Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden for mødet i formandskabet d. 8. juni 2009

Dagsorden

Møde i formandskabet

den 8. juni 2009 kl. 13.00-15.00, Mødeværelse 1, Regionshuset, 7100 Vejle.

 

Indholdsfortegnelse

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF BESLUTNINGSREFERAT FRA MØDET I FORMANDSKABET DEN 16. MARTS 2009 

2. OVERVÅGNINGSNOTAT 2009  

3. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS VÆKSTPAKKE

4. PARTNERSKABSAFTALEN MELLEM REGERINGEN OG SYDDANSK VÆKSTFORUM – TILLÆGSAFTALE 2009

5. INDSATSEN FOR SPIRENDE KLYNGER

6. SYDDANSK VELFÆRDSTEKNOLOGI FOND

7. FORSKERKONTAKTEN – RAMMEBEVILLING TIL NETVÆRK

8. UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL VISITDENMARK OG SYDDANSK TURISME ORIENTERING  

9. INITIATIV FRA RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION - INNOVATIVE SAMFUNDSLØSNINGER

10. FRA GRÆNSE- TIL VÆKSTREGION – NY STRATEGI FOR DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE

11. STATUS PÅ KOMMUNIKATIONSINDSATSEN VEDR. VÆKSTFORUMS AKTIVITETER

12. STAUS PÅ IMPLEMENTERING AF HANDLINGSPLAN 2009-10

13. FINANSIERINGSSTATUS PÅ HANDLINGSPLAN 2007-2008

14. ØKONOMIOVERSIGT HANDLINGSPLAN 2009-2010

15. BEVILLINGSSTATUS PÅ PROJEKTER, DER ER INDSTILLET TIL STRUKTURFONDSSTØTTE I 2007-08

16. ORIENTERING OM INDKOMNE ANSØGNINGER

17. MEDDELELSER

18. EVT.

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF BESLUTNINGSREFERAT FRA MØDET I FORMANDSKABET DEN 16. MARTS 2009

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet tager beslutningsreferatet til efterretning

 

2. OVERVÅGNINGSNOTAT 2009

Sagsfremstilling

De regionale vækstfora har til opgave at overvåge vækstvilkårene i regionerne. Overvågningsnotatet redegør for den regionale udvikling og vækstvilkår i Region Syddanmark. Notatet er udarbejdet på baggrund af "Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009" fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Hovedkonklusionerne i notatet kan sammenfattes i følgende nøglebudskaber: 

 • Lav værdiskabelse - Værdiskabelsen i Region Syddanmark ligger lavt sammenlignet med de øvrige regioner. En væsentlig forklaring hertil er, at regionen primært er specialiseret i brancher med lav produktivitet.

 • Fare for stigende ubalance på arbejdsmarkedet. Den stigende ledighed har især ramt den ufaglærte arbejdskraft. Fremskrivninger viser samtidig, at behovet for ufaglært arbejdskraft falder markant og at efterspørgslen efter personer med videregående uddannelse vil vokse.

 • For få vil fuldføre en kompetencegivende uddannelse. Udviklingen i de seneste år viser, at færre forventes at fuldføre såvel en ungdomsuddannelse som en videregående uddannelse

   

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter regionens vækstvilkår og udfordringer samt tager overvågningsnotatet til efterretning

 

3. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS VÆKSTPAKKE

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 31. marts 2009 at vedtage en regional vækstpakke med en række initiativer, der her og nu kan være med til at afbøde virkningerne af den økonomiske krise. Parterne bag Vækstforum blev opfordret til at følge op på fire konkrete indsatsområder, som er beskrevet i vækstpakken. Det drejer sig om nedenstående fire indsatsområder:

 1. Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark
 2. Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser
 3. Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet
 4. Samarbejde om offentligt byggeri


Vækstforum besluttede som opfølgning herpå at afsætte 1 mio. kr. til en kampagne for elev/praktikpladser – arbejdet er igangsat.

Flere af Vækstforums parter har allerede igangsat en række initiativer som opfølgning på vækstpakken. En oversigt over parternes indsatser er vedlagt i bilaget.

For at sikre implementering af vækstpakken er der nedsat en koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen består af Vækstforums sekretariatsgruppe - dvs. repræsentanter for kommuner, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og regionen - samt  repræsentanter for Beskæftigelsesregionen i Region Syddanmark og Kommune Kontaktrådet.

Koordinationsgruppen har til opgave at følge fremdriften i de initiativer, der er igangsat blandt vækstforums parter i regionen, og som støtter op om de indsatsområder, vækstpakken indeholder. Koordinationsgruppen har ligeledes til opgave at følge udviklingen på de indsatsområder, som vækstpakken retter sig imod.

Koordinationsgruppen mødes som udgangspunkt 4 gange årligt i 2009 i forbindelse med de møder i Vækstforums sekretariatsgruppe, der ligger forud for møder i Formandskabet og Vækstforum, hvor der gøres status på vækstpakkens initiativer. Der kan indkaldes til yderligere møder i koordinationsgruppen efter behov. Ved årets udgang vurderes det fortsatte behov for en særskilt koordinering.

Koordinationsgruppen leverer input til Vækstforums møder, hvor status og fremdriften på vækstpakken følges og drøftes løbende.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter de igangsatte initiativer og tager fremdriften i vækstpakken til efterretning.

   

4. PARTNERSKABSAFTALEN MELLEM REGERINGEN OG SYDDANSK VÆKSTFORUM – TILLÆGSAFTALE 2009

Sagsfremstilling

Den 4. juni 2009 skal der forhandles en ny tillægsaftale til Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.

Partnerskabsaftalen er fra 2007, og både i 2008 og 2009 forhandles tillægsaftaler til den eksisterende aftale. Fra 2010 forventes indgået en ny generation af partnerskabsaftaler.

Vækstforums forhandlingsoplæg blev drøftet på Vækstforums møde den 31. marts 2009, og regeringens udspil bliver udsendt medio maj 2009.

Der er afholdt et administrativt formøde den 14. maj 2009, hvor begge udspil blev drøftet.

Da forhandlingerne afholdes umiddelbart før formandskabets møde, foreligger der først materiale om resultaterne af forhandlingerne på et senere tidspunkt.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At formandskabet drøfter resultatet af partnerskabsforhandlingerne med henblik på forelæggelse i Vækstforum.


OBS:
Bilag 4 – Tillægsaftale 2009 til Partnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum (Foreligger endnu ikke – afventer den endelige aftale med regeringen den 4. juni 2009).

 

5. INDSATSEN FOR SPIRENDE KLYNGER

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på møde den 31. marts 2009, at der af mikrofinansieringspuljen reserveres i alt 500.000 kr. i 2009-10 til Væksthus Syddanmark, som tildeles opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af henholdsvis fødevareområdet samt transport- og logistik området. Vækstforum opfordrede til, at Væksthuset gør brug af klyngekompetencerne hos RegX.

Den 27. april 2009 blev der holdt møde mellem sekretariatet og erhvervsorganisationerne med henblik på at udmønte Vækstforums beslutning. Der var enighed om følgende rammer for indsatsen:

Behov for såkaldte ildsjæle: Der er behov for at benytte og finde såkaldte ildsjæle til at tage den direkte dialog med virksomhederne. Ildsjælen skal være en person fra erhvervet, som har stor erfaring og indgående kendskab til erhvervets forretningsområde og dets virksomheder.

Væksthusets rolle: Væksthuset sekretariatsbetjener ildsjælene og understøtter disse i deres arbejde. Derudover betjener Væksthuset styregruppen for indsatsen.

Særlig for fødevareområdet: Fødevareområdet er meget bredt, og derfor er der behov for at fokusere på et mere snævert forretningsområde under fødevareområdet. På den baggrund rettes fokus mod food-service/cateringområdet bredt forstået.

Særligt for Transport & Logistikområdet: Regionen har i regi af Interreg-programmet igangsat et grænseoverskridende projekt indenfor transport & logistikområdet – CBLog. Projektets geografiske udgangspunkt er den nære grænseregion. Indsatsen vedr. udvikling af den spirende klynge på transport & logistikområdet bygger ovenpå CBLog projektet.

Organisering: Arbejdet med udviklingen af de to spirende klynger forankres i en styregruppe bestående af sekretariatsrepræsentanter fra følgende organisationer: Dansk Industri, Landbrugsraadet, Dansk Erhverv, Aabenraa kommune, Tønder kommune, Business Kolding og Region Syddanmark. Styregruppens opgave er at sætte rammen for indsatsen og følge udviklingen. Der vil derudover blive nedsat udviklingsgrupper med bred inddragelse af interessenter for hvert af de to klyngeområder.

Tidsplan: 1. oktober 2009 forventes det, at der kan være etableret samarbejde på henholdsvis transport & logistisk, samt fødevareområdet. Fra den 1. oktober 2009 til medio januar 2010 forventes det, at der gennemføres strategiudvikling i de to spirende klynger og parallelt hermed udarbejdes ansøgningen til Vækstforum (såfremt det findes relevant blandt parterne) med forventet ansøgningsfrist medio januar 2010.

 

Økonomi

Der er i 2009 i alt 1 mio. kr. til rådighed i mikrofinansieringspuljen. I udmøntningsdrøftelserne af indsatsen har der været rejst spørgsmål ved, om de afsatte 500.000 kr. til procesbistand til udvikling af de to spirende klynger er tilstrækkelig – særligt i forhold til behovet for frikøb eller ansættelse af de såkaldte ildsjæle.

Af hensyn til at sikre udviklingsprocessernes fremdrift foreslås det på den baggrund, at der reserveres yderligere 500.000 kr. i 2009 fra mikrofinansieringspuljen til procesbistand i forbindelse med udvikling af de spirende klynger på fødevare- og transport & logistikområdet. Hvis der som forventet viser sig behov for tilførsel af de yderligere midler, kan der træffes endelig beslutning herom på Vækstforums møde den 22. september 2009. Den budgetmæssige konsekvens heraf er, at de afsatte midler til mikrofinansieringspuljen i 2009 er disponeret.

 

Kriterier for udmøntningen af mikrofinansieringspuljen i 2010 og 2011

I lyset af forslaget om at fokusere mikrofinansieringspuljens midler i 2009 mod udviklingen af de spirende klynger på transport & logistik og fødevareområdet vil der ikke være midler til rådighed for andre spirende klynger i 2009. Første mulighed for ansøgninger vil derfor være primo 2010.

I vedlagte bilag er forslag til kriterier for ansøgninger til mikrofinansieringspuljen i 2010 og 2011 beskrevet. Indholdet er i hovedtræk følgende:

 • De 10 spirende klynger som er identificeret i rapporten "Spirende klynger i Region Syddanmark" - januar 2009, kan søge.
 • Max støtte er 100.000 kr., og der kræves minimum 25 % egenfinansiering
 • Eksempler på aktiviteter der kan støttes: Kortlægningsundersøgelser, Markedsundersøgelser, Feasibility-studier, Kvantitative analyser af klyngens fundament, Udvikling af forretningsplaner, Strategiudvikling og Mindre Innovationsprojekter med stærkt virksomhedsengagement

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen om rammerne for udmøntningen af indsatsen for udviklingen af de spirende klynger på transport & logistik, samt fødevareområdet til efterretning
 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum reserverer yderligere 500.000 kr. fra den afsatte mikrofinansieringspulje i 2009 til udvikling af spirende klynger på transport & logistik, samt fødevareområdet
 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender kriterier for udmøntningen af mikrofinansieringspuljen i 2010 og 2011 til udvikling af spirende klynger

 

6. SYDDANSK VELFÆRDSTEKNOLOGI FOND
Sagsfremstilling
I Vækstforums handlingsplan for 2009-2010 er det besluttet, at man vil arbejde for at oprette en regional kapitalfond. Kapitalfonden skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og –service. Fonden vil desuden have særligt fokus på nye virksomheder i yderområder.

Det er hensigten, at kapitalfonden skal råde over mindst 100 mio. kr. Der lægges op til, at de 50 mio. kr. tilføres fra EU's strukturfondsmidler som matches med tilsvarende beløb fra Vækstfonden. Fonden vil desuden være åben for indskud fra øvrige parter, både statslige og private.

Driften af kapitalfonden vil skulle forestås af et professionelt managementselskab, der kender regionen og har erfaringer med den type investeringer. Denne opgave skal i offentligt udbud. Dette understreger, at fonden drives på markedsvilkår, hvilket er en betingelse for godkendelse under gældende statsstøtteregler.

Det må antages, at midler fra staten – afsat på finansloven til Iværksætterfonden Vestdanmark – mest sandsynligt kan blive tilført kapitalfonden, hvis andre vestdanske regioner inddrages i initiativet. Såfremt andre regioner inddrages, vil der blive etableret en juridisk struktur der sikrer, at de midler, der fra Syddansk vækstforum indstilles til kapitalfonden, går til investeringer i virksomheder i den syddanske region.

Oprettelsesomkostninger anslås at udgøre 2.000.000 kr., som anvendes til stiftelsesdokumenter og udarbejdelse af materiale til og gennemførelse af udbud vedrørende management af kapitalfonden.

Såfremt denne fond etableres, vil der ikke være problemer med at overholde den såkaldte N+2 regel i 2009. Denne regel kunne ellers have medført tilbagebetaling af EU-midler på grund af strukturfondsprogrammernes opstartsvanskeligheder.

Såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at indgå de forventede samarbejdsaftaler, vil sagen blive forelagt Vækstforum igen.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender rammer og fokus, som skitseret i dagsordenpunktet.

 • At Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes 50 mio. kr. af EU-strukturfondsmidler i kapitalfonden, under forudsætning af, at der kan etableres en konstruktion, der opfylder de lovgivningsmæssige rammer herunder kravet om medfinansiering.

 • At Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender, at sekretariatet - indtil dannelsen af Fonden for Syddansk Vækstfremme - agerer på fondens vegne og arbejder videre med etablering af kapitalfonden, herunder udfærdigelse af de nødvendige juridiske stiftelsesdokumenter og vedtægter, forberedelse af udbuddet af managementopgaven, samarbejde med Erhvervs- og Økonomiministeriet samt Vækstfonden om matchende finansiering, inddragelse af de to andre Vestdanske regioner mv.

 • At Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til henholdsvis regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der afsættes 2.000.000 kr. til oprettelsesomkostninger i forbindelse med kapitalfonden. Af disse indstilles 50 % via EBST som støtte fra EU's Regionalfond og 50 % dækkes af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

7. FORSKERKONTAKTEN – RAMMEBEVILLING TIL NETVÆRK

Sagsfremstilling

Projektet Syddansk Forskerkontakt, med Syddansk Universitet som operatør, sætter fokus på kontakten mellem små og mellemstore virksomheder og forskningsverdenen. Der skal udvikles nye tilgange og værktøjer til matchmaking og etablering af netværk mellem forskere og virksomheder med henblik på erfaringsudveksling og vidensoverførsel mellem de to verdener.

På formandskabsmødet den 27. august 2007 – og det efterfølgende Vækstforummøde den 11. september 2007, blev det besluttet at indstille Forskerkontakten til Regionale erhvervsudviklingsmidler og strukturfondsmidler. Der blev dog givet afslag på den del af ansøgningen, som vedrørte servicering og drift af netværk, da der under strukturfondene ikke kan gives rammetilsagn.

Netværksdannelse er imidlertid en grundlæggende aktivitet i relation til Forskerkontakten, og derfor er der behov for en stillingtagen til bevilling af midler til disse aktiviteter.

Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis Forskerkontakten skal søge Vækstforum om midler til hvert enkelt netværk, da der er tale om små beløb til en række mindre aktiviteter. Samtidig er det væsentligt, at etableringen af netværkene har en langsigtet horisont, der dækker erhvervsudviklingsstrategiens løbetid.

Derfor foreslås det, at der af de regionale erhvervsudviklingsmidler etableres en særlig rammebevilling på 1.000.000 kr. årligt over en 3-årig periode, hvorfra Forskerkontakten - på baggrund af konkret ansøgning - kan søge om midler til servicering og drift af netværk.

For at gøre bevillingsproceduren så smidig som mulig, foreslås det, at direktøren for Regional Udvikling bemyndiges til at foretage beslutning om bevillingstilsagn, efter indstilling fra vækstforumsekretariatet.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 1.000.000 kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en rammebevilling, der er øremærket netværk i regi af Forskerkontakten. Forskerkontakten vil i hvert enkelt tilfælde skulle sende en konkret ansøgning om midler til støtte af netværk.
 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at udviklingsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum får en årlig afrapportering om anvendelse af midlerne.

 

8. UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL VISITDENMARK OG FONDEN SYDDANSK TURISME

Sagsfremstilling

På sit møde den 26. november 2008 genudpegede Vækstforum lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen som Vækstforums repræsentant i VisitDenmarks bestyrelse og i Syddansk Turismes bestyrelse for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2010.

Jørgen Krab Jørgensen ønsker nu at udtræde af bestyrelserne. Efter aftale med Vækstforums formand fratræder Jørgen Krab Jørgensen med øjeblikkelig virkning. Derfor anmodes Vækstforum om at udpege et nyt medlem til Visit Denmarks bestyrelse og til bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme.

Vækstforum skal foretage to udpegninger: Én person til Syddansk Turismes bestyrelse og én person til VisitDenmarks bestyrelse. Sidstnævnte skal være ét af Syddansk Turismes 7 bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge VisitDenmarks vedtægter skal de regionale vækstfora hver udpege et medlem. Udpegningsperioden er 2-årig. Økonomi- og Erhvervsministeren har tidligere oplyst, at det vil være en fordel, hvis den repræsentant, som Vækstforum udpeger til VisitDenmark, har indsigt i fremme af dansk turisme, ligesom det også er vigtigt, at den pågældende kan være bindeled til den regionale turismeorganisation.

Ifølge Syddansk Turismes vedtægter skal Vækstforum udpege en repræsentant som samtidig er Vækstforums repræsentant i VisitDenmarks bestyrelse. Udpegningsperioden er 2-årig.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet drøfter mulige kandidater til posten som Vækstforums repræsentant i VisitDenmarks bestyrelse og i Syddansk Turismes bestyrelse frem til den 31. december 2010 med henblik på forelæggelse i Vækstforum.

 

ORIENTERING

 

9. INITIATIV FRA RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION- INNOVATIVE SAMFUNDSLØSNINGER

Sagsfremstilling

Vækstforum tiltrådte i 2008 som led i partnerskabsaftalen en aftale om strategisk samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). Formålet er at skabe et bedre udgangspunkt for en sammenhængende national og regional innovationsindsats.

Det strategiske samarbejde har bl.a. udmønte sig i et nyt udbud fra RTI af 4 store satsninger kaldet innovative samfundsløsninger. RTI begrunder udbuddet med, at der er brug for nytænkning, innovation og nye strategiske partnerskaber mellem erhvervsliv, forskning og myndigheder, hvis de store samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor, skal løses.

RTI kan give op til 25 mio. kr. i startkapital til hver satsning. Beløbet skal matches af et tilsvarende beløb i medfinansiering fra de deltagende parter (institutioner, virksomheder og organisationer). Derudover reserverer RTI midler til de vindende konsortier indenfor RTIs eksisterende ordninger, som innovationskonsortiemidler, erhvervsPhD og videnkuponer.

Ansøgningerne skal fokusere på at løse en specifik samfundsmæssig udfordring eller problemstilling. Udbuddet i 2009 har fokus på følgende 4 samfundstemaer:

Energi-, klima og miljøteknologier – der udvikler danske grønne erhvervsstyrkepositioner og gør Danmark grønnere. 

Intelligent og energieffektivt byggeri - der øger innovationskraften i byggesektoren og skaber større kvalitet i boliger og bygninger.

Sundheds- og velfærdsinnovation - der styrker innovation og værdiskabelse i den private sektor og skaber bedre og mere effektive behandlings- og plejetilbud for borgerne.

Tværgående fokus – der styrker innovation og værdiskabelse i den private sektor og bidrager til løsning af en samfundsmæssig udfordring i krydsfeltet mellem flere af ovenstående temaer.

Det er ambitionen, at hvert igangsat konsortium skal opnå et budget på ca. 100 mio. kr.  Tværregionale ansøgninger, hvor afsenderen er strategiske partnerskaber, vil blive foretrukket. Vækstforumsekretariatet vil være opsøgende og koordinerende, så interesserede partnere fra regionen inddrages i ansøgninger på tværs af regionen angående alle tre emner. Vækstforumsekretariatet arbejder aktivt på, at et konsortium med udgangspunkt i Syddanmark søger ind på udbuddet vedr. Sundheds- og Velfærdsinnovation.

Datoen for aflevering af en ansøgning til prækvalificeringsrunden forventes at blive den 30. juni 2009. Fristen for de endelige ansøgninger vil formentlig blive den 1. oktober 2009. Vækstforum er høringspart og vil således blive inddraget inden rådet på møde i december 2009 forventer at imødekomme 2-4 ansøgninger.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 

 

10. FRA GRÆNSE- TIL VÆKSTREGION – NY STRATEGI FOR DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE

Sagsfremstilling

Af tillægsaftalen til Syddansk Vækstforums partnerskabsaftale med den danske regering fremgår, at den danske regering vil bidrage til at synliggøre og udfolde grænseregionens visioner i de løbende drøftelser med den tyske regering og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein. Partnerskabsaftalen med den danske regering vil således medvirke til at fremme partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein.

Der er udarbejdet en fokuseret strategi for det grænseoverskridende samarbejde. Strategien bygger videre på det hidtidige arbejde i de tre organisatoriske samarbejder: 1) Den Dansk-Tyske Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen for Schleswig-Holstein, 2) Region Sønderjylland-Schleswig og 3) INTERREG IV A-Programmet.

Formålet med strategien er at udvikle og markedsføre regionens styrkepositioner og potentialer inden for energi, turisme/ oplevelsesøkonomi og sundhed/ velfærdsteknologi. Samtidigt er det målet at fjerne infrastrukturelle, lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer for vækst, samliv og grænsependling.

En række aktiviteter er samtidigt sat i gang for at understøtte udvikling af strategien, bl.a. kortlægning af grænseregionens styrkepositioner og potentialer og udvikling af en fælles grænseoverskridende statistikplatform i samarbejde med Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen og tyske parter.

I de kommende måneder vil arbejdsgrupper inden for de enkelte områder udvikle forslag til større grænseoverskridende projekter inden for regionens styrkepositioner. Derudover vil der blive søgt strategisk udvidelse af samarbejdet med andre regioner med henblik på at positionere regionen i større regionale samarbejder.

Region Sønderjylland-Schleswig har vedtaget strategien på sit møde den 29. april 2009.

Strategien forelægges på regionsrådets møde den 25. maj 2009, og sagen er parallelt i proces på tysk side i Delstatsregeringen med henblik på behandling inden sommerferien.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

 

11. STATUS PÅ KOMMUNIKATIONSINDSATSEN VEDR. VÆKSTFORUMS AKTIVITETER

Sagsfremstilling
Som bekendt bygger kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev, foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

Særligt kan fremhæves den brede omtale af Vækstforums vækstpakke samt en større artikel i Jyllands Posten vedr. elbil-projektet.

Omtalen af Vækstforums aktiviteter i særligt lokale og regionale medier fordeler sig i perioden 20. marts 2009 – 18. maj 2009 som følger:

Trykte medier: 17

Online medier: 4

Radio: 2

TV: 0

I relation til ovenstående bemærkes det, at sekretariatet er bekendt med flere omtaler i såvel radio og regionalt tv, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgning.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

 

12. STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF VÆKSTFORUMS HANDLINGSPLAN 2009-2010

Sagsfremstilling

På Vækstforums døgnseminar den 30.-31. marts 2009, præsenteredes den daværende status på implementering Vækstforum Handlingsplan 2009-2010: Omstilling til højere vækst.

Vedlagte bilag beskriver, hvilke konkrete aktiviteter der er – eller planlægges - igangsat på initiativ af Vækstforum for at realisere handlingsplanens initiativer på de fire forretningsområder; Velfærdsteknologier- og service, Energi, Oplevelseserhverv og Klynger og for de to særlige indsatser: Vækst i yderområder og Grænseoverskridende samarbejde.

De væsentligste ændringer siden forelæggelsen i Vækstforum den 30.-31. marts 2009 er følgende:

 • Initiativet RoboMedic Valley, er udvidet til at omfatte velfærdsteknologi generelt og ikke bare robotter, og hedder nu i stedet WellfareTech Region
 • Et nationalt konsortium for Sundheds- og velfærdsteknologi er under opbygning
 • Indsatsen på Fødevare og indsatsen på Transport- og Logistik er opdateret
 • Oplevelsernes Academy er indarbejdet som en del af indsatsen på Oplevelseserhverv.
 • En række eksisterende og planlagte initiativer er blevet koordineret under den fælles overskrift: "Destinationsudvikling i yderområderne"
 • En internetbaseret Dansk-Tysk oplevelsesregion er under overvejelse, som en del af det grænseoverskridende samarbejde

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 • at opfølgningen på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-2010 tages til efterretning.

   

13. FINANSIERINGSSTATUS PÅ HANDLINGSPLAN 2007-2008

Sagsfremstilling

Som noget nyt, er Økonomioversigten opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og status på indstillede midler i Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode. Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008 ser således ud:

Afsluttet handlingsplansperiode (2007-2008) - Status på finansiering

Soc. Fond

Reg. Fond

REM

Samlet budget 2007+2008

103.020.000

103.020.000

175.057.000

Indstillet 2007+2008

82.797.045

123.194.481

174.896.882

Udisponeret 2007+2008 (a)

20.222.956

-20.174.481

160.118

Bevilget pr. 12/5-2009

61.708.382

96.162.417

174.549.457

I proces pr. 12/5-2009

10.090.616

24.952.610

0

Tilbageløb 1* pr. 12/5-2009 (b)

10.998.047

2.079.455

347.425

Tilbageløb 2** pr. 12/5-2009 (c)

2.973.426

0

1.586.713

Overførsel til 2009 og 2010 (a+b+c)

34.194.429

-18.095.026

2.094.256

*) Tilbageløb 1 opstår hvis regionen eller Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger mindre end Vækstforum indstiller.

**) Tilbageløb 2 opstår hvis projektet afsluttes med et mindre forbrug end regionen eller Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling.

Da både indstillinger og bevillinger er maksimumbeløb, er eventuelle afvigelser altid negative - dvs. afvigelser som giver tilbageløb. Tilbageløbene forventes derfor at vokse, efterhånden som de enkelte projekter bliver hhv. bevilget og afsluttet.


Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at Vækstforum tager finansieringsstatus på Handlingsplan 2007-2008 til efterretning.

 

14. ØKONOMIOVERSIGT HANDLINGSPLAN 2009-2010

Sagsfremstilling
Som noget nyt, er Økonomioversigten opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og en økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode. Økonomioversigt på handlingsplan 2009-2010 ser således ud:

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

Social fonden

Regional fonden

REM

Budget 2009

53.060.400

53.060.400

97.453.000

Overførsel fra 2007 og 2008

34.194.429

-18.095.026

2.094.256

Indstilling før 25/6-2009

20.913.823

0

12.382.764

Forventet indstilling 25/6-2009

(-)

(-)

(-)

Rest 2009 (før 25/6-2009)

66.341.006

34.965.374

87.164.492

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde:

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

Målsætning

Før 25/6-2009

Efter 25/6-2009

Socialfond og Regionalfond

41%

36%

(-)

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

Socialfond

Regionalfond

N+2 Risiko 2009* pr. 28/5-2009

19.444.000

22.120.000

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU.

Dvs. i 2009 skal der minimum være forbrugt et beløb svarende til Vækstforums budget for 2007. Beløb regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

Uforbrugte beløb trækkes fra de kommende års budgetter.

N+2 Risiko 2009 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2007 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at Vækstforum tager økonomioversigten til efterretning.

 

15. BEVILLINGSSTATUS PÅ PROJEKTER, DER ER INDSTILLET TIL STRUKTURFONDSSTØTTE I 2007-08

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

Samtidigt indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

   

16. ORIENTERING OM INDKOMNE ANSØGNINGER

Sagsfremstilling

Sekretariatet har modtaget i alt 9 projektansøgninger i denne ansøgningsrunde. Efterfølgende har fire ansøgere trukket deres ansøgning tilbage.

Af de indkomne ansøgninger er der indkommet én ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje, som Vækstforum kan indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Endvidere er der af de indkomne ansøgninger indkommet to ansøgninger til den regionale satsning under det nationale program for brugerdreven innovation, som Vækstforum ligeledes kan indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen.


Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.


Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i enighed. Sekretariatsgruppens medlemmer deltager ikke i behandlingen af ansøgninger fra egen organisation.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Særligt omkring potentialevurderingen

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

   

17. MEDDELELSER

- Temaer fra mødet i Danmarks Vækstråd den 28. maj 2009.

 

18. EVT.


Siden er sidst opdateret 04-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring