Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Almen praksis - referat 01-04-2009

Mødedato:
01-04-2009 Kl. 15:00 - Kl. 15:40

Mødested:
Regionshuset, mødeværelse 2

Medlemmer:
Lykke Debois, Bo Libergren, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Ingeborg Mortiz Hansen, Kristian Grønbæk Andersen, Ole Jacobsen, Sarah Nørris Christensen, Thyge Nielsen

Afbud:
Bo Libergren

 

 

 

Dagsorden

 1. Opsigelse af ordning om diætistvejledning i almen praksis
 2. Redegørelse for færdiggørelse af ny telefoniløsning i lægevagten
 3. Orientering om Praksisdag Syd 2009
 4. Besvarelse af spørgsmål fra Ingeborg Moritz Hansen.
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

 

 

1.      Opsigelse af ordning om diætistvejledning i almen praksis

Resumé

Regionsrådet har på møde d. 26. januar 2009 truffet beslutning om, at ordning med diætistvejledning i almen praksis, som omfatter læger i det tidligere Sønderjyllands Amt, ophører på sigt.

Sagsfremstilling

Ordningen vedrørende diætvejledning i almen praksis har kun været gældende i det gamle Sønderjyllands Amt. Opsigelsen af ordningen vil betyde, at diætvejledning i dette område kommer til at foregå på samme betingelser, som i den øvrige del af regionen.

Ordningen var tiltænkt som en støtte til indsatsen i almen praksis. I henhold til Sundhedsministeriets rapport vedr. fremtidens almen praksis er diætvejledning ikke en opgave for almen praksis, men en opgave der bør varetages af kommunerne. Det forventes, at de praktiserende læger og deres personale også fremover vejleder om kost som et almindeligt led i deres behandling og den forebyggende indsats i praksis.

Regionens sygehuse har tilbud til patienter, som har behov for egentlig diætbehandling. De type 2 – diabetikere, der er i behandling i sygehusregi vil kunne henvises til sygehusdiætist eller diabetesskole.

Det er af stor vigtighed, at patienterne ikke kommer i klemme. I forbindelse med ordningens ophør vil man på Sygehus Sønderjylland vurdere og eventuelt justere tilbuddet i sygehusregi, ligesom man vil drøfte med kommunerne, hvordan opgaven løses. Sygehuset har foreløbigt oprustet diætistfunktionen på sygehuset med 1 diætist. Kommunerne i Sønderjylland er ligeledes i gang med at opruste deres kostvejledningstilbud.

Aftalen opsiges med effekt fra 1. oktober 2009 med henblik på en hensigtsmæssig afvikling.

Indstilling

Til orientering

Udvalget
Til orientering

 

 

 

2.      Redegørelse for færdiggørelse af ny telefoniløsning i lægevagten

Resumé

Der vil på mødet blive givet en mundtlig redegørelse for færdiggørelse af ny telefoniløsning, som forhøjer sikkerheden i systemet (redundantløsning). Der vil samtidig blive orienteret om garantier og bodsystem aftalt med leverandøren.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om den nye telefoniløsning, som er etableret på baggrund af flere nedbrud af telefonsystemet i lægevagten.

 

Det nye system er trådt i kraft den 9. marts 2009.

 

Det særlige udvalg ønsker en ny orientering, hvis det på et tidspunkt skulle komme til et nedbrud, hvor nødsystemet træder i kraft.

 

 

 

3.      Orientering om Praksisdag Syd 2009

Sagsfremstilling

Praksisdag Syd 2009:

Den årlige Praksisdag Syd, en fælles udviklings- og efteruddannelsesdag for læger i almen praksis og praksispersonale afholdes for 3. gang fredag den 3. april på Trinity Konferencecenter ved Snoghøj.

Formålet med dagen er at sætte fokus på aktuelle og praksisnære problemstillinger i et udviklings- og efteruddannelsesperspektiv.

Temaet dette år er: Organisationsudvikling i almen praksis.

Både formiddag og eftermiddag er der en række forskellige sessioner med fokus på så forskellige temaer som:

 • Organisering af KOL indsatsen i almen praksis,
 • metoder til arbejdsgangsbeskrivelser,
 • organisering af forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme i almen praksis,
 • almen praksis’ rolle i et sammenhængende sundhedsvæsen og meget mere.

 

Der er tilmeldt 280 til Praksisdag Syd, der er blevet et tilløbsstykke og et relevant efteruddannelsestilbud til læger og praksispersonale i almen praksis.

Dagen finansieres og arrangeres i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis (KEU).

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

4.      Besvarelse af spørgsmål fra Ingeborg Moritz Hansen.

Sagsfremstilling

Praksisafdelingen har modtaget en række spørgsmål fra regionsrådsmedlem Ingeborg Moritz Hansen. Spørgsmålene er refereret enkeltvis i forbindelse med deres besvarelse.


 1. Hvor stort er omfanget af praktiserende lægers sygebesøg i dagtid – altså aflæggelse af sygebesøg hos egne patienter? Er der "nogen praksis" for, hvornår i dagtiden disse sygebesøg foregår?
  Svar: De praktiserende læger aflægger årligt ca. 92.000 besøg hos deres patienter i dagtid svarende til ca. 2½ besøg pr. læge pr. uge. Der findes ikke nogen pålidelig opgørelse over hvornår på dagen besøgene finder sted. Det er dog vores indtryk, at besøgene hovedsagelig aflægges om eftermiddagen. 

 2. Er det muligt at få oplyst i hvilket omfang, der sker indlæggelse i forbindelse med disse sygebesøg?
  Svar: Der foreligger ikke oplysninger herom.

   
 3. Hvad er graden af belastningen, omfang m.m. af praktiserende læger i relation til lægebil-ordningen /akutbiler?
  Svar: Ganske få praktiserende læger (5) fungerer som ambulancelæge, hvoraf de 2 stopper i løbet af 2009. Denne opgave udgør derfor en meget lille del af de ca. 750 praktiserende lægers arbejde.

 4. "Patientforløbsstrategien bør koordineres med praktiserende læger i.f.t. FAM".
  Svar: I medfør af "Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark" og gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed" er det besluttet, at der etableres fælles akutmodtagelser (FAM) på 5 sygehusmatrikler i Region Syddanmark. En fælles akutmodtagelse skal jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger være bemandet med et team af specialister, som er i tjeneste døgnet rundt. Derved sikres, at den akutte patient mødes af en mangfoldighed af kompetencer. Som opfølgning på akutplanen og gennemførelsesplanen skulle der derfor beskrives en fælles model for, hvordan de fælles akutmodtagelser (FAM) skal organiseres. Sigtet med den fælles model er at sikre en ensartet høj standard for akutmodtagelserne i Region Syddanmark. Arbejdsgruppens rapport indeholder et forslag til, hvordan de fælles akutmodtagelser skal organiseres i Region Syddanmark. Forslaget er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe, som blev nedsat på baggrund af Region Syddanmarks FAM-konference. I arbejdsgruppen var almen praksis repræsenteret af Per Grindsted. Af arbejdsgruppens anbefalinger kan nævnes følgende vedrørende patienternes ankomst til FAM.

 

 • Der skal være velfungerende kommunikation og optimal udnyttelse af de telemedicinske muligheder fra praksis/vagtlæge og fra præhospitale enheder til FAM således, at visitation og diagnosticering kan påbegyndes så tidligt som muligt
 • Der skal herunder være ét telefonnummer til FAM, hvor praksis/ vagtlæge kan komme i kontakt med visitationsteamet
 • Der skal etableres et præhospital elektronisk patientjournal, som er integreret med sygehusets elektroniske patientjournalsystem
 • FAM skal have en indgang - alle akutte patienter ankommer til akutsygehuset via FAM
 • Visitationen sker umiddelbar efter ankomst, og forestås af et visitationsteam bestående af en speciallæge og en sygeplejerske.
 • Nogle patienter vil meget hurtigt passere videre til en anden specialafdeling på sygehuset: Disse patienter kaldes "sus-forbi patienter"


Spørgsmålene vil ligeledes indgå i den af regionsrådet vedtagne spørgeordning, og spørgsmål og svar vil således blive sendt til regionsrådet.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg er den 7. maj 2009 i Svendborg

Udvalget
-

 

 

 

6.      Eventuelt

Udvalget
-

Siden er sidst opdateret 02-04-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring