Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - referat 17-04-2008

Mødedato
17-04-2008 kl. 16:00

Mødested
Kolding Sygehus

Medlemmer
 
Bo Libergren, Ole Jacobsen, Bent Bechmann, Ivan Toftgaard, Peter Christensen, Erik Christensen, Karl K. Knudtzen, Lars Erik Hornemann, Søren K. Jensen, Knud Erik Pasch Albertsen

Afbud
Erik Christensen

 

Dagsorden

 1. Besøg på Sygehus Lillebælt, Kolding
 2. Behandling af høringssvar til udkast til grundaftale for sund- hedsaftaler
 3. Den videre proces for indgåelse af sundhedsaftaler
 4. Orientering om kommunernes overvejelser vedr. punkter til drøftelse på de politiske forhandlingsmøder om sundhedsaftalerne
 5. Evaluering og opfølgning på temamøde den 5. marts 2008 om sundhedsaftaler
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

 

 

 


1.      Besøg på Sygehus Lillebælt, Kolding
Sagsnr:  07/21795

Resumé
Rundvisning og oplæg ved sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen.

Sagsfremstilling
Rundvisning og oplæg ved sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen, der fortæller om samarbejde vedr. udskrivningsforløb mellem Sygehus Lillebælt, Kolding og Kolding Kommune.

Indstilling
Til orientering.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 17-04-2008
Overlæge Lisbeth Fredholm og oversygeplejerske Charlotte Gjørup Ege holdt oplæg om udskrivelser, bl.a. indenfor geriatrien. For særlige komplicerede udskrivelser holdes udskrivningskonferencer.
 
Der er en række udfordringer i samarbejdet mellem sygehus og kommuner i forbindelse med udskrivninger, f.eks.:

 • Finde alternative løsninger for patienter, der ikke kan udskrives til eget hjem.
 • Få den kommunale genoptræning ressourcemæssigt på plads.
 • Klar samarbejdsaftale omkring de terminale patienter.

Problemer der opleves i afsnittene:

 • Telefontid hos visitatorer for kort.
 • Kommunen er ufleksibel mht. at tage patienter hjem
 • Det kan tage lang tid at få arrangeret et udskrivelsesmøde med hjemmeplejen.
 • Visitatorer vil ikke indkaldes for tidligt i forløbet.

Der kunne være en række ønsker til IT-udvikling, f.eks.:

 • Fælles medicin modul.
 • Udskrivelser via televideokonferencer for udvalgte patienter - der er allerede et forsøgsprojekt om dette.
 • Adgang til visitatorens kalender mhp at booke tid til visitationsmøde.
 • IT-systemer, der kan tale sammen.
   

 

 

2.      Behandling af høringssvar til udkast til grundaftale for sundhedsaftaler
Sagsnr:  08/3118

Resumé
Drøftelse af høringssvar til grundaftale for sundhedsaftaler.

Sagsfremstilling
Udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne blev sendt i høring den 29. februar 2008, med frist for fremsendelse af høringssvar den 31. marts 2008. På baggrund af den stramme tidsplan er det imidlertid tilkendegivet overfor høringsparterne, at høringssvar kan fremsendes indtil den 16. april 2008.
 
Der vedlægges notater med resultat af høring til og med den 9. april 2008.
 
I høringsbrevet blev de kommunale parter særligt anmodet om at forholde sig til, hvorvidt den i bilaget til grundaftalerne om udskrivning og indlæggelser anførte varslingsfrist for ukomplicerede udskrivninger på 2 døgn kan nedsættes til 1 døgn. På baggrund heraf lægges særligt op til drøftelse af varslingsfrist for ukomplicerede udskrivninger.

Indstilling
Til drøftelse.


Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 17-04-2008
Sundhedskoordinationsudvalget tog kommunernes høringssvar til efterretning. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede at tilbagesende spørgsmålet om varslingsfrister til det administrative kontaktforum til genbehandling.

Spørgsmålet om varslingsfrister behandles på næste (ekstraordinære) møde i Sundhedskoordinationsudvalget.

Bilag:

 

 
3.      Den videre proces for indgåelse af sundhedsaftaler
Sagsnr:  07/12747

Resumé
Videre proces for indgåelse af sundhedsaftaler drøftes.

Sagsfremstilling
I henhold til tids- og procesplan for revision af sundhedsaftaler udarbejdes i april – maj 2008 specifikke aftalepunkter til de bilaterale sundhedsaftaler.
 
Styregruppen for grundaftale udsendte den 31. marts 2008 vejledning til specifikke aftalepunkter til kommuner, sygehuse og praksissektor efter møde den 26. marts 2008 med Sundhedsstyrelsen om styrelsens forventninger til reviderede sundhedsaftaler. Vejledning er vedlagt til orientering.
 
Der er aftalt møderunde for politiske forhandlingsmøder medio maj til medio juni. Til drøftelse vedlægges forslag til skabelon for politiske forhandlingsmøder. 
 
Indstilling
Til drøftelse.


Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 17-04-2008
Oplægget drøftet. Der vil muligvis skulle ske tilretninger i processen, jfr. beslutningen i punktet om udkastet til grundaftaler.

 

Bilag:

 

 


4.      Orientering om kommunernes overvejelser vedr. punkter til  drøftelse på de politiske forhandlingsmøder om sundhedsaftalerne
Sagsnr:  07/12747

Indstilling
Til orientering.


Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 17-04-2008

Kommunerne ønsker at følgende punkter drøftes:

 • varsling
 • samfinansiering region/kommuner
 • regionens rådgivning
 • uhensigtsmæssige indlæggelser.
   

 

 

 

 

5.      Evaluering og opfølgning på temamøde den 5. marts 2008 om  sundhedsaftaler
Sagsnr:  08/1687

Resumé
Drøftelse af evaluering og opfølgning på temamøde om sundhedsaftaler 5. marts 2008.

Sagsfremstilling
Den 5. marts 2008 afholdt Sundhedskoordinationsudvalget et temamøde på Hindsgavl Slot om sundhedsaftaler med vægt på samarbejde om personer med kronisk sygdom.
 
Som en del af programmet var indlagt borddebat om blandt andet borgernes forventninger til samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksissektor samt udfordringer og muligheder ved håndtering af kronisk sygdom. Deltagerne noterede stikord fra debatten til videre drøftelse og opsamling i henholdsvis Sundhedskoordinationsudvalget og det administrative kontaktforum. Stikord er vedlagt fra de politiske deltagere.
 
Der lægges op til evaluering af temamødet samt drøftelse af opfølgning på borddebat.
 
Indstilling
Til drøftelse.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 17-04-2008
Temamødet drøftet.

Bilag:

 

 

 

6.      Næste møde
Sagsnr:  

Sagsfremstilling
Det næste møde i udvalget er planlagt til den 18. september 2008 kl. 15.00 hos Esbjerg Kommune (Træningsfaciliteter).

Indstilling
Det indstilles:

 • At næste møde afholdes torsdag den 18. september 2008 kl. 15.00 hos Esbjerg Kommune.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 17-04-2008
Jfr. beslutningen i pkt. 2, vil der herudover blive afholdt ekstraordinært møde.

 

 

 

 

7.      Eventuelt
Sagsnr:  

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 17-04-2008
Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Region Syddanmark, orienterede om status for praksisplanen.


Siden er sidst opdateret 06-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring