Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - referat 26-06-2008

Mødedato
26-06-2008 kl. 15:30

Mødested
Praksisenheden, Kokholm 3B, 6000 Kolding

Medlemmer 
Bo Libergren, Ole Jacobsen, Bent Bechmann, Ivan Toftgaard, Peter Christensen, Erik Christensen, Karl K. Knudtzen, Lars Erik Hornemann, Søren K. Jensen, Knud Erik Pasch Albertsen

Afbud
Søren K. Jensen, Ivan Toftgaard, Lars Erik Hornemann, Erik Christensen.

 

Dagsorden

  1. Varslingsfrister i grundaftale
  2. Rettelser til grundaftale

 

 


1.      Varslingsfrister i grundaftale

Sagsnr:  08/3118

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget behandlede høringssvar til udkast til grundaftale for sundhedsaftaler på møde den 17. april 2008. 
 
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede at tilbagesende spørgsmålet om varslingsfrister til det administrative kontaktforum til genbehandling og efterfølgende behandling på ekstra-ordinært møde i Sundhedskoordinationsudvalget. 
 
Det administrative kontaktforum drøfter varslingsfrister på møde den 23. juni 2008. Det for-ventes, at der efter dette møde fremsendes materiale vedr. resultatet af drøftelserne.

Indstilling
Det indstilles:

  • At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter spørgsmålet om varslingsfrister med henblik på indarbejdelse i grundaftalen.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-06-2008
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede at følgende afsnit indføjes i grundaftalen om ud-skrivningsforløb sidst i afsnittet under krav 1 om ’Overordnede mål og principper’:

”Som led i implementeringen af denne sundhedsaftale igangsætter RSD og kommunerne et samarbejde om at udvikle en fælles udskrivningsplanlægning. Den fælles udskrivningsplan-lægning bygger på sundhedsaftalens principper.

Med henblik herpå nedsættes primo august 2008 en fælles regional/kommunal arbejdsgrup-pe under det administrative kontaktforum. Arbejdet vedr. den fælles udskrivningsplanlæg-ning skal være afsluttet medio oktober 2008, således at implementering kan igangsættes umiddelbart herefter.”

I bilaget til grundaftalen erstattes teksten i fodnoten til pkt. 4.4.3 af følgende: ”Fra 1. januar 2009 og indtil medio 2009 hvor implementering forventes gennemført, gælder grundaftalen med de særlige aftaler, der er beskrevet under de specifikke aftaler for den enkelte kommu-ne.”.

Såfremt der ikke kan opnås enighed om en fælles udskrivningsplanlægning på baggrund af arbejdsgruppens arbejde, er det opfattelsen hos Region Syddanmark, at der ikke eksisterer et aftalegrundlag at falde tilbage på hvad angår varsling. Det er kommunernes medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalgets opfattelse, at de eksisterende aftaler gælder, såfremt der ikke opnås enighed om en ny aftale.
 

 

 

 

2.      Rettelser til grundaftale
Sagsnr:  08/3118

Sagsfremstilling
På baggrund af høring af udkast til grundaftale for sundhedsaftaler samt løbende dialog på møder om sundhedsaftaler mellem regionen og kommunerne i Syddanmark foreslås en række småjusteringer af teksten i grundaftalen.
 
Notat vedrørende tilpasning af grundaftale eftersendes efter drøftelse på møde den 23. juni 2008 i det administrative kontaktforum.
 

Indstilling
Til drøftelse

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 26-06-2008
Der blev orienteret om, at KKR Syddanmark sender forslag til grundaftaletekst med generelle principper for opgavefordelingen under indlæggelsesforløb, krav 2 vedr. forebyggelse af uhensigtsmæssige akutte indlæggelser, i høring i kommunerne i Syddanmark med henblik på indarbejdelse i den endelige grundaftalen. Teksten er allerede indarbejdet i grundaftale-forslag, der har været lagt til grund på forhandlingsmøder mellem kommuner og Region Syddanmark om sundhedsaftaler.

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at punkt 4 under Tværgående temaer tilrettes til 4. Ikrafttræden og revision af sundhedsaftaler Sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og kommunerne træder i kraft 1. januar 2009.
(resten af afsnittet uændret…)
 


Siden er sidst opdateret 05-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring