Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 04-02-2009

Mødedato
04-02-2009 Kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen

Afbud
Karsten Uno Petersen, Jens Andresen.

Bent Poulsen og Bente Gertz Hansen deltog ikke i behandlingen af det lukkede punkt.

 

    

   Dagsorden -  dagsorden som PDF-fil

 1. Anlægsprioritering på sundhedsområdet for budget 2009 og overslagsår 2010-2012
 2. Forslag til proces for navngivning af nyt universitetshospital i Odense
 3. Høringssvar til Odense Kommune forslag til Trafik- og mobilitetsplan
 4. Hjemtagelse af lån
 5. Råstofplan for Region Syddanmark
 6. Udskillelse af stillinger fra OUH og Sygehus Lillebælt i forbindelse med etablering af Psykiatrien i Region Syddanmark
 7. Orientering om Vækstforums handlingsplan 2009-10: Omstilling til højere vækst
 8. Indkaldelse af forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling.
 9. Politikerfaciliteter i regionshuset - forslag til indretning
 10. Meddelelser
 11. LUKKET PUNKT: Kontrakt om ambulancekørsel mv.

    

    

    

Sagsnr: 08/13156

1.      Anlægsprioritering på sundhedsområdet for budget 2009 og overslagsår 2010-2012

Resumé

Anlægsprioriteringer på sundhedsområdet for budget 2009 og overslagsår 2010-2012 forelægges til godkendelse.

Det foreslås, at primært konsolideringsprojekter fra gennemførelsesplanen og psykiatriplanen i første omgang prioriteres.   

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet den 29. september 2008 vedtog regionsrådet budget 2009 og overslagsår 2010-2012. Det fremgik af sidepapiret for sundhed, at der i 2009 afsættes en investeringsramme til anlæg og apparatur på 654 mio. kr., som udmøntes på regionsrådsmøde i november eller december 2008. På grund af afventning af indstilling fra regeringens Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer med hensyn til udmøntningen af kvalitetsfondsmidler til sygehusbyggeri, forelægges anlægsprioriteringen på sundhedsområdet for 2009 og overslagsår først nu på regionsrådets møde i februar 2009.

Regionsrådet drøftede på mødet den 15. december 2008 Ekspertpanelets indstilling til regeringen vedr. første udmøntning af kvalitetsfondsmidlerne til sygehusbyggeri (i alt 15 mia. kr.). Ekspertpanelets indstilling fastlagde en samlet investeringsramme for Region Syddanmark på i alt 7,2 mia. kr. inkl. egenfinansiering, heraf 6,3 mia. kr. til et nyt syddansk universitetshospital i Odense og 0,9 mia. kr. til udbygningen af Kolding Sygehus til akutsygehus. Regeringen har i sin udmelding af tilsagnsramme af 26. januar 2009 fulgt ekspertpanelets indstilling. 

Indstilling fra Ekspertpanelet til regeringen vedr. udmøntning af de resterende 10 mia. kr. fra Kvalitetsfonden forventes i 2010. 

Det bemærkes, at der er flere usikkerheder omkring Region Syddanmarks fremtidige finansieringsmuligheder på anlægsområdet, hvorfor indeværende budgetforslag bygger på en række forudsætninger, jf. vedlagte notat. 

Anlægsprioriteringen

Processen omkring budgetlægningen for 2009 og overslagsår har primært fokuseret på indarbejdelsen af projekterne oplistet i Region Syddanmarks gennemførelsesplan og psykiatriplan.

For at finde ledig finansiering på anlægsbudgettet til at prioritere de mange nye projekter fra  gennemførelsesplanen  og psykiatriplanen foreslås, at investeringsoversigten justeres i forhold til de nye investeringsplaner på sundhedsområdet. Det vil sige, at allerede indarbejdede projekter på investeringsoversigten, som enten ikke skal udføres alligevel - idet de ikke indgår i de nye planer eller, som er indarbejdet i andre sammenhænge i de nye planer, bør udgå af investeringsoversigten. 

Det foreslås derfor, at rådighedsbeløbene for projekterne nævnt i vedlagte bilag 1 reduceres/nulstilles, hvilket er med til at skabe et ledigt råderum på anlægsbudgettet på i alt 1,759 mia. kr. i perioden 2009-2012 (indeks 125,3), jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.  

Dernæst er projekterne i gennemførelsesplanen og psykiatriplanen opdelt i to grupper efter forventet finansieringskilde.

Projekter, som primært har til hensigt at konsolidere sygehuset, er forudsat finansieret inden for regionens egen anlægsramme, som fastlægges årligt i forbindelse med aftalerne mellem regeringen og Danske Regioner. 

Projekter, som primært vedrører etableringen af akutsygehuse, er ansøgt finansieret af Statens Kvalitetsfond.

På den baggrund foreslås, at den nye prioritering til budget 2009 og overslagsår 2010-2012 primært omfatter projekterne i gennemførelsesplanen og psykiatriplanen, som har karakter af konsolidering. Disse projekter fremgår af bilag 2 (somatik ) og 4 (behandlingspsykiatri). Det foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 1,784 mia. kr. i perioden 2009-2012 til 20 nye projekter på de somatiske sygehuse plus årlige rammer til medicoteknik mv., og at der afsættes rådighedsbeløb til 8 nye projekter indenfor behandlingspsykiatrien plus en årlig ramme til IT-udvikling. 

Med prioriteringen af de nye projekter på de somatiske sygehuse og behandlingspsykiatrien indarbejdes i budgettet en merudgift på 24,5 mio. kr. i forhold til den forventede budgetramme i perioden 2009-2012. Det foreslås derfor, at der indarbejdes tidsforskydningsrammer fra 2009 til 2013, jf. nedenstående tabel 1. 

Tabel 1 økonomisk oversigt

Beløb i 1.000 kr. / indeks 125,3

2009

2010

2011

2012

 

Finansiering / anlægsloft

807.211

677.162

677.162

677.162

2.838.697

Investeringsoversigt pr. 26.1.2009 inkl. foreslåede justeringer, jf. bilag 1

629.736

328.666

107.857

103.221

1.079.480

Råderum

-177.475

-438.496

-569.305

-573.941

-1.759.217

Nye prioriteringer somatik

193.318

542.592

493.212

162.545

1.391.667

Nye prioriteringer behandlingspsykiatri

55.629

66.573

143.424

126.424

392.050

Nye prioriteringer i alt

248.947

609.165

636.636

288.969

1.783.717

Nyt råderum efter nye prioriteringer

71.472

170.669

67.331

-284.972

24.500

Tidsforskydningsramme ml. 2009-2010

-71.472

71.472

 

 

0

Tidsforskydningsramme ml. 2010-2011

 

-242.141

242.141

 

0

Tidsforskydningsramme ml. 2011-2012

 

 

-309.472

309.472

0

Overholdelse af anlægsloft    1)

0

0

0

24.500

24.500

1)Vedrører central frysehus på OUH, som søges lånefinansieret via Aftalen mellem Danske Regioner og klima- og energiministeren om realisering af energibesparelse i regionerne.

Øvrige projekter i gennemførelsesplanen og psykiatriplanen, som primært har karakter af etablering af akutsygehuse og hovedfunktionsområder i psykiatrien er oplistet i bilag 3 (somatik) og bilag 5 (psykiatrien). Prioriteringen af disse projekter foreslås at afvente en nærmere udredning af finansieringsgrundlaget. 

Regionsrådet vil efterfølgende løbende blive forelagt de nye prioriterede projekter i bilag 2 og bilag 4 med henblik på frigivelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling til de konkrete projekter. Dog foreslås, at regionsrådet allerede nu frigiver rådighedsbeløb og meddeler anlægsbevilling til 8 af de nye projekter i bilag 2 og 4. De 8 nye projekter fremgår af nedenstående tabel 2. 

Tabel 2: Frigivelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling 

Sygehus/projekt (beløb i 1.000 kr. / indeks 125,3)

2009

2010

2011

2012

Anlægsbevilling

Somatik: Fælles rammer, tillæg til medicoteknik 2009

10.000

 

 

 

10.000

Somatik: Fælles rammer, pulje til afledte anlægskonsekvenser af medico

5.000

 

 

 

5.000

Somatik: Fælles rammer, Projektorganisation for Nyt OUH, indtægt

-12.192

-15.278

-15.278

-15.278

-58.026

Somatik: Kolding Sygehus, tillæg til interimsplan etape 2, løst inventar

972

 

 

 

972

Somatik: Kolding Sygehus, Dyrhavegård - forbedring af 18 vagtværelser

1.980

 

 

 

1.980

Psykiatri: Projektorganisation for sygehusbyggeri

1.683

1.934

2.493

2.493

8.603

Psykiatri: Esbjerg, Børne- og ungdomspsykiatri, AT-påbud vedr. køkken

206

 

 

 

206

Psykiatri: Augustenborg, almen psyk.afd., udbedring af køkkener 

1.765

 

 

 

1.765

I alt

9.414

-13.344

-12.785

-12.785

-29.500

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At der meddeles negativ tillæg til rådighedsbeløb på 125,908 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3), 318,873 mio. kr. i 2010 (indeks 125,3), 449,682 mio. kr. i 2011 (indeks 125,3) og 454,318 mio. kr. i 2012 (indeks 125,3), jf. projekterne og tekniske rammer i bilag 1.

At der afsættes rådighedsbeløb på 248,947 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3), 609,165 mio. kr. i 2010 (indeks 125,3), 636,636 mio. kr. i 2011 (indeks 125,3) og 288,969 mio. kr. i 2012 fordelt på projekter på de somatiske og behandlingspsykiatriske sygehuse, jf. bilag 2 og bilag 4.

At der indarbejdes en tidsforskydningsramme fra 2009 til 2013 på -71,472 mio. kr. i 2009 og 71,472 mio. kr. i 2010, -242,141 mio. kr. i 2010 og 242,141 mio. kr. i 2011, -309,472 mio. kr. i 2011 og 309,472 mio. kr. i 2012 og -24,500 mio. kr. i 2012 og 24,500 mio. kr. i 2013 med tilhørende rådighedsbeløb (indeks 125,3), jf. tabel 1 i sagsfremstilling.

At der frigives rådighedsbeløb på 9,414 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3), -13,344 mio. kr. i 2010 (indeks 125,3), -12,785 mio. kr. i 2011 (indeks 125,3) og -12,785 mio. kr. i 2012 (indeks 125,3) og meddeles anlægsbevilling på i alt -29,500 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt på 8 projekter, jf. tabel 2 i sagsfremstillingen.

At sundhedsdirektøren hhv. psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende resultaterne af indkomne tilbud vedr. anlægsprojekter i tabel 2 i sagsfremstillingen.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte puljen til afledte anlægskonsekvenser af medico og således, at det tydeliggøres, hvor de enkelte anlægsprojekter iværksættes.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Kent Kirk, Bent Bechmann og Anita Kjøng-Rasmusssen stemte imod, idet de alene kunne gå ind for anlægsprojekter, hvor finansieringen er afklaret med regeringen.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/18908

2.      Forslag til proces for navngivning af nyt universitetshospital i Odense

Resumé

Sagen skitserer kort et forslag til navngivning af Region Syddanmarks nye universitetshospital, herunder at processen udskydes til der på baggrund af en projektkonkurrence af projekteringen af det nye hospital er valgt et projekt og en totalrådgiver.

Sagsfremstilling

"Nyt OUH" benyttes i dag som arbejdstitel i forbindelse med planlægningen af Region Syddanmarks nye universitetshospital, der skal bygges på en mark syd for Syddansk Universitet i Odense. Funktionsmæssigt kommer dette til at svare til den del af organisationen OUH/Svendborg Sygehus, som fremover skal ligge i Odense, og den del af regionens psykiatriske hospital, som fremover ligeledes placeres i Odense.

Valg af totalrådgiver for projekteringen af det nye universitetshospital forventes, som skitseret i byggesagen behandlet i regionsrådet på møde den 29. september 2008, at ske på baggrund af en projektkonkurrence. Konkurrencen forventes afholdt på baggrund af et udbudsgrundlag, der beskriver de overordnede krav til funktionaliteter i et kommende nyt universitetshospital. Konkurrencen forventes udskrevet ultimo 2009.

Det synes hensigtsmæssigt at udskyde en navngivning af det nye universitetshospital til konkurrencen er afholdt. Dermed bliver der mulighed for at lade navnet for det nye hospital afhænge af, hvad der fremkommer under konkurrencen i relation til de bærende værdier for hospitalet, samt at det kan overvejes at inddrage de udpegede projekterende i processen vedrørende navngivning.

I processen vedrørende navngivning vil det på det tidspunkt være naturligt at inddrage de parter, der er repræsenteret i styregruppen for det nye universitetshospital i samarbejde med rådgivere kombineret med kompetencer fra regionens kommunikationsafdeling og eventuelt i dele af processen suppleret fra et eksternt kommunikationsbureau. Forslag til navn fremlægges herefter til dialog med det politiske niveau.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At navngivning af det nye universitetshospital i Odense finder sted efter afholdelse af en projektkonkurrence.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

Sagsnr: 09/957

3.      Høringssvar til Odense Kommune forslag til Trafik- og mobilitetsplan

Resumé

På møde den 19. november 2008 har Odense Kommunes byråd godkendt, at forslag til Trafik- og mobilitetsplan sendes i offentlig høring. Planen indeholder blandt andet overvejelser i forhold til styrkelse af den kollektive trafik i form af en letbane eller lignende til det område, hvor Region Syddanmark planlægger opførelsen af det nye universitetshospital.

Sagsfremstilling

Med forslaget til Trafik- og mobilitetsplan afgiver Odense Byråd sit bud på, hvordan de trafikale udfordringer i primært Odense midtby skal håndteres i fremtiden. Trafik- og mobilitetsplanen indeholder dog overvejelser i forhold til trafikalt at binde midtbyen sammen med blandt andet universitetet og det kommende nye universitetshospital. Høringssvaret vedrørende Trafik- og mobilitetsplan skal ses i sammenhæng med, at Region Syddanmark har afgivet sine bemærkninger til kommunens Helhedsplan for arealerne omkring Syddansk Universitet.

Med høringssvaret tilkendegives, at Region Syddanmark kan tilslutte sig Odense Kommunes overvejelser om at styrke den kollektive trafik ved anlæg af en letbane i relation til blandt andet betjeningen af det område, hvor regionen planlægger et nyt universitetshospital. Dog anføres det i svaret, at arbejdet med en kommende letbane eller lignende kører i eget spor, og at linjeføringen fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplanen for det kommende sygehusbyggeri. Det er afgørende for realiseringen af det nye universitetshospital, at beslutningen om at etablere letbanen omvendt træffes så tidligt i forløbet som muligt, idet infrastukturelementer får afgørende betydning for udformningen af det nye universitetshospital.

Region Syddanmark kommenterer med høringssvaret desuden, at der synes at være en række uafklarede forhold i snittet mellem parkering og den offentlige transport til, fra og gennem området, hvor universitetshospital planlægges opført.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forretningsudvalget tiltræder høringssvaret i notat af 18. januar 2009 "Svar fra Region Syddanmark til høring af Odense Kommunes forslag til Trafik- og mobilitetsplan".

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/1371

4.      Hjemtagelse af lån

Resumé

Der anbefales en konkret låneoptagelse af lån til finansiering af afdrag, lån til finansiering af medicoteknik og lån til finansiering af kræftapparatur, med henblik på at Region Syddanmark hjemtager lånene inden 31. marts 2009.

Sagsfremstilling

Som nævnt i økonomi- og aktivitetsrapporteringerne er der jf. budget 2008 ansøgt om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2008. Velfærdsministeriet har den 1. april 2008 meddelt dispensation til at optage lån på 109,4 mio. kr. i 2008 til refinansiering af afdrag.

I budget 2008 er budgetteret med optagelse af lån på 193,5 mio. kr. til finansiering af medicoteknik jf. økonomiaftalen for 2008.

Endvidere vedtog Regionsrådet på mødet den 25. februar 2008, optagelse af lån på 182,75 mio. kr., jf. tillægsaftalen af 18. januar 2008 vedr. investering i kræftapparatur. Forretningsudvalget blev bemyndiget til at foretage den endelige udmøntning af Region Syddanmarks andel af lånerammen til apparatur til kræftbehandling.

Det indstilles at Regionsrådet bemyndiger Økonomidirektøren til at hjemtage de konkrete lån på hhv. 109,4 mio. kr., 193,5 mio. kr. og 182,75 mio. kr., som variabelt forrentede, obligationsbaserede lån hos Kommunekredit med en løbetid på 25 år samt aftale de øvrige konkrete lånevilkår med långiver, herunder muligheden for anvendelsen af renteswaps (en rentebytteaftale hvor man har mulighed for at bytte en variabel rente til en fast rente for en aftalt periode).

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:  

 • At der optages lån på hhv. 109,4 mio. kr., 193,5 mio. kr. og 182,75 mio. kr., i alt 485,65 mio. kr. 
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale de konkrete lånevilkår med långiver som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

 

Sagsnr: 08/13629

5.      Råstofplan for Region Syddanmark

Resumé

På baggrund af en fornyet høringsrunde fremlægges Råstofplan for Region Syddanmark til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Råstofplan for Region Syddanmark fremlægges til endelig godkendelse i Regionsrådet. Råstofplanen er udarbejdet med det formål at sikre forsyningen med råstofferne ler, sand, grus, sten og klæg på et bæredygtigt grundlag. Råstofplanen indeholder arealreservationer til graveområder, hvor der kan meddeles tilladelser til indvinding af råstoffer. Råstofplanen indeholder desuden råstofinteresseområder, hvor en nærmere kortlægning og planlægning skal gennemføres, før der tages stilling til eventuelle udlæg som graveområder. Endelig indeholder planen retningslinier for kommunernes administration af råstofindvindingstilladelser samt redegørelser for den nuværende forsyning med råstoffer.

Regionsrådet udsendte "Forslag til råstofplan" i offentlig høring i perioden 4. februar til 31. marts 2008. Regionen modtog 86 indsigelser og bemærkninger fra statslige myndigheder, kommuner, institutioner, brancheforeninger, entreprenører og borgere. På baggrund af indsigelser og bemærkninger fremsendte regionsrådet ændringsforslag til fornyet høring i perioden 8. september til 3. november 2008. Regionen modtog her 43 indsigelser og bemærkninger.

Administrationen har udarbejdet et indstillingsnotat, som indeholder svar på de fremsendte bemærkninger og indsigelser samt forslag til ændringer i råstofplanen. Ændringerne er indarbejdet i det endelige forslag til råstofplan. 

Råstofplanen skal i henhold til råstofloven revideres i 2012. 

Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø har drøftet sagen på møde den 22. januar 2009, og anbefaler over for regionsrådet, at råstofplanen for Region Syddanmark godkendes.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At råstofplanen for Region Syddanmark godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/4185

6.      Udskillelse af stillinger fra OUH og Sygehus Lillebælt i forbindelse med etablering af Psykiatrien i Region Syddanmark

Resumé

Psykiatrien i Region Syddanmark er etableret med en fælles administration for psykiatrien, beliggende i Middelfart. I forbindelse med etableringen skal Økonomi- og HR-funktioner, inkl. løn- og personalefunktioner, der i dag varetages af hhv. Sygehus Lillebælt og OUH overføres til Psykiatrien.

Der skal i den forbindelse overføres midler svarende til en flytning af 4,9 stillinger fra OUH og 3,6 stillinger fra Sygehus Lillebælt til Psykiatrien i Middelfart.  OUH og Sygehus Lillebælt har tilkendegivet, at der kan overføres midler uden at berøre personale.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af fælles administration for Psykiatrien i Region Syddanmark, er der arbejdet på en udskillelse af Økonomifunktion og HR-funktion, herunder Løn- og personalefunktioner fra OUH og Sygehus Lillebælt til Psykiatrien i Middelfart.

Psykiatridirektøren og Sundhedsdirektøren har truffet beslutning om, at der overføres midler svarende til en flytning af 4,9 stilling fra OUH og 3,6 stillinger fra Sygehus Lillebælt til Psykiatrien i Middelfart. Det er besluttet, at der alene skal overføres budgetmidler, og der skal ikke flyttes personale. I den forbindelse har OUH og Sygehus Lillebælt tilkendegivet, at der kan overføres midler uden at berøre personale.

I forbindelse med overførelsen skal der budgetomplaceres 1,461 mio. kr. fra Sygehus Lillebælt og 2,113 mio. kr. fra OUH til Psykiatrien i Middelfart. Budgetomplaceringen afkortes i 2009 i forhold til det tidspunkt, hvor Psykiatrien er klar til at overtage opgaven.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles tillægsbevillinger i 2009 p/l. vedr. Sygehus Lillebælt på -1,461 mio. kr. og  - 2,113 mio. kr. vedr. OUH, samt 3,574 mio. kr. vedr. Psykiatrien i Middelfart.
 • At Psykiatrien og de to sygehuse aftaler hvornår overdragelsen af opgaver sker og budgettet i 2009 flyttes i forhold til denne dato.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

Sagsnr: 08/3851

7.      Orientering om Vækstforums handlingsplan 2009-10: Omstilling til højere vækst

Resumé

Temaet for Vækstforums Handlingsplan 2009-10 er "Omstilling til højere vækst" og bygger på konklusionerne i Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. Det drejer sig overordnet om omstilling til øget produktivitet og højere værdiskabelse, højere uddannelsesniveau samt øget innovation og forskning.

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 26. november 2008 godkendte Vækstforum Handlingsplan 2009-10.

I Handlingsplan 2009-10 fokuseres på fire forretningsområder: "Klyngeudvikling", "Oplevelseserhverv", "Velfærdsteknologier- og service" samt "Energi".

Inden for forretningsområderne vil der blive gjort brug af vækstdriverne "Forskning, Innovation og Nye Teknologier", "Iværksætteri" samt "Menneskelige ressourcer".

Vækstforum vil desuden gøre en særlig indsats for at understøtte væksten i regionens yderområder, ligesom der også vil være fokus på det grænseoverskridende samarbejde.

Vækstforum vil på hvert forretningsområde prioritere de projekter, der har den største effekt og dermed det største bidrag til at nå målene for Vækstforums indsats. Det betyder, at den konkrete beskrivelse af aktiviteter på initiativniveau udgår, og i stedet defineres mål og ønskede effekter, som projekterne vurderes i forhold til.

Handlingsplanen er 2-årig og evalueres efter et år.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Til orientering.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/18615

8.      Indkaldelse af forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling.

Sagsfremstilling

Danske Regioners generalforsamling 2009 bliver afholdt den 23.-24. april i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest den 12. marts 2009.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget
Oversendes til drøftelse i regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/17612

9.      Politikerfaciliteter i regionshuset - forslag til indretning

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold har på møder i det særlige udvalg den 17. december 2008 og 28. januar 2009 haft drøftelser med arkitekt Jørgen Seerup omkring indretning af politikerfaciliteterne i forbindelse med den kommende tilbygning til regionshuset. Arkitekten har mellem de to møder - på baggrund af drøftelserne i udvalget - arbejdet videre med projektet.

Det særlige udvalg besluttede på mødet den 28. januar 2009, at anbefale regionsrådet det forslag til indretning, som fremgår af bilagsmaterialet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • At det vedlagte forslag til indretning af politikerfaciliteter godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/3

10.    Meddelelser

Udvalget

Under punktet blev orienteret om:

- Invitation til forretningsudvalgsmedlemmerne til Danske Regioners økonomikonference den 17. marts.

- Svar fra Kommunekontaktrådet vedr. undersøgelse af mulig fusion mellem Sydtrafik og Fynbus.

- Et kommende dagsordenspunkt vedr. valg af bygherrerådgiver til Nyt Odense Universitetshospital.

- Det igangværende arbejde med sygehusenes økonomi.

 

 

 

Sagsnr:

11.    LUKKET PUNKT: Kontrakt om ambulancekørsel mv.

Punktet overføres til regionsrådsmødet den 23. februar 2009
 

Siden er sidst opdateret 19-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring