Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatrisk dialogforum - referat 26-03-2009

Mødedato
26-03-2009 kl. 14:00

Mødested
Mødeværelse 6, regionshuset i Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle

Medlemmer
Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Bente Gertz Hansen, Karen Baungaard, Bente Bendix Jensen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Otto Lück, Lone Storm Andersen, Claus Sersar Thomsen, Jeppe Bruun-Petersen, Lillian B. Thomsen, Kaj Larsen Allermand, Kirsten Hansen, Steen Andersen

Afbud
Andrea Terp Christensen og Kirsten Hansen (Connie D'haene deltog)

 

Dagsorden

 

 

 

 

1.      Udpegning af formand og næstformand

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

I henhold til afsnit 4 "kommissorium for dialogforum" skal dette selv udpege formand og næstformand, hvoraf den ene er regionsrådsmedlem og den anden er foreningsrepræsentant.

I afsnit 4 beskrives endvidere mødehyppighed og sekretariatsbetjening og afslutningsvis anføres det, at Psykiatrisk Dialogforum i øvrigt selv fastlægger sin forretningsorden. Det er Regionssekretariatets vurdering, at beskrivelsen under afsnit 4 i sig selv er dækkende. Derfor anbefales det, at der ikke udarbejdes særskilt forretningsorden for Psykiatrisk Dialogforum.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådsmedlem Bente Gertz Hansen udpeges som formand.
 • At organisationsrepræsentanterne indstiller forslag til næstformand.

 

Psykiatrisk dialogforum

Regionsrådsmedlem Bente Gertz blev valgt som formand og Lone Storm Andersen fra Depressionsforeningen blev valgt som næstformand.

Bilag:

 

 

 

 

2.      Drøftelse af øvrige foreningers mulighed for repræsentation i Psykiatrisk dialogforum

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Af afsnit 2 i  kommissorium for Psykiatrisk Dialogforum i Region Syddanmark fremgår det, at der ønskes en åbenhed over for mindre og nye patient- og pårørendeforeninger inden for det psykiatriske område, hvorfor 1-2 medlemspladser reserveres til ad hoc-medlemmer, således at sådanne foreninger har mulighed for i en periode, og efter behov, at være repræsenteret i Psykiatrisk Dialogforum.

Spørgsmålet aktualiseres af, at Region Syddanmark har modtaget henvendelse fra en person, der arbejder på at etablere en PTSD-forening (post-traumatisk stress-disorder) i Region Syddanmark og i den forbindelse spørger til muligheden for i en periode at kunne deltage som ad hoc medlem af dialogforum. 

På den baggrund ønskes en drøftelse af kriterierne for at besætte ad hoc-pladser i dialogforum.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatrisk dialogforum drøftede øvrige foreningers mulighed for repræsentation i Psykiatrisk dialogforum.

I forlængelse heraf blev det aftalt, at der udarbejdes en oversigt over foreninger til næste møde i dialogforum, hvor punktet sættes på dagsordenen igen.

Endvidere blev det aftalt, at Psykiatristaben udarbejder svarbrev til PTSD-foreningen.

 

 

 

3.      Status på Region Syddanmarks patient-, bruger- og pårørendepolitik

Sagsnr:

08/16318

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" i december 2007, godkendte regionsrådet også "Bruger/patient- og pårørendepolitik i Region Syddanmark".

Sagsfremstilling

Politikken er opdelt i fire kapitler med hver sine anbefalinger, og herunder gøres status på, hvor langt vi er kommet med at gennemføre anbefalingerne.

I kapitel 2 opstilles en bruger/patient- og pårørendepolitik hvor der udfra en række værdier beskrives, hvad man som bruger/pårørende kan forvente af personalet, samt hvad personalet ønsker fra brugere/pårørende.

I kapitlet anbefales at:

 • politikken udformes kort og klart i en pjece i lommeformat
 • opfølgning på bruger/patient- og pårørendepolitikken indarbejdes i psykiatriens kvalitets- og servicemål
 • forskning i relationen mellem brugere, patienter, pårørende og professionelle prioriteres i psykiatriens forskningspolitik.


Politikken er endnu ikke udformet i pjece i lommeformat, men arbejdet hermed iværksættes i løbet af foråret.

Der er i forbindelse med kvalitets- og servicemål udarbejdet retningslinier for og monitorering af afholdelse af samtaler med pårørende under 18 år. Der er endvidere etableret en uddannelse for nøglepersoner på afdelingerne.

På forskningsområdet har psykiatrien nedsat et forskningsstrategiråd der har som en af sine hovedopgaver at administrere en regional forskni

ngsfond for psykiatrien. Samtidig er et forskningssekretariat under etablering i Odense. I disse sammenhænge synliggøres anbefaling om prioritering af forskning i relationen mellem brugere, patienter, pårørende og professionelle.

I kapitel 3 beskrives samarbejdsstrukturen omkring politikken. I dette kapitel er anbefalingerne at:

 • der på regionalt niveau etableres et psykiatrisk dialogforum for Region Syddanmark
 • der oprettes en hjemmeside for løbende debat og erfaringsudveksling
 • der på centerniveau skabes organisatoriske rammer for, at politikken kan føres ud i livet
 • der lokalt skabes synlig og målrettet informationsfunktion
 • der lokalt etableres bruger-, patient og evt. pårørende-råd.

Status på anbefalingerne er, at dialogforum er etableret med dette første møde. Psykiatriens web-folk arbejder p.t. på at etablere hjemmsiden www.psykiatrienisyddanmark.dk, hvor der vil ske en samling og udvikling af hjemmesiderne fra de tidligere tre psykiatricentre.

På denne hjemmeside indarbejdes ønsket om mulighed for løbende debat og erfaringsudveksling. Web-folkene vil meget gerne i dialog med brugere og pårørende om, hvordan dette gøres mest hensigtsmæssigt og brugervenligt.

De organisatoriske rammer og den lokale synlighed etableres i første omgang gennem oprettelsen af PsykInfo-satelitter på alle psykiatriske afdelinger.

Der eksisterer i dag PsykInfo på afdelingerne i Odense, Svendborg, Esbjerg, Middelfart og Haderslev, og inden udgangen af 2009 vil der også være etableret PsykInfo-satelitter i Kolding, Vejle og Augustenborg.

På mødet vil sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov kort orientere om status på og tanker omkring etablering af lokale råd.

I kapitel 4 anbefales en række uddannelsesaktiviteter med det regionale PsykInfo som krumtap. Status er, at PsykInfo spredt over hele regionen udbyder en lang række undervisningsaktiviteter indenfor temaerne:

 • den konkrete psykiske lidelse
 • behandling og støttemuligheder bredt
 • personlig mestring
 • økonomiske, sociale og arbejdsmæssige konsekvenser af sygdommen.

Med etableringen af lokale PsykInfo-satellitter skabes endnu bedre grundlag for lokale aktiviteter.

I kapitel 5 er oplistet en række felter, som arbejdsgruppen bag politikken fandt burde omhandles af politikken, men som falder udenfor den regionale psykiatris direkte ansvarsområder. Det drejer sig bl.a. om:

 • dannelse af netværks- og selvhjælpsgrupper drevet i et samarbejde mellem organisationer, region og kommuner
 • livslang kommunal støtte til relevante patientgrupper
 • den brede, befolkningsrettet undervisning, der i dag er en kommunal forebyggelsesopgave
 • målrettet indsats i forhold til det store antal personligt belastende psykiske lidelser som eksempelvis angst og depression
 • samarbejdsfeltet mellem regional og kommunal psykiatri og almen praksis, herunder patientskoler m.m., hvor praktiserende læger og evt. kommuner har henvisningsret
 • behovsorienteret undervisning/bed-side-undervisning og i det hele taget aktiviteter, der ligger på grænsefladen mellem undervisning og behandling.

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatrisk dialogforum tog orienteringen til efterretning.

Det blev aftalt, at der til næste møde udarbejdes forslag til kommissorium og deltagerkreds for en arbejdsgruppe, der skal se på muligheden for styrkelse af bruger-inddragelsen på hovedfunktions- og lokal-niveau

Bilag:

 

 

 

 

4.      Klageprocedure i psykiatrien

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

I psykiatrien i Region Syddanmark vil vi gerne etablere en smidig klagesagsbehandling med fokus på læring og kvalitetsudvikling.

Derfor er der udarbejdet retningslinier for klagesagsbehandling der naturligvis, som udgangspunkt, skal sikre, at klager behandles i henhold til gældende lovgivning samtidig med, at vi aktivt og lærende forholder os til såvel mundtlige som skriftlige tilkendegivelser af forhold, der har givet anledning til kritik.

Retningslinierne og tilhørende skemaer er vedlagt som bilag.

  

Indstilling

Til orientering.

Psykiatrisk dialogforum

Der blev fra foreningsside udtrykt stor tilfredshed med at fokus er på det lærende aspekt.

Psykiatrisk dialogforum anførte følgende synspunkter omkring klageproceduren i psykiatrien:

 • Udfordringen er at gøre det klart for både personale og patienter, at det er ufarligt at klage
 • Kan man kalde det kvalitetsindberetning i stedet for klage?
 • Vi er ikke som offentlig myndighed forpligtet til at behandle patienter ens!
 • Begrebet "autoriseret personale" bør erstattes med "medarbejdere"
 • Hvordan gøres klageprocedurerne synlig for alle?
 • Region Nordjylland har et spændende projekt kørende som det anbefales at spørge til.
 • Kan der etableres en bi-sidder-ordning?

Psykiatrisk dialogforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

5.      Fælles demensmodel i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/12576

Sagsfremstilling

Region Syddanmark og kommunerne i regionen har besluttet at udarbejde en fælles regionsdækkende samarbejdsaftale omkring demensudredning og behandling.

Arbejdet udspringer af regionens sundhedsaftaler og aftalen skal lægge grunden for et ensartet niveau for demensbehandling i hele regionen.

Den nye samarbejdsaftale vil bygge på erfaringerne fra de eksisterende modeller i regionen, samt tage højde for anbefalingerne i den medicinske teknologivurdering om udredning og behandling af demens, som Sundhedsstyrelsen har udgivet i 2008.

Samarbejdsmodellen skal desuden tage hensyn til eksisterende politikker og planer på regionalt og kommunalt niveau.

Målet med arbejdet er at få en model, der beskriver samarbejdet mellem kommuner, somatiske afdelinger, psykiatriske afdelinger og de praktiserende læger.

Der er lagt op til, at modellen skal omfatte den organisatoriske tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem parterne, indsatsen for patienten/borgeren, herunder information også til de pårørende, samarbejdet med interesseorganisationerne, samt vidensopsamling omkring behandlingen af demens.

Der er i øjeblikket ved at blive udpeget deltagere til den arbejdsgruppe, der skal udarbejde den nye samarbejdsmodel.

Arbejdsgruppen vil bestå af:

 • 3 repræsentanter fra behandlingspsykiatrien (er udpeget)
 • 3 repræsentanter fra somatikken (anbefales, at det bliver fra neurologisk afdeling, radiologisk afdeling og medicinsk/geriatrisk afdeling)
 • 5 kommunale repræsentanter, dækkende hovedfunktionsområderne (er udpeget)
 • 2 praktiserende læger
 • 2 repræsentanter fra patient-/pårørendeforening.

Der er rettet kontakt til relevante interesseorganisationer for udpegning af de to deltagere.

Det forventes, at samarbejdsmodellen sendes i høring i sensommeren 2009.

 

Indstilling

Til orientering.

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatrisk dialogforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

6.      Tilfredshedsundersøgelse i børne- og ungdomspsykiatrien

Sagsnr:

08/16318

Resumé

Der foreligger nu resultater af en tilfredshedsundersøgelse på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. For første gang er patienternes og forældrenes oplevelser og vurdering af de disse afdelinger beskrevet.

Dermed er der skabt et grundlag for, at der kan udpeges de områder, hvor der kan være behov for kvalitetsforbedringer med henblik på fokuseret opfølgning ved næste undersøgelse.

Sagsfremstilling

I perioden 1. august 2007 til 30. september 2008 blev den første tilfredshedsundersøgelse for patienter over 15 år på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger gennemført.

Der blev samtidig lavet en tilsvarende undersøgelse for forældrene til alle patienter. Omfattet af undersøgelsen var både indlagte og ambulante patienter.

Svarprocenter:

 

Antal besvarelser

RSD

Svarprocent

RSD

Antal besvarelser

DK

Svarprocent

DK

Indlæggelse

 

 

 

 

Patienter

114

67%

493

76%

Forældre

127

58%

650

58%

 

 

 

 

 

Ambulant

 

 

 

 

Patienter

329

50%

881

49%

Forældre

742

47%

2225

49%

For indlæggelsesforløbene er svarprocenterne tilfredsstillende. Dog er svarprocenten for Region Syddanmark noget lavere end landsresultatet for de indlagte patienter. For ambulatorieforløbene er svarprocenterne så lave, at resultaterne skal bruges med forsigtighed.

 

Region Syddanmark i forhold til landsresultatet: 
Indlagte patienter er lidt mere tilfredse i Region Syddanmark. Regionen er på niveau med eller bedre end landsresultatet på samtlige spørgsmål. Deres forældre er dog lidt mere utilfredse og svarer generelt dårligere på de fleste spørgsmål sammenlignet med landsresultatet.

For ambulante gør Region Syddanmarks andel af svarene (ca. 1/3), at landsresultaterne i høj grad påvirkes af regionens resultater. Dermed er det ikke overraskende, at Region Syddanmark ligger på niveau med landsresultatet for de fleste spørgsmål.

Samlet indtryk af forløbet:
Patienterne og forældrene blev spurgt til deres samlede indtryk af indlæggelsen / ambulatorieforløbet. Der kunne tildeles et antal stjerner fra 5 til 1. I det følgende er 5 og 4 lagt sammen (enestående og godt), 3 er for sig selv (både godt og dårligt) mens 2 og 1 er lagt sammen (dårligt og uacceptabelt).

 

Samlet indtryk -

godt

Samlet indtryk -

både godt og dårligt

Samlet indtryk -

dårligt

Patienter

50%

46%

4%

Forældre

65%

33%

2%

 

 

 

 

Ambulant

 

 

 

Patienter

75%

21%

4%

Forældre

76%

19%

5%

 

Forventninger:

Patienterne og forældrene blev spurgt, om indlæggelsen / ambulatorieforløbet svarede til deres forventninger.

 

Forløbet svarende til forventningerne – eller bedre

Forløbet svarede dårligere end til forventninger

Indlæggelse

 

 

Patienter

79%

21%

Forældre

72%

28%

 

 

 

Ambulant

 

 

Patienter

88%

12%

Forældre

86%

14%

 

Områder hvor der kan ske kvalitetsforbedringer:
Der er mange områder, hvor patienter udtrykker tilfredshed. F.eks. er patienter tilfredse med kontakten til personalet, afsnittets fysiske rammer, atmosfære og tryghed og afsnittets kontakt til familien.

Forældre var tilfredse med de fysiske rammer, at barnet var trygt, følte sig velkommen, at der kunne samtales uforstyrret, medinddragelse, støtte og opbakninger, netværksmøder og for det meste ved informationsniveauet.

Der er områder, hvor deltagerne ikke har været tilfredse. Ved at sætte en tilfredshedsgrænse på 75 % er der i det følgende opstillet de områder, der er mindst tilfredshed med. Kursiv viser områder, hvor færre end 50 % af deltagerne er tilfredse.

Indlagte – patienter

Indlagte – forældre

Tilfreds med hverdagsaktiviteter

Bedring efter indlæggelse

Indflydelse på behandling

Info om medicin og evt. bivirkninger

Info om egne problemer

Info om behandlingsmuligheder

Hjælp til at løse problemer

Info om behandlingsmuligheder

Inddragelse af institution/skole

Bedring efter indlæggelse

Hjælp til dagligdagen

Info om medicin og evt. bivirkninger

Samarbejde mellem offentlige enheder

Tilbud fra det sociale system

Tilbud til familien

Ambulante – patienter

Ambulante – forældre

Ingen

Inddragelse af familien

Hjælp til dagligdagen

Samarbejde mellem offentlige enheder

Tilbud fra det sociale system

Tilbud til familien

 

 

Konklusion:

Patienter og delvis deres forældre er mere tilfredse med de ambulante behandlingsforløb end de, som er indlagte. Her oplever både patienter og forældre mangler i den information, de har brug for (om medicin, bivirkninger, egne problemer, behandlingsmuligheder).

Tillige er de indlagte patienter ikke tilfredse med afsnittets hverdagsaktiviteter og deres indflydelse på behandlingen. Mange oplever ikke at få indfriet deres forventninger til indlæggelsesforløbet.

Især fra forældrene opleves stærke mangler i det sociale støttesystem omkring patienten. Der opleves ikke et passende samarbejde mellem de forskellige offentlige steder, som barnet/den unge har kontakt med.

Det opleves ikke, at der er tilstrækkelige tilbud til familien i forbindelse med barnets/den unges problemer i det sociale system, skole-/uddannelsessystemet eller psykiatrien. 

 

Indstilling

Til orientering.

Psykiatrisk dialogforum

Agnete Philipsen og Bente Gerz Hansen vil over for Danske Regioners psykiatridirektørkreds og psykiatriudvalg rejse metodiske problemstillinger omkring undersøgelsen.

Psykiatrisk dialogforum tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

7.      Orientering om sundhedsaftaler

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i 2008 indgået nye sundhedsaftaler med regionens 22 kommuner, og aftalerne er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Vedlagte notat af 20. januar 2009 redegør for sundhedsaftalernes indholds- og godkendelsesproces samt hvilke fremskridt i samarbejdet mellem region og kommuner, der er manifesteret gennem sundhedsaftalerne.

Sundhedsaftalerne skal revideres på ny i 2010.

Indstilling

Til orientering.

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatridirektør Agnete Philipsen gav en orientering om sundhedsaftalernes indholds- og godkendelsesproces i Region Syddanmark.

Det blev aftalt, at "Regional samarbejdaftale for det psykiatriske område" dagsordenssættes til næste møde.

Sundhedsaftalerne blev udleveret på mødet.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

8.      Punkter til drøftelse fremsendt af SIND

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Landsforeningen SIND har fremsendt ønske om drøftelse af tre punkter på møde i Psykiatrisk Dialogforum:

1) Behandlingsgaranti og udredning, hvor langt er regionen fremme, og hvad kan håndteres?

2) Samarbejdet mellem foreningerne og den enkelte psykiatriske enhed; Hvordan skaber vi plads for det gode samarbejde lokalt?

3) Hvordan bygger vi bedre broer mellem regional psykiatri og kommuner?

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Ad. 1) Behandlingsgaranti og udredning

Ole Ryttov og Agnete Philipsen orienterede om, at Region Syddanmark er ganske godt med hvad angår opfyldelse af behandlings- og udredningsgarantier, og påpeger samtidig, at vi bevæger os på skrøbelig grund, og at overenskomst-konflikter, øget henvisningspres, it-nedbrud etc. kan forskyde balancen.

Agnete Philipsen henviste til, at det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet har stor opmærksomhed på spørgsmålet og orienteres på hvert udvalgsmøde.

Steen Andersen fra Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selskade spurgte, hvem regionen har samarbejdsaftale med på det børne- og ungdomspsykiatriske område.

Jan Jørgensen svarede, at der er aftale med to enmandsforetagender i Silkeborg og Hellerup, med Vejlefjord-centeret og med privathospitalet Heimdahl samt at Danske Regioner er i forhandling med Kildehøj.

Behandling af spiseforstyrrelser drøftedes. Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger udtrykker bekymring for indikationsskred der vil gøre, at der henvises mere end de 3.000 patienter, der i dag vurderes at have behov.

 

Ad. 2) Samarbejdet mellem foreningerne og den enkelte psykiatriske enhed

Agnete Philipsen foreslog, at foreningerne skaber de lokale kontakter, de føler behov for og anbefaler, at organisationerne i den forbindelse tænker i hovedfunktioner.

 

Ad. 3) Hvordan bygger vi bedre broer mellem regional psykiatri og kommuner?

Jeppe Bruun-Petersen fra SIND gennemgik oplevelser fra sit virke i patientklagenævn.

Der blev fra regionens side givet udryk for, at budskabet er forstået, og at der er fokus på problemstillingerne. Særligt at vi bliver bedre til at benytte værktøjerne udskrivningsaftaler og koordinationsaftaler.

 

 

 

9.      Punkter til drøftelse fremsat af Landsforeningen Af Psykiatribrugere (LAP)

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

LAP har fremsendt ønske om drøftelse af 2 emner:

1) Orientering fra LAP i Region Syddanmark

2) Retspsykiatrien i Region Syddanmark.

 

Ad 1, orientering:

LAP ønsker at invitere medlemmerne af psykiatrisk dialogforum til at deltage i konference om Laplands-modellen den 16. september 2009 kl. 10.00 til 16.00 i PsykInfo, Staldgårdsgade 10 i Vejle.

De politisk valgte medlemmer af dialogforum inviteres samtidig til at sidde i panel under debatten. Nærmere information gives på møde i psykiatrisk dialogforum.

 

Ad 2, Retspsykiatri:

Kaj Allermann vil på mødet uddele statistik fra Kriminalforsorgen og vil på den baggrund gerne drøfte, hvordan vi undgår yderligere stigning i antallet af anbragte.

Herunder også en drøftelse af konfliktløsning vs. tvang; Hvordan fremmes konfliktløsning som løsningsmodel? Hvilke planer har regionen for efteruddannelse af personalet herom de kommende år, og med hvilket indhold? Hvad kan vi lære af forskning i konfliktløsning? Og hvordan anvendes erfaringer fra den øvrige psykiatri?

Under henvisning til nyligt vedtagen FN-konvention omkring handicap-gruppers rettigheder stilles spørgsmålet om tvang er nødvendig, og om det i det hele taget er lovligt at anvende tvang?

Endelig ønsker Kaj Allermann under punktet at orientere om psykiatrisk testamente og implementering heraf i Region Syddanmark.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Det blev aftalt, at punktet udsættes til næste møde i Psykiatrisk dialogforum, idet materialer omkring punkterne ikke er færdiggjort.

Regionsrådsmedlemmerne orienterede om, at konferencen desværre er sammenfaldende med møde i forretningsudvalget.

 

 

 

 

10.    Drøftelse af eventuelle temaer for kommende møder

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af eventuelle temaer for kommende møder i Psykiatrisk Dialogforum.

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Det blev aftalt, at næste møde afholdes den 16. juni 2009 kl. 13.00 i regionshuset i Vejle.

Psykiatrisk dialogforum drøftede evt. temaer for kommende møder og pegede på følgende:

 • Det gode patientforløb - set fra en psykiatrisk patient (Steen Andersen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade).
 • Status på amarbejdsaftalen (Connie D´haene, Bedre Psykiatri).
 • PSP-samarbejde (Jeppe Bruun-Petersen, SIND).
 • Arbejdstøj for ansatte i psykiatrien (Steen Andersen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade).

 

 

 

11.    Udpegning af medlem til dommerkomiteen - Region Syddanmarks Åbenhedspris 2009

Sagsnr:

09/667

Resumé

Åbenhedsprisen er en pris, der gives til den afdeling, botilbud, sygehus eller institution i Region Syddanmark, der kan dokumentere, at de er gode til at praktisere de tre begreber åbenhed, dialog og borgerinddragelse.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark vil gerne belønne afdelinger, der er gode til at arbejde med åbenhed, dialog og inddragelse. Derfor har regionsrådet besluttet at lancere en såkaldt Åbenhedspris.

Prisen skal hvert år uddeles til den eller de afdelinger, der i særlig grad har formået at omsætte de tre begreber, åbenhed, dialog og inddragelse til praksis, og dermed er gode til at involvere og trække på borgernes/brugernes viden og erfaringer.

Prisen består af et kontant beløb på 250.000 kr. og blev uddelt første gang den 13. juni 2008. Region Syddanmark vil i forbindelse med prisuddelingen gøre et stort arbejde for at vinderen kan få positiv omtale i relevante regionale medier samt personaleblade.

Beløbet kan anvendes efter eget ønske.

Der nedsættes en dommerkomite, der beslutter, hvem der skal tildeles åbenhedsprisen.

Der afholdes møde i dommerkomiteen den 15. april 2009 kl. 13-15 i regionshuset.

Åbenhedsprisen uddeles den 29. maj 2009 i Middelfart.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Psykiatrisk Dialogforum udpeger et medlem til dommerkomiteen i forbindelse med uddelingen af Region Syddanmarks Åbenhedspris 2009.

 

Psykiatrisk dialogforum

Lillian B. Thomsen (Alzheimerforeningen) blev udpeget som 1. suppleant og Jeppe Bruun-Petersen (SIND) blev udpeget som 2. suppleant.

 

 

 

12.    Eventuelt

Sagsnr:

 

Psykiatrisk dialogforum

Næste møde afholdes 16. juni kl. 13.00 til 16.00

Det blev vedtaget, at alle foreninger udpeger en suppleant.

Suppleant for Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri er Connie D’haene.

Øvrige organisationer meddeler navn og mailadresse på suppleant til Finn Sørensen.

Suppleanter får på lige fod med medlemmer tilsendt dagsordener, bilag og referater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 27-03-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring