Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 16-04-2009

Mødedato
16-04-2009 Kl. 16:00 - 18:45

Mødested
MedCom. Rugårdsvej 15, 2 . DK-5000 Odense C – Mødelokale 1

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Lisbeth Poulsen, Ole Jacobsen, Poul Sækmose, Preben Jensen, Stephanie Lose, Willy Sahl.

Afbud
Poul Sækmose, Ole Jacobsen.

 

Dagsorden

 1. Internationale projekter inden for telemedicin
 2. Opfølgning på Region Syddanmarks internationale strategi
 3. Fra Grænse- til Vækstregion - Ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde
 4. Afholdelse af uddannelseskonference
 5. Projektansøgning til den konkurrenceudsatte pulje
 6. Orientering om Vækstforums handlingsplan på Oplevelseserhverv
 7. Orientering om vækstforums arbejde
 8. Eventuelt
 9. Næste møde

 

 

 

 

1.      Internationale projekter inden for telemedicin

Sagsnr:

09/14

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg skal have en orientering om de dele af Region Syddanmarks internationale aktiviteter som udføres i samarbejde med MedCom International.

MedCom International er en del af Medcom, der er et samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private med tilknytning til den danske sundhedssektor.

Region Syddanmark har en resultatkontrakt med Medcom International om at udføre en række internationale projekter, som blandt andet sigter på sikring af services til borgere i udkantsområder gennem anvendelse og udbredelse af telemedicin.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Christina E. Wanscher gav indledningsvis en præsentation af organisationen MedCom med fokus på MedComs internationale projekter og aktiviteter inden for  sundheds- og socialsektoren.

Herefter præsenterede Jane Clemensen et telemedicinsk projekt omkring hjemmebehandling af patienter med diabetiske fodsår.

Endelig sluttede Claus Nielsen af med en live demonstration af et velfærdsteknologisk projekt omkring digital kroniker behandling.

Udvalget anbefaler, at der afholdes en temadrøftelse i regionsrådet vedr. anvendelsen af velfærdsteknologi i Region Syddanmark.

Udvalget tog præsentationen til efterretning.

 

 

 

2.      Opfølgning på Region Syddanmarks internationale strategi

Sagsnr:

09/14

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. erhvervspolitik og internationalt samarbejde drøftede på udvalgsmødet den 3. marts de aktiviteter, som skaber rammen for Region Syddanmarks internationale samarbejde.

Det foreslås, at udvalget som opfølgning på mødet den 3. marts fortsætter drøftelsen af de internationale aktiviteter som opfølgning på Region Syddanmarks internationale strategi.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Administrationen gav en præsentation af de forskellige resultater af det internationale samarbejde, som Region Syddanmark deltager i.

Udvalget drøftede opfølgningen på den internationale strategi og pegede bl.a. på, at der er behov for at intensivere det internationale samarbejde samt arbejdet med at  søge indflydelse og viden via medlemskab af europæiske organisationer.

 

 

 

3.      Fra Grænse- til Vækstregion - Ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde

Sagsnr:

08/7549

Resumé

For at give fornyet styrke til det dansk-tyske samarbejde er der udarbejdet en strategi for det grænseoverskridende samarbejde. Strategien bygger videre på det hidtidige arbejde i de tre organisatoriske samarbejder: 1) Den Dansk-Tyske Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen for Schleswig-Holstein, 2) Region Sønderjylland-Schleswig og 3) INTERREG IV A-Programmet. Strategien skal danne basis for koordinering af grænseregionens aktiviteter samt udvikling og markedsføring af grænseregionens styrkepositioner.

Sagsfremstilling

Visionen er at integrere det dansk-tyske samarbejde som et særligt aktiv i udviklingen af Syddanmark og Nordtyskland, så grænseområdet fra at være grænseregion bliver en attraktiv vækstregion. Formålet med strategien er at udvikle og profilere regionens styrkepositioner og attraktivitet for at fremme udvikling i hele grænseregionen.

Den skal skabe øget synergi mellem aktiviteterne, understøtte den politiske kommunikation om grænseregionen og arbejde for at skaffe supplerende finansiering til grænseregionen fra hhv. EU og national side.

 

For at nå målet om en styrket vækstregion, der er i stand til at tiltrække øgede investeringer foreslås det, at der fokuseres på følgende områder:

 1. At udvikle grænseregionens styrkepositioner og markedsføre / "brande" regionen. Grænseregion Schleswig-Holstein - Region Syddanmark skal brandes ved at synliggøre den samlede regions styrker og potentialer inden for energi, turisme/ oplevelsesøkonomi og sundhed/ velfærdsteknologi.
 2. At fjerne barrierer. Der er betydelige infrastrukturelle, lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer for vækst, samliv og grænsependling. De væsentligste barrierer skal identificeres og fjernes, så de muliggør fri bevægelighed af arbejdskraft, varer og tjenesteyderlser og dermed en videre udvikling af området.

    

En række aktiviteter er samtidigt sat i gang for at understøtte udvikling af strategien:

 • Der er udarbejdet en kortlægning af grænseregionens styrkepositioner og potentialer til at underbygge strategien
 • Der er der udarbejdet en oversigt over de væsentligste barrierer for fri bevægelighed og grænsen.
 • Der er igangsat et samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen om udvikling af en fælles statistikplatform over grænseoverskridende aktiviteter svarende til Ørestat Databanken.
 • To projekter er under udvikling, dels med henblik på at fjerne lovgivningsmæssige barrierer (Pontifex), dels med henblik på at informere arbejdstagere, studerende og virksomheder på begge sider af grænse (grænseregionsportal).

 

I de kommende måneder vil der blive etableret eller bygget videre på specifikke netværk/ arbejdsgrupper med sigte på, at der iværksættes større grænseoverskridende projekter, der involverer erhvervsliv og vidensinstitutioner i udvikling af regionens styrkepositioner. Desuden skal der ligeledes etableres eller bygges videre på de netværk og arbejdsgrupper, der arbejder for at fjerne barrierer.

Der udarbejdes en plan for, hvordan styrkepositioner og potentialer kommunikeres mest effektivt og hvordan der arbejdes for at fremme idéen og markedsføre de opnåede forbedringer.

Der sikres en løbende fælles dialog mellem de organisatoriske samarbejder for at planlægge og koordinere indsatsen. Derudover vil der efter nærmere vurdering blive søgt strategisk udvidelse af samarbejdet med andre regioner på konkrete områder med henblik på at fremme udbyttet og positionere regionen i større regionale samarbejder.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget anbefaler strategien for det grænseoverskridende samarbejde over for regionsrådet.

 

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

4.      Afholdelse af uddannelseskonference

Sagsnr:

09/3034

Resumé

Det af regionen nedsatte Regionale ungdomsuddannelsesråd (RUR) har, på baggrund af den ønskede fokusering på frafald på ungdomsuddannelser, valgt at foreslå en styrket indsats mod at lave forpligtigende aftaler for at mindske frafaldet på regionens uddannelsesinstitutioner. RUR foreslår at afholde en konference, der skal sætte handling bag arbejdet, med at nå målet om, at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Resultatet af konferencerne skal være konkrete aftaler mellem uddannelserne og deres "leverandører" og "aftagere".

 

Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere besluttet, at uddannelsespuljen koncentreres om aktiviteter, der tager fat i udfordringen med at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. For at omsætte målet om de 95% til handling, ønsker RUR, at der skal være konkrete partnerskabsaftaler mellem ungdomsuddannelserne og deres "leverandører" (fx folkeskolen) og aftagere (fx brancheorganisationer, offentlige organisationer). Aftalerne skal både være med til at sikre, at målet nås, og at vi har den arbejdskraft virksomhederne efterspørger og den uddannelseskraft, der er brug for på de videregående studier.

For at udarbejde disse aftaler, skal aktørerne mødes to gange. Første gang for at drøfte indhold og form og anden gang for at indgå aftaler. RUR vil stå som arrangør af disse møder med ca. 5 uger mellem dagene. Den første konferencedag er den 20. august 2009. Den anden konferencedag vil ligge den 30. september. Det er naturligt, at RUR sammen med regionen står som arrangør, da det er RUR’s institutioner der skal være centrum for aftalerne.

Der er vedlagt et baggrundsnotat om konferencen.

Administrationen vil på mødet orientere om konferencen.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Administrationen gav en orientering om idéerne bag konferencen. Konferencen afholdes over to dage - henholdsvis den 20. august og den 30. september 2009.

Udvalget drøftede konferencen og gav udtryk for stor opbakning til initiativet.

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Bilag:

 

 

 

5.      Projektansøgning til den konkurrenceudsatte pulje

Sagsnr:

08/18636

Resumé

Udvalget er pr. e-mail af den 26. marts 2009 blevet orienteret om, at administrationen faciliterer udviklingen af en ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje og uddannelsespuljen omkring frafald på ungdomsuddannelsesområdet. Ansøgningen udvikles af en arbejdsgruppe nedsat af det Regionale UngdomsuddannelsesRåd i samarbejde med Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Siden orienteringen på mail har der været afholdt informationsmøde for interesserede skoler, Ungdommens Uddannelsescentre og kommuner i regionen den 1. april.

På mødet var der 60 deltagere, der repræsenterede bredt både ungdomsuddannelserne, kommuner og Ungdommens Uddannelsescentre.

Der var stor opbakning til projektets overordnede ideer, og opbakning til at inddele Regionen i 4 lokale konsortier. For hvert konsortium blev en skole valgt som leadpartner skole.

Der er ansøgningsfrist den 1. maj til den konkurrenceudsatte pulje. Den endelige ansøgning vil blive forelagt udvalget og regionsrådet til godkendelse, idet uddannelsespuljen indgår i finansieringen.

10 % af de danske EU-strukturfondsmidler administreres af Erhvervs- og byggestyrelsen (øvrige 90 % bevilliges af Vækstfora / regionsråd). De 10 % bliver konkurrenceudsat, dvs. at hele landet kan søge om midlerne indenfor årets temaer. I 2009 er det ene af to temaer "Bedre rammevilkår for ungdomsuddannelserne". Temaet spiller således godt sammen med den fokusering udvalget og Regionsrådet har valgt for uddannelsespuljen.

Til orientering er e-mail af den 26. marts 2009 vedlagt som bilag.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

6.      Orientering om Vækstforums handlingsplan på Oplevelseserhverv

Sagsnr:

09/5406

Resumé

Vækstforum fokuserer i handlingsplanen for 2009-2010 på Oplevelseserhverv som ét ud af fire forretningsområder. Indsatsen er todelt og retter sig mod vækst i turismen og vækst indenfor formgivning-, image- og brandingerhvervene samt øget brug af design.

Sagsfremstilling

Erhvervsudviklingsstrategien for hele perioden 2007-2012 har som mål at skabe rammerne for at øge regionens markedsandele inden for oplevelsesøkonomien. Det skal ske gennem et øget privat-offentligt samarbejde, udvikling af nye produkter og services og udvikling af yderområdernes potentiale inden for oplevelsesøkonomien.

Status efter første handlingsplansperiode er, at der især har været fokus på forretningsudvikling, samarbejde og innovation. Der er indstillet følgende projekter:

 • Well-Come – spa og helsefyrtårn i Region Syddanmark
 • Robots at Play
 • Hærvejen – et moderne oplevelsesrum med historiske rammer
 • Spa- og Wellnesscenter på Hotel Ærø Strand
 • Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet
 • Leg og læring/Biz-art
 • Syddansk Turisme

 

Den regionale udfordring inden for oplevelseserhvervene er, at regionen har et lavt døgnforbrug pr. turist, at uddannelsesniveauet er lavt sammenlignet med andre brancher og at der er for få virksomheder, som anvender design. Vækstforums målsætninger for 2009-2010 er derfor konkret at tackle disse udfordringer.

På kompetenceudviklingsområdet har Vækstforum allerede på årets første møde indstillet et stort projekt, Oplevelsernes Academy, som skal give hele branchen et løft på efteruddannelses- og kompetenceområdet. Konsortiet består af p.t. af 28 uddannelsesinstitutioner, 72 virksomheder, 11 turistforeninger og 7 kommuner og erhvervsråd. Det samlede budget er på 42 mio. kr., hvoraf Vækstforum indstiller de 25 mio. kr.

På turismeområdet vil Vækstforums indsats den kommende periode spille tæt sammen med Syddansk Turismes strategi for at sikre en synergi og fokusering i arbejdet. Der er opmærksomhed på, at den regionale indsats skal spille sammen med både den kommunale og den statslige indsats udmøntet bl.a. gennem VisitDenmark og den nye nationale strategi.

Undersøgelser har vist at brug af design som en central og integreret del af innovations- og forretningsudviklingsprocessen giver højere værditilvækst i virksomheder. Derfor vil Vækstforum i den kommende periode igangsætte et arbejde for at øge antallet af virksomheder som anvender design, og for at skabe et øget antal vækstvirksomheder inden for formgivning, image og brandingerhvervene.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

7.      Orientering om vækstforums arbejde

Sagsnr:

09/13

Sagsfremstilling

Den 30.-31. marts 2009 afholdt Vækstforum et døgnseminar med temaet "Tilbageblik, fremsyn og vækst i krisetider". Seminarets sidste del, den 31. marts, var et ordinært møde i Vækstforum.

Et vigtigt punkt på mødet var drøftelse og vedtagelse af en Vækstpakke, der her og nu kan være med til at afbøde virkningerne af finanskrisen. Parterne bag Vækstforum opfordres til at følge op på fire konkrete indsatsområder:

 1. Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark
 2. Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser
 3. Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet
 4. Samarbejde om offentligt byggeri

 

Vækstpakken drøftes på regionsrådsmødet d. 27. april 2009. Regionsrådet opfordres til at følge op vækstpakkens initiativer, herunder konkret at arbejde for at øge antallet af elev- og praktikaftaler i Region Syddanmark på sundheds- og kontorområdet. Administrationen arbejder i øjeblikket på at fremskaffe tal for antallet af elev- og praktikpladser i Region Syddanmark. Antallet af elev- og praktikpladser er fra 2008 til 2009 steget med 33 personer indenfor SOSU-området som en del af udmøntningen af trepartsaftalen.

Udvikling af spirende klynger blev også drøftet på Vækstforums møde. Det blev besluttet at afsætte en ramme på i alt 3 mio. kr. til etablering af en mikrofinansieringspulje til udvikling af spirende klynger. Derudover besluttede Vækstforum, at der af denne pulje reserveres i alt 500.000 kr. i 2009-10 til Væksthus Syddanmark, som tildeles opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af hhv. fødevareområdet samt transport- og logistikområdet. Vækstforum opfordrede til, at Væksthuset gør brug af klyngekompetencerne hos RegX. Vækstforum ønskede på et kommende møde at tage en overordnet diskussion om organisering af tilbuddene til klyngerne.


Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum er under forhandling. og Vækstforum drøftede status på eksisterende initiativer, hvor der er god fremdrift, samt følgende nye initiativer, som foreslås i forhandlinger med staten: Syddansk Kapitalfond, videncenter for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi, RoboMedic Valley, internationalt videncenter for klyngeudvikling – Reg X, Grøn Vækst – Syddanske kvalitetsfødevarer, Design som vækstskaber, CO2-neutralt sygehusbyggeri, Gensidige anerkendelse af uddannelse på tværs af grænsen, Dansk-tysk databank, Grænseregionsportal, Mobilitet i Grænseregionen.

 

En anden drøftelse på døgnseminaret var Implementering af Vækstforums Handlingsplan 2009-10, som beskriver hvilke konkrete tiltag Vækstforum har iværksat og vil iværksætte for at nå målsætningerne i handlingsplanen. Det drejer sig om en lang række initiativer inden for de fire forretningsområder – se bilag.

 

Vækstforums Årsrapport 2007-08, gør status over det hidtidige arbejde i Vækstforum. Der er opnået mange konkrete resultater af Vækstforums arbejde, og der er bl.a. indstillet ca. 380 mio. kr. til projekter, som tilsammen har et totalbudget på ca. 660 mio. kr.

Endeligt har Vækstforum, behandlet to indkomne ansøgninger, som begge indstilles til bevilling i regionsrådet. Oplevelsernes Academy, med et samlet budget på 42 mio. kr. indstilles til 21 mio. kr. fra Socialfonden og 4,2 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, resten er eksternt finansieret. Plast Center Danmark Innovationsnetværk, med et samlet budget på 32 mio. kr., indstilles til 3,2 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, resten er eksternt finansieret.

Beslutningsreferat fra Vækstforums møde er vedlagt som bilag.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget opfordrer regionsrådet til at vedtage vækstpakken, der her og nu kan være med til at afbøde virkningerne af den økonomiske krise.

Bilag:

 

 

 

8.      Eventuelt

Sagsnr:

09/14

Udvalget

Afdelingschef Anna Marie Rasmussen orienterede om indkomne ansøgninger til Vækstforum og til Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 

9.      Næste møde

Sagsnr:

09/14

Næste møde afholdes den 5. maj 2009

Udvalget

Næste møde afholdes den 5. maj 2009

 

Siden er sidst opdateret 30-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring