Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - referat 26-02-2008

Mødedato
26-02-2008 kl. 15:00

Mødested
Sygehus Sønderjylland - Haderslev

Medlemmer 
Bo Libergren, Ole Jacobsen, Bent Bechmann, Ivan Toftgaard, Peter Christensen, Erik Christensen, Karl K. Knudtzen, Lars Erik Hornemann, Søren K. Jensen, Knud Erik Pasch Albertsen

Afbud 
Erik Christensen, Lars Erik Hornemann

 

Dagsorden

 1. Orientering om og demonstration af "Sår i Syd" 
 2. Godkendelse af høringsforslag til grundaftale ifm. revision af sundhedsaftaler 2008
 3. Praksisplan på almenlægeområdet
 4. Forslag til kommissorium for følgegruppen for Praksiskonsulentordningen i Region Syddanmark
 5. Orientering om speciallægedækning i Region Syddanmark
 6. Orientering om henvendelse og svarskrivelse til Kontaktudvalget i Region Syddanmark om genoptræning og færdigbehandlede patienter 
 7. Drøftelse af proces for temamøde om sundhedsaftaler den 5. marts 2008
 8. Stillingtagen til udskydelse af fælleskonference 7. maj
 9. Forslag til kommende mødesteder
 10. Eventuelt

 

 

 

1. Orientering om og demonstration af "Sår i Syd"

Sagsnr:  07/21795

Sagsfremstilling
Telemedicinske løsninger anvendes i stigende grad i sundhedssektoren. Også i Region Syddanmark arbejdes der med telemedicinske løsninger. Blandt de telemedicinske tiltag er ”Sår i Syd”, som er et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Sønderjyl-land og Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner vedrørende sårbehandling.


Den telemedicinske sårbehandling indebærer bl.a. brug af mobiltelefon og digital kamera i forbindelse med afsendelse og modtagelse af elektroniske dataoverførsler mellem sygehus og kommuner.


Der gives på mødet en uddybet orientering om samt en demonstration af ”Sår i Syd”.


Der arbejdes desuden p.t. på en rapport, der skal vurdere de teknologiske, organisatoriske, økonomiske og patientmæssige aspekter af Sår i Syd. Rapportens resultater vil indgå som grundlag for en eventuel udbredelse af Sår i Syd til øvrige dele af regionen.
 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-02-2008
Overlæge Rolf Jelnes orienterede om 2 års erfaringer med telemedicinsk sårpleje ved kroni-ske sår.
 
Betydning for borgeren:
• færre transporter
• færre meningsløse besøg i ambulatoriet
• måske hurtigere sårheling
• hurtig adgang til hjælp, hvis helingen går skævt.
 
Betydning for kommunen:
• kompetenceudviklende
• netværksskabende
• færre ambulante besøg
• færre amputationer (amputationer er dyre for kommunerne i hjælp).

 

 

2. Godkendelse af høringsforslag til grundaftale ifm. revision af sundhedsaftaler 2008

Sagsnr:  08/3118

Resumé
Forslag til grundaftale sendes i høring i henhold til tids- og procesplan for revision af sund-hedsaftaler 2008.

Sagsfremstilling
I forbindelse med revision af sundhedsaftaler 2008 har Styregruppen for Grundaftale udarbejdet forslag til grundaftale. Forslag til grundaftale er vedlagt.
 
Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget sender forslag til grundaftale i høring i re-gionens kommuner, på sygehuse og i Praksisudvalget i Region Syddanmark, idet der tages forbehold for efterfølgende justering af den foreslåede organisering af samarbejdet.
 
Ifølge den aftalte tids- og procesplan for revision af sundhedsaftaler løber høringsperioden frem til 31. marts 2008. Af hensyn til tilstrækkelig tid til behandling af høringssvar hos hø-ringsparterne foreslås det, at høringssvar kan fremsendes til Sundhedskoordinationsudval-get frem til 14. april 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Sundhedskoordinationsudvalget sender det vedlagte forslag til grundaftale i høring i kommuner, på sygehuse og i Praksisudvalget i Region Syddanmark i perioden 1. - 31. marts 2008 med mulighed for fremsendelse af politisk behandlede høringssvar frem til 14. april 2008, idet der tages forbehold for efterfølgende justering af den foreslåede organisering af samarbejdet.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-02-2008
Indstillingen tiltrådt.
 
Regionsrådets medlemmer af udvalget vurderer, at de varslingsfrister, der er anført i bilag til grundaftalen om udskrivningsforløb, kan medføre at indlæggelsesforløb forlænges alene på grund af varslingsfristen. Her sigtes især til ukomplicerede udskrivninger efter indlæggelser på 2-4 døgn.
 
Regionsrådets medlemmer tilkendegav, at det må forventes at regionen i sit høringssvar vil påpege at dette forhold ikke kan accepteres, og at der ved den i aftalebilaget anførte revisi-on i 2009 findes den nødvendige løsning herpå.
 
Der opfordres til, at der allerede nu sker en dialog om det enkelte patientforløb med det ud-gangspunkt, at unødvendige liggedage på sygehus bør undgås.

Bilag:

 

 

 

3. Praksisplan på almenlægeområdet

Sagsnr:  07/4276

Resumé
Samarbejdsudvalget mellem kommunerne, regionen og de praktiserende læger vedtog på møde i december 07 at sende udkast til praksisplan i høring.
Sundhedskoordinationsudvalget skal drøfte praksisplanen med henblik på en evt. udtalelse.

Sagsfremstilling
I henhold til Landsoverenskomst om almen lægegerning skal samarbejdsudvalget mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger udarbejde en praksisplan på almenlæge-området.
 
En arbejdsgruppe under samarbejdsudvalget (mellem regionen, kommunerne og de prakti-serende læger) har på denne baggrund udarbejdet høringsudkast til praksisplan på almen-lægeområdet. Høringsmaterialet blev vedtaget på møde i samarbejdsudvalget den 17.12.07
 
Efterfølgende er udkastet sendt i høring i kommunerne i regionen med svarfrist 22. februar 2008 samt i regionsrådet. Sundhedskoordinationsudvalget forelægges den endelige plan til udtalelse.
 
I henhold til tidsplanen skal praksisplanen godkendes af samarbejdsudvalget inden 1. april 2008.
 
Praksisplanen skal overordnet skitsere den vej, praksissektoren i regionen skal udvikle sig i de kommende år, med det formål at sikre en rimelig lægedækning i regionen, og at sikre at fremtidens krav til almen praksis kan honoreres.
 
Derudover er praksisplanen det grundlæggende værktøj, som den daglige planlægning i planlægningsperioden kan navigere efter – f.eks. i forhold til ansøgninger fra praksis vedrø-rende flytninger, tildeling og placering af ydernumre m.v.
 
Den overordnede strategi i forhold til opfyldelse af praksisplanens formål er at opbygge en bæredygtig praksisstruktur i regionen, bl.a. ved at lægerne samles i praksisfællesskaber med flere læger, i modsætning til den nuværende struktur, hvor omkring halvdelen af alle praksis er enkeltmandspraksis.
 
Med det formål at implementere målsætningerne i praksisplanen, forventes indgået en aftale vedr. rekruttering og fastholdelse. Ifølge denne aftale kan samarbejdsudvalget mellem kommunerne, regionen og de praktiserende læger iht. visse kriterier, og efter konkret an-søgning, garantere køb af en praksis’ ydernummer ved lægens ophør, såfremt lægen bliver i praksis nogle ekstra år. Dette kan også ske af strategiske årsager.
 
Aftalen forventes færdigforhandlet og godkendt primo 2008.

Indstilling
Til drøftelse med henblik på en eventuel udtalelse.


Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-02-2008
Praksisplanen blev drøftet.
 
Sundhedskoordinationsudvalget havde ikke yderligere bemærkninger.

Bilag:

 

 

 

4.      Forslag til kommissorium for følgegruppen for Praksiskonsu-lentordningen i Region Syddanmark

Sagsnr:  07/5511

Sagsfremstilling
På Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 30. august 2007 blev implementeringen af en fælles praksiskonsulentordning i Region Syddanmark drøftet, og Sundhedskoordinati-onsudvalget besluttede at anmode implementeringsgruppen for Praksiskonsulentordningen om at

• Arbejde videre med forslaget om besøg i hver kommune for at sikre en god dialog om implementeringen
• Udarbejde forslag til evaluering af ordningen efter to år 
• Udarbejde et forslag til sammensætningen af følgegruppen for

Praksiskonsulentordningen
Status for Praksiskonsulentordningen

Praksiskoordinatorer
Der er pr. 1. november 2007 ansat 9 praksiskoordinatorer, som udgør et team sammen med sekretariatet for Praksiskonsulentordningen.


Implementeringsgruppen
KKR Syddanmark har udpeget to repræsentanter til implementeringsgruppen og det første møde i den nye gruppe er afholdt den 1. november 2007, hvor forslag til sammensætning af følgegruppen for Praksiskonsulentordningen blev drøftet.
Udarbejdelse af forslag til evaluering af ordningen bliver drøftet på et senere møde.

Besøg i kommunerne
Når der aftales besøg med kommunerne deltager der to repræsentanter fra PKO-teamet. På "kommunemøderne" drøftes status for samarbejdet i den nye praksiskonsulentord-ning, opgaverne for en kommunal praksiskonsulent, elektronisk kommunikation samt intro-duktion til Visinfosyd.

Forslag til kommissorium for følgegruppen for Praksiskonsulentordningen
Det fremgår af rapporten "Etablering af en fælles praksiskonsulentordning i Region Syd-danmark", at selv om samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning formelt er øverste myn-dighed for Praksiskonsulentordningenen vil der være brug for en sparringspartner, der er tættere på ordningen.

Derfor foreslås etableret en følgegruppe bestående af de væsentligste interessenter. Forslag til kommissorium for følgegruppen er vedlagt. Heri indgår forslag til sammensætning af følgegruppen:

 • 2 repræsentanter fra sygehusledelseskredsen
 • 2 repræsentanter fra psykiatriområdet
 • 3 repræsentanter fra kommunerne
 • 2 repræsentanter fra almen praksis
 • 3 repræsentanter fra de kliniske afdelinger
 • 3 repræsentanter fra de parakliniske afdelinger
 • 1 repræsentant fra Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark
 • 3 repræsentanter fra Sundhedsstaben, Region Syddanmark (Praksisafdelingen, Afdelingen for kommunesamarbejde, Afdelingen for kvalitet og forskning).

Praksiskonsulentordningen er organisatorisk indplaceret i Region Syddanmarks Praksisaf-deling. Afdelingschefen for Praksisafdelingen foreslås som formand for følgegruppen.


Alle repræsentanter må stille med en suppleant, hvis man er forhindret i at deltage i et følgegruppemøde.
Repræsentanter for praksiskoordinatorerne og sekretariatet deltager som rådgivere i følgegruppens møder.

Indstilling
Det indstilles:

 • At Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler forslag til sammensætning af følgegruppe for Praksiskonsulentordningen i Region Syddanmark til det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen lægegerning.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-02-2008
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

5. Orientering om speciallægedækning i Region Syddanmark

Sagsnr:  07/4276

Sagsfremstilling
På møde den 18. december 2007 i Sundhedskoordinationsudvalget blev det under dagsor-denpunkt 6 ”Orientering om ny praksisplan” besluttet, at der til det næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget skulle fremlægges en oversigt over placering af praktiserende speci-allæger (på et kort).
 
På mødet vil afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Region Syddanmark give en orientering

Indstilling

Det indstilles:

 • At Sundhedskoordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-02-2008
Til orientering.


Bilag:

 

 

 

 

6. Orientering om henvendelse og svarskrivelse til Kontaktudvalget i Region Syddanmark om genoptræning og færdigbe- handlede patienter

Sagsnr:  08/2844

Resumé
Orientering om svarskrivelse til Kontaktudvalget i Region Syddanmark vedr. genoptræningsplaner og færdigbehandlede patienter på baggrund af henvendelse fra KKR Syddanmark.

Sagsfremstilling
KKR Syddanmark har i henvendelse af 20. december 2007 til Region Syddanmark gjort op-mærksom på uregelmæssigheder i forbindelse med afregning af specialiseret genoptræning og registrering af færdigbehandlede patienter.
 
Til møde i Kontaktudvalget den 25. februar 2008 er udarbejdet svarskrivelse fra Region Syddanmark.
 
Svarskrivelse til Kontaktudvalget er vedlagt til orientering.
 
På baggrund af mødet i Kontaktudvalget kan Sundhedskoordinationsudvalget blive anmodet om at følge udarbejdelse af genoptræningsplaner for specialiseret ambulant genoptræning. Der orienteres eventuelt herom på mødet.

Indstilling
Til orientering

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-02-2008
Til orientering.

Bilag:

 

 

 

 

7. Drøftelse af proces for temamøde om sundhedsaftaler den 5.  marts 2008

Sagsnr:  08/1687

Resumé
Drøftelse af proces for temamøde om sundhedsaftaler den 5. marts 2008

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget er vært for temamøde om sundhedsaftaler den 5. marts 2008. Temamødet sætter særlig fokus på samarbejde om indsats for personer med kronisk sygdom.
 
Indbydelse til temamøde er vedlagt til orientering.
 
Forslag til proces for mødet fremlægges til drøftelse.

Indstilling
Til drøftelse.


Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-02-2008
Sundhedskoordinationsudvalget kan følge den foreslåede plan.


Bilag:

 

 

 

 

8. Stillingtagen til udskydelse af fælleskonference 7. maj

Sagsnr:  08/3118

Resumé
Forslag om udskydelse af fælleskonference den 7. maj 2008 med præsentation af revideret grundaftale.

Sagsfremstilling
I henhold til den aftalte tids- og procesplan for revision af sundhedsaftaler 2008 er foreslået en fælleskonference den 7. maj 2008 med politiske og administrativ deltagelse, hvor revide-ret grundaftale samt præsentation af foreløbige oplæg til drøftelse af reviderede sundheds-aftaler kunne præsenteres. Set i lyset af afholdelse af temamøde om sundhedsaftaler den 5. marts 2008 foreslås det at udskyde afholdelse af fælleskonference.
Tids- og procesplan vedlægges til orientering.

Indstilling
Det indstilles:

 • At fælleskonference den 7. maj 2008 udskydes.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-02-2008
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede at aflyse fælleskonferencen.

Bilag:

 

 

 

 

9. Forslag til kommende mødesteder

Sagsnr:  07/21795

Sagsfremstilling
Mødedatoerne for 2008 blev aftalt på det seneste møde i udvalget. Det foreslås at møderne afholdes følgende steder:


• 17. april: Medicinsk afdeling, evt. udskrivningsforløb, Kolding.
• 18. september: Esbjerg Kommune: Træningsfaciliteter.
• 18. december: Odense Universitetshospital.

 

Indstilling
Det indstilles:

 • At Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til mødesteder for resten af 2008.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-02-2008
Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

10. Eventuelt

Sagsnr:  07/21795


Siden er sidst opdateret 05-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring