Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forureningen under Grindsted by - referat 22-01-2009

Mødedato
22-01-2009 kl. 9:30

Mødested
Mødeværelse 3, Regionshuset, Vejle

Medlemmer
Jørgen Bundsgaard, Carl Erik Jensen, John Lohff, Jytte Gramstrup Lauridsen, Ole Jacobsen, Poul Weber, Preben Jensen, Thyge Nielsen, William Jensen.

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Mødeplan 2009
 3. Status på regionens arbejde i forhold til den vedtagne handleplan for de fire forureninger i Grindsted By
 4. Eventuelt

 

 

Sagsnr: 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. forureningen under Grindsted By skal vælge formand og næstformand.

Udvalget:

Poul Weber blev valgt som formand og William Jensen blev valgt som næstformand.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 

2.      Mødeplan 2009

Sagsfremstilling

Det foreslås, at møderne i det særlige udvalg vedr. forureningen under Grindsted By afvikles efter følgende mødeplan:

 • 14. maj
 • 20. oktober
 • 17. december

Det forslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 11.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. forureningen under Grindsted By godkender forslaget til mødeplan for 2009, og at næste møde dermed afholdes den 14. maj 2009.

Udvalget:

Udvalget godkendte forslaget til mødeplan for 2009.

Bilag:

2a - Kommissorium - Særligt udvalg vedr. forureningen under Grindsted By

 

 

 

 

 

 

Sagsnr:07/7173

3.      Status på regionens arbejde i forhold til den vedtagne handleplan for de fire forureninger i Grindsted By

Sagsfremstilling

De fire forureninger: fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og den gamle losseplads, som er relateret til Grindstedværkets aktiviteter i Grindsted by, er ikke nær så godt undersøgt som f.eks. forureningen i Kærgård Plantage. Der er dog ingen tvivl om, at der er tale om meget omfattende forureninger.

Regionsrådet vedtog derfor den 23. juni 2008 en handleplan for videre vurdering og eventuelt undersøgelser af de fire forureninger i Grindsted By.

Formålet med første trin i handleplanen er at:

 1. Skabe et grundlag for med høj grad af sikkerhed at kunne vurdere at forurening ikke kan bevæge sig ind i et område med særlige drikkevandsinteresser eller ind i et opland til en vandforsyning. Altså en vurdering af hvordan forureningen spredes også i de dybereliggende magasiner, hvorfra der evt. kan indvindes drikkevand.
 2. Opnå høj grad af sikkerhed for at afdampning fra grundvandsforureningerne ikke giver anledning til indeklimaproblemer i boliger. Der skal  især fokuseres på de områder langs Grindsted Å, hvor forureningsfanerne tilsyneladende kommer tættere på terræn.
 3. Verificering af om kortlægningen af forureningen i forbindelse med den tidligere afløbsgrøft og dennes udløb i Grindsted Å er tilstrækkelig.
 4. Forebygge yderligere forringelse samt beskytte og forbedre Grindsted Å’s tilstand. Dette punkt afventer at Statens Miljøcenter i Ribe har fastlagt målsætninger for åen via udarbejdelse af en vandplan
 5. Belyse og vurdere risikoen for kontakt og indånding ved ophold på banegravsdepotet

Det første trin i handleplanen løber over ca. 2 år. På mødet vil Jordforureningsafdelingen give en status for de aktiviteter, der er sat i gang samt præsentere de aktiviteter som er planlagt.

Med det formål at skabe et samarbejdsforum omkring de fire forureninger i Grindsted By og for at sikre tæt informationsdeling, har regionen nedsat en teknisk følgegruppe, som består af repræsentanter fra Billund Kommune, Miljøministeriet og Region Syddanmark. Det første møde i følgegruppen er afholdt og Jordforureningsafdelingen vil på mødet givet et kort referat fra mødet.

Ingen nye bilag, men der henvises til den vedtagne handleplan, se venligst referat fra regionsrådsmøde den 23. juni 2008, http://regionsyddanmark.dk/wm242462

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Afdelingen for Jordforurening gav udvalget en orientering om status på Region Syddanmarks arbejde i forhold til den vedtagne handleplan for de fire forureninger i Grindsted By.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

Sagsnr: 

4.      Eventuelt

 Siden er sidst opdateret 23-01-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring