Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - referat 18-12-2008

Mødedato
18-12-2008 kl. 16:00

Mødested
Odense Universitetshospital

Medlemmer 
Bo Libergren, Ole Jacobsen, Bent Bechmann, Ivan Toftgaard, Peter Christensen, Erik Christensen, Karl K. Knudtzen, Lars Erik Hornemann, Søren K. Jensen, Knud Erik Pasch Albertsen

Afbud
Peter Christensen, Karl K. Knudtzen, Lars Erik Hornemann, Knud Erik Pasch Albertsen

 

 

Dagsorden

 1. Besøg på H.C. Andersen Børnehospital - Odense Universitetshospital
 2. Orientering om Sundhedsstyrelsens vurdering af reviderede sundhedsaftaler
 3. Orientering om møde med Sundhedsstyrelsen om sundhedsaftaler
 4. Udarbejdelse af fælles sundhedspolitisk platform for den syddanske region
 5. Afrapportering vedr. fælles udskrivningsplanlægning
 6. Afrapportering fra de lokale samordningsfora
 7. Opfølgning på økonomiaftalen 2009 - monitorering på genoptræningsområdet
 8. Den tværsektorielle organisering på sundhedsområdet
 9. Orientering om udmøntning af kronikermidler i økonomiaftalen
 10. Orientering om kommende samarbejdsopgaver
 11. Forslag til mødeplan for 2009
 12. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Besøg på H.C. Andersen Børnehospital - Odense Universitetshospital
Sagsnr:  

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget får en orientering om og rundvisning på H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital v. administrerende overlæge Arne Høst.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Der blev givet en orientering og rundvisning på H.C. Andersen Børnehospitalet.

 

 

 

2.      Orientering om Sundhedsstyrelsens vurdering af reviderede sundhedsaftaler
Sagsnr:  08/18067

Resumé
Sundhedsstyrelsens brev af 28. november 2008 til region og kommuner vedr. de reviderede sundhedsaftaler forelægges til orientering.

Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen har med enslydende brev af 28. november 2008 godkendt reviderede sundhedsaftaler i alle regioner og kommuner. Brevet, der vedlægges i generisk form, er ved udsendelsen stilet til den enkelte region og kommune. Der vil under dagsordenens efterføl-gende punkt blive givet en nærmere orientering om det fremadrettede arbejde.

Indstilling
Til orientering

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Til orientering.

Bilag:

 

 

 

 


3.      Orientering om møde med Sundhedsstyrelsen om sundhedsaftaler
Sagsnr:  08/18067

Resumé
Der orienteres fra møde mellem Sundhedsstyrelsen og repræsentanter for regioner, kommunekontaktråd, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om sundhedsaftaler.

Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen har inviteret repræsentanter for regioner, kommunekontaktråd, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til møde om sundhedsaftaler den 9. december 2008.

Formålet med mødet er at evaluere pro-cessen omkring de nuværende sundhedsaftaler samt at pege på eventuelle nye indsatsom-råder og krav, som vil være relevante i andengenerationsaftalerne.
 
Der orienteres om mødet og Styrelsens overvejelser for næste generation sundhedsaftaler.
 
Indstilling
Til orientering og drøftelse.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

 


4.      Udarbejdelse af fælles sundhedspolitisk platform for den syddanske region
Sagsnr:  07/20082

Resumé
Det administrative Kontaktforum foreslår at der i 1. halvår 2009 gennemføres en samarbejdsproces mellem kommuner og region m.fl. om udarbejdelsen af en fælles sundhedspolitisk platform.

Sagsfremstilling
Det administrative Kontaktforum foreslår at der i 1. halvår 2009 gennemføres en samarbejdsproces mellem kommuner og region m.fl. om udarbejdelsen af en fælles sundhedspoli-tisk platform som retningsgivende overbygning på samarbejdet på sundhedsområdet, her-under sundhedsaftalerne mellem kommuner og region.

Det foreslås at der til drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget i marts 2009 forberedes et udkast omhandlende:

 • væsentlige sundhedspolitiske dilemmaer i den fremadrettede indsats i det samlede sundhedsvæsen i regionen, herunder såvel de enkelte parters virksomhed som mulige fælles indsatsarenaer,
 • formål med og målretning af den sundhedspolitiske platform samt implementeringsstrategier

Efter drøftelse af grundlaget i Sundhedskoordinationsudvalget foreslås oplægget gjort til genstand for dels en politisk workshop med bred deltagelse af interesserede politiske parter samt udvalgte fagfolk, dels en hørings- og godkendelsesproces i kommuner og region.


Sønderborg Kommune har med vedlagte brev af 26. november 2008 foreslået afholdt et fællesmøde for region og kommuner, hvor fælles visioner og målsætninger på sundhedsområdet er det overordnede tema. Ønsket vurderes at være i tråd med den af det administrative kontaktforum foreslåede proces for en fælles sundhedspolitisk platform.
 
Der vil blive redegjort nærmere herfor i udvalgets møde.

Indstilling
Det indstilles:

 • At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter forslaget.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede forslaget fra det administrative kontaktforum, og kunne tilslutte sig forslaget om at det foreslåede udkast udarbejdes til sundhedskoordinati-onsudvalgets møde i marts 2009.

Bilag:

 

 

 


5.      Afrapportering vedr. fælles udskrivningsplanlægning
Sagsnr:  08/15563

Resumé
I henhold til sundhedsaftalerne 2008 mellem Region Syddanmark og kommuner i regionen har parterne haft nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til fælles udskrivningsplanlægning.

Notatet vil blive udsendt i høring ved de 22 kommuner med anbefaling fra Kommunekontaktrådet.  Sundhedskoordinationsudvalget vil blive orienteret om resultatet af høringen.

Sagsfremstilling
I henhold til sundhedsaftalerne 2008 mellem Region Syddanmark og kommuner i regionen har parterne haft nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til fælles udskrivningsplanlægning. Sundhedskoordinationsudvalget blev i møde 18. september 2008 orienteret om kommissoriet for arbejdsgruppen.
 
Der vedlægges notat med udkast til retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning. Notatet omfatter:

 • Værdigrundlaget for samarbejdet om udskrivning 
 • Retningslinier for dialogen om udskrivning 
 • Implementering af den fælles udskrivningsplanlægning.

I notatet anføres, at det udgør et fortolkningsgrundlag for sundhedsaftalen om udskrivningsforløb, og efter høringsfase og behandling i regionsråd og kommunalbestyrelser vil have gyldighed på linie med sundhedsaftalerne.
 
Det bemærkes at det på grund af de forskelligartede forudsætninger i kommunerne ikke har været muligt at skabe et grundlag for at foretage modelberegninger over de økonomiske konsekvenser af notatets retningslinier som ønsket af Sundhedskoordinationsudvalget.

Notatet vil blive udsendt i høring ved de 22 kommuner med anbefaling fra de kommunale medlemmer af det administrative kontaktforum. Endvidere høres Region Syddanmark. Hø-ringsfristen er udgangen af januar 2009. Sundhedskoordinationsudvalget vil blive orienteret om resultatet af høringen.
 
Indstilling
Forelægges til orientering og foreløbig drøftelse.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede det udarbejdede forslag, og anbefaler parterne at tilslutte sig dette

Bilag:

 

 

 

 


6.      Afrapportering fra de lokale samordningsfora
Sagsnr:  08/18068

Resumé
Der forelægges årsrapporter for 2008 fra de lokale samordningsfora.

Sagsfremstilling
Ifølge sundhedsaftalerne skal de lokale samordningsfora fremsende en årsrapport til Sundhedskoordinationsudvalgets sidste møde hvert år.
 
Årsrapporter fra de lokale samordningsfora fremlægges til orientering og drøftelse.
 
For så vidt angår psykiatriområdet vedlægges en orientering om den samarbejdsstruktur, der etableres pr. 1. januar 2009.
 
Indstilling
Til orientering og drøftelse.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Sundhedskoordinationsudvalget tog afrapporteringen til efterretning og anerkender det store arbejde i de lokale samordningsfora.

 

Bilag:

 

 

 


 
7.      Opfølgning på økonomiaftalen 2009 - monitorering på genoptræningsområdet
Sagsnr:  08/11042

Resumé
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har besluttet at følge genoptræningsområdet tæt med løbende opdateringer. Der forelægges opfølgningsnotat vedr. monitorering for de første 3 kvartaler af 2008.

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har valgt at følge genoptræningsområdet tæt med løbende opdateringer. Dette sker som en opfølgning på økonomiaftalen for 2009, hvor der fra central side er lagt stor vægt på en fortsat monitorering af genoptræningsområdet, herunder med fokus på andelen af den specialiserede ambulante genoptræning.
 
Formålet med opfølgningen er at sikre en større harmonisering og koordinering af genop-træningsindsatsen i samarbejdet mellem kommuner og sygehuse.
 
Som led i opfølgningen på sundhedsaftalerne er hovedparten af de planlagte tiltag for økonomiaftalen nu indarbejdet. Disse opfølgninger udmøntes hhv. i regi af den tværsektorielle følgegruppe for genoptræning og de lokale samordningsfora. Det anbefales fortsat, at Sundhedskoordinationsudvalget sikrer opfølgning af dette tværsektorielle arbejde, herunder at der sikres fælles registreringspraksis af genoptræningsydelser på sygehuse og i kommu-ner.
 
En opgørelse over udarbejdede genoptræningsplaner for de første 9 måneder af 2008 viser, at harmoniseringsprocessen er fortsat. Samarbejdet mellem Vejle kommune og Sygehus Lillebælt omkring harmonisering er intensiveret henover efteråret 2008.
 
Indstilling
Det indstilles:

At den fortsat positive udvikling på genoptræningsområdet følges op som beskrevet i vedlagte notat, og herunder understøttes af Sundhedskoordinationsudvalget og de øvrige tværsektorielle fora.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 


8.      Den tværsektorielle organisering på sundhedsområdet
Sagsnr:  07/20082

Resumé
Der forelægges forslag om, at det administrative kontaktforum fremover tilrettelægger den tværsektorielle administrative organisering af samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark.
 
Sagsfremstilling
Det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg nedsatte på møde den 11. oktober 2006 styregruppe for grundaftale, der hidtil har varetaget opgaven med at få udarbejdet grundaftale i form af fælles aftaletekst til sundhedsaftaler.

På baggrund af at arbejdet med at revidere 1. generations sundhedsaftale nu er gennemført, foreslås det, at styregruppe for grundaftale nedlægges, således at det videre tværsektorielle samarbejde forankres i det administrative kontaktforum. Det indstilles samtidig, at det administrative kontaktforum fremover tilrettelægger den tværsektorielle administrative organisering af samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark.
 
Med udgangspunkt i den tværsektorielle organisering, der er aftalt i sundhedsaftalerne, bør den fremtidige tværsektorielle administrative organisering baseres på dels en central tværsektoriel streng forankret i det administrative kontaktforum og dels en række lokale strenge forankret i de lokale samordningsfora.

Indstilling
Det indstilles:

 • At styregruppe for grundaftale nedlægges, samt at det administrative kontaktforum får mandat til at fastlægge den tværsektorielle administrative organisering på sundhedsområdet.


Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 


9.      Orientering om udmøntning af kronikermidler i økonomiaftalen
Sagsnr:  08/11877

Resumé
Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 er der for perioden 2008-2011 afsat i alt 565 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge.
På Sundhedskoordinationsudvalgets møde gives en status for afklaringen vedr. den nærme-re udmøntning af kronikermidlerne.

Sagsfremstilling
Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 er der for perioden 2008-2011 afsat i alt 565 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge. Midlerne administreres som ansøgningspulje og fordeles med størstedelen til regionerne og en mindre del til kommunerne.
 
Af aftaleteksten fremgår, at den forstærkede indsats skal bidrage til, at kroniske patienter får et sundere og bedre liv med sygdom, samtidig med at indsatsen vil kunne aflaste de specia-liserede ressourcer i sygehusvæsenet. Målet er bl.a., at indsatsen gennem en mere proaktiv tilgang kan systematiseres og målrettes det lavest effektive specialiseringsniveau, samtidig med at patientens egne ressourcer inddrages.
 
De afsatte midler fordeles mellem regionerne og kommunerne, og herudover afsættes der et mindre beløb til det statslige niveau til bl.a. evaluering og videndeling.
 
De afsatte midler fordeler sig med 429 mio. kr. i perioden 2008-2011 til udvikling af forløbsprogrammer inden for en række af de største kroniske sygdomsområder, herunder diabetes, muskel-skelet, KOL samt hjertekar. Indsatsen vil desuden være målrettet ældre medicinske patienter. Region Syddanmarks andel af disse midler vil efter den sædvanlige bloktilskuds-fordeling være i alt 56,3 mio. kr.  Kommunernes andel vil efter en tilsvarende fordeling udgø-re 35 mio. kr. for hele perioden.
 
Herudover afsættes i alt 127,5 mio. kr. i perioden 2008-2011 til patientundervisning og egenbehandling for kroniske patienter. Region Syddanmarks andel af disse midler vil efter den sædvanlige bloktilskudsfordeling være alt 23,15 mio. kr. Kommunernes andel vil efter en tilsvarende fordeling udgøre 3,5 mio. kr. for hele perioden.

De afsatte midler skal anven-des til et målrettet uddannelsesprogram, der skal ruste patienter med kronisk sygdom til at håndtere deres sygdom. Derudover skal de afsatte midler anvendes til mere systematisk brug af egenbehandling på udvalgte sygdomsområder, herunder finansiering af udgifter til udstyr.

Region Syddanmark har deltaget i en af Sundhedsstyrelsen nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter for regioner, kommuner, faglige selskaber og organisationer, patientorganisationer mv., der skal komme med anbefalinger til udmøntningskriterier.
 
På Sundhedskoordinationsudvalgets møde gives en status for afklaringen vedr. den nærmere udmøntning af kronikermidlerne.
 
Indstilling
Til orientering.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Til orientering.

 

 10.    Orientering om kommende samarbejdsopgaver
Sagsnr:  07/20082

Resumé
Der forelægges til orientering materiale vedr. en række kommende samarbejdsopgaver.

Sagsfremstilling
Der orienteres om:

 1. Kommissorium for arbejdsgruppe til udarbejdelse af samarbejdsaftale på det børne- og ungdomspsykiatriske område
 2. Kommissorium for arbejdsgruppe til udarbejdelse af demensmodel i Region Syd-danmark
 3. Uddannnelsesprojektet ”Dementes sygdom og behov – en tværfaglig opkvalificering af personale i kommunerne og på sygehuse”
 4. Kommissorium for projektgruppe vedr. kvalitetsmonitorering
 5. Samarbejde i medfør af myndighedsoverdragelse af vederlagsfri fysioterapi
 6. Afrapportering vedr. kræftrehabilitering

 

Indstilling
Til orientering

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Til orientering.

Bilag:

 

 

 


11.    Forslag til mødeplan for 2009
Sagsnr:  07/21795

Resumé
Der forelægges forslag til mødeplan for 2009

Sagsfremstilling
I henhold til forretningsorden skal Sundhedskoordinationsudvalget afholde mindst 4 møder om året. Der forelægges forslag til mødeplan for 2009:

 • Onsdag den 11. marts kl. 10 - 12
 • Torsdag den 4. juni kl. 10 - 12
 • Torsadg den 24. september kl. 14 - 16
 • Onsdag den 16. december kl. 15 - 17

Indstilling
Det indstilles:

At mødeplan for 2009 godkendes

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Sundhedskoordinationsudvalget vedtog følgende mødedatoer for 2009:
• 11. marts kl. 10-12
• 11. juni kl. 16-18
• 24. september kl. 14-16
• 17. december kl. 15-17

Herudover vil der blive afholdt seminar om fælles sundhedspolitisk platform for det tværsektorielle sundhedssamarbejde den 14. april eller 16. april (eftermiddag).

 

 

 


12.    Eventuelt
Sagsnr:

 

 

 

Tillægsreferat

Dagsorden

 1. Forslag fra Sønderborg Kommune om visionsmøder mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen

 

 

1. Forslag fra Sønderborg Kommune om visionsmøder mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen

Sagsnr: 08/19079

Sagsfremstilling
Sønderborg Kommune har med vedlagte breve af 26. november og 12. december 2008 foreslået afholdt et fællesmøde mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen, hvor fælles visioner og målsætninger på sundhedsområdet er det overordnede tema.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 18-12-2008
Forslaget fra Sønderborg Kommune blev drøftet. Sundhedskoordinationsudvalget kunne tilslutte sig forslaget, og planlægger et seminar om fælles sundhedspolitisk platform for det tværsektorielle sundhedssamarbejde den 14. eller 16. april 2009 (om eftermiddagen).

Bilag:


Siden er sidst opdateret 05-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring