Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden for mødet i Formandskabsmøde d. 16. marts 2009

Dagsorden

Møde i formandskabet for Vækstforum

den 16. marts 2009 kl. 15.00-18.00 Mødeværelse 1, Regionshuset, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF BESLUTNINGSREFERAT FRA FORMANDSKABSMØDE D. 11. NOVEMBER 2008

2. UDVIKLING AF SPIRENDE KLYNGER

3. PARTNERSKABSAFTALEN MELLEM REGERINGEN OG SYDDANSK VÆKSTFORUM – TILLÆGSAFTALE 2009

4. VÆKSTFORUMS ÅRSRAPPORT 2007-08

5. IMPLEMENTERING AF VÆKSTFORUMS HANDLINGSPLAN 2009-2010

6. BESTYRELSESMØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

7. UDPEGNING TIL INNOVATIONSUDVALGET

Temadrøftelse om velfærdsteknologier og -service (kun på vækstforummødet)

Oplæg v/ Kommiteret Thomas Børner, Finansministeriet, formand for bedømmelsesudvalget, Fonden for Arbejdskraftbesparende Teknologier

ORIENTERING

8. STATUS PÅ KOMMUNIKATIONSINDSATSEN VEDR. VÆKSTFORUMS AKTIVITETER

9. AFRAPPORTERING AF SÆRLIG RAMME AF D. 13. MARTS 2008 TIL SEKRETARIATET

10. ØKONOMIOVERSIGT

11. BEVILLINGSSTATUS PÅ INDSTILLEDE PROJEKTER, DER ER INDSTILLET TIL STRUKTURFONDSSTØTTE I 2007-08

12. ORIENTERING OM INDKOMNE ANSØGNINGER

13. MEDDELELSER

14. EVT.

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF BESLUTNINGSREFERAT FRA FORMANDSKABSMØDE D. 11. NOVEMBER 2008

 

2. UDVIKLING AF SPIRENDE KLYNGER

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 blev der i juni 2008 igangsat en undersøgelse vedr. spirende klynger i Region Syddanmark. Undersøgelsen er gennemført af Syddansk Universitet i samarbejde med Væksthus Syddanmark, Oxford Research og Innovationsfabrikken. Undersøgelsen er nu afsluttet, og der foreligger konklusioner og anbefalinger til det videre arbejde.

Konklusioner fra undersøgelsen af spirende klynger

Undersøgelsen viser, at der er mange spredte initiativer med klyngekarakteristika i regionen (rapporten identificerer 87 initiativer).

Det vurderes i rapporten, at skal der blive tale om egentlige klynger med et udviklet triple helix samarbejde, kan der ikke forventes at være plads til mere end ét klyngeinitiativ inden for hvert klyngeområde i en region af Syddanmarks størrelse.

Undersøgelsen karakteriserer indledningsvis 6 klynger, som modne: RoboCluster, AluCluster, Mechatronics Cluster Denmark, Maritim klynge Esbjerg, Køleklyngen og Offshore Center Danmark.

Derudover er der identificeret 10 spirende klynger med forskelligt potentiale:

Størst potentiale: Plast og Stål.

Stort potentiale: Energi, Fødevare, Transport, Turisme

Noget potentiale: Oplevelse, Miljø, Sundhed og Sikkerhed.

De 10 spirende klynger har meget forskelligartede udfordringer og forskellige muligheder for at udvikle sig til egentlige klynger. Analysen peger på 5 indsatsområder, der kan understøtte spirende klyngers udvikling. De 5 indsatsområder er:

 1. Klyngefacilitering – kompetenceopbygning, uddannelse, netværk
 2. Sekretariatshjælp og vejledning i forbindelse med diverse klyngeansøgninger, herunder EU-ansøgninger
 3. Mikrofinansiering – op til 100.000 kr. til eksempelvis kortlægning, mindre analyser el. andet
 4. Dialog med forsknings- og uddannelsesinstitutioner – kobling af relevante F&U institutioner til klyngerne
 5. Markedsføring – generel synliggørelse af klyngerne potentiale

Eksisterende muligheder og initiativer under Vækstforums handlingsplan

Imens undersøgelsen har været i gang, har Vækstforum vedtaget en ny handlingsplan med fire forretningsområder.

Forretningsområdet Klyngeudvikling giver mulighed for, at eksisterende klynger samt spirende klynger med potentiale, som er identificeret i SDU-undersøgelsen, kan søge Vækstforum om midler.

De øvrige forretningsområder rummer også ansøgningsmuligheder for de identificerede spirende klynger med potentiale:

Forretningsområdet Energi: Klyngeområderne Energi og Miljø

Forretningsområdet oplevelsesøkonomi: Klyngeområderne Turisme og Oplevelser

Forretningsområdet Velfærdsteknologi- og service: Klyngeområdet Sundhed.

Derudover er der igangsat en række konkrete initiativer, der direkte adresserer behovene i modne og spirende klynger:

 • Der er blevet tildelt 25 mio. kr. til etableringen af et nationalt center for klyngeudvikling og på højeste internationale niveau - RegX. RegX bygges op om fire områder: Uddannelse, forsknings- og udviklingsaktiviteter, videnspredning og sparring. RegX skal sætte fokus på, hvordan vi skaber bedre rammer for at fremme klynge- og innovationssamarbejde, og skal bidrage med ekspertbistand, kompetenceudvikling, netværksdannelse mv. RegX dækker dermed et stort behov blandt klyngerne. RegX får sin fysiske placering ved Syddansk Universitet i Kolding.

 • Der er etableret nye muligheder for bistand fra Vækstforumsekretariatet til udarbejdelse af ansøgninger, herunder bl.a. den nye fundinghotline. På tilsvarende vis er der indgået resultatkontrakt med Syddansk Bruxelles kontor om hjælp til udarbejdelse af EU-ansøgninger.

 • Der er etableret Innovationsnetværk, som understøtter udvikling af klyngerne: AluCluster, Plast Center Danmark, RoboCluster og Offshore Center Danmark. Endelig er der fra Interreg givet godt 5 mio. kr. til et klyngeprojekt på transportområdet – CBLog, som skal etablere en transport og logistikklynge.

 • På turismeområdet har Vækstforum givet en 3-årig bevilling til Syddansk turisme, som skal arbejde med netværksdannelse, produkt- og destinationsudvikling.

 • På sundhedsområdet er der etableret velfærdsteknologi.nu, hvor Odense Kommune, Syddansk Universitet, Servicestyrelsen og regionen sammen med en række øvrige partnere udvikler velfærdsteknologisk samarbejde. Samarbejdet er åbent for alle interesserede. Der er etableret et sekretariat til understøttelse af indsatsen, hvor der bl.a. tilbydes hjælp og vejledning ifm ansøgninger.

Disse muligheder og initiativer tilgodeser en stor del af behovene blandt de spirende klynger, som er identificeret i undersøgelsen.

Sekretariatets forslag til nye initiativer for spirende klynger

Formålet med klynger er at lave fælles forretningsudvikling. Der er i forhold til undersøgelsens anbefalinger fortsat nogle områder, hvor der er behov for yderligere initiativer:

 1. Etablering af mikrofinansieringspulje.
 2. Iværksættelse af en koordineret klyngeindsats på fødevareområdet samt transport- og logistikområdet.
 3. Udbygning af tilbud og aktiviteter under RegX.

Ad 1:

Undersøgelsen viser behov for mindre analyser, strategiudvikling og lignende for at spirende klynger kan udvikle sig. På den baggrund foreslås det, at Vækstforum afsætter en mikrofinansieringspulje på 1. mio. kr. årligt til dette formål.

Ad 2:

Undersøgelsen viser, at udfordringerne på fødevareområdet er mange spredte klyngeinitiativer, manglende forskningstilknytning og at der mangler en samlet strategi for området. Der er 78.500 beskæftigede i fødevaresektoren i regionen, og 27,4% af alle fødevarevirksomheder i Danmark er beliggende i Region Syddanmark. Samtidig er der tæt sammenhæng mellem fødevarer og Stål (fødevareprocesindustri).

Derudover viser undersøgelsen, at regionens andel af den samlede transportindustri i Danmark er høj. Regionen huser 21% af transportindustriens virksomheder. Samlet set viser undersøgelsen, at regionen er velpositioneret inden for transportbranchen med en klar overrepræsentation af mellemstore virksomheder (28%). Udfordringer er som på fødevareområdet manglende forskning og udvikling samt klyngeinitiativerne er spredte.

Derudover er udfordringerne på begge områder at sikre virksomhedsengagementet i aktiviteterne. Der er på såvel Fødevareområdet som Transportområdet behov for udvikling af samlet strategi og organisering, hvis potentialerne på områderne skal udnyttes. Det anbefales derfor, at der på hvert af de to områder etableres en udviklingsgruppe med deltagelse af relevante partnere fra de eksisterende klyngeinitiativer, F&U institutioner samt relevante myndigheder og organisationer.

Derudover anbefales det, at aktiviteterne under RegX udbygges, så der kan stilles procesbistand til rådighed for klyngeudvikling på henholdsvis Fødevareområdet (herunder Stål) og Transportområdet.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager analysen af spirende klynger til efterretning.
 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der over 3 år afsættes en ramme på 1 mio. kr. årligt fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering af en mikrofinansieringspulje til udvikling af spirende klynger.
 • At der af mikrofinansieringspuljen reserveres i alt 0,5 mio. kr. i 2009-10 til procesbistand til udvikling af henholdsvis fødevareområdet samt transport- og logistikområdet i tilknytning til RegX.

Vækstforum kan rekvirere en trykt udgave af den samlede rapport ved sekretariatet.

 

3. PARTNERSKABSAFTALEN MELLEM REGERINGEN OG SYDDANSK VÆKSTFORUM – TILLÆGSAFTALE 2009

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Syddansk Vækstforum skal genforhandles i juni 2009.

Genforhandlingen i 2009 forventes at resultere i et tillæg til den eksisterende aftale på samme måde, som der blev udarbejdet tillæg for 2008.

Tillægsaftalen for 2009 skal forhandles på et møde med økonomi- og erhvervsministeren d. 4. juni 2009. Til brug for disse forhandlinger forventes Vækstforum at præsentere et udspil, som rummer forslag til nye temaer i aftalen, samt en status over fremdriften på den eksisterende aftale og tillægget for 2008.

Status viser god fremdrift i langt de fleste af de eksisterende initiativer. Kun i få tilfælde er der begrænset aktivitet.

Sekretariatet har efter anmodning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen indsendt et foreløbigt bud på nye initiativer, som foreslås drøftet i Vækstforum. Det drejer sig om følgende:

 • Syddansk Kapitalfond
 • Videncenter for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi
 • RoboMedic Valley
 • Internationalt videncenter for klyngeudvikling – RegX
 • Grøn Vækst – Syddanske kvalitetsfødevarer
 • Design som vækstskaber
 • CO2-neutralt sygehusbyggeri
 • Gensidig anerkendelse af uddannelse
 • Dansk-tysk databank
 • Grænseregionsportal
 • Mobilitet i Grænseregionen

Derudover kan det overvejes, om der i lyset af den økonomiske krise er behov for særlige initiativer i samspil med staten. Der er en særlig udfordring med ungdomsuddannelserne. Der vil blive udarbejdet forslag til et særligt initiativ i samspil med ungdomsuddanelserne.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter forslag til temaer til tillægsaftale 2009.
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager partnerskabsaftalens statusskema og statusoversigt til efterretning.

 

4. VÆKSTFORUMS ÅRSRAPPORT 2007-08

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en rapport, som indeholder konkrete resultater af Vækstforums arbejde i 2007-08. Resultaterne relaterer sig til Vækstforums handlingsplan 2007-08, som fokuserer på indsatsområderne Klyngeudvikling, Oplevelsesøkonomi, Det sunde liv, Menneskelige ressourcer, Forskning, Innovation og nye Teknologier samt Iværksætteri.

I 2007-08 har Vækstforum indstillet 380.888.407 kroner til projekter inden for de seks indsatsområder. Fordelingen er som følger:

 

Indstillet beløb (kr.) i alt 2007-2008

Klyngeudvikling

57.390.243

Oplevelsesøkonomi

112.303.594

Det sunde liv

19.336.165

Menneskelige ressourcer

81.778.163

Forskning, innovation og nye teknologier

53.033.856

Iværksætteri

19.819.409

Andet

37.226.978

Total

380.888.407

Samlet totalbudget

659.195.492

Vækstforum har fra begyndelsen lagt vægt på samfinansiering og matchning af midlerne. Projekterne geares således af flere forskellige finansieringskilder, og derfor har Vækstforum med det indstillede beløb på 380.888.407 kr. igangsat projekter, der tilsammen har et totalbudget på i alt 659.195.492 kr. i den syddanske region i de to år.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender årsrapport 2007-08.

 

5. IMPLEMENTERING AF VÆKSTFORUMS HANDLINGSPLAN 2009-2010

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde d. 26. november 2008 vedtog Vækstforum Handlingsplan 2009-2010: Omstilling til højere vækst.

I handlingsplanen er nævnt en række initiativer, som Vækstforum selv vil tage initiativ til at igangsætte.

Vedlagte præsentation af implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-2010 beskriver, hvilke konkrete aktiviteter der er – ellers foreslås - igangsat på initiativ af Vækstforum for at realisere handlingsplanens initiativer på de fire forretningsområder; Velfærdsteknologier- og services, Energi, Oplevelseserhverv og Klynger og for de to særlige indsatser: Vækst i yderområder og Grænseoverskridende samarbejde.

Præsentationen drøftes på Vækstforums døgnseminar d. 30. marts 2009.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at de foreslåede initiativer til implementering af Vækstforums handlingsplan tages til efterretning, idet Vækstforums kommentarer fra præsentationen d. 30. marts 2009 indarbejdes.

 

6. BESTYRELSESMØDE I VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

Sagsfremstilling

Der har den 9. december 2008 været afholdt bestyrelsesmøde i Foreningen for Vestdansk Investeringsfremme og bestyrelsen er nu konstitueret. Nordjylland (Ulla Astman) fik formandsposten samt sekretariatsbetjeningen, og Syddanmark fik næstformandsposten (CC Nielsen).

Bevillingerne til foreningen udløber med udgangen af 2009, og der skal således tages stilling til en videreførelse af foreningen. Der udarbejdes i de kommende måneder en evaluering af foreningens resultater, og det forventes, at denne kan præsenteres for foreningens bestyrelse på deres næste møde d. 4. maj 2009, hvorefter de involverede Vækstfora kan tage stilling til en videreførelse af foreningen - for Syddansk Vækstforum på mødet d. 22. september 2009.

De seneste resultater i foreningen er positive. Andelen af tiltrukne arbejdspladser i Vestdanmark er støt stigende og udgør nu 49,8 % af det samlede antal på 1181 nye eller fastholdt arbejdspladser i Danmark i 2008. Set over en treårig periode fra 2005 til 2008 er der skabt eller fastholdt 623 jobs i Syddanmark.

Sideløbende med evalueringen skal der etableres en formel samarbejdsaftale mellem foreningen og Invest In Denmark. Desuden arbejder foreningens sekretariat på et udkast til nye vedtægter, hvor repræsentantskabet, der består af de 3 vækstforas formandskaber, foreslås nedlagt, hvilket vil give en mere funktionsdygtig forening.

Efter bestyrelsesmødet har der været afholdt dialogmøde mellem Invest In Denmark og Vækstforum-sekretariatet med henblik på at få skabt synergi, og så indsatsen målrettes forretningsområderne i Syddansk Vækstforums nye handlingsplan. Der forventes igangsat en særlig indsats, som skal understøtte forretningsområderne "Energi" samt "Velfærdsteknologier og –service".

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

   

7. UDPEGNING TIL INNOVATIONSUDVALGET

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde d. 18. september 2008 besluttede Vækstforum at bemyndige sekretariatet til efter indstilling fra Vækstforums medlemmer at udpege et medlem og en suppleant til Fødevareministeriets Innovationsudvalg. Udvalget træffer afgørelse om ydelse af tilskud til projekter under Innovationsloven og er rådgivende for ministeren inden for Innovationslovens område.

Sekretariatet modtog tre rettidige indstillinger, hvoraf den ene kandidat efterfølgende trak sig. De to indstillede kandidater blev udpeget af fødevareministeren som indstillet. Jytte Egetoft Thøgersen fra Det Sønderjyske Sygehuskøkken blev udpeget som medlem af udvalget. Anne Mette de Visser fra Smagen af Fyn blev udpeget som suppleant.

Jytte Egetoft Thøgersen har oplyst FødevareErhverv om, at hun fratræder sin stilling den 31. marts 2009 og dermed udtræder af udvalget. FødevareErhverv har derfor bedt Syddansk Vækstforum om at indstille et nyt medlem og en suppleant til Innovationsudvalget. I medfør af loven om ligestilling af kvinder og mænd skal der indstilles både en kvinde og en mand.

I Jytte Egetoft Thøgersens fravær har suppleanten Anne Mette de Visser varetaget udvalgsposten. Anne Mette de Visser har endvidere oplyst sekretariatet, at hun er villig til at fortsætte som medlem af udvalget.

Beslutningspunkt


Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum at Vækstforum indstiller en kvinde og en mand som medlem og suppleant til Innovationsudvalget.


Temadrøftelse om velfærdsteknologier og -service (kun på vækstforummødet)

Oplæg v/ kommiteret Thomas Børner, Finansministeriet, om regeringens investeringer i arbejdskraftbesparende teknologier gennem ABT-fonden


ORIENTERING

 

8. STATUS PÅ KOMMUNIKATIONSINDSATSEN VEDR. VÆKSTFORUMS AKTIVITETER

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde d. 26. november 2008 godkendte Vækstforum en kommunikationsplan for Vækstforums indsats i 2009-10, der målrettes en fokuseret presseindsats, synliggørelse af  syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev, foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

Siden Vækstforum godkendte kommunikationsplanen er der gennemført en række aktiviteter. I relation til synliggørelse af syddanske styrker er det værd at fremhæve den Syddanske Erhvervskaravane. I samarbejde med de subregionale erhvervsudviklingsselskaber afholdt Syddansk Vækstforum den 3., 24. og 26. februar 2009 tre forskellige steder i regionen et spændende arrangement om erhvervsfremme og innovation i regionen – Syddansk Erhvervskaravane.

På erhvervskaravanen var lokale, regionale og nationale kræfter samlet, og for første gang var det muligt at danne sig et samlet overblik over støtteordninger, aktiviteter, samarbejder, netværk og aktører på hele erhvervsfremmeområdet. Samtidig var der interaktive messeaktiviteter, hvor regionens små og store projektplatforme, og en række andre udstillere, viste, hvad de har at tilbyde.

Presseindsatsen er desuden blevet fokuseret yderligere, hvilket allerede har øget omtalen af Vækstforums aktiviteter i særligt lokale og regionale medier. Omtalerne fordeler sig således:

Trykte medier: 39

Online medier: 40

Radio: 2

TV: 2

I relation til ovenstående bemærkes det, at sekretariatet er bekendt med flere omtaler i såvel radio og regionalt tv, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgningen.


Beslutningspunkt


Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 


9. AFRAPPORTERING AF SÆRLIG RAMME AF D. 13. MARTS 2008 TIL SEKRETARIATET

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde d. 13. marts 2008 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til kvalificering af ansøgningsmateriale og lignende formål i 2008. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet ved årets afslutning skulle redegøre for anvendelsen af disse midler.

Pr. 5. marts 2009 er der anvendt i alt ca. 725.000 kr. fordelt på tre initiativer: En Teknologimatch-rapport, en rapport vedr. velfærdsteknologi og –service i Region Syddanmark samt afholdelse af den syddanske erhvervskaravane, der blev afholdt i Christiansfeld, Ringe og Esbjerg.

Vækstforums formandskab har tidligere vurderet, at det til mindre aktiviteter generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet råder over en mindre ramme, som kan anvendes uden forudgående forelæggelse for Vækstforum.

Derfor foreslås det, at Vækstforum forlænger rammen til sekretariatet på 1.000.000 kr. til mindre aktiviteter, kortlægninger mv. Efter et år redegør sekretariatet for anvendelsen.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en 1.000.000 kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, kortlægninger mv.

   

10. ØKONOMIOVERSIGT

Økonomioversigten er opdelt i en status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan, og status på indstillede midler i Handlingsplan 2009-2010.

Afsluttet handlingsplansperiode (2007-2008) - Status på finansiering

Soc. Fond

Reg. Fond

REM

Samlet budget 2007+2008

103.020.000

103.020.000

175.057.000

Indstillet 2007+2008

82.797.045

123.194.481

174.896.882

Bevilget pr. 6/3-2009

49.106.507

73.228.454

161.553.482

I proces pr. 6/3-2009

32.661.181

49.836.572

13.343.400

Tilbageløb pr. 6/3-2009

1.029.357

129.455

0

Udisponeret 2007+2008

20.222.955

-20.174.481

160.118

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

Social fonden

Regional fonden

REM

Budget 2009

53.060.400

53.060.400

97.453.000

Udisponeret 2007 og 2008

20.222.955

-20.174.481

160.118

Tilbageløb fra 2007 og 2008

1.029.357

129.455

0

Forventet indstilling 31/3-2009

20.913.823

0

7.382.764

Forventet Rest 2009

53.398.889

33.015.374

90.230.354

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på indsatsområde

Indstilling 31/3-09

I alt 2009-10

Velfærdsteknologier og -service

0

0

Energi

0

0

Oplevelseserhverv

25.096.587

25.096.587

Klynger

3.200.000

3.200.000

Andet

0

0

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

Målsætning

Før 31/3-2009

Efter 31/3-2009

Socialfond og Regionalfond

41%

34%

36%

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

Socialfond

Regionalfond

N+2 Risiko 2009**

23.000.000

23.000.000

**) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver

bevilget af EU. Dvs. i 2009 skal vi minimum have forbrugt et beløb svarende til vores budget for 2007.

Beløb regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

Uforbrugte beløb trækkes fra de kommende års budgetter.

N+2 Risiko 2009 er det maksimale beløb, vi risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2007 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond, tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager økonomioversigten til efterretning.


11. BEVILLINGSSTATUS PÅ INDSTILLEDE PROJEKTER, DER ER INDSTILLET TIL STRUKTURFONDSSTØTTE I 2007-08

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

Samtidigt indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet. En sådan status blev efterspurgt på det seneste møde i Vækstforum.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager økonomioversigten til efterretning.

 

12. ORIENTERING OM INDKOMNE ANSØGNINGER

Sagsfremstilling

Sekretariatet har modtaget i alt 2 projektansøgninger i denne ansøgningsrunde.

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.


Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i enighed. Sekretariatsgruppens medlemmer deltager ikke i behandlingen af ansøgninger fra egen organisation.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Særligt omkring potentialevurderingen

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.


Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at formandskabet tager orienteringen til efterretning

   

13. MEDDELELSER

 

14. EVT.


Siden er sidst opdateret 12-03-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring