Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 02-06-2009

Mødedato
02-06-2009 Kl. 15:15 - 16:30 

Mødested
VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Lisbeth Poulsen, Ole Jacobsen, Poul Sækmose, Preben Jensen, Stephanie Lose, Willy Sahl

Afbud
Preben Jensen.

 

 

Dagsorden

 1. Nationalt center for natur, teknik og sundhed
 2. Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen - "Hold fast"
 3. Velfærdsteknologi.Nu – initiativets fremdrift.
 4. Region Syddanmarks deltagelse i aktiviteter i Assembly of European Regions (AER)
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

 

 

1.      Nationalt center for natur, teknik og sundhed

Sagsnr:

09/7227

Resumé

Den svigtende søgning til uddannelser indenfor natur, teknik og sundhed betyder, at antallet af nyuddannede ikke kan matche fremtidens efterspørgsel. Der er derfor fremstillet lovforslag om oprettelsen af ét nationalt og 4 regionale center, der skal koordinere indsatsen for at styrke naturfagsundervisningen i både grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Regionens administration har været i kontakt med forskellige aktører for at støtte, at det nationale center placeres i regionen.

Sagsfremstilling

Igennem en årrække har der været en svigtende søgning til en række uddannelser inden for naturvidenskab, tekniske fag, og sundhedsområdet, ikke kun i Danmark men i en lang række vestlige lande. Undersøgelser viser, at Danmark ligger under gennemsnittet for OECD, når det gælder andelen af unge 25-34 årige, der får en videregående uddannelse indenfor natur, teknik eller sundhed.

Antallet af uddannede dimittender kan ikke matche fremtidens efterspørgsel. Dette er baggrunden for at undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med udformningen af en national strategi for natur, teknik og sundhed. I arbejdsgruppen sidder bl.a. direktør Charlotte Sahl-Madsen, Danfoss Universe.

Undervisningsministeriet har på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger fremsat lovforslag om etableringen af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed.

Centeret strategiske indsatsområder omfatter 6 delområder:

 1. Understøtte fornyelse af undervisningens indhold og form, f.eks. it-baserede undervisningsmaterialer og bedre sammenhæng i uddannelsessystemet.
 2. Bidrage til at udvikle efteruddannelse af lærere og undervisere, så der sker en løbende kvalitetsudvikling af undervisningen, og så interessen blandt elever og studerende fremmes.
 3. Skabe et bedre samspil mellem forskellige sektorer, både mellem det formelle og det uformelle læringsmiljø og mellem forskellige dele af uddannelsessystemet
 4. Bidrage til at skabe danske netværk mellem undervisere, kommuner, virksomheder, uformelle læringsmiljøer m.v. med henblik på videndeling og struktureret erfaringsopsamling.
 5. Indgå i internationale netværk med tilsvarende udenlandske centre
 6. Indsamle og formidle erfaringer fra praksis og forskning i fagdidaktik.

 

Administrationen har været i kontakt med forskellige aktører for at støtte, at centret placeres i regionen, f.eks. i Sønderborg, der med Danfoss Universe og Alsion har de oplagte kompetencer og rammer for at blive nationalt hjemsted. Den endelige beslutning om placering af det nationale center og de regionale centre forventes indenfor de nærmeste uger.

Indstilling

 • Til orientering og drøftelse

Udvalget

Administrationen orienterede om Region Syddanmarks arbejde med henblik på at få forskellige aktører til at støtte, at det nationale center placeres i regionen.

Administrationen har været i kontakt med Undervisningsministeriet, som oplyste at det på nuværende tidspunkt ikke er afklaret, hvornår beslutningen om placeringen af det nationale center bliver endeligt truffet. Desuden er der ikke klarhed over, hvem der træffer beslutningen.

Udvalget vil blive orienteret, når der foreligger en afklaring.

 

 

2.      Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen - "Hold fast"

Sagsnr:

09/7051

Resumé

Vejle Handelsskole søger Uddannelsespuljen om medfinansiering på 4.670.649 kr. til projektet "Hold fast". Projektet har et samlet budget på 46.706.492 kr. Hovedfinansieringen er søgt fra de konkurrenceudsatte strukturfondsmidler via Syddansk Vækstforum i samarbejde med i alt 149 partnere i Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Formålet med projektet er at gennemføre en samlet, tværgående indsats for at reducere frafaldet på ungdomsuddannelser. Projektet vil skabe nye samarbejdsstrukturer på tværs af ungdomsuddannelsestyper, de kommunale UU-centre og andre relevante aktører og indenfor denne ramme igangsætte en række aktiviteter med udgangspunkt i de forskellige årsager til frafald. Projektet løber fra 1. maj 2009 til 28. april 2013. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Sagsfremstilling

Regionalt UngdomsuddannelsesRåd i Region Syddanmark har taget initiativ til et samlet tværregionalt projekt, der inddrager alle interesserede ungdomsuddannelser, UU Centre, kommuner og andre relevante parter i Region Syddanmark og Region Midtjylland i et projekt, der med udgangspunkt i regionale forhold vil udvikle nye samarbejdsstrukturer, som kan medvirke til at reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne.

Projektets målgruppe er frafaldstruede unge i alderen 16-24 år. Der vil i projektperioden samlet blive gennemført 12.000 deltagerforløb i de to regioner. I alt er der 149 partnere i projektet, hvoraf 74 ligger i Region Syddanmark. Projektet gennemføres i lokale konsortier, der skal sikre det tværgående samarbejde om den enkelte elev indenfor det geografiske område. 

Projektet består af følgende delprojekter:

 • Institutionsuafhængige mentorordninger
 • Indslusning
 • Introduktionstilbud
 • Opsamlingskurser
 • IT som læringsrum
 • Praktikpladsindsats

Delprojekterne mentorordninger og indslusningsaktiviteter gennemføres obligatorisk i alle konsortier. Hvert konsortium vælger desuden to andre delprojekter, som de ønsker at arbejde med.

Efter projektets afslutning vil projektets indsatser blive videreført i størst mulig omfang.

Projektet søger støtte fra de konkurrenceudsatte midler, hvorfra endelig afgørelse forventes at foreligge i januar 2010. Hvis projektet ikke godkendes, gennemføres mentorordninger, introduktionstilbud, opsamlingskurser og praktikpladsindsats i Region Syddanmark i det omfang, det er muligt med midler fra Uddannelsespuljen.

Effekt

På erhvervsuddannelsesområdet forventes følgende effekt:

 

Frafald med omvalg på erhvervsuddannelserne i 2008

Frafald uden omvalg på erhvervsuddannelserne i 2008

Forventet resultat efter indsats - Frafald med omvalg

Forventet resultat efter indsats - Frafald uden omvalg

7,2 %

23,7 %

12 %

10 %

På det gymnasiale område forventes projektet at have den effekt, at frafaldet mindskes med 5 %, samt at de elever, der falder fra den gymnasiale uddannelse, vil foretage omvalg i 75% af tilfældene.

 

Budget

Ansøgte beløb:                  

Region Syddanmarks Uddannelsespulje:                           4.670.649 kr. (10 % af det samlede budget)

Region Midtjylland:                                                          4.670.649 kr. (10 % af det samlede budget)

Konkurrenceudsatte strukturfondsmidler:    23.353.246 kr. (50 % af det samlede budget)

Statslige finanslovsmidler:                                                 11.676.623 kr. (25 % af det samlede budget)

 

Egenfinansiering:                                                              2.335.324 kr. (5 % af det samlede budget)

 

Projektets samlede budget:                                          46.706.492 kr.

 

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

 • at projektet understøtter Uddannelsespuljen prioritet for 2009 om reduktion af frafaldet på ungdomsuddannelserne.
 • at projektet udvikler en koordineret, tværgående og samlet indsats i forhold til frafaldsproblematikken og frafaldstruede elever, som ikke er set tidligere og som ligger ud over institutionernes almindelige aktiviteter.
 • at projektet har stor betydning for udvikling af samarbejdet mellem Region Syddanmarks uddannelsesinstitutioner og deres samarbejdspartnere på tværs af både geografi og uddannelsestype.
 • at projektet vil have en god effekt i forhold til frafaldet på ungdomsuddannelserne og dermed bidrage til markant at øge andelen af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:   

 • At ansøgningen modtager tilsagn om støtte på 4.670.649 kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje, og at bevillingen gøres uafhængig af tildeling af støtte fra de konkurrenceudsatte midler, således at der allerede i efteråret 2009 kan igangsættes projektaktiviteter indenfor mentorordninger, introduktionstilbud, opsamlingskurser og praktikpladsindsats i Region Syddanmark. Såfremt ansøgningen ikke opnår støtte fra de konkurrenceudsatte midler, vil administrationen indgå i dialog med ansøger om projektets videre forløb.

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

3.      Velfærdsteknologi.Nu – initiativets fremdrift.

Sagsnr:

09/186

Resumé

Som opfølgning på drøftelserne om Velfærdsteknologier på årets budgetseminar og senest på regionrådsmødet den 25. maj redegøres der for fremdriften i initiativet samt om væsentlige projekter i initiativet Velfærdsteknologi.nu.

Sagsfremstilling

Det syddanske Vækstforums fokuserer i handlingsplan for 2009-10 bl.a. på "Velfærdsteknologi- og service inden for social og sundhedsområdet" som et selvstændigt forretningsområde.

Vækstforums fokusering spiller sammen med Finansloven for 2008, hvor der er afsat samlet 3 mia. kr. fra 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. Også kaldet ABT-fonden.

Derudover er Region Syddanmark sammen med Odense Kommune, Servicestyrelsen og Syddansk Universitet katalysator for igangsætning af initiativet Velfærdsteknologi.nu. Initiativets store styrke er, at der er fokus på det tværsektorielle perspektiv, altså på tværs af social- og sundheds- og erhvervsområdet.

Flere af initiativets aktører samarbejder om etablering af det erhvervspolitiske initiativ "Welfare Tech Region". Målet er at opbygge et internationalt førende miljø for udvikling, afprøvning og design af robotter, telemedicin og øvrige velfærdsteknologier til social- og sundhedsområdet. Der arbejdes på en ansøgning, der kan foreligges det syddanske vækstforum efter sommerferien.

Med udgangspunkt i samarbejdsmodellen bag "Welfare Tech Region" arbejdes der på etablering af et nationalt konsortium med fokus på "Sundheds- og Velfærdsinnovation".

Baggrunden er, at Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) netop har lanceret et udbud af store satsninger kaldet innovative samfundsløsninger. RTI begrunder udbuddet med, at der er brug for nytænkning, innovation og nye strategiske partnerskaber mellem erhvervsliv, forskning og myndigheder, hvis de store samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor, skal løses. Ansøgningerne skal fokusere på at løse en specifik samfundsmæssig udfordring eller problemstilling. Udbuddet i 2009 har fokus på følgende samfundstemaer:

 

 • Energi-, klima og miljøteknologier – der udvikler danske grønne erhvervsstyrkepositioner og gør Danmark grønnere.
 • Intelligent og energieffektivt byggeri - der øger innovationskraften i byggesektoren og skaber større kvalitet i boliger og bygninger.
 • Sundheds- og velfærdsinnovation - der styrker innovation og værdiskabelse i den private sektor og skaber bedre og mere effektive behandlings- og plejetilbud for borgerne.
 • Tværgående fokus – der styrker innovation og værdiskabelse i den private sektor og bidrager til løsning af en samfundsmæssig udfordring i krydsfeltet mellem flere af ovenstående temaer.

Det er ambitionen, at hvert af de 2-4 igangsatte konsortier skal opnå et budget på ca. 100 mio. kr. 

Regionen vil være opsøgende og koordinerende så interesserede partnere fra regionen inddrages i ansøgninger angående alle emner, men særligt arbejdes der på at et konsortium med udgangspunkt i Syddanmark søge udbuddet vedr. "Sundheds- og Velfærdsinnovation".

Øvrige initiativer kort:

 • Koncernledelsen har godkendt et implementeringskoncept, der skal understøtte udvikling og afprøvning af nye teknologier, og medvirke til, at de mest succesfulde teknologier implementeres i Region Syddanmark. der oprettes en ny enhed for velfæresinnovation på tværs af Sundhed og Regional Udvikling. enheden skal bidrage til, at de gode idéer opfanges fra brugere og medarbejdere. Den skal understøtte udvikling og afprøvning af nye teknologier, og den skal medvirke til, at di får de mest succesfulde teknologier implementeret i vores organisation. Det skal ske med udgangspunkt i driftsområderne (sygehuse, instituttioner, kommuner, praktis) og i samarbejde med virksomheder og videninstitutioner.
 • Initiativets aktører har i marts haft besøg af bedømmelsesudvalget for "Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer", med stor succes. Finansministeriet har ved flere lejligheder fremhævet det positive i, at regionens aktører koordinerer og arbejder sammen på tværs af sektorer og myndigheder i regi af initiativet Velfærdsteknologi.nu.
 • Danmarks første messe for velfærdsteknologi og initiativets kick-off konference foregik den 20. april på Bramstrup Gods ved Odense. Over 270 deltagere deltog aktivt og dagen var en stor succes. Det massive fremmøde bestod af repræsentanter fra så forskellige sektorer som producenter/udviklere af velfærdsteknologier, praktikere fra social- og sundhedsområdet, uddannelsesinstitutioner og andre vidensinstititioner samt mange flere.
 • I initiativet Velfærdsteknologi.nu fokuseres der på at udbygge samarbejdet yderligere. Initiativet er åbent for alle der interesserer sig for velfærdsteknologi. Inddragelse af øvrige kommuner i regionen sker bl.a. gennem konkrete projekter. Herudover er der planlagt drøftelse af velfærdsteknologi i kredsen af kommunaldirektører.

· Initiativet skal være kendt og anerkendt. Der arbejdes på at udvide hjemmesiden www.velfaerdsteknologi.nu med virksomhedsprofiler af virksomheder inden for velfærdsteknologi.

Administrationen orienterer på mødet om fremdriften i initiativet samt om væsentlige projekter i initiativet Velfærdsteknologi.nu.

Indstilling

 • Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Administrationen gav en præsentation af fremdriften i initiativet og aktiviteterne i relation til Velfærdsteknologi.Nu

Administrationen arbejder i øjeblikket på at finde en dato for en besigtigelsestur for regionsrådet og kommuner med henblik på at se velfærdsteknologier anvendt i praksis. Turen forventes afholdt ultimo august eller primo september. Datoen vil blive meldt ud snarest.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

4.      Region Syddanmarks deltagelse i aktiviteter i Assembly of European Regions (AER)

Sagsnr:

07/23027

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er medlem af Assembly og European Regions (AER).

Med henblik på anbefaling over for regionsrådet indstilles det, at det særlige udvalg drøfter hvilke aktiviteter, Region Syddanmark bør deltage i regi af AER, og som regionsrådet derfor bør udpege regionsrådsmedlemmer til at deltage i.

Det særlige udvalg vil inden mødet få fremsendt et notat, der beskriver hvilke udvalg mv., det er muligt for regionen at deltage i arbejdet i.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg, med henblik på anbefaling over for regionsrådet, drøfter hvilke aktiviteter i regi af AER, Region Syddanmark bør deltage i, og dermed udpege medlemmer til. 

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler over for regionsrådet, at der udpeges to medlemmer til Komiteen for Regional udvikling, herunder innovation landdistrikter, bæredygtig udvikling, turisme og infrastruktur samt at der ligeledes udpeges to medlemmer til Komiteen for Sundhed og Sociale Anliggender, herunder eHealth.

Udvalget anbefaler endvidere, at 2-4 medlemmer deltager i den årlige generalforsamling, der afholdes sidst på året.

Endelig anbefaler udvalget, at regionsrådet drøfter om der evt. skal udpeges ét medlem til bestyrelsen for AER.

Bilag:

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

09/14

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 18. august 2009 i Regionshuset i Vejle.

Udvalget

Næste møde afholdes den 18. august 2009 i regionshuset.

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

09/14

Udvalget

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om status på administrationens arbejde med at ansøge om midler fra EU’s globaliseringsfond (EGF) i forlængelse af fyringsrunderne på Danfoss og situationen på Lindøværftet med faldende efterspørgsel. Ansøgningen sker i samarbejde med staten (Økonomi- og Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet).

Syddansk Vækstforums formandskab mødes torsdag den 4. juni 2008 med Økonomi- og Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Formålet er at drøfte mulighederne for en partnerskabsaftale om den regionale erhvervsudvikling på Als og området omkring Munkebo på Fyn.

Mikkel Hemmingsen oplyste desuden, at der arbejdes på at få lavet en grænseoverskridende Internetportal med henblik på formidling af kulturelle begivenheder i både Syddanmark og Slesvig Holsten. Industri- og handelskammeret (IHK) i Flensborg er LEAD-partner på projektet.

 


Siden er sidst opdateret 27-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring