Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 15-04-2009

Mødedato
15-04-2009 Kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen

Afbud
Bent Krogh Petersen, Kent Kirk.

Anita Kjøng-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punkt 11.

Bent Poulsen deltog ikke i behandlingen af punkt 11, 17 og 18.

 

 

Dagsorden

 

 

 

 

1.      Samling af den stationære apopleksi i Sønderborg

Sagsnr:

09/3162

Sagsfremstilling

I regionsrådets vedtagne tillæg til gennemførelsesplan for den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland indgår på kort sigt en konsolidering af Sygehus Sønderjylland med en sengerokade, hvor stationære aktiviteter fra Tønder og Haderslev samles i Sønderborg og Aabenraa. Dette sker, fordi der vurderes at være driftsøkonomiske og kvalitative gevinster ved at samle de stationære funktioner på færre enheder allerede på kort sigt.

Sengerokaden indeholder bl.a. en flytning af den stationære apopleksi (indlæggelser ved blodprop eller blødning i hjernen) fra Haderslev til Sønderborg.

En arbejdsgruppe under Sygehus Sønderjylland har udarbejdet vedlagte detailplan for udmøntning af regionsrådets beslutning, som foreslås at udgøre grundlaget for af flytningen af den stationære apopleksi.

I dag modtages akutte apopleksipatienter i Haderslev og Sønderborg.  I 2008 var antallet af indlæggelser i Haderslev 660, mens tallet i Sønderborg var 548. Antallet af indlæggelser totalt set har de seneste år ligget stabilt på ca. 1.200 patienter om året. Begge afsnit er normeret med 15 senge.

Det anbefales, at alle apopleksipatienter samles i én afdeling i Sønderborg, hvor der i alt skal være 20 sengepladser. Heraf er de otte senge til modtagelse af akutte patienter. Denne opdeling i et akutafsnit og et stationært afsnit (samt øvrige anbefalinger for den fremtidige organisering af apopleksibehandlingen) er i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten "Det gode patientforløb - apopleksi", som blev udarbejdet i Region Syddanmark medio 2008.

I akutafsnittet ligger patienterne maksimalt 48 timer, hvorefter de flyttes over i det stationære afsnit med tilknyttet mulighed for rehabilitering. På grund af bedre diagnosticering forventes en reduktion i antallet af indlæggelser på apopleksiafsnittet med ca. 200 årligt, hvilket medfører en forventet aktivitet på apopleksiafsnittet i Sønderborg på ca. 1000 indlæggelser årligt. Herudover forventes den nye organisering med akutmodtageafsnit og ændrede arbejdsgange at give mulighed for en sengereduktion. Samlet set vurderes der at være behov for 20 senge.

Desuden anbefales det, at den ambulante lægevirksomhed samt specialiseret genoptræning for udvalgte patienter videreføres i Haderslev.

Driftsmæssige konsekvenser
Den lægelige normering, der er tilknyttet ambulatoriefunktionen i Haderslev, berøres ikke af samlingen, da der fortsat vil være et ambulant tilbud i Haderslev. Lægenormeringen vedr. de indlagte patienter fortsætter uændret, men samles i Sønderborg. Terapinormeringen fortsætter ligeledes uændret, men samles i Sønderborg. Sekretærnormeringen fortsætter uændret, men det vurderes, om funktionen skal flyttes til Sønderborg. Plejenormeringen reduceres fra ca. 35,6 for de to nuværende afsnit til 27,2 for de stationære senge i Sønderborg, hvilket medfører en driftsbesparelse på 2,631 mio. kr. årligt. Denne driftsbesparelse foreslås indarbejdet i budgettet.

I forbindelse med samling af apopleksiafsnittene vurderes der at være behov for at styrke og udvikle de omfattende kompetencer, som er nødvendige for at kunne varetage apopleksibehandling og pleje, herunder særligt oplæring af personale i den akutte behandling og pleje. Der må desuden forventes behov for undervisning af nyt personale, da det forventes, at en del af det nuværende personale i Haderslev ikke ønsker at følge med funktionen til Sønderborg. For at holde på kompetencerne er det dog et succeskriterium for implementeringen, at mest muligt personale fra Haderslev følger med til Sønderborg. 

Bygningsmæssige tilpasninger
Samtlige apopleksifunktioner kan rummes på det nuværende afsnit 11 på Sønderborg Sygehus, men samlingen af apopleksien vil dog medføre mindre bygningsmæssige ændringer, som overslagsmæssigt beløber sig til 1,750 mio. kr. De bygningsmæssige ændringer finansieres af driften.

Apparatur
Det forudsættes, at det nuværende apparatur følger med til den nye afdeling i Sønderborg. Der er dog behov for indkøb af telemetriudstyr til de 8 akutsenge, hvilket beløber sig til ca. 0,9 mio. kr. Investeringerne forventes finansieret i forbindelse med Sygehus Sønderjyllands medicotekniske prioriteringer for 2010.

Tidspunkt for flytning
Det forventes, at apopleksien kan samles i Sønderborg pr. 1. januar 2010. Frem til dette tidspunkt iværksættes - efter politisk godkendelse af detailplanen - en personalemæssig proces i overensstemmelse med de personalemæssige garantier, regionen har udstedt. Personale på de direkte berørte afdelinger og på øvrige afdelinger, der berøres af rokaden, er omfattet af de personalemæssige garantier, der er givet i forbindelse med strukturændringerne, herunder ansættelsesgarantien.

Sagens hidtidige og videre politiske behandling
Sagen blev udsat på regionsrådsmødet den 23. marts 2009. Sagen er herefter blevet behandlet i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet den 2. april 2009.

I forbindelse med genforelæggelsen er der i bilagsmaterialet redegjort for de betænkeligheder, der har været fremsat i forhold til realisering af regionsrådets beslutninger vedr. samling af stationær aktivitet, og hvordan disse betænkeligheder kan imødekommes. 

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet havde møde den 2. april og anbefalede indstillingen over for regionsrådet.

11 medlemmer af det særlige udvalg (Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti) stemte for indstillingen.

Ingen stemte imod indstillingen.

To medlemmer af det særlige udvalg (Det Konservative Folkeparti) undlod at stemme.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At detailplanen vedr. samling af den stationære apopleksi i Sønderborg udgør det videre grundlag for gennemførelsen.
 • At samlingen forventes gennemført pr. 1. januar 2010.
 • At de driftsmæssige konsekvenser indarbejdes i budgettet.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Anita Kjøng-Rasmussen kunne ikke anbefale indstillingen.

Bent Bechmann undlod at stemme.

Bilag:

 

 

 

2.      Flytning af den stationære geriatri fra Haderslev til Sønderborg

Sagsnr:

09/3017

Sagsfremstilling

I regionsrådets vedtagne tillæg til gennemførelsesplanen for den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland indgår på kort sigt en konsolidering af Sygehus Sønderjylland med en sengerokade, hvor stationære aktiviteter fra Tønder og Haderslev samles i Sønderborg og Aabenraa. Dette sker, fordi der vurderes at være driftsøkonomiske og kvalitative gevinster ved at samle de stationære funktioner på færre enheder allerede på kort sigt.

Sengerokaden indeholder bl.a. en flytning af den stationære geriatri (ældre, indlagte patienter) fra Haderslev til Sønderborg.

En arbejdsgruppe under Sygehus Sønderjylland har udarbejdet vedlagte detailplan for udmøntning af regionsrådets beslutning, som foreslås at udgøre grundlaget for flytningen af den stationære geriatriske funktion.

Den geriatriske patient er typisk over 65 år og kendetegnet ved at have flere sygdomme. Det kan være en blanding af akutte og kroniske lidelser samt funktionsmæssige problemer, der kan være fysiske og/eller psykiske. De geriatriske afdelingers hovedopgave er at diagnosticere og behandle sygdomme hos ældre. Ukomplicerede genoptræningsopgaver og rene plejeopgaver er ikke en del af geriatriens primære indsatsområde. Disse opgaver varetages i kommunalt regi.

Sygehus Sønderjylland har i dag geriatri i Haderslev og Sønderborg. I Haderslev var der i 2008 347 indlæggelser og 328 ambulante besøg. I Sønderborg er geriatrien en af søjlerne i intern medicin. Der er ikke specifikke geriatriske senge. Der overføres et mindre antal patienter til geriatrisk sengeafdeling i Haderslev, mens resten behandles i ambulant regi. I Sønderborg var der således i 2008 189 ambulante besøg.

I Haderslev er der 21 normerede senge, og i 2008 var den gennemsnitlige liggetid for geriatriske patienter 17,9 dage. I forbindelse med udarbejdelse af detailplanen har arbejdsgruppen udarbejdet patientforløbsprogrammer, dels for det fremtidige ambulante patientforløb, dels for indlagte patienters forløb. På baggrund af dette arbejde vurderer arbejdsgruppen, at den gennemsnitlige liggetid kan reduceres fra 17,9 til 8 - 10 dage, hvilket betyder, at de nuværende normerede senge i Haderslev kan reduceres til 9 fremtidige senge i Sønderborg. 

Herudover vurderes geriatriske patienter i Sønderborg (som er indlagt på medicinsk afdeling) at optage ca. 9 senge, hvilket samlet set giver 18 senge. Ambulatoriefunktionerne fortsætter uændret på begge matrikler.

Driftsmæssige konsekvenser
Der sker ikke ændringer i de samlede normeringer af sekretærer, læger og terapipersonale. Når antallet af senge i Haderslev og Sønderborg lægges sammen til én afdeling med 18 senge i Sønderborg, vil der netto være en sengebesparelse på 12 senge fra Haderslev. Dette svarer til 12 plejestillinger, og medfører en driftsbesparelse på ca. 3,8 mio. kr. Herudover bliver det muligt at spare 2,3 mio. kr. ved at fjerne et vagtlag på Haderslev Sygehus, hvilket dog skal ses i sammenhæng med flytning af apopleksien (se særskilt sag herom). Den samlede driftsmæssige besparelse forventes således at blive på 6,179 mio. kr., som foreslås indarbejdet i budgettet.

Bygningsmæssige tilpasninger
Det vil være hensigtsmæssigt at have sengeafsnit og ambulatoriefunktion i nærheden af hinanden af hensyn til kontinuitet i patientforløbene. Geriatrien foreslås derfor samlet tæt på terapifunktionen samt neurologisk afdeling. Dette vil medføre mindre bygningsmæssige ændringer, som overslagsmæssigt vurderes at beløbe sig til 1,5 mio. kr. De bygningsmæssige tilpasninger finansieres via driften. 

Tidspunkt for flytning
Det forventes, at geriatrien kan flytte fra Haderslev til Sønderborg pr. 1. januar 2010.

Frem til dette tidspunkt iværksættes - efter politisk godkendelse af detailplanen - en personalemæssig proces i overensstemmelse med de personalemæssige garantier, regionen har udstedt. Personale på de direkte berørte afdelinger og på øvrige afdelinger, der berøres af rokaden, er omfattet af de personalemæssige garantier, der er givet i forbindelse med strukturændringerne, herunder ansættelsesgarantien.  

Sagens hidtidige og videre politiske behandling
Sagen blev udsat på regionsrådsmødet den 23. marts 2009. Sagen har herefter været behandlet i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet.

I forbindelse med genforelæggelsen er der i bilagsmaterialet redegjort for de betænkeligheder, der er fremført i forhold til realisering af regionsrådets beslutning vedr. flytning af stationær aktivitet, og hvordan disse betænkeligheder kan imødekommes.

Herudover er der redegjort for gennemsnitlige liggetider for geriatriske patienter.

 

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet havde møde den 2. april og anbefalede indstillingen over for regionsrådet..

11 medlemmer af det særlige udvalg (Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti) stemte for indstillingen.

Ingen stemte imod indstillingen.

To medlemmer af det særlige udvalg (Det Konservative Folkeparti) undlod at stemme.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At detailplanen vedr. flytning af den stationære geriatri fra Haderslev til Sønderborg udgør det videre grundlag for gennemførelsen.
 • At flytningen forventeligt gennemføres pr. 1. januar 2010.
 • At de driftsmæssige konsekvenser indarbejdes i budgettet.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Anita Kjøng-Rasmussen kunne ikke anbefale indstillingen.

Bent Bechmann undlod at stemme.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Trombolysebehandling på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

09/4576

Resumé

Odense Universitetshospital har indført trombolysebehandling i døgndrift. Dette har aktivitetsmæssige og økonomiske konsekvenser for Odense Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Baggrund
Siden 1. februar 2006 har Odense Universitetshospital tilbudt trombolysebehandling (behandling med blodpropopløsende medicin) i døgndrift primært til den fynske befolkning samt patienter fra Østjylland og Vestsjælland, hvorfra det har været muligt at nå frem inden for tidsgrænsen, som er fastsat til 3 timer fra symptomdebut til behandling.

Behandlingstilbuddet er pr. 1. september 2007 udbygget med etableringen af en satellitfunktion på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som via telemedicinsk samarbejde med Odense Universitetshospital varetager behandlingen af patienter fra den vestlige del af regionen.

Forslaget til bevilling har til formål at lave en permanent ordning, hvor merudgifterne ved indførelse af trombolysebehandling til afløsning for konservativ apopleksibehandling dækkes. Bevillingen giver en opnormering af vagtberedskabet på de neurologiske afdelinger. Denne opnormering er både til gavn for trombolysebehandlingen, men vil også have positiv effekt for de øvrige patientgrupper.

Økonomiske konsekvenser
Umiddelbart kan udgiftsniveauet virke højt i forhold til aktivitetsniveauet. Dette skyldes dog, at der er tale om en funktion under opbygning og udvikling på et højt specialiseret niveau. I opbygningsfasen tager tingene længere tid, da der skal bruges mere tid på f.eks. oplæring, udvikling og erfaringsudveksling. I takt med at funktionen bliver mere og mere etableret, vil der også kunne behandles flere patienter uden ekstra tilførsel af midler.

Bevillingen er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at bevillingen dækker den forventede aktivitet for hele Region Syddanmark, da det er forudsat at Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus dækker hele regionen med hensyn til trombolysebehandling. Ved en eventuel indførelse af trombolysebehandling på andre sygehuse i regionen, bør bevillingen revurderes på baggrund af ændret aktivitetsforudsætning.

Bevillingen betyder en opnormeringen af vagtberedskabet på Odense Universitetshospital, således at den neurologiske afdeling har speciallæger i vagtdækning i døgndrift. Dette er til gavn for alle patientgrupper på den neurologiske afdeling og ikke udelukkende potentielle trombolysepatienter.

Baseline justeres i forhold til den forudsatte ændring i aktiviteten.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Odense Universitetshospital gives en tillægsbevilling på 2.956.000 kr. i 2009 og fremover.
 • At bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

4.      Opsigelse af aftale om Sundhedscenter Ribe mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark

Sagsnr:

09/4921

Resumé

Sagen drejer sig om opsigelse af aftale mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark om Sundhedscenter Ribe.

Sagsfremstilling

Som en del af kommunalreformen overtog Region Syddanmark det tidligere Ribe Amts aftaler og forpligtigelser. En af disse aftaler vedrører driften af Ribe Sundhedscenter/genoptræningscentret. Aftalen blev indgået med Ribe Kommune - nu Esbjerg Kommune.

Genoptræningscentret har til formål at yde genoptræning og vedligeholdelsestræning i nærmiljøet, hvor Region Syddanmark har betalt ca. halvdelen af udgifterne til driften af plejecentret. Ribe Sundhedscenter består af 6 kommunale pladser og 6 regionale pladser.

Den berettigelse, som centret stadig kan have over for Region Syddanmark, er, at det kan lade sig gøre at overføre patienter til centret for dermed at give plads til andre patienter på de somatiske sygehuse, ganske ligesom det var tilfældet ved Falck Rehab Varde. Denne benyttelse er dog i dag meget lille, og vil derfor kunne rummes indenfor rammerne af Sydvestjysk Sygehus.

Aftalen har en opsigelsesfrist på 7 måneder til den 1. januar, hvorfor det indstilles, at aftalen opsiges med effekt fra 1. januar 2010.

Budgettet til driftsoverenskomsten er i nutidskroner på omkring 3 mio. kr., og er en del af rammen for Sydvestjysk Sygehus, og det anbefales at de forbliver på SVS til finansiering af driften og merudgifterne til, når patienterne behandles færdig på sygehuset. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At driftsoverenskomsten mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark om Sundhedscenter Ribe opsiges nu med effekt fra 1. januar 2010.
 • At budgettet til driftsoverenskomsten forbliver på Sydvestjysk Sygehus til finansiering af merudgifter til færdigbehandling af patienter på sygehuset.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen tog forbehold.

 

 

 

5.      Benyttelsesaftale for 2009 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland på sundhedsområdet

Sagsnr:

08/15263

Resumé

Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland for 2009 på sundhedsområdet. Den overordnede målsætning med aftalen er at fremme samarbejdet og udviklingen på sundhedsområdet med det sigte at patienterne gives den bedst mulige behandling og pleje på tværs af regionsgrænserne.

Aftalen for 2009 – som i hovedtræk er en videreførelse af benyttelsesaftalen 2007 - indeholder hensigtserklæringer om koordineret udvikling på sundhedsområdet på tværs af regionerne, samt aftaler om samarbejdssygehuse mellem de to regioner. Herudover sætter aftalen rammerne for den mellemregionale afregning for patientbehandling på højt specialiseret niveau og på hovedfunktionsniveau.

Som det fremgår af aftalen skønnes Region Syddanmarks indtægter for behandling af patienter fra Region Midtjylland i 2009 at udgøre 519 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital og ca. 474 mio. kr. for behandling på hovedfunktionsniveau på regionens sygehuse. Region Syddanmarks udgifter til behandling på højt specialiseret niveau i Region Midtjylland er i 2009 skønnet til 360 mio. kr., mens udgifter til behandling på hovedfunktionsniveau er estimeret til 96 mio. kr.

Der er mellem regionerne en gensidig forståelse for, at der er tale om estimater baseret på en række mere eller mindre usikre forudsætninger, hvorfor det faktiske forbrug kan afvige. De aftalte rammer om á conto betaling bliver ved årets udgang reguleret i forhold til det faktiske forbrug.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At benyttelsesaftalen for 2009 på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

6.      Region Syddanmarks beredskabsplan

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 24. november 2009 at sende Region Syddanmarks forslag til sundhedsberedskabsplan i høring. Planforslaget har herefter været i høring hos Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, naboregioner, politiet og kommunerne i regionen.

Bemærkningerne til planforslaget har generelt været positive, og de fleste forslag til ændringer fra høringsparterne er jf. vedlagte oversigt over bemærkninger blevet indarbejdet i det forslag, der nu sendes til politisk beslutning. Høringsbemærkninger er vedlagt som bilag.

Sundhedsberedskabsplanlægningen i regionen er koordineret med kommunernes sundhedsberedskabsplanarbejde for at skabe så god sammenhæng som muligt mellem de kommunale planer og regionens planer.

Forslaget, der forelægges til beslutning, er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og plan for præhospital indsats. Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. Planerne for udvidelse og omstilling skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab, hvilket først og fremmest er de eksisterende resurser på sygehusene og i den præhospitale indsats. Derfor er regionens beredskabsplan og sundhedsberedskabsplan integreret.

Regionen er i henhold til sundhedsloven, beredskabsloven og bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab forpligtiget til, mindst en gang i hver valgperiode, at udarbejde en plan for oprettelse og videreførelse af regionens funktioner i tilfælde af større hændelser og katastrofer. Sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med politiets planlægning (herunder alarmcentralen), tilgrænsende regioner, de i regionen beliggende kommuners sundhedsberedskabsplaner og planer for redningsberedskabet, samt den i regionen nedsatte epidemikommissions arbejde.

Et forslag til den overordnede plan og en mere detaljeret vejledning er vedlagt som bilag. 

Det særlige udvalg vedr. Gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område bemærkede på sit møde den 2. april 2009, at der var behov for en tilretning af beredskabsplanen på baggrund af en tidligere beslutning vedr. den præhospitale indsats i Kolding-området.

Med denne bemærkning anbefalede det særlige udvalg forslaget til beredskabsplan over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forslag til Beredskabsplan for Region Syddanmark - sundhedsberedskabsplan og plan for præhospital indsats godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Følgende ændring i forslaget til beredskabsplan:

- på side 15, 4. afsnit ændres "stor befolkningstæthed" til "akutsygehus".

- på side 16, 2. afsnit slettes sætningen "..men samtidig steder, hvor der er en vis befolkningskoncentration".

Bilag:

 

 

 

7.      Visitationsadgang til arbejdsmedicinsk klinik

Sagsnr:

08/8634

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har gennemgået visitationsadgangen til de arbejds- og miljømedicinske klinikker i regionen.

Ud over den generelle visitationsadgang for praktiserende læger og speciallæger samt sygehusafdelinger til alle fire klinikker, er der til to af klinikkerne (Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og OUH) adgang for henvisning fra fagforeninger og virksomhedernes sikkerhedsorganisationer.

På baggrund af arbejdsgruppens gennemgang må det konkluderes, at hvad angår henvisninger fra virksomhedernes sikkerhedsorganisationer, er antallet af henvisninger uhyre begrænset, og grundlaget for at gennemføre en journalaudit på denne praksis er derfor for spinkelt. Til klinikken i Odense har der i 2008 således ikke været nogen henvisninger fra virksomhedernes sikkerhedsorganisationer.

I forhold til henvisninger fra fagforeninger udgør de 10 % af de modtagne henvisninger i 2008 på OUH. Disse har for det meste handlet om arbejdsskadeerstatningssager. Man har således ønsket en vurdering af grundlaget for anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på rejsning af erstatningssag, anmodet om bistand i en verserende erstatningssag eller ønsket patienten undersøgt med henblik på genoptagelse af en tidligere afvist erstatningssag. Reglerne er nemlig sådan, at hvis der fremkommer nye oplysninger, skal en sag genoptages til fornyet vurdering, og klinikkens journal har i den forbindelse gjort det ud for nye oplysninger. Undtagelsesvis har henvisningerne dog også drejet sig om forebyggelse, fx hvis der har været ophobning af symptomer på en bestemt arbejdsplads.

Fordelen ved at modtage henvisninger fra fagforeningerne er, at det øger samarbejdet med en interesseret part.

Ulemperne er, at henvisningerne fra fagforeningerne  for det meste drejer sig om arbejdsskadeerstatningssager, hvilket skubber klinikkens arbejde i retning af forsikringsmedicin i stedet for forebyggelse. Desuden er henvisningerne ikke altid relevante, hverken tidsmæssigt (fx gamle ulykkessager) eller medicinsk.

På Vejle Sygehus udgjorde henvisninger fra fagforeninger i 2007 2% af alle henvisninger.

Her vurderes henvisningsadgangen at have fungeret udmærket. De fleste sager indeholder et relevant fastholdelsesproblem. Endvidere har henvisningsadgangen givet mulighed for at vedligeholde kontakten med vigtige lokale samarbejdspartnere.

Ulempen er, som i Odense, at henvisningen kan dreje sig om en gammel, afvist erstatningssag uden et relevant arbejdsfastholdelsesproblem.

På baggrund af arbejdsgruppens kortlægning af visitationsmønstret kan der peges på tre mulige modeller for at harmonisere visitationsadgangen til de arbejdsmedicinsk klinikker:

 

 1. Visitationsadgangen for virksomheder og fagforeninger afskaffes.
 2. Visitationsadgangen for virksomheder og fagforeninger indskrænkes til ikke at omfatte sager, hvor henvisningen alene er begrundet i bistand i forbindelse med en erstatningssag.
 3. Henvisningsadgangen for virksomheder og fagforeninger fastholdes uændret og udbredes til alle regionens fire afdelinger.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet havde møde den 2. april 2009 g anbefalede indstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At henvisningsadgangen for virksomheder og fagforeninger fastholdes og udbredes til alle regionens afdelinger, idet henvisningsadgangen indskrænkes til ikke at omfatte sager, hvor henvisningen alene er begrundet i bistand i forbindelse med en erstatningssag.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

8.      § 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis

Sagsnr:

08/16282

Resumé

I Region Syddanmark er der indgået aftaler med praktiserende øjenlæger om udførelse af grå stær operationer i Vejen, Esbjerg og på Fyn. Aftalerne er en forlængelse/videreførelse fra de tidligere amter. Aftalen på Fyn var tidsbegrænset og udløb den 31. december 2008.

Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en udlægning af grå stær operationer til speciallægepraksis i Trekantområdet.

På baggrund heraf har der været ført forhandlinger med de praktiserende øjenlæger på Fyn og i Trekantområdet, om en aftale om grå stær operationer. Der foreligger nu et udkast til en aftale. Aftaleudkastet har været behandlet i Samarbejdsudvalget for Praktiserende Speciallæger, hvor der var enighed om at anbefale aftaleudkastet.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i 2007 og 2008 haft en aftale med de praktiserende øjenlæger på Fyn om grå stær operationer i praksis. Aftalen udløb uden opsigelse den 31. december 2008.

Regionsrådet besluttede på mødet den 29. september 2008, at der skal ske en udlægning af grå stær operationer i Trekantområdet svarende til ca. 500 patienter eller ca. 770 operationer.

Praksisafdelingen har afholdt forhandlinger med de praktiserende øjenlæger om en aftale om grå stær operationer på Fyn og i Trekantområdet.

På baggrund af de afholdte forhandlinger har administrationen udarbejdet et udkast til en § 3 aftale, hvor der er enighed om honorar, antal, kvalitetssikring mv. Udkast til § 3 aftale er vedlagt som bilag.

Aftalen består af henholdsvis en grundaftale og en "harmonika-aftale". Grundaftalen giver de fynske øjenlæger mulighed for at udføre 2.400 operationer pr. år og trekantsområdets øjenlæger 770 operationer pr. år. "Harmonikaaftalen" er et supplement til grundaftalen med mulighed for udførelse af yderligere 1.000 operationer, såfremt regionen træffer beslutning herom. 

Der er i aftalen lagt vægt på, at alle praktiserende øjenlæger der deltager i aftalen tildeles en kvote på 300 grå stær operationer med henblik på opretholdelse af rutinen. 

Endvidere stilles der krav til den opererende øjenlæges kvalifikationer, kvaliteten i operationerne samt klinikkens indretning med henblik på at sikre operationer af samme høje kvalitet som i sygehusregi.  

Honoraret i aftaleudkastet i grundaftale er på 5.800 kr. og i "harmonika-aftalen" på 5.500 kr. (1.4.2009 niveau). Honoraret omfatter forundersøgelse, operation, linse mv.

Honoraret i den tidligere aftale fra Fyn beløb sig til ca. 6.250 kr. Der er således tale om et "prisfald" på henholdsvis 450 kr. og 750 kr. pr. operation svarende til en årlig besparelse på ca. 0,900 mio. kr. – 1.650 mio.kr.

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommunerne har drøftet sagen på møde den 1. april 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At § 3 aftale om grå stær operationer i øjenlægepraksis på Fyn og i Trekantområdet - grundaftale og harmonika- anbefales overfor regionsrådet.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

9.      Årsregnskab 2008 for Amgros I/S

Sagsnr:

09/5000

Resumé

Årsresultatet for Amgros I/S viser et overskud på 42,7 mio.kr. (inkl. overførsel fra fusion med SAD), der udloddes til regionerne efter deres andele af lægemiddelomsætningen. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2008 er på 8,353 mio.kr.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er interessent i Amgros I/S sammen med landets øvrige regioner. Amgros står for en gros indkøb af medicin og andre apotekervarer for sygehusene med henblik på at kunne opnå større rabatter, end regionerne kan opnå hver for sig.

For at kunne udlodde overskuddet af virksomheden skal Region Syddanmark i lighed med de øvrige interessenter godkende regnskabet for 2008.

Amgros har øget lægemiddelomsætningen fra 2007 til 2008 med 744 mio. kr., svarende til en vækst på 18,5 pct. i forhold til 2007. Den kraftige stigning i omsætningen kan bl.a. henføres til en fortsat vækst på de nye og særligt dyre lægemidler (indenfor kræft, gigt, HIV/AIDS, sclerose m.v.).

Den øgede lægemiddelomsætning gør at Amgros har formået at opretholde et resultat på niveau med 2007, selvom at fusionen med SAD har medført stigende omkostninger til driften.

Det samlede resultat viser et overskud på 42,7 mio. kr. Overskuddet fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen. Region Syddanmarks andel af omsætningen udgjorde i 2008 19,57 %, svarende til en udlodning på 8,353 mio.kr. I det ajourførte budget for Region Syddanmark er der forudsat en indtægt på 8,498 mio. kr.

Resultatet og udlodningsprincipperne er godkendt i bestyrelsen for Amgros I/S.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regnskab 2008 for Amgros I/S godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

10.    Finansiering af lægelige videreuddanelsesstillinger (H-stillinger) i Psykiatrien

Sagsnr:

09/4992

Resumé

I 2002 blev der udloddet midler fra staten til lægelige videreuddannelsesstillinger (H-stillinger). Da der i psykiatrien fandtes andre muligheder for midlertidig finansiering blev alle midler anvendt på det somatiske område. Finansieringskilderne i psykiatrien er nu sluppet op, og der er brug for tilførsel af midler til finansiering af 6 årsværk ud af 16 i psykiatrien. Herudover er der i perioden 2008-2011 behov for finansiering af igangsatte uafsluttede forløb.

Sagsfremstilling

Der er i 2002 udloddet 40-50 mio. kr. årligt til lægelig videreuddannelse (H-stillinger). Da der i perioden 2002-2006 blev udloddet beløb til tidsbegrænsede stillinger i psykiatrien blev alle stillinger finansieret af 40-50 mio. kr. udloddet til det somatiske sygehusområde. Der har herudover været besat stillinger i psykiatrien, finansieret af midler fra psykiatriens ubesatte stillinger. Statens finansiering af tidsbegrænsede stillinger er nu ophørt og der er ikke ubesatte stillinger til finansiering.

Antallet af H-forløb i Børne- og Ungdomspsykiatrien er opgjort til 4, svarende til 16 årsværk. Af disse er 10 årsværk finansieret. Der er altså 6 ufinansierede årsværk. Herudover er der i perioden 2008-2011 tale om få igangsatte uafsluttede forløb, der betyder, at der i 2008-2009 er yderligere 3 ufinansierede årsværk faldende til 2,5 i 2010 og 1 i 2011.

Efter nøgletal udarbejdet af afdelingen for lægelig videreuddannelse kan uddannelsesudgiften , beregnet som bruttoudgiften til lægerne i de ufinansierede H-stillinger, fratrukket de tilsvarende lægers produktionsværdi, opgøres til 1,575 mio. kr. i 2008 og 2009, 1,487 mio. kr. i 2010, 1,225 mio. kr. i 2011 og 1,050 mio. kr. fra 2012.  

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der til finansiering af stillinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien som anført i sagsfremstillingen, meddeles negativ tillægsbevilling til Sundhedsområdets fælleskonti med  -3,150  mio. kr. i 2009, -1,488 mio. kr. i 2010, -1,225 mio. kr. i 2011 og -1,050 mio. kr. fra 2012, og positiv tillægsbevilling til Psykiatrien i Region Syddanmark med 3,150 mio. kr. i 2009, 1,488 mio.kr. i 2010, 1,225 mio. kr. i 2011 og 1,050 mio. kr. fra 2012.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

11.    Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Sagsnr:

08/16931

Resumé

Regionsrådets forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009, har været i høring i perioden fra den 29. januar til den 1. marts 2009. Jordforureningsafdelingen fremlægger hermed de indkomne høringssvar, og giver forslag til behandlingen af dem. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser på baggrund af de indkomne høringssvar.

Den vedlagte oversigt over forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 indeholder de nye undersøgelser og oprensninger, der skal tages endelig beslutning om nu. Desuden omtales de mange andre aktiviteter på jordforureningsområdet, som er besluttet tidligere i regionens overordnede strategi, i særskilte handleplaner eller i Lov om forurenet jord.  

Sagsfremstilling

Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009
Forslaget "Jordforurening - Offentlig høring. Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009" omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt 3,7 mio. kr. Det er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i regionens strategi. Indsatsen sker primært inden for grundvandsindsatsområderne, men også konkret viden om indeklimaproblemer i boliger følges op med videregående indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

Hvis der bliver mulighed for det, foreslås det, at der igangsættes yderligere undersøgelser i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller indvindingsoplande til almene vandværker, hvor grundvandskortlægningen er i gang.

Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2009 til at gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er i gang samt nye aktiviteter der er fastlagt i regionens overordnede strategi, i arbejdsplanen for 2008 eller er lovbundne opgaver.

De foreslåede nye undersøgelser og oprensninger fremgår af tabeller og kort på side 4-6 i publikationen "Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009" (bilag). Tabellerne medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Det kan være nødvendigt at ændre prioriteringen, for eksempel hvis vi får ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats.

 

Resultatet af høringen
I høringsperioden har forslaget været sendt i høring hos de berørte grundejere, kommunerne, de to miljøcentre, embedslægeinstitutionen, de to landsdækkende vandværksforeninger og Odense Vandselskab. Den offentlige høring er desuden annonceret i dagspressen den 29. januar 2009, forslaget er omtalt under nyheder på regionens internetside, hvorfra det kan downloades, og det har ligget fremme i receptionen i regionshuset og hos kommunernes borgerservice.

Der er indkommet høringssvar fra Børkop Vandværk, Ærø Kommune og Miljøcenter Odense, hvoraf sidstnævnte ingen bemærkninger har til forslaget.

I det medfølgende notat gengives de tre indkomne synspunkter fordelt på tre emner:

 • Synspunkt 1 - Marstal Gasværk.
 • Synspunkt 2 - Bøssehage 3 og 9, Ærøskøbing.
 • Synspunkt 3 - Opfyldt mergelgrav ved Ll. Velling, Smidstrup.

   

 • For hvert synspunkt er jordforureningsafdelingens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne gengivet.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At regionsrådet, på baggrund af de indkomne høringssvar, endeligt godkender "nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009".
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag:

   

   

   

  12.    Indstilling fra Vækstforum - Vækstpakke

  Sagsnr:

  09/1445

  Resumé

  Den nuværende økonomiske krise forstærker nedlukningen af jobs i produktionserhvervene og rammer især de lavtuddannede. Finanskrisens omfang tydeliggør, at der er behov for initiativer her og nu.

  Vækstforum har på sit møde den 31. marts 2009 drøftet en vækstpakke, og parterne bag Vækstforum opfordres til at følge op på fire konkrete indsatsområder.

  Vækstforum opfordrer regionsrådet til at drøfte vækstpakken, og til her og nu at øge antallet af elev- og praktikpladser i Region Syddanmark.

  Sagsfremstilling

  Syddanmark har over de seneste 10 år mistet 30.000 jobs i produktionserhvervene og skabt 40.000 nye jobs i serviceerhvervene. Den nuværende økonomiske krise forstærker nedlukningen af jobs i produktionserhvervene og rammer især de lavtuddannede.

  Krisens omfang tydeliggør, at der er behov for initiativer her og nu.

  Vækstforum har derfor på sit møde den 31. marts 2009 drøftet hvilke initiativer, der her og nu kan være med til at afbøde virkningerne af finanskrisen. Resultatet blev drøftelsen af en vækstpakke, hvor parterne bag Vækstforum opfordres til at følge op på fire konkrete indsatsområder:

  1. Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark
  2. Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser
  3. Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet
  4. Samarbejde om offentligt byggeri

   

  Vækstforum opfordrer regionsrådet til at drøfte vækstpakkens initiativer.

  Regionsrådet opfordres konkret til at arbejde for at øge antallet af elev- og praktikaftaler i Region Syddanmark på sundheds- og kontorområdet. Administrationen arbejder i øjeblikket på at fremskaffe tal for antallet af elev- og praktikpladser i Region Syddanmark. Antallet af elev- og praktikpladser er fra 2008 til 2009 steget med 33 personer indenfor SOSU-området som en del af udmøntningen af trepartsaftalen.

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Udvalget

  Forretningsudvalget besluttede, at der inden forelæggelse for regionsrådet udarbejdes yderligere materiale om udfordringerne i Region Syddanmark. Hvis der er behov for det, afholdes et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde før regionsrådsmødet.

  Bilag:

   

   

   

  13.    Indstillinger fra Vækstforum - projekter, udvikling af spirende klynger samt økonomioversigt

  Sagsnr:

  09/1445

  Resumé

  Vækstforum behandlede på sit møde den 31. marts 2009 to ansøgninger vedr. tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Begge ansøgninger blev indstillet til tilsagn.


  Derudover drøftede Vækstforum udvikling af spirende klynger. Vækstforum foreslår, at der etableres en mikrofinansieringspulje til udvikling af spirende klynger, og at der af mikrofinansieringspuljen reserveres i alt 0,5 mio. kr. i 2009-10 til Væksthus Syddanmark, som tildeles opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af henholdsvis fødevareområdet samt transport- og logistikområdet.

  Sagsfremstilling

  Vækstforum behandlede på sit møde den 31. marts 2009 to ansøgninger vedr. tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Begge ansøgninger blev indstillet til tilsagn.

  Derudover drøftede Vækstforum udvikling af spirende klynger. Med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan for 2007-08 igangsatte Vækstforum på mødet den 11. september 2007 en proces for etablering af et sekretariat for spirende klynger. To konsortier afgav tilbud på at etablere og drive et sekretariat, men ingen af de to tilbud levede op til kriterierne i udbudsmaterialet. Herefter bemyndigede formandskabet sekretariatet til at sikre, at formålet med initiativet blev realiseret hurtigst muligt med de to tilbudsgivere.

  For at sikre, at projektet realiserer de ønskede mål, blev opgaven af sekretariatet opdelt i to faser startende med et forprojekt, som indeholder a) en kortlægning/screening af spirende klynger samt b) en beskrivelse af, hvilke konkrete problemstillinger spirende klynger står overfor, og hvilke ydelser de har behov for.

  Faseopdelingen er begrundet i, at der var behov for først at afklare, hvilke spirende klynger der kunne være tale om, og hvilke behov de har, før der træffes beslutning om konkrete aktiviteter, som kan understøtte dem.

  Forprojektet er nu afsluttet og foreligger i form af en undersøgelse, som er gennemført af Syddansk Universitet i samarbejde med Væksthus Syddanmark, Oxford Research og Innovationsfabrikken. Der foreligger konklusioner og anbefalinger til det videre arbejde.

  Med udgangspunkt i rapportens anbefalinger drøftede Vækstforum på sit møde den 31. marts 2009 de næste skridt i forhold til udvikling af spirende klynger. Vækstforum vurderer, at de allerede igangsatte initiativer og nedenfor foreslåede nye aktiviteter tilgodeser behovene hos de spirende klynger.

  Vækstforum foreslår at etablere en mikrofinansieringspulje til mindre analyser, strategiudvikling og lignende for at spirende klynger kan udvikle sig. Til dette formål ønsker Vækstforum at afsætte 1,0 mio. kr. årligt i 3 år. Heraf reserveres der i alt 0,5 mio. kr. i 2009-10 til Væksthus Syddanmark, som tildeles opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af henholdsvis fødevareområdet samt transport- og logistikområdet.

  Derudover ønsker Vækstforum at iværksætte en koordineret klyngeindsats på fødevareområdet samt på transport- og logistikområdet. Der er på både fødevareområdet og transportområdet behov for bistand til udvikling af samlet strategi og organisering, hvis potentialerne på områderne skal udnyttes.

  VÆKSTFORUMS ØKONOMIOVERSIGT, INKLUSIV OVERSIGT OVER RESTERENDE MIDLER

  Oversigten er opgjort på baggrund af indstillinger fra Vækstforums møde 31. marts 2009:

   

  Indstilling 31/3-2009

  Indstillet i alt i 2009

  Budget 2009

  Rest 2009

  Regionale Erhvervs-udviklingsmidler

  7.382.764

  7.382.764

  97.453.000

  90.070.236

  Mikrofinansieringspuljen på 3,0 mio. kr. og de særlige aktivitetsrammer til Vækstforums sekretariat på 2,0 mio. kr., jf. de øvrige dagsordenspunkter fra Vækstforum, er endnu ikke medregnet i oversigten.

  Ønskes yderligere baggrundsmateriale om de enkelte projekter kan der rettes henvendelse til vækstforumsekretariatet.

   

  Indstilling

  Vækstforum indstiller til regionsrådet, at følgende ansøgninger modtager følgende tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

  At følgende ansøgninger modtager følgende tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

  FORRETNINGSOMRÅDET OPLEVELSESERHVERV

  • Projektet "Oplevelsernes Academy" støttes med 4.182.164 kr.

  FORRETNINGSOMRÅDET KLYNGER

  • Projekt "Plast Center Danmark Innovationsnetværk" støttes med 3.200.000 kr.

  Det gælder for begge ansøgningerne, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor det foreslås at sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

  UDVIKLING AF SPIRENDE KLYNGER

  • At regionsrådet over 3 år afsætter en ramme på 1,0 mio. kr. årligt fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering af en mikrofinansieringspulje til udvikling af spirende klynger.
  • At der af mikrofinansieringspuljen reserveres i alt 0,5 mio. kr. i 2009-10 til Væksthus Syddanmark, som tildeles opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af henholdsvis fødevareområdet samt transport- og logistikområdet.
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

  14.    Indstillinger fra Vækstforum - Særlige aktivitetsrammer i 2009

  Sagsnr:

  09/1445

  Resumé

  Vækstforums sekretariat fik i 2008 en ramme på 1,0 mio. kr. til disposition for mindre aktiviteter. Vækstforum indstiller, at der afsættes en tilsvarende ramme for 2009.

  Vækstforum besluttede desuden på sit møde den 31. marts 2009 at indstille, at der afsættes yderligere en ramme på 1,0 mio. kr. til disposition for en kampagne for elev/praktikpladser.

  Sagsfremstilling

  På Vækstforums møde d. 13. marts 2008 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1,0 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter i 2008. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet ved årets afslutning skulle redegøre for anvendelsen af disse midler.   

  Pr. 5. marts 2009 er der anvendt i alt ca. 725.000 kr. fordelt på tre initiativer: En Teknologimatch-rapport, en rapport vedr. velfærdsteknologi og –service i Region Syddanmark, samt afholdelse af den syddanske erhvervskaravane, der blev afholdt i Christiansfeld, Ringe og Esbjerg.

  Vækstforum vurderer, at det til mindre aktiviteter generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet råder over en mindre ramme, som kan anvendes uden forudgående forelæggelse for Vækstforum. Derfor foreslås det, at Vækstforum forlænger rammen til sekretariatet på 1,0 mio. kr. til mindre aktiviteter, kortlægninger mv. Vækstforums sekretariat vil om et år redegøre for anvendelsen af midlerne.

  Vækstforum besluttede desuden på sit møde den 31. marts 2009, at indstille yderligere 1,0 mio. kr. til en kampagne for elev/praktikpladser. Kampagnen er en del af den vækstpakke, som Vækstforum drøftede på mødet. 

  Indstilling

  Vækstforum indstiller til regionsrådet: 

  • At regionsrådet afsætter 1,0 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til vækstforumsekretariatets disposition til mindre aktiviteter i 2009, herunder kortlægninger mv.
  • At regionsrådet afsætter 1,0 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til vækstforumsekretariatets disposition til en kampagne for elev/praktikpladser i 2009.

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  15.    Studiebesøg i Bruxelles for det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde

  Sagsnr:

  09/4615

  Resumé

  Det foreslås, at der arrangeres et studiebesøg i Bruxelles for det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde fra den 10. til den 12. maj 2009.

  Sagsfremstilling

  Formålet med studiebesøget er at give udvalget et indtryk af dels Region Syddanmarks engagement i Bruxellesforeningen, dels i Danske Regioners engagement, og endelig hvad der aktuelt politisk er oppe i tiden i EU-Kommissionen, Den Danske EU-Repræsentation og Regionsudvalget.

  Under besøget vil udvalget mødes med personer, der arbejder med udvalgets fagområder på europæisk plan, og derved erhverve bred og opdateret viden om udvalgets fagområder, herunder uddannelse, kultur og internationalt samarbejde.

  Mandag den 11. maj sluttes af med et udvalgsmøde, hvor udvalget bl.a. drøfter Region Syddanmarks engagement i europæiske initiativer.  

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At budget, program samt antal deltagende udvalgsmedlemmer til studiebesøget i Bruxelles for det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde fra den 10. til den 12. maj 2009 godkendes.  
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag:

   

   

   

  16.    Meddelelser

  Sagsnr:

  09/3

  Udvalget

  Under punktet blev orienteret om:

  - Mobilitetskonferencen den 14. april.

  - Aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om anvendelse af privathospitaler.

  - Konferencen om sundhedssamarbejde med kommuner den 14. april.

  - Status på Nyborgskolen.

   

   

  17.    Lukket punkt: Merbevillingsbehov for byggeriet af H.C.Andersens Børnehospitalet ved OUH

  Sagsnr:

  09/3

  Udvalget
  Punktet overføres til regionsrådsmødet den 27. april 2009

   

  18.    Lukket punkt: Dom i retssag vedr. RIS/PACS-udbud

  Sagsnr:

  09/3


  Siden er sidst opdateret 03-04-2009
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring