Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 13-05-2009

Mødedato
13-05-2009 Kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen

Afbud
Bo Libergren, Bente Gertz Hansen, Anita Kjøng-Rasmussen, Jens Andresen.

Kent Kirk deltog ikke i behandlingen af pkt. 11-21.

Dagsorden

 

 

 

1.      Årsrapport 2008 - ledelses- og regnskabsberetning

Sagsnr:

09/6439

Resumé

Aktiviteten i 2008 har været høj - som det også var tilfældet i 2007 - selv om resultatet naturligt nok i et vist omfang afspejler forårets overenskomstkonflikt.

Region Syddanmark har overholdt økonomiaftalen med regeringen og samlet er der opnået et positivt resulat på 11 mio. kr. Også udviklingen i likviditeten er positiv, så det inden for de aftalte rammer er muligt at finansiere den aktivitet, som har måttet udskydes til 2009.

Overordnet findes resultatet for 2008 derfor at være meget tilfredsstillende.

Årsberetning og årsregnskab forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne mv. aflægger forretningsudvalget regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen.

Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels specifikke beretninger vedr. Sundhed, Social og specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten beskriver også anvendt regnskabspraksis samt resultat- og pengestrømsopgørelse og balance samt noter hertil. Mere specifikke bemærkninger m.v. findes i bilagssamling som er vedhæftet elektronisk som bilag til denne sag.

Samlet har 2008 været præget af høj aktivitet:

 • Somatik: Aktiviteten er steget med 3 pct. i forhold til 2007 - trods forårets overenskomstkonflikt. Væksten har dermed været 9 pct. fra 2006 til 2008 mod aftalt 8,8 pct. Som følge af konflikten er en del aktivitet dog udskudt til 2009.
 • Psykiatri: Aktiviteten er højere end budgetteret, men dog lavere end i 2007 - også her som konsekvens af konflikten.
 • Social og specialundervisning: Belægningen har været højere end budgetteret.
 • Regional Udvikling: Højere aktivitet end oprindeligt planlagt, da der er gennemført en del af de aktiviteter og initiativer, der var udskudt fra 2007.

Der er opnået et samlet, positivt resultat på 11 mio. kr., ligesom Region Syddanmark fuldt ud har overholdt de udgiftslofter, der er aftalt med regeringen. I sammenhæng hermed er der en positiv udvikling i regionens likviditet. I forlængelse af resultatet genbevilges mer-/mindreforbrug i 2009, jf. anden sag på dagsordenen.

 

Ved udgangen af 2008 udgør regionens samlede balance 13,1 mia. kr. Værdien af bygninger, apparatur og inventar m.v. er vokset som udtryk for, at de samlede investeringer har været større end afskrivninger m.v. Regionens egenkapital er på 3,0 mia. kr., inkl. overførte resultater, og er faldet væsentligt som følge af, at skyldige feriepenge fra 2008 har skullet optages i balancen.

Indstilling

Det indstilles

 • at forretningsudvalget aflægger årsrapport for Region Syddanmark til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Forretningsudvalget forelægges på næste møde et overbliksnotat over status på service- og kvalitetsmål på sygehusene.

Bilag:

 

 

2.      Saldooverførsler fra 2008 til 2009

Sagsnr:

09/6405

Resumé

På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles at der samlet søges om genbevillinger på i alt 273,9 mio. kr. på drift og 417,9 mio. kr. på rådighedsbeløb. Korrigeret for aktivitetsmæssige afvigelser. 

Sagsfremstilling

På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles at der samlet søges om genbevillinger på i alt 273,9 mio. kr. på drift og 417,9 mio. kr. på rådighedsbeløb. Korrigeret for aktivitetsmæssige afvigelser. 

Saldooverførsler vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres, derimod foretages ikke pris- og lønregulering af saldooverførsler vedr. drift

Tabel 1: Saldooverførsler på drift og rådighedsbeløb i 2009 Hovedkontoniveau

(1.000 kr.)

Drift

 

Sundhed

212.078

357.023

Social og specialundervisning

0

66.215

Regional Udvikling

61.817

0

Fælles formål og administration

0

-5.321

I alt

273.895

417.917

*Saldooverførsler for Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk sygehus indarbejdes i budget 2010 over nærmere aftalt afdragsperiode.

 

Tabel 2: Budgetniveau II Somatik - reduktion af budget i overslagsårene

Mio. kr.

2010

2011

2013

2014

2015

2016

OUH

-30

-30

-31

 

 

 

 

Sygehus Sønderjylland

 

 

-12

-25

-25

-25

-9

Sydvestjysk Sygehus

-15

-15

-15

-15

-6

 

 

*Saldooverførsler for Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk sygehus indarbejdes i budget 2010 over nærmere aftalt afdragsperiode. 

Der er vedlagt notat vedr. Regional Udvikling - aktivitet og økonomi 2007-2009 som blev forelagt i forbindelse med budgetseminaret i marts 2009.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles en tillægsbevilling på drift på samlet 273,895 mio. kr. i 2009 jf. tabel 1.
 • At der meddeles negativ tillægsbevilling til Odense universitetshospital, sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk sygehus jf. tabel 2.
 •  At der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på samlet 417,917 mio. kr. (indeks 125,3) i 2009 jf. tabel 1.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

3.      Ajourføing af allerede meddelte anlægsbevillinger - 2009

Sagsnr:

09/6406

Resumé

Regionens allerede meddelte anlægsbevillinger skal ajourføres med et samlet tillæg på 14,897 mio . kr. (indeks 125,3)

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008 samt saldooverførslerne af uforbrugt rådighedsbeløb er der behov for ajourføring af de allerede meddelt anlægsbevillinger. Der kan både være behov for positive som negativ ajourføring til de allerede meddelt anlægsbevillinger.

Samlet skal der meddeles en ajourføring af allerede meddelt anlægsbevilling på 14,897 mio. kr. på grund af tidsforskydninger i anlægsprojekterne samt indeksering af rådighedsbeløb.

Tabel 1: ajourføring af allerede meddelt anlægsbevillinger

(1.000 kr.)

Anlægsbevilling pr. 27. april 2009

Tillæg til Anlægsbevilling (indeks 125,3)

Ajourføring af anlægsbevilling

Fællesudgifter og indtægter

917.876

7.733

925.609

Somatik

1.651.574

7.833

1.659.407

Behandlingspsykiatri

152.498

-58

152.440

I alt Sundhed

2.721.948

15.509

2.737.457

Fællesudgifter og indtægter

33.818

0

33.818

Sociale tilbud

170.554

-608

169.946

Socialpsykiatri

0

0

0

Specialundervisning

0

0

0

I alt Social og specialundervisning

170.554

-608

169.946

Fælles formål og administration

42.611

-4

42.607

I alt

2.935.113

14.897

2.950.010

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles et tillæg til de allerede meddelte anlægsbevillinger på samlet 14,897 mio. kr. (indeks 125,3).
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

4.      Udkast til før-screeningsmateriale for Sygehus Sønderjylland

Sagsnr:

09/6203

Resumé

Region Syddanmark fremsendte i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfonden til sygehusinvesteringer en ansøgning vedr. midler til Sygehus Sønderjylland. Ansøgningen blev fremsendt for sent til at kunne indgå i udmøntningen, og regionen blev henvist til at fremsende et nyt materiale i første halvår 2009 med henblik på en før-screening til næste udmøntningsrunde i 2010.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark fremsendte i oktober 2008 en ansøgning om midler fra kvalitetsfonden til sygehusinvesteringer til Sygehus Sønderjylland. Ekspertpanelet så positivt på ansøgningen, men modtog materialet så sent i processen, at regionen i stedet blev henvist til at fremsende et før-screeningsmateriale i første halvår 2009.

Udkast til før-screeningsmateriale inkl. bilag blev drøftet i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet på møde den 6. maj 2009. Det særlige udvalg anbefaler udkastet til før-screeningsmateriale.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At udkastet til før-scrreningsmateriale godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsråde med en enkelt ændring i brevets næstsidste sætning, hvor der indføjes "med udgangspunkt i ekspertudvalgets dimensioneringsforudsætninger".

Kent Kirk og Bent Bechmann undlod at stemme.

Bilag:

 

 

 

5.      Specialeplanlægning

Sagsnr:

08/17609

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har anmodet om senest den 1. juni 2009 at få regionernes udkast til specialeplanlægning, som omfatter:

placering af hovedfunktioner på sygehuse -hvilke specialer skal der på basisniveau være på hvilke niveau?

ansøgninger om placering af regions- og højtspecialiserede funktioner på sygehuse -  hvilke sygehuse skal på vegne af flere sygehuse tilbyde særlige behandlinger og ydelser inden for de enkelte specialer?

aftaler om formaliseret samarbejde -  også kaldet center-satellitfunktioner - hvor konkrete dele af specialefunktioner udføres på andet sygehus end det sygehus, der har godkendelse til at udføre funktionen.

Formålet med specialeplanlægningen er at få placeret specialer og funktioner i bæredygtige enheder med stærke faglige miljøer og større rutine til den enkelte sundhedsperson grundet større behandlingsvolumen.

I Region Syddanmark er udgangspunktet for specialeplanlægningen:

Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til håndtering af specialer med tilhørende specialfunktioner

regionsrådets seks præmisser for udvikling af et fremtidssikret, bæredygtigt sygehusvæsen i Region Syddanmark, som  er at

   • sikre bæredygtige faglige miljøer
   • sikre høj faglig standard gennem tilstrækkelig patientunderlag og samarbejde med relevante specialer
   • sikre lokal betjening med mindre faglige hensyn taler imod
   • sikre en afbalanceret fordeling af specialer og regionsfunktioner mellem de fire sygehusenheder
   • overveje flytteomkostninger ved flytning af eksisterende faglige miljøer
   • OUH som hovedregel har alle regionsfunktioner og skal sikres så mange højt specialiserede funktioner som fagligt muligt på landsplan
   • udkast til specialeplan, som regionsrådet godkendte den 29. september 2008. I denne plan er der taget stilling til placering af flere specialer, især på hovedfunktionsniveau, men også i forhold til visse specialfunktioner.

 

Der har i årets første måneder været en fortsat dialog mellem sundhedsdirektøren (bistået de lægelige direktører) og specialerådene om placering af specialfunktioner. I drøftelserne er tilstræbt at skabe en afvejning mellem på den ene side Sundhedsstyrelsens ønsker om at samle specialfunktioner på få sygehuse og på den anden side regionsrådets ønsker om at distribuere specialfunktioner, så der etableres fire ligeværdige sygehusenheder.

På baggrund af disse drøftelser har der i april måned 2009 været gennemført høring blandt specialerådene og sygehusenes med-udvalg samt hovedudvalget af udkast til fordeling af specialer med tilhørende specialfunktioner. 

På baggrund heraf er udarbejdet udkast til specialeplan, som nu forelægges til politisk behandling. Resultatet af høringen i form af resume bilagt høringssvar samt oversigt over fordeling af specialer med tilhørende specialfunktioner er vist i bilag.

Det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 6. maj 2009, og anbefaler, at udkast til specialeplan for Region Syddanmark godkendes, idet udvalget forudsætter, at Vejle Sygehus i forbindelse med implementeringen på det plastikkirurgiske område sikrer en betjening, der understøtter kræftkururgien samt gode forløb for kræftpatienterne. Den praktiske udmøntning forelægges for regionsrådet.

Karen Baungaard foreslår øjenspecialets placering ændret med placering af specialet i Esbjerg.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At udkast til specialeplan for Region Syddanmark godkendes.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet
 

Bilag:

 

 

 

6.      Specialeplanlægning indenfor psykiatrien

Sagsnr:

09/1552

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har november 2008 udsendt 23 specialevejledninger ud fra hvilke regioner og private sygehuse kan ansøge om varetagelse af specialfunktioner indenfor de enkelte specialer.

Blandt de 23 specialer er 2 psykiatriske specialer:

 • Psykiatri
 • Børne- og ungdomspsykiatri

For hvert speciale skal regionen senest den 1. juni 2009 indsende ansøgning om varetagelse og placering af regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Regions- og specialfunktioner samt krav til varetagelse af disse fremgår af de to specialevejledninger for henholdsvis psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

Kravene beskrives af psykiatristaben i de til dette dagsordenspunkt vedlagte bilag "psykiatri" og "børne- og ungdomspsykiatri". Endvidere fremgår af oversigten på sidste side i bilagene psykiatriledelsens anbefaling af, hvilke specialiserede funktioner, der ønskes placeret hvor. 

Processen der førte frem til psykiatriledelsens beslutning fremgår af opsummeringsnotat. Endvidere vedlægges udfyldt ansøgningsskema 1 og 2a for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. 

Psykiatristaben og psykiatriens sygehusadministration udarbejder på baggrund af regionsrådets beslutning endelig ansøgning og detaljerede ansøgningsskemaer til Sundhedsstyrelsen. 

Det særlige udvalg vedrørende  social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har behandlet sagen på møde den 30. april 2009, og anbefaler, at forslaget sendes videre til behandling i regionsrådet.

Indstilling

Psykiatridirektøren indstiller,

 • at der ansøges om de regions- og højt specialiserede funktioner og med den fysiske placering, der er beskrevet i notaterne "psykiatri" og "børne- og ungdomspsykiatri".
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

7.      Lukning af Klinisk Biokemisk Afdeling i Faaborg

Sagsnr:

09/6086

Resumé

Klinisk Biokemisk Afdeling i Faaborg foreslås lukket pr. 1. juni 2009.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks gennemførselsplan "Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed" indeholder forslag om at lukke funktionerne på Sygehusenheden Faaborg og flytte dem til Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital. Tidshorisonten er en lukning med udgangen af 2012 og efterfølgende frasalg af bygningerne. 

Det er imidlertid overordentligt vanskeligt at opretholde en driftsmæssig balance og et højt produktionsniveau på matriklen. Der er således allerede sket en gradvis fraflytning (Medicinsk Dagklinik blev flyttet til Svendborg pr. 31.12.08) og der forventes også fremadrettet at ske en successiv nedlukning af funktionerne i Faaborg, i takt med, at de anlægsmæssige forudsætninger for flytning af funktionerne er på plads. Direktionen ved Odense Universitetshospital forventer medio 2009 at kunne fremlægge en samlet sag vedr. flytning af funktionerne, herunder tidspunkterne herfor.

Direktionen ved OUH ønsker pr. 1. juni 2009 at nedlægge Klinisk Biokemisk Afdelings afsnit i Faaborg, og flytte funktionerne til Svendborg. Dette ønske er begrundet i, at aktiviteten er faldende og at hovedparten af de prøver der tages i Faaborg skal transporteres til Svendborg mhp. analyse. Ved at flytte funktionen sikres desuden en effektiv drift og økonomisk balance.

Klinisk Biokemisk Afdelings afsnit i Faaborg rummer i dag ambulatorium til blodprøvetagning og optagelse af elektrokardiogram på ambulante patienter. Laboratorieafsnittet/analyseproduktionen blev i 2007 stort set nedlagt i Faaborg, hvorfor langt de fleste blodprøver transporteres til undersøgelse i Svendborg. Aktiviteten er faldende efter flytning af den medicinske dagklinik og som følge af færre kontakter fra de praktiserende læger. 

Konsekvenserne for patienterne (ca.2.200 patienter årligt) bliver, at hovedparten fremover skal have taget blodprøver hos den praktiserende læge. En mindre del af patienterne (som har behov for fremmøde), vil i stedet skulle møde i Svendborg eller Nyborg. 

Konsekvenserne for personalet (tre medarbejdere) bliver, at de flytter med funktionen til Svendborg.

Flytningen af funktionen medfører en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt, idet samlingen af funktionen på én matrikel giver mulighed for at nedlægge to stillinger. Besparelsen foreslås at indgå i Region Syddanmarks samlede finansiering af nyt sygehusbyggeri, som følger af akutplanen. 

Det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 6. maj 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Klinisk Biokemisk Afdeling i Faaborg lukkes pr. 1. juni 2009.
 • At aktiviteten flyttes til Svendborg.
 • At besparelsen på årligt 0,7 mio. kr. indarbejdes i centrale rammer i Region Syddanmarks budget pr. 1. januar 2010.
 • At besparelsen for 2009 indgår i OUH´s økonomiske råderum.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet
 

Bilag:

 

 

 

8.      Høring rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen

Sagsnr:

07/234

Resumé

Sundhedsstyrelsen har nedsat et tværsektorielt udvalg, der har udarbejdet en rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen.

Rapporten indeholder 10 anbefalinger om sundhedsfaglig støtte og rådgivning til alarmcentralerne. Anbefalingerne er i tråd med de planer, som regionsrådet har godkendt, herunder regionsrådets ønske om øget sundhedsfaglig indflydelse på visitering af sundhedsfaglige opkald til 1-1-2.

Der er i rapporten opstillet 4 modeller for styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer i alarmeringsfasen, som alle rummer praktiske problemer, der kunne undgås i en model, hvor politiets alarmcentral og regionens vagtcentral blev lagt sammen i en fælles enhed.  

Sagsfremstilling

112-opkald i Danmark går til alarmcentralen, der visiterer den sundhedsfaglige ydelse i form af visitation af ambulance, lægebil mv. Der er 8 alarmcentraler i Danmark, hvoraf politiet driver de 7. Heraf 2 i Region Syddanmark beliggende i Esbjerg og Odense.

Der er een vagtcentral i Region Syddanmark drevet af Falck i Kolding. Pr. 1. september starter der en kombineret vagtcentral/AMK (Akut medicinsk koordination) op på OUH med Falck som entreprenør på vagtcentralopgaven. Vagtcentralen disponerer de præhospitale resurser. 

I 2007 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten "Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen".

Anbefaling 12. i rapporten er "Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der sker en afklaring af de sundhedsfaglige opgaver på alarmcentralerne, så det formelle ansvar for kompetencer, disponering, hjælp til ændringer, klagesagsbehandling og tavshedspligt over for borgeren fastlægges i sundhedsfagligt regi."

Som led i arbejdet med anbefalingen har der været nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra regionerne, danske regioner, Rigspolitiet, Sundhedsministeriet, det kommunale redningsvæsen, Falck, Dansk Sygeplejeråd og Sundhedsstyrelsen, der har udarbejdet rapporten "Sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen", som er sendt i høring med høringsfrist den 8. maj.

Rapporten beskriver alarmcentralerne, vagtcentralerne, de sundhedsfaglige opgaver i alarmerings- og disponeringsfasen, lovgivning og administrative procedurer i alarmeringsfasen, udenlandske alarmcentraler og slutter af med forslag til initiativer, værktøjer samt modeller for rådgivning i alarmeringsfasen.

Rapporten giver en god beskrivelse af status i dag, og af de problemområder der er, og giver en række anbefalinger, men på afgørende områder er der ingen klare konklusioner.

Rapportens indeholder 10 anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering og tilrettelæggelse af sundhedsfaglig støtte og rådgivning til alarmcentralerne:

 1. 112-opkald skal håndteres ens på tværs af landet i en ensartet og landsdækkende ordning
 2. Den sundhedsfaglige kompetence i alarmeringsfasen skal styrkes, og der skal være øget samarbejde mellem alarmcentralerne og regionerne om den sundhedsfaglige opgaveløsning i alarmeringsfasen
 3. Samarbejdet mellem de præhospitale ledere og alarmcentralerne skal øges
 4. Der skal være et beslutningsstøtteværktøj med indbyggede kvalitetscirkler på en elektronisk platform til håndtering af 1-1-2-opkald
 5. Alarmcentralerne skal kunne aktivere AMK’erne elektronisk
 6. Der skal etableres kontaktmulighed under fremkørsel for udrykkende køretøj til anmelder
 7. Opkald som ikke resulterer i en disponering af præhospitale resurser, og hvor anmelder er blevet rådgivet og/eller viderehenvist til egen læge/lægevagt skal registreres i alarmcentralens log
 8. Der skal etableres et formaliseret samarbejde om klager over sundhedsfaglige problemstillinger som følge af forkert disponering af opkald til 1-1-2. Sundhedsstyrelsen kan anmodes om en sundhedsfaglig vurdering af klager.
 9. Data- og voicelogfiler fra alarmcentralerne skal gemmes i mininmum 2 år
 10. Der skal foretages opfølgning og evaluering på en eventuel valgt og implementeret model

 

Anbefalingerne fra udvalget er i tråd med de planer Regionsrådet har godkendt, herunder regionsrådets ønske om øget sundhedsfaglig indflydelse på visitering af sundhedsfaglige opkald til 112. 

Regionsrådet drøftede den 26. maj 2008 sundhedsfagligt personale på vagtcentralen, og besluttede "at der skal rettes henvendelse til de relevante centrale myndigheder vedr. anvendelsen af sundhedsfagligt personale i alarmcentralfunktionen.", hvilket efterfølgende er sket i brev til Sundheds- og forebyggelsesministeriet og Justitsministeriet.

Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg i Region Syddanmark drøftede rapporten og dens anbefalinger den 24. april 2009.Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg består af repræsentanter fra sygehusene, praksis, embedslægeinstitutionen, politi, Falck, kommunerne og beredskabsregionen. Der var i udvalget generel støtte til rapportens anbefalinger, men der var forskellige sysnpunkter på hvilken model for styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer i alarmeringsfasen, man burde vælge. Der er i rapporten fra udvalget under Sundhedsstyrelsen peget på 4 modeller på dette område:  

 • Hotline eller backup af sundhedsfagligt personale ift. alarmcentralen 
 • Tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale på alarmcentralen
 • Samarbejde/overlevering af 1-1-2-opkald fra alarmcentral til regional vagtcentral/AMK
 • Viderestilling af alarmopkald til sundhedsfagligt personale

 

Man kan overordnet om de 4 modeller anføre:

Modellen i afsnit 9.2.1. "Hotline eller backup" har den ulempe, at samtale med anmelder og visitering fortsat ligger hos politiet via alarmcentralen, og at der dermed kun vil ske sundhedsfaglig inddragelse, hvis alarmcentralen skønner, der er behov.

Modellen i afsnit 9.2.2. "Tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale på alarmcentralen" har den ulempe, at der i så fald skal placeres sundhedsfagligt personale på begge alarmcentraler i Region Syddanmark, og at de sundhedsfaglige kompetencer så ikke er på vagtcentralen ift. betjening af AMK.

Modellen i 9.2.3. "Samarbejde/overlevering af 1-1-2-opkald fra alarmcentral til vagtcentral" og modellen i 9.2.4. "viderestilling af 1-1-2-opkald til sundhedsfagligt personale" opfylder i videst udstrækning regionsrådets ønske om at styrke kvaliteten i behandlingen af sundhedsfaglige opkald til1-1-2 ved at indføre et generelt princip om sundhedsfaglig inddragelse og sammenhæng til AMK. Gennemførelse af de to modeller er dog - ligesom de to første modeller - behæftet med en række praktiske problemstillinger, som der bør være stor opmærksomhed på. Det drejer sig især om:

 • At koordineringen mellem sundhedsfaglig indsats, politiindsats og brand og redning ikke forringes
 • At tiden fra opkald til ambulanceafsendelse ikke forlænges
 • At det sikres, at anmelder ikke forsvinder ved viderestilling
 • At der er de nødvendige fælles IT-værktøjer (alarmcentral og vagtcentral)
 • At der ikke opstår tvivl om ansvaret mellem politi og region.
 • At organiseringen af behandlingen af opkald gøres mere kompleks, idet der i Region Syddanmark dermed er inddraget personale fra tre instanser: Politi, Falck og region.
 • At det sikres, at der i den sundhedsfaglige visitation altid er kapacitet til at klare alle opkald (der bør være mulighed for overløb til andre regioners vagtcentralfunktion)
 • At ordningen vil have økonomiske og rekrutteringsmæssige konsekvenser.

Disse praktiske problemer kunne undgås i en model, hvor politiets alarmcentral og regionens vagtcentral blev lagt sammen i en fælles enhed.

Sundhedsstyrelsen har bedt om Region Syddanmarks bemærkninger til rapporten. Høringsfristen er 8. maj 2009. Det vil således ikke være muligt at behandle høringssvaret i regionsrådet inden for fristen.

Det særlige udvalg vedrørende præhospitale kontrakter har behandlet sagen på møde den 6. maj 2009, og fandt, at det af  høringssvaret bør fremgå, at Region Syddanmark anbefaler en sammenlægning af alarmcentralen og vagtcentralen, ligesom man fandt, at ulemperne ved rapportens fire modeller klart fremgår af høringssvaret. På baggrund af drøftelsen i det særlige udvalg vedr. præhospitale kontrakter er høringssvaret blevet justeret, og vil blive afsendt  administrativt med forbehold for regionsrådets endelige stillingtagen på mødet den 25. maj 2009.

I bilaget er vedlagt  høringsmaterialet fra Sundhedsstyrelsen.

Udkast til høringssvar eftersendes.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At udkast til høringssvar godkendes.
 
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

 

9.      Etablering af 4. operationsstue på Øjenafdeling E på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

09/5805

Resumé

Der foreslås etableret en 4. operationsstue på Øjenafdeling E på Odense Universitetshospital. Denne ekstra kapacitet vil på grund af den forventede meraktivitet kunne medvirke til en mere fleksibel afvikling af den eksisterende drift og en forbedring af muligheden for kirurgisk oplæring.

Sagsfremstilling

Direktionen for Odense Universitetshospital har fremsendt programoplæg for etablering af en 4. operationsstue på Øjenafdeling E.

Etablering af operationsstuen betyder at afdelingen kan udvide sin eksisterende drift, skabe mulighed for mere fleksibel afvikling af eksisterende aktivitet, samt forbedre muligheden for kirurgisk oplæring. Etableringen af den ekstra operationsstue skal yderligere medvirke til at forhindre aflysning af operationer på de øvrige stuer.

Sideløbende med udvidelsen af operationskapaciteten er det nødvendigt at indrette lokaler til den afledte ambulante aktivitet. Øjenafdelingen råder over et lokale, som efter indretning heraf kan anvendes som ambulatoriestue

Det skønnes fra sygehusets side, at man med den ekstra kapacitet kan forøge aktiviteten i afdelingen med

 • 1.050 kataraktoperationer (grå stær) pr år
 • 200 nethinde/glaslegemeoperationer pr år
 • 3.163 kliniske undersøgelser pr år.

Etableringsudgifterne for den ekstra operationsstue opgøres til 1,196 mio. kr. og indretning af operationsstue og ambulatoriestue opgøres til 1,406 mio. kr. Det foreslås fra sygehusets ledelse, at etableringsudgifterne til operationsstuen på 1,196 mio. kr. finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH. Udgifterne til indretning mv. - i alt 1,406 mio. kr. - afholdes derimod af sygehusets allerede tildelte investeringsramme, som i 2009 udgør ca. 32 mio. kr.

Øjenafdeling E forventer at den øgede aktivitet vil medføre en stigning i DRG-værdien på samlet 13,461 mio. kr., hvoraf 7,404 mio. kr. efter takstmodellen tilfalder OUH. Den samlede stigning i driftsudgifterne forventes at udgøre 5,535 mio. kr., således at afdelingens samlede driftsresultat vil blive forbedret med 1,869 mio. kr. inden afskrivninger. Udgifterne til ekvipering af operations- og ambulatoriestue vil medføre årlige afskrivninger i størrelsesordnen 200.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At det udarbejdede ideoplæg for etablering af en 4. operationsstue på Øjenafdeling E godkendes.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling med i alt 1,196 mio. kr. i 2009.
 • At anlægsudgifterne finansieres af den afsatte pulje  til indretning af ændrede funktioner på OUH.
 • At sundhedsdirektøren får bemyndigelse til frigive den meddelte bevilling efter afholdelse af licitation.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

10.    Etablering af Laminar Air Flow - stue på afdeling O på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

09/6351

Resumé

Odense Universitetshospital ønsker at igangsætte en byggesag for at etablere en operationsstue på Sygehuset med Laminar Air Flow. Dette anlægsprojekt som har været planlagt i nogen tid er blevet yderligere aktualiseret af, at den operationsstue med Laminar Air Flow, som man hidtil har benyttet på sygehuset i Middelfart vil indgå i det fremtidige rygcenter på Middelfart Sygehus.

Det indstilles derfor, at der meddeles en anlægsbevilling, som finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH.

Sagsfremstilling

Odense Universitetshospital har fremsendt  vedlagte byggeprogram for ombygning af eksisterende operationsstue 3 til Laminar Air Flow(LAF) - stue. Odense Universitetshospital har i forbindelse med prioriteringen af puljen af medico-udstyr for 2008 fået tildelt 1,4 mio. kr. til anskaffelse af udstyr til indretning af LAF-stuen. Man søger derfor nu om tildeling af anlægsbevilling på 2,870 mio. kr. til den lokalemæssig indretning af stuen.

Laminar airflow benyttes til at skabe en partikelfri zone på operationsstuer. Steriliseret luft bliver tvunget vertikalt ned over operationsområdet. Den tilførte luft anvendes til regulering af rumtemperaturen samt opretholdelse af overtryk i operationsrummet. 

Etablering af LAF-stue på afdeling O på Odense Universitetshospital har været planlagt igennem nogen tid med en begrundelse om at kunne gennemføre visse hoftenære operationer ud fra "best practice", og etableringen af LAF-stuen er nu blevet yderligere aktualiseret af den planlagte ombygning til rygcenter på Middelfart Sygehus, hvor man hidtil har kunnet gennemføre disse operationer i OUH´s regi.

OUH´s direktion anmoder om at de forventede udgifter til etablering af LAF-stuen - i alt 2,87 mio. kr. - bevilges af de afsatte midler til indretning af ændrede funktioner på OUH

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At vedlagte byggeprogram for indretning af Laminar Air Flow - stue godkendes.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 2,870 mio. kr. i 2009 til dette formål.
 • At beløbet finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH.
 • At sundhedsdirektøren får bemyndigelse til frigive den meddelte bevilling efter afholdelse af licitation.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

11.    Etablering af det regionale rygcenter i Middelfart

Sagsnr:

09/6088

Resumé

Af Gennemførelsesplanen fremgår, at Middelfart Sygehus omdannes til rygcenter efter sommeren 2009.

I en nu udarbejdet plan for implementering af det regionale rygcenter foreslås det, at den rygkirurgiske aktivitet og en mindre del af den ambulante medicinske rygaktivitet flyttes 1. september 2009, mens den resterende ambulante medicinske rygaktivitet (herunder lokalteams), MR-scanninger og Kiropraktoruddannelsen flyttes/etableres 1. april 2010.

Herudover indeholder planen for implementering af det regionale rygcenter forslag om placering af lokalteams, driftsøkonomi, medicoteknisk udstyr, forskning og uddannelse samt status for samarbejde med primærsektor og status for personalesituationen. 

Sagsfremstilling

I Region Syddanmarks akutplan er det fastlagt, at der skal etableres et regionalt rygcenter for medicinsk og kirurgisk rygbehandling i Middelfart.

I forbindelse med regionens efterfølgende gennemførelsesplan blev der udarbejdet en rapport, som bl.a. beskriver den overordnede vision, det fremtidige patientforløb for rygpatienter og det forventede aktivitetsniveau.

Med udgangspunkt i denne rapports anbefalinger er der i efteråret 2008 og foråret 2009 arbejdet videre med planlægning og implementering af rygcentret. Rapport herom er vedlagt i bilag. Nedenfor redegøres der for det videre arbejde, som foreslås af danne grundlag for etableringen af rygcentret.

Overordnede organisation, ledelse og aktivitet

Med etableringen af rygcentret i Middelfart samles den subakutte og elektive kirurgiske og ikke-kirurgiske rygbehandling på regionalt niveau, mens den højtspecialiserede behandling fortsat varetages på Odense Universitetshospital.

Rygaktiviteten fra Sydvestjysk Sygehus og fra rygcentrene i Aabenraa, Give og Ringe flyttes til rygcentret i Middelfart og/eller til de lokalteams, som knyttes organisatorisk og ledelsesmæssigt til Rygcentret i Middelfart. Rygcentret refererer ledelsesmæssigt til direktionen på Sygehus Lillebælt.

Rygcentret inkl. de fire lokalteams forventer årligt 12.000 nye patienter. Heraf forventes ca. 8.000 patienter visiteret til Middelfart, mens de resterende 4.000 patienter forventes visiteret til ét af de fire lokalteams. Patienterne i Middelfart skønnes at udløse 38.000 ambulante besøg årligt, mens der forventes at være ca. 12.000 ambulante besøg i lokalteam. I alt forventes der således en aktivitet svarende til ca. 50.000 ambulante besøg årligt. Herudover forventes årligt 1.200 operationer og 8.000 MR-scanninger i Middelfart samt et mindre antal MR-scanninger i forbindelse med diagnostik og behandling i lokalteams. 

Dette aktivitetsniveau afspejler således et væsentligt kvalitetsløft til området. Dels gennem hurtigere udredning af patienterne, dels gennem en mere generel standard for udredningen, og dels ved at samle de forskellige faglige kompetencer på området, så alle rygpatienter kommer gennem et grundigt tværfagligt forløb.

Endvidere er rygcentret i Middelfart en integreret del af uddannelsen og forskningen i biomekanik på Syddansk Universitet, hvorved der er etableret et fagligt og behandlingsmæssigt kraftcenter indenfor rygbehandlingen i Region Syddanmark.

 

Tidsplan

Af Gennemførelsesplanen fremgår, at Middelfart Sygehus omdannes til rygcenter efter sommeren 2009. Tidsplanen er efterfølgende justeret, således at den rygkirurgiske aktivitet og en mindre del af den ambulante medicinske rygaktivitet forventes flyttet 1. september 2009, mens den resterende ambulante medicinske rygaktivitet (herunder lokalteams), MR-scanninger og Kiropraktoruddannelsen forventes flyttet/etableret 1. april 2010.

Visitation

Patienter henvist fra både primærsektor og sekundærsektor (sygehusene) visiteres centralt ved centret i Middelfart. Fastlæggelse af henvisningskrav, principper for visitation og driftsmæssige forhold vil ske i et til formålet nedsat visitationsråd.

Lokalteams

Det kommende Rygcenter vil udover hovedcentret i Middelfart bestå af fire lokalteams, som oprettes med henblik på at sikre kortest mulig afstand for patienterne i de situationer, hvor det fagligt vurderes, at diagnostik, behandling og kontrol mest hensigtsmæssigt kan foregå her. Lokalteams placeres fysisk i Give, Ringe og Sønderborg. Placeringen af lokalteam inden for Sydvestjysk Sygehus skal efterfølgende afklares.

De fire lokalteams er en integreret del af centret, og der vil som følge heraf være et tæt fagligt samarbejde mellem personale i lokalteamene og personalet i Middelfart.

Personale  

Personalet på Rygcentret kommer til at afspejle det tværfaglige behandlingskoncept og vil bestå af læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykologer, psykoterapeuter, lægesekretærer og socialrådgivere.

Personalet flyttes primært fra rygcentret i Ringe og rygcentret i Give, samt i mindre omfang fra Aabenraa. Der har været gennemført samtaler med medarbejderne med henblik på at afdække personalets ønsker til fremtidig ansættelse. På baggrund heraf forventes 54 personer at "flytte med" til Middelfart, 10 personer forventes at blive i Ringe, 9 personer forventes at blive i Give og 3 personer forventes at forblive i Sønderborg. Det har i ca. 90% af tilfældene været muligt at imødekomme medarbejdernes første prioritet.

Etablering af baseline og driftsbudget

På baggrund af ryg-aktiviteten i 2007 er der beregnet en samlet baseline for rygcentret på 124,166 mio. kr. inden regulering for produktivitetskrav. For perioden 2007 - 2009 kommer et produktivitetskrav på ca. 5%, således at den samlede baseline forøges til 130,858 mio. kr. ekskl. stationær og ambulant genoptræning.

Etablering af driftsbudgettet tager udgangspunkt i den etablerede baseline. Hele budgettet fra rygcentrene i Ringe og Give, samt fra Rygkirurgisk ambulatorium i Aabenraa overføres til Middelfart. Endvidere er der udskilt driftsmidler svarende til de stationære rygpatienters ressourceforbrug i Aabenraa samt for rygpatienternes ressourceforbrug ved ortopædkirurgisk sengeafdeling og ambulatorium ved Sydvestjysk Sygehus. Disse driftsmidler skal også overføres til Middelfart.

Det samlede driftsbudget udgør herefter 53,693 mio. kr. (2007 pris og lønniveau), hvilket svarer til 41 % af den samlede baseline. Der flyttes pr. 1. september 2009 med helårsvirkning:

 • 9,2 mio. kr. fra Sydvestjysk Sygehus til Sygehus Lillebælt
 • 11,9 mio. kr. fra Sygehus Sønderjylland til Sygehus Lillebælt, dog således at budgettet for perioden 1. januar 2009 til 1. september 2009 tilføres centrale rammer i Region Syddanmark, idet den rygkirurgiske funktion i Aabenraa reelt lukkede pga. personalemangel  i januar 2009, mens aktiviteten flyttede til Friklikken/private sygehuse
 • 17,5 mio. kr. fra OUH/Svendborg til Sygehus Lillebælt

Herudover foretages der en intern flytning inden for Sygehus Lillebælts budget (fra Give til Middelfart) svarende til 15,134 mio. kr.

MR-aktiviteten foreslås håndteret inden for den almindelige afregning for meraktivitet. Sygehus Lillebælt vil således kunne danne et driftsbudget ud fra meraktivitetsmidler.

Det nuværende aktivitetsniveau og dermed den etablerede baseline udgør ca. 2/3 af det forventede aktivitetsniveau i den tidligere udarbejdede rygrapport. Med de kendte præmisser for meraktivitetsafregning (55% og takster i 2009 niveau) samt det etablerede driftsbudget, der svarer til 41% af DRG-værdien/baseline, vil meraktiviteten kunne finansieres herigennem. Dette vil ske i forbindelse med den almindelige udmøntning af meraktivitetspuljen.

Udover de direkte og indirekte driftsudgifter forbundet med den kliniske virksomhed forudsættes det, at der afsættes økonomi til den generelle drift af matriklen i Middelfart (eksempelvis til portører, rengøring, køkken, forsyning og teknik). Denne økonomi overføres til Sygehus Lillebælt fra Odense Universitetshospital i forbindelse med en kommende delingssag vedr. bo- og budgetdeling af Middelfart Sygehus.

Som følge af de rekrutteringsmæssige udfordringer og som følge af den forestående fusion må det forventes, at rygcentret i en overgangsperiode vil have vanskeligt ved at leve op til baseline, som er baseret på den eksisterende aktivitet i 2007. På den baggrund gives der mulighed for, at sygehuset kan søge om eftergivelse af evt. produktionstab, der i opstartsfasen kan henføres til disse fusionsomkostninger. Denne kompensation kan udmøntes i form af en baseline-nedsættelse svarende til det konstaterede produktionstab.

 

Forskning og uddannelse   

Dannelsen af rygcentret giver et unikt patientunderlag til gavn for forskning på et internationalt højt niveau, samt en forventning om at fastholde de mest kompetente medarbejdere på området. Derudover vil Rygcentret varetage en betydelig uddannelsesaktivitet. Rygcentret forventer eksempelvis årligt at uddanne 40 kandidater i klinisk biomekanik (kiropraktorer) og fire til fem fysioterapeutstuderende på 6. semester.

Til rygcentret forventes tilknyttet fire til fem professorater, heraf et professorat i rygkirurgi delt med OUH. Derudover forventes én koordinerende klinisk lektor og seks kliniske lektorer.

Finansieringen deles mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital samt Kiropraktorfonden. Fordelingen er ikke endelig afklaret, men det forventes, at Sygehus Lillebælt via et forventet provenu ved meraktivitet på MR-scannere i Middelfart kan finansiere i størrelsesordenen 2 - 3 mio. kr. årligt set i forhold til fire professorater.

Flytning af forskningsbudgettet afventer endelig afklaring af forskningsfinansieringen.

 

Samarbejde med primærsektoren  

Der arbejdes p.t. mellem rygcentret i Middelfart og primærsektoren på beskrivelse af patientforløb for de rygpatienter, hvis behandlings- og genoptræningsforløb vil foregå i begge regi. Som noget nyt indføres der eksempelvis for visse patientgrupper mulighed for en "udvidet rygundersøgelse" ved praktiserende fysioterapeut. Resultaterne af gruppens arbejde vil efterfølgende indgå i det videre arbejde med implementering af regionens kronikerstrategi.

 

Anlægsmæssige konsekvenser

Eksisterende lokaler på Middelfart Sygehus skal renoveres og tilpasses til rygcentret. Der vil være anlægsmæssige udgifter på i alt 49,3 mio. kr., hvilket fremgår at særskilt sag på dagsordenen.

 

Medicoteknisk udstyr

Behovet for MR-scanninger i Middelfart er tidligere vurderet til at kunne varetages på én MR-scanner. Efterfølgende er det vurderet, at der vil kunne opnås en bedre og mere omkostningseffektiv drift ved samdrift af to MR-scannere. Det foreslås derfor, at der anskaffes to MR-scannere til Rygcentret i Middelfart.

Udover MR-scannere vurderes udgifterne til bestykning af ekstra operationsstue at beløbe sig til 3,875 mio. kr. mens udgifterne til øvrigt medicoteknisk udstyr vurderes at beløbe sig til 6,3 mio.kr.

Udgifterne til medicoteknisk udstyr foreslås finansieret af den medicotekniske pulje i 2009 og 2010.

Driftsmæssige besparelser ved flytning af akutte funktioner fra Middelfart

Som forberedelse på indflytningen af rygcentret i Middelfart har regionsrådet ultimo 2008 truffet beslutning om nedlukning af de akutte ortopædkirurgiske og organkirurgiske funktioner i Middelfart. Der har efterfølgende været arbejdet på at opgøre de driftsmæssige besparelser herved, idet disse besparelser skal indgå i regionens finansiering af kommende anlægsprojekter som følge af den fremtidige sygehusstruktur.

De samlede vagtbesparelser forventes at beløbe sig til årligt 7,6 mio. kr. Eventuelle øvrige rationaliseringsgevinster skal efterfølgende belyses nærmere, og vil - sammen med vagtbesparelserne - blive fremlagt sammen med en behandling af en endelig deling af økonomien mellem Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt.      

Det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 6. maj 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen.

  

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de beskrevne præmisser for implementering af Rygcentret godkendes, herunder 
 • At der etableres lokalteam i Ringe, Give, Sønderborg og ved Sydvestjysk Sygehus.
 • At der anskaffes to MR-scannere til Rygcentret i Middelfart.
 • At udgifter til medicoteknisk udstyr finansieres af medicopuljen i 2009 og 2010.
 • At der pr. 1. september 2009 med helårsvirkning flyttes 9,231 mio. kr. fra Sydvestjysk Sygehus til Sygehus Lillebælt (2007 p/l-niveau).
 • At der pr. 1. januar 2009 med helårsvirkning flyttes 11,854 mio. kr. fra Sygehus Sønderjylland til Sygehus Lillebælt (2007 p/l-niveau), dog således at budgettet for perioden 1. januar 2009 til 1. september 2009 tilføres centrale rammer i Region Syddanmark.
 • At der pr. 1. september 2009 med helårsvirkning flyttes 17,474 mio. kr. (2007 p/l-niveau) fra OUH/Svendborg til Sygehus Lillebælt.
 
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet
 

Bilag:

 

 

 

12.    Sygehus Lillebælt, Middelfart: Etablering af Rygcenter, anlægssag

Sagsnr:

08/16013

Resumé

Det fremgår af Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan – Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed", som blev vedtaget på regionsrådsmødet d. 29. september 2008, at der skal etableres et regionalt rygcenter på Middelfart Sygehus til kirurgisk og ikke-kirurgisk rygbehandling. De plan- og driftsmæssige aspekter af sagen fremlægges i et særskilt dagsordenspunkt på indeværende dagsorden.

Rygcentret etableres i eksisterende bygninger på Middelfart Sygehus med fornøden ombygning og istandsættelse. Ombygningsudgifterne til rygcenter forventes at beløbe sig til 30,861 mio. kr. (indeks 125,3), svarende til beløbet afsat på investeringsoversigten. Hertil kommer udgifter til løst inventar, renovering af installationer og el-forsyning og installation af MR-scanner nr. 2. De samlede udgifter er 49,287 mio. kr.  

Sagsfremstilling

Det fremgår af Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan – Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed", som blev vedtaget på regionsrådsmødet d. 29. september 2008, at der skal etableres et regionalt rygcenter på Middelfart Sygehus til kirurgisk og ikke-kirurgisk rygbehandling. Rygcentret skal etableres i eksisterende bygninger på Middelfart Sygehus med fornøden ombygning og istandsættelse. I forbindelse med regionsrådets anlægsprioritering på mødet den 23.2.2009 blev der afsat rådighedsbeløb i 2009 på 30,861 mio. kr. (indeks 125,3) til ombygning til rygcenter i Middelfart.

På den baggrund har Sygehus Lillebælt fremsendt byggeprogram for anlægsprojektet ombygning til rygcenter i Middelfart til godkendelse (jf. bilag 1). Sygehuset har endvidere fremsendt tre bilag til byggeprogrammet til godkendelse: Tidsplan (jf. bilag 2), installation af MR-scanner nr. 2 (jf. bilag 3), og etablering af elforsyning og renovering af installationer (jf. bilag 4).

Byggeprogrammet omfatter etablering af ambulatorium, administration, studieområde og personalerum; sengeafdeling; installation af MR-scanner nr. 1; OP-stue; hotelsenge; trænings- og konferencefaciliteter; erstatningskontorer samt flytning af skadeklinik. 

I bygning 1 i fire etager indrettes ambulatorium, administration, forskning, studieområde og personalerum. Rygcentrets sengeafdeling placeres med 18 senge i eksisterende sengeafdeling i bygning 4 i stueetagen. Det fremgår endvidere, at to MR-scannere placeres i tidligere laboratorium i tilknytning til den eksisterende røntgenafdeling. I byggeprogrammet medtages budget for bygningsarbejder for MR-scanner nr. 1. Eksisterende operations- og røntgenfaciliteter indgår i rygcentrets kapacitet.

Herudover etableres hotelsenge, trænings- og konferencefaciliteter samt erstatningskontorer. Skadeklinik flyttes endvidere til placering tæt på forhal og sengeafdelinger i bygning 4. Gennemførelsen af byggeprogrammet vurderes at koste 30,861 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt med 21 mio. kr. i 2009 og 9,861 mio. kr. i 2010. Den samlede udgift på 30,861 mio. kr. svarer til det afsatte rådighedsbeløb i 2009 til ombygning til rygcenter på Middelfart Sygehus. 

Der er beregnet et behov for løst inventar til det nye rygcenter svarende til 3,101 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt med 0,620 i 2009 og 2,481 mio. kr. i 2010, som foreslås finansieret af puljen til løst inventar og IT, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2009.   

Ud over byggeprogrammet har Sygehus Lillebælt fremsendt et bilag vedr. MR-scanner nr. 2 (jf. bilag 3). I rygrapporten, som dannede baggrund for beskrivelsen af rygcentret i Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan – Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed", blev der angivet en model med to-holdsdrift på én scanner. Efter vedtagelsen af Gennemførelsesplanen er der efterfølgende arbejdet med en optimeret model med installation af to MR-scannere med henblik på at tilgodese patientlogistik, betjening og klargøring. Ombygningsarbejderne i forbindelse med installation af MR-scanner nr. 2 forventes at beløbe sig til 3,375 mio. kr. (indeks 125,3) i 2010, og er ikke en del af det afsatte rådighedsbeløb på 30,861 mio. kr. til ombygning til rygcenter. 

I forbindelse med etableringen af rygcentret har det vist sig nødvendigt at udføre renovering af tekniske installationer (afløb-, vand-, og elinstallation) samt etablere supplerende el-forsyning i bygning 1 (jf. bilag 4). Udover mindre ændringer og ombygninger er bygningens tekniske installationer fra opførelsestidspunktet i 1959. Udgiften hertil er beregnet til 11,950 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt med 8 mio. kr. i 2009 og 3,950 mio. kr. i 2010.

De samlede udgifter til ombygning til rygcenter beløber sig således til 49,287 mio. kr. (indeks 125,3). I forhold til det afsatte rådighedsbeløb på 30,861 mio. kr. er der et yderligere finansieringsbehov på 18,426 mio. kr. Dette finansieres via pulje til løst inventar og it og tidsforskydningsrammerne, jf. nedenstående tabel.

Økonomisk oversigt over ombygning til rygcenter på Middelfart Sygehus (mio. kr./indeks 125,3)

Udgiftsbehov:

2009

2010

I alt

 - Byggeprogram

21,000

9,861

30,861

 - Løst inventar

0,620

2,481

3,101

 - Elforsyning og reno. installationer

8,000

3,950

11,950

 - MR-scanner nr. 2 (installation)

 

3,375

3,375

I alt

29,620

19,667

49,287

Finansieringsbehov:

 

 

 

 - Afsat rådighedsbeløb: Ombygning til rygcenter

30,861

 

30,861

 - Regulering

-1,241

19,667

18,426

Nyt rådighedsbeløb: Ombygning til rygcenter

29,620

19,667

49,287

Finansiering:

 

 

 

 - Ombygning til rygcenter

-1,241

19,667

18,426

 - Pulje til løst inventar og it

-3,101

 

-3,101

 - Tidsforskydningsramme 2009-2010

4,342

-4,342

0

 - Tidsforskydningsramme 2010-2011

 

-15,325

-15,325

I alt

0

0

0

Endvidere fremgår det af byggeprogrammet, at der årligt forventes afledte tekniske driftsudgifter på 1,445 mio. kr., som afholdes indenfor Sygehus Lillebælts økonomiske ramme. Alle anlægsarbejder vedr. rygcentret forventes færdige i juni 2010 (jf. bilag 2). 

OUH vil indtil videre fortsat have planlagt stationær ortopædkirurgi herunder en dagklinik og et sengeafsnit på Middelfart Sygehus.

Det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 6. maj 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet anbefaler overfor regionsrådet:

 • At byggeprogram inklusiv bilag for etablering af rygcenter på Sygehus Lillebælt, Middelfart godkendes.
 • At der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på ombygning til rygcenter på -1,241 mio. kr. (indeks 125,3) i 2009 og 19,667 mio. kr. (indeks 125,3) i 2010 finansieret jf. tabel i sagsfremstilling.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 29,620 mio. kr. (indeks 125,3) i 2009 og 19,667 mio. kr. (indeks 125,3) i 2010.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 49,287 mio. kr. (indeks 125,3) til ombygning af rygcenter på Sygehus Lillebælt, Middelfart.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den godkendte anlægsbevilling. 
 
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

13.    Parkeringsforhold ved sygehusene i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/1299

Resumé

Som opfølgning på drøftelserne på regionsrådsmødet den 23. marts 2009 har administrationen beskrevet  parkeringsforholdene på de syddanske sygehuse.

Ved sygehusene i Jylland er der fri parkering. På Fyn er der betalingsparkering ved OUH for pladserne nærmest sygehuset, dog kan indkaldte patienter parkere gratis ved brug af deres sygesikringsbevis. I Svendborg er der betalingsparkering for alle pladserne nærmest sygehuset.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 23. marts 209 drøftedes under punkt 16 et forslag fra Dansk Folkepartis gruppe om, at der ingen parkeringsafgifter skulle være ved undersøgelser på sygehusene i Syddanmark.

For sygehusene under Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland samt psykiatrien er der ingen betaling for parkering ved sygehusene.

På Odense Universitetshospital (OUH) er der indført betalingsparkering på de parkeringspladser, der ligger nærmest bygningsmassen. Patienter, der er registreret med en aftale om indlæggelse eller ambulant behandling i patientregistreringssystemet, kan dog parkere gratis den pågældende dag ved at bruge deres sygesikringsbevis som betalingskort.

På OUH, Svendborg er der indført betalingsparkering på de parkeringspladser, der ligger nærmest sygehuset. Parkeringsafgiften betales af alle. Ordningen er udformet for at tilskynde patienter til at flytte bilen efter endt behandling. På grund af nærheden til bymidten kan det ellers være fristende for patienterne at blive holdende på sygehusets plads, hvis de har et ærinde i byen.

Såfremt der indføres en ordning i Svendborg efter samme model som i Odense, således at patienter parkerer gratis, skal man finde en ordning, således at patienter efter endt behandling tilskyndes til at flytte bilen, så der bliver plads til andre. Ændringen af ordningen vil medføre indtægtstab for sygehuset som skal kompenseres.

Det foreslås, at parkeringsordningen ved OUH, Svendborg ændres, så der er samme vilkår som i Odense ved OUH. Den nærmere udformning af ordningen inden for de overordnede principper vil blive foretaget af sygehusledelsen.

Med en sådan ændring vil alle patienter, der skal til undersøgelse eller behandling ved regionens sygehuse, kunne parkere gratis.

Til orientering vedlægges oversigt over antal parkeringspladser, ved sygehusene, der kan benyttes af patienter og pårørende.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At betalingsparkeringen ved OUH, Svendborg ændres til samme ordning som ved OUH, Odense, hvor patienter kan parkere gratis.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

14.    Energimærkning på sundhedsområdet i udbud

Sagsnr:

09/5728

Resumé

I Region Syddanmark skal der indføres en energimærkeordning på de somatiske sygehuse og psykiatrien. Der søges om godkendelse til at ordningen kan sendes i udbud.

Sagsfremstilling

I henhold til den nye Energimærkeordning, EMO, skal alle opvarmede bygninger over 60 kvadratmeter have udstedt et energimærke. Dette mærke udarbejdes af en godkendt energikonsulent og skal fornyes hvert 5. år. Det påtænkes nu at gennemføre et fælles, koordineret udbud for alle bygninger for det somatiske og psykiatriske område samt Regionshuset satellitter i tilknytning hertil. Udbuddet omfatter 322 bygninger med et samlet areal på ca. 900.000 kvadratmeter. 

Det primære formål med energimærket er at synliggøre bygningens energiforbrug og samtidig give et overblik over rentable muligheder for besparelser for at sikre, at omkostninger til opvarmning mv. bliver lavest muligt. Energikonsulenten vil kunne komme med forslag til forbedringer for henholdsvis el, vand og varme. 

Finansieringen søges bragt på plads i forbindelse med saldooverførselssagen for 2008 - 2009, jfr. anden sag på dagsordenen. Det foreslås, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midlerne til energimærkeordningen fra prioriteringspuljen, når udbuddet har fundet sted. Dette gælder også, hvis udbudsresultatet viser udgifter udover 2 mio. kr., som er sundhedsdirektørens grænse for administrativt at give en tillægsbevilling fra prioriteringspuljen. I forbindelse med økonomiforhandlingerne med Regeringen for 2010 vil Danske Regioner anmode om finansiering af udgifterne til ordningen. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der bliver afholdt et udbud til energimærkeordningen for det somatiske og psykiatriske område
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende udbudsresultatet
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midlerne fra prioriteringspuljen
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

 

15.    Byggeprogram - Ombygninger ved Psykiatrien i Esbjerg

Sagsnr:

09/5555

Resumé

På regionens investeringsoversigt er der i 2009 afsat et rådighedsbeløb på 13,914 mio. kr. (indeks 125,3) til renovering samt til og -ombygningsarbejder ved Psykiatrien i Esbjerg med henblik på at etablere bedre patientfaciliteter. I den forbindelse forelægges hermed byggeprogram. 

Sagsfremstilling

På regionens investeringsoversigt er der i 2009 afsat et rådighedsbeløb på 13,914 mio. kr. (indeks 125,3) til renovering samt til og -ombygningsarbejder ved Psykiatrien i Esbjerg med henblik på at etablere bedre patientfaciliteter.

Projektet indebærer, at der i den tidligere hovedbygning skal indrettes tidssvarende lokaler til ECT-behandling, ergoterapi samt præstekontor og kirkerum. Endvidere skal en række arbejdsmiljøproblemer i skadestuen afhjælpes.

Der forelægges herved et byggeprogram for ovennævnte projekt.

Til at følge ombygningsarbejderne nedsættes der en lokal følgegruppe bestående af repræsentanter for afdelingsledelsen, personalet, psykiatriens anlægssekretariat og regionens bygningsafdeling .

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At byggeprogrammet for ombygning ved psykiatrien i Esbjerg godkendes.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 13,914 mio. kr. til projektet.
 • At projektet udbydes i fagentrepriser.
 • At psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
 • At der nedsættes en lokal følgegruppe til at rådgive i byggeprocessen.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

16.    Handleplan for implementering af vækstpakken

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Syddansk Vækstforum vedtog en vækstpakke på sit møde den 31. marts 2009. Vækstpakken har været til 1. behandling i regionsrådet den 27. april 2009.

Regionsrådet har allerede sat flere initiativer i gang som understøtter vækstpakken, f.eks. projekter i regionsrådets Uddannelsesstrategi. Den foreliggende handleplan har til formål at beskrive allerede vedtagne initiativer, og angive nye initiativer som regionsrådet kan iværksætte for at afbøde konsekvenserne af den aktuelle økonomiske krise.

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforums vedtog på sit møde den 31. marts 2009 en vækstpakke og opfordrer Vækstforums parter til at iværksætte initiativer til at imødegå den aktuelle økonomiske krise.

Regionsrådet har haft vækstpakken til 1. behandling på regionsrådsmødet den 27. april 2009, og ønsket en handlingsplan der angiver, hvad regionen selv gør i dag og hvad regionen fremadrettet vil gøre for at afbøde krisen.

Vækstpakken indeholder 4 indsatsområder:

 • Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark
 • Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser
 • Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet
 • Samarbejde om offentligt byggeri

Regionsrådet har allerede sat flere initiativer i gang som understøtter vækstpakken. Handleplanen har til formål at beskrive både, hvad regionen gør i dag og at angive yderligere nye initiativer, der kan sættes i gang for at implementerer vækstpakken.

Med handleplanen vil regionen vise handlekraft og vilje til at agere ansvarligt og hurtigt.

Handleplanen angiver bl.a. konkrete bud på, hvordan ledige job fremover markedsføres, hvor mange ekstra HK-elever regionshuset kan ansætte, samt konkrete tiltag til at øge antallet af praktikpladser og fastholde de unge i uddannelsessystemet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At handlingsplanen for implementering af vækstpakken vedtages.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

17.    Høring om takstzonegrænser i Sydtrafiks nye zonesystem

Sagsnr:

09/1278

Resumé

Sydtrafiks bestyrelse har vedtaget principper for nyt harmoniseret zonesystem for hele Sydtrafiks område, hvor der indtil nu har været 3 forskellige zone- og takstsystemer. Forslaget er i høring hos kommuner og regionen med svarfrist den 25. maj 2009 med henblik på ønsker til den konkrete placering af zonegrænserne.

Zonesystemet matcher indførelse af rejsekortet som landsdækkende billetsystem og har samme zonestørrelse, som allerede findes i resten af Jylland og Fyn. Sydtrafiks bestyrelses præmis er et neutralt provenu for Sydtrafik som helhed. Region Syddanmarks tilskud til regionale busruter skønnes at kunne blive en anelse mindre.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse har vedtaget principper for nyt harmoniseret zonesystem for hele Sydtrafiks område, hvor der indtil nu har været 3 forskellige zone- og takstsystemer. Sydtrafik har sendt forslag til zonesystem til høring i kommuner og regionen med svarfrist den 25. maj 2009 med henblik på konkrete ønsker til den konkrete placering af zonegrænserne.

 

Principperne i Sydtrafiks fremtidige zonesystem er:

 1. Zoneinddelingen følger kommunegrænser.
 2. Inddelingen afgrænser zoner af samme størrelse som de nuværende zoner i takstområde øst.
 3. Samme zonestørrelse findes allerede i resten af Jylland og Fyn.
 4. Zonesystemet matcher indførelse af rejsekortet som landsdækkende billetsystem.
 5. Færrest mulige Sydtrafik passagerer berøres af større ændringer, når zonestørrelsen i nuværende takstområde øst udbredes til hele Sydtrafiks geografi.

 

Økonomien i det nye zonesystem er:

 1. Sydtrafiks bestyrelses præmis er neutralt provenu for Sydtrafik som helhed.
 2. Region Syddanmarks tilskud til regionale busruter skønnes i beregningerne at kunne blive en anelse mindre.
 3. Vejle, Kolding og Fredericia Kommuner kan i praksis påregne større udgifter ved implementering af nyt zonesystem.
 4. Ved implementering af nyt takstsystem i Sydtrafik vil billetpriserne internt i Sydtrafik blive harmoniseret, og nuværende prisforskelle mellem Øst, Vest og Syd området vil blive udfaset.

Regionen har interesse i, at takst- og serviceniveauet er ensartede for alle borgere i regionen.

 

Ved etablering af trafikselskaberne i Syddanmark besluttede forberedelsesudvalget, at de to selskabers bestyrelser skal koordinere etablering og udvikling af de to selskaber, herunder specifikt mht. harmonisering af takstsystemer og –niveauer. Forberedelsesudvalget ønskede især, at serviceniveau, ruteplanlægning og takstpolitik koordineres mellem de to selskaber. 

Sydtrafiks påtænkte ny zonesystem er ikke til hindring for Regionsrådets strategiske mål om samarbejde mellem de to trafikselskaber og at samordne den offentlige servicetrafik i Syddanmark.

Det særlige udvalg vedr. miljø- og infrastruktur behandler sagen på møde den 14. maj. Anbefalinger fra udvalget vil blive meddelt inden sagen behandles i regionsrådet den 25. maj 2009.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At det meddeles Sydtrafik, at Region Syddanmark ingen bemærkninger har til forslag til nyt zonesystem, idet det forudsættes, at forslaget vil være udgiftsneutralt for Region Syddanmark.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

18.    Dimensionering på pædagoguddannelsen i studieåret 2009/2010

Sagsnr:

09/6387

Sagsfremstilling

Niveauet for dimensionering af pædagoguddannelsen skal indstilles til Undervisningsministeriet.

Proceduren er den, at sagen først behandles i Kommunekontaktrådet (KKR). KKR indstiller herefter til godkendelse i Regionsrådet og sideløbende hermed til politisk godkendelse i KKR.

Der er vedlagt en opgørelse over Undervisningsministeriets dimensionering 2008/2009 samt KKR´s indstilling til dimensionering 2009/2010, hvoraf fremgår en fastholdelse af niveauet.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At godkende indstillingen fra KKR om at fastholde niveauet for dimensioneringen af uddannelsespladser til pædagoguddannelsen for studieåret 2009/2010 på 1192 pladser.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

19.    Fra Grænse- til Vækstregion - Ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde

Sagsnr:

08/7549

Resumé

For at give fornyet styrke til det dansk-tyske samarbejde er der udarbejdet en strategi for det grænseoverskridende samarbejde. Strategien bygger videre på det hidtidige arbejde i de tre organisatoriske samarbejder: 1) Den Dansk-Tyske Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen for Schleswig-Holstein, 2) Region Sønderjylland-Schleswig og 3) INTERREG IV A-Programmet. Strategien skal danne basis for koordinering af grænseregionens aktiviteter samt udvikling og markedsføring af grænseregionens styrkepositioner.

Sagsfremstilling

Visionen er at integrere det dansk-tyske samarbejde som et særligt aktiv i udviklingen af Syddanmark og Nordtyskland, så grænseområdet fra at være grænseregion bliver en attraktiv vækstregion. Formålet med strategien er at udvikle og profilere regionens styrkepositioner og attraktivitet for at fremme udvikling i hele grænseregionen.

Den skal skabe øget synergi mellem aktiviteterne, understøtte den politiske kommunikation om grænseregionen og arbejde for at skaffe supplerende finansiering til grænseregionen fra hhv. EU og national side.

For at nå målet om en styrket vækstregion, der er i stand til at tiltrække øgede investeringer foreslås det, at der fokuseres på følgende områder: 

1)       At udvikle grænseregionens styrkepositioner og markedsføre / "brande" regionen. Grænseregion Schleswig-Holstein - Region Syddanmark skal brandes ved at synliggøre den samlede regions styrker og potentialer inden for energi, turisme/ oplevelsesøkonomi og sundhed/ velfærdsteknologi.

2)       At fjerne barrierer. Der er betydelige infrastrukturelle, lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer for vækst, samliv og grænsependling. De væsentligste barrierer skal identificeres og fjernes, så de muliggør fri bevægelighed af arbejdskraft, varer og tjenesteydelser og dermed en videre udvikling af området.

 

En række aktiviteter er samtidigt sat i gang for at understøtte udvikling af strategien:

 • Der er udarbejdet en kortlægning af grænseregionens styrkepositioner og potentialer til at underbygge strategien
 • Der er udarbejdet en oversigt over de væsentligste barrierer for fri bevægelighed over grænsen.
 • Der er igangsat et samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen om udvikling af en fælles statistikplatform over grænseoverskridende aktiviteter svarende til Ørestad Databanken.
 • To projekter er under udvikling, dels med henblik på at fjerne lovgivningsmæssige barrierer (Pontifex), dels med henblik på at informere arbejdstagere, studerende og virksomheder på begge sider af grænse (grænseregionsportal).

 

I de kommende måneder vil der blive etableret eller bygget videre på specifikke netværk/ arbejdsgrupper med sigte på, at der iværksættes større grænseoverskridende projekter, der involverer erhvervsliv og vidensinstitutioner i udvikling af regionens styrkepositioner. Desuden skal der ligeledes etableres eller bygges videre på de netværk og arbejdsgrupper, der arbejder for at fjerne barrierer.

Der udarbejdes en plan for, hvordan styrkepositioner og potentialer kommunikeres mest effektivt og hvordan der arbejdes for at fremme idéen og markedsføre de opnåede forbedringer. 

Der sikres en løbende fælles dialog mellem de organisatoriske samarbejder for at planlægge og koordinere indsatsen. Derudover vil der efter nærmere vurdering blive søgt strategisk udvidelse af samarbejdet med andre regioner på konkrete områder med henblik på at fremme udbyttet og positionere regionen i større regionale samarbejder. 

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 16/4-2009, og udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At strategien for det grænseoverskridende samarbejde godkendes.
 
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

20.    Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen - "Nyt læringskoncept for unge"

Sagsnr:

09/4996

Resumé

VUC Fyn og Fyns Hf-kursus har ansøgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om 5.284.558 kr. til et 3-årigt projekt "Nyt læringskoncept for unge". Formålet med projektet er at tilbyde et forløb for unge mellem 18 og 25 år uden ungdomsuddannelse, hvor man afprøver forskellige læringsstile som undervisningsmetode over for denne gruppe og samtidig gennemfører et kognitivt forløb for deltagerne med henblik på personlig afklaring og udvikling. Målet er, at deltagerne efterfølgende skal påbegynde en ungdomsuddannelse.

Projektet vil løbe fra 1. august 2009 til 31. maj 2012. Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Projektet henvender sig til gruppen af unge mellem 18 og 25 år, der ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse. Forløbet for den enkelte varer et halvt år og består af to elementer. For det første vil man afprøve relevante læringsstile som en undervisningsmetode og -tilgang til at nå og motivere netop denne gruppe af unge ved at gennemføre læringsstilsbaseret undervisning i relevante fag og emneområder, herunder dansk, regning/matematik og IT. For det andet vil man gennemføre et forløb med personlig afklaring og udvikling. Formålet med kombinationen af de to elementer er at give de unge positive læringsoplevelser, personlig afklaring og de fornødne faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Undervisningen gennemføres på et niveau svarende til deltagernes forudsætninger, hvilket baseret på tidligere erfaringer vil være på 5., 6. og 7. klasses niveau. Undervisningen vil ikke foregå inden for ordinære fagbekendtgørelser, og er derfor ikke berettiget til statens taxametertilskud.

Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp Distrikt Syd, som deltager som ligeværdig undervisningspartner, og Cubion SIS Akademi, som er en privat konsulentvirksomhed, der deltager som faglig konsulent i forhold til læringsstile og som sparringspartner for projektledelsen.

Projektets leverancer omfatter:

 • Læringsstilsbaserede undervisningsforløb for i alt ca. 90 unge i projektets målgruppe (20-40 per optag med optag 3 gange i projektperioden).
 • Læringsstilsbaseret uddannelsesforløb for en kontrolgruppe på 20-25 ordinære VUC-kursister.
 • Kompetenceudvikling for 20-25 lærere i læringsstile og undervisningsstile – teori og praksis.
 • Afprøvede undervisningsmaterialer og -forløb til fag og emneområder ud fra læringsstilsteori.
 • Systematisering af erfaringer med visitation.
 • Lærende evaluering.
 • Markedsføring og formidling i form af årlige konferencer samt at resuméer af statusrapporter, den samlede evalueringsrapport og eftermålingsrapporten gøres tilgængelig på VUC Fyns hjemmeside.

 

Effekt

Der angives følgende forventede effekter:

 • 75 % af de der gennemfører forløbet vil påbegynde en ungdomsuddannelse enten via VUC eller anden uddannelsesinstitution.
 • Efter 1 til 3 år forventes 75 % af de 75 % fortsat at være i gang med eller have afsluttet uddannelse.
 • Efter afsluttet uddannelse forventes 75 % at være selvforsørgende.

 

Budget

Det samlede budget for projektet er på 6.156.658 kr., og heraf søges uddannelsespuljen om 5.284.558 kr. Skolerne bidrager med medarbejdernes timer for i alt 872.100 kr. svarende til en egenfinansiering på 14 %.

Administrationen vurderer: 

 • at projektet ikke understøtter Uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser og optag på videregående uddannelser.
 • at de konkrete deltagerforløb ikke kan videreføres efter projektperiodens udløb, da undervisningen ikke er berettiget til taxametertilskud.
 • at projektet ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder nyudvikling, da den beskrevne læringsstilsmetode er bredt afprøvet og det kognitive forløb med personlig afklaring har været gennemført i tidligere projekter.
 • at projektets effekter er begrænsede i forhold til budgettets størrelse.

 

Sagen blev behandlet på møde i Særligt udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde 05-05-2009.

Udvalget anbefalede indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At ansøgningen modtager afslag.
 • At administrationen tager kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

 

21.    Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen - "Danmarks første skoleradiostation"

Sagsnr:

09/3378

Resumé

Erhvervsskolen Hansenberg i Kolding har søgt uddannelsespuljen om 455.331 kr. til projektet "Danmarks første SKOLERADIOstation". Supplerende finansiering er søgt hos Tipsmidler, Region Midt og Erhvervsuddannelsernes Internationale Innovationslegat, EIIL. Projektet vil inddrage nye medier og e-learningsformer i undervisningen ved at skabe en ny facilitet i erhvervsskolen – "skolens eget lyd-univers". Formålet med projektet er, at lyduniverset skal inspirere til pædagogisk udvikling ved at være en kanal for elev- og lærerproduktioner i lydform. Dermed skal elevernes motivation og derved gennemførselsprocenten øges. Projektet skal løbe fra juni 2009 til maj 2010. Ansøgningen indstilles til tilsagn om støtte.

 

Sagsfremstilling

Målet med projektet er, at en internetbaseret skoleradio skal medvirke til pædagogisk udvikling ved at være en kanal for elev- og lærerproduktioner i lydform fremstillet til og i undervisningen. Skoleradiostationen skal forbedre skole- og undervisningsmiljøet og bidrage til tiltrækning og fastholdelse af elever.

Projektet skal være et ligestillet samarbejde mellem to erhvervsskoler fra Region Syddanmark og to erhvervsskoler fra Region Midtjylland.

De to erhvervsskoler i Region Syddanmark har planlagt følgende aktiviteter:

Hansenberg vil bl.a. koble projektet på etableringen af et filmstudie og på skolens tilbud om musikundervisning. Dermed skal der opnås en øget mediebevidsthed hos skolens lærere, samt at kreativitet og innovation hos eleverne styrkes.

EUC Syd vil arbejde med lydproduktioner, der skal understøtte skolens fastholdelsesindsats, med det målrettede perspektiv, at gøre skolens skolemiljø mere attraktivt for både elever og medarbejdere.

Projektet vil resultere i følgende leverancer:

 

I løbet af projektet fremstilles en række lydproduktioner på hver af partnerskolerne:

 • Elevproduktioner fra den faglige undervisning
 • Lærerproduktioner til fortsat undervisningsbrug også efter projektets afslutning
 • Produktioner om skolens drift, fremstillet i samspil med skolernes administrative personale og henvendt til skolernes interessenter

 

Et afsluttende formidlingsprodukt, bestående af to dele:

 • "Out-of-the-box": En praktisk anvisning for erhvervsskoler, der ønsker at oprette en skoleradio station som selvstændig facilitet på deres skole.
 • Ledsagende katalog: Anvisningen vil blive ledsaget af et katalog med råd / advarsler, baseret på praksiserfaringer fra projektforløbet på de tre projektskoler.

 

Projektet har fået tilknyttet interessentskoler på baggrund af en hensigtserklæring:

 • Region Syddanmark: IBC Fredericia, Business College Syd, Momark,
 • Region Midtjylland: Djursland Erhvervsskoler, Social- og Sundhedsskolen Århus, Skive Tekniske Skole, Århus Købmandsskole .

Der afventes p.t. svar fra Silkeborg Tekniske Skole, Esbjerg Tekniske Skole, Tietgen Skolen i Odense, Syddansk Erhvervsskole og Favrskov Gymnasium.

I Region Syddanmark vil Hansenberg og EUC Syd fungere som dialogpartnere over for interessentskolerne, således at udrulningen af projektets resultater er sandsynliggjort over en stor del af Region Syddanmark. Projektet ledsages af regionalt forankrede konsulenter fra Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse / Professionshøjskolen Metropol, som skal sikre dokumentation og tilgængelighed af resultaterne. Projektets produkter bliver udarbejdet således, at andre erhvervsskoler, produktionsskoler, m.fl. vil kunne benytte sig af resultaterne.

Der er indgået aftale med de fire partnerskolers direktioner om driftsovertagelse efter projektets afslutning, hvis forsøgsprojektet viser sig til at blive succesrigt.

 

Effekt

Forventet antal elever der fastholdes ekstra som konsekvens af projekt SKOLERADIO:

 • Hansenberg: Under projektfasen: 5 elever. Efter år 1: 12 elever. Efter 3 år: 17 elever.
 • EUC-SYD: Under projektfasen: 6 elever, efter år 1: 9 elever og efter 3 år: 15 elever.

 

Budget

Projektets samlede udgifter er på 1.594.326 kr., hvoraf 485.994 kr. er søgt hos Tipsmidler, 298.000 kr. er søgt hos Region Midtjylland og 455.331 kr. er søgt hos Region Syddanmark. Ansøgerne bidrager med 355.000 kr. i egenfinansiering, som svarer til 22,2 % af det samlede budget. EUC Syd var ikke med i den oprindelige ansøgning til Tipsmidlerne og derfor er Region Syddanmarks andel større end Region Midtjyllands.

 

Administrationen vurderer: 

 • at der er tale om nyudvikling. Projektet omsætter ny viden ved at bruge nye medier i undervisningen til at udvikle nye metoder til at mindske frafaldet.
 • at projektet har en effekt på målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. På de to skoler vil der ske en reduktion af frafaldet på 11 elever i løbet af projektfasen og på længere sigt forventes der en samlet reduktion af frafaldet på 32 elever efter tre år.
 • at projektet vil overføre metoder og erfaringer til andre skoler.
 • at projektet videreføres efter projektperiodens udløb. 

 

Sagen blev behandlet på møde i Særligt udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde 05-05-2009.

Udvalget anbefalede indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At ansøgningen modtager tilsagn under forudsætning af, at den supplerende finansiering via Tipsmidler, Region Midtjylland og Erhvervsuddannelsernes Internationale Innovationslegat EIIL er sikret.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

22.    Forslag til sammenlægning af Jagtvejens Børnehave og Bihuset

Sagsnr:

09/4710

Sagsfremstilling

Der foreslås en sammenlægning af de to autismeinstitutioner Jagtvejens Børnehave og Bihuset, begge Odense. 

Sammenlægningen foreslås, da det vil give mange fordele at tilbuddene koordineres under samme ledelse. Den fælles tilgang på det pædagogiske og

metodemæssige område vil kunne styrkes på autismeområdet. For forældrene vil det medvirke til at skabe overblik og tryghed.

Forslag til sammenlægning af Jagtvejens Børnehave og Bihuset er behandlet på af medudvalgene på begge institutioner, ligesom forældrebestyrelsen i Jagtvejens Børnehave (Bihuset har ingen forældrebestyrelse) er blevet orienteret om sammenlægningsplanerne, og er blevet tilbudt et egentligt møde med regionen, hvis dette ønskes.

Sammenlægningen er endvidere drøftet på såvel Socialområdets fælles MED udvalg samt Hovedudvalget ultimo april. 2009. Begge udvalg tog orienteringen til efterretning.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning er blevet orienteret om sagen på møde den 30. april 2009.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At sammenlægningen af Jagtvejens Børnehave og Bihuset godkendes pr. 1. september 2009.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

23.    Orientering om afslutning på den sociale udviklingsplan

Sagsnr:

07/12829

Resumé

Regionsrådet har besluttet, at det sociale område skulle igangsætte arbejdet med en udviklingsplan. Formålet med udviklingsplanen var at kvalitetssikre og udvikle den pædagogiske indsats på handicap- og socialpsykiatriområdet i Region Syddanmark.

Dette arbejde er nu afsluttet på nær et enkelt af delprojekterne:  projekt tilsyn.

Sagsfremstilling

Overordnet om den sociale udviklingsplan

På regionsrådsmøderne den 5.3.2007 og den 16.4.2007 blev det besluttet, at Region Syddanmark skulle igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for det sociale område. En plan der havde det overordnede formål, at kvalitetssikre og udvikle den pædagogiske indsats på handicap- og socialpsykiatriområdet i Region Syddanmark.

På baggrund af bl.a. temadage med bred deltagelse fra personer indenfor det sociale område, blev der udarbejdet et ide-katalog over seks forskellige projekter, som skulle indgå i udviklingsplanen.

De 6 projekter var: Faglig Udvikling, Beboeren i centrum, Pårørende, Ledelse, Uddannelse og Tilsyn

Arbejdet med den sociale udviklingsplan er nu så godt som afsluttet, idet alle projekter – undtagen projekt tilsyn – afsluttede deres arbejde ultimo marts 2009, hvilket blev markeret med en afslutningskonference afholdt den 2. april 2009.

Projekt tilsyn afventer, at Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut (KREVI) har udarbejdet den evalueringsrapport, som Region Syddanmark har bestilt i forhold til at fastslå, om det nye tilsyn virker, og hvorfor det virker eller ikke virker. Evalueringsrapporten forventes at være udarbejdet i sommeren 2009 og afhængig af dens anbefalinger, skal projektgruppen tilrette det eksisterende tilsynskoncept, som derefter skal til godkendelse i regionsrådet.

De konkrete tiltag, der er skabt på baggrund af udviklingsplanen, og forankringen af tiltagene i forhold til det fremadrettede arbejde, kan der læses mere om i vedlagte folder.

 

Afslutningskonferencen

Formålet med afslutningskonferencen var at skabe inspiration til, hvordan de tiltag der udspringer af udviklingsplanen kan implementeres lokalt på de sociale tilbud, så de giver værdi for ledelse, medarbejdere og beboere.

Målgruppen for konferencen var forstandere og med – udvalgsrepræsentanter fra de sociale tilbud, personer der har deltaget i udviklingsplanens projektgrupper samt social stabens medarbejdere. I alt deltog ca. 90 personer i konferencen.

Konferencen var tilrettelagt således, at deltagerne var aktive og involveret hele dagen, og havde gode muligheder for at komme i kontakt med personer fra andre sociale tilbud for at få inspiration og nye input til, hvordan tiltagene kan blive implementeret lokalt.

Konferencen blev afholdt i samarbejde med DaCapo Teatret, som i løbet af dagen afholdte forskellige interaktive teaterprocesser, hvor de udfordringer og dilemmaer der ligger i udviklingsplanens tiltag blev sat i fokus og efterfølgende drøftet i grupper.

 

Den fremadrettede forankring

Fremadrettet vil de tiltag, der er skabt på baggrund af udviklingsplanen blive forankret i bl.a. Danske Regioners kvalitetsmodel på det sociale område, Region Syddanmarks strategi og vision for det sociale område 2008-2010 samt i det sociale områdes tilsynskoncept. Dermed sikres, at der kontinuerligt bliver fulgt op på udviklingsplanens tiltag, og at der fastholdes et fokus på at tiltagene bliver implementeret lokalt på de sociale tilbud.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning blev orienteret om afslutningen på den sociale udviklingsplan på mødet den 30. april 2009.

Indstilling

 • Til orientering. 
Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

24.    Afrapportering fra det særlige udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold

Sagsnr:

08/17612

Resumé

Det særlige udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold har afsluttet sit arbejde, og afgiver en række anbefalinger til regionsrådet vedr. praktiske forhold for regionsrådsmedlemmerne, rammer for det politiske arbejde, kommunikation i forbindelse med det kommende regionsrådsvalg samt procedure for stedfortræderindkaldelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsatte den 27. oktober 2008 et særligt udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold med funktionsperiode 1/11-2008 til 30/4-2009.

Anbefalinger fra det særlige udvalg om forslag til indretning af politikerfaciliteter i regionshuset blev behandlet af regionsrådet den 23. februar 2009.

I det følgende vil øvrige anbefalinger fra det særlige udvalg blive gennemgået:

 

Praktiske forhold for regionsrådsmedlemmerne

Det særlige udvalg har drøftet de praktiske forhold for regionsrådsmedlemmerne særligt med henblik på anbefalinger over for det kommende regionsråd, men anbefalingerne foreslås indført fra tidspunktet for regionsrådets vedtagelse. De konkrete anbefalinger fra udvalget er beskrevet i vedlagte "notat om praktiske forhold".

I notatet fremkommer det særlige udvalg med anbefalinger til forhold for regionsrådsmedlemmerne vedr. telefontilskud, IT, aviser og tidsskrifter, befordringsgodtgørelse, gaver til eksterne samarbejdsparter, forplejning for partigrupper mv.

I det omfang regionsrådet tilslutter sig anbefalingerne fra det særlige udvalg, indarbejdes disse - alt efter deres karakter - i folderen til regionsrådet om praktiske forhold og  i reglerne for økonomiske ydelser mv. En opdateret version af reglerne for økonomiske ydelser mv., med forslaget til de vedtagne ændringer, fremlægges ligeledes til godkendelse sammen med denne sag. Regelsættet er samtidig opdateret med beslutninger truffet af regionsrådet tidligere.

 

Rammerne for det politiske arbejde i regionsrådet

Det særlige udvalg har på baggrund af de seneste 3 års arbejde i regionsrådet evalueret rammerne for det politiske arbejde. På baggrund af drøftelserne i udvalget anbefaler det særlige udvalg, at regionsrådet tager kontakt til Danske Regioner med henblik på at igangsætte en dialog med Indenrigs- og socialministeriet om vilkårene for regionsrådspolitikere på bl.a. følgende områder:

- Aflønningen, som samlet set ikke skønnes at give regionsrådsmedlemmerne en aflønning, som svarer til det arbejde, som ligger i varetagelse af hvervet, herunder problematikken omkring aflønning for udvalgshverv.

- De problematiske forhold omkring tidsbegrænsningen på de vederlagsgivende udvalg på 1 år, idet denne tidsbegrænsning i mange tilfælde ikke svarer til den reelle længde af de tidsbegrænsede opgaver, samt emnebegrænsningen på de vederlagsgivende udvalg.

Det særlige udvalg finder, at regionsrådsmedlemmernes repræsentation i eksterne råd nævn, bestyrelser mv. bør understøttes. I den forbindelse anbefaler det særlige udvalg, at regionsrådet beder om en kort evaluering af de to initiativer, der er nedsat med dette formål: forum for regionens repræsentanter i LAG-bestyrelser og uddannelsespanelet, som er et forum for regionens repræsentanter i bestyrelser for uddannelsesinstitutioner. 

 

Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med valget

Det særlige udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold har drøftet hvilke kommunikationsaktiviteter, der skal iværksættes i forbindelse med det kommende regionsrådsvalg.

Som bilag er vedlagt forslag til kommunikationsaktiviteter.

Det anbefales, at regionens hjemmeside bliver omdrejningspunkt for kommunikationen, bl.a. med mulighed for blogs for kandidater og fakta om valget. Herudover er der forslag om hvilke aktiviteter, der bør iværksættes over for borgere og politikere.

 

Stedfortræderindkaldelse

Det særlige udvalg har, på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af 30. marts 2009 vedr. Region Syddanmarks administration af reglerne om stedfortræderindkaldelse, drøftet den fremtidige procedure i forbindelse med stedfortræderindkaldelse til regionsrådsmøderne.

Statsforvaltningens udtalelse har givet anledning til en enkelt procedureændring i forbindelse med den praktiske fremgangsmåde omkring regionsrådets godkendelse af stedfortræderindkaldelserne. Ændringerne består i, at de indkaldte stedfortrædere ikke må indtage deres pladser i regionsrådet, før de er blevet godkendt. Beskrivelse af fremgangsmåde ved stedfortræderindkaldelse er vedlagt som bilag, og det særlige udvalg anbefaler denne fremgangsmåde over for regionsrådet.

Den udvidede adgang til at indkalde stedfortræder, som fremgår af Region Syddanmarks styrelsesvedtægt, er en midlertidig bestemmelse, og bortfalder således den 31/12-2009. Det vil herefter være op til det kommende regionsråd at beslutte, hvorvidt man ønsker en tilsvarende bestemmelse for næste valgperiode.  

Indstilling

Det særlige udvalg anbefaler over for regionsrådet:

 • At regionsrådet tilslutter sig udvalgets anbefalinger vedr. regionsrådsmedlemmernes praktiske forhold.
 • At regionsrådet godkender det reviderede regelsæt for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet m. fl., inklusiv bilag.
 • At forretningsudvalget i særlige tilfælde kan beslutte, at der ydes et højere telefontilskud til et regionsrådsmedlem end det i ovennævnte regelsæt fastsatte, og at denne beslutning træffes med tilbagevirkende kraft, således at forretningsudvalget konkret kan tage stilling til telefonudgifter vedr. 2008.
 • At en af regionsrådet godkendt timesats vedr. selvstændige erhvervsdrivende vedr. erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, ved en tro- og love-erklæring fra regionsrådsmedlemmet, kan fremskrives med en sats svarende til den almindelige pris- og lønfremskrivning.
 • At regionsrådet tilslutter sig udvalgets betragtninger i notatet om rammer for det politiske arbejde, herunder at der rettes henvendelse til Danske Regioner om de nævnte forhold, og at der iværksættes en evaluering af de eksisterende initiativer til understøttelse af regionsrådsmedlemmernes repræsentation i eksterne hverv.
 • At regionsrådet godkender anbefalingerne vedr. kommunikationsaktiviteter i forbindelse med regionsrådsvalget.
 • At regionsrådet godkender notat om fremgangsmåde ved stedfortræderindkaldelse.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

25.    Orientering om satsningen på velfærdsteknologier

Sagsnr:

09/186

Resumé

Som opfølgning på drøftelserne om Velfærdsteknologier på årets budgetseminar redegøres der for

fremdriften i initiativet samt om væsentlige events/projekter i initiativet Velfærdsteknologi.nu, herunder den netop afviklede messe for velfærdsteknologi

Sagsfremstilling

Det syddanske Vækstforums fokuserer i handlingsplan for 2009-10 bl.a. på "Velfærdsteknologi- og service inden for social og sundhedsområdet" som et selvstændigt forretningsområde.

Vækstforums fokusering spiller sammen med Finansloven for 2008, hvor der er afsat samlet 3 mia. kr. fra 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. Også kaldet ABT-fonden.

Derudover er Region Syddanmark sammen med Odense Kommune, Servicestyrelsen og Syddansk Universitet katalysator for igangsætning af initiativet Velfærdsteknologi.nu. Initiativets store styrke er, at der er fokus på det tværsektorielle perspektiv, altså på tværs af social- og sundheds- og erhvervsområdet. Samarbejdet mellem de fire initiativtagende aktører er etableret og der fokuseres på at udbygge samarbejdet yderligere. Initiativet er åbent for alle der interesserer sig for velfærdsteknologi. Inddragelse af øvrige kommuner i regionen sker bl.a. gennem konkrete projekter. Herudover er der planlagt drøftelse af velfærdsteknologi i kredsen af kommunaldirektører.

Danmarks første messe for velfærdsteknologi og initiativets kick-off konference foregik den 20. april på Bramstrup Gods ved Odense. Over 270 deltagere deltog aktivt og dagen var en stor succes. Det massive fremmøde bestod af repræsentanter fra så forskellige sektorer som producenter/udviklere af velfærdsteknologier, praktikere fra social- og sundhedsområdet, uddannelsesinstitutioner og andre vidensinstititioner samt mange flere.

Initiativets aktører har i marts haft besøg af bedømmelsesudvalget for "Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer", med stor succes. Bedømmelsesudvalget består af personer, der har betydelig erfaring fra drift af de store offentlige serviceområder, og fra det private erhvervsliv samt eksperter med indsigt og erfaring med arbejdskraftbesparende teknologier og nye arbejds- og organisationsformer.

Besøget er kommet i stand efter formanden for ABT fonden, Thomas Børners udsagn: "Hvorfor rejse til udlandet, når man kan se på velfærdsteknologier i Region Syddanmark?" Finansministeriet har ved flere lejligheder fremhævet det positive i, at regionens aktører koordinerer og arbejder sammen på tværs af sektorer og myndigheder i regi af initiativet Velfærdsteknologi.nu. Oplæg ved Thomas Børner, ABT-Fonden fra budgetseminaret i marts er vedlagt som bilag. 

Flere af initiativets aktører samarbejder også i øjeblikket om etablering af det erhvervspolitiske initiativ "Welfare Tech Region" (arbejdstitlen). Målet er at opbygge et internationalt førende miljø for udvikling, afprøvning og design af robotter, telemedicin og øvrige velfærdsteknologier til social- og sundhedsområdet. Miljøet skal bygge på eksisterende regionale styrker inden for automation med RoboClusters erhvervs- og forskningsmæssige styrker som omdrejningspunkt. Opbygningen skal ske i samarbejde med eksisterende erhvervsstyrkepositioner og innovationsmiljøer inden for Mekatronik, Aluminium, Stål og Plast samt i et grænseoverskridende perspektiv. Der arbejdes på en ansøgning til hhv. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Syddansk Vækstforum.  

 

Initiativet skal være kendt og anerkendt. Det arbejdes der bl.a. på gennem etableringen af hjemmesiden: www.velfaerdsteknologi.nu. Websitet synliggør succeshistorier for presse og bevillingsgivere, og leverer en fælles ramme for kommunikation, hvor partnere kan synliggøre sig og hvor partnerne vil blive synliggjort. Samtidig er hjemmesiden et samlingssted for satsningens aktører i kraft af en fondsguide, nyhedsmodul, arrangement- og eventsoversigt og matchmakingstiltag. 

Endelig har koncernledelsen godkendt et implementeringskoncept, der skal understøtte udvikling og afprøvning af nye teknologier, og medvirke til, at de mest succesfulde teknologier implementeres i Region Syddanmark. Der arbejdes på at finde finansiering til konceptet.

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

26.    Opfølgning på budgetseminar, marts 2009

Sagsnr:

09/2520

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetseminaret den 24.-25. marts 2009 for regionsrådet m.fl. er udarbejdet sammenfatning af drøftelserne på de enkelte workshops. Herudover er anført over temaer i relation til de kommende forhandlinger om regionernes økonomi for 2010 samt drøftelserne vedr. budget 2010.

Indstilling

Til drøftelse

 

Udvalget
Forretningsudvalget tog opfølgningen til efterretning.

 

Bilag:

 

 

 

27.    Regionsrådsvalg 2009 - stillertal

Sagsnr:

09/6655

Sagsfremstilling

En kandidatliste til regionsrådsvalget skal være underskrevet af mindst 50 vælgere i regionen som stillere, jfr. lov om kommunale og regionale valg § 19, stk. 3. Regionsrådet kan beslutte at forhøje mindsteantallet af stillere. Mindstetallet kan dog ikke overstige 150.

Beslutning om forhøjelse af stillerantallet skal træffes senest 1. juni i valgåret for at få virkning for det førstkommende valg, jfr. lov om kommunale og regionale valg § 19, stk. 4.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At stillerantallet ikke forhøjes, og således fastholdes på 50 stillere.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

 

28.    Meddelelser

Sagsnr:

09/3

Udvalget

Under punktet blev orienteret om:

 • et direktørskifte i Syddansk Turisme
 • status på forberedelserne til økonomiforhandlingerne

 

 

29.    LUKKET SAG: Indretning af lægeklinik på Brørup Sygehus

Sagsnr:

 

Sagen overgår til behandling i regionsrådet den 25. maj 2009

 


Siden er sidst opdateret 07-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring