Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - referat 18-09-2008

Mødedato
18-09-2008 kl. 15:00 - 16:30

Medlemmer 
Bo Libergren, Ole Jacobsen, Bent Bechmann, Ivan Toftgaard, Peter Christensen, Erik Christensen, Karl K. Knudtzen, Lars Erik Hornemann, Søren K. Jensen, Knud Erik Pasch Albertsen

Afbud
Peter Christensen, Lars Erik Hornemann, Søren K. Jensen

 

Dagsorden 

  1. Besøg Esbjerg Kommune - Træningsfaciliteter 
  2. Orientering om arbejdsgruppe vedr. fælles udskrivningsplanlægning 
  3. Drøftelse af afrapportering af auditering af genoptræningsplaner 
  4. Orientering om regeringsaftale 2009 på genoptræningsområdet 
  5. Næste møde 
  6. Eventuelt 


 

 

 

1.      Besøg Esbjerg Kommune - Træningsfaciliteter
Sagsnr:  

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget skal besøge Esbjerg Kommune, hvor der vil blive orienteret om kommunens træningsfaciliteter og tankerne bag, samt givet en rundvisning.


Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-09-2008

Sundheds- og omsorgsdirektør Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune, orienterede om kommunens 3 sundhedscentre, hvor der tilbydes genoptræning: Ribe, Bramming og Esbjerg.
 
Kommunen tilbyder sundhedscoaches, og en stor del af de borgere, der tilbydes kommunal genoptræning, overgår efterfølgende til betalingsidræt. Der er en række aftaler med de loka-le motionsudbydere om overgang til disse tilbud.
 
Planen er også, at f.eks. alle kontanthjælpsmodtagere, som en del af aktiveringen, skal deltage i motion.
 
Der blev givet en rundvisning i genoptræningsfaciliteterne, som ligger sammen med andre idrætsfaciliteter.
 
Lillian Hansen gav en orientering om centret, som er åbnet 1. juni 2008. Der er ca. 300 borgere igennem genoptræningen hver uge på enten individuel-/hold- eller samtræning.

 

 

 


2.      Orientering om arbejdsgruppe vedr. fælles udskrivningsplanlægning
Sagsnr:  08/11821

Resumé
Der orienteres om kommissorium for samarbejde om fælles udskrivningsplanlægning.

Sagsfremstilling
I henhold til sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og regionens kommuner, har parterne som led i implementeringen af aftalerne aftalt at igangsætte et samarbejde om at udvikle en fælles udskrivningsplanlægning. Den fælles udskrivningsplanlægning bygger på sundhedsaftalens principper.
 
Arbejdet vedr. den fælles udskrivningsplanlægning skal være afsluttet medio oktober 2008, således at implementering kan igangsættes umiddelbart herefter. Arbejdsgruppen skal bl.a. levere et bud på, hvad dialog om udskrivning bør indeholde og hvilke oplysninger, der bør foreligge ved udskrivelse.

Med henblik herpå er nedsat en fælles regional/kommunal ar-bejdsgruppe under det administrative kontaktforum.
 
Indstilling
Til orientering.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-09-2008
Sundhedsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, orienterede om arbejdsgruppens kommissorium.
 
Der fremkom et ønske om at der foretages økonomiske konsekvensberegninger af tiltagene.
 
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at man beder medlemmerne af arbejdsgruppen om at foretage modelberegninger for omkostningerne i det omfang det er muligt. Dette meddeles det administrative kontaktforum.

Bilag:


 

 

 

 

3.      Drøftelse af afrapportering af auditering af genoptræningsplaner
Sagsnr:  07/16158

Resumé
Afrapportering af tværsektoriel auditering af genoptræningsplaner.

Sagsfremstilling
I 2007 har der været stor opmærksomhed på informationsniveauet i de udarbejdede genop-træningsplaner. På møde den 12. april 2007 i Sundhedskoordinationsudvalget blev ambu-lant genoptræning drøftet.

Det blev efterfølgende aftalt mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen at gennemføre en audit (faglig revision) for kvaliteten af genoptræningsplaner. Procesplan herfor blev godkendt på møde den 9. august 2007 i det administra-tive kontaktforum.
 
Auditten havde til formål at følge op på krav 2 i Grundaftale om genoptræning, om kommu-nikation mellem sygehus, praktiserende læge og kommune i forbindelse med udskrivning fra sygehus af patienter med et genoptræningsbehov og sikre en tilfredsstillende kvalitet af genoptræningsplanerne.
 
Kvaliteten af genoptræningsplanerne er vurderet på baggrund af genoptræningsplanernes opfyldelsesgrad i forhold til såvel bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus som regional retningslinie for gen-optræningsplaner i Region Syddanmark.
 
Der er auditeret på 1.020 genoptræningsplaner udarbejdet i perioden marts-april 2008 på seks sygehusenheder i Region Syddanmark.
 
Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-09-2008
Afdelingschef i Region Syddanmark, Peter Simonsen, orienterede om begrebet "audit" og om auditeringen af genoptræningsplaner.
 
Sundhedskoordinationsudvalget tog afrapporteringen til efterretning.

Bilag:


 

 

 

 

4.      Orientering om regeringsaftale 2009 på genoptræningsområdet
Sagsnr:  08/11042

Resumé
Der orienteres om regeringsaftale 2009 på genoptræningsområdet og implementering af anbefalinger i Region Syddanmark

Sagsfremstilling
I juni 2008 indgik Regeringen aftale med hhv. Danske Regioner og KL om økonomierne for 2009.
 
På genoptræningsområdet er der i aftalen lagt stor vægt på opfølgningen af økonomiaftalerne for 2008. I henhold til aftalerne for 2008 har Regeringen, Danske Regioner og KL under-søgt incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet, samt gennem-ført en monitorering af udviklingen på området for de seneste år, og det er i økonomiaftalerne for 2009 aftalt at implementere en række konkrete anbefalinger fra afrapporteringen.

Det sker med henblik på at give bedre mulighed for at følge og koordinere genoptræningsindsatsen på tværs af kommuner, regioner og sygehuse.
 
Region Syddanmark har i samarbejde med regionens kommuner allerede påbegyndt eller gennemført implementering af hovedparten af de i rapporten anbefalede styringsværktøjer eller initiativer.

Via det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og region er iværksat fortløbende opfølgninger i form af auditering (faglig revision) og dokumentering af aktivitet. Sundhedskoordinationsudvalget følger dette arbejde, herunder registrering af genoptræ-ningsydelser fra hhv. sygehuse og kommuner.
 
Der vil desuden ske en løbende kvalitetsudvikling på genoptræningsområdet, herunder tiltag såsom regeringens krav om kortlægning af ventetid for ambulant genoptræning. Endvidere forventes fokus på, hvorvidt de tilsigtede resultater om sammenhængende forløb er opnået, samt hvorledes udviklingen påvirker effekten af genoptræningsindsatsen.
 
De iværksatte processer for implementering af anbefalingerne fra økonomiaftalen tager ud-gangspunkt i et tæt tværsektorielt samarbejde mellem regionen og kommunerne, der er for-ankret i Sundhedskoordinationsudvalget.
 

Indstilling
Til orientering.


Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-09-2008

Det blev besluttet at sagen sættes på dagsordenen igen på næste møde, således at sagen kan følges - dels med henblik på harmonisering af specialiseret genoptræning, dels vedrø-rende forventet centralt udspil vedr. opgørelse af ventetid.


Bilag:


 

 

 

5.      Næste møde
Sagsnr:  

Sagsfremstilling
Næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget er planlagt til den 18. december 2008 kl. 15.00 på Odense Universitetshospital.


Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-09-2008
Det blev besluttet at mødet skal starte kl. 16.00.

 

 

 

 

6.      Eventuelt
Sagsnr:  

 


Siden er sidst opdateret 05-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring