restrukturering af den baskiske økonomi fra traditionelle industri- og produktionserhverv til en moderne økonomi funderet i turisme og oplevelsesøkonomi, og hvilke krav det stiller til fælles regionale mål og indsatser.
 • En omstilling af økonomien har krævende arbejdsmarkedspolitiske konsekvenser og forudsætter vidtgående indsatser inden for efteruddannelse, omskoling og kompetenceudvikling. Baskerlandets intensive uddannelsesprogram har eksemplariske ideer som søges hjemtaget til og nyttiggjort i Region Syddanmark gennem internationale projekter. Bl.a. drøftedes forberedelsen af et nyt fælles projekt, SMOC (Soft Open Method of Co-ordination), hvor målet er at udvikle metoder til at benchmarke regionale uddannelsesaktiviteter og udvikle målemetoder med udgangspunkt i resultater fra andre regioner i Europa.
 • Omstilling er ikke blot teknologisk innovation, udskiftning af produktionsapparater og arbejdskraft-kvalifikationer, det er også en social, kulturel og identitetsmæssig omstilling for borgerne. Baskerlandets begreb om ’social innovation’ er det modstykke, der svarer til Den Regionale Udviklingsplans mål om det gode liv i alle dets aspekter, og den kommunikationsudfordring det indebærer for Region Syddanmark.
 • Konkret blev der endvidere identificeret en række samarbejdsemner med det baskiske agentur for innovation - et agentur, der samler og udvikler offentligt-privat samarbejde om innovation, bl.a. om teknologisk transformation, entrepreneurship, Cluster management, indikatorer til effektmålings-modeller og mobilitet.

 

Uddybende beskrivelse af rejsens program og udbytte er vedlagt.
 

Indstilling

Det indstilles:

 • At inspiration og erfaring fra studierejsen til Baskerlandet den 10. – 13. november 2008 indgår i opfølgningen på Den Regionale Udviklingsplan.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Regionsrådet:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

20.     Konflikten på fodterapiområdet

 

Resumé

Fodbehandling i praksissektoren har siden 1. juni 2005 været præget af konflikten mellem Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Konflikten er først og fremmest en følge af uenighed om den fremtidige økonomi på området, samt regionernes kompetence til at fastlægge kapaciteten.

 (Tekst udeladt)

Sagsfremstilling

Fodterapikonflikten

Der har siden 1. juni 2005 været konflikt på fodterapiområdet. Området er i øjeblikket uden overenskomst og bliver reguleret via Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om "tilskud til fodbehandling i praksissektoren (nr. 1101 af 20. september 2007).

 (Tekst udeladt)

Personer med svær leddegigt – ny ydelse
I forbindelse med finanslovsaftalen for 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der aftalt en udvidelse af personkredsen som kan få tilskud (60 %) til fodbehandling indenfor praksisområdet. Der er tale om personer med svær leddegigt. Aftalen indeholder ikke nedsættelse af flere fodterapeuter til at klare den ekstra behandling. For Region Syddanmarks vedkommende forventes ca. 3.800 personer at være omfattet af ordningen.

Hver patient forventes at skulle have 9 behandlinger årligt, hvilket betyder, at de praktiserende fodterapeuter skal udføre ekstra 34.200 behandlinger. Udgiften til ordningen er ca. 5,2 mio. kr. årligt. For den enkelte fodterapeut betyder tilkomsten af personer med svær leddegigt, at der skal udføres ca. 30 % flere behandlinger i forhold til de nuværende udførte behandlinger for Region Syddanmark. For 2008 er der i alt 165 praktiserende fodterapeuter i Region Syddanmark.

Budgettet for området er på i alt på 21 mio. kr.

Ventetidsundersøgelse
Praksisadministrationen har i efteråret 2008 gennemført en undersøgelse af ventetiden på fodbehandling i praksissektoren i Region Syddanmark. Undersøgelsen er vedlagt.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er, at der er et pres på de eksisterende fodterapipraksis i Region Syddanmark. Næsten en fjerdedel af samtlige praksis har lukket for ny patienttilgang, og i 15 ud af de i alt 22 kommuner er der mindst én praksis som har lukket for tilgang.

Men samtidig skal det også bemærkes, at der i næsten samtlige kommuner er forholdsvis store variationer, idet nogle praksis næsten ingen ventetid har, mens andre praksis i området har lukket for patienttilgang.

Geografisk er de korteste ventetider at finde i den sydvestlige del af Region Syddanmark. I den øvrige del af regionen er der med variationer længere ventetid.

Ovennævnte ventetidsundersøgelse kan pege på behov for at udløse flere nye ydernumre. Et spørgsmål er, hvor meget ekstra arbejde patienter med svær leddegigt lægger beslag på i fodterapipraksis, idet der også før ordningen blev indført blev behandlet personer med svær leddegigt.

Endelig skal det bemærkes, at der før konflikten trådte i kraft var et underskud på 10 ydernumre i Region Syddanmark, når der sammenlignes med de overenskomstmæssigt udmeldte minimumskvoter. Underskuddet er udelukkende koncentreret i de tidligere Ribe- og Sønderjyllands amter.

Et samlet forsigtigt skøn for behovet for nye ydernumre vil være ca. 15 - 20. Der er taget udgangspunkt i, at der er 15 kommuner, hvor der er lukket for tilgang. Hertil er der også flere kommuner, hvor ventetiden er så lang, at et ekstra ydernummer ikke anses for at være nok (f.eks. flere af de fynske kommuner).

Endelig er effekten af det nye tilskud til personer med svær leddegigt endnu ikke slået fuldt ud igennem. Merudgiften ved at udløse 15-20 nye ydernumre vil ligge i størrelsesordenen 1-2 mio. kr.

 (Tekst udeladt)

Det særlige udvalg indenfor praksisområdet og samarbejde med kommuner har drøftet sagen på møde den 11. december 2008. De tilstedeværende medlemmer af udvalget anbefaler, at der udbydes 5 ydernumre nu i Middelfart-, Svendborg-, Kerteminde-, Nyborg- og Langelands kommuner og yderligere et væsentligt antal når konflikten er afsluttet.

Merudgiften ved 5 nye ydernumre skønnes at udgøre i alt ca. 350.000 kr. Udgiften kan afholdes inden for den afsatte ramme til fodterapi.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der udbydes 5 ydernumre i Middelfart-, Svendborg-, Kerteminde-, Nyborg- og Langelands kommuner.

Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen kunne ikke anbefale indstillingen.

Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2009

Indstillingen tiltrådt med 25 stemmer for.

Lisbeth Poulsen, Pierre Topaz og Sarah Nørris Christensen stemte imod. Willy Sahl undlod at stemme.

 

 

 

 

 

21.    Køb af partialobligationer i Toftebo, Vejle

 

Resumé

Sagen omhandler køb af partialobligationer (en form for andelsbevis) i Toftebo, Vejle, for midler der er indkommet ved salg af ejendomme på Granbakken i Give.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 25. juni 2007 besluttet at sælge tre ejendomme, der blev anvendt til lægeboliger, beliggende på Granbakken i Give.

Det blev ligeledes besluttet, at provenuet skulle anvendes til erhvervelse af lejligheder i boliginstitutionen Toftebo i Vejle. Sygehus Lillebælt disponerer allerede over 28 lejemål i Toftebo. Ejerandele i boliginstitutionen erhverves ved partialobligationer.

De to af lægeboligerne på Granbakken er solgt for hhv. 1.367.000 kr. og 1.215.000 kr. og provenuet er således indkommet.

Sygehus Lillebælt ønsker nu at erhverve partialobligationer til 3 lejligheder, hvorom der kan oplyses flg.:
 

 • Skovgade 25A, lejl. 45 til en pris af kr. 275.000 kr.
  (1-værelses lejlighed på 48 m2, månedlig husleje ex. forbrug kr. 1.745,00 , - mægler Home)

 

 • Skovgade 25B, st. til en pris af kr. 280.000 kr.
  (2-værelses lejlighed på 47 m2, månedlig husleje ex. forbrug kr. 2.870,00  , - mægler Home)

 

 • Skovgade 25A, lejl. 55 til en pris af kr. 270.000 kr.   
  (1-værelses lejlighed på 48 m2, månedlig husleje ex. forbrug kr. 1745,00 , - ejer Karen og Hans Tveden).

Det bemærkes, at det er aftalt med Home at afsnittet om garantistillelse udgår, idet dette vurderes ufornødent.

De tre lejligheder kræver i flg. Sygehus Lillebælt istandsættelse, hvorfor der ønskes anvendt skønsmæssigt 200.000,- kr. af det indkomne provenu til istandsættelse af de tre lejligheder. Der vedlægges som bilag 4 mail af 2.december 2008 fra Sygehus Lillebælt vedrørende dette.

 

Indstilling

Det indstilles:

At dele af det indkomne salgsprovenu for ejendommene på Granbakken anvendes til:

 • Køb af partialobligation nr. 27 med ret til at leje lejlighed Skovgade 25 A, 45, 7100 Vejle, for en kontantpris på 275.000 kr.
 • Køb af partialobligation nr. 51 med ret til at leje lejligheden Skovgade 25 B, st., 7100 Vejle, for en kontantpris på 280.000 kr.
 • Køb af partialobligation med ret til at leje lejligheden Skovgade 25, 5. lej. 55, 7100 Vejle, for en kontantpris på 270.000 kr.

At 200.000 kr. af det indkomne provenu for salg af ejendomme på Granbakken i Give anvendes til Sygehus Lillebælts istandsættelse af de tre lejligheder i det omfang det skønnes påkrævet.

At der meddeles anlægsbevilling (indeks 125,3) på kr. 1.025.000 kr.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 1.025.000 kr.

At købet af partialobligationerne og beløbet til istandsættelse finansieres af likvide aktiver.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 17-12-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2009

Indstillingen tiltrådt. Sarah Nørris Christensen undlod at stemme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 25-07-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring