Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 12-08-2009

Mødedato
12-08-2009 Kl. 15:00 - Kl. 16:35

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Kent Kirk, Karsten Uno Petersen.

 

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil

 

 

 

 

 

1.      Forslag til budget 2010-2013

Sagsnr:

09/10423

Resumé

I henhold til overordnet proces for budget 2010 m.v. fremlægges forslag til budget 2010 til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2010-2012, jf. ajourført budget 2009, fremskrevet til 2010-pris- og lønniveau. Overslagsår 2013 er sat lig 2012.

Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. områderne Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter m.v. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementer i økonomiaftalen for 2010 og disses konsekvenser for regionen, udfordringer i forbindelse hermed samt finansiering m.v.

I budgetforslaget er endnu ikke indarbejdet konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi for 2010. Forslag til udmøntning heraf m.v. fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen af forslag til budget 2010, inkl. evt. tilpasninger med henblik på overholdelse af aftalens udgiftslofter. Her fremlægges tillige forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram m.v.

Kommunale grund- hhv. udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver på sundhedsområdet og vedr. regional udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 31. august 2009 i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. Det indstilles, at der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2010, svarende til hhv. 1.204 kr. og 120 kr. pr. indbygger (2010-p/l), svarende til økonomiaftalens forudsætninger.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget oversender forslag til budget 2010-2013 til 1. behandling i regionsrådet den 24. august 2009.
 • At forretningsudvalget indstiller over for regionsrådet, at der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2010.
 • At regionsrådet fastsætter frist for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til udmøntning af økonomiaftalen m.v. til torsdag den 3. september 2009 kl. 9.00.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2010-2013 til 1. behandling i regionsrådet den 24. august 2009.

Bilag:

 

 

 

2.      Nationalt center for natur, teknik og sundhed til Syddanmark – Region Syddanmark som Science Region

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Regeringen har besluttet, at et nyt nationalt center for natur, teknik og sundhed skal placeres i Sønderborg. Det åbner mulighed for, at Region Syddanmark kan realisere visionen om at styrke naturfag hos regionens unge.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren udpegede før sommeren Sønderborg som byen, der skal huse et nyt nationalt center for natur, teknik og sundhed. Centret skal styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed.

Centret skal blandt andet understøtte fornyelsen af undervisningens form og indhold; centret skal indsamle og formidle erfaringer fra praksis og forskning. Desuden skal centret yde støtte til projekter, der fremmer kvaliteten og fornyelsen af undervisningen i natur, teknik og sundhed.

Med det nye centers placering i Sønderborg åbnes der mulighed for, at Region Syddanmark udvikles til en Science Region med fokus på netop natur, teknik og sundhed, hvilket er i overensstemmelse med regionens uddannelsesstrategi. Regionsrådet opfordres til at drøfte disse perspektiver på et kommende møde.

Det forslås, at denne drøftelse sker på baggrund af et oplæg, der udarbejdes i det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationale forhold.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning. 
 • At regionsrådet anmoder det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde om - på et kommende regionsrådsmøde - at fremlægge et oplæg om, hvordan Region Syddanmark udvikles til en science region.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

3.      Ansøgning om støtte fra European Globalisation Adjustment Fund (EGF) til en omstillings- og vækstplan for Sønderborg-området

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Sønderborg-området i almindelighed og det nordlige Als i særdeles har siden efteråret 2008 oplevet en markant stigning i ledigheden. Denne ekstraordinære situation fordrer en særlig indsats. Der arbejdes med at ansøge EU’s såkaldte globaliseringsfond om støtte til at reintegrere de ledige på arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling

I perioden fra 1. oktober 2008 til 30. juni 2009 er der alene på virksomhederne Danfoss, Sauer-Danfoss og Danfoss Drives blevet afskediget over 1.400 medarbejdere. I midten af 2008 var ledigheden i Sønderborg Kommune helt nede på kun godt en procent af arbejdsstyrken, mens den i den seneste ledighedstal er steget til næsten 4 %, og hermed ligger over landsgennemsnittet. Denne udvikling har området på ingen måde været forberedt på.

Den økonomiske krise har altså ramt uventet hårdt i Sønderborg-området, hvor det private arbejdsmarkedet er meget præget af den beskæftigelse som Danfoss og relaterede virksomheder har givet. Det er baggrunden for at søge EU’s globaliseringsfond (European Globalisation adjustment Fund – EGF) om støtte til en omstillings- og vækstplan.

EGF kan støtte aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som tager sigte på at reintegrere ledige arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Den EU-støttede indsats skal være ekstraordinær i forhold til den almindelige arbejdsmarkedspolitik i landet. Der arbejdes derfor nu med forskellige elementer i en omstillingsplan for de fyrede medarbejdere. Omstillingsplanen skal tage højde for de fyrede medarbejderes faglige baggrund. Det er således næppe realistisk at en større del af de fyrede kan overgå til offentlige servicefunktioner.

For at angive en realistisk og ønskværdig retning for omstillingsplanen udarbejdes der samtidig en vækstplan, hvor der defineres nogle erhvervsmæssige potentialer i området, som kan skabe ny beskæftigelse.

EU kan støtte med op til 80.000 kr. pr. fyret medarbejder, på betingelse af at der fra dansk side stilles med en medfinansiering på 35 % af de samlede omkostninger. Et særligt tema i arbejdet er således at finde danske (statslige, regionale og lokale) finansieringskilder.

Region Syddanmark samarbejder i denne sag tæt med Sønderborg Kommune, Beskæftigelsesregion Syddanmark og en række andre aktører. Den bredere offentlighed indbydes til at deltage i en idekonference om satsningen. Denne konference vil finde sted på Alsion i Sønderborg mandag den 17. august, i tidsrummet 14.30 til 17.30.

Selve ansøgningen til EU skal sendes af staten, så der er også indledt et tæt samarbejde med Erhvervs- og Økonomiministeriet og med Beskæftigelsesministeriet. Dette blev pointeret allerede den 4. juni, at der blev aftalt et tillæg til "regional partnerskabsaftale" mellem regeringen og Vækstforum for Syddanmark.

Der er ligeledes indledt samarbejde med Odense og Kerteminde kommuner omkring Lindø.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At orienteringen tages til efterretning.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Inden regionsrådsmødet opdaterer administrationen om nødvendigt orienteringen, ligesom der indarbejdes en orientering vedr. arbejdet med en ansøgning til European Globalisation Adjustment Fund vedr. lukningen af Lindø.

Bilag:

 

 

 

4.      Nyt universitetshospital i Odense - scenarier for etablering af grundlaget for udbud af totalrådgivningsopgaven

Sagsnr:

09/7062

Resumé

I den hidtidige planlægning af arbejdet med det nye universitetshospital har det været forudsat, at der kunne indsendes en projektansøgning til ekspertpanelet efter afholdelse af en projektkonkurrence. Ekspertpanelets seneste udmeldinger angående formkrav til projektansøgningen giver anledning til at foreslå en alternativ proces med udbud af projektkonkurrencen på baggrund af et såkaldt aktivitetsbaseret byggeprogram. En projektansøgning vedrørende Nyt OUH vil kunne sendes til staten i sommeren 2010.

Sagsfremstilling

Med brev af 26. januar 2009 til regionerne udmeldte regeringen, efter drøftelse med Danske Regioner, foreløbigt tilsagn vedrørende de første 15 mia. kr. (fase 1) af kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til ny sygehusstruktur. Med det foreløbige tilsagn anerkender staten, at der er grundlag for at etablere et helt nyt hospital i Odense til erstatning af det eksisterende Odense Universitetshospital. Det videre arbejde i relation til ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer beskrives i brev af 17. april 2009 til regionerne. Der skelnes mellem fase 1 og fase 2-projekter. Opførelsen af et nyt universitetshospital i Odense er et fase 1-projekt.

Region Syddanmark er på nuværende tidspunkt i gang med den konkrete detailplanlægning af projektet med Nyt OUH under hensyntagen til de af regeringen fastlagte rammer og forudsætninger for projektet. En ansøgning vedrørende projektet skal indsendes til ekspertpanelet med henblik på panelets endelige indstilling til regeringen. Indsendelse af projektansøgningen skal ske på baggrund af planlægning i en detaljeringsgrad omkring det niveau, der opnås i byggeprogramfasen, idet denne fase dog ikke behøver være endeligt afsluttet. 

I den hidtidige planlægning af arbejdet med det nye universitetshospital har det været forudsat, at der kunne indsendes en projektansøgning til staten efter afholdelse af en projektkonkurrence. Ekspertpanelets udmeldinger angående formkrav (detaljeringsniveau svarende til byggeprogram) til projektansøgningen om endeligt tilsagn vedrørende etableringen af Nyt OUH er drøftet i styregruppen for Nyt OUH (møde den 4. maj 2009 og 20. maj 2009). Der er på den baggrund illustreret to scenarier for gennemførelse af en projektkonkurrence med tilhørende konsekvenser for, hvornår projektansøgningen kan indgives.

De to scenarier er:

1. Forfølgelse af den hidtidige strategi for indsendelse af projektansøgningen, nemlig efter afholdt projektkonkurrence til udpegning af totalrådgiver og alternativt.

2. Der søges om endeligt tilsagn til Nyt OUH på baggrund af et aktivitetsbaseret byggeprogram udarbejdet før udbud af totalrådgivningsopgaven.

 

I notat af 13. juli 2009 beskrives fællesnævnerne for de to modeller, samt hvor de adskiller sig fra hinanden, herunder i forhold til tidspunktet, hvor der kan foreligge en projektansøgning til staten, der opfylder formkravene som beskrevet i brev af 17. april 2009 til Region Syddanmark. 

I relation til det videre forløb efter indsendelse af projektansøgningen vurderes der ikke at være væsentlige forskelle i de to ovennævnte samlede forløb frem til afslutning og aflevering af byggeriet. Indsendelse af projektansøgning vil dog ved den alternative model kunne ske væsentligt tidligere end planlagt, nemlig i sommeren 2010 mod ultimo 2011. 

I forbindelse med udbuddet af totalrådgivningen vil den kreative proces for de bydende firmaer/konsortier være lige udfordrende uanset om det sker på baggrund af et hovedfunktionsprogram som hidtil forudsat eller på baggrund af et aktivitetsbaseret byggeprogram.

Vedrørende aftaleforhold vil der ved at følge den oprindelige strategi være indgået en forpligtende aftale mellem regionen og en totalrådgiver, inden der foreligger endeligt tilsagn om bevilling til Nyt OUH fra staten. Det må også forventes, at der udestår en række projektafklaringer, der kan føre til ændringer i de arealmæssige forudsætninger og kan komme til at få betydning for de aftalemæssige forhold.

Ved den alternative strategi vil det endelige tilsagn om byggesum og bevilling foreligge under projektkonkurrencens forløb. Dermed vil der være et økonomisk mere sikkert grundlag forud for indgåelse af kontrakt med totalrådgiveren.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At der indsendes en projektansøgning vedrørende Nyt OUH til staten i sommeren 2010 og som grundlag for projektansøgningen udarbejdes et såkaldt aktivitetsbaseret byggeprogram, der opfylder formkravene beskrevet af ekspertpanelet. Byggeprogrammet kan samtidig danne grundlag for udbud af en projektkonkurrence og det efterfølgende udbud af totalrådgivningsopgaven vedrørende Nyt OUH.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

5.      Nyt universitetshospital i Odense - økonomi 2009

Sagsnr:

09/7049

Resumé

I samarbejde med bygherrerådgiver har Projektorganisationen for Nyt OUH vurderet de planlagte aktiviteter i 2009 med tilhørende økonomi i relation til forberedelsen af det nye universitetshospital i Odense. På den baggrund indstilles det, at der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling i størrelsesordnen på 6,756 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3).

Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 29. september 2008 igangsætningen af byggesagen vedrørende et nyt universitetshospital i Odense (arbejdstitel Nyt OUH). Som en del af sagen blev der meddelt en anlægsbevilling på 12,192 mio. kr. (indeks 125,3) til Projektorganisationen for Nyt OUH til planlægning og indledende analyser, det vil sige umiddelbare bygherre- og programmeringsudgifter.

Tildeling af bygherrerådgivning i relation til opførelsen af nyt universitetshospital i Odense blev behandlet af forretningsudvalget på mødet den 11. marts 2009. Bygherrerådgiver, der er et konsortium af Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S og Niras, tiltrådte pr. 1. april 2009. I samarbejde med bygherrerådgiver har Projektorganisationen for Nyt OUH opstillet et bud på aktiviteterne i 2009 og på den baggrund estimeret det tilhørende ressourceforbrug. Dette beskrives i notat af 16. juli 2009 og giver anledning til en indstilling om en regulering af bevillingen i 2009 til Projektorganisationen for Nyt OUH.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:  

 • At der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb på 6,756 mio. kr. (indeks 125,3) til bygherre- og programmeringsudgifter i 2009 relateret til Nyt OUH (Projektorganisationen for Nyt OUH). 
 • At der for samme projekt meddeles tillæg til anlægsbevilling på 6,756 mio. kr. (indeks 125,3).
 • At finansiering heraf sker af de likvide midler.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

6.      Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - etablering af parkeringshus

Sagsnr:

08/12134

Resumé

Regionsrådet har tidligere besluttet at igangsætte planlægningsarbejdet med etablering af et parkeringshus i Esbjerg.

I samarbejde med Esbjerg Kommune er der efterfølgende udarbejdet et løsningsforslag, hvor parkeringspladserne nærmest sygehuset reserveres patienterne og der etableres personaleparkering på Remisegrunden ca. 250 m fra sygehusets hovedindgang. Projektet på Remisegrunden forudsætter, at der etableres den nødvendige infrastruktur bestående af en bro til biler og en fodgængerbro.

Sagsfremstilling

I Region Syddanmarks "Gennemførselsplan – Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed" fra september 2008 fremgår det, at der er behov for yderligere parkeringspladser ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. I samarbejde med Esbjerg Kommune har regionen fundet frem til, at den gamle Remisegrund er den bedste placering.

Kommunen har overtaget Remisegrunden fra DSB, med en klausul om at videresalg af grunden ikke kan ske uden DSB kompenseres. Der er ikke foregået en egentlig værdifastsættelse af grunden, da der på stedet er en betydelig olieforurening, hvilket gør anvendelsesmulighederne yderst begrænsede. Det vurderes ikke, at DSB vil kræve ekstra betaling for grunden.

Esbjerg Kommune har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for området, der muliggør etablering af et parkeringshus på remisegrunden. Denne lokaleplan forventes godkendt i januar 2010. Endvidere har kommunen besluttet at indarbejde en justering af kommuneplanen for 2010-2022, der muliggør overfladeparkering på grunden.

 

Adgang til Remisegrunden - infrastruktur

I første omgang skal der skaffes adgang til remisegrunden. Det indebærer, at der bygges en bro over jernbanen der løber parallelt med Nørrebrogade fra krydset ved Nørrebrogade og Haraldsgade samt en fodgængerbro over banen ved krydset Nørrebrogade og Valdemarsgade.

For at broen ved Haraldsgade kan etableres kræver det at jernbanen bliver sænket. Dette projekt kan tidsmæssigt indpasses med, at Banedanmark i 4 kvartal 2009 lukker området for at renovere banestrækningen.

Udgiften til infrastrukturdelen vurderes af kommunen til at blive 14,5 mio. kr. Det er aftalt, at kommunen står for infrastrukturprojektet og, at regionen og kommunen deler udgiften hertil. I aftalen med kommunen fremgår det endvidere, at kommunen overdrager grunden til parkeringshuset vederlagsfrit til regionen. Der søges anlægsbevilling til regionens andel af udgiften til infrastruktur samt til bygherrerådgivning – i alt 7,8 mio. kr. Der er i investeringsoversigten for 2009 afsat 9,7 mio. kr. til P-hus i Esbjerg.

I første omgang søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 7,8 mio. kr. hvoraf de 0,5 mio. kr. reserveres til bygherrerådgivning.

Infrastrukturprojektet består først og fremmest i at skabe en forbindelse fra Nørrebrogade og over til Remisegrunden. Det kræver at jernbanen sænkes på en strækning af ca. 500 m. Dette er en kompliceret proces, der kræver at Region Syddanmark, Esbjerg Kommune og Banedanmark arbejder sammen. Det har vist sig, at Banedanmark i forvejen skal lukke for jernbanetrafikken i en periode i 4 kvartal 2009 og den mulighed vi Region Syddanmark og Esbjerg Kommune benytte til at etablere den nødvendige infrastruktur.

Parallelt med infrastrukturprojektet vil der blive arbejdet videre med et byggeprogram for etablering af p-pladser på remisegrunden. Byggeprogrammet vil blive forelagt regionsrådet i løbet af efteråret 2009.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der frigives rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. indeks 125,3 til infrastruktur og bygherrerådgivning finansieret af anlægsrammen for 2009.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

7.      Udmøntning af midler til trepartsaftalerne

Sagsnr:

09/1725

Resumé

I forlængelse af de i 2007 indgåede trepartsaftaler er der igangsat en række initiativer med det formål at skabe attraktive arbejdspladser, sikre flere hænder til nærvær og omsorg, gennemføre en ledelsesreform samt understøtte innovation og nytænkning.

Finansiering af initiativerne sker dels via bloktilskud og via overenskomstforhandlingerne 2008. I Region Syddanmark arbejdes der konkret med initiativer vedr. lederuddannelser, øget optag af SOSU-elever, etablering af en onkologisk specialuddannelse for sygeplejersker samt øgede udgifter til praktikvejledning på bioanalytikeruddannelsen. Derudover afsættes der midler til seniorinitiativer samt ekstraordinær kompetenceudvikling. Den nærmere prioritering af midlerne fremlægges til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der blev i forlængelse af regeringens kvalitetsreform indgået to næsten enslydende trepartsaftaler med henholdsvis LO/AC og FTF med en række initiativer på 4 hovedområder:

 • Attraktiv arbejdsplads
 • Flere hænder til nærvær og omsorg
 • Ledelsesreform
 • Innovation og nytænkning

 

Formålet med aftalerne er at skabe bedre rammer for medarbejdere og ledere i den offentlige sektor og for bedre service til borgerne.

Den nærmere udmøntning af disse initiativer er enten beskrevet i trepartsaftalerne eller i generelle aftaler indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008.

Finansieringen af initiativerne i trepartsaftalerne sker ad to veje – via bloktilskud og via Overenskomstforhandlingerne 2008. Derudover er kommunerne tilført midler til finansiering af initiativerne på det sociale område i regionerne. Disse midler skal hentes via takstindtægter.

Som bloktilskud vedr. sundhed, psykiatri og regional udvikling har Region Syddanmark fået tilført (1000 kr.):

 

2008

2009

2010

2011

23.650

32.355

35.591

35.591

 

Disse midler skal finansiere en række initiativer indenfor de nævnte hovedområder, herunder voksenelevløn og lederuddannelser.

 

Voksenelevløn

Med trepartsaftalerne fik elever over 25 år på social- og sundhedsuddannelserne ret til voksenelevløn under uddannelse, såfremt de har 1 års relevant beskæftigelse. Med dette initiativ ønsker man at sikre, at der også fremadrettet er hænder til at løse opgaven indenfor velfærdsområdet.

I Region Syddanmark har det konkret betydet, at 50 % af de optagede SOSU-elever på de syddanske uddannelsesinstitutioner i 1. kvartal 2009 er optaget som voksenelever.

Initiativer forventes at medføre en årlig merudgift for Region Syddanmark på ca. 13 mio. kr., finansieret af de afsatte trepartsmidler.  

 

Lederuddannelse

Trepartsaftalerne sætter også fokus på lederuddannelse. Med aftalerne er der givet institutionsledere og afdelingsledere på sygehusene en ret til en diplomuddannelse. 

I Region Syddanmark omfatter retten på det sociale område forstanderne og på sygehusene og i psykiatrien afdelingsledere. Det er tidligere administrativt besluttet, at der i Region Syddanmark tilbydes masteruddannelse til afdelingsledere og diplomuddannelse til funktionsledere på sygehusene og i psykiatrien. Det foreslås derfor, at denne praksis videreføres, så længe midler haves. Det vil betyde et ekstraordinært løft i antallet af ledere i Region Syddanmark, der har gennemført enten en master eller en diplomuddannelse.

Initiativet forventes at medføre en årlig udgift i perioden 2008-2011 på 12,5 mio. kr.  

 

Øvrige initiativer

Udover ovennævnte kan der foretages prioritering indenfor de øvrige indsatsområder, under hensyntagen til de intentioner, der er aftalt i trepartsaftalerne.

 

Der arbejdes i Region Syddanmark konkret med 2 initiativer:

 • Onkologisk specialuddannelse og
 • Øget optag på bioanalytikeruddannelsen.

 

Den konkrete udmøntning af disse initiativer er ikke endelig afklaret. Det vurderes skønsmæssigt, at der årligt skal afsættes 8,8 mio. til onkologisk specialuddannelse samt 2,5 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til praktikvejledning som følge af øget optag på bioanalytikeruddannelsen. Der vil blive orienteret nærmere om udmøntningen på et senere tidspunkt.

 

Seniorinitiativer og kompetenceudvikling

Seniorinitiativer samt kompetenceudvikling er udmøntet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008, og er finansieret direkte i denne forbindelse. Disse midler er øremærket, og kan ikke anvendes til andre initiativer. Ikke forbrugte midler tilbageføres til staten.

Region Syddanmark har vedr. sundhed, psykiatrien og regional udvikling fået tilført (1000 kr.):

2008

2009

2010

2011

8.891

16.029

16.029

10.857

Den nærmere udmøntning af initiativerne er beskrevet i bilaget.  

 

Organisering

Den overordnede koordinering af arbejdet med trepartsaftalerne i Region Syddanmark er placeret i HR-området. Udmøntningen sker i tæt samarbejde og dialog med forretningsområderne og de faglige organisationer. Udmøntning af de mange initiativer i trepartsaftalerne sker i forskelligt tempo. Af bilaget fremgår, hvilke initiativer der på nuværende tidspunkt arbejdes med i Region Syddanmark.

I et tæt samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner drøftes herudover andre initiativer i forlængelse af trepartsaftalerne, der på et senere tidspunkt kan få betydning for Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At målgruppen og ydelsesomfanget med hensyn til lederuddannelse defineres som beskrevet.
 • At der afsættes 12,5 mio. kr. årligt af trepartsmidlerne til lederuddannelse, dog ca. 18 mio. kr. i 2009, svarende til dækning af kursusafgift fra efteråret 2008 - 2009.
 • At der overføres 13 mio. kr. årligt af trepartsmidlerne til voksenelevløn på SOSU-rammen.
 • At der senere vil blive fremlagt en udmøntningssag vedrørende den onkologiske specialuddannelse samt udgifter i forbindelse med øget optag på bioanalytikeruddannelsen.
 • At udmøntningen af initiativer i forlængelse af trepartsaftalerne holdes inden for den samlede ramme til formålet, således at omfanget af de enkelte initiativer tilpasses de samlede økonomiske ressourcer.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

8.      Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/5937

Resumé

Generalplanen for psykiatrien i Region Syddanmark fastlægger principperne og rammerne for fremtidssikrede fysiske rammer for psykiatrien forud for de kommende års anlægsinvesteringer på ca. 2 mia. kr. i både nye og bestående bygninger.

Sagsfremstilling

Med regionsrådets godkendelse af planen for Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark den 20. december 2007 er de overordnede rammer for indholdet i fremtidens psykiatri i regionen lagt på plads.

Siden regionsrådets godkendelse er der arbejdet intenst med at tilrettelægge rammerne for fremtidens psykiatri, både på indholdssiden og på anlægssiden.

På anlægssiden er der etableret en styregruppe for anlægsopgaven i relation til psykiatriplanen. Udover psykiatriledelsen deltager næstformand for psykiatriens FMU og leder af regionens bygningsafdeling i styregruppen.

Styregruppen har i januar 2009 i samarbejde med arkitektfirmaet C.F.Møller igangsat arbejdet med udarbejdelse af "Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark".

Udover psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri" og dens anbefalinger er der lagt yderligere præmisser ned over planen. Det handler især om:

 • Ekspertudvalgets krav til fremtidens sygehusbyggeri – for så vidt angår de specifikke krav til psykiatribyggeri, men også til dels de andre krav til/standarder for udnyttelse af de fysiske rammer, som primært er funderet i somatikken
 • Principper for God bygningsstandard i psykiatrien – med afsæt i anbefalingerne i psykiatriplanen er der for Danske Regioner udarbejdet et princippapir.

 

Generalplanen fastlægger principperne og rammerne for fremtidssikrede fysiske rammer for psykiatrien forud for de kommende års anlægsinvesteringer på ca. 2 mia. kr. i både nye og bestående bygninger. Planen fastlægger overordnet:

 • Dimensioneringsgrundlag for de enkelte byggerier
 • Kvadratmeter standarder, udgifter m.v.
 • Principper for god bygningsstandard i psykiatrien
 • Principper for indretning indenfor og udenfor
 • Inspiration til byggerierne

 

Generalplanen er forankret i faglighed og generel indsigt i psykiatrien. Det er sket gennem inddragelse af medarbejdere og ledere i psykiatrien og bruger- og pårørendeorganisationer i hele generalplanprocessen – lige fra inspirationsseminar i december 2008, over interviews og arbejdsgrupper, afsluttende med et høringsmøde den 11. juni for alle involverede.

Herudover er der kigget både uden for regionen og udenfor Danmark for gode/dårlige eksempler på nye fysiske rammer i psykiatrien. Endelig er generalplanen gennemgået af en førende norsk ekspert på psykiatribyggerier mhp. at sikre at planen tager højde for de seneste nordiske og øvrige internationale erfaringer med fysiske rammer i psykiatrien.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har drøftet sagen på møde den 25. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Det skal bemærkes, at der efter behandlingen i det særlige udvalg er foretaget sproglige justeringer i teksten.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At generalplanen for psykiatrien i Region Syddanmark godkendes.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

9.      Uddeling af midler fra Psykiatriens Forskningsfond 2009

Sagsnr:

09/5810

Resumé

I juni 2009 er der blevet uddelt midler fra psykiatriens forskningsfond. Der indkom i alt 12 ansøgninger, hvoraf 11 blev fundet støtteværdige.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 20. december 2007 psykiatriplanen i Region Syddanmark, herunder også "Strategi for psykiatrisk forskning i Region Syddanmark". Et af elementerne i politikken er etableringen af psykiatriens forskningsfond, der gennem økonomiske midler skal sikre udviklingen af den psykiatriske forskning i Region Syddanmark i overensstemmelse med forskningsstrategiens målsætninger.

I 2009 er der blevet uddelt midler fra psykiatriens forskningsfond i juni måned. Der indkom i alt 12 ansøgninger, hvoraf 11 blev fundet støtteværdige. Alle ansøgninger er blevet bedømt af eksterne bedømmere.

Nedenstående projekter blev fundet støtteværdige:

 

Projekttitel: Transitional udskrivningsmodel for alkoholmisbruger afruset på psykiatrisk afdeling: En randomiseret kontrolleret undersøgelse.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Overlæge, ph.d., Bent Nielsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.

Bevilget beløb: 118.790 kr.
 

Projekttitel: Depressive symptomers indflydelse på sygdomsforløbet ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Forskningsleder, overlæge, ph.d., Kurt B. Stage, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.

Bevilget beløb: 247.733 kr.
 

Projekttitel: Behandling af Encoprese.

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Læge, ph.d., Allan Hvolby, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg.

Bevilget beløb: 424.325 kr.

 

Projekttitel: Retspsykiatrisk sygepleje. I interaktion mellem personale og indlagte patienter med diagnosen skizofreni.

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-stud., Frederik Alkier Gildberg, Psykiatrien i Region Syddanmark, Middelfart.

Bevilget beløb: 224.500 kr.

 

Projekttitel: Effekt af kompenserende strategier ved kognitive deficits ved skizofreni.

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Ph.d.-stud, cand.cur., Jens Peter Hansen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg og Odense Universitetshospital.

Bevilget beløb: 250.000 kr.


 

Projekttitel: Ny standardisering af CBCL og relateret materiale.

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Professor, overlæge, ph.d., Niels Bilenberg, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.

Bevilget beløb: 247.930 kr.
 

Projekttitel: Depression hos 7-10 årige børn. Prævalens og gen-miljø interaktion.

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Reservelæge, Rikke Thaarup Wesselhöft, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.

Bevilget beløb: 500.000 kr.

 

Projekttitel: Tidlige tegn på skizofreniudvikling hos børn og unge - et kvalitativt studium.

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Læge, ph.d.-stud., Anne Dorte Stenstrøm, Psykiatrien i Region Syddanmark, Kolding.

Bevilget beløb: 310.689 kr.

 

Projekttitel: Grundlæggende informationsbearbejdning hos børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Klinisk assistent, cand.med., ph.d.-stud., Rikke Thaarup Wesselhöft, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.

Bevilget beløb: 500.000 kr.

 

Projekttitel: Motiver og barrierer for at deltage og forblive i gruppeterapeutiske behandlingstilbud ved affektivt team: En kvalitativ interviewundersøgelse.

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Overlæge, ph.d., Connie Thurøe Nielsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg og Odense Universitetshospital.

Bevilget beløb: 388.834 kr.

 

Projekttitel: Risiko og beskyttelse blandt børn og unge med selvmordsadfærd.

Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Klinikleder, psykolog, Kim Juul Larsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.

Bevilget beløb: 250.000 kr. 

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget

Til orientering.

 

 

 

10.    Implementering af selvmordsforebyggelse for voksne i hele Region Syddanmark

Sagsnr:

09/198

Resumé

I Region Syddanmark forventes der at være ca. 2.100 årlige selvmordsforsøg. Statistikken viser, at 10 % af disse selvmordsforsøg ender med selvmord inden for 5-10 år. Selvmordsdødeligheden er dermed ca. 30 gange større hos patienter med selvmordsforsøg end i den øvrige befolkning. Fyn har et tilbud vedr. selvmordsforebyggelse, hvor der er opbygget et specialiseret behandlingstilbud til selvmordstruede voksne. På Jyllandssiden af Region Syddanmark har selvmordsforebyggelsen for voksne primært været varetaget via distriktspsykiatrien.

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftaleteksten mellem Regeringen og de politiske partier bag aftalen om satspuljepartierne, at der er afsat 20 mio. kr. til styrkelse af regionernes behandlingsindsats overfor personer, der har forsøgt selvmord. Midlerne fordeles over en periode fra 2009 til 2012. Om midlerne herefter bliver gjort permanente er endnu uvist.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse har tildelt Region Syddanmark 4 mio. kr. på baggrund af en projektbeskrivelse og ansøgning om tilskud på 9,2 mio. kr. Ministeriet har anmodet om at modtage en revideret projektbeskrivelse, således at projektets indhold bliver afstemt støttebeløbet. Bevillingen er 1 mio. kr. pr. år for perioden fra 2009 til 2012.  

Der planlægges en model, hvor selvmordsforebyggelsen etableres i hele Region Syddanmark via lokalpsykiatrien. Klinik for selvmordstruede voksne i Odense opgraderes til kompetencecenter og står for den fornødne undervisning og oplæring med henblik på at etablere en behandlingskæde, der sikrer "det støttende og ledsagende princip". Formålet er hermed at udbrede den opnåede kompetence på Fyn til resten af regionen. Idet selvmordstruede også tidligere er blevet behandlet på Jyllandssiden i Region Syddanmark, forventes ikke en øget aktivitet men et kvalitetsløft. 

Den oprindelige projektbeskrivelse blev drøftet i det særlige udvalg vedrørende social- og psykiatriområdet samt specialundervisning den 26. februar 2009. Det særlige udvalg har drøftet den reviderede projektbeskrivelse på møde den 25. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Der er vedlagt en revideret projektbeskrivelse og et forslag til et reduceret budget på 4 mio. kr. for perioden fra 2009 til 2012.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At den reviderede projektbeskrivelse og budget godkendes.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

11.    Procesplan for implementering af tilbud om selvmordsforebyggelse for børn og unge i hele Region Syddanmark

Sagsnr:

09/6391

Sagsfremstilling

Procesplanen beskriver forslag til organisering og tidsplan for implementering af selvmordsforebyggelse for børn og unge på Jyllandssiden af Region Syddanmark.

Tilbuddet om selvmordsforebyggelse til børn og unge organiseres efter en model, hvor klinik for selvmordstruede børn og unge i Odense står for undervisning og generel oplæring af medarbejdere på de øvrige hovedfunktioner (Esbjerg, Augustenborg og Kolding), hvor det er hensigten, at der gradvist etableres et team/klinik til varetagelse af opgaven.

Klinikken i Odense skal have den koordinerende funktion med at skabe en platform for at sikre tværfagligt samarbejde mellem psykiatrien, andre sygehusafdelinger og kommunerne med henblik på sammenhængende patientforløb. Endvidere skal klinikken koordinere undervisning, supervision, samt nationalt og internationalt samarbejde. Der sikres kontinuerlig kvalitetsudvikling efter principperne fra Den Danske Kvalitetsmodel. Klinikken udarbejder det forberedende arbejde med at etablere og kvalitetssikre en opbygning af behandlingskæde med kommunerne, der sikrer "det støttende og ledsagende princip".

Udkastet til procesplan for implementering af selvmordsforebyggelse for børn og unge og oplæg til entreprenøraftale med kommunerne har været behandlet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning på mødet den 25. juni 2009. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at forslaget til procesplan og entreprenøraftale godkendes.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At forslag til procesplan og entreprenøraftale til drøftelse med kommunerne i hele Region Syddanmark godkendes.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

12.    Årsberetning vedr. tilsyn for 2008

Sagsnr:

07/12820

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 16. april 2007 et koncept for tilsyn med regionens sociale – og socialpsykiatriske tilbud. Konceptet suppleredes senere med koncernledelsens beslutning af 27. juni 2007 om tilsynets organisering, herunder bl.a. oprettelse af stilling som tilsynschef, og med Danske Regioners fælles tilsynsprincipper af 28. juni 2007, hvorefter der føres såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn hvert år i de enkelte tilbud. Regionsrådet vedtog endvidere, at regionsrådets medlemmer kvartalsvis orienteres om tilsynsrapporterne, samt at regionsrådet en gang årligt forelægges en oversigt over de udarbejdede tilsynsrapporter.

I beretningen for 2008 er redegjort for, hvorledes regionsrådets og koncernledelsens beslutninger er udmøntet - under hensyn til Danske Regioners vejledning - og der gives en kort oversigt over tilsynene i 2008.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning blev orienteret om årsberetningen på møde den 25. juni 2009.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At årsberetningen vedr. tilsyn 2008 tages til efterretning.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

13.    Evaluering af tilsynskonceptet på socialområdet

Sagsnr:

07/12820

Sagsfremstilling

1. januar 2008 iværksattes et nyt tilsyn med regionens sociale - og socialpsykiatriske tilbud samt undervisningstilbud, der indeholder en række nyskabelser, bl.a. oprettelse af en stilling som tilsynschef, internt tilsyn på tilbuddene mv. Det nye tilsyn er nærmere beskrevet under andet punkt på dagsordenen vedr. tilsynsvirksomheden i 2008.

Det nye tilsyn er som led i socialområdets pædagogiske udviklingsprojekt evalueret af Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI), som er et uafhængigt statsligt institut. Regionen har modtaget rapporten "Evaluering af det nye tilsyn i Region Syddanmark" den 2. juni 2009.

Rapporten har givet anledning til en række indstillinger om ændring af tilsynet, der indebærer, at grundlaget for tilsynet ændres på følgende punkter:

 • Tilsynskonceptet – vedtaget af Regionsrådet den 16. april 2007 – berøres på et enkelt punkt, nemlig ved, at det interne tilsyn indstilles afskaffet. 
 • Organiseringen – vedtaget af Koncernledelsen den 27. juni 2007 – berøres ligeledes på et enkelt punkt, idet det indstilles, at de tilsynsførende ikke nødvendigvis skal komme fra en anden driftsafdeling.
 • Danske Regioners fælles tilsynsprincipper berøres ved, at der ikke efter indstillingen vil være såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn hvert år, men enten et anmeldt eller et uanmeldt tilsyn hvert andet år. Store tilbud indstilles dog at få to uanmeldte tilsyn over to år.

Der vedlægges notat af 15. juli 2009 bilagt et resume af rapporten (siderne 4 – 8).

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning er blevet orienteret om evalueringen den 25. juni 2009. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at tilsynskonceptet ændres således på baggrund af evalueringen:

 • At hvert tilbud fra 2010 modtager et anmeldt tilsyn hvert andet år, første gang med halvdelen af tilbuddene i 2010 og den anden halvdel i 2011.
 • At hvert tilbud fra 2010 modtager et uanmeldt tilsyn i det år, hvor der ikke er anmeldt tilsyn, samt at store tilbud – dvs. tilbud på 3 afdelinger eller flere – desuden modtager et ekstra uanmeldt tilsyn over en toårs periode.
 • At det interne tilsyn afskaffes pr. 1. september 2009.
 • At skabelonen for det anmeldte tilsyn som udgangspunkt bevares uændret, men løbende forenkles og tilpasses nye krav.
 • At organiseringen af tilsynsfunktionen justeres således, at tilsynsførende fra 1. september 2009 om fornødent også kan føre tilsyn med tilbud i egen afdeling, hvis der ikke kan rejses tvivl om pågældendes upartiskhed.
 • At evalueringsrapportens øvrige anbefalinger følges til sikring af kvaliteten i tilsynet.
 • At evalueringsrapporten fremsendes til Danske Regioner med forslag om justering af de fælles retningslinjer vedr. antallet af tilsyn, det enkelte tilbud skal modtage (jvf. ovenstående).
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

14.    Kirkevej, etablering af bo- og beskæftigelsestilbud - byggeprogram og anlægsbevilling

Sagsnr:

09/2776

Resumé

Der er med kommunerne i Region Syddanmark indgået rammeaftale 2009 om at regionen skal etablere et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med autisme. Der er nu udarbejdet byggeprogram herom.

Det foreslås heri at anvende regionens ejendom Kirkevej/Toften i Kværndrup til formålet. Projektet foreslås opbygget i to etaper: etape 1 med 12 pladser og etape 2 med 8 pladser. Hele projektet gennemføres, såfremt der i rammeaftale 2010, som skal godkendes i oktober, indgås aftale om 20 pladser.

Der søges meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af projektet med 20 pladser.

Sagsfremstilling

Efter aftale med kommunerne i Region Syddanmark er det hensigten at regionen skal etablere et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme.

Region Syddanmark har aktuelt en venteliste på 16 personer, som er visiteret til en plads for voksne med autisme. Herudover er der en del unge på Bihuset, som når de fylder 18 år, vil skulle flyttes til et tilbud til voksne med autisme. En del af de nye pladser vil blive tilbudt de 8 unge på Humlehaven. (Da regionsrådet besluttede en ombygning af Humlehaven, blev det oplyst, at det på længere sigt var planen, at disse unge skulle tilbydes et mere tidssvarende nybygget tilbud).

Tilbuddet foreslås etableret på den del af Fyns Amts tidligere amtsplejehjem i Kværndrup, som er overtaget af regionen. Der er to eksisterende bygninger på i alt ca. 1129 m2, som er velegnede til at ombygge til formålet, og en stor grund, hvor der er plads til nybyggeri. Ifølge rumprogram i byggeprogrammet vil der være behov for nyopførelse af ca. 1160 m2.

Projektet vedrører således om-, til- og nybygning af 20 tidssvarende boliger med tilhørende fælleslokaler og personalefaciliteter og administrationslokaler samt beskæftigelsestilbud. Enkelte af boligerne indrettes til fysisk plejekrævende. Der forventes at skulle ansættes et personale på i alt ca. 40 personer.

På investeringsoversigt 2009 er der til etablering af 12 boliger afsat 25 mio., fordelt med 10 mio. i 2009 og 15 mio. En udvidelse til 20 boliger medfører at en relativt større andel af byggeriet skal opføres som nybyggeri. Det er forudsat, at projektet opføres efter serviceloven. Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 37,900 mio. kr. (incl. forundersøgelsesudgifter, tilslutningsafgifter, håndværkerudgifter, omkostninger, inventaranskaffelser, kunst og beløb til uforudseelige udgifter).Udgiften foreslås finansieret af kassen. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år, svarende til 173 kr. pr. beboer pr. døgn.

Det nye tilbud vil blive en afdeling under Autismecenter Holmehøj.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 37,900 mio. kr. (indeks 123,4) til etablering af 20 bo- og beskæftigelsespladser på Kirkevej, Kværndrup.
 • At det afsatte rådighedsbeløb i 2009 reduceres til 1,0 mio. kr., det afsatte rådighedsbeløb i 2010 øges til 30,0 mio. kr og der afsættes nyt rådighedsbeløb i 2011 på 6,900 mio. kr. samt at rådighedsbeløbene afsættes i pengestrømsopgørelsen og frigives.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

15.    Indførelse af rejsekortet i Sydtrafiks område

Sagsnr:

09/10237

Resumé

DSB og nogle trafikselskaber i Danmark har i 1999 søsat projekt Rejsekortet. Rejsekortet skal blive et fælles betalingskort for kunder til hele landets offentlige servicetrafik. Projektet er nu så fremskredet, at Rejsekortet ultimo 2009 tages i brug på Sjælland.

I 2011 forventes Rejsekortet at kunne rulles ud i Sydtrafiks område.

Sydtrafiks bestyrelse har sendt projektet i høring hos Region Syddanmark og kommunerne med svarfrist 28. august 2009, med henblik på at søge tilslutning til projektet samt at opnå enighed om finansiering af projektet.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse besluttede på mødet den 29. januar 2009, at Sydtrafik fuldt ud tilslutter sig rejsekortet.

På baggrund af beslutningen skal Sydtrafik foretage investeringer, der kan opdeles i 3 hovedblokke:

 1. Køb af aktier i Rejsekortet A/S.
 2. Indskud og ansvarlig lånekapital i Rejsekortet A/S.
 3. Indkøb og installation af rejsekort - udstyr til busser, kortsalgssteder m.m.

 

Det samlede investeringsbehov for Sydtrafik er opgjort til 86,1 mio. kr. (2010-prisniveau).

Sydtrafik har i brev af 19. maj 2009 søgt Indenrigs – og Socialministeriet om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 86,1 mio. kr. svarende til 100% finansiering af de samlede projektudgifter.

I vedlagte notat af 28. maj 2009 har Sydtrafik udarbejdet forslag til finansieringsmodeller.

Da Sydtrafik ikke forventer mulighed for 100% lånefinansiering - men kun 75%, er der medtaget 2 finansieringsmodeller, en der tager udgangspunkt i en 100% lånefinansiering og en, hvor der er 25% egenfinansiering og 75% lånefinansiering.

Der er endvidere udarbejdet 5 forskellige modeller for, hvordan byrdefordelingen mellem Region Syddanmark og kommunerne kan finde sted. Heraf anbefaler Sydtrafik model 5, da den vurderes at give en rimelig byrdefordeling af investeringen i Rejsekortet. Modellen angives at være et udtryk for et gennemsnit af de valgte kriterier, hvor flere faktorer af betydning for økonomien tilknyttet rejsekortet tilgodeses, herunder også de forhold, at alle forventes at drage fordel af et forventet øget antal passagerer som følge af indførelsen af rejsekortet.

Sydtrafiks bestyrelse har behandlet finansiering af rejsekortet på mødet den 8. juni 2009. Bestyrelsen tiltrådte:

 • At der optages størst muligt lån til finansiering af Rejsekort og
 • Det tages til efterretning, at der er indsendt ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 86,1 mio. kr. - svarende til 100% finansiering af de samlede projektudgifter.
 • At der overfor kommunerne og regionen anbefales en model for byrdefordeling af investeringsomkostningerne, baseret på et vægtet gennemsnit af indtægter i busserne, antal køreplantimer og antal busser (model 5).
 • At der ikke tages hensyn til, at kommunerne og amtet (nu regionen) i det gamle Vejle Amts Trafikselskab tidligere har indbetalt bidrag til aktier og lånekapital i beregningen af de faste bidrag.
 • At byrdefordelingsmodellerne med ovennævnte anbefaling sendes til høring i kommunerne med høringsfrist 28. august 2009.

 

Dog således, at der gives mulighed for, at kommunerne og regionen frit kan vælge at finansiere Rejsekortet ved en engangsbetaling til endelig afregning.

Kommunerne og regionen anmodes om at tilkendegive, hvorledes man forholder sig til bestyrelsens beslutning, herunder hvorvidt man ønsker, at benytte sig af en engangsbetaling som finansiering af Rejsekortet.

Den kontante omkostning for Region Syddanmark udgør 24,422 mio. kr., hvor en 75% lånefinansiering medfører en samlet omkostning for regionen på 32,576 mio. kr. og en 100% lånefinansiering vil medføre en samlet omkostning for regionen på 35,293 mio. kr. Finansieringen af rejsekortet skal ske inden for den afsatte budgetramme til kollektiv trafik.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At beslutningerne fra Sydtrafiks bestyrelse tages til efterretning.
 • At Region Syddanmark betaler investeringen i Rejsekortet som kontant betaling på 24,422 mio. kr. i 2010, og at finansieringen omkostningen indgår i budgetlægningen for 2010, da denne betalingsform medfører den mindste omkostning for regionen.

Det forudsættes, at Sydtrafiks budgetforslag for 2010 m.v. – herefter ændres således at de indarbejdede kapitalomkostninger ved lånefinansiering af rejsekortet udgår af Region Syddanmarks aconto- afregninger for 2010 m.v. Det forudsættes endvidere, at engangsomkostningerne afholdes som et anlæg, der forrentes og afskrives.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Forretningsudvalget bemærkede, at udgifterne til rejsekortet er fordelt uden hensyntagen til, at nogle af parterne i tidligere faser har afholdt udgifter til indførelse af rejsekortet.

Bilag:

 

 

 

16.    Årsplan 2009-2010 for samarbejde med Schleswig-Holstein

Sagsnr:

07/23038

Resumé

En væsentlig del af partnerskabssamarbejdet mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein udmøntes i en årlig plan, som vedtages i regionsrådet og af kabinettet (regeringen) i Kiel. En ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde er tiltrådt af regionalforsamlingen for Region Sønderjylland-Schleswig den 29. april og af regionsrådet den 25. maj 2009. Hovedtræk i den ny strategi er indarbejdet i Udkast til Årsplan 2009-2010, som både indeholder ny aktiviteter og viderefører det varige samarbejde på en række emneområder.

Sagsfremstilling

Den 27.juni 2007 underskrev Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein en partnerskabsaftale. Som et led i aftalen udarbejdes en årsplan for aktiviteteter, der er i fælles interesse. Med årsplanen sker der en forankring og dermed en prioritering af de dansk-tyske aktiviteter hos parterne - både politisk og i ministerier og forvaltninger.

Desuden har formandskabet for Vækstforum for Region Syddanmark indgået tillægsaftaler med den danske erhvervsminister om det grænseoverskridende samarbejde. I takt med at Region Syddanmark og Schleswig-Holstein konkretiserer vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion vil den danske regering bidrage til at synliggøre og udfolde grænseregionens visioner i de løbende drøftelser med den tyske regering og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein.

Det ligger ikke fast hvordan delstatsregeringen vil tiltræde den ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde.

Årsplanen kan ikke indeholde et løfte om projekter, der endnu ikke er besluttet af den bevilligende myndighed; men den kan vise retningen for kommende ny aktiviteter.

Vedtagelse af årsplanen foregår senere på tysk end på dansk side, så indholdet i planen kan blive justeret i den videre proces. Et tidligere udkast til årsplan blev videresendt af udvalget for erhverv og internationalt samarbejde fra møde den 5. maj 2009. På møde den 29. juni 2009 mellem bl.a. Region Syddanmarks administrerende direktør, udviklingsdirektøren og chefen for statskancelliet blev en række emner afklaret. Der kan evt. komme tyske ønsker om ændringer i teksten på et senere tidspunkt i forløbet frem mod det planlagte møde den 11. september 2009 mellem ministerpræsident Carstensen og regionsrådsformand Carl Holst, hvor årsplanen skal underskrives.

Fra tysk side udarbejdes en status for arbejdet med emnerne i Årsplan 2008 i løbet af august måned.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Årsplan 2009-2010 godkendes af regionsrådet, idet der dog kan være mulighed for justeringer i teksten op mod underskrivelsen.
 • At formanden for regionsrådet bemyndiges til at godkende eventuelle justeringer i teksten.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

17.    Indstilling fra Vækstforum: Syddansk velfærdsteknologifond

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Vækstforum drøftede på sit møde 25. juni 2009 oprettelsen af en Syddansk Velfærdsteknologifond, herunder en støtte til etableringsomkostninger for kapitalfonden. Vækstforum indstiller, at regionsrådet bevilger midler til oprettelsesomkostningerne.

Region Syddanmark har medvirket til, at staten har stillet 150 mio. kr. til rådighed, såfremt beløbet kan matches af de vestdanske regioner.

Sagsfremstilling

I Vækstforums handlingsplan for 2009-2010 er det besluttet, at man vil arbejde for at oprette en regional kapitalfond. Kapitalfonden skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og – service. Fonden vil desuden have særligt fokus på nye virksomheder i yderområder.

Det har været hensigten, at kapitalfonden skal råde over mindst 100 mio. kr. Der lægges op til, at de 50 mio. kr. tilføres fra EU´s strukturfondsmidler som matches med tilsvarende beløb fra Vækstfonden. Fonden vil desuden være åben for indskud fra øvrige parter, både statslige og private.

I den netop indgåede tillægsaftale til partnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum er det aftalt, at man er enige om at undersøge mulighederne for at etablere en Iværksætterfond i Vestdanmark i samarbejde med Vækstforum for Region Midtjylland og Vækstforum for Region Nordjylland.


Der arbejdes derfor nu for en samlet model for en Iværksætterfond i Vestdanmark.

Hvis der kan etableres et samarbejde mellem de vestdanske regioner, er der mulighed for, at de midler, der fra regionernes side lægges i kapitalfonden, kan matches med midler fra Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet;

 

 • Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet ønsker at skabe en vestdansk iværksætterfond på 300 mio. kr.
 • Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller samlet 150 mio. kr. til rådighed for etableringen.

           75 mio. kr. fra finansloven (gennem Vækstfonden)

           75 mio. kr.  direkte fra Vækstfonden

 • De vestdanske regioner får matchet deres indskud i fonden op til i alt 150 mio. kr., således, at fonden bliver på 300 mio. kr. i alt.

    

 • Det er en forudsætning fra Økonomi- og Erhvervsministeriets side, at mindst 2 – og helst alle 3 – regioner er med i konstruktionen.

  Hvis kun 2 regioner deltager, vil der skulle tilføres 75 mio. kr. af EU’s strukturfondsmidler – fra hver region, dvs. 25. mio. kr. mere end det oprindelige udspil.

  Driften af kapitalfonden vil skulle forestås af et professionelt managementselskab, der kender regionen og har erfaringer med den type investeringer. Denne opgave skal i offentligt udbud. Dette understreger, at fonden drives på markedsvilkår, hvilket er en betingelse for godkendelse under gældende statsstøtteregler.

  Såfremt denne fond etableres, vil der ikke være problemer med at overholde den såkaldte N+2 regel i 2009. Denne regel kunne ellers have medført tilbagebetaling af EU-midler på grund af strukturfondsprogrammernes opstartsvanskeligheder.  

  Såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at indgå de forventede samarbejdsaftaler, vil sagen blive forelagt regionsrådet igen.

  Indstilling

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  • At der afsættes 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til oprettelsesomkostninger i forbindelse med kapitalfonden.

  Desuden indstiller Vækstforum, at regionsrådet godkender:

   

  • At vækstforumsekretariatet - indtil dannelsen af Fonden for Syddansk Vækstfremme - agerer på vækstforums vegne og arbejder videre med etablering af kapitalfonden, herunder udfærdigelse af de nødvendige juridiske stiftelsesdokumenter og vedtægter, forberedelse af udbuddet af managementopgaven, samarbejde med Erhvervs- og Økonomiministeriet samt Vækstfonden om matchende finansiering, inddragelse af de to andre Vestdanske regioner mv.
  Udvalget
  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

   

  18.    Indstilling fra Vækstforum: Projekter og rammebevilling til Forskerkontakten

  Sagsnr:

  09/1445

  Resumé

  Vækstforum behandlede på sit møde den 25. juni 2009 to ansøgninger vedr. tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Begge ansøgninger blev indstillet til tilsagn.

  Derudover indstillede Vækstforum en rammebevilling til Forskerkontakten på 1.000.000 kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Sagsfremstilling

  Vækstforum behandlede på sit møde den 25. juni 2009 to ansøgninger vedr. tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Begge ansøgninger blev indstillet til tilsagn.

  Derudover drøftede Vækstforum den Syddanske Forskerkontakt, der med Syddansk Universitet som operatør, sætter fokus på kontakten mellem små og mellemstore virksomheder og forskningsverdenen. Der skal udvikles nye tilgange og værktøjer til matchmaking og etablering af netværk mellem forskere og virksomheder med henblik på erfaringsudveksling og vidensoverførsel mellem de to verdener.

  På Vækstforums møde den 11. september 2007, blev det besluttet at indstille Forskerkontakten til regionale erhvervsudviklingsmidler og strukturfondsmidler. Der blev dog givet afslag på den del af ansøgningen, som vedrørte servicering og drift af netværk, da der under strukturfondene ikke kan gives rammetilsagn.

  Netværksdannelse er imidlertid en grundlæggende aktivitet i relation til Forskerkontakten, og derfor er der behov for en stillingtagen til bevilling af midler til disse aktiviteter.

  Vækstforum foreslår, at der af de regionale erhvervsudviklingsmidler etableres en særlig rammebevilling på 1.000.000 kr. årligt over en 3-årig periode, hvorfra Forskerkontakten - på baggrund af konkret ansøgning - kan søge om midler til servicering og drift af netværk.

  For at gøre bevillingsproceduren så smidig som mulig, foreslår Vækstforum, at direktøren for Regional Udvikling bemyndiges til at foretage beslutning om bevillingstilsagn, efter indstilling fra vækstforumsekretariatet.

  VÆKSTFORUMS ØKONOMIOVERSIGT, INKLUSIV OVERSIGT OVER RESTERENDE MIDLER

   

  Oversigten er opgjort på baggrund af indstillinger fra Vækstforums møde den 25. juni 2009.

   

  Indstilling 25/6-2009

  Indstilling i alt i 2009

  Budget 2009

  Tilbageløb

  Rest

  2009

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

   

  9.780.900

   

  22.163.664

   

  97.453.000

   

  2.094.256

   

  77.383.592

  Ønskes yderligere baggrundsmateriale om de enkelte projekter, kan der rettes henvendelse til vækstforumsekretariatet.

  Indstilling

  Vækstforum indstiller til regionsrådet, at følgende projekter modtager støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

  At projektet "De innovative Netværk/Alucluster" støttes med 2.6 mio. kr. til delaktiviteterne Klyngeudvidelse nye brancher (1.6 mio. kr.) og Uddannelse og træning (1 mio. kr.) – bevillingen kan maksimalt udgøre 10,7% af de godkendte støtteberettigede udgifter til delaktiviteten Klyngeudvidelse nye brancher og 10% til Uddannelse og Træning. 

  At projektet "International Erhvervsturisme" støttes med 3.180.900 kr.

  Det gælder for begge ansøgninger, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor det foreslås, at vækstforumsekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

  Desuden indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  At Forskerkontakten støttes med 1.000.000 kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en rammebevilling, der er øremærket netværk i regi af Forskerkontakten. Forskerkontakten vil i hvert enkelt tilfælde skulle sende en konkret ansøgning om midler til støtte af netværk.

  At udviklingsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat.

  Udvalget
  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

  19.    Velfærdsteknologier og -service

  Sagsnr:

  09/1445

  Resumé

  Region Syddanmarks satsning på udvikling af velfærdsteknologier- og service inden for social og sundhedsområdet har til formål at udvikle og implementere velfærdsteknologier, der skaber bedre kvalitet og sammenhæng inden for og på tværs af social- og sundhedssektoren, frigør arbejdskraftressourcer og fremmer nye forretningsområder i det syddanske erhvervsliv. Der orienteres i det følgende om satsningens fremdrift.

  Sagsfremstilling

  Et væsentligt fokusområde har været at etablere et stærkt samarbejde med kommuner og erhvervsliv i regionen omkring en fælles vision om at skabe et internationalt kraftcenter for velfærdsteknologi i Syddanmark.

  Region Syddanmark har derfor i det seneste ¾ år igangsat en række initiativer, der skal fremme udvikling og implementeringen i både social- og sundhedssektoren. Initiativerne omfatter:

  • Etableringen af et åbent samarbejde, Velfærdsteknologi.nu. Initiativets store styrke er dets fokus på det tværsektorielle perspektiv, altså på tværs af social- og sundheds- og erhvervsområdet. Samarbejdet kan følges på hjemmesiden www.velfaerdsteknologi.nu
  • Der arbejdes på etablering af det erhvervspolitiske initiativ "Welfare Tech Region". Målet er at opbygge et internationalt førende miljø for udvikling, afprøvning og design af robotter, telemedicin og øvrige velfærdsteknologier til social- og sundhedsområdet. En ansøgning forelægges Syddansk Vækstforum efter sommerferien. Ansøgningens budget er 77 mio.kr.
  • Etablering af et nationalt konsortium med fokus på "Sundheds- og velfærdsinnovation". Der er indsendt en ansøgning støttet af 62 offentlige og private partnere i hele landet til prækvalifikationsrunde ved Rådet for Teknologi og Innovation. Konsortiet forventes at få et samlet budget på 100 mio. kr.. Her er der stor konkurrence med Hovedstaden.
  • Synliggørelse af barrierer og udfordringer der hindrer en optimal udvikling og implementering, fx juridiske forhindringer i det offentlig-private samarbejde.
  • Etablering en enhed på 6 medarbejdere, der skal sikre udvikling og udbredelse af velfærdsteknologier på regionens sygehuse. Enheden vil bl.a. sætte fokus på brugerdreven innovation ifm. udvikling af nye velfærdsteknologier, og inddrage medarbejdere, forskere og andre i at udvikle løsninger. Enheden har for 2009 60 mio. kr. til rådighed til at implementere velfærdsteknologier.
  • Ny forskning i samarbejde med Syddansk Universitet, bl.a. inden for området offentlig-privat innovation og fremtidens offentlige sektor.
  • Opdyrkelse af internationalt arbejde via Bruxelles-kontoret, og tiltrækning af virksomheder og kapital i samarbejde med Invest in Denmark.
  • Forslag til oprettelse af en kapitalfond for velfærdsteknologi, der skal sikre risikovillig kapital til virksomheder, der producerer velfærdsteknologier og –services

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At orienteringen tages til efterretning.
  Udvalget
  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

   

  20.    Syddansk Uddannelsesaftale

  Sagsnr:

  09/1445

  Resumé

  Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR) inviterer i samarbejde med Region Syddanmark til uddannelseskonferencer den 20. august og den 30. september 2009. Konferencerne skal udvikle Syddansk Uddannelsesaftale, hvor de enkelte aktører tilkendegiver viljen til, i fællesskab, at arbejde for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Sagsfremstilling

  Den 20. august og den 30. september 2009 afholdes to uddannelseskonferencer, der tilsammen har til formål at udvikle og indgå Syddansk Uddannelsesaftale. Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR) inviterer til konferencerne. Syddansk Uddannelsesaftale udvikles i et samarbejde mellem RUR, repræsentanter for de relevante aktører og Region Syddanmark.

  Den Syddanske Uddannelsesaftale er vigtig fordi:

  1. Vi har som region en fælles udfordring på uddannelsesområdet – for få får en ungdomsuddannelse
  2. Der er ikke én løsning der passer til alle
  3. Ingen kan løse problemet selv
  4. Parterne er mange: ungdomsuddannelser, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunerne, virksomhederne, studievalg, de videregående uddannelser og Undervisningsministeriet
  5. Udfordringen er, at finde løsninger i forhold til den enkelte institution og i relation til de forskellige parter og at dokumentere effekten af løsningerne.

  Syddansk Uddannelsesaftale samler alle relevante aktører i Region Syddanmark, og skal skabe rammerne for et samarbejde på uddannelsesområdet, så vi som region kommer markant tættere på de målsætninger der er opstillet i regionens uddannelsesstrategi.

  Der i samarbejde med RUR og alle relevante aktører er udarbejdet et inspirationskatalog, der angiver hovedudfordringerne for hver skoletype i forhold til at nå målsætningen om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Syddansk Uddannelsesaftale bakkes op af Syddansk Vækstforum idet aftalen er en del af Vækstpakken. Syddansk Uddannelsesaftale er tillige en del af tillægget til partnerskabsaftalen for 2009 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.

  Invitationerne med program for de to dage er vedlagt.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag:

   

   

   

  21.    Afrapportering fra studiebesøg i Bruxelles for Særligt udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde

  Sagsnr:

  09/4615

  Resumé

  I dagene fra den 10. til den 12. maj 2009 gennemførtes et studiebesøg i Bruxelles for det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde.

  Sagsfremstilling

  Formålet med studiebesøget var at belyse udvalgets opgaveområder i et europæisk perspektiv, herunder Region Syddanmarks engagement via Bruxellesforeningen, i Danske Regioners engagement, og i den forbindelse herudover også aktuelle opgaver i EU-Kommissionen, Den Danske EU-Repræsentation og Regionsudvalget.

  Under studiebesøget besøgte udvalget Danske Regioners kontor i Bruxelles, Europa Parlamentet, Danmarks EU-repræsentation, Det Syddanske Bruxelleskontor, Regionsudvalget, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Ligestilling og EU-kommissionen.

  Udvalget mødtes med personer, der arbejder med udvalgets fagområder på europæisk plan, og fik derved indhentet bred og opdateret viden om udvalgets fagområder, herunder uddannelse, kultur og internationalt samarbejde.

  I forbindelse med besøget afholdtes desuden et udvalgsmøde, hvor udvalget bl.a. drøftede opfølgningen på Region Syddanmarks internationale strategi, herunder deltagelsen i europæiske netværk og initiativer.

  En uddybende beskrivelse af besøgets indhold og udbytte er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At erfaringerne fra studiebesøget inddrages i indsatsen med at udvikle den regionale erhvervspolitik og det internationale samarbejde. 
  Udvalget
  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag:

   

   

   

  22.    Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud i 2008

  Sagsnr:

  09/7419

  Resumé

  Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2009.

  Regionsrådet behandlede 22. juni 2009 en udarbejdet redegørelse for området og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning.

  Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har afgivet en bemærkning vedrørende kvalitetssikring af aktivitetsregistreringerne.

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 14 i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådet senest 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

  På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

  Revisionsgennemgangen har givet anledning til én revisionsbemærkning om, at det er konstateret, at der på sygehusafdelingsniveau som regel ikke er udarbejdet formaliserede retningslinjer for kvalitetssikring af aktivitetsregistreringerne. Det bemærkes endvidere, at resultatet af den gennemførte journalaudit for 2008 viser, at der er fejl i 29,5 % af de udtagne stikprøver.

  På denne baggrund anbefaler revisionen, at der udarbejdes formaliserede retningslinjer for kvalitetssikring.

  Ud over selve revisionsbemærkningen anbefales det i revisionsberetningen, at der sker en opstramning af brugeradministrationen i de enkelte patientadministrationssystemer - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder.

  Konklusionen i revisionsberetningen er,

  • at de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis
  • at bestemmelserne i Cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt
  • at de aktivitetsoplysninger, som regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, når bortses fra de i revisionsbemærkningen anførte forhold
  • at regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring af de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende, når bortses fra de i revisionsbemærkningen anførte forhold
  • at muligheden for at foretage elektronisk kontrol på oplysninger er udnyttet

  Ud over ovennævnte anfører revisionen, at regionen har valgt ikke at forlange en særlig revisionserklæring (3411 type B-erklæring) fra leverandøren af patientadministrationssystemet "Det Grønne System Classic". Revisionen kan derfor ikke udtale sig om de kontroller, Region Syddanmark har outsourcet til leverandøren i relation til det pågældende patientadministrationssystem.

  Revisionen anbefaler regionen at overveje udarbejdelse af en risikoanalyse som følge af den manglende erklæring. Derudover anbefaler revisionen, at regionen ved fremtidig indgåelse af tilsvarende it-kontrakter sikrer sig, at leverandøren som en del af kontrakten leverer en 3411 type B-erklæring.

  Besvarelse af revisionens bemærkning:

  Bemærkningen vil blive efterfulgt således:

  • Der vil blive udarbejdet formaliserede retningslinjer indeholdende blandt andet mindstekrav til kvalitetssikring i patientregistreringer på afdelingsniveau
  • Der er allerede taget initiativer i forhold til højnelse af kvaliteten i patientregistreringerne, idet det på Sygehusledelsesmøde 16. december 2008 blandt andet blev besluttet, at de 20 sygehusafdelinger, som havde den højeste fejlprocent ved journalgennemgangen for 2008, skal foretage journalaudit hvert kvartal i 2009.
   Derudover har sygehusledelserne besluttet at skabe synlighed i SydLIS, indarbejde fokus i uddannelse og generelt skærpe opmærksomheden på området.

  Revisionens anbefalinger:

  Anbefalingerne vil blive behandlet således:

  • Opstramning af brugeradministrationen i patientadministrationssystemerne - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder - vil blive behandlet i den nedsatte Registreringsgruppe, som har repræsentation fra både alle sygehuse og regionens it-afdeling
  • Udarbejdelse af risikoanalyse vedrørende patientadministrationssystemet "Det Grønne System Classic" og
  • levering af 3411 type B-erklæring ved fremtidig indgåelse af it-kontrakter svarende til kontrakten vedrørende patientadministrationssystemet vil blive behandlet i den arbejdsgruppe, som er nedsat med henblik på stillingtagen til det fremtidige patientadministrationssystem i Region Syddanmark.

   

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At revisionsberetningen tages til efterretning.
  • At de af administrationen påtænkte og iværksatte initiativer til forbedring af datakvaliteten tages til efterretning.
  • At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens bemærkning og anbefalinger sendes til ministeren for sundhed og forebyggelse, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.
  Udvalget
  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag:

   

   

   

   

  23.    Effektivisering og professionalisering af it-driften i Region Syddanmark

  Sagsnr:

  09/7988

  Resumé

  I forbindelse med at Region Syddanmark har startet en proces med øget digitalisering foreslås det, at der implementeres it-værktøjer og organisering, som giver regionen en række fordele på it-området.

  Med denne investering vil it-området opnå en række effektiviseringer, besparelser og serviceforbedringer samt en række øvrige ikke-værdisatte fordele

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har, for at leve op til samfundets og borgernes forventninger, startet en proces med øget digitalisering. Dette skaber i sig selv en forøget afhængighed af it-baserede ydelser, men giver også et fundament for en effektivisering og professionalisering af regionens it-drift. Understøttelsen af nye it-ydelser medfører en større kompleksitet i it-infrastrukturen og dermed en større sårbarhed overfor driftsproblemer.

  Der er et stort ønske fra bl.a. sygehusene om udvidelse af ydelser samt professionalisering af den service, der i dag understøtter regionens ydelserne i forhold til borgerne.
  It-området foreslår, at Region Syddanmark i 2009 og 2010 implementerer it-værktøjer og organisering, der giver Region Syddanmark:


  • overvågning af ydelser leveret af it-staben alle døgnets timer og alle ugens dage (24/7)
  • højnet driftsstabilitet og tilgængelighed af systemerne gennem tidlig indgriben ved alarmer o.l.
  • minimering af nedetid ved effektiv fejl-diagnostisering og afhjælpning af driftsproblemer
  • stadigt overblik over den samlede driftssituation i Region Syddanmark uanset hvem, der varetager driften af systemet
  • kendskab til funktion og lokation af enhver server og netværkskomponent i Region Danmark
  • kendskab til samtlige pc´er i regionens netværk, herunder kendskab til og styring af det nødvendige licensbehov
  • kendskab til nye maskiner, programmer og ydelser, der uautoriseret tilkobles regionens netværk
  • styring af leverandørernes adgang til regionens systemer og netværk
  • ledelsesinformation om driften


  Med kravene om en tilgængelighed 24 timer i døgnet og 365 dage om året for de kritiske it-systemer vil der altid være behov for en meget tæt styring af it- driften, hvor mulige problemer identificeres og håndteres, før de medfører driftsproblemer. Samtidig er det nødvendigt at minimere risikoen ved at få bedre kontrol over processer, løsninger og komponenter. Dette giver anledning til at revurdere it-driften i retning af en såkaldt IT Service Management-løsning, hvor også It-områdets arbejde digitaliseres, sådan at anvendelsen af processer, teknologi og informationer optimeres.

   

  It-området opnår effektiviseringer, besparelser og serviceforbedringer som fordeler sig på 3 hovedgrupper:


  • effektivisering af it-driften på 5 mio. kr. pr år, hvilket svarer til ca. 8 it-fuldtidsstillinger. Opnås ved naturlig afgang.
  • bedre udnyttelse af hardware og software giver besparelse på indkøb og support på 5 mio. kr. om året
  • hjemtagning fra underleverandører af visse ydelser begyndende med overvågning, hvilket indebærer en gevinst på 5 mio. kr. pr. år.


  Hertil kommer fordele, som ikke er værdisat:


  • forbedret service på kritiske systemer på sygehusene
  • effektivisering af it-driften på andre områder end problemanalyse og -løsning
  • reduceret spildtid for brugerne ved henvendelse om it-problemer

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At der gennemføres et projekt med investering i it-værktøjer med henblik på effektivisering og professionalisering af it-driften.
  • At der meddeles anlægsbevilling på kr. 20,0 mio. inkl. konsulentbistand til indføring af overvågningssystemer fordelt med et rådighedsbeløb på kr. 17,0 mio. i 2009 og kr. 3,0 mio. i 2010.
  • At der gives en bevilling til drift af de nye overvågningssystemer på kr. 3,5 mio. årligt fra og med 2010 (hertil kommer afskrivning på anlægsbevillingen)
  • At der som konsekvens af indføringen af bedre overvågningssystemer gennemføres en besparelse på it-stabens budget på konto 4 på kr. 15,0 mio. årligt fra og med 2010.
  Udvalget
  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

  24.    Regionens administrative ledelse

  Sagsnr:

  09/10486

  Sagsfremstilling

  Socialdirektør Anders Møller Jensen har ønsket at gå på pension den 30. november 2009, og har på grund af afvikling af ferie sidste arbejdsdag den 25. september.

  Da stillingen som psykiatridirektør var vakant i 2007, blev det overvejet at lægge socialområdet og psykiatriområdet sammen til ét direktørområde. Overvejelserne blev i maj 2007 forelagt forretningsudvalget med en indstilling om, at de to områder blev bevaret som selvstændige direktørområder. Det blev samtidig indstillet, at der i den fremadrettede planlægning tages højde for, at stillingerne som socialdirektør og psykiatridirektør kan sammenlægges efter den indeværende valgperiode, når en ny psykiatristruktur er bragt i drift, og hvis udviklingen på institutionsområdet viser faldende driftsansvar på området.

  Direktionen foreslår, at der nu igangsættes en proces med inddragelse af ledere og medarbejdere med henblik på udarbejdelse af et forslag til en fremtidig organisering af socialområdet. Udgangspunktet for arbejdet vil være, at organiseringen på bedst mulig måde skal understøtte socialområdets ydelser og udvikling. Forslaget til fremtidig organisering forventes forelagt det nye regionsråd i løbet af første kvartal 2010.

  Det foreslås, at psykiatridirektør Agnete Philipsen i den mellemliggende periode konstitueres som socialdirektør.

  Indstilling

  Det indstilles til regionsrådet:

  • At Agnete Phillipsen konstitueres som socialdirektør fra den 25. september.
  • At regionsrådet i første kvartal 2010 forelægges et forslag til fremtidig organisering af socialområdet.
  Udvalget
  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  25.    Endelig afgørelse vedr. RIS/PACS-udbud

  Sagsnr:

  07/159

  Sagsfremstilling

  Forretningsudvalget blev på sit møde den 15. april 2009 orienteret om Østre Landsrets dom af den 30. marts 2009 i en retssag mellem Region Syddanmark og Sectra A/S, der havde afgivet tilbud på RIS/PACS-systemet på Odense Universitetshospital.

  Landsretten var enig med Klagenævnet for Udbud i, at Region Syddanmark havde været uberettiget til at foretage en række prissætninger. Landsretten var også enig med Klagenævnet for Udbud i, at det ikke er lovligt at tildele tilbuddene point udelukkende på grundlag af en vurdering af tilbuddene i forhold til hinanden. Men landsretten fandt ikke, at dette forhold havde haft betydning i forhold til det samlede resultat. Derimod fandt landsretten det sandsynliggjort, at Sectra ikke ville have udarbejdet tilbud, hvis Sectra vidste, at fejlene ville blive begået. Derfor tilkendte landsretten Sectra en erstatning på 300.000 kr. plus procesrenter for afholdte udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet. Desuden fik Sectra tilkendt 50.000 kr. i sagsomkostninger (både erstatning for klagenævnssagen og landsretssagen).

  Det blev vurderet, at Region Syddanmark med dommen fik medhold på de væsentligste punkter, og regionsrådsformanden besluttede, at regionen skulle indbetale erstatningen med betingelse om, at regionen fortsat forbeholder sig ret til at anke, såfremt modparten anker sagen til Højesteret. 

  På denne baggrund har Region Syddanmark i mellemtiden opfyldt dommen i forhold til Sectra.

  Ultimo maj udløb fristen for anke af Østre Landsrets dom. Sectra har ikke anket dommen, som derfor nu er endelig.

  I forlængelse af dommen indarbejder administrationen landsrettens fortolkning af regelsættet vedr. prissætning i de procedurer og arbejdsgange, der vil blive brugt i forbindelse med kommende udbudssager.

  Indstilling

  • Til orientering.
  Udvalget
  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  26.    Meddelelser

  Sagsnr:

  09/3

  Udvalget

  Under punktet blev orienteret om  

  -          status efter genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg

  -          forslaget til kollektiv trafikplan på Fyn 

   

   

  27.    LUKKET PUNKT: Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti

  Sagsnr:

   

  Udvalget

  Sagen overgår til regionsrådets møde den 24. august 2009.

   

  28.    LUKKET PUNKT: Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti

  Sagsnr:

   
  Udvalget

  Sagen overgår til regionsrådets møde den 24. august 2009.

   

  29.    LUKKET PUNKT: Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti

  Sagsnr:

   
  Udvalget

  Sagen overgår til regionsrådets møde den 24. august 2009.

   

  30.    LUKKET PUNKT: Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti

  Sagsnr:

   
  Udvalget

  Sagen overgår til regionsrådets møde den 24. august 2009.

   

  31.    LUKKET PUNKT: Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti

  Sagsnr:

   
  Udvalget

  Sagen overgår til regionsrådets møde den 24. august 2009.

   


  Siden er sidst opdateret 06-08-2009
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring