Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis og samarbejde med kommuner - referat 04-06-2009

Mødedato
04-06-2009 Kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Odense Kommune
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ 

Lokale 3s54 (bygning 3 st., lokale 54)

Medlemmer
Bo Libergren, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Ingeborg Moritz Hansen, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Ole Jacobsen, Sarah Nørris Christensen, Thyge Nielsen

Afbud:
Ole Jacobsen

 

Dagsorden

  1. Orientering om "Vision for fælles sundhed"
  2. Orientering om forskningsprojektet "Space – rum til fysisk aktivitet"
  3. Status for implementeringen af samarbejdsaftalen om borger/patientforløb (SAMBO)
  4. Besøg i Odense Kommune - erfaringer med implementering af sundhedsaftaler
  5. Næste møde
  6. Eventuelt

 

 

 

1.      Orientering om "Vision for fælles sundhed"

Sagsnr:

08/19079

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget afholdt den 14. april 2009 et seminar om visioner for det sammenhængende kommunale-regionale sundhedsvæsen. Ca. 70 personer deltog, heraf halvdelen politikere. Grundlaget for seminaret var en debatpjece med en række sundhedspolitiske udfordringer.

På baggrund af seminaret har administrationerne udarbejdet vedlagte vision, som er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 5. maj 2009.

Efter Sundhedskoordinationsudvalgets ønske sendes visionen nu ud til kommunale og regionale politikere til en debatrunde. Visionen kan indgå i drøftelser på møder, der afholdes mellem regionen og kommuner som opfølgning på sundhedsaftalerne i løbet af 2009. Visionen kan endvidere fungere som et oplæg til en politisk overbygning på næste generation af sundhedsaftaler, der endeligt indgås i efteråret 2010.

Visionen vil blive forelagt regionsrådet til drøftelse.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Bo Libergren orienterede om sundhedskoordinationsudvalgets debatoplæg som opfølgning på seminaret den 14. april 2009.

Det særlige udvalg drøftede oplægget, og det blev besluttet, at udvalget skal have sagen på dagsorden til næste møde.

Til dette møde vil der være en opsamling af de synspunkter der fremkom på dette møde. Sagen vil senere blive forelagt regionsrådet til drøftelse.

Bilag:

 

 

 

 

2.      Orientering om forskningsprojektet "Space – rum til fysisk aktivitet"

Sagsnr:

09/6625

Sagsfremstilling

Det er videnskabeligt slået fast, at livsstilsfaktorer har stor betydning for sundhed og sygelighed, men der mangler viden om hvilke forebyggelsesindsatser, der fører til ændret adfærd på langt sigt.

Der er behov for videnskabelig forskning og evaluering på forebyggelsesområdet, og Region Syddanmark har fokus på denne brobygning mellem forskning og praksis i sin rådgivning af kommunerne inden for forebyggelse og sundhedsfremme.

Region Syddanmark har derfor sammen med Trygfondens Forebyggelsescenter v/ Syddansk Universitet, Dansk Sundhedsinstitut og en række kommuner udviklet projektet "Space – rum til fysisk aktivitet", som løber i perioden 2010-2012. Initiativet til projektet er taget i det kommunale-regionale samarbejde "Bevægelse i Syddanmark".

Forskningsprojektet vil udvikle, dokumentere og evaluere helhedsorienterende indsatser til fremme af fysisk aktivitet blandt 11-15 årige i 6-8 kommuner i Region Syddanmark. I hver af de deltagende kommuner skal der bruges et skoleområde til intervention og et skoleområde til kontrol.

Skoleområderne udvælges i dialog mellem forskerne på Syddansk Universitet og kommunerne. I hvert skoleområde vil interventionen være fordelt på fire hovedindsatsområder: aktiv transport, skolens udeområder, playspots i lokalområdet samt foreningsfitness.

I projektet varetager Region Syddanmark en sekretariatsfunktion og bidrager desuden med koordinering af de mange indsatser i kommunerne.

Trygfonden har bidraget med 15 mio. kr. til projektets forskningsdel. Der arbejdes desuden på at rejse fondsmidler til dele af indsatserne i kommunerne. Herudover skal kommunerne selv bidrage med egenfinansiering i form af et mindre beløb og tidsmæssige ressourcer.

Region Syddanmark har afholdt møder om projektet med en række kommuner og udsendt materiale til alle kommuner. Kommunerne har frist for tilmelding den 11. juli 2009, hvorefter de endelige skoledistrikter udvælges.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Det blev aftalt, at det særlige udvalg løbende bliver orienteret om projektet.

 

 

 

 

3.      Status for implementeringen af samarbejdsaftalen om borger/patientforløb (SAMBO)

Sagsnr:

08/16606

Resumé

Udvalget har den 5. februar 2009 fået en orientering om status for implementeringen af den nye harmoniserede samarbejdsaftale SAMBO (Samarbejde om borger/patientforløb).

Vedlagte notat redegør nærmere for arbejdet med implementering af SAMBO.

Sagsfremstilling

Januar 2009 blev indledt med et fælles seminar og opstart for implementering af SAMBO, hvorefter de første lokale samordningsfora gik i gang med informationsmøder i løbet af februar og første undervisning i marts 2009.

Hen over foråret har undervisning af henholdsvis nøglepersoner og basispersonale fundet sted, og enkelte steder pågår der i øjeblikket fortsat undervisning i SAMBO.

Det forventes, at alle de lokale samordningsfora og kommuner i Region Syddanmark har implementeret samarbejdsaftalen SAMBO den 1. juli 2009, som forudsat i sundhedsaftalerne.

Indstilling

Til orienteringen.

Udvalget

Til næste møde i det særlige udvalg medsendes høringssvar fra kommunerne i forbindelse med høringen omkring FAM-rapporten. (Fælles akutmodtagelse), idet nogle af disse høringssvar er relevante for SAMBO.

Bilag:

 

 

 

 

4.      Besøg i Odense Kommune - erfaringer med implementering af sundhedsaftaler

Sagsnr:

09/4

Sagsfremstilling

Som et led i det særlige udvalgs opgaveportefølge skal det særlige udvalg besøge Odense Kommune med henblik på indhentning af erfaringer fra en kommune om sundhedsaftaler.

Administrerende direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen Katja Kayser og sundhedschef i Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Lindegaard vil orientere om implementeringen af sundhedsaftaler set fra et kommunalt synspunkt.

Et særligt fokus i orienteringen vil være rehabiliteringsområdet.

Udvalget

Adm. dir. for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune Katja Kayser orienterede om organiseringen af sundhedsområdet i Odense Kommune, som er opbygget som en matrix-organisation.

Der er fastsat en række principper som udgangspunkt for den fremtidige organisering bl.a. at der skal være et sammenhængende borgerforløb, fx. via etablering af sundhedscentre.

Sundhedschef Jan Lindegaard orienterede om implementeringen af sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark og om samarbejdet med OUH, bl.a.  i forhold til det hurtigere udskrivningsforløb. Herudover blev der givet en orientering om genoptræningsområdet, hjælpemiddelområdet, psykiatriområdet, og samarbejdet med praksissektoren.

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 19. august 2009.

Udvalget

 

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

  • Drøftelse af, hvorvidt en skadestue har pligt til at kontakte kommunen, hvis en ældre, syg medborger sendes hjem fra skadestuen.

 

  • Der blev talt om hvorvidt de praktiserende læger er orienteret tilstrækkeligt om hvordan de skal håndtere patienter m. symptomer på svineinfluenza. Sundhedsdirektør Jane Kraglund orienterede om, at Sundhedsstyrelsen har nedsat en taskforce, som informerer de praktiserende læger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 08-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring