Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis og samarbejde med kommuner - referat 05-03-2009

Mødedato:
05-03-2009 Kl. 16:00 - Kl. 16:45

Mødested:
Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, Mødelokale 249, 2. sal i administrationsbygningen.

Medlemmer:
Bo Libergren, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Sarah Nørris Christensen, Thyge Nielsen

Afbud: Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois.

 

 

 

Dagsorden

  1. Resultat af høring vedr. retningslinjer for fælles udskrivningsplanlægning
  2. § 3 aftale på speciallægeområdet
  3. Udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler
  4. Sundhedskoordinationsudvalget indbyder til debat om det sammenhængende sundhedsvæsen

 

 

 

1.      Resultat af høring vedr. retningslinjer for fælles udskrivningsplanlægning

Resumé

Der forelægges resultatet af den kommunale høringsproces om forslag til retningslinjer for fælles udskrivningsplanlægning, som blev forelagt det særlige udvalg i møde 11. december 2008.

Høringsresultatet er positivt, idet de fleste kommuner generelt kan tilslutte sig de nye retningslinjer. Enkelte kommuner har ikke taget entydigt stilling.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner fik i mødet den 11. december 2008 forelagt afrapportering fra den tværsektorielle arbejdsgruppe om fælles udskrivningsplanlægning, der blev nedsat i kølvandet på regionsrådets og kommunernes godkendelse af sundhedsaftalerne i august 2008.

Det særlige udvalg anbefalede, at såfremt resultatet af en høringsproces i kommunerne faldt positivt ud, indgår retningslinjerne for fælles udskrivningsplanlægning som del af sundhedsaftalen om udskrivningsforløb og regionsrådets forbehold af 25. august 2008 bortfalder.Forretningsudvalget tiltrådte denne indstilling i møde den 14. januar 2009.

Den kommunale høringsproces er nu tilendebragt og der er modtaget høringssvar fra næsten alle kommuner.

KKR-sekretariatets notat og de modtagne høringssvar vedlægges som bilag.

De fleste kommuner kan generelt tilslutte sig de nye retningslinjer. Enkelte kommuner har ikke taget entydigt stilling. Der er i flere høringssvar en række bemærkninger og anbefalinger til retningslinjerne og til implementeringen af disse. Disse bemærkninger bliver formidlet til de lokale samordningsfora.

På grundlag af høringen kan retningslinjerne for fælles udskrivningsplanlægning herefter indgå som del af sundhedsaftalen om udskrivningsforløb og regionsrådets forbehold af 25. august 2008 bortfalde.

Retningslinjerne implementeres som en integreret del af den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb, som implementeres i kommuner og sygehuse i 1. halvår 2009.

Der pågår dog stadig en administrativ afklaring af den faktiske udmøntning af retningslinjerne.

Indstilling

Det indstilles,

  • at orienteringen tages til efterretning,
  • at regionsrådet orienteres om sagen

Udvalget

Sagen bliver behandlet i Sundhedskoordinationsudvalget den 11. marts 2009.
Orienteringen blev taget til efterretning, og regionsrådet orienteres om sagen.

Bilag:

 

 

 

2.      § 3 aftale på speciallægeområdet

Resumé

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede på udvalgets møde den 9. december 2008 anmodning fra de praktiserende øjenlæger om indgåelse af en § 3 aftale om fritagelse for loft over tillægsydelser i øjenlægepraksis.

Samarbejdsudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et udkast til ovenstående § 3 aftale.

Sagsfremstilling

I henhold til Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp mellem Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger kan der indgås lokale aftaler (§ 3 aftaler) mellem regionen og de praktiserende speciallæger om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

På mødet i Det Regionale Samarbejdsudvalg den 9. december 2008 blev ovennævnte anmodning behandlet og det blev besluttet, at Praksisafdelingen skulle udarbejde udkast til en § 3 aftale.

Jf. Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp er det sådan, at såfremt antallet af en gruppe tillægsydelser vedrørende diagnosticering og kontrol (ydelse 2001 - 2005) pr. måned i den enkelte øjenlægepraksis overstiger 50% af summen af 1. konsultationer, senere konsultationer og besøg, honoreres den pågældende øjenlægepraksis for tillægsydelser svarende til 50% af antallet af 1. konsultationer, senere konsultationer og besøg.

Tillægsydelserne vedrører diagnosticering og kontrol af en række øjensygdomme herunder alvorlige øjensygdomme som nethindelidelse, diabetiske øjenforandringer, grøn stær m.fl.

Baggrunden for bestemmelsen anses at være et forsøg på at hindre misbrug af overenskomsten. Samtidigt giver bestemmelsen dog anledning til uhensigtsmæssige arbejdsgange hos øjenlægerne.

I de tidligere Sønderjyllands og Ribe Amter havde man en aftale med øjenlægepraksis om, at praksis var fritaget for loft over tillægsydelser.

Begge aftaler er ophørt med udgangen af 2008.

Der har fra flere øjenlægers side være udtrykt ønske om en fornyet aftale om fritagelse for loft over tillægsydelser i øjenlægepraksis gældende for hele regionen.

Praksisafdelingen skal i den forbindelse påpege følgende:

  • Tilrettelæggelse af arbejdet i en moderne øjenlægepraksis i dag bør ske således, at flest muligt kan blive undersøgt uden henvisning til sygehus. Det bør endvidere være således, at man får et samlet klinisk billede af den enkelte patient ved at få foretaget de nødvendige undersøgelser i samme konsultation.
  • Den nuværende overenskomst med grundydelser og tillægsydelser medfører at praksis adskiller relevante undersøgelser, så disse ikke foretages i samme konsultation, for ikke at blive reduceret i honoraret.
  • En aftale vil betyde et mere hensigtsmæssigt patientforløb og dermed mindske patienters utilfredshed ved at skulle komme igen og igen.
  • En aftale vil styrke kapaciteten i sygehusregi ved, at undersøgelserne foregår i praksis frem for  at patienten "honorarhensyn" henvises til sygehusenes øjenafdelinger, for så vidt angår ydelser som burde foregå i praksis.

 

Det forudsættes at aftalen samlet set ikke vil medføre en merudgift for regionen, idet der tilsvarende vil ske en besparelse på antallet af konsultationer.

Indstilling

Det indstilles,

at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet, at § 3 aftale om fritagelse for loft over tillægsydelser i øjenlægepraksis godkendes.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

3.      Udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler

Resumé

Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 er der for perioden 2008-2011 afsat i alt 565 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge. Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed har nu udmeldt grundlaget for udmøntning af midlerne. Da midlerne fordeles efter den sædvanlige bloktilskudsfordeling, vil Region Syddanmarks andel være cirka 80 mio. kr. over en 3-årig periode (2009-2011).

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 er der for perioden 2008-2011 afsat i alt 565 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge. Den forstærkede indsats skal bidrage til, at kroniske patienter får et sundere og bedre liv med sygdom, samtidig med at indsatsen vil kunne aflaste de specialiserede ressourcer i sygehusvæsenet.

De afsatte midler fordeles mellem regionerne og kommunerne, og herudover afsættes der et mindre beløb til det statslige niveau til bl.a. evaluering og videndeling.

Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed har med vedlagte notat "Udmøntningsplan vedr. en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom" udmeldt de indsatser og initiativer, der ønskes støttet gennem puljemidlerne og hvordan dokumentation og opfølgning skal ske.

Da midlerne fordeles efter den sædvanlige bloktilskudsfordeling, vil Region Syddanmarks andel være cirka 80 mio. kr. over en 3-årig periode (2009-2011).

Indholdsmæssigt afspejler ministeriets udmelding en række af de tanker og overvejelser, som allerede er gjort i den syddanske region i form af de initiativer, der findes i strategien for kronisk sygdom. Disse omhandler på overskriftsplan kronikeromsorg i almen praksis, lettere adgang for almen praksis til speciallægerådgivning, koordinatorordning på sygehusene, forløbskoordination i kommuner, tværgående kompetenceudvikling m.v.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering

Bilag:

 

 

 

4.      Sundhedskoordinationsudvalget indbyder til debat om det sammenhængende sundhedsvæsen

Resumé

Der orienteres om Sundhedskoordinationsudvalgets indbydelse til debat om visioner for det sammenhængende sundhedsvæsen 14. april 2009 samt om den påtænkte videre proces til udarbejdelse af et debatoplæg som grundlag for bl.a. arbejdet med sundhedsaftaler i 2010.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg blev i mødet den 12. januar 2009 orienteret om, at Sundhedskoordinationsudvalget har taget initiativ til en samarbejdsproces mellem kommuner og region m.fl. om udarbejdelsen af en fælles sundhedspolitisk platform som retningsgivende overbygning på samarbejdet på sundhedsområdet, herunder sundhedsaftalerne mellem kommuner og region.

Med vedlagte invitation, udsendt 20. februar 2009, er politikere i kommuner og region indbudt til debat om visionerne for det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen tirsdag den 14. april 2009 kl. 12 -17.

Som grundlag for debatten forberedes en række tematiserede beskrivelser af væsentlige udfordringer, alternative strategiske veje og mulige visioner på det kommunale og regionale sundhedsområde. I udvalgets møde orienteres mundtligt herom, idet grundlaget vil blive forelagt det særlige udvalg i mødet den 1. april 2009.

Det er hensigten, at der på grundlag af materialet og drøftelserne den 14. april udformes et oplæg, som udsendes til parterne til kommentarer inden sommeren og efterfølgende kan indgå i den politiske debat i efteråret 2009.

I 2010 kan oplægget og den stedfundne debat i 2009 danne afsæt for udarbejdelsen af fælles kommunale-regionale strategier som grundlag for de næste sundhedsaftaler.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering

Bilag:


Siden er sidst opdateret 27-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring