Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 22-06-2009

 

 

Mødedato
22-06-2009 kl. 15:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Poul Weber, Bo Libergren, Preben Jensen, Bent Poulsen, Thyge Nielsen, Bente Bendix Jensen, Carsten Abild, Jens Andersen, Karen Baungaard, Stephanie Lose, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Karsten Uno Petersen, Bente Gertz Hansen, Lisbeth Poulsen, Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Pierre Topaz, Christina Gammelgaard Jensen, Willy Sahl, Kristian Grønbæk Andersen, Kent Kirk, John Lohff, Søren Salling, Poul Sækmose, Bent Bechmann, Otto D. Lück, Lykke Debois, Per A. Moos Laursen, Jørgen Pless, Bjarne Juel Møller, Anita Kjøng-Rasmussen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Sarah Nørris Christensen, Ib Madsen, Andrea Terp Christensen

Afbud
Christina Gammelgaard Jensen - Bo Morthorst Rasmussen deltog som stedfortræder.
Bent Bechmann - Henrik Skov deltog som stedfortræder.
Bjarne Juel Møller - Lars Wissing Aarup deltog som stedfortræder.
Karen Baungaard - Jørgen Bastholm deltog som stedfortræder.
Otto Lück
Poul Sækmose

John Lohff deltog ikke i behandlingen af pkt. 9-42.
Carl Erik Jensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-42.
Carl Holst deltog ikke i behandlingen af pkt. 28-42.

 

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil

 

 

 

 

 

1.      Rapport om Fælles Akutmodtagelser

Sagsnr:

08/12080

 

Resumé

Rapporten om Fælles Akutmodtagelser har - efter godkendelsen i regionsrådet i marts - været til udsendt i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar skal regionsrådet nu tage endelig stilling til rapporten.

Sagsfremstilling

Høj kvalitet døgnet rundt er hjørnestenen i den omfattende omlægning af sygehusvæsenet
i Region Syddanmark, som regionsrådet har besluttet med akutplanen "Fremtidens
Sygehuse i Region Syddanmark" og gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse – fra
plan til virkelighed".

Som følge heraf er det besluttet at etablere fælles akutmodtagelser (FAM) på fem sygehusmatrikler i Region Syddanmark. En fælles akutmodtagelse skal, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, være bemandet med et team af specialister, som er i tjeneste døgnet rundt. Derved sikres, at den akutte patient mødes af en mangfoldighed af kompetencer.

Som opfølgning på akutplanen og gennemførelsesplanen skal der derfor beskrives en fælles
model for, hvordan FAM skal organiseres. Sigtet med den fælles model er at sikre en ensartet høj standard for akutmodtagelserne i Region Syddanmark.

Efter en konference i september 2008 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som i december 2008 præsenterede et udkast til Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark.

Formålet med rapporten er at sætte en regional ramme for, hvordan FAM skal indrettes og
fungere, så patienter ved akut sygdom eller tilskadekomst får udredning og behandling af
høj kvalitet uanset tid på døgnet.

Rapporten blev behandlet i det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser den 27. februar 2009, i forretningsudvalget den 11. marts 2009 samt i regionsrådet den 23. marts 2009.

Regionsrådet godkendte den 23. marts 2009, at Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark blev sendt i høring på sygehusene, hos specialerådene etc. Høringsperioden var den 30. marts - den 1. maj 2009.

Hovedindtrykket er, at høringsparterne bakker op om rapporten. Et resume af kommentarerne fremgår af bilag 3.

Høringssvarene vedr. Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark, resumeer af disse høringssvar samt selve rapporten med forslag til rettelser på baggrund af den forudgående proces fremlægges nu til den 2. politiske behandling.  

Det Særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser har drøftet sagen på møde den 3. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender rapporten (inkl. rettelser).

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

2.      Generalplan for Sygehus Sønderjylland

Sagsnr:

09/5554

 

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af tillæg til gennemførelsesplan vedr. fremtidens sygehusstruktur i Sønderjylland besluttede regionsrådet, at der skal udarbejdes en generalplan for sygehusene i Aabenraa og Sønderborg. Generalplanen forelægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 29. september 2008, at fremtidens akutsygehus i Sønderjylland skal placeres i Aabenraa ved en udbygning af den eksisterende matrikel, og at Sønderborg Sygehus skal omdannes til specialsygehus. 

Som opfølgning herpå besluttede regionsrådet den 24. november 2008 dels et tillæg til gennemførelsesplan vedr. fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland, dels at få udarbejdet en generalplan for sygehusene i Aabenraa og Sønderborg. Generalplanen skal beskrive, hvorledes de nuværende arealer i Aabenraa kan anvendes i fremtiden med en fase 1 (etablering af mor/barn-center, fælles akutmodtagelse (FAM) og kardiologisk sengeafsnit) og en fase 2 (udbygningen til akutsygehus). Generalplanen skal også beskrive lokaliseringen af de funktioner, der placeres på Sønderborg Sygehus.

På den baggrund forelægges hermed en generalplan for Sygehus Sønderjylland. Generalplanen er udarbejdet af en rådgiver i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og sundhedsstaben.

Generalplanen indeholder en langfristet rammeplan for den fysiske udvikling af Aabenraa Sygehus og Sønderborg Sygehus. Prognosen for Sygehus Sønderjyllands størrelse er beregnet på baggrund af et befolkningsunderlag på ca. 230.000 indbyggere, svarende til indbyggerne i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder kommuner. 

Beregningerne tager udgangspunkt i standarder, metoder m.m., som i november 2008 blev udmeldt af det ekspertpanel vedr. anlægsprojekter på sygehusområdet, der blev nedsat på baggrund af aftalen om regionernes økonomi for 2008. 

Det foreslås, at planlægningsprocessen for fase 1 i Aabenraa iværksættes umiddelbart efter generalplanens vedtagelse, og at dette danner grundlag for et rådgiverudbud i efteråret 2009. Bevilling til ekstern rådgiver kan derved forelægges for regionsrådet i januar 2010.

Et notat beskriver, hvorledes fase 1 i Aabenraa kan realiseres i tre udgiftsniveauer afhængigt af, dels om man vil realisere en fuld FAM i første omgang, og dels hvor meget der skal forberedes af den videre udbygning til akutsygehus. 

Forslag til generalplan og tilhørende notat vedlægges.

Det Særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har drøftet sagen på møde den 3. juni 2009.

Syv medlemmer af det særlige udvalg (fra Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti) kunne anbefale indstillingen med en anbefaling af model 2 for omfanget af fase 1 i Aabenraa.

Ingen stemte imod.

Tre medlemmer af det særlige udvalg (fra Det Konservative Folkeparti og Lokallisten) undlod at stemme. Lokallisten fandt efter bearbejdning af problemer vedr. sygehusstrukturen i Sønderjylland, at en nybygning af et sygehus i moduler i Ragebøl havde været fordelagtig, både m.h.t. drift og anlægskonstruktion.

Indstilling

Det indstilles:

 • At generalplan for Sygehus Sønderjylland godkendes.
  • At planlægningen af fase 1 i Aabenraa med fælles akutmodtagelse, kardiologi og mor/barn-center igangsættes med henblik på forelæggelse for regionsrådet i januar 2010.
   • At der vælges model for omfanget af fase 1 i Aabenraa.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Anita Kjøng-Rasmussen og Bent Bechmann undlod at stemme. Lokallisten fandt efter bearbejdning af problemer vedr. sygehusstrukturen i Sønderjyllands, at en nybygning af et sygehus i moduler i Ragebøl havde været fordelagtig, både m.h.t. drift og anlægskonstruktion.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med 32 stemmer for (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Søren Salling).

Indstillingen tiltrådt med anbefalingen fra det særlige udvalg om valg af model 2 for omfanget af fase 1 i Aabenraa.

6 undlod at stemme (John Lohff, Kent Kirk, Ole Jacobsen, Henrik Skov, Jørgen Pless og Anita Kjøng-Rasmussen).

Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

 

 

 

 

 

3.      Præhospital udbygning - indfasning af akutbiler, anden etape

Sagsnr:

07/234

 

Resumé

Udbygningen af den præhospitale indsats gennemføres gradvist i 3 etaper. Denne sag vedrører bl.a. detailtidsplan for implementeringen af akutbiler.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 29. september 2008 gennemførselsplanen for fremtidens sygehuse, herunder udbygningen af det præhospitale område.

Udbygningen af den præhospitale indsats gennemføres gradvist i 3 etaper i perioden 2009 – 2011. Baggrunden for opdelingen af udbygningen er dens omfang, der hænger sammen med ændringerne i sygehusstrukturen.

Nedenfor beskrives et udkast til en detail-tidsplan for implementeringen af akutbiler. Implementeringen af lægebiler behandles i særskilte punkter.

Første etape 2009

Regionsrådet har besluttet, at der oprettes døgndækkende akutbiler i Skærbæk i Sønderjylland og i Faaborg på Fyn bemandet med en paramediciner. Denne udbygning er iværksat med henblik på, at ordningerne kan sættes i drift den 1. september 2009.

Anden etape 2010

Endvidere er der truffet beslutning om, at der i 2010 oprettes en døgndækkende akutbil med en paramediciner i Rødding, og samtidig nedlægges den lægebil, der har kørt ud fra lægehuset i Rødding i praksistiden. I denne forbindelse skal den hidtidige aftale med lægehuset opsiges.

Herudover oprettes en døgndækkende akutbil i Grindsted bemandet med en paramediciner. Med hensyn til akutbilen på Langeland sker en bemandingsmæssig ændring fra en ambulancebehandler til en paramediciner.

Forudsætningen for oprettelsen af døgndækkende akutbiler er, at det er muligt at rekruttere og uddanne egnede paramedicinere. Falck har ansvaret for at uddanne paramedicinere, dog er regionen forpligtet til at udbyde praktikophold på sygehus og i lægebil.

Både regionens sygehuse og lægebiler har tilkendegivet, at det er muligt at finde praktikpladser, såfremt de hidtidige forudsætninger herfor er uændrede.

Det foreslås, at akutbilerne i Rødding og Grindsted iværksættes pr. 1. januar 2010, mens akutbilen i Rudkøbing iværksættes 1. februar 2010.

Hvis disse forslag godkendes, vil regionen gøre brug af optioner, som indgår i aftalen med Falck. 

Tredje etape 2011

Den 24. november 2008 godkendte regionsrådet tillæg til gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed – Fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland". Dermed vedtog regionsrådet bl.a. på det præhospitale område, at akutbiler i Haderslev og Sønderborg videreføres og udbygges til døgndækning fra 2011.

Regionsrådet beslutter på et senere møde, hvornår i 2011 dette vil skulle ske.

Akutbiler i Haderslev og Sønderborg

På baggrund af en akut mangel på anæstesisygeplejersker i Sygehus Sønderjylland har sygehusledelsen foreslået, at akutbilerne i Haderslev og Sønderborg bliver bemandet med en paramediciner hurtigst muligt.

Der vil med en paramediciner kun skulle være en person pr. akutbil, modsat to i dag, hvilket gør akutbilen billigere at drive.

Det foreslås derfor, at der igangsættes en proces i Sygehus Sønderjylland vedr. bemanding af akutbilerne med involvering af sygehusets MED-system, hvorefter sagen bliver forlagt regionsrådet til endelig beslutning.

Falck har tilkendegivet, at det vil være muligt at konvertere akutbilen i Haderslev samt akutbilen i Sønderborg til bemanding med paramedicinere ca. ½ år efter beslutning i regionsrådet.

De nuværende akutbiler i Haderslev og Sønderborg, der er købt af det tidligere Sønderjyllands Amt, forsøges solgt via Sygehus Sønderjylland. Eventuelt overskydende midler overføres til den præhospitale konto.

Det Særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område har drøftet sagen på møde den 3. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den hidtidige aftale med lægehuset i Rødding opsiges med virkning fra 1. januar 2010.
  • At detail-tidsplanen for iværksættelsen af akutbiler godkendes.
   • At der igangsættes en proces i Sygehus Sønderjylland vedr. bemanding af akutbilerne med involvering af MED-systemet, hvorefter sagen forelægges regionsrådet til endelig besluning.
    • At de økonomiske konsekvenser af at aktivere optionerne, der muliggør anden etape i u bygningsplanen, vil blive indarbejdet i budget 2010.

     

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Vedr. en mulig fremrykning af døgndækningen i Sønderborg fra fase 3 til fase 2, vil dette senere blive forelagt til politisk behandling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

4.      Præhospital visitation

Sagsnr:

07/234

 

Resumé

Inden 1. september skal Region Syddanmark  have en samlet visitationsretningslinje for, hvor ambulancerne skal køre hen med patienterne. I de nye retningslinjer vil der blive skelnet mellem behandlingskrævende og ikke-behandlingskrævende liggende transporter.

Sagsfremstilling

Efter ambulanceudbuddet er Region Syddanmark forpligtiget til den 1. september 2009 at have en samlet visitationsretningslinie for, hvor i regionen ambulancerne skal køre hen med patienterne.

De nuværende visitationsretningslinier består af mange forskellige, ikke-sammenhængende instrukser til Falck fra de gamle amter og fra regionen, om hvordan patienterne skal køres til sygehusene.

Som noget nyt vil der pr. 1. september 2009 blive skelnet mellem behandlingskrævende og ikke-behandlingskrævende, liggende transporter.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sygehusene, Falck og sundhedsstaben, der har udarbejdet:

 • forslag til præhospitale visitationsretningslinier for 1-1-2-patienter
  • forslag til retningslinier for visitation af liggende, ikke-behandlingskrævende patienter

  Akutte patienter skal som hovedregel indbringes på nærmeste relevante sygehus. Transporttid og transportdestination kan være afhængig af trafikale eller medicinske omstændigheder, som kan ændre sig løbende.

  Fravælger et ambulancemandskab nærmeste egnede sygehus til fordel for et andet, så skal transporten drøftes med nærmeste sygehuslægebil.

  I retningslinierne angives det, at ved behov for helikopterassistance vælges den helikopter, der bedst og hurtigst kan løse opgaven.

  Akut syge og tilskadekomne kan køres/flyves til sygehuse i Region Midtjylland eller Tyskland i situationer, hvor hensynet til patientens liv og førlighed tilsiger det.

  I den nye ambulanceaftale skelnes der mellem ambulancekørsel og liggende transport af ikke-behandlingskrævende patienter, der kan foregå i sygetransportvogn. Borgere, der transporteres i en sygetransportvogn, har ikke behov for sundhedsfaglig overvågning eller behandling under transporten.

  Dette vil blive afklaret før transporten. I tvivlstilfælde anvendes altid en ambulance. Det skal være sundhedsfagligt personale, der bestiller sygetransportvogne hos vagtcentralen.

  Det er situationen pr. 1. september 2009, der er beskrevet i de præhospitale visitationsretningslinier. Der vil løbende ske ændringer de næste 8 - 10 år i processen frem mod etableringen af de 5 akutsygehuse med hver deres fælles akutmodtagelse.

  Udkast til retningslinier er vedlagt i bilag.

  Det Særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område har drøftet sagen på møde den 3. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet, med bemærkning om, at udvalget ønsker en opfølgning i forhold til dels efterlevelsen af visitationsretningslinierne, dels fritvalgsreglernes rækkevidde i forhold til akutpatienter

Indstilling

Det indstilles:

 • At visitationsretningslinierne godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

5.      Region Syddanmarks vagtcentral

Sagsnr:

07/278

 

Resumé

I fremtiden skal vagtcentralen i Region Syddanmark placeres ved OUH sammen med akutmedicinsk koordinationscenter. Da nogle af de udefrakommende leverancer på IT-området er blevet forsinkede, skal der etableres en midlertidig løsning, hvor der køres videre med det nuværende IT-system men i den nye vagtcentral.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet besluttede den 25. juni 2007, at der kun skulle være én vagtcentral i Region Syddanmark. Den skulle huse regionens akutmedicinske koordinationscentral (AMK), placeres på Odense Universitets Hospital (OUH), og driften af vagtcentralen skulle udbydes. Den 9. marts 2009 blev der indgået kontrakt med Falck om drift af vagtcentral. 

Sideløbende med udbuddet af ambulancetjenesten i Region Syddanmark har en proces med etablering af ny vagtcentral fundet sted. Bygning 14 på OUH har gennemgået en renovering og ombygning, som blev afsluttet medio december 2008. De første IT-installationer er blevet udført, og bygningen er blevet indrettet til kontorer for Falck og AMK. 

Region Syddanmark er ikke ene om at etablere egen vagtcentral. Regionerne har besluttet at etablere 5 vagtcentraler med identisk grundlæggende IT-setup ved at indkøbe ens kontrolrumssoftware via Økonomistyrelsen.

Herudover er regionerne forpligtede til at benytte det nye landsdækkende beredskabsnet, SINE (SIkkerhedsNEttet). Firmaet Terma er blevet valgt som leverandør af kontrolrumsløsningen, og firmaet Dansk Beredskabs Kommunikation  leverer SINE. Arbejdet med at etablere vagtcentralen på OUH har været koordineret med de øvrige 4 regioner, som er i gang med en tilsvarende proces.

Planer for implementeringsarbejdet
Eftersom de nye kontrakter indebærer en række ændringer i forhold til den nuværende aftale, har regionen og Falck i fællesskab udarbejdet en implementeringsplan, der skal sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye kontrakter pr. 1. september 2009. Planen har resulteret i en række projekt- og arbejdsgrupper, herunder en projektgruppe, som har til formål at implementere regionens vagtcentral.

Termas kontrolrumsløsning skal sikre, at de regionale beredskaber, herunder regionernes kommende vagtcentraler, kan disponere ambulancer samt benytte SINE-nettet. Denne løsning er imidlertid blevet forsinket. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en officiel udmelding fra Økonomistyrelsen om årsagen til forsinkelsen eller en ny tidsplan trods adskillige anmodninger herom fra regionernes side. Det vilkår betyder, at implementeringsarbejdet er organiseret i 2 spor: Plan A og Plan B.

Opgaverne relateret til Plan A drejer sig om at implementere og teste Termas kontrolrumsløsning samt forbindelsen til SINE, således at både Region Syddanmark og Falck kan godkende løsningen, førend man overgår til aktiv drift med denne løsning. Med forbehold for usikkerheden vedr. Termas leverance af et kontrolrum til Region Syddanmark planlægger man efter at kunne overgå til drift med Termas kontrolrumsløsning i 2. kvartal 2010.

Plan B er blevet iværksat i lyset af Termas forventede forsinkelse og den usikkerhed, der er forbundet hermed. Efter aftale med Falck arbejdes der derfor p.t. med en løsning, der indebærer, at Falck pr. 1. september 2009 fysisk flytter personale til regionens vagtcentral på OUH, hvorfra Falck vil disponere med anvendelse af det nuværende disponerings- og kommunikationssystem. Dog opretholdes planerne med at flytte AMK-funktionen pr. 1. september 2009 og lade vagtcentraloperatørerne overtage sekretærfunktionen.

Økonomi
Det faktum, at Økonomistyrelsen/Terma ikke kan levere et funktionelt kontrolrum til den aftalte tid, og at Region Syddanmark derfor er nødt til at bede Falck køre videre med det nuværende system, får nogle økonomiske konsekvenser. Disse konsekvenser kan opsplittes i to dele.

For det første er der nogle udgifter forbundet med, at Falck skal lave en forbindelse til den nye vagtcentral således, at der sikres adgang til det nuværende disponeringssystem (EVA2000). Falck har oplyst, at udgifterne til denne del forventes at ligge på omkring 350.000 kr.

For det andet vil Falck have udgifter forbundet med at opretholde det nuværende disponeringssystem (EVA2000), som ellers var planlagt afviklet. Derudover vil der være udgifter forbundet med at opretholde det nuværende radionet samt at etablere kommunikationsudstyr i alle nyindkøbte køretøjer.

Det er i sundhedsdirektørkredsen aftalt, at Danske Regioner på vegne af de 5 regioner forhandler en fælles aftale vedr. økonomien for denne del. 

Det forventes, at staten vil dække regionernes merudgifter til ovenstående. Det foreslås derfor, at udgifterne midlertidigt finansieres af konto for liggende patientbefordring, men med forventning om, at staten på et senere tidspunkt vil dække merudgifterne. 

Det Særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område har drøftet sagen på møde den 3. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der arbejdes videre med Plan B, hvor regionens nye vagtcentral som planlagt tages i brug pr. 1. september 2009, men hvor dette sker ved brug af Falcks nuværende disponeringssystem og radionet. 
  • At arbejdet med at implementere den nye kontrolrumsløsning fra Terma fortsættes og at løsningen sættes i drift, når den er testet og godkendt af både Falck og Region Syddanmark.
   • At der indgås aftale med Falck om etablering af en forbindelse, der gør det muligt at sidde på den nye vagtcentral og disponere ambulancer via Falcks nuværende disponeringssystem, samt at Region Syddanmark indgår i en tværregional aftale om brug af disponeringssystemet (EVA2000) og radionettet.
    • At udgifterne afholdes af kontoen for liggende patientbefordring, dog med den forventning at staten vil dække disse merudgifter, som er en direkte konsekvens af, at regionernes indkøb via Økonomistyrelsen ikke kan leveres til tiden.  

     

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

6.      Etablering af lægebil i Esbjerg og udvidelse af lægebilens driftstid i Svendborg

Sagsnr:

07/245

 

Resumé

I forbindelse med udvidelsen af den præhospitale dækning skal der etableres døgndækkende lægebil i Esbjerg, og lægebilsordningen i Svendborg skal gøres døgndækkende. I den forbindelse skal der bl.a. træffes beslutning om etablering af lokaler og øvrige faciliteter.

Sagsfremstilling

Baggrund
Regionsrådet besluttede i forbindelse med gennemførselsplanen at udvide den præhospitale dækning i Region Syddanmark. En del af udbygningsplanen er, at der fra kontraktstart den 1. september 2009 skal etableres en døgndækkende lægebil i Esbjerg, samt at lægebilsordningen i Svendborg skal gøres døgndækkende.

Som følge af ovenstående besluttede regionsrådet den 23. februar 2009 at udnytte optioner i den nye kontrakt med Falck, således at 1. etape i den præhospitale udbygning, herunder tiltagene i Esbjerg og Svendborg, kan realiseres.

En afledt konsekvens af ovenstående er, at regionen skal finde nogle egnede lokaler til lægebilen i Esbjerg.

Etablering af lægebil i Esbjerg
Opgaven med at drive lægebilen, herunder bemande bilen med læger, ligger på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, hvor lægebilen også foreslås fysisk placeret. 

For at sikre lokaler og faciliteter til det personale, der skal betjene lægebilen, har Sydvestjysk Sygehus udarbejdet et idéoplæg, herunder tegninger, estimeret pris samt tidshorisont for projektet. Idéoplægget er vedlagt.

Som det fremgår af idéoplægget, anbefaler Sydvestjysk Sygehus en løsning, hvor der etableres opholds-, sove-, bad og toiletfaciliteter (ca. 50 m2) i den gamle ambulanceindgang. Disse lokaler/faciliteter ligger således, at vagtbemandingen bliver placeret i nærheden af den kommende fælles akutmodtagelse, og forventes således at være en permanent løsning.

Det forventes, at opholdsfaciliteterne er færdige senest den 1. november 2009, hvilket betyder, at der muligvis, i en kort periode, skal findes midlertidige sove-, toilet-, og badefaciliteter på Sydvestjysk Sygehus. 

Som det fremgår af bilagene, har Sydvestjysk Sygehus estimeret de samlede renoveringsudgifter til 1,544 mio. kr. ekskl. moms. På den baggrund foreslås det, at der afsættes rådighedsbeløb på 1,544 mio. kr. til projektet. Det anbefales, at de 1,544 mio. kr. finansieres via konvertering fra drift til anlæg/investeringer på følgende måde:

 

Beløb i 1000 kr. (indeks 125,3)

2009

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg: Etablering af lokaler til lægebil:

1,544

Prioriteringspuljen

- 1,544

I alt

0

Anæstesiologisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, som forventes at få det daglige ansvar for lægebilsordningen, skal have tilført et budget, som kan dække de lønudgifter, kursusudgifter og øvrige udgifter, der er forbundet med oprettelse af denne døgndækkende funktion.

Disse udgifter på 5,332 mio. kr., inkl. udgifter til afledt teknisk drift og personale, foreslås finansieret af præhospitalskontoen i 2009, og udgifterne i 2010 og efterfølgende år foreslås indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2010.

De samlede årlige driftsudgifter ved at oprette en lægebil i Esbjerg kan opgøres til 9,602 mio. kr.: 4,27 mio. kr. for køretøj og lægeassistent, jf. option i ambulancekontrakt, og 5,332 mio. kr. til dækning af lægeløn m.v. (se ovenfor). Herfra skal trækkes de udgifter, regionen har haft til den hidtidige ordning med en ambulancelæge, som har kørt fra egen bolig. Denne ordning har kostet omkring 1,3 mio. kr. årligt.

Det skal endeligt bemærkes, at ovennævnte udgifter til drift af lægebilen kan ændres, da der i øjeblikket forhandles en generel regional aftale om aflønning af lægerne i forbindelse med lægebilskørsel. Skulle aftalen få konsekvenser for ovennævnte driftsudgifter, indarbejdes de i budgettet for 2010 og fremadrettet.

Udvidelse af dækningen på lægebilen i Svendborg
Ansvaret for den lægelige bemanding af lægebilen i Svendborg ligger hos Anæstesiologisk Afdeling på Svendborg Sygehus.

I forhold til at tilpasse lægebilens driftsbudget til en udvidelse af driftstiden anbefales en løsning, hvor driftsbudgettet ensartes med det budget, der i dag findes for lægebilen i Odense. Det har også været fremgangsmåden for fastlæggelse af et budget til lægebilen i Esbjerg.

Dog med den forskel, at lægebilen i Svendborg har en ½ normering til en sekretær, som i lighed med Odense dækker en regional funktion med indtastning af meddelelser til praktiserende læge o.a. om den præhospitale behandling, der er foretaget. Som følge af denne funktion foreslås et revideret budget for lægebilen i Svendborg på 5,428 mio. kr. pr år.

Dette budget skal bl.a. dække lønudgifter, kursusudgifter, udgifter til en lægelig leder, udgifter til faglige møder og udgifter til medicin m.v.

Lægebilen i Svendborg er i dag i drift i perioden fra kl. 7.30 til kl. 18.30. Det nuværende budget, der er afsat til at dække lægeløn m.m. for denne drifttid, er på 2,14 mio. kr. Der er således tale om en budgetforøgelse på 3,288 mio. kr. pr. år som følge af øgede lønudgifter til lægerne ved at gøre ordningen døgndækkende.  

De samlede årlige driftsudgifter ved at etablere en døgndækkende lægebil i Svendborg kan opgøres til 9,698 mio. kr. pr. år: 4,27 mio. kr. for køretøj og lægeassistent, jf. option i ambulancekontrakt, og 5,428 mio. kr. til dækning af lægeløn m.v. (se ovenfor).

Det skal igen bemærkes, at ovennævnte udgifter til drift af lægebilen kan ændres, da der i øjeblikket forhandles en generel regional aftale omkring aflønning af lægerne. 

Det Særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område har drøftet sagen på sit møde den 3. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles en anlægsbevilling på 1,544 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af opholdsfaciliteter til lægebilen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2009 på 1,544 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af opholdsfaciliteter til lægebilen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
   • At rådighedsbeløbet finansieres af prioriteringspuljen 2009 via konvertering fra drift til anlæg/investeringer. 
    • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for anlægsbevillingen.
     • At udgifterne på 5,332 mio. kr. (2008-priser) årligt, der er forbundet med drift af en døgndækkende lægebil i Esbjerg, finansieres af præhospitalskontoen i 2009, idet udgifterne i 2010 og efterfølgende år indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2010.
      • At budgettet for lægebilsordningen i Svendborg tilpasses de øgede udgifter forbundet med at gøre ordningen døgndækket ved at hæve budgettet fra 2,14 mio. kr. til 5,428 mio. kr. pr. år (2008-priser), og at dette finansieres af præhospitalskontoen i 2009, idet udgifterne i 2010 og frem indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for disse år.

       

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

7.      Etablering af lægebil i Kolding

Sagsnr:

07/245

 

Resumé

I forbindelse med etablering af døgndækkende lægebil i Kolding skal der bl.a. findes egnede lokaler på Sygehus Lillebælt i Kolding, samt træffes beslutning om hvornår lægebilen sættes i drift.

Sagsfremstilling

Baggrund
Det blev på regionsrådets møde den 23. marts 2009 besluttet, at udbygningsplanerne på det præhospitale område skal indeholde etablering af en døgndækket lægebil i Kolding.

En afledt konsekvens af ovenstående beslutning er, at regionen skal finde nogle egnede lokaler til lægebilen i Kolding.

Etablering af lægebil i Kolding
Opgaven med at drive lægebilen, herunder bemande bilen med læger, foreslås placeret på Sygehus Lillebælt, Kolding, hvor lægebilen også foreslås fysisk placeret. 

For at sikre lokaler og faciliteter til det personale, der skal betjene lægebilen, har Sygehus Lillebælt udarbejdet et idéoplæg, herunder tegninger, og estimeret pris samt tidshorisont for projektet. Idéoplægget er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af idéoplægget, anbefaler Sygehus Lillebælt en løsning, hvor der etableres garage samt opholds-, sove-, bad og toiletfaciliteter (ca. 170 m2) i den eksisterende ambulancegård. Det forventes, at projektet er gennemført ultimo 2009.

Regionsrådet har ikke tidligere besluttet, hvornår lægebilen i Kolding skal sættes i drift. Som følge af ovenstående tidsplan og som følge af det arbejde, der skal gøres med at tilknytte og uddanne læger til lægebilen, foreslås det, at lægebilen i Kolding sættes i drift mandag den 4. januar 2010.

Det foreslås endvidere at udnytte en option i den nye kontrakt med Falck, således at køretøj og lægeassistent leveres af Falck på samme måde som ved de øvrige lægebiler i Region Syddanmark.

Som det fremgår af de vedlagte bilag, har Sygehus Lillebælt, Kolding, estimeret de samlede renoveringsudgifter til 1,850 mio. kr. På den baggrund foreslås det, at der afsættes rådighedsbeløb på 1,850 mio. kr. til projektet. Det anbefales, at de 1,850 mio. kr. finansieres via konvertering fra drift til anlæg/investeringer på følgende måde:

Tabel 1:

 

Beløb i 1000 kr. (indeks 125,3)

2009

Sygehus Lillebælt, Kolding: Etablering af lokaler til lægebil:

1,850

Prioriteringspuljen

- 1,850

I alt

0

Anæstesiologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt, Kolding, som forventes at få det daglige ansvar for lægebilsordningen, skal have tilført et budget, som kan dække de lønudgifter, kursusudgifter og øvrige udgifter, der er forbundet med oprettelse af denne døgndækkende funktion. Disse udgifter på 5,332 mio. kr., inkl. udgifter til afledt teknisk drift og personale, foreslås i 2010 og efterfølgende år indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen.

De samlede årlige driftsudgifter ved at oprette en lægebil i Kolding kan opgøres til 9,602 mio. kr.: 4,27 mio. kr. for køretøj og lægeassistent, jf. option i ambulancekontrakt, og 5,332 mio. kr. til dækning af lægeløn m.v. (se ovenfor). Herfra skal trækkes de udgifter, regionen har haft til den ambulancelæge, som har kørt fra egen bolig/praksis. Denne ordning har kostet omkring 1,1 mio. kr. årligt.

Det skal endeligt bemærkes, at ovennævnte udgifter til drift af lægebilen kan ændres, da der i øjeblikket forhandles en generel aftale omkring konsulenthonorering af lægerne i forbindelse med lægebilskørsel i fritiden. Skulle aftalen få konsekvenser for ovennævnte driftsudgifter, indarbejdes det i budgettet for 2010 og fremadrettet.

Det Særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område har drøftet sagen på sit møde den 3. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles en anlægsbevilling på 1,850 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af opholdsfaciliteter til lægebilen på Sygehus Lillebælt, Kolding.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2009 på 1,850 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af opholdsfaciliteter til lægebilen på Sygehus Lillebælt, Kolding.
   • At rådighedsbeløbet finansieres af prioriteringspuljen 2009 via konvertering fra drift til anlæg/investeringer. 
    • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for anlægsbevillingen.
     • At der sigtes imod, at lægebilen i Kolding sættes i drift den 4. januar 2010.
      • At driftsudgifterne på 5,332 mio. kr. (2008-priser) årligt, der er forbundet med drift af en døgndækkende lægebil i Kolding i 2010 og efterfølgende år, indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2010. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

8.      Strategi for kapacitetsudvidelse efter genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg

Sagsnr:

09/7164

 

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2009 genindføres det udvidede frie sygehusvalg efter at have været suspenderet siden den 7. november 2008. Det indebærer, at patienterne igen får ventetidsrettigheder efter en måned.

I suspensionsperioden har Region Syddanmark afprøvet en gradueret model, hvor planlagte patienter får ventetidsrettigheder efter henholdsvis en og tre måneders ventetid, og hvor de mest syge prioriteres højest. Kræft- og hjertepatienter, der følger vedtagne pakker, samt akutte og subakutte patienter har været undtaget.

Selvom erfaringerne med denne model har været gode, er det ikke muligt at fortsætte, da rettighederne til udvidet frit sygehusvalg efter en måned genindføres den 1. juli 2009.

Status på sygehusene er imidlertid, at langt fra alle de henviste patienter kan undersøges og behandles inden for en måned. Derfor er det nødvendigt at forholde sig til, hvor og hvordan kapaciteten tilvejebringes i offentligt regi eller gennem samarbejde med de private hospitaler/klinikker via regionale udbud/ Danske Regioners generelle aftaler.

Forslag til fremtidig strategi på området er vedlagt som bilag. Strategien indebærer en kraftig opprioritering af hurtig forundersøgelse af alle patienter.

Det Særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har drøftet sagen på sit møde den 3. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At strategien godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

9.      Sundhedsforskning: Højt specialiserede funktioner

Sagsnr:

09/74

 

Resumé

Regionsrådet har i ændringsforslag til budget 2009 vedtaget, at der i forhold til 2008 investeres ekstra 8,0 mio. kr. årligt i forskning. Initiativet skal ses som en investering med henblik på at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner. På Odense Universitetshospital udpeges de afdelinger, som i 2009 støttes med henblik på at styrke forskningen i de højt specialiserede funktioner.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i ændringsforslag til budget 2009 vedtaget, at der i forhold til 2008 investeres ekstra 8,0 mio. kr. årligt i forskning. Initiativet skal ses som en investering med henblik på at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner gennem øgede forskningsaktivitet og dermed udviklingen af nye behandlingsmetoder.

Der er samtidig mulighed for at tiltrække eksterne forskningsmidler samt videreudvikle attraktive faglige miljøer og dermed fastholde og tiltrække sundhedspersonale.

Blandt forudsætninger for at få tildelt højt specialiserede funktioner er, at der er krav til forskning, udvikling og uddannelse i relation til den givne funktion. Dette krav betyder, at der forudsættes forskningsaktivitet inden for den enkelte højt specialiserede funktion.

Hvis de nuværende højt specialiserede funktioner i regionen ikke kan fastholdes, betyder det, at Region Syddanmark i mindre grad kan tilbyde patienter behandling på højt specialist niveau og skal afgive patienter til øvrige regioner med efterfølgende økonomisk afregning ud af regionen.

De højt specialiserede funktioner har også betydning for udbygning af de regionale specialfunktioner på sygehuse uden for Odense Universitetshospital.

Odense Universitetshospital gennemførte i 2006-2007 et omfattende udrednings- og planlægningsarbejde. Udredningsarbejdet viste, at en del afdelinger er i fare for at miste højt specialiserede funktioner som følge af manglende forskningsunderstøttelse. Der er derfor brug for en særlig indsats for at fastholde og udvikle disse funktioner.

Det Regionale Strategiske Forskningsråd har på mødet den 18. maj 2009 drøftet modeller for hvordan et løft af de højt specialiserede funktioner på Odense Universitetshospital kommer mest til gavn. Rådet anbefaler, at der anvendes midler primært til afdelinger, som står svagt på forskningsområdet, og som har et stort udviklingspotentiale, og hvor de kan understøtte forskning i forbindelse med højt specialiseret behandling.

Rådet anbefaler desuden, at et løft dedikeres til at opbygge en forskningskapacitet, der gør, at der kan etableres blivende forskningsmiljøer f.eks. ved, at der på afdelingerne ansættes en professor, og at der her tilknyttes ansættelser af forskeruddannet fagpersonale og ph.d. stillinger. Desuden er det væsentligt, at det særlige løft, som Regionrådet har givet i budget 2009, anvendes som et særskilt supplement til den forskningsindsats, der i forvejen er på Odense Universitetshospital.

Med henblik på at løfte de højt specialiserede funktioner i Region Syddanmark, indstilles at følgende fire afdelinger på Odense Universitetshospital støttes i 2009 via Regionsrådets løft:

Thorax-karkirurgisk afdeling T: Afdeling T er Danmarks største afdeling inden for klassisk thoraxkirurgi.

Neurokirurgisk afdeling U:
Afdeling U har, ifølge Region Syddanmarks udkast til fordeling af regions- og højt specialiserede funktioner (2009) 30 højt specialiserede funktioner

Hæmatologisk afdeling X:
Afdeling X har, ifølge Region Syddanmarks udkast til fordeling af regions- og højt specialiserede funktioner (2009) afdelingen 14 regionsfunktioner og 5 højt specialiserede funktioner.

Røntgendiagnostisk afdeling: Røntgendiagnostisk afdeling har, ifølge Region Syddanmarks udkast til fordeling af regions- og højt specialiserede funktioner (2009), 15 regionsfunktioner og 26 højt specialiserede funktioner

Det indstilles desuden, at der bliver en proces via Det Regionale Strategiske Forskningsråd med hensyn til prioritering af midler til afdelingerne, og disse forelægges til godkendelse i regionsrådet.
 

Indstilling

At indstilles:

 • At det godkendes, at forskningen i de højt specialiserede behandlinger på Odense Universitetshospital støttes via det løft, som regionsrådet tilførte forskningen i 2009.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

10.    Forskning: indstilling af forskningsprojekter 2009

Sagsnr:

09/5380

 

Resumé

Regionsrådet har udpeget fire fælles indsatsområder for sundhedsforskningen: For højt blodtryk, lidelser i bevægeapparatet, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og børn og sundhed. Til at understøtte den fælles forskningsindsats er der afsat midler for 2009 på 15 mio. kr., som anvendes via opslag inden for de fire fælles indsatsområder. Der er indkommet i alt 26 ansøgninger med et ansøgt beløb på i alt 34. mio. kr.  

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 5. november 2007 "Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark". Et af elementerne i politikken er etablering af en regional forskningspulje, som anvendes til støtte af forskningsprojekter i regionen, der går på tværs af sektorer og institutioner.

På Regionsrådets møde den 28. januar 2008 besluttedes at udmelde forhøjet blodtryk, lidelser i bevægeapparatet, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og Børn og Sundhed som fælles indsatsområder for forskningen i Region Syddanmark for en 4 års periode.


De fælles indsatsområder blev udpeget, dels fordi de har en bred klinisk interesse med mulighed for involvering af alle regionens sygehuse og Syddansk Universitet og dels fordi de har et stort potentiale for at udvikle resultater med stor effektværdi for patienter og for samfundsøkonomien.

En regional tværgående forskningsmæssig satsning giver muligheder for projekter med stor videnskabelig vægt og høj kvalitet og styrker sundhedsforskningen i den øgede konkurrence om midler nationalt og internationalt. Det skal understreges, at den regionale forskningspulje er et af elementerne i Region Syddanmarks samlede sundhedsforskningsindsats, idet der er også en betydelig sundhedsforskning,  der udspringer fra de enkelte sygehuse.

I 2008 var der to ansøgningsrunder og der er i alt indkommet 63 ansøgninger på i alt 106 mio. kr. Regionsrådet godkendte den 23. juni 2008 indstilling af 10 projekter til i alt 7,7 mio. kr. og  den 23. juni 2008 8 projekter til 7.3 mio. kr.

For 2009 er der afsat 15 mio. kr. til forskningsprojekter indenfor indsatsområderne.  Det er bevillinger til projekter for 2009, som nu sendes til godkendelse i Regionsrådet.

Der var ansøgningsfrist 2. april 2009 og der indkom 26 ansøgninger for i alt 34.3. mio. kr. Et bedømmelsesudvalg af forskere har vurderet de indkomne projektansøgninger dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra de opstillede regionale kriterier. Desuden er inddraget en ekstern faglig bedømmelse af ansøgningerne, som er fortaget i et samarbejde med Region Midtjylland.

De projekter der blev fundet støtteværdige blev drøftet i det regionale strategiske forskningsråd den 18. maj 2009. I forlængelse af denne drøftelse har ledelsesrepræsentationen i det strategiske forskningsråd udarbejdet vedlagte indstilling til Regionsrådet (bilag: de indstillede forskningsprojekter).

Det drejer sig om 7 projekter vedrørende lidelser i bevægeapparatet til i alt 4.6. mio. kr., 2 projekter vedrørende for højt blodtryk til i alt 2 mio. kr., 2 projekter vedrørende børn og sundhed til1.300.000 kr. Projekterne omfatter basalforskning, den patientnære kliniske forskning og sundhedstjenesteforskning og har perspektiver for diagnose, behandling og forebyggelse.  Projekterne inddrager tværfaglighed og i flere tilfælde også samarbejde på tværs af sektorer med inddragelse af almen praksis og kommune.

Sundhedsdirektionen indstiller derfor til Regionsrådet, at rådet godkender, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 7.9 mio. kr.  Det kan forekomme, at projekterne oplever at støttebeløbets størrelse giver problemer for projektets gennemførelse. I givet fald må ansøger rette henvendelse til det regionale strategiske forskningsråd.

Der blev ikke fundet projekter, der umiddelbart kunne opnå støtte inden for indsatområderne for kronisk obstruktiv lungesygdom og i mindre grad fra børn og sundhed og for højt blodtryk. Flere af ansøgningerne havde ikke i tilstrækkelig grad inddraget et samarbejde på tværs af Region Syddanmark.

Idet kun cirka halvdelen af puljen for 2009 indstilles til udmøntning i denne ansøgningsrunde, indstilles det til Regionrådet, at forskerne gives en ny mulighed for at indsende ansøgninger inden for de fire forskningsindsatsområder og at dette sker ved en ny ansøgningsrunde i efteråret 2009. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender indstilling om bevilling til 11 forskningsprojekter på et samlet beløb på 7.9 mio. kr.
  • At regionsrådet godkender, at der afholdes en ny ansøgningsrunde i efteråret 2009 inden for de resterende midler til forskningsprojekter på i alt 7.1 mio. kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

11.    Forslag til proces vedr. Region Syddanmarks sundhedsplan

Sagsnr:

09/7039

 

Sagsfremstilling

Sundhedsloven anfører, at regionsrådet skal udarbejde en "samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet". Det fremgår af lovbemærkningerne, at planen bl.a. bør indeholde en samlet beskrivelse af regionens sundhedsindsats, sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren.

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en samlet plan for sundhedsområdet i Region Syddanmark, men der er lavet en række delplaner på alle væsentlige områder. Det drejer sig om akut/gennemførelsesplan, praksisplan, sundhedsaftaler, sundhedsberedskabs- og præhospitalplan, psykiatriplan m.v.

Når denne tilgang blev valgt - fremfor at starte med en overordnet plan - skyldes det, at der ved regionens start var et påtrængende behov for planlægning af en række områder.

Region Syddanmark har således opfyldt Sundhedsstyrelsens krav til disse delplaner, som alle har været til høring i Sundhedsstyrelsen.

For at give en samlet fremstilling af planlægningen på sundhedsområdet foreslås det, at der udarbejdes en kortfattet sundhedsplan i form af et resume af de allerede vedtagne planer.

Da planen således ikke kommer til at indeholde nye elementer, foreslås det, at materialet kun sendes til høring hos Sundhedsstyrelsen - ikke i offentlig høring.

Nedenfor ses forslag til tidsplan og politisk beslutningsproces vedr. Region Syddanmarks sundhedsplan.

 

Tidsplan vedr.

sundhedsplan for Region Syddanmark

13-08-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

26-08-2009

Behandling i forretningsudvalget

28-09-2009

Behandling i regionsrådet

02-10-2009 - 06-11-2009

Høring hos Sundhedsstyrelsen

02-12-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

09-12-2009

Behandling i forretningsudvalget

21-12-2009

Beslutning i regionsrådet

Det Særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har drøftet sagen på sit møde den 3. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslaget til tids- og procesplan godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

12.    Etablering af skadeklinik på Fredericia Sygehus

Sagsnr:

09/7268

 

Sagsfremstilling

Med akutplanen for Region Syddanmark er det vedtaget at oprette en sygeplejebemandet skadeklinik på Fredericia Sygehus i 2009.

Det foreslås, at denne skadeklinik sættes i drift den 1. oktober 2009, og at den er åben i dag- og aftentimerne året rundt. Skadeklinikken oprettes efter samme koncept som de øvrige skadeklinikker i Region Syddanmark.

Skadeklinikken vil blive dækket af behandleruddannede skadestuesygeplejersker fra Kolding Sygehus, der på skift dækker klinikkerne i Middelfart og Fredericia.

Skadeklinikken kan behandle mindre alvorlige skader, eksempelvis snitsår, stivkrampevaccinationer, lettere forbrændinger m.m. og henvise mere alvorlige skader til skadestuen i Kolding.

På baggrund af befolkningsunderlaget og erfaringer fra de øvrige klinikker vurderes det, at klinikken på Fredericia Sygehus vil få ca. 4.300 årlige henvendelser.

Konkret foreslås det, at skadeklinikken året rundt holder åbent alle ugens dage fra kl. 8 til kl. 22, da det vurderes, at 90 % af klinikkens potentielle besøg vil finde sted i dag- og aftentimerne. På baggrund af erfaringer fra andre klinikker foreslås det derfor at bemande klinikken med en sygeplejerske i tidsrummene 8-11 og 19-22 og med to sygeplejersker i tidsrummet 11-19.

Der er budgetteret med 5,78 sygeplejestilling med ovennævnte bemandingsmodel. Herudover beregnes en udgift til øvrig drift på kr. 50,- pr. besøg samt forskellige tillæg. Beregningerne viser, at dette giver et samlet årligt budget på kr. 3,117 mio., og det foreslås, at disse midler indregnes i budgettet for Sygehus Lillebælt i år 2010 og årene fremover.

Det foreslås, at udgifterne i 2009 finansieres med midler fra prioriteringspuljen. Det drejer sig om i alt  kr. 0,779 mio. (svarende til 3 måneders drift). 

Herudover foreslås det at anvende kr. 0,750 mio. til bestykning af de eksisterende lokaler. Bestykningen indeholder udstyr til behandlingen, herunder en hjertestopvogn, møblement m.m. til ventearealet, køkken og personalerum. Disse udgifter foreslås også finansieret fra prioriteringspuljen.

Det Særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har drøftet sagen på sit møde den 3. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der etableres en skadeklinik, der har åbent dagligt i tidsrummet 8-22 på Fredericia Sygehus med start 1. oktober 2009.
  • At det årlige budget på kr. 3,117 mio. indregnes i Sygehus Lillebælts budget fra 2010 og årene fremover.
   • At budgettet på de 3 måneders drift i 2009 på kr. 0,779 mio. og udgifter til bestykning af klinikken på kr. 0,750 mio. (i alt kr. 1,529 mio.) finansieres fra prioriteringspuljen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

13.    Sygehus Lillebælt, Interimsplan på Kolding Sygehus og Fredericia Sygehus

Sagsnr:

07/3980

 

Resumé

På Sygehus Lillebælt, Kolding og Fredericia pågår gennemførelsen af en interimsplan, som har til hensigt at sikre, at sygehusene kan fungere forsvarligt i forhold til arbejdsmiljø og krav fra andre tilsynsmyndigheder. I forbindelse med regionsrådets prioritering af anlægsmidler for 2009-2012 blev der afsat et tillæg til rådighedsbeløb til interimsplanen på Kolding Sygehus. Disse midler på i alt 10,996 mio. kr. søges frigivet samt meddelelse af anlægsbevilling.     

Sagsfremstilling

På regionsrådsmøde den 7. maj 2007 godkendte regionsrådet en interimsplan for daværende Fredericia og Kolding Sygehuse. Formålet med interimsplanen var at sikre, at sygehuset kunne fungere  forsvarligt i forhold til arbejdsmiljø og krav fra andre tilsynsmyndigheder, indtil der kunne træffes en endelig beslutning vedrørende fremtiden for Fredericia og Kolding Sygehuse. Gennemførelsen af interimsplanen er igangværende.

På regionsrådsmøde den 23. februar 2009 afsatte regionsrådet tillæg til rådighedsbeløb til interimsplanen etape 2 på Kolding Sygehus på i alt 10,996 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt på 2009-2012 til udskiftning af faldstammer, renovering af elevatorer og udskiftning af hovedvandledninger.

På den baggrund ansøger Sygehus Lillebælt om frigivelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling til gennemførelse af disse projekter. Sygehus Lillebælt har ikke fremsendt et byggeprogram til regionsrådets godkendelse på grund af sagens karakter.  

En systematisk renovering af elevatorer og udskiftning af faldstammer var en del af interimsplanen, som blev godkendt af regionsrådet den 7. maj 2007. Renovering af elevatorer skal ske over en 5-årig periode, det vil sige frem til 2012 og påbegyndtes i 2008. Udgiften er årligt 1,114 mio. kr. (indeks 125,3).

Udskiftning af faldstammer skal ske over en 10-årig periode, det vil sige frem til 2017, og påbegyndtes i 2008. Udgiften er årligt 0,835 mio. kr. (indeks 125,3). 

Flere af hovedvandledningerne på sygehuset er gennemtærede pga. alder og akutte udskiftninger/lapninger sker ofte pga. utætheder. Disse udskiftninger/lapninger kræver nedlunkning af vandforsyningen, hvilket er stærkt generende for afdelingerne. Der bør derfor ske en systematisk udskiftning af hovedvandledninger over en 5-årig periode, det vil sige fra 2009 til 2013. Udgiften er årligt 0,8 mio. kr. (indeks 125,3).

På investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb til disse projekter på interimplanen etape 2 på Kolding Sygehus i perioden 2009-2012 fordelt med 2,749 mio. kr. årligt svarende til i alt 10,996 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der frigives rådighedsbeløb på i alt 10,996 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt med 2,749 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil,
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 10,996 mio. kr. (indeks 125,3) til interimsplanen etape 2 på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus.
   • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den godkendte anlægsbevilling.  

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

14.    Etablering af Laminar Air Flow - stue på afdeling O på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

09/6351

 

Resumé

Odense Universitetshospital ønsker at igangsætte en byggesag for at etablere en operationsstue på Sygehuset med Laminar Air Flow. Dette anlægsprojekt som har været planlagt i nogen tid er blevet yderligere aktualiseret af, at den operationsstue med Laminar Air Flow, som man hidtil har benyttet på sygehuset i Middelfart vil indgå i det fremtidige rygcenter på Middelfart Sygehus.

Det indstilles derfor, at der meddeles en anlægsbevilling, som finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH.

Sagsfremstilling

Odense Universitetshospital har fremsendt  vedlagte byggeprogram for ombygning af eksisterende operationsstue 3 til Laminar Air Flow(LAF) - stue. Odense Universitetshospital har i forbindelse med prioriteringen af puljen af medico-udstyr for 2008 fået tildelt 1,4 mio. kr. til anskaffelse af udstyr til indretning af LAF-stuen. Man søger derfor nu om tildeling af anlægsbevilling på 2,870 mio. kr. til den lokalemæssig indretning af stuen.

Laminar airflow benyttes til at skabe en partikelfri zone på operationsstuer. Steriliseret luft bliver tvunget vertikalt ned over operationsområdet. Den tilførte luft anvendes til regulering af rumtemperaturen samt opretholdelse af overtryk i operationsrummet.

Etablering af LAF-stue på afdeling O på Odense Universitetshospital har været planlagt igennem nogen tid med en begrundelse om at kunne gennemføre visse hoftenære operationer ud fra "best practice", og etableringen af LAF-stuen er nu blevet yderligere aktualiseret af den planlagte ombygning til rygcenter på Middelfart Sygehus, hvor man hidtil har kunnet gennemføre disse operationer i OUH´s regi.

OUH´s direktion anmoder om at de forventede udgifter til etablering af LAF-stuen - i alt 2,87 mio. kr. - bevilges af de afsatte midler til indretning af ændrede funktioner på OUH.

Ved behandling af sagen på Regionsrådets møde den 25. maj 2009 blev der rejst spørgsmål til den faglige begrundelse for etableringen af LAF-stuer. Det blev herunder nævnt, at der både nationalt og internationalt har været rejst spørgsmål om evidens for brug af Laminar Air Flow. I  vedlagte notat fra OUH er dette spørgsmål behandlet. OUH fastholder på denne baggrund ønsket om etablering af en LAF-stue på afdeling O på OUH.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte byggeprogram for indretning af Laminar Air Flow-stue godkendes.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 2,870 mio. kr. i 2009 til dette formål.
   • At beløbet finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH.
    • At sundhedsdirektøren får bemyndigelse til frigive den meddelte bevilling efter afholdelse af licitation.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

15.    OUH - tillægsbevilling til etablering af skopicenter på Nyborg Sygehus

Sagsnr:

08/11652

 

Resumé

Odense Universitetshospital fremsender ansøgning om tillægsbevilling på ialt 0,535 mio. kr til allerede meddelt anlægsbevilling på 4,535 mio. kr. til etablering af skopicenter på Nyborg Sygehus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 27. oktober 2008 et idéoplæg til etablering af et skopicenter på Nyborg Sygehus. Dette projekt har baggrund i nedlæggelsen af den organkirurgiske aktivitet på Middelfart Sygehus.

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogram blev det klarlagt, at den meddelte anlægsbevilling formentligt ikke ville række til etablering og ombygning i forbindelse med etablering af skopicenteret.

Baggrunden herfor var at der ikke i den oprindeligt foretagne kalkulation har været taget højde for nye hygiejnemæssige krav til skopivasker og indretning af skopivaskerum.

Efter afholdelsen af licitation viser en økonomisk opstilling, at de samlede etableringsudgifter vil beløbe sig til 5,163 mio. kr., hvilket overskrider den prisfremskrevne anlægsbevilling med 0,535 mio. kr. På denne baggrund anmoder Odense Universitetshospital om en tillægsbevilling til den allerede meddelte anlægsbevilling og at denne merudgift finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles et tillæg til samt frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af skopicenter på Nyborg Sygehus på ialt 0,535 mio. kr. i 2009.
  • At merudgiften finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH, hvorved det her afsatte rådighedsbeløb reduceres tilsvarende.
   • At den afholdte licitation godkendes.

    

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

16.    OUH - H. C. Andersens Børnehospital - afslutning af byggesagen

Sagsnr:

09/3300

 

Resumé

Forretningsudvalget fik på sit møde den 15. april 2009 forelagt en orientering om en forventet behov for en tillægsbevilling for at afslutte byggeprojektet ved H. C. Andersens Børnehospital ved OUH. Administrationen blev på baggrund heraf bemyndiget til at forhandle et oplæg til forlig med byggeprojektets hovedentreprenør til senere forelæggelse for Regionsrådet.

Efter gennemførelsen af flere forligsforhandlinger med hovedentreprenøren Skanska Danmark A/S foreligger nu en forligsskitse som forudsætter Regionsrådets endelige godkendelse.

Herudover foreligger et oplæg til endelig aftale med totalrådgiveren Creo A/S, ligesom der foreligger slutregninger fra den særlige bygherrerådgiver, som har medvirket ved afslutning af sagen. Der ansøges med denne sag om en tillægsbevilling til honorering af de foreliggende slutregninger.

 

Sagsfremstilling

Forhistorien

Den nu afsluttede byggesag vedr. H. C. Andersens Børnehospital på OUH omhandler i meget store overskrifter:

 • En renovering og modernisering (af i alt 3.046 m2) af eksisterende afdelinger af den gamle børneafdeling H
  • Nybyggeri af samlet 2.773 m2.

  Fyns amtsråd godkendte endelig anlægsbevilling for denne byggesag på sit møde den 6. juni 2005, idet sygehusudvalget allerede den 2. november 2004 havde udpeget Skanska Danmark A/S som hovedentreprenør på et byggesag, som man havde besluttet at udbyde i partnering. Der blev herved godkendt en samlet udgiftsbevilling på 41,999 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 2,84 mio. kr., idet der var opnået delvis finansiering fra ekstern side.

  Ved godkendelsen af anlægsbevillingen forelå et endeligt projektforslag som rådgiverne S&I Arkitekter, Odense (nu CREO A/S) og ingeniørfirmaet Birch & Krogboe A/S, Odense (nu Alectia A/S) havde udarbejdet sammen med hovedentreprenøren Skanska A/S og bygherren OUH repræsenteret af bygningsafdelingen på OUH, brugerne i børneafdelingen ,OUH’s ledelse og sundhedsforvaltningen for Fyns Amt.

  Det egentlige byggeri blev herefter igangsat i efteråret 2005, og skulle efter de oprindelige planer afsluttes med ibrugtagningen af de sidste etaper i oktober 2006.

  Der afholdtes rejsegilde på tilbygningen – i henhold til den oprindelige tidsplan – den 5. maj 2006, og der var officiel indvielse af H. C. Andersens Børnehospital med deltagelse af prins Joachim den 2. april 2008. På dette tidspunkt havde alle lokaler været i brug – for nogle afdelinger – i næsten 2 år – men samtidig har der også efter den officielle indvielse været arbejder på enkelte afdelinger med baggrund i ændringer eller udbedring af fejl. Det sidste byggeafsnit blev formelt afleveret den 15. februar 2008 ca. 1½ år forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.

  Forløbet af byggesagen
  Forløbet af byggesagen ved det der i dag betegnes H. C. Andersens Børnehospital har på mange måder været besværlig. Af de involverede parter peges samstemmende på, at den anvendte kontraktform med en partneringaftale med en hovedentreprenør i den anvendte form har været meget uheldig. Dette har bl.a. betydet, at man i forløbet har været nødt til at genforhandle kontraktgrundlaget, samtidig med at de oprindelige budgetter er blevet væsentligt overskredet.

  Som hovedårsager til vanskelighederne peges på

  • At det udarbejdede projektforslag som dannede baggrund for entrepriseaftalen på en række punkter var mangelfulde, således at entreprenøren – med rette - kunne hævde at forudsætningerne for hans priser og tidsplaner mv. var forkerte
   • At brugernes forventninger - ligeledes på grund af projektforslagets ufuldstændighed og på grund af den lange periode fra projektforslag til udførelse – ikke kunne indfries, således at der herfra blev krævet ændringer i projektet – både før og efter udførsel
    • At hovedentreprenøren Skanska igennem størstedelen af byggeperioden har været i færd med at afvikle sin danske virksomhed, således at virksomheden generelt har været uinteresseret i det danske marked og specielt i et fortsat kundeforhold overfor Fyns Amt/Region Syddanmark og de tilknyttede rådgivere
     • At samarbejdet mellem rådgivere, entreprenører og brugere til stadighed blev dårligere, hvilket medførte en dårlig stemning på byggepladsen.

     Det skal nævnes, at den oprindelige entrepriseaftale allerede pr. 30. september 2005 – på grund af erkendte problemer med "partnering"-konstruktionen blev genforhandlet, således at der herefter var tale om en fast kontrakt – som dog stadig byggede på den oprindelige projektaftale – med de mangler der fulgte heraf.

     På baggrund af Skanska’s oprindelige krav om ekstrabetalinger blev der i august 2006 indgået et forlig mellem parterne i sagen, som for Fyns Amt blev tiltrådt af amtsrådet den 2. oktober 2006.

     Samtidig blev en medarbejder fra firmaet Rambøll A/S efter gensidig aftale engageret til at overvåge forligets implementering, og til at sikre en fornuftig dialog mellem rådgivere og entreprenører. OUH’s ledelse giver udtryk for, at denne "forligsmand" har været nødvendig for at undgå stop på byggeriet.

     Økonomi
     Fyns Amt har ved igangsætningen af byggesagen meddelt en bevilling på 41,999 mio. kr. Denne bevilling er ved indeksregulering opskrevet til 47,636 mio. kr. i 2008-prisniveau

     I forhold hertil blev der ved budgetlægningen for 2008 meddelt en tillægsbevilling på 6,463 mio. kr., med baggrund i notat udarbejdet af Rambøll i maj 2007. Denne tillægsbevilling blev formelt godkendt af Regionsrådet den 26. maj 2008. Den samlede anlægsbevilling udgør derfor i dag 54,006 mio. kr.

     De samlede afholdte udgifter på sagen inden endelig afregning med hovedentreprenøren Skanska Danmark A/S, totalrådgiveren Creo A/S og den særlige rådgiver Rambøll A/S udgør pr. medio maj 2009 i alt 57.044.882 kr. 

     Efter oplæg fra Rambøll er der nu efter flere forsøg indgået et oplæg til forlig med Skanska Danmark A/S til endelig afgørelse af sagens mellemværende.

     Den samlede udgift for om- og nybygning ved H.C. Andersens Børnehospital kan herefter med slutafregning til Skanska Danmark A/S, Creo A/S og Rambøll A/S opgøres til  61,846 mio. kr. eller i alt 7,84 mio. kr. mere end den gældende anlægsbevilling

      

Indstilling

Det indstilles:

 • At den foreliggende forligsskitse, som indebærer en samlet slutrregning på 3,6 mio. kr. til Skanska Danmarks A/S godkendes.
  • At der meddeles og frigives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 7,84 mio. kr. (indeks 125,3)  i 2009 vedrørende H.C. Andersens Børnehospital.
   • At merudgiften finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

17.    Landsdækkende scanner udbud 2009

Sagsnr:

09/7465

 

Resumé

Region Syddanmark har i samarbejde med de øvrige regioner gennemført et landsdækkende udbud af scannere i 2008. På baggrund af de positive erfaringer herfra har den tværregionale styregruppe for landsdækkende udbud af scannere anbefalet, at regionerne gennemfører et nyt udbud af CT og MR scannere. Denne sag vedrører Region Syddanmarks deltagelse i et nyt nationalt udbud af CT og MR scannere, som forventes afsluttet i 2009.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen af 12. oktober 2007 mellem Danske Regioner og Regeringen blev der bevilget 850 mio. kr. til apparatur til kræftbehandling. I aftalen fremgik, at regionerne skulle udnytte de besparelsesmuligheder, der lå i et fælles udbud.

Det foranledigede, at Danske Regioners bestyrelse i december 2007 besluttede at iværksætte et landsdækkende udbud af kræftscannere. Region Syddanmarks deltagelse heri blev godkendt af Regionsrådet på møde den 25. februar 2008.

Organisatorisk havde én region ansvaret for at gennemføre udbuddet på vegne af alle regioner indenfor scannertyperne CT, MR, PET/CT og SPECT/CT, ligesom hvert af de fire udbud havde tilknyttet en national brugergruppe, som bidrog med den førende faglige ekspertise på området.

Udbuddet blev afsluttet oktober 2008 og den efterfølgende evaluering påpegede, at udbuddene havde givet attraktive priser og samlet set ville give kræftbehandlingen i Danmark et løft idet den diagnostiske kapacitet øges med flere scannere. Dog viste evalueringen, at brugerinddragelsen i processen kan forbedres.

På baggrund af disse hovedkonklusioner, samt regionernes indmeldte investeringsbehov på scanner området, har den tværregionale styregruppe for landsdækkende udbud af scannere overfor Danske Regioners bestyrelse anbefalet, at der iværksættes et nyt landsdækkende udbud af CT og MR scannere. Styregruppen har iværksat arbejdet med at forberede udbuddet på forventning om, at Danske Regioners bestyrelse godkender det landsdækkende udbud på mødet den 28. august 2009.

Region Syddanmarks andel i scanner udbuddet udgør 4 stk. high-end CT scannere til Sygehus Lillebælt Kolding, OUH Svendborg, OUH Odense og Sydvestjysk Sygehus Esbjerg samt 2 stk. MR scannere til det kommende Rygcenter i Middelfart. Disse scannere er blevet udmøntet fra puljen til medicoteknisk apparatur 2009, som Regionsrådet på mødet 29. september bemyndigede sundhedsdirektøren til at udmønte, jf. principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009.

Det kan i øvrigt tilføjes at, Region Syddanmark har påtaget sig ansvaret for projektledelsen for det samlede udbud af CT og MR scannere ved Direktør Bente Kowal fra OUH, som er udpeget som udbudsansvarlig projektleder. Hun bistås i projektledelsen af sektionsleder og fysiker Frederik Frederiksen og indkøber Søren Iversen, begge fra Medicoteknik i Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark deltager i det fælles landsdækkende udbud af kræftscannere i 2009 som beskrevet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

18.    Opsigelse af aftale med Grindsted Apotek

Sagsnr:

09/7244

 

Resumé

Sydvestjysk Sygehus ønsker at opsige aftale med Grindsted Apotek om medicinleverance til Sydvestjysk Sygehus i Grindsted. For Sydvestjysk Sygehus vil det dels betyde en betydelig økonomisk besparelse og dels en forbedring af den farmaceutiske service til de kliniske afdelinger i Grindsted. 

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Sygehus har søgt Regionsrådet om at kunne opsige aftale med Grindsted Apotek, som i dag leverer medicin til SVS Grindsted. Dette sker dels ud fra et ønske om en bedre og mere ensartet service til de kliniske afdelinger og dels ud fra en forventning om, at det kan medføre en betydelig besparelse på indkøb af medicin, hvis Sygehusapoteket i Esbjerg selv leverer den samlede leverance af medicin til hele SVS.

SVS har fremlagt sagen for Regionsrådet, hvori der redegøres for de forbedringer af serviceniveauet, som der vil ske ved overtagelse af medicinleverancen til SVS Grindsted. Det kan opdeles i følgende tre hovedpunkter:

 • Medicinskabsopfyldning

Der vil blive indrettet medicinrum og medicinskabe påny, og der vil være en løbende rutineopfølgning så som medicinskabstilsyn, udløbskontrol og opfølgningsmøder. Desuden vil bestillingsprocedurer blive gennemgået og aftaler med Sygehusapoteket kan indgås. 

 • Standardsortiment

Der vil fremover være et fælles standardsortiment, som der ses en fordel i, da der vil blive benyttet præparater, som personalet i forvejen kender til fra SVS Esbjerg.

 • Farmaceutisk rådgivning

Sygehusapoteket vil kunne levere en mere specialiseret form for rådgivning og kunne besvare på mere specifikke spørgsmål, idet de har oparbejdet en større erfaring og ekspertise inden for de specielle patientgrupper, der er indlagt på sygehuset. 

De har en erfaring med forskellige administrationsformer og mere forskellig medicin i og med, at de er et sygehusapotek. Hvor et privat apotek måske har kendskab til tabletter og piller, så ved et sygehusapotek også en del om injektionsmedicin og forskellige drops, og dermed mere specialiserede og komplicerede medicinformer og behandlingsformer.

Der kan dermed drages fordel af, at det dermed forbliver inden for egen organisation, og det vil ikke være samme form for rådgivning og på samme niveau, som man får fra et privat apotek. 

Der er udover dette foretaget en analyse af, hvad det vil betyde for Grindsted Apotek, at de ikke skal fortsætte med medicinleverancerne for SVS Grindsted, da dette kan have betydning for deres drift og indtjening og dermed også for lokalområdet. Ifølge en offentliggjort opgørelse er leverancerne til sygehuset i Grindsted kun mellem 7 og 9 procent af deres bruttoomsætning, dvs. før rabatterne bliver fratrukket. 

Grindsted Apoteks omsætning er over landsgennemsnittet, og vil efter al sandsynlighed også være det efter afgivelse af leverance til offentlig regi og opsigelse af aftale.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At aftale om medicinleverance til Sydvestjysk Sygehus i Grindsted fra Grindsted Apotek hermed opsiges umiddelbart efter regionsrådsmødet, hvorved leverancerne ophører 6 måneder senere.
  • At SVS herefter overtager leverancen af medicin via Sygehusapoteket. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

19.    Første økonomi og aktivitetsrapportering

Sagsnr:

09/7368

 

Resumé

Tre gange om  året fremlægges økonomi og aktivitetsrapportering. Dette er den første økonomi og aktivitetsrapportering for 2009.

Sagsfremstilling

Nedenstående oversigt skal give overblik over det væsentligste vedr. økonomi og aktivitet på regionens områder. Yderlige oplysninger kan enten findes i sammenfatningsnotatet som er vedlagt til sagsfremstillingen eller i områdernes notater som kan findes på følgende link: http://www.regionsyddanmark.dk/wm281213

 

 

Område

Aktivitet

Økonomi

Hovedkonto 1

Sundhed

Samlet set forventes de somatiske sygehuse en aktivitet på ca. 200 mio. kr. over baseline 2009. Det skal bemærkes, at dette vil være en væsentlig højere aktivitet end i 2008.

Forventes balance

Dog forventes der fortsat store ubalancer i driften på sygehusene. Psykiatriskesygehuset melder som noget nyt ligeledes om økonomiske vanskeligheder. Merforbruget bliver modsvaret af mindreudgifter under fællesområdet.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2010

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 2

Social og Specialundervisning

Det forventes ud fra den faktiske belægning pr. 31 marts 2009, at belægningen for hele året vil være højere end den budgetterede belægning.

Forventes balance

Merforbrug som følge af meraktivitet, modsvares af øgede takstindtægter fra kommunerne. Så samlet set forventes området at gå i nul Inden for de enkelte områder forvenets at være mindre forskydninger. I lighed med regnskabsresultaterne for 2008 vil der være underskud på Strandvænget, Børnehusene, Østruplund og Jupitervej

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 3

Regional Udvikling

Der vil være forskydninger i den planlagte aktivitet.

Forventes balance

På kollektiv trafik forventes væsentlig højere udgifter vedr. trafikselskaberne.

Uforbrugte midler overføres til 2010 til samme formål

Hovedkonto 4

Fælles formål og administration

Aktiviteten nedjustes på grund af besparelserne.

Forventes balance

 

Evt. mer-/mindreforbrug finansiers af hovedkonto 1-3

Hovedkonto 5

Renter mv.

Der forventes en lavere renteudgift i 2009

Forventes mindreforbrug

          mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1-3

Indstilling

Det indstilles:

 • At den første økonomi og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

20.    Budgettilpasning vedr. Fælles formål og administration samt central administration

Sagsnr:

08/13279

 

Resumé

Budgettilpasningen omfatter den bevillingsmæssige udmøtning af besparelsen fra 2009 og frem, samt budgetneutrale omflytninger mellem hovedkontien samt Fælles formål og administration.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen for 2009 indgår, at regionerne via effektiviseringer inden for indkøb, administration m.v. ekstraordinært skal tilvejebringe et råderum på 250 mio. kr. på sundheds-området fra 2009. Region Syddanmarks andel heraf udgør 54 mio. kr., der i budget 2009 i første omgang er indarbejdet som samlet spareramme på sundhedsområdet.

Jf. regionsrådets møde den 23. marts 2009 reduceres centraladministration på sundhedsområdet samt områdets bidrag til Fælles formål og administration (hkt. 4) i konsekvens heraf med 27,1 mio. kr. årligt. Reduktionen omfatter 25 administrative årsværk i regionshuset på baggrund af opgavetilpasning, omlægning af arbejdsgange m.v. Herudover reduceres centrale puljer til tværgående formål under Fælles formål og administration. Samlet svarer dette til en reduktion på 6,5 pct. i udgifterne til tværgående administration (fællesstabe).

For Sundhed er konsekvenserne heraf indarbejdet i anden sag på dagsordenen vedr. budgettilpasning på området.

Budgetomplaceringer mellem hovedkontiene og Fælles formål og administration
På grund af opgave overflytning til Odense universitetshospital skal Sundheds bidrag reduceres med 0,389 mio. kr. fra 2009 og frem, tilsvarende skal budgettet vedr. Fælles formål reduceres.

Da den fremtidige betaling vedr. post og print mv. fremadrettet skal afholdes centralt af Fælles formål og administration, skal budgetterne vedr. central administration for somatik, behandlingspsykiatri, Social og specialundervisning, Regional Udvikling inkl. jordforurening reduceres jf. nedenstående tabel, og tilsvarende skal budgettet forhøjes for Fælles formål. Som konsekvens skal bidraget til Fælles formål og administration tilsvarende forhøjes for de 3 hovedkonti.

Tabel 1:

 

(1.000 kr.)

Tilpasning af budget fra 2009 og frem

Udgift

Indtægt

Somatik

-1.475

 

Behandlingspsykiatri

-170

 

Social og specialundervisning

-423

 

Regional Udvikling inkl. jordforurening

-1.366

 

Fælles formål og administration

3.495

-61

I alt

61

-61

Investeringsbudget

Med henblik på at forbedre arbejdsmiljø for personalet samt brugerer af kantinen er der behov for investering af ny opvaskmaskine samt ombygning. I forhold til omkostningsbaserede budget hvor alle investeringer over 100.000 kr. med en levetid over 1 år skal være investeringer i stedet for drift, skal der derfor afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2009 med tilsvarende anlægsbevilling

Indstilling

Det indstilles:

 • At budgettet for Fælles formål og administration reduceres med 24,250 mio. kr. fra 2009 og frem, som modsvares af, at bidraget fra Sundhed nedsættes med tilsvarende beløb.
  • At budgettet for Fælles formål og administration reduceres med yderligere 0,389 mio. kr. fra 2009 og frem, som modsvares af, at bidraget fra Sundhed nedsættes med tilsvarende beløb.
   • At budgettet for de nævnte områder justeres fra 2009 og frem jf. tabel 1.
    • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til apparaturanskaffelser mv., samt meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. (indeks 125,3) til kantinedriften, som finansieres af likvide aktiver.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

21.    Budgettilpasning på sundhedsområdet

Sagsnr:

09/6029

 

Resumé

Budgettilpasningen omfatter primært afregning for præsteret meraktivitet i 2008 med en efterregulering vedrørende afregningen for 2008 og permanentliggørelse af afregningen i 2009 og frem til videreførelse af aktivitetsniveauet i 2009 og frem. Derudover ønsker Sygehus Sønderjylland en gældsudsættelse for 2009. Endelig bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den 1. økonomi - og aktivitetsrapportering for 2009, som forelægges for regionsrådet i et andet dagsordenspunkt på samme møde, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet.

I budgettilpasningen indgår afregning for meraktivitet i 2008 efter grundprincipperne i Region Syddanmarks takststyringsmodel for 2008, hvor sygehusene afregnes for 55 pct. af DRG-værdien for den planlagte aktivitet og 14 pct. for akut aktivitet samt aktivitet på det stationære medicinske område. Sygehusene bliver i denne budgettilpasning afregnet endeligt for 2008 - aktiviteten med 6,532 mio. kr. og tilføres midler til videreførelse af aktivitetsniveauet i 2009 og frem med 153,894 mio. kr.

Derudover foreslås det, at Sygehus Sønderjyllands gældsafdragelse på 21,6 mio. kr. udsættes, da sygehuset vurderer, at det ikke er realistisk at skaffe råderum til at betale det forudsatte afdrag i 2009.

Budgettilpasningen omfatter desuden disse reguleringer:

 • Den bevillingsmæssige udmøntning af administrationsbesparelsen på sygehusene og den centrale administration, som Regionsrådet tiltrådte den 23. marts 2009. 
  • De bevillingsmæssige konsekvenser af udfasning af eksisterende aftaler om finansiel leasing. 
   • De bevillingsmæssige konsekvenser af, at visitation og booking af kørsel fremover skal varetages på det enkelte sygehus eller de enkelte afdelinger - også i den sønderjyske og fynske del af regionen. 
    • Afgivelse af udgifts - og indtægtsbevilling på 21,565 mio. kr. til nedbringelse af ventetider og frembringelse af normal driftssituation ovenpå strejken, som blev aftalt i Finansloven for 2009. Midlerne indarbejdes på meraktivitetspuljen.  

     

Indstilling

Det indstilles:

 • At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2008-aktiviteten i 2009 og frem med en tillægsbevilling på 153,894 mio. kr.
  • At de somatiske sygehuse afregnes for 2008 - aktiviteten med en efterregulering på 6,532 mio. kr. 
   • At Sygehus Sønderjylland bevilliges en gældsudsættelse på 21,6 mio. kr. 
    • At der meddeles en anlægsbevilling på 13,914 mio. kr. (indeks 125,3) til byggeprogram - ombygninger ved Psykiatrien i Esbjerg.
     • At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

22.    Fordeling af 135 mio. kr. fra 2008

Sagsnr:

09/6029

 

Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2008 blev det på regionsrådsmødet den 25. maj besluttet at overføre 135 mio. kr. til midlertidige eller enkeltstående projekter, der kan nedbringe enhedsomkostningerne, styrke forskningen og afvikle ventelister mv..

Dette dagsordenspunkt fordeler midlerne mellem de forskellige formål og lægger op til formen for den senere udmøntning.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2008 viste et mindreforbrug på 212 mio.kr., hvoraf 77 mio.kr. genbevilges i 2009 i overensstemmelse med regionens regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsårene.

Regionsrådet besluttede dertil at overføre yderligere 135 mio.kr. til 2009, til understøttelse af sygehusenes opgave med at nedbringe enhedsomkostningerne, styrkelse af forskningsområdet mv. Desuden kan midlerne indgå til finansiering af afviklingen af ventelister og pukler ovenpå strejken.

Her foreslås en konkret fordeling af midlerne på de i overførselssagens nævnte punkter. Midlerne foreslås oprettet som puljer til konkret udmøntning, og er således ikke varige driftsudvidelser. Imidlertid vil tidshorisonten for flere af puljerne strække sig over lidt længere tid, hvorfor ikke alle midlerne forventes udmøntet konkret i 2009.

Pulje til arbejdskraftbesparende teknologier
Til understøttelse af sygehusenes arbejde med nedbringelse af enhedsomkostninger afsættes 60 mio. kr., der kan finansiere indførelsen af arbejdskraftbesparende og produktivitetsforbedrende teknologier. I Region Syddanmark er der gennem de seneste år afprøvet en række arbejdskraftbesparende teknologier, hvorfor puljen anvendes til udrulning af disse løsninger til andre relevante driftsafdelinger.

Samtidig har Region Syddanmark etableret en enhed for velfærdsteknologi, der skal sikre udvikling og udbredelse af velfærdsteknologier indenfor social- og sundhedsområdet i sekundær og primær sektor. Ved udrulning og indførelse af arbejdskraftbesparende og produktivitetsforbedrende teknologier kan der således ansøges om midler fra velfærdsteknologiske fonde således at trækket på overførselspuljen reduceres.

Et forslag til udmøntning af puljen med gennemførelse af ansøgningsrunder forelægges regionsrådet til godkendelse. Puljen udmøntes første gang i september 2009. Notat om puljen vedlægges

Energimærkningsordning
I henhold til den nye Energimærkningsordning skal alle opvarmede bygninger over 60 kvadratmeter have udstedt et energimærke, som skal udarbejdes af ekstern energikonsulent.

Regionsrådet har på sit møde 25. maj 2009 besluttet, at ordningen sendes i udbud og foreslået at udgifterne hertil tilvejebringes i forbindelse med overførselssagen. Et overslag fra bygningsafdelingen vurderer at de samlede udgifter til energimærkerne kan holdes indenfor en samlet ramme på 10 mio. kr.

I indstillingen indgår, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler i overensstemmelse med det afholdte udbud.

Midler til forskningsområdet
Ph.d’er er en af flere grundlæggende forudsætninger for at udføre forskning. En opnormering af ph.d. produktionen vil betyde at forskningsaktiviteten i højere grad kan udbredes i Region Syddanmark og dermed sikre et større grundlag for at sundhedsydelserne er forskerunderstøttet.

På trods af den indsats, der i forvejen foregår for at øge antallet af ph.d.-studier og styrke den generelle forskningsaktivitet i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, vurderes der at være et behov for en ekstraordinær/supplerende indsats for at øge optaget af ph.d.-studerende, således at:

 • det fremtidige rekrutteringsgrundlag til forskningsstillinger på højere niveauer (lektorer, professorer) sikres
  • Region Syddanmark kan gå styrket ind i en øget konkurrence om rekruttering af medarbejdere.

  Det indstilles derfor, at der oprettes en ph.d.-pulje, som kan være med til at forøge optaget af ph.d.er. Ud fra en samlet vurdering er der umiddelbart mulighed for et forøget ph.d.-optag på omkring 40 nye ph.d.-studerende over 2-3 år. Hertil er der et behov for en finansiering på 19 mio. kr. Dette er beregnet ud fra, at den eksisterende 1/3 finansieringsmodel for ph.d.-studier opretholdes. Dvs. at Region Syddanmark finansierer 1/3, SDU 1/3 og 1/3 indhentes eksternt. En ph.d. koster ca. knap 500.000 kr/år.

  Som et særligt tiltag afsættes i puljen 1 mio. kr. til at etablere sundhedstjenesteforskning på ph.d.-niveau inden for patientsikkerhed, hvor der er en stigende erkendelse af, at man i sundhedsvæsenet mangler viden om/evidens for, at den nuværende tilgang til at arbejde med patientsikkerhed rent faktisk resulterer i en forbedret patientsikkerhed og sikkerhedskultur i sundhedsvæsenet.

  Notat om forskningsområdet vedlægges.

  Midlertidig uddannelsestiltag
  Der foreslås afsat 10 mio.kr. til midlertidige uddannelsestiltag med henblik på omstilling af arbejdskraft på sygehusene, hvor der er rekrutteringsproblemer. Notat om forslag til udmøntning vedlægges

  PET/CT-scanner
  PET/CT-scannere er væsentlig for udviklingen af diagnostik især indenfor kræftområdet. Region Syddanmark har i dag disse scannere på Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus. For at styrke Vejle Sygehus’ rolle i kræftbehandlingen i Danmark foreslås etableret endnu en PET/CT-scanner i Vejle

  Midler til forsinket/udskudt aktivitet
  Der afsættes 15 mio.kr. til afvikling af ventelister mv. opstået i forlængelse af forårets arbejdskonflikt. Midlerne indarbejdes på regionens ramme til meraktivitet.

   

Indstilling

Det indstilles:

 • At der etableres en pulje på 60 mio. kr. til arbejdskraftbesparende teknologier. De enkelte udmøntninger forelægges regionsrådet til beslutning.
  • At der etableres en pulje på 20 mio. kr. vedr. forskning og uddannelse, der udmøntes som foreslået i notat om etablering af nye PhD-forløb.
   • At der overføres 20 mio. kr. til den medicotekniske investeringsramme for 2009 til etablering af endnu en PET/CT-scanner i Vejle.
    • At der iværksættes midlertidige uddannelsesmæssige tiltag for 10 mio. kr. som foreslået i vedlagte notat.
     • At der afsættes 10 mio. kr. til finansiering af energimærkeordningen.

      

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

 

23.    Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Sagsnr:

09/7419

 

Resumé

Siden 1. januar 2007 har kommunerne været medfinansierende på sundhedsområdet. I den forbindelse skal der årligt følges op på den registrering af aktiviteten, der ligger til grund for beregningen af kommunernes andel af sundhedsudgifterne.

Vedlagte redegørelse beskriver administrationen af indberetningerne af aktiviteten og kontrolforanstaltninger i forhold til at sikre korrekte registreringer.

Redegørelsen forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

I henhold til Cirkulære nr. 74 af 01-12-2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådet senest 01-09-2009 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

Vedlagte redegørelse indeholder administrationens beskrivelse af aktiviteten samt af regionens administration af området - herunder kontrolforanstaltninger i forhold til sygehusenes indberetninger til Landspatientregistret og e-Sundhed.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet afgiver redegørelsen til revisionen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Forretningsudvalget oversendte redegørelsen til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

 

24.    Trafikplan 2009-2013 - planoplæg fra Sydtrafik

Sagsnr:

09/4658

 

Resumé

Sydtrafik har udarbejdet forslag til Trafikplan 2009-2012. Forslaget er udsendt til kommuner og til regionen med frist for høringssvar til udgangen af juni 2009. Planforslaget har til formål at beskrive det fremtidige regionale rutenet i overensstemmelse med regionens principper og at vise et kørselsomfang, som kan gennemføres for det budget, som regionen har til rådighed. Forslagets initiativer forventes implementeret i faser i løbet af planperioden.

Sagsfremstilling

I planoplægget udpeges regionale rejsemål, dernæst opstilles kriterier for, hvilke rejsemål der skal forbindes, kriterier for kvalitetskrav samt forslag til konkrete ruter.

Forslaget bygger på, at overordnede rejsemål skal betjenes med hurtigruter og mindre direkte og langsommere regionalruter. Eventuelle forbindelser mellem C-rejsemål består af de mindre direkte regionalruter. Hvor der er togbetjening, gør denne det ud for hurtigruter.

Forslaget betyder, at der bliver en uensartet betjening af rejsemålene, hvor regionens principper foreskriver hurtige og direkte ruter. Det vurderes, at de valgte rejsehastigheder og linjeføringer ikke lever op til princippernes intentioner om at skabe hurtige og direkte forbindelser mellem rejsemålene som led i at gøre bustrafikken attraktiv og vende den aktuelle tilbagegang i passagertallet.

Forslaget indebærer, at en lang række forbindelser, som er togbetjent med kort rejsetid og høj frekvens, suppleres med regionale busser. Som hovedprincip, skal der kun være bus parallelt med tog, hvis der kan påvises et særligt behov. Det vurderes, at den langsommere busbetjening parallelt med en togstrækning ikke vil være et attraktivt alternativ på grund af den længere rejsetid.

I vedlagte kommenterede resume af Sydtrafiks forslag til trafikplan er der bemærkninger til den foreslåede busstrategi og forslag til de forbindelser, som regionen finder bør etableres for at tilgodese principperne. Der er desuden bemærkninger til ruteforslag, som ikke bør etableres, da de ikke er i overensstemmelse med regionens principper. Der er også redegjort for ruteforslag, hvis eventuelle etablering fordrer en nærmere dokumentation af trafikgrundlaget.

Endelig er der redegjort for, at det regionale kørselsomfang vil skulle tilpasses regionens budget, idet planoplægget ikke præcist kan redegøre for det tilskud fra regionen, som kræves for at implementere forslagene.

Forslagene til bemærkninger til planoplægget er sammenfattet i vedlagte udkast til høringsbrev.

Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø behandlede sagen på møde 10-06-2009. På baggrund af drøftelserne i det særlige udvalg er udarbejdet et revideret udkast til høringssvar. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at det reviderede udkast til høringssvar til Sydtrafik godkendes.

Efter forretningsudvalgets behandling af det reviderede høringssvar er der sket enkelte sproglige justeringer i det udkast til høringssvar, som hermed forelægges regionsrådet til godkendelse.

De kommenterede resuméer (vedlagt som bilag) vil blive justeret i overensstemmelse med høringssvaret.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udkastet til høringsbrev til Sydtrafik godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at det reviderede udkast til høringssvar til Sydtrafik godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Sarah Nørris Christensen undlod at stemme.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

25.    Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn – regionsrådets høringssvar

Sagsnr:

09/3400

 

Resumé

Ifølge lov om trafikselskaber (§9) skal trafikselskaberne med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet. Der er ikke nærmere formkrav til planernes udarbejdelse. FynBus har udarbejdet oplæg til fremtidigt regionalt rutenet. Oplægget er udsendt til kommuner og til regionen. Det forudsættes at bemærkninger fra de fynske kommuner vil foreligge inden regionsrådets behandling af oplægget. Regionsrådet har frist for høringssvar til udgangen af juni 2009.

 

Sagsfremstilling

Planoplægget har til formål at beskrive det fremtidige regionale rutenet i overensstemmelse med regionens principper og at vise et kørselsomfang, som kan gennemføres for det budget, som regionen har til rådighed.

Planoplægget indeholder et basisnet, som efter FynBus’ vurdering omfatter forbindelser som skal etableres som følge af regionens principper.

Dertil kommer et pendlernet – først og fremmest på særligt trafikerede dele af basisnettet.

Endeligt foreslås supplerende pendlernet på få strækninger og med reduceret frekvens til betjening af uddannelseskørsel.

Visse af de forbindelser, som indgår i ovennævnte net, betjener ikke udpegede regionale rejsemål og er derfor ikke i overensstemmelse med regionens principper for regional bustrafik.

Regionsrådet skal tage stilling til det fremtidige regionale busnet, idet regionen senere (september 2009) skal bestille den regionale kørsel og finansiere det dertil nødvendige tilskud.

I vedlagte kommenterede resume af FynBus’ planoplæg er forslag til de forbindelser, som regionen finder bør etableres for at tilgodese principperne. Der er desuden bemærkninger til ruteforslag, som ikke bør etableres, da de ikke er i overensstemmelse med regionens principper. Der er også redegjort for ruteforslag, hvis eventuelle etablering fordrer en nærmere dokumentation af trafikgrundlaget.

Endelig er der redegjort for, at det regionale kørselsomfang vil skulle tilpasses regionens budget, idet planoplægget ikke præcist kan redegøre for det tilskud fra regionen, som kræves for at implementere forslagene.

Forslagene til bemærkninger til planoplægget er sammenfattet i vedlagte udkast til høringsbrev.

Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø behandlede sagen på møde 10-06-2009. På baggrund af drøftelserne i det særlige udvalg er udarbejdet et revideret udkast til høringssvar. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at det reviderede udkast til høringssvar til FynBus godkendes.

Efter forretningsudvalgets behandling af det reviderede høringssvar er der sket enkelte sproglige justeringer i det udkast til høringssvar, som hermed forelægges regionsrådet til godkendelse.

De kommenterede resuméer (vedlagt som bilag) vil blive justeret i overensstemmelse med høringssvaret.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender udkastet til høringsbrev til FynBus.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at det reviderede udkast til høringssvar til Fynbus godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Sarah Nørris Christensen undlod at stemme.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

26.    Tilbagemelding på Fynbus’ justering af køreplan fra sommeren 2009

Sagsnr:

09/3400

 

Resumé

Regionsrådet har tidligere behandlet forslag fra Fynbus til justeringer af den regionale køreplan fra sommeren 2009. Forslaget skulle bidrage til at reducere Fynbus’ udgifter til de regionale ruter på 10 mio. kr. årligt. Udgifterne til de regionale ruter overskrider regionens budgetramme med 15 mio. kr. i 2009, hvorfor tilpasning af de regionale ruter er påkrævet. Fynbus har nu meddelt Region Syddanmark, at der kun vil blive gennemført justeringer af de regionale ruter svarende til en besparelse på 5 mio. kr. i 2009. Ved at besparelsen ikke bliver som oprindeligt foreslået, vil der også i 2010 være en betydelig merudgift for regionen i forhold til budgetrammen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 27. april 2009 et oplæg fra FynBus om besparelser med henblik på allerede fra køreplanskiftet medio 2009 at indstille kørslen på de afgange, hvor det giver færrest gener for kunderne.

Denne udtynding betyder ikke nedlæggelse af ruter, men alene færre afgange. Forslaget indeholdt en samlet besparelse på 10 mio. kr. Fynbus’ udgifter til de regionale ruter i 2009 er opgjort til 107 mio. kr. i forhold til Regionsrådets bevillingsramme på 92 mio. kr.

FynBus har nu udarbejdet et endeligt oplæg til justeringer med følgende projekter:

Frekvensreduktion på følgende strækninger:

 • Odense-Svendborg-Rudkøbing på hverdage
  • Rudkøbing-Bagenkop og Rudkøbing-Lohals om aftenen og i weekender
   • Faaborg-Svendborg på lørdage

    

   Nedlæggelse af weekendkørsel på følgende ruter:

   • rute 940 (Faaborg-Ringe-Nyborg)
    • delrute 825 (Middelfart-Bogense)
     • delrute 825 (Middelfart-Assens)

      

     Nedlæggelse af tyndtbelagte dobbeltture

     Det fremsendte forslag til besparelser fra FynBus er ikke i overensstemmelse med Regionsrådets beslutning om, at der skal ske en reduktion af kørselsomfanget, idet Regionsrådets bevillingsramme for 2009 kun er på 92 mio. kr. Regionsrådet er indstillet på, at tilpasningen ikke fuldt ud kan realiseres i 2009, men Fynbus’ endelige oplæg til justeringer på de regionale ruter er ikke tilstrækkelige, idet effekten i 2009 er halveret og helårseffekten i 2010 vil dermed også blive begrænset.

     Derved oparbejdes betydelige merudgifter i forhold til regionens vedtagne budgetramme for Fynbus. En merudgift der skal afvikles ved at budgetrammen årene fremover forlods bliver reduceret.

     Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø behandlede sagen på møde 10-06-2009. Et flertal af udvalget bestående af Poul Weber, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Carsten Abild og William Jensen anbefaler over for regionsrådet, at der gennemføres en besparelse på 5 mio. kr., som foreslået af FynBus, samt at den resterende merudgift finansieres via lån i egenkapitalen i FynBus.

     Et mindretal bestående af John Lohff, Thyge Nielsen og Jytte Gramstrup Lauridsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At FynBus anmodes om at sikre implementeringen af de tidligere foreslåede besparelser på de regionale ruter med udgangspunkt i de udmeldte tilskudsrammer fra Region Syddanmark.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Forretningsudvalget indstiller, at der gennemføres en besparelse på 5 mio. kr. som foreslået af FynBius, samt at den resterende merudgift finansieres via lån i egenkapitalen i FynBus.

Bent Bechmann kunne ikke gå ind for indstillingen, men kunne gå ind for den oprindelige indstilling:

At FynBus anmodes om at sikre implementeringen af de tidligere foreslåede besparelser på de regionale ruter med udgangspunkt i de udmeldte tilskudsrammer fra Region Syddanmark.

Beslutning

Forretningsudvalgets indstilling blev tiltrådt med 29 stemmer for (Socialdemokraterne, Venstre bortset fra Thyge Nielsen, Socialistisk Folkeparti, Lokallisten, Det Radikale Venstre og Søren Salling).

3 stemte imod (Kent Kirk, Ole Jacobsen og Henrik Skov).

4 undlod at stemme (Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Thyge Nielsen)

Poul Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

27.    Sydtrafik. Høring af budgetforslag 2010 og takstforslag 2010

Sagsnr:

09/6296

 

Resumé

Bestyrelsen for Sydtrafik har sendt forslag til budget 2010 og takstforslag 2010 i høring hos Region Syddanmark og kommunerne. I budgetforslaget forudsættes et tilskud fra Region Syddanmark på 77,3 mio. kr., mens der i overslagsår for 2010 (jf. Budget 2009 og overslagsårene) er afsat i alt 160,346 mio. kr. (2009-prisniveau) i tilskud til den regionale, kollektive trafik, som vil blive fordelt mellem Sydtrafik og Fynbus. Der er foreslået en takststigning på 4,8% i 2010.

 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Sydtrafik har den 20. april 2009 med senere korrektioner sendt forslag til budget 2010 samt takstforslag 2010 i høring hos Region Syddanmark og kommunerne med svarfrist senest 14. juni 2009.

I budgetforslag 2010 forventes der udgifter på i alt 681,958 mio. kr. og indtægter på i alt 270,5 mio. kr. Forslaget viser et tilskudsbehov fra Region Syddanmark på 77,3 mio. kr. og fra kommunerne under et på 334,155 mio. kr. I budgetforslag 2010 forudsættes 67,566 mio. kr. af det regionale tilskud at vedrøre busdriften og 9,734 mio. kr. driften af Vestbanen.

Med regionsrådets vedtagelse af budget 2009 og overslagsårene 2010-2013 er niveauet for den regionale, kollektive trafik fastlagt. Der er afsat i alt 160,346 mio. kr. (2009-prisniveau) pr. år til den regionale kollektive trafik.

I budgetforslaget er der ikke taget højde for, at den regionale bustrafik fra køreplanskiftet 1. juli 2010 sker ud fra de opstillede regionale principper, hvilket – udover ændringer i det regionale rutenet - kan medføre nogle ændringer i både indtægter og udgifter på de regionale ruter.

Udgifterne til driften af busruterne er beregnet med en udgiftsstigning på 0% i stedet for –(minus) 1,7%, som er udmeldt af Foreningen af Trafikselskaber i Danmark. Dette skyldes, at kommunerne kan fremskrive deres udgift til trafikselskaberne med 2,9% samt, at skønnene over indeks de seneste 6 måneder har varieret meget.

Administrationsomkostningerne stiger fra 33,505 mio. kr. i Budget 2009 til 36,252 i Budgetforslag 2010. Stigningen på 2,747 mio. kr. skyldes især lønfremskrivning på 3,7%, udvidelse af normeringen i handicapafdelingen og flextrafik samt merudgifter til honorar til bestyrelsen og lønudgift/overheadsomkostninger til koordinatorstilling i køreplanafdelingen.

Budgetforslaget indeholder udgifter på 8 mio. kr. til Rejsekortet. Finansiering over årene og mellem kommunerne og regionen skal godkendes af bestyrelsen på et senere punkt.

Udgifterne til markedsføring m.v. stiger med 1,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der er afsat 1,5 mio. kr. til markedsføring af Rejsekortet.

Lov om cross border leasing forventes at træde i kraft senest den 1. januar 2010. I budgetforslaget er kun medtaget effekten af dette ved 2. udbud, da de reelle virkninger ikke kendes pt. , bl.a. vil det måske udløse en DUT-kompensation.

I forbindelse med opstilling af de regionale principper for den regionale bustrafik er der afsat en pulje på 5 mio. kr. til busdrift i yderområder med særlige behov. Dette skal afholdes inden for den afsatte budgetramme til kollektiv trafik.

Såfremt den nuværende fordeling af det samlede tilskud til kollektiv trafik fastholdes, vil det fordeles med hhv. 85,06 mio. kr. til Fynbus og 75,286 mio. kr. til Sydtrafik. Der er en forskel på 2 mio. kr. mellem, hvad Sydtrafik forventer at få i tilskud, og hvad Region Syddanmark har afsat i overslagsår for 2010 til Sydtrafik - i henhold til den nuværende fordeling mellem trafikselskaberne.

I budgetforslaget er der ikke taget højde for, at den regionale bustrafik fra køreplanskiftet 1. juli 2010 sker ud fra de opstillede regionale principper, hvilket – udover ændringer i det regionale rutenet - kan medføre ændringer i både indtægter og udgifter på de regionale ruter.

Region Syddanmark vil i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger med regeringen forsøge at få flere midler til finansiering af den kollektive trafik, idet nettoudgifterne er steget meget pga. faldende passagertal og øgede udgifter.

Endelig er foreslået, en takststigning på 4,8% i 2010.

Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø behandlede sagen på møde 10-06-2009. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Sydtrafiks budgetforslag 2010 og takstforslag 2010 godkendes, idet det er en forudsætning, at Sydtrafiks budget 2010 for den regionale, kollektive trafik tilpasses den bestilling af den regionale busdrift, som afgives konkret senere i 2009.
  • At udgifterne til den regionale busdrift, som bestilles hos Sydtrafik, skal afholdes inden for den afsatte budgetramme til kollektiv trafik hos Sydtrafik.

   

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

28.    Nyorganisering af Strandvænget og Østerhuse

Sagsnr:

09/3519

 

Resumé

For at tilgodese behovet for at skabe kortere afstand mellem ledelse og personale, borger og pårørende foreslås en organisering af det nuværende Strandvænget og Østerhuse, så der etableres 4 nye organisationer med særskilt ledelse: 3 botilbud og 1 beskæftigelses- og fritidstilbud.

Sagsfremstilling

Strandvænget er et af de få rigtig store tilbud, der fortsat eksisterer inden for Det Sociale Område. Det vurderes ikke at være holdbart på sigt med så store enheder i Danmark. Dette vurderes ud fra den generelle udvikling på området, samt lovgivningens krav om at der laves udviklingsplaner for alle tilbud med mere end 100 pladser, hver gang der laves nye rammeaftaler.

På Strandvænget er der pt. og indtil udgangen af 2009 ansat en konstitueret ledelse. Den nuværende ledelse har beskrevet Strandvænget som uhensigtsmæssig stor i forhold til at skabe den fornødne nærhed til kerneopgaven med støtten til de enkelte borgere.

På baggrund af ønsket om større nærhed mellem ledelse, personale, borger og pårørende skal det derfor afklares, hvordan den fremtidige organisering vil være mest hensigtsmæssig sammensat.

På Det Sociale Område er der forventning om, at ledelsen er tæt på den enkelte medarbejder og borger i hverdagen. Det er vigtigt, at tilbuddets øverste ledelse har indsigt og forståelse for de dilemmaer og udfordringer, der findes i alle tilbuds daglige virke.

Samtidig er det vigtigt at skabe organisationer, der er store nok til at give mulighed for faglige specialiseringer, sparring mellem medarbejdere, tværfaglighed samt interne udviklingsprojekter.

De nye organisationer sammensættes af afdelinger med forskellige målgrupper, så man kan dække en bred vifte af behov hos borgerne. Dette er væsentligt både i forhold til at borgerne kan tilbydes et individuelt tilrettelagt tilbud og gives støtte i samme organisation selv om støttebehovet over tid ændrer sig. En anden fordel ved organisationer, der dækker et bredt spekter af ydelser, er, at det giver stor fleksibilitet i forhold til at tilpasse arbejdsopgaver til forskellige medarbejderes kompetencer og interesseområder.

I forslaget om den nye organisering får de 3 botilbud hver 50-70 pladser og hvert af de 3 tilbud bliver dannet af nuværende afdelinger fra Strandvænget og Kertemindehusene fra Østerhuse. Beskæftigelses- og fritidstilbuddet skal bestå af Låddenhøj fra Østerhuse og Påfuglen fra Strandvænget.

Alle 4 tilbud vil få deres egen forstander.

Omorganiseringen vil ske inden for de eksisterende fysiske rammer. For medarbejderne vil der ikke ske ændringer i arbejdsopgaver og arbejdssteder. Beboerne bliver boende i deres nuværende boliger og modtager samme støtte og pleje som hidtil. Organisationsændringer retter sig derfor alene mod den organisatoriske opdeling af de nuværende afdelinger.

Der er udarbejdet et forslag til, hvordan nyorganiseringen konkret skal se ud (se bilag 1).

Forslaget har været til høring hos MED-udvalgene på Strandvænget og Østerhuse samt hos pårørenderådet på Strandvænget samt pårørende til beboere/brugere på Østerhuse.

Høringssvarene (se bilag 2-5) har som udgangspunkt ikke givet anledning til at ændre i forslaget. I forhold til pårørenderådets bemærkning i deres høringssvar omkring de fremtidige pædagogiske og plejemæssige ressourcer skal det præciseres, at nyorganiseringen har til hensigt at sikre en faglig indsats, hvor beboernes individuelle behov for hjælp og støtte altid vil være omdrejningspunkt.

Hovedudvalget og Socialområdets Fælles MED-udvalg har haft sagen forelagt efter gældende praksis og har ikke haft bemærkninger.

Der er blevet udarbejdet en tidsplan for planlægningsprocessen. Denne tidsplan inkluderer blandt andet ansættelsesproces af 3 nye forstandere i bo-organisationerne (forstanderen for Østerhuse bliver forstander for det nye beskæftigelses- og fritidstilbud); et samarbejdsorgan til at varetage medarbejdernes interesser (som en forløber for de MED-udvalg, der skal etableres efter de nye organisationer træder i kraft), samt et forum for nye og afgående ledere i overgangsperioden.

Derudover udarbejdes der en plan for deling og klargøring af eksisterende it-systemer, samt nye budgetter for 2010 for hvert af de nye tilbud. De nye budgetter tager udgangspunkt i de budgetter, der eksisterer for Strandvænget og Østerhuse.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning er blevet orienteret om nyorganiseringerne på møderne den 26. februar og 30. april 2009.

Indstilling

Det indstilles:
 

 • At forslaget om nyorganisering i 3 nye botilbud og 1 beskæftigelses- og fritidstilbud pr. 1/1-2010 godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

29.    Strandvænget, renovering af svømmebad

Sagsnr:

09/7635

 

Resumé

Et ordinært tilsyn af Strandvængets svømmebadsanlæg har givet anledning til bemærkninger. Teknologisk Institut har opstillet budget på 1,175 mio. kr. for udbedring af manglerne. Socialstaben anbefaler, at der gives anlægsbevilling til at foretage den fornødne renovering.

Sagsfremstilling

Ved Nyborg Kommunes ordinære tilsyn af Strandvængets svømmebadsanlæg har tilsynet haft forskellige bemærkninger til den tekniske del af anlægget. Bygningsafdelingen har med bistand fra Teknologisk Institut nærmere fået afklaret de stillede krav og instituttet har opstillet et budget på 1,175 mio. kr. til gennemførelse af udbedringen.

Renoveringen er nødvendig, såfremt de to svømmebassiner fortsat skal anvendes. Pt. er der en stor udnyttelsesgrad, både for det store bassin og for det lille varmtvandsbassin.

Formålet med anvendelse af bassinerne er primært at bevare og vedligeholde det fysiske funktionsniveau ved brugerne samt i nogle tilfælde at give sanseoplevelsen til brugere, der ikke er i stand til at komme i de offentlige svømmehaller. Mange af brugerne har en adfærd eller et funktionsniveau, der betyder, at en offentlig svømmehal ikke er et alternativ.

Faciliteterne benyttes hovedsagelig af de regionale tilbud på østfyn, men også af tilbud under Odense og Nyborg kommuner.

Svømmebassinerne vurderes at være et væsentligt aktiv for det specialiserede tilbud, der kan gives beboerne på Strandvænget - en aktivitet, der også i væsentlig grad værdsættes af pårørendegruppen på Strandvænget.

Uagtet at bygningsmassen på Strandvænget forventes at skulle undergå markante ændringer i de kommende år, bør denne facilitet fastholdes, og bør således (for at kunne forblive funktionsduelig) renoveres som vurderet af Teknologisk Institut.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 1,175 mio. kr.(indeks 125,3) til renovering af Strandvængets svømmebadsanlæg og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2009, rådighedsbeløbet afsættes i pengestrømsopgørelsen og frigives.
  • At anlægsudgiften finansieres ved træk på regionens likvide aktiver.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

30.    Godkendelse af idéoplæg til etablering af et lokalpsykiatrisk center i Brørup

Sagsnr:

09/5372

 

Resumé

I fortsættelse af regionsrådets beslutning den 23. marts 2009, hvor man bl.a. godkendte, at der etableres et lokalpsykiatrisk center på Brørup Sygehus dækkende Vejen og Billund kommuner, forelægges herved et forslag til idéoplæg som grundlag for den videre projektering af centeret.

Idéoplægget, der indebærer samling af de nuværende distriktspsykiatriske funktioner i Brørup og Grindsted, bygger på psykiatriplanens indholdsmæssige forudsætninger om at udvikle og udvide den ambulante psykiatri i regionen.

Der ansøges samtidig om meddelelse af anlægsbevilling på i alt 11,8 mio. kr., som er afsat på regionens anlægsramme.

 

Sagsfremstilling

I fortsættelse af regionsrådets beslutning den 23. marts 2009, hvor man bl.a. godkendte, at der etableres et lokalpsykiatrisk center på Brørup Sygehus dækkende Vejen og Billund kommuner, forelægges herved et forslag til idéoplæg til godkendelse.

I Region Syddanmarks psykiatriplan fra december 2007 er det fastlagt, at de lokalpsykiatriske centre er indgangsporten til al behandling i almenpsykiatrien i regionen og samtidig udgangspunktet for samarbejdet med kommunerne og praksissektoren.

En stor del af den psykiatriske behandling vil derfor foregå på de lokalpsykiatriske centre, idet den ambulante behandling også forventes udvidet med 50 % frem til 2018.

I forbindelse med overvejelserne over den fremtidige anvendelse af Brørup Sygehus har en styregruppe på tværs af regionen og Vejen Kommune udarbejdet en rapport, hvori man anbefaler, at der etableres et lokalpsykiatrisk center i Brørup Sygehus’ østre sektion. De fysiske rammer vurderes i rapporten ikke fuldt optimale, men det vurderes, at der er tilstrækkelig plads til at opgaverne i centret kan løses. Bygningskomplekset vil endvidere rumme en del af Vejen Kommunes socialområde, almen lægepraksis og regionens veneklinik.

Regionsrådet har ved beslutning i marts 2009 bl.a. godkendt, at der etableres et lokalpsykiatrisk center på Brørup Sygehus dækkende Vejen og Billund kommuner.

Med henblik på realisering af et lokalpsykiatrisk center i Brørup er der udarbejdet vedlagte idéoplæg, der beskriver hvor og hvorledes det lokalpsykiatriske center tænkes indrettet på Brørup Sygehus, blok B.

Anlægsprojektet indebærer, at de nuværende distriktspsykiatriske funktioner i Brørup og Grindsted vil blive samlet i en fælles bygningsmæssig ramme i Brørup samtidig med, at der sikres fremtidssikrede rammer for lokalpsykiatrien i forhold til en udbygget en ambulant indsats.

Idéoplægget bygger på psykiatriplanens indholdsmæssige forudsætninger og på de anbefalinger, som fremgår af den kommende generalplan for psykiatrien.

I idéoplægget er endvidere angivet en overordnet tidsplan for projektet og en beregning af de forventede anlægsudgifter.

Med samling af den ambulante indsats i bygningerne på Brørup Sygehus rømmes de nuværende bygninger i Brørup og Grindsted. Muligheden for at udmatrikulere og sælge villaerne i forbindelse med fraflytning af de distriktspsykiatriske funktioner skal nærmere afklares i den videre proces.

Projektet forventes at koste 11,800 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt med 3,0 mio. kr. i 2009 og 8,80 mio. kr. i 2010.

Det forventes at tage ca. 1½ år fra idéoplægget er godkendt til bygningen er klar til at blive taget i brug.

Udgiften kan finansieres indenfor de afsatte midler til lokalpsykiatrien i 2009-2010. Der er til formålet afsat 26 mio. kr. samlet for 2009-2010.

Endeligt projektoplæg i form af byggeprogram forventes forelagt regionsrådet i efteråret 2009.

Indstilling

Det indstilles:

 • At idéoplægget godkendes som grundlag for den videre projektering af et lokalpsykiatrisk center i Brørup.
  • At der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2009 og 8,80 mio. kr. i 2010 (i indeks 125,3) til formålet.
   • At rådighedsbeløbet finansieres af anlægsrammen (rådighedsbeløb) til lokalpsykiatri-projekter i 2009-2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

31.    FVU Høringssvar

Sagsnr:

09/4715

 

Resumé

Regionsrådet skal ifølge lov om forberedende voksenundervisning i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007 høres årligt om VUC’ernes FVU planer (Forberedende VoksenUndervisning). Det vurderes, at FVU planerne indeholder de nødvendige elementer, så der udbydes tilstrækkelig dækkende udbud af FVU undervisning i regionen.

Planerne kan derfor godkendes samtidig med, at Regionsrådet opfordrer VUC’erne til en forstærket indsats i forhold til den opsøgende aktivitet.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal høres årligt om VUC’ernes FVU planer (forberedende voksenundervisning). Regionen skal ifølge lov om forberedende voksenundervisning sikre, at der er et tilstrækkeligt udbud af FVU undervisning i Region Syddanmark, så alle har lige adgang til FVU undervisningen.

Regionens 6 VUC’er har alle sendt en FVU plan for 2009 ind, der dels indeholder en evaluering af indsatsen i 2008, dels indeholder en målsætning for årene 2009-2011.

Administrationen vurderer, at de 6 FVU planer lever op til kriterierne om et tilstrækkeligt udbud, og at der blandt VUC’erne tages nye, gode initiativer, der kan få flere igennem FVU forløb.

VUC Sønderjylland er det eneste af de 6 VUC’er som opfylder den regionale målsætning om optag af FVU-kursister i de enkelte VUC’ers geografiske dækningsområde. Regionsrådet opfordrer de øvrige 5 VUC’er til at øge indsatsen for at indfri den regionale målsætning på 10.371 FVU kursister årligt. VUC’erne opfordres ligeledes til at lære af hinanden, så de gode idéer fra et VUC kan implementeres i andre VUC’er.

De 6 høringssvar er vedlagt som bilag. Derudover er den skabelon, som regionsrådet anbefaler de 6 VUC’er at anvende i forbindelse med fremtidige udarbejdelser af FVU planer vedlagt.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At høringssvarene sendes til regionens 6 VUC’er.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

32.    Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen - "Hold fast"

Sagsnr:

09/7051

 

Resumé

Vejle Handelsskole søger Uddannelsespuljen om medfinansiering på 4.670.649 kr. til projektet "Hold fast". Projektet har et samlet budget på 46.706.492 kr. Hovedfinansieringen er søgt fra de konkurrenceudsatte strukturfondsmidler via Syddansk Vækstforum i samarbejde med i alt 149 partnere i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Formålet med projektet er at gennemføre en samlet, tværgående indsats for at reducere frafaldet på ungdomsuddannelser. Projektet vil skabe nye samarbejdsstrukturer på tværs af ungdomsuddannelsestyper, de kommunale UU-centre og andre relevante aktører og indenfor denne ramme igangsætte en række aktiviteter med udgangspunkt i de forskellige årsager til frafald. Projektet løber fra 1. maj 2009 til 28. april 2013. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Sagsfremstilling

Regionalt UngdomsuddannelsesRåd i Region Syddanmark har taget initiativ til et samlet tværregionalt projekt, der inddrager alle interesserede ungdomsuddannelser, UU Centre, kommuner og andre relevante parter i Region Syddanmark og Region Midtjylland i et projekt, der med udgangspunkt i regionale forhold vil udvikle nye samarbejdsstrukturer, som kan medvirke til at reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne.

Projektets målgruppe er frafaldstruede unge i alderen 16-24 år. Der vil i projektperioden samlet blive gennemført 12.000 deltagerforløb i de to regioner. I alt er der 149 partnere i projektet, hvoraf 74 ligger i Region Syddanmark. Projektet gennemføres i lokale konsortier, der skal sikre det tværgående samarbejde om den enkelte elev indenfor det geografiske område.

Projektet består af følgende delprojekter:

 • Institutionsuafhængige mentorordninger
  • Indslusning
   • Introduktionstilbud
    • Opsamlingskurser
     • IT som læringsrum
      • Praktikpladsindsats

      Delprojekterne mentorordninger og indslusningsaktiviteter gennemføres obligatorisk i alle konsortier. Hvert konsortium vælger desuden to andre delprojekter, som de ønsker at arbejde med.

      Efter projektets afslutning vil projektets indsatser blive videreført i størst mulig omfang.

      Projektet søger støtte fra de konkurrenceudsatte midler, hvorfra endelig afgørelse forventes at foreligge i januar 2010. Hvis projektet ikke godkendes, gennemføres mentorordninger, introduktionstilbud, opsamlingskurser og praktikpladsindsats i Region Syddanmark i det omfang, det er muligt med midler fra Uddannelsespuljen.

      Effekt

      På erhvervsuddannelsesområdet forventes følgende effekt:

       

      Frafald med omvalg på erhvervsuddannelserne i 2008

      Frafald uden omvalg på erhvervsuddannelserne i 2008

      Forventet resultat efter indsats - Frafald med omvalg

      Forventet resultat efter indsats - Frafald uden omvalg

      7,2 %

      23,7 %

      12 %

      10 %

       

      På det gymnasiale område forventes projektet at have den effekt, at frafaldet mindskes med 5 %, samt at de elever, der falder fra den gymnasiale uddannelse, vil foretage omvalg i 75% af tilfældene.

      Budget

      Ansøgte beløb:                  

      Region Syddanmarks Uddannelsespulje:                           4.670.649 kr. (10 % af det samlede budget)

      Region Midtjylland:                                                          4.670.649 kr. (10 % af det samlede budget)

      Konkurrenceudsatte strukturfondsmidler:    23.353.246 kr. (50 % af det samlede budget)

      Statslige finanslovsmidler:                                                 11.676.623 kr. (25 % af det samlede budget)

      Egenfinansiering:                                                              2.335.324 kr. (5 % af det samlede budget)

      Projektets samlede budget:                                          46.706.492 kr.

      Administrationens vurdering:

      Det vurderes:

      • at projektet understøtter Uddannelsespuljen prioritet for 2009 om reduktion af frafaldet på ungdomsuddannelserne.
       • at projektet udvikler en koordineret, tværgående og samlet indsats i forhold til frafaldsproblematikken og frafaldstruede elever, som ikke er set tidligere og som ligger ud over institutionernes almindelige aktiviteter.
        • at projektet har stor betydning for udvikling af samarbejdet mellem Region Syddanmarks uddannelsesinstitutioner og deres samarbejdspartnere på tværs af både geografi og uddannelsestype.
         • at projektet vil have en god effekt i forhold til frafaldet på ungdomsuddannelserne og dermed bidrage til markant at øge andelen af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

         Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 2. juni 2009, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At ansøgningen modtager tilsagn om støtte på 4.670.649 kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje, og at bevillingen gøres uafhængig af tildeling af støtte fra de konkurrenceudsatte midler, således at der allerede i efteråret 2009 kan igangsættes projektaktiviteter indenfor mentorordninger, introduktionstilbud, opsamlingskurser og praktikpladsindsats i Region Syddanmark. Såfremt ansøgningen ikke opnår støtte fra de konkurrenceudsatte midler, vil administrationen indgå i dialog med ansøger om projektets videre forløb.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

33.    Opfølgning - initiativer foreslået af det særlige udvalg vedr. politisk organisering

Sagsnr:

07/12

 

Sagsfremstilling

I første halvdel af 2007 havde regionsrådet nedsat et særligt udvalg vedr. politisk organisering. Regionsrådet tilsluttede sig i juni 2007 udvalgets anbefalinger.

I juni 2008 blev der givet en status for implementeringen af udvalgets anbefalinger. Regionsrådet tog denne status til efterretning, og besluttede herudover, at der inden sommerferien i 2009 skulle gives en status for de endnu ikke færdigimplementerede forslag.

Vedlagte notat giver en status for de forslag, der ikke var fuldt implementerede ved gennemgangen i juni 2008. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At status for initiativer foreslået af det særlige udvalg vedr. politisk organisering tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

34.    Sag efter anmodning fra regionsrådsmedlemmerne Anita Kjøng-Rasmussen, Jørgen Pless og Karen Baungaard – Rygepolitikker i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/18829

 

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmerne Anita Kjøng-Rasmussen, Jørgen Pless og Karen Baungaard har anmodet regionsrådsformanden om, at regionsrådet drøfter fastlæggelsen af rammer for en rygepolitik, der sikrer, at patienter og pårørende, som ryger, får mulighed herfor under indlæggelse og besøg på sygehusene. Dette under hensyntagen til at rygningen foregår under velorganiserede forhold, så den ikke generer ikke-rygere og andre. De tre regionsrådsmedlemmer ønsker tilsvarende personalets adgang til at ryge sikret.

Til brug for regionsrådets drøftelse er der udarbejdet et notat, som med udgangspunkt i redegørelser fra Sundhedsområdet, Psykiatriområdet og Socialområdet belyser regionens aktuelle rygepolitikker i forhold til sygehuspatienter, institutionsbeboere m.v.

Det bemærkes, at de overordnede rammer for personalets adgang til at ryge blev fastlagt med Hovedudvalgets udmøntning af lov om røgfrie miljøer, som fandt sted den 23. oktober 2007.

Indstilling

Sagen forelægges regionsrådet til drøftelse.

Beslutning

Regionsrådet besluttede, at der udarbejdes oplæg til en samlet rygepolitik for patienter, brugere og pårørende i Region Syddanmark, og at dette oplæg forelægges regionsrådet i efteråret.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

35.    Region Syddanmarks deltagelse i aktiviteter i Assembly of European Regions (AER)

Sagsnr:

07/23027

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er medlem af Assembly og European Regions (AER). AER er en organisation, der arbejder for at fremme regionalisering i Europa og fremme regionens interesser i forhold til de europæiske institutioner, især Europa-Parlamentet og Kommissionen. AER har ca. 250 medlemmer fra 33 lande i Europa.

Ud over at regionen kan få information om relevant europæisk politik og viden om regional politik i andre lande, udgør AER også en ramme for samarbejde mellem regioner. Gennem medlemskabet får regionen mulighed for at indgå i projekter og for at give regionale samarbejdspartnere adgang til viden og udviklingsmuligheder i europæisk samarbejde.

AER er organiseret således at arbejdet primært foregår i tre udvalg, hvor af udvalgene for Regional Udvikling (herunder innovation, landdistrikter, bæredygtig udvikling, turisme og infrastruktur) samt Sundhed og Sociale Anliggender (herunder eHealth) er de mest relevante for Region Syddanmark.

Sagen var sat på dagsordenen i regionsrådet den 25. maj 2009, men blev taget af dagsordenen, idet der til næste møde skulle være en nærmere beskrivelse af, hvilke aktiviteter der kan udpeges til.

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har på møde den 2. juni 2009, med henblik på anbefaling over for regionsrådet, drøftet hvilke aktiviteter i regi af AER, Region Syddanmark bør deltage i, og som man derfor vil anbefale, at regionsrådet udpeger regionsrådsmedlemmer til at deltage i.

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler over for regionsrådet, at der udpeges to medlemmer til Komiteen for Regional udvikling, herunder innovation landdistrikter, bæredygtig udvikling, turisme og infrastruktur samt at der ligeledes udpeges to medlemmer til Komiteen for Sundhed og Sociale Anliggender, herunder eHealth.

Udvalget anbefaler endvidere, at 2-4 medlemmer deltager i den årlige generalforsamling, der afholdes sidst på året.

Endelig anbefaler udvalget, at regionsrådet drøfter om der evt. skal udpeges ét medlem til bestyrelsen for AER.

Der er vedlagt et notat, som beskriver organisation og arbejde i AER.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet tager stilling til, hvilke aktiviteter i Assembly of European Regions (AER), Region Syddanmark skal deltage i.
  • At regionsrådet udpeger medlemmer fra Region Syddanmark til  hver af disse aktiviteter.

Beslutning

Regionsrådet besluttede, at udpege:

 • Preben Jensen og Karsten Uno Petersen til Komiteen for Regional udvikling
  • Karsten Uno Petersen og Bo Libergren til Komiteen for Sundhed og Sociale Anliggender
   • Karsten Uno Petersen, Preben Jensen og Bo Libergren til generalforsamlingen
    • Karsten Uno Petersen til bestyrelsen for Assembly of European Regions.

Bilag:

 

 

 

 

 

36.    Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Stephanie Lose

Sagsnr:

09/829

 

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Stephanie Lose har meddelt, at hun holder barselsorlov i august og september 2009. Ifølge reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, indkaldes der stedfortræder, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine regionale hverv på grund af f.eks. barsel.

Det er regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Stephanie Lose er af regionsrådet udpeget til at være medlem af følgende udvalg:

 • Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område (formand)
  • Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet
   • Det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser
    • Det særlige udvalg vedr. regional udviklingsplan (næstformand)
     • Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde (næstformand).

     Ifølge § 28,2 i styrelsesloven kan gruppen bestemme om der skal indsættes en anden i de udvalg, hvor Stephanie Lose er repræsenteret.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for regionsrådsmedlem Stephanie Lose er til stede.
  • At 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste, Jørgen Bastholm, indkaldes som stedfortræder for Stephanie Lose, så længe hun er forhindret i at varetage sine regionale hverv pga. barsel.
   • At gruppen beslutter, hvorvidt der skal indsættes en anden i de udvalg, hvor Stephanie Lose er repræsenteret, og i givet fald hvem.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Venstres gruppe tilkendegav, at Jørgen Bastholm indtræder i de udvalg, hvor Stephanie Lose er repræsenteret.

Stephanie Lose og Jørgen Bastholm deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 

 

 

 

37.      § 3 aftale om søvnapnøbehandling

Sagsnr:

08/13946

 

Resumé

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede på udvalgets møde den 9. december 2008 ansøgning fra ørelægerne Asger Juul og Knud Larsen, Esbjerg, der ønsker at indgå aftale med regionen om søvnapnøbehandling.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp mellem Danske Regioners Lønnings- og Takstudvalg og Foreningen af Speciallæger kan der indgås lokale aftaler (§ 3-aftaler) mellem Regionen og de praktiserende speciallæger om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

Ørelægerne Asger Juul og Knud Larsen, Esbjerg ansøger i skrivelse af 28. august 2008 om indgåelse af § 3 aftale vedrørende behandling af patienter med søvnapnø med CPAP.Der ønskes en aftale omhandlende patienter med søvnforstyrrelser som er bosat i Esbjerg og omegn.

Behandling af søvnapnø patienter i regionen sker i dag på Øre- Næse- Hals Afdelingerne i Odense, Esbjerg, Sønderborg og Vejle.

Samarbejdsudvalget behandlede på mødet i december 2007 en tilsvarende ansøgning fra ørelægerne i Esbjerg. Den gang blev ansøgning ikke imødekommet, på grund af forventninger om en udbudsrunde først i 2008. Dette arbejde blev dog i første omgang sat i bero.

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede på udvalgets møde den 9. december 2008 ny ansøgning fra Asger Juul og Knud Larsen. Udvalget besluttede, at grundlaget for indgåelse af en eventuel aftale skulle afklares med henblik på forelæggelse for Det Særlige Udvalg for Praksisområdet og Samarbejde med Kommuner.

Der har i foråret 2009 været afholdt udbud på området. Der er efter udbuddets afholdelse indgået aftale med privathospitalet i Kollund.

(tekst udeladt)

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner har behandlet sagen på møde den 7. maj 2009, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der ikke arbejdes videre med indgåelse af en aftale.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.      § 3 aftale om høreapparatbehandling

Sagsnr:

07/3513

 

Resumé

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede på udvalgets møde den 9. december 2008 ansøgning fra ørelæge Aksel Fogh, Tønder, der ønsker at indgå aftale med regionen om høreapparatbehandling.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp mellem Danske Regioners Lønnings- og Takstudvalg og Foreningen af Speciallæger kan der indgås lokale aftaler (§ 3-aftaler) mellem Regionen og de praktiserende speciallæger om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

På mødet i det regionale samarbejdsudvalg den 9. december 2008 blev ovennævnte ansøgning behandlede og det blev besluttet, at Praksisafdelingen skulle afklare mulighederne for eventuel indgåelse af § 3 aftaler med henblik på forelæggelse for Det Særlige udvalg for Praksis og Samarbejde med Kommuner.

Region Syddanmark har fra 2007 og frem til dato haft en aftale med praktiserende ørelæge Aksel Fogh, Tønder om høreapparatbehandling i praksis. Aftalen udløber den 31. maj 2009.

Aftalen med Aksel Fogh blev indgået af det tidligere Sønderjyllands Amt. Aftalen havde det formål, at øge kapaciteten af hensyn til ventelistepatienter. Aftalen omfatter borgere på 18 år eller derover, bosiddende i Sønderjyllands Amt med ukompliceret høretab. 

I forbindelse med den nye lov om social service der trådte i kraft den 1. januar 2007, opstod der tvivl om, hvorvidt kommunerne skulle overtage ansvaret og dermed finansieringen af det offentlige tilbud om høreapparatbehandling. Aftalen med Aksel Fogh blev derfor opsagt pr. 31. december 2006.

Efter forespørgsel hos Socialministeriet blev det uddybet, at lovændringen indebar en fordeling mellem kommuner og regioner således, at regionerne fortsat havde ansvaret for den audiologiske del af det offentlige behandlingstilbud, mens kommunerne forestod finansieringen af selve høreapparatet.

På baggrund heraf samt ventetider på området blev Aksel Foghs aftale om høreapparatbehandling i Tønder i første omgang forlænget til 31.12.2007 og siden forlænget indtil forventet udbudsrunde var afsluttet. 

Der er ikke et lovfæstet ventetidsmål for høreapparatbehandling, men grundet lange ventetider på høreklinikkerne, søgte regionen ventetiden nedbragt ved, at udlicitere en del af behandlingerne for simple høretab på borgere henvist til sygehusene.

Dette skete ved offentlig tilbudsindhentning og kriteriet for tildeling af opgaven var den billigste pris til den i tilbuddet ønskede kvalitet. Aksel Fogh bød på opgaven, men tilbuddet var ikke konditionsmæssigt korrekt.

Der er efter udbuddet afholdelse indgået aftale med HøreCentralen Danmark og Phonak Danmark.

(tekst udeladt)

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner har behandlet sagen på møde den 7. maj 2009, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Det særlige udvalg påpeger, at der er behov for en tæt samordning mellem overenskomstaftaler i praksis og udbud af sygehusydelser med relevans for praksissektoren.

Indstilling

Det indstilles:

 • At  udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at der ikke arbejdes videre med indgåelse af en aftale

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

39.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti - læge John Bakke, Gørding

Sagsnr:

08/18662

 

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og læge John Bakke (JB), som fremlægges til godkendelse. Fastholdelsesaftalen indebærer, at John Bakke får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkedes ham at sælge sin praksis inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 65 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. JB holder til gengæld praksis kørende i den aftalte periode (køb af lægeår).

 

Sagsfremstilling

For at imødegå de problemer, der er med sikring af lægedækning i visse områder, er der indgået en § 2 aftale mellem Region Syddanmark og praksisudvalget i Region Syddanmark, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008.

Der kan indgås aftaler ifølge § 2-aftalen i situationer, hvor dette skønnes at kunne medvirke til at sikre lægedækningen og udviklingen af bæredygtige lægepraksis, der i fremtiden kan rekruttere yngre læger.

Endvidere kan der indgås aftaler, som understøtter generationsskifte i områder, hvor lægedækningen er truet og/eller hvor der er rekrutteringsvanskeligheder.

Hvis lægedækningen i et område er alvorligt truet, således at der ikke vil være den nødvendige lægedækning, hvis den ansøgende læge ophører med at praktisere, vil der kunne indgås en aftale med denne læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

Proceduren ved Praksisafdelingens behandling af ansøgninger har i første omgang bestået i at udarbejde indstillinger til samarbejdsudvalget/formandskabet, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt ansøger foreløbigt vurderes at opfylde betingelserne for, at der vil kunne indgås en goodwillaftale.

Indstillingerne har da været enten, at der har skullet meddeles afslag, eller at der skulle arbejdes videre med ansøgningen og indhentes kontrakt- og regnskabsmateriale om lægevirksomheden med særligt henblik på juridisk gennemgang af, hvorledes og under hvilke betingelser Region Syddanmark i givet fald vil kunne indgå garantiaftalen.

Læge John Bakke driver kompagniskabspraksis i Gørding beliggende i Bramminge-området, nu Esbjerg Kommune. John Bakke er 64 år.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde d. 19/01-2009 besluttet, at der skulle søges indgået en fastholdelsesaftale med læge John Bakke.

Der er flere ældre læger i området. Såfremt John Bakke holder op, er lægedækningen truet i alvorlig omfang, idet der er tale om et område med erfaringsmæssigt store rekrutteringsvanskeligheder.

Praksis består af 3 læger, de øvrige læger er begge er 55 år.

Praksis drives i et fælles I/S og det er aftalt, at John Bakke skal fortsætte med at praktisere frem til 01/06-2011.

Region Syddanmark har fra John Bakkes advokat modtaget friholdelseserklæring vedr. alle eventuelle fordringer i virksomheden, herunder tillige vedrørende ejendommen, som ejes af lægerne i samme virksomhed (Lægerne i Gørding I/S) som praksis drives i.

Region Syddanmark indtræder således ikke, ved eventuel indfrielse af garantien, i forpligtelser der ikke vedrører selve garantistillelsen.

Såfremt der ikke forinden ovennævnte dato er sket salg af praksis, kommer garantien til udbetaling. Herefter har Region Syddanmark mulighed for at søge at afhænde ydernummeret.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Ifølge § 2-aftalen gradueres goodwill-procenten afhængig af alder på ophørstidspunktet – 60 % ved ophør som 65-årig, 65 % ved ophør som 66-årig og 70 % ved ophør som 67-årig og derover. JB er 66 år på ophørstidspunktet og opnår derved en goodwill-procent på 65 %.

En fastholdelsesaftale med John Bakke vil ud fra beregninger for regnskabsår 2005, 2006 og 2007 beløbe sig til xx kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Der afsættes midler inden for rammen.

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistilling stiller krav herom.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge John Bakke på de i aftalen fastsatte vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

40.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti - Jens Christian Pedersen, Nordborg

Sagsnr:

07/326

 

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og læge Jens Chr. Pedersen (JCP), som fremlægges til godkendelse. Fastholdelsesaftalen indebærer, at Jens Chr. Pedersen får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkedes ham at sælge sin praksis inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 70 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. JCP holder til gengæld praksis kørende i den aftalte periode (køb af lægeår).

 

Sagsfremstilling

For at imødegå de problemer, der er med sikring af lægedækning i visse områder, er der indgået en § 2 aftale mellem Region Syddanmark og praksisudvalget i Region Syddanmark, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008.

Der kan indgås aftaler ifølge § 2-aftalen i situationer, hvor dette skønnes at kunne medvirke til at sikre lægedækningen og udviklingen af bæredygtige lægepraksis, der i fremtiden kan rekruttere yngre læger.

Endvidere kan der indgås aftaler, som understøtter generationsskifte i områder, hvor lægedækningen er truet og/eller hvor der er rekrutteringsvanskeligheder.

Hvis lægedækningen i et område er alvorligt truet, således at der ikke vil være den nødvendige lægedækning, hvis den ansøgende læge ophører med at praktisere, vil der kunne indgås en aftale med denne læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

Proceduren ved Praksisafdelingens behandling af ansøgninger har i første omgang bestået i at udarbejde indstillinger til samarbejdsudvalget/formandskabet, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt ansøger foreløbigt vurderes at opfylde betingelserne for, at der vil kunne indgås en goodwillaftale.

Indstillingerne har da været enten, at der har skullet meddeles afslag, eller at der skulle arbejdes videre med ansøgningen og indhentes kontrakt- og regnskabsmateriale om lægevirksomheden med særligt henblik på juridisk gennemgang af, hvorledes og under hvilke betingelser Region Syddanmark i givet fald vil kunne indgå garantiaftalen.

Læge Jens Chr. Pedersen, der lige er fyldt 65 år driver solo-praksis i Nordborg, og det er vurderet, at lægedækningen på Nordals er alvorligt truet, såfremt Jens Chr. Pedersen ophører med at praktisere.

I Nordborg er det essentielt for en løsning af praksisstrukturen og for sikring af lægedækningen, at status quo opretholdes, mens der arbejdes med den fremadrettede løsning (delepraksis, udenlandske læger og en ny praksisstruktur).

Det er derfor centralt, at JCP fastholdes mens planen for sikring af den fremtidige lægedækning gennemføres.

Praksis er beliggende i Havnbjerg Lægehus, og der er således fælles lokaler med læge Kirsten Villumsen, der også driver solopraksis. Der er delelægetilladelse og i lægehuset er der samlet mulighed for beskæftigelse af 4 læger på fuld tid. Praksis har tilknyttet uddannelseslæger og praksispersonale.

Der er ved formandsbeslutning i det regionale samarbejdsudvalg truffet afgørelse den 19/01-2009 om, at der skulle søges indgået fastholdelsesaftale med læge Jens Chr. Pedersen. I den aftale der er forhandlet med Jens Chr. Pedersen forbliver denne i praksis til han er 67 år, således til 1. april 2011.

Der skal ske aktivt forsøg på at sælge praksis.

Det er endvidere aftalt med læge Kirsten Villumsen, at såfremt regionen måtte indløse garantien som følge af, at det ikke er lykkes at sælge, kan regionen/samarbejdsudvalget søge at afsætte ydernummeret til en læge, som da ikke skal være forpligtet af parternes særlige aftaler om ejendommen, som lægehuset drives fra, men lægen skal dog være berettiget til at indtræde i ejendommen.

Der er tale om solo-praksis og Region Syddanmark kommer ikke til at indtræde i forpligtelser ud over garantistillelsen.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Ifølge § 2-aftalen gradueres goodwill-procenten afhængig af alder på ophørstidspunktet – 60 % ved ophør som 65-årig, 65 % ved ophør som 66-årig og 70 % ved ophør som 67-årig og derover. JCP er 67 år på ophørstidspunktet og opnår derved en goodwill-procent på 70 %.

En fastholdelsesaftale med Jens Chr. Pedersen vil ud fra beregninger for regnskabsår 2005, 2006 og 2007 beløbe sig til xx. kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistilling stiller krav herom.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Jens Chr. Pedersen på de i aftalen fastsatte vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

41.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti - Jens Chr. Strandbygaard, Ølgod

Sagsnr:

08/16723

 

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og læge Jens Chr. Strandbygaard (JCS)som fremlægges til godkendelse. Fastholdelsesaftalen indebærer, at Jens Chr. Strandbygaard får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkedes ham at sælge sin praksis inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 70 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. JCS holder til gengæld praksis kørende i den aftalte periode (køb af lægeår).

 

Sagsfremstilling

For at imødegå de problemer der er med sikring af lægedækning i visse områder, er der indgået en § 2 aftale mellem Region Syddanmark og praksisudvalget i Region Syddanmark, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008.

Der kan indgås aftaler ifølge § 2-aftalen i situationer, hvor dette skønnes at kunne medvirke til at sikre lægedækningen og udviklingen af bæredygtige lægepraksis, der i fremtiden kan rekruttere yngre læger.

Endvidere kan der indgås aftaler som understøtter generationsskifte i områder, hvor lægedækningen er truet og/eller hvor der er rekrutteringsvanskeligheder.

Hvis lægedækningen i et område er alvorligt truet, således at der ikke vil være den nødvendige lægedækning, hvis den ansøgende læge ophører med at praktisere, vil der kunne indgås en aftale med denne læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

Proceduren ved Praksisafdelingens behandling af ansøgninger har i første omgang bestået i at udarbejde indstillinger til samarbejdsudvalget/formandskabet, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt ansøger foreløbigt vurderes at opfylde betingelserne for, at der vil kunne indgås en goodwillaftale. Indstillingerne har da været enten, at der har skullet meddeles afslag, eller at der skulle arbejdes videre med ansøgningen og indhentes kontrakt- og regnskabsmateriale om lægevirksomheden med særligt henblik på juridisk gennemgang af, hvorledes og under hvilke betingelser Region Syddanmark i givet fald vil kunne indgå garantiaftalen.

Læge Jens Chr. Strandbygaard har ansøgt om en fastholdelsesaftale og formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har vurderet, at sagen skulle videre behandles med henblik på indgåelse af en aftale om goodwillgaranti med henblik på fastholdelse, idet området vurderes alvorligt truet på lægedækning, såfremt JCS måtte ophøre med at praktisere.

Der arbejdes i øjeblikket på at afdække mulighederne for en langsigtet plan, der kan sikre lægedækningen i Ølgod. I mellemtiden er det helt centralt, at JCS ikke ophører i praksis, da det vurderes at være særdeles vanskeligt at få passet patienterne.

Aftalen, som er vedlagt som bilag 1, er forhandlet på baggrund af betingelserne i den indgåede § 2-aftale. I aftalen er der taget højde for, at JCS, som forudsat, selv skal søge at sælge praksis, samt at denne skal medvirke til at et eventuelt nyt lægehus kan etableres med henblik på rekrutteringsforbedring i området.

Ansøger er 70 år gammel og aftalen skal gælde frem til 1.juni 2011.

Såfremt der ikke forinden er sket generationsskifte, kommer garantien til udbetaling. Herefter har Region Syddanmark mulighed for at søge at afhænde ydernummeret.

Samtidig med regionsrådet godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Ifølge § 2-aftalen gradueres goodwill-procenten afhængig af alder på ophørstidspunktet – 60 % ved ophør som 65-årig, 65 % ved ophør som 66-årig og 70 % ved ophør som 67-årig og derover. JCS er 72 år på ophørstidspunktet og opnår derved en goodwill-procent på 70 %.

En fastholdelsesaftale med Jens Chr. Strandbygaard vil ud fra beregninger for regnskabsår 2005, 2006 og 2007 beløbe sig til xx kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistilling stiller krav herom.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Jens Chr. Strandbygaard på de i aftalen fastsatte vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

42.      Kirkevej 14, Kværndrup - salg af grundstykke og bygning

Sagsnr:

09/6961

 

Resumé

Salg af del af Kirkevej 14, Kværndrup i alt ca. 100 m² grund heraf ca. 30 m² bygning til Boligforeningen Faaborg-Midtfyn.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har rettet henvendelse til Region Syddanmark om tilkøb af areal fra matriklen Kirkevej 14, Kværndrup. Baggrunden er en henvendelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der driver botilbudet Toften, som ligger på matriklen ved siden af Kirkevej 14.

Arealet skal bruges til udvidelse af botilbudet Toften i Kværndrup med en enkelt bolig. Det drejer sig om ca. 100 m² grund, hvoraf ca. 30 m² er bolig. Arealet tillægges boligforeningen Faaborg-Midtfyn´s afdeling 18.

Matriklen Kirkevej 14, Kværndrup består af 2.000 m² grund, hvoraf 496 m² er bebygget areal, som pt. står ubenyttet hen. Der er dog planer om at indrette boliger og aktivitetstilbud til unge med autisme i bygningerne. De fremtidige planer for matriklen har ikke betydning for salget til boligforeningen.

Et salg er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme". Efter forhandling er der fastsat en salgspris for grund og bygning på 120.000 kr., hvilket skønnes at svare til markedsvilkårene. Den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2008 for hele Kirkevej 14 er 1,700 mio. kr. Forholdsmæssigt udgør den del af Kirkevej 14, som boligforeningen ønsker at købe ca. 100.000 kr. Det er aftalt at udgifter til udmatrikulering, skøde og øvrige handelsomkostninger betales af køber.

Indstilling

Det indstilles:

 • At del af Kirkevej 14, Kværndrup sælges for 0,120 mio. kr.
  • At salgsindtægten på 0,120 mio. kr. tilfalder likvide aktiver.
   • At der under fælles formål og administration afsættes og frigives en indtægtsrådighedsbevilling på 0,120 mio. kr. i 2009.
    • At der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 0,120 mio. kr. til salg af grundstykke og bygning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 25-07-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring