Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 25-02-2009

Mødedato
25-02-2009 Kl. 15:00 - 16:25

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, Lykke Debois.

Bent Poulsen deltog ikke i pkt. 1-2.

Karsten Uno Petersen deltog ikke i pkt. 5 og 6.

 

 

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil

 1. Lokalpsykiatrisk Center i Tønder
 2. Navn til det nye fælles sygehusvaskeri
 3. Regionsrådets årlige redegørelse til det Regionale Udviklingsråd
 4. Meddelelser
 5. LUKKET PUNKT: Tildeling af bygherrerådgivning i relation til opførelse af nyt universitetshospital i Odense (Nyt OUH)
 6. LUKKET PUNKT: Salg af grund

 

 

 

Sagsnr: 09/1585

1.      Lokalpsykiatrisk Center i Tønder

Sagsfremstilling

Et centralt element i psykiatriplanen er udbygning af den ambulante behandling og samling af denne indsats indenfor rammerne af de lokalpsykiatriske centre. Centrene skal fungere som omdrejningspunkt og indgangsport for behandling af mennesker med psykiske lidelser i Region Syddanmark.

Et af de lokalpsykiatriske centre skal placeres i Tønder.

Det vedlagte ideoplæg beskriver, hvordan det kan ske gennem udbygning af det nuværende distriktspsykiatriske center placeret på sygehusmatriklen i Tønder. 

Konkret vil det lokalpsykiatriske center blive etableret i bygning 13 på Tønder Sygehus.  

Anlægsprojektet vil løse dels presserende bygningsmæssige problemer, dels samle den nuværende spredte distriktspsykiatriske funktion et sted i de nuværende rammer og dels fremtidssikre rammerne i forhold til at kunne varetage de flere funktioner, der lægges ud i de lokalpsykiatriske centre i takt med udbygning af den ambulante indsats.

I samarbejde med den nedsatte projektgruppe er der af ekstern rådgiver udfærdiget analyser og skitser, der redegør for de nødvendige ombygninger.

Udover at sikre den nødvendige plads til nuværende og kendte fremtidige funktioner indeholder anlægsprojektet også etablering af en ny elevator for at sikre tilgængeligheden til alle etager i bygning 13. 

På nuværende tidspunkt benytter somatikken fortsat en række af lokalerne i bygning 13 til især vagtværelser, men det forventes at være muligt i lyset af de nuværende planer for Tønder Sygehus at rømme disse lokaler indenfor en kortere periode. Tidsplan for rømning skal nærmere aftales med Sygehus Sønderjylland. 

Med samling af den ambulante indsats i lokalpsykiatrisk center i bygning 13 rømmes 2 sammenbyggede villaer på sygehusgrunden i Tønder. Muligheden for at udmatrikulere og sælge villaerne i forbindelse med fraflytning af de distriktspsykiatriske funktioner skal nærmere afklares i den videre proces.

Projektet forventes at koste 13,650 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt med 8,0 mio. kr. i 2009 og 5,65 mio. kr. i 2010.

Det forventes at tage ca. 1 år fra idéoplægget er godkendt, til bygningen er klar til at blive taget i brug.

Det indstilles, at udgiften finansieres indenfor de afsatte midler til lokalpsykiatrien i 2009-2010. Der er afsat 26 mio. kr. samlet for 2009-2010.

Endeligt projektoplæg i form af byggeprogram forventes forelagt regionsrådet senest i juni 2009.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At ideoplægget godkendes som grundlag for den videre projektering.
 • At der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2009 og 5,65 mio. kr. i 2010 (i indeks 125,3) til gennemførelse af lokalpsykiatrisk center i Tønder.
 • At rådighedsbeløbet finansieres af anlægsrammen (rådighedsbeløb) til lokalpsykiatri-projekter i 2009-2010.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/17274

2.      Navn til det nye fælles sygehusvaskeri

Resumé

På regionsrådets møde d. 26. januar oprettedes et nyt fælles sygehusvaskeri i Region Syddanmark.

Regionsrådet ønskede flere muligheder mht. navngivning og delegerede derfor beslutningen om nyt navn til forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af regionsrådets behandling af sagen den 26. januar 2009 er der arbejdet videre med navngivning af det nye fælles sygehusvaskeri.

Det foreslås, at navnet bliver "Syddanske Vaskerier".

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget godkender at det nye fælles sygehusvaskeri navngives "Syddanske Vaskerier".

 

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

Sagsnr: 09/2379

3.      Regionsrådets årlige redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd

Resumé

Som led i kommunalreformen skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne hver for sig udarbejde en redegørelse om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Redegørelsen skal sendes til Det Regionale Udviklingsråd i regionen inden den 1. marts i årene fra 2008 til 2010.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne udarbejde redegørelser om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd i regionen. Redegørelserne skal sendes til udviklingsrådet inden den 1. marts i årene 2008 til 2010. 

Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark består af ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de 22 kommuner, 4 regionsrådsmedlemmer og 12 brugerrepræsentanter. Statsforvaltningen Syddanmark er sekretariat for udviklingsrådet.  

De fem regionale statsforvaltninger har udarbejdet en fælles skabelon til redegørelserne. Den indeholder bl.a. en beskrivelse og vurdering af samarbejdet med kommunerne, regionens vurdering af rammeaftalekonstruktionen generelt, hvilke særlige udfordringer er der for regionen på det sociale område og på specialundervisningsområdet samt faktuelle oplysninger og vurderinger af udviklingen på en række specifikke områder.

Den udfyldte skabelon behandles i det særlige udvalg vedr. social, psykiatri og specialundervisning den 26. februar 2009. Det foreslås, at den udfyldte skabelon fremsendes til udviklingsrådet v. Statsforvaltningen Syddanmark med eventuelle bemærkninger fra det særlige udvalg vedr. social, psykiatri og specialundervisning inden den 1. marts 2009 med forbehold for regionsrådets godkendelse på mødet den 23. marts 2009. Hvis der efter behandlingen i det særlige udvalg er indholdsmæssige ændringer i skabelonen, vil forretningsudvalget få forelagt sagen igen inden regionsrådets behandling af sagen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget anbefaler regionsrådet at den udfyldte skabelon godkendes.
 • At den udfyldte skabelon, efter drøftelse og med eventuelle justeringer fra det særlige udvalg vedr. social, psykiatri og specialundervisning den 26. februar 2009, fremsendes til udviklingsrådet v. Statsforvaltningen Syddanmark med forbehold for regionsrådets godkendelse den 23. marts 2009.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

Sagsnr: 09/3

4.      Meddelelser

Udvalget

Under punktet blev orienteret om:

- Rådgivningen af regionens repræsentanter i bestyrelsen for Sydtrafik.

- Forløbet vedr. udbud og implementering af Ris/Pacs-system for sygehusene i Sønderjylland og på Fyn. Regionsrådets medlemmer modtager en samlet skriftlig redegørelse for forløbet. Fremadrettet forelægges sager om anke af afgørelser fra klagenævnet for udbud til beslutning i forretningsudvalget

 

 

 

 

Sagsnr:

5.      LUKKET PUNKT: Tildeling af bygherrerådgivning i relation til opførelse af nyt universitetshospital i Odense (Nyt OUH)

Sagen udsat til næste forretningsudvalgsmøde.

 

 

 

Sagsnr:

6.      LUKKET PUNKT: Salg af grund

Sagen videreføres til regionsrådsmødet 23. marts 2009

Siden er sidst opdateret 26-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring