Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisningpilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 30-04-2009

Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 30-04-2009

Mødedato
30-04-2009 Kl. 14:00.

Mødested
Psykiatrien i Region Syddanmark
MAD-House, Biblioteket (stuen, 4. sal).
Teglgårdsparken 26
5500 Middelfart

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, Andrea Terp Christensen, Bente Bendix Jensen, Christina Gammelgaard Jensen, Jens Andersen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Karen Baungaard, Otto Lück, Pierre Topaz

Afbud:

Otto Lück og Bente Bendix Jensen

 

Dagsorden

 1. Præsentation af psykiatriens sygehusadministration i Middelfart
 2. Forslag til fordeling af specialfunktioner for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri
 3. Høring af "Rapporten om fælles akutmodtagelse (FAM) i Region Syddanmark"
 4. Før-screening af psykiatribyggeriet i Åbenrå
 5. Redegørelse for behandlingtilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre
 6. Redegørelse for udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien
 7. Budgetseminar 2009 - sammenfatning af drøftelser på workshops
 8. Orientering om udviklingen på Nyborgskolen
 9. Orientering om høringsoplæg vedr. nyorganisering på Strandvænget
 10. Orientering om projektet vedr. Bihuset og Børnehaven Jagtvej
 11. Næste møde
 12. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Præsentation af psykiatriens sygehusadministration i Middelfart

Sagsnr:

09/10

Sagsfremstilling

Administrerende sygehusdirektør Peter Henriksen vil på mødet give en præsentation af sygehusledelsen og sygehusadministrationen for psykiatrien i Region Syddanmark.

Efterfølgende vil der være en kort rundvisning i MAD-house.  

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Administrerende sygehusdirektør Peter Henriksen gav en orientering om sygehusledelsen og sygehusadministrationen for psykiatrien i Region Syddanmark.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

2.      Forslag til fordeling af specialfunktioner for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri

Sagsnr:

09/1552

Resumé

Med hjemmel i Sundhedsloven fastsætter Sundhedsstyrelsen krav til og godkender placeringen af specialfunktioner på regionale og private sygehuse.

Det betyder, at alle regioner skal ansøge Sundhedsstyrelsen om varetagelse af de specialfunktioner, som er fastlagt i styrelsens specialevejledninger, herunder psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

For hvert speciale skal regionen senest den 1. juni 2009 indsende ansøgning om varetagelse og placering af regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har i vedlagte notat udarbejdet indstilling til regions- og højt specialiserede funktioner i Region Syddanmark. Indstillingen er foretaget på baggrund af drøftelser med de psykiatriske afdelingsledelser og er drøftet i Psykiatriens ledelse og MED-systemet.

På baggrund af drøftelse i det særlige udvalg vedrørende social- og psykiatriområdet, udarbejdes indstilling til regionsrådets møde i maj, hvorefter samlet regional ansøgning koordineres med somatikken og sendes til Sundhedsstyrelsen inden den 1. juni 2009.

Regions- og specialfunktioner samt krav til varetagelse af disse fremgår af de to specialvejledninger for henholdsvis psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

I de eksisterende specialeplaner fra 2001 arbejdes med begreberne "basisfunktion", "tværamtslig basisfunktion" samt "lands- og landsdelsfunktion". Disse begreber erstattes i de nye specialeplaner bed begreberne:

 • hovedfunktion
 • regionsfunktion
 • højt specialiseret funktion
 • udlandsfunktion

 

Hovedfunktion omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering ved sygdomme og tilstande, hvor såvel sygdom som sundhedsvæsenets ydelser er hyppigt forekommende, hvor ydelserne er af begrænset kompleksitet, og hvor ressourceforbruget ikke tilsiger en samling af ydelserne.

Definitionen er i overensstemmelse med psykiatriplanens definition. Varetagelsen af hovedfunktioner er et regionalt anliggende.

Regionsfunktion omfatter diagnostik, behandling og rehabilitering ved sygdomme og tilstande, hvor sygdom eller sundhedsvæsenets ydelser er relativt sjældent forekommende, og/eller hvor ydelserne er af betydelig kompleksitet, og/eller hvor ressourceforbruget tilsiger en vis samling af ydelserne.

En række nuværende lands- og landsdelsfunktioner er omdefineret til regionsfunktioner. Regionsfunktionerne hører til specialefunktionerne og er derfor omfattet af Sundhedsstyrelsens opstilling af krav til og godkendelse af disse funktioner.

En regionsfunktion er som udgangspunkt placeret på ét sygehus i regionen, men med mulighed for geografisk decentralisering i form af satellitfunktioner eller geografisk centralisering i form af samarbejde mellem 2 regioner.

Højt specialiserede funktioner omfatter diagnostik, behandling og rehabilitering ved sygdomme og tilstande, hvor sygdom eller sundhedsvæsenets ydelser er sjældent forekommende, og/eller hvor ydelserne er af stor kompleksitet, og/eller hvor ressourceforbruget tilsiger en betydelig samling af ydelserne.

Højt specialiserede funktioner placeres på højt specialiserede sygehuse et eller få steder i landet, hvor der er sket en samling af tværgående funktioner og andre højt specialiserede funktioner.

Udlandsfunktion omfatter diagnostik behandling og rehabilitering ved sygdomme og tilstande, hvor sygdom eller sundhedsvæsenets ydelser er så sjældent forekommende, og/eller hvor ydelserne er af så stor kompleksitet, og/eller hvor ressourceforbruget er så omfattende, at behandling i Danmark ikke kan etableres på et passende niveau.

En udlandsfunktion er ikke relevant for de psykiatriske specialer.

Administrationen har i vedlagte notat udarbejdet et forslag til placering af regions- og højt specialiserede funktioner i Region Syddanmark. Indstillingen er foretaget på baggrund af drøftelser med psykiatriske afdelingsledelser og er drøftet i psykiatriledelsen og MED-systemet.

På baggrund af drøftelse i det særlige udvalg vedrørende social- og psykiatriområdet udarbejdes indstilling til regionsrådets møde i maj, hvorefter en samlet regional ansøgning koordineres med somatikken og sendes til Sundhedsstyrelsen inden 1. juni 2009.

Udover notat om forslag til placering af funktioner, vedlægges notat over synspunkter fremkommet under processen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslaget til placering af specialfunktioner drøftes med henblik på oversendelse til videre behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

Udvalget

Udvalget drøftede forslaget til placering af specialfunktioner og anbefaler, at forslaget sendes videre til behandling i regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

3.      Høring af "Rapporten om fælles akutmodtagelse (FAM) i Region Syddanmark"

Sagsnr:

09/5865

Sagsfremstilling

"Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark" er af regionsrådet sendt i høring. Det særlige udvalg for social- og psykiatri samt specialundervisning er én af høringsparterne. 

Rapporten og bemærkninger fra det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser er tidligere fremsendt til alle regionsrådsmedlemmer i forbindelse med regionsrådsmødet den 23. marts 2009 og bedes medbragt til mødet.

Rapport om Fælles Akutmodtagelser indeholder en model for, hvordan de fælles akutmodtagelser skal organiseres på akutsygehusene. Dette arbejde er et led i opfølgningen på akutplanen.

Regionsrådet har vedtaget, at der skal være 5 akutsygehuse i Region Syddanmark, nemlig i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og i Aabenraa. På akutsygehusene skal alle akutte patienter modtages i den fælles akutmodtagelse (FAM).

Mange akutte patienter vil blive udskrevet direkte fra FAM. Nytænkningen i FAM er, at der skal være speciallæger tilstede hele døgnet rundt. Der skal desuden være en let adgang til de rette diagnostiske redskaber.

Gennem brugen af standardiserede tidsstyrede patientforløb vil der i FAM blive gennemført en systematisk, formaliseret og kompetent udredning, behandling og hjemsendelse eller overflytning af patienten til tiden.

Etableringen af FAM vil resultere i hurtigere udredning og behandling af de akutte patienter. Patienterne vil således opholde sig i kortere tid på hospitalet. Region Syddanmarks model for fælles akutmodtagelser er blevet til i en bredt sammensat arbejdsgruppe.

Rapporten omhandler ikke psykiatriske patienter i FAM. En beskrivelse af håndtering af akutte psykiatriske patienter og samspilsrelationen mellem psykiatrien og somatikken afventer Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den akutte indsats i psykiatrien.

De endelige anbefalinger er endnu ikke offentliggjort. Når det sker vil den regionale ramme for modtagelsen af akutte psykiatriske patienter blive beskrevet i et psykiatritillæg til "Rapport vedr. Fælles AkutModtagelser (FAM) i Region Syddanmark".

På mødet drøftes rapporten med henblik på udarbejdelse af udvalgets høringssvar.

Udkast til høringssvar udsendes torsdag den 30. april 2009.

 

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget drøfter rapporten vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) med henblik på udarbejdelse af høringssvar til regionsrådet.

Udvalget

Udvalget drøftede rapporten vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) samt udkast til høringssvar til regionsrådet.

På baggrund af drøftelsen anbefaler udvalget, at høringssvaret med udvalgets bemærkninger sendes til regionsrådet.

 

 

4.      Før-screening af psykiatribyggeriet i Åbenrå

Sagsnr:

09/5937

Sagsfremstilling

I screeningsrapporten fra ekspertpanelet for sygehusinvesteringer (Erik Juhl udvalget) fra november 2008 undlod panelet at tage stilling til Åbenråprojektet herunder psykiatridelen.

I brevet fra regeringen i januar 2009, hvor regionen får stillet penge i udsigt til Nyt OUH (excl. psykiatri) og Akutsygehuset i Kolding, stilles regionen mulighed for en førscreening af Åbenrå projektet i udsigt forud for 2. fase af udlodning af midler fra 25 mia. kr. puljen.

Men nærmere omkring hvordan og hvornår fremgår ikke. 

Den 21. april modtog regionen brev fra ekspertudvalget, hvor det fremgår, at sidste frist for indsendelse af før-screeningsprojekter er 1. juni 2009. I lyset af at en generalplan for psykiatrien, der skal lægge overordnede standarder og principper for de kommende års psykiatribyggerier også for Åbenrå-projektet, først forventes færdig i midten af maj vil det ikke være muligt både at overholde tidsfristen fra ekspertpanelet og få screeningsmaterialet forelagt politisk forud for afsendelsen.

Psykiatriens projekt i Åbenrå har ikke ændret sig i sin substans siden efteråret 2008. Det er stadig de samme psykiatrifunktioner, der skal være der på grunden som i den implementeringsplan for psykiatriplanen, som blev godkendt i juni 2008 og som indgik i regionsrådets beslutning i september 2008 omkring etablering af akutsygehus i Åbenrå og en ny psykiatriafdeling samme sted.

Siden september 2008 er der sket det, at for det første er ekspertpanelet kommet med de beregningsforudsætninger og kvm-standarder og priser de mener, der skal gælde for sygehusbyggerierne fremadrettet.

Psykiatrien er ikke umiddelbart omfattet af flere af disse standarder, men der findes bud på enkelte psykiatristandarder.

Desuden er psykiatrien i gang med at udarbejde en generalplan, der skal fastlægge den overordnede ramme for de kommende psykiatribyggerier - både de stationære funktioner og de lokalpsykiatriske centre.

I dette arbejde indgår også en stillingtagen til de udmeldte standarder fra ekspertpanelet, men nu i en psykiatrikontekst.

På baggrund af de foreslåede standarder og aktivitetsmæssige forudsætninger i generalplanen skal alle psykiatribyggerierne genberegnes, herunder også Åbenrå-projektet.

Denne genberegning er som sagt først muligt at gennemføre tidligst medio maj når forslag til generalplan foreligger. 

I lyset af at projektet i sin grundsubstans ikke er ændret og for at sikre afsendelse af screeningsmateriale inden for fristen 1. juni forslås det derfor, at screeningsmaterialet udarbejdes af psykiatristaben og sendes afsted sammen med somatikkens før-screenings materiale for at sikre at det er det samlede Åbenrå-projektet ekspertpanelet tager stilling.

Efterfølgende vil det blive forelagt politisk i juni måned sammen med forslag til generalplan. 

Ansøgninger til 2. fase af udlodningen fra 25 mia. puljen skal formentlig først indsendes juni 2010 med svar i november 2010.  

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

5.      Redegørelse for behandlingtilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Sagsnr:

09/5305

Resumé

Administrationen fremlægger en redegørelse med status og iværksatte tiltag og initiativer på RCT-området til udvalgets orientering. Redegørelsen beskriver status på venteliste og aktivitet ultimo 2008, samt tiltag iværksat på kort sigt med henblik på at reducere ventelisten.

Herudover redegøres for implementeringen af anbefalingerne fra den udarbejdede MTV om behandling af PTSD.

 

Sagsfremstilling

Behandlingstilbuddene til traumatiserede flygtninge og torturofre har gennem en længere årrække været præget af lange ventetider.

Regionsrådet afsatte, i konsekvens heraf, 2 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 til nedbringelse af ventetiderne og en nærmere analyse af hele området.

På baggrund heraf er der udarbejdet en Medicinsk Teknologi Vurdering om behandling og rehabilitering af patienter med PTSD (posttraumatisk stress disorder).

Anbefalingerne fra MTV’en er præsenteret på en landsdækkende konference i januar 2009 og vil blive implementeret i psykiatrien i Region Syddanmark.

Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet en redegørelse med status og tiltag i forhold til behandling af traumatiserede flygtninge og torturofre.

Af redegørelsen fremgår, at status på ventelisten med udgangen af 2008 var 338 ventende på de tre RCT-centre i regionen. Tilsammen har centrene i 2008 afsluttet 159 behandlingsforløb.

Der er iværksat en række tiltag med henblik på at reducere ventelisten. På kort sigt er der udarbejdet en model for afvikling af ventelisten, som vil kunne reducere ventelisten med 100 patienter. Afviklingen finansieres af de af regionsrådet afsatte midler.

Samtidig har RCT-centrene i Vejle og Odense fået andel i SATS-pulje midler, som over en tre-årig periode vil kunne afvikle ca. 120 ekstra patientforløb.

Slutteligt vil den igangværende proces om implementering af anbefalingerne fra MTV´en på sigt medvirke til, at aktiviteten i centrene vil kunne modsvare den nuværende efterspørgsel for behandlingstilbud.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Udvalget

Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov gav en redegørelse over status og iværksatte tiltag og initiativer på RCT-området.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

6.      Redegørelse for udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien

Sagsnr:

08/14743

Resumé

Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har på mødet den 26. februar 2009 anmodet om på hvert møde at blive orienteret om status på udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien.

Sygehusledelsen har udarbejdet en status på området primo april 2009.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har på møde den 26. februar 2009 anmodet om på hvert møde at blive orienteret om status på udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien.

Sygehusledelsen har udarbejdet en status på området primo april 2009. I statusredegørelsen indgår:

 • ventetider
 • ventelister
 • omfanget af viderehenvisning til private tilbud
 • initiativer til overholdelse af udrednings- og behandlingsret iværksat siden forrige status.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Lægefaglig direktør Anders Meinert gav en redegørelse om status på udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

7.      Budgetseminar 2009 - sammenfatning af drøftelser på workshops

Sagsnr:

09/10

Sagsfremstilling

På budgetseminaret d. 24.-25. marts 2009 havde regionsrådets medlemmer lejlighed til at drøfte centrale udfordringer og temaer forud for generalforsamlingen i Danske Regioner og forhandlingerne med regeringen om regionernes økonomi for 2010.

Det skete bl.a. på baggrund af en foreløbig status over Region Syddanmarks økonomi og aktivitet i 2008.  

På psykiatri- og socialområdet blev følgende udfordringer og temaer drøftet:

Psykiatri og Social

Retspsykiatri

 • forebyggelse

  – tvangsmedicinering i eget hjem. Lovforslag faldet

  – bedre behandlingsparadigme

  – oplysnings- og uddannelsesindsats. Kommunal social indsats / arbejdsplads

  – fleksibel kapacitet. Sammenhæng med andre i behandling

 • straf

  – differentierede tvangsbehandlingsmuligheder

  – indhold i behandlingsplaner

  – insisterende kontakt?

  – helhedsindsats. Udslusning / kommunalt samarbejde / arbejdspladsen

 • uddannelse/undervisning samt fokus i almen psykiatri
 • sikre rammer, økonomi og rekruttering
 • tvang (oftere) uden at afvente dom
 • tvungent efterværn ~ forløbstankegang
 • opfølgning og tilbud i distrikts- og socialpsykiatri

  – kontaktperson, overdragelsesforretning, samarbejde m.m.

 • retssikkerhed: for hvem?
 • politisk opbakning til det gode faglige skøn
 • screening? DAMP? stoffer?

  – problemer: risiko for fejldiagnosticering, forringet livskvalitet, manglende behandlingstilbud

 • "ud af det blå": mere forskning

Region Syddanmarks profil på det sociale område

 • har vi de rigtige værktøjer til at udvikle nye tilbud?
 • bør vi have friere hænder?
 • hvordan sikrer vi en reel analyse af behovet for specialpladser?
 • hvordan kan kommuner og region samarbejde om udvikling og specialisering?
 • der skal være tæt kontakt mellem region, kommuner og handicaporganisationer
 • som regionsrådsmedlem: mere viden om de faktiske forhold for borgerne på vores institutioner, eks.vis som redegørelsen om Bihuset
 • er det muligt at skabe mere langsigtede aftaler om arbejdsdelingen mellem region og kommuner – et år er for kort tid
 • hvordan sikrer vi, at borgeren hurtigt får det rette tilbud på rette sted og til rette tid?
 • måske mere fokus i afklarings og opstartsfasen og bedre beskrivelse af forløb og mål
 • sikre dynamisk brug af metoder, der følger den faglige udvikling
 • ikke monopolisere, dvs. finde rette balance mellem kommuner, region og konkurrence

 

Der vil blive forelagt en sag til politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet om den videre proces i relation til resultaterne fra budgetseminaret, herunder hvorvidt seminaret gav anledning til, at nogle emner skulle sendes til yderligere behandling i de særlige udvalg.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Punktet blev ikke behandlet.

 

 

8.      Orientering om udviklingen på Nyborgskolen

Sagsnr:

09/2852

Sagsfremstilling

Udvalget gives en orientering om status på arbejdet på Nyborgskolen.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

9.      Orientering om høringsoplæg vedr. nyorganisering på Strandvænget

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Udvalget gives en orientering om høringsoplægget vedr. nyorganisering på Strandvænget.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

10.    Orientering om projektet vedr. Bihuset og Børnehaven Jagtvej

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet give en orientering om påtænkt sammenlægning af autismeinstitutionerne Børnehaven Jagtvej, Odense og Bihuset, Odense.


Der vedlægges et notat om de faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige begrundelser.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

11.    Næste møde

Sagsnr:

09/10

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 25. juni 2009 på Autismecenter Holmehøj i Ringe.

Udvalget

Næste møde afholdes den 25. juni 2009.

 

 

 

12.    Eventuelt

Sagsnr:

09/10

Udvalget

Socialdirektør Anders Møller Jensen oplyste, at Strandvænget har modtaget LO´s arbejdsmiljøpris.

Anders Møller Jensen orienterede om regionsrådets udviklingsplan for det sociale område for 2007-2009.

Karen Baungaard udtrykte forundring over, at formand og næstmand ikke blev orienteret om afskedigelsen af en afdelingsledelse i psykiatrien i Esbjerg.

Karen Baungaard påpegede som sin opfattelse, at udvalget og regionsrådet bør informeres samtidigt med personalet.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 04-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring