Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Forureningsspredning med grundvandet

Forureningen ved Knullen, Odense, har bredt sig i grundvandet i en 1000 meter lang forureningsfane. Der er ikke indvinding fra områder påvirket af grundvandsfanen og forureningen udgør ikke en risiko overfor boligerne. Der er en naturlig nedbrydning af fanen, som over tiden vil forsvinde. Det er for omkostningstungt at oprense forureningen fuldstændigt, så regionen er ved at undersøge alternativerne.

Forureningsfanen i grundvandet ved Knullen 8, Odense

For at sikre grundvandet og vandværker i området har Region Syddanmark i 2008 gennemført en omfattende oprensning af forurening med perchlorethylen på tidligere renseri på Knullen 8 i Odense. Der er i alt oprenset 4000 kg klorerede opløsningsmidler. Oprensningen har været så effektiv at det vurderes at 99% af forureningen i kildeområdet er fjernet, svarende til at der i kildeområdet er efterladt en forurening på mindre end 40 kg klorerede opløsningsmidler.

Bredt sig med grundvandet

Undersøgelser viser, at forureningen har bredt sig med grundvandet, som en ca. 1000 meter lang forureningsfane. Det understeges, at der ikke foregår indvinding af grundvand som er påvirket af forureningen, og at Højby Vandværks boring, som ligger ca. 50 meter vest for kildegrunden, blev lukket i 1994.

Langt hovedparten af forureningen befandt sig i kildeområdet. I fanen vurderer vi, at der er 100 kg klorerede opløsningsmidler. Oprensningen af kildeområdet betyder at den mængde forurening der siver ud af kildeområdet vil aftage betydeligt og at fanen derfor over tid vil begynde at skrumpe.

Luftfoto der viser at forureningen bevæger sig med grundvandet i vestlig retning væk fra Knullen 8.

Kortet viser, hvordan forureningen bevæger sig med grundvandet i vestlig retning væk fra Knullen 8. Fanen af opløst PCE i grundvandet er markeret med rødt.

Fanen udgør ikke en risiko for boliger

Der er kendt fra andre sager at forureningen kan fordampe fra fanen og op gennem jordlagene. Dermed kan forureningen udgøre en risiko for indeklimaet i boliger, der ligger oven på fanen. Det gør forureningen ikke i fanen fra Knullen, fordi fanen er dækket af et vandfyldt morænelerslag. De nederste fem meter af moræneleren er nemlig vandmættet, og danner dermed et tæt låg over forureningen. Forureningen udgør heller ikke en risiko for øvrig anvendelse af haverne, for eksempel børns gravning i jorden eller dyrkning af grønsager.

Naturlig nedbrydning af forureningen

Vi kan se, at forureningen nedbrydes naturligt og at nedbrydningen allerede starter i kildeområdet. Den naturlige nedbrydning og fortynding betyder, at forureningsstyrken aftager betydeligt ud gennem fanen. Yderst i fanen består forureningen således primært af nedbrydningsprodukter.

Region Syddanmark er i gang med at undersøge spredningen og nedbrydningen nærmere, således at der kan afgøres, om det er nødvendigt også at gennemføre oprensning af forurening i fanen. Undersøgelserne omfatter:

  • Undersøge om fanen strømmer op i Lindved Å, og dermed maksimalt har udbredelse ned til åen. Hvis fanen strømmer til åen vurderes det, om det giver anledning til en uønsket påvirkning af åen.

  • Kvantificering af den naturlige nedbrydning i fanen, så der kan skelnes mellem i hvilket omfang den faldende forureningsstyrke ud gennem fanen skyldes nedbrydning eller fortynding. Herudover undersøges nedbrydningsprodukternes skæbne, idet den naturlige nedbrydning ikke behøver at være fuldstændig og der derfor er risiko for at nogle nedbrydningsprodukter ophobes.

  • Undersøgelse af, hvordan de jordlag, der indvindes vand fra ved Lindved Kildeplads ca. 500 meter vest for fanen, hænger sammen med de jordlag, fanen løber i.

  • Opstilling af en beregningsmodel så vi kan beregne effekten af den gennemførte oprensning på fanen samt effekten af en evtuel oprensning i den kildenære del af fanen.

Det videre forløb

Det er ikke teknisk og økonomisk muligt at oprense forureningen fuldstændigt. Der vil derfor, uanset hvor stor en indsats vi gennemfører, i lang tid fremover være en fane. Vi vil stræbe efter at fanen over tid aftager så den ikke udgør en risiko for vandindvindingen i området bortset fra et område på op til et par hundrede meter ud i den nuværende fane.

Afhængig af omkostningerne

Beslutning om hvorvidt der skal renses op i den kildenære del af fanen vil afhænge af omkostninger til oprensning i fanen kontra omkostninger til at holde mere øje med fanen, samt miljøgevinster ved en supplerende oprensning. Herudover vil beslutningen afhænge af om en planlagt ændring af indvindingen ved Lindved Kildeplads vil ændre fanens forløb og dermed ændre den risiko forureningen i fanen udgør.

Selv om forureningen i fanen i dag ikke ser ud til at udgøre en risiko for den eksisterende vandindvinding, kan det ikke udelukkes at den planlagte ændring i indvindingen på Lindved kildeplads kan ændre på dette billede.

Undersøgelserne og det efterfølgende analysearbejde forventes afsluttet i løbet af foråret 2009. Herefter træffes der beslutning om eventuel oprensning i den kildenære del af fanen og der fastlægges er moniteringsprogram for at overvågning af fanen.


Siden er sidst opdateret 29-07-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring