Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 05-05-2009

Mødedato
05-05-2009 Kl. 15:00

Mødested
DONG. Fjordvejen 1-11, 7000 Skærbæk/Fredericia

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Lisbeth Poulsen, Ole Jacobsen, Poul Sækmose, Preben Jensen, Stephanie Lose, Willy Sahl.

Afbud
Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen

 

Dagsorden

 1. Besøg hos DONG Energy
 2. Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen - "Danmarks første skoleradiostation"
 3. Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen - "Nyt læringskoncept for unge"
 4. Årsplan 2009-2010 for samarbejdet med Slesvig-Holsten
 5. Velfærdsteknologi.Nu - opfølgning på budgetseminar og initiativets fremdrift.
 6. Orientering om Vækstforums energisatsning
 7. Næste møde
 8. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Besøg hos DONG Energy

Sagsnr:

09/2856

Sagsfremstilling

Forsknings- og udviklingschef Charles Nielsen, DONG Energy giver først en introduktion til DONG Energy´s udviklingsaktiviteter, herunder deres bioethanol-proces og deres nye innovationscenter. Derefter er der en rundtur i innovationscentret, herunder bioethanol-forsøgsanlægget.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Forsknings- og udviklingschef Charles Nielsen gav en introduktion til DONG Energy´s udviklingsaktiviteter.

Herefter orienterede projektleder Christian Morgen om DONG Energy´s udviklingsaktiviteter inden for bioethanol.

Afslutningsvis fik udvalget en rundvisning i innovationscentret og bioethanol-forsøgsanlægget.

 

 

 

2.      Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen - "Danmarks første skoleradiostation"

Sagsnr:

09/3378

Resumé

Erhvervsskolen Hansenberg i Kolding har søgt uddannelsespuljen om 455.331 kr. til projektet "Danmarks første SKOLERADIOstation". Supplerende finansiering er søgt hos Tipsmidler, Region Midt og Erhvervsuddannelsernes Internationale Innovationslegat, EIIL. Projektet vil inddrage nye medier og e-learningsformer i undervisningen ved at skabe en ny facilitet i erhvervsskolen – "skolens eget lyd-univers". Formålet med projektet er, at lyduniverset skal inspirer til pædagogisk udvikling ved at være en kanal for elev- og lærerproduktioner i lydform. Dermed skal elevernes motivation og derved gennemførselsprocenten øges.

Projektet skal løbe fra juni 2009 til maj 2010. Ansøgningen indstilles til tilsagn om støtte.

Sagsfremstilling

Målet med projektet er, at en internetbaseret skoleradio skal medvirke til pædagogisk udvikling ved at være en kanal for elev- og lærerproduktioner i lydform fremstillet til og i undervisningen. Skoleradiostationen skal forbedre skole- og undervisningsmiljøet og bidrage til tiltrækning og fastholdelse af elever.

Projektet skal være et ligestillet samarbejde mellem to erhvervsskoler fra Region Syddanmark og to erhvervsskoler fra Region Midt.

De to erhvervsskoler i Region Syddanmark har planlagt følgende aktiviteter:

Hansenberg vil bl.a. koble projektet på etableringen af et filmstudie og på skolens tilbud om musikundervisning. Dermed skal der opnås en øget mediebevidsthed hos skolens lærere, samt at kreativitet og innovation hos eleverne styrkes.

EUC Syd vil arbejde med lydproduktioner, der skal understøtte skolens fastholdelsesindsats, med det målrettede perspektiv, at gøre skolens skolemiljø mere attraktivt for både elever og medarbejdere.

Projektet vil resultere i følgende leverancer:

I løbet af projektet fremstilles en række lydproduktioner på hver af partnerskolerne:

 • Elevproduktioner fra den faglige undervisning
 • Lærerproduktioner til fortsat undervisningsbrug også efter projektets afslutning
 • Produktioner om skolens drift, fremstillet i samspil med skolernes administrative personale og henvendt til skolernes interessenter

 

Et afsluttende formidlingsprodukt, bestående af to dele:

- "Out-of-the-box": En praktisk anvisning for erhvervsskoler, der ønsker at oprette en skoleradio station som selvstændig facilitet på deres skole.

- Ledsagende katalog: Anvisningen vil blive ledsaget af et katalog med råd / advarsler, baseret på praksiserfaringer fra projektforløbet på de tre projektskoler.

 

Projektet har fået tilknyttet interessentskoler på baggrund af en hensigtserklæring:

 • Region Syd: IBC Fredericia, Business College Syd, Momark,
 • Region Midt: Djursland Erhvervsskoler, Social- og Sundhedsskolen Århus, Skive Tekniske Skole, Århus Købmandsskole

 

Der afventes p.t. svar fra Silkeborg Tekniske Skole, Esbjerg Tekniske Skole, Tietgen Skolen i Odense, Syddansk Erhvervsskole og Favrskov Gymnasium.

I Region Syddanmark vil Hansenberg og EUC Syd fungere som dialogpartnere over for interessentskolerne, således at udrulningen af projektets resultater er sandsynliggjort over en stor del af Region Syddanmark. Projektet ledsages af regionalt forankrede konsulenter fra Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse / Professionshøjskolen Metropol, som skal sikre dokumentation og tilgængelighed af resultaterne. Projektets produkter bliver udarbejdet således, at andre erhvervsskoler, produktionsskoler, m.fl. vil kunne benytte sig af resultaterne.

Der er indgået aftale med de fire partnerskolers direktioner om driftsovertagelse efter projektets afslutning, hvis forsøgsprojektet viser sig til at blive succesrigt.

 

Effekt

Forventet antal elever der fastholdes ekstra som konsekvens af projekt SKOLERADIO:

 • Hansenberg: Under projektfasen: 5 elever. Efter år 1: 12 elever. Efter 3 år: 17 elever.
 • EUC-SYD: Under projektfasen: 6 elever, efter år 1: 9 elever og efter 3 år: 15 elever.

 

Budget

Projektets samlede udgifter er på 1.594.326 kr., hvoraf 485.994 kr. er søgt hos Tipsmidler, 298.000 kr. er søgt hos Region Midt og 455.331 kr. er søgt hos Region Syddanmark. Ansøgerne bidrager med 355.000 kr. i egenfinansiering, som svarer til 22,2 % af det samlede budget. EUC Syd var ikke med i den oprindelige ansøgning til Tipsmidlerne og derfor er Region Syddanmarks andel større end Region Midt.

Administrationen vurderer: 

 • at der er tale om nyudvikling. Projektet omsætter ny viden ved at bruge nye medier i undervisningen til at udvikle nye metoder til at mindske frafaldet.
 • at projektet har en effekt på målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. På de to skoler vil der ske en reduktion af frafaldet på 11 elever i løbet af projektfasen og på længere sigt forventes der en samlet reduktion af frafaldet på 32 elever efter tre år.
 • at projektet vil overføre metoder og erfaringer til andre skoler.
 • at projektet videreføres efter projektperiodens udløb.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn under forudsætning af, at den supplerende finansiering via Tipsmidler, Region Midt og Erhvervsuddannelsernes Internationale Innovationslegat EIIL er sikret.

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen - "Nyt læringskoncept for unge"

Sagsnr:

09/4996

Resumé

VUC Fyn og Fyns HF-kursus har ansøgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om 5.284.558 kr. til et 3-årigt projektet "Nyt læringskoncept for unge". Formålet med projektet er at tilbyde et forløb for unge mellem 18 og 25 år uden ungdomsuddannelse, hvor man afprøver forskellige læringsstile som undervisningsmetode over for denne gruppe og samtidig gennemfører et kognitivt forløb for deltagerne med henblik på personlig afklaring og udvikling. Målet er, at deltagerne efterfølgende skal påbegynde en ungdomsuddannelse.

Projektet vil løbe fra 1. august 2009 til 31. maj 2012. Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Projektet henvender sig til gruppen af unge mellem 18 og 25 år, der ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse. Forløbet for den enkelte varer et halvt år og består af to elementer. For det første vil man afprøve relevante læringsstile som en undervisningsmetode og -tilgang til at nå og motivere netop denne gruppe af unge ved at gennemføre læringsstilsbaseret undervisning i relevante fag og emneområder, herunder dansk, regning/matematik og IT. For det andet vil man gennemføre et forløb med personlig afklaring og udvikling. Formålet med kombinationen af de to elementer er at give de unge positive læringsoplevelser, personlig afklaring og de fornødne faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Undervisningen gennemføres på et niveau svarende til deltagernes forudsætninger, hvilket baseret på tidligere erfaringer vil være på 5., 6. og 7. klasses niveau. Undervisningen vil ikke foregå inden for ordinære fagbekendtgørelser, og er derfor ikke berettiget til statens taxametertilskud.

Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp Distrikt Syd, som deltager som ligeværdig undervisningspartner, og Cubion SIS Akademi, som er en privat konsulentvirksomhed, der deltager som faglig konsulent i forhold til læringsstile og som sparringspartner for projektledelsen.

Projektets leverancer omfatter:

 • Læringsstilsbaserede undervisningsforløb for i alt ca. 90 unge i projektets målgruppe (20-40 per optag med optag 3 gange i projektperioden).
 • Læringsstilsbaseret uddannelsesforløb for en kontrolgruppe på 20-25 ordinære VUC-kursister.
 • Kompetenceudvikling for 20-25 lærere i læringsstile og undervisningsstile – teori og praksis.
 • Afprøvede undervisningsmaterialer og -forløb til fag og emneområder ud fra læringsstilsteori.
 • Systematisering af erfaringer med visitation.
 • Lærende evaluering.
 • Markedsføring og formidling i form af årlige konferencer samt at resuméer af statusrapporter, den samlede evalueringsrapport og eftermålingsrapporten gøres tilgængelig på VUC Fyns hjemmeside.  

Effekt

Der angives følgende forventede effekter:

 • 75 % af de der gennemfører forløbet vil påbegynde en ungdomsuddannelse enten via VUC eller anden uddannelsesinstitution.
 • Efter 1 til 3 år forventes 75 % af de 75 % fortsat at være i gang med eller have afsluttet uddannelse.
 • Efter afsluttet uddannelse forventes 75 % at være selvforsørgende.  

Budget

Det samlede budget for projektet er på 6.156.658 kr., og heraf søges uddannelsespuljen om 5.284.558 kr. Skolerne bidrager med medarbejdernes timer for i alt 872.100 kr. svarende til en egenfinansiering på 14 %.

 

Administrationen vurderer: 

 • at projektet ikke understøtter Uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser og optag på videregående uddannelser.
 • at de konkrete deltagerforløb ikke kan videreføres efter projektperiodens udløb, da undervisningen ikke er berettiget til taxametertilskud.
 • at projektet ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder nyudvikling, da den beskrevne læringsstilsmetode er bredt afprøvet og det kognitive forløb med personlig afklaring har været gennemført i tidligere projekter.
 • at projektets effekter er begrænsede i forhold til budgettets størrelse.

Indstilling

Det indstilles,
 • at udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansøgningen indstilles til afslag,
 • at administrationen tager kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder.

 

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

4.      Årsplan 2009-2010 for samarbejdet med Slesvig-Holsten

Sagsnr:

07/23038

Resumé

En væsentlig del af partnerskabssamarbejdet mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten udmøntes i en årlig plan, som vedtages af regionsrådet og af kabinettet (regeringen) i Kiel. Da der er valg til regionsrådet og til landdagen i Kiel omkring årsskiftet forelægges her en samlet årsplan 2009-2010. En ny fælles strategi for det grænseoverskridende samarbejde behandles i disse måneder i delstatsregeringen, Region Sønderjylland-Schleswig og Region Syddanmark. Den ny strategi indarbejdes i Udkast til Årsplan 2009-2010. 

Sagsfremstilling

Den 27. juni 2007 underskrev Region Syddanmark og Delstaten Slesvig-Holsten en partnerskabsaftale. Som et led i aftalen udarbejdes en årsplan for aktiviteter, der er i fælles interesse. Med årsplanen sker der en forankring af de dansk-tyske aktiviteter hos parterne - både politisk og i ministerier og forvaltninger.

Desuden har formandskabet for Vækstforum for Region Syddanmark den 9.juni 2008 indgået en tillægsaftale med erhvervsministeren om det grænseoverskridende samarbejde. I takt med at Region Syddanmark og Slesvig-Holsten konkretiserer vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion vil den danske regering bidrage til at synliggøre og udfolde grænseregionens visioner i de løbende drøftelser med den tyske regering og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten.

Udkast til Årsplan kan ikke indeholde et løfte om projekter, der endnu ikke er besluttet af den bevilligende myndighed, men den kan vise retningen for kommende ny aktiviteter.

Vedtagelse af årsplanen foregår i sideløbende processer i delstatsregeringen og i Region Syddanmark, dvs. at indholdet i planen kan blive justeret i den politiske proces. Regionsrådet planlægges at vedtage årsplanen på sit møde den 22. juni 2009.

Det forelagte Udkast til Årsplan er i betydende grad præget af formuleringer fra dansk side. Fagministerierne i Kiel ventes at blive inddraget på et tilsvarende grundlag. På møde medio maj 2009 mellem bl.a. Region Syddanmarks administrerende direktør, udviklingsdirektøren og chefen for statskancelliet søges der enighed om den endelige formulering, som derefter vil blive forelagt for forretningsudvalget og regionsrådet. 

Fra tysk side udarbejdes et udkast til status for arbejdet med emnerne i Årsplan 2008 i løbet af maj måned.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Årsplan 2009-2010 drøftes med henblik på videresendelse til godkendelse i regionsrådet.

Udvalget

Udvalget drøftede Årsplan 2009-2010 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten.

Udvalget konstaterede, at der er enighed om emnerne for samarbejdet i 2009-2010.

Udvalget anbefaler, at Årsplan 2009-2010 sendes videre til godkendelse i regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

5.      Velfærdsteknologi.Nu - opfølgning på budgetseminar og initiativets fremdrift.

Sagsnr:

09/186

Resumé

Som opfølgning på drøftelserne om velfærdsteknologier på årets budgetseminar redegøres der for fremdriften i initiativet samt om væsentlige events/projekter i initiativet Velfærdsteknologi.nu, herunder den netop afviklede messe for velfærdsteknologi.

Sagsfremstilling

Det syddanske Vækstforum fokuserer i handlingsplan for 2009-10 bl.a. på "Velfærdsteknologi- og service inden for social og sundhedsområdet" som et selvstændigt forretningsområde.

Vækstforums fokusering spiller sammen med Finansloven for 2008, hvor der er afsat samlet 3 mia. kr. fra 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. Også kaldet ABT-fonden.

Derudover er Region Syddanmark sammen med Odense Kommune, Servicestyrelsen og Syddansk Universitet katalysator for igangsætning af initiativet Velfærdsteknologi.nu. Initiativets store styrke er, at der er fokus på det tværsektorielle perspektiv, altså på tværs af social- og sundheds- og erhvervsområdet. Samarbejdet mellem de fire initiativtagende aktører er etableret og der fokuseres på at udbygge samarbejdet yderligere. Initiativet er åbent for alle der interesserer sig for velfærdsteknologi. Inddragelse af øvrige kommuner i regionen sker bl.a. gennem konkrete projekter. Herudover er der planlagt drøftelse af velfærdsteknologi i kredsen af kommunaldirektører.

Danmarks første messe for velfærdsteknologi og initiativets kick-off konference foregik den 20. april 2009 på Bramstrup Gods ved Odense. Over 270 deltagere deltog aktivt og dagen var en stor succes. Det massive fremmøde bestod af repræsentanter fra så forskellige sektorer som producenter/udviklere af velfærdsteknologier, praktikere fra social- og sundhedsområdet, uddannelsesinstitutioner og andre vidensinstititioner samt mange flere.

Initiativets aktører har i marts 2009 haft besøg af bedømmelsesudvalget for "Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer", med stor succes. Bedømmelsesudvalget består af personer, der har betydelig erfaring fra drift af de store offentlige serviceområder, og fra det private erhvervsliv samt eksperter med indsigt og erfaring med arbejdskraftbesparende teknologier og nye arbejds- og organisationsformer.

Besøget er kommet i stand efter formanden for ABT fonden, Thomas Børners udsagn: "Hvorfor rejse til udlandet, når man kan se på velfærdsteknologier i Region Syddanmark?" Finansministeriet har ved flere lejligheder fremhævet det positive i, at regionens aktører koordinerer og arbejder sammen på tværs af sektorer og myndigheder i regi af initiativet Velfærdsteknologi.nu. Oplæg ved Thomas Børner, ABT-Fonden fra budgetseminaret i marts er vedlagt som bilag.

Flere af initiativets aktører samarbejder også i øjeblikket om etablering af det erhvervspolitiske initiativ "Welfare Tech Region" (arbejdstitlen). Målet er at opbygge et internationalt førende miljø for udvikling, afprøvning og design af robotter, telemedicin og øvrige velfærdsteknologier til social- og sundhedsområdet. Miljøet skal bygge på eksisterende regionale styrker inden for automation med RoboClusters erhvervs- og forskningsmæssige styrker som omdrejningspunkt. Opbygningen skal ske i samarbejde med eksisterende erhvervsstyrkepositioner og innovationsmiljøer inden for Mekatronik, Aluminium, Stål og Plast samt i et grænseoverskridende perspektiv. Der arbejdes på en ansøgning til hhv. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Syddansk Vækstforum. Oplæg ved Stefan Birkebjerg Andersen fra Udviklingsforum Odense fra budgetseminaret i marts er vedlagt som bilag.

Initiativet skal være kendt og anerkendt. Det arbejdes der bl.a. på gennem etableringen af hjemmesiden: www.velfaerdsteknologi.nu. Websitet synliggør succeshistorier for presse og bevillingsgivere, og leverer en fælles ramme for kommunikation, hvor partnere kan synliggøre sig og hvor partnerne vil blive synliggjort. Samtidig er hjemmesiden et samlingssted for satsningens aktører i kraft af en fondsguide, nyhedsmodul, arrangement- og eventsoversigt og matchmakingstiltag.

Endelig har koncernledelsen godkendt et implementeringskoncept, der skal understøtte udvikling og afprøvning af nye teknologier, og medvirke til, at de mest succesfulde teknologier implementeres i Region Syddanmark. Der arbejdes på at finde finansiering til konceptet.

Administrationen orienterer på mødet om fremdriften i initiativet samt om væsentlige events/projekter i initiativet Velfærdsteknologi.nu, herunder den netop afviklede messe for velfærdsteknologi.

Indstilling

 • Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

6.      Orientering om Vækstforums energisatsning

Sagsnr:

09/2856

Resumé

Vækstforums handlingsplan for 2009-10 fokuserer på "Energi" som ét af fire forretningsområder. Region Syddanmark har flere styrker på området, og der er meget store erhvervspotentialer på området. Derudover vil Region Syddanmarks store, ambitiøse CO2-neutrale sygehusbyggeri (Nyt-OUH) blive en drivkraft i erhvervsudviklingen inden for energiteknologi.

Sagsfremstilling

I november 2007 tilføjede Vækstforum initiativ 12a: "Intelligent og effektiv energiudnyttelse" til sine initiativer. Det resulterede i fem ansøgninger allerede en måned senere. Fire af disse fik bevilliget støtte på i alt ca. 30 mil. kr., og alle er nu også færdigbehandlet i Erhvervs- og byggestyrelsen.

De fire projekter omhandler energieffektivisering i drivhuse på Fyn, klimaarbejde i virksomheder ved de fire grønne netværk, energirenovering i privat boligmasse i Middelfart samt mikrokraftvarmeværker på bioenergi i Sønderborgområdet.

På baggrund af en analyse af energiområdet er følgende styrker udpeget som indsatser i Vækstforums handleplan i 2009-10 inden for energi:

 • Off shore
 • Mekatronik til energiformål
 • Energisystemer
 • Gartnerier

 

Mulighederne på de tre første områder er de meget store eksportpotentialer, der ligger i energiområdet. Målsætningerne er derfor en vækst på 10 % årligt. For at udmønte disse potentialer skal udfordringer som tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft eller effektiviseringer samt øget innovation løses.

I forhold til gartneriområdet er målsætningen at halvere deres energiforbrug, da det er essentielt for en overlevelse for erhvervet.

Vækstforums fokusering spiller sammen med regeringens indsats på energiområdet, hvor der nationalt er afsat store midler. I 2008 var der i alt ca. 550 mio. statslige støtte-kroner til energi- og klimaformål.  Dette beløb stiger de kommende år til ca. 1 mia. kr.

Som bygherre kan Region Syddanmark selv spille en stor rolle som drivkraft i erhvervsudviklingen på energiområdet ved at efterspørger fremtidens løsninger til et CO2-neutralt sygehusbyggeri i Odense.

Udover Vækstforums indsatser spiller kommuner og virksomheder en stor rolle på området. Det er et område, hvor der findes megen kapital og meget professionelle aktører. Vores kommuner står desuden stærkt: fx er Kolding udnævnt som én af de tre første danske energibyer, Middelfart fremhæves ofte som en foregangskommune i forhold til energirenoveringer og Sønderborg har sat ambitiøse mål om at blive CO2-neutral (Project Zero).

Særlig det sidste initiativ om CO2-neutralitet er yderst interessant i erhvervsudviklingssammenhæng, idet dette initiativ er et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv – med erhvervslivets som initiativtagende part.

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

7.      Næste møde

Sagsnr:

09/14

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 2. juni 2009.

Udvalget

Næste møde afholdes den 2. juni 2009

 

 

 

8.      Eventuelt

Sagsnr:

09/14

Udvalget

-

 


Siden er sidst opdateret 29-04-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring