Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Almen praksis - referat 19-08-2009

 

Mødedato:
19-08-2009 Kl. 15:00 - Kl. 16:25

Mødested: 
Mødelokale 4, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100

Medlemmer:
Bo Libergren, V, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Ingeborg Mortiz Hansen, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Ole Jacobsen, C, Sarah Nørris Christensen, Ø, Thyge Nielsen, V

Afbud:
Sarah Nørris Christensen, Ø

 

 

Dagsorden

  1. Orientering om den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark
  2. Status på § 2 aftale om rekruttering og fastholdelse
  3. Lægevagten i Region Syddanmark
  4. Nynedsat styregruppe med særlig fokus på rekruttering af yngre læger til almen praksis, med særlig fokus på yderområderne.
  5. Mødesteder efteråret 2009
  6. Næste møde
  7. Eventuelt
  8. LUKKET PUNKT: Status for rekruttering af udenlandske læger

 

 

1.      Orientering om den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Afdelingschef Dorte Qvesel vil komme med et oplæg om den lægelige videreuddannelse med fokus på opbygning og organisation af den almen medicinske speciallægeuddannelse i Region Syddanmark.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Dorte Qvesel, som er chef for den lægelige videreuddannelse orienterede om den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark.

Der er 38 specialer. Speciallægeuddannelsen I almen medicin er det speciale med flest læger.

Det særlige udvalg er særligt interesseret i at høre om prognoserne for hvor mange praktiserende læger, der uddannes. Ifølge prognoserne er der fra Sundhedsstyrelsen udregnet en prognose, som viser et fald i antal praktiserende læger.

Dorte Qvesel orienterede om de faktorer, som er af betydning for lægernes specialevalg, antal uddannelsesstillinger og rekrutteringsmulighederne forskellige steder i regionen.

 

 

2.      Status på § 2 aftale om rekruttering og fastholdelse

Sagsnr:

07/17124

Resumé

Sagen omhandler orientering om udmøntning af § 2 aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 31. januar 2008 blev § 2 aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger godkendt.

Det overordnede formål med aftalen er at sikre lægedækningen i kritiske områder samt motivere til og understøtte, at der skabes fremtidssikrede og bæredygtige praksis. Praksis der er attraktive for såvel patienter som unge læger.

Elementerne i aftalen er fastholdelsesaftale/goodwillgaranti, tilskud til flytteudgifter og huslejegaranti.

Der er behandlet 62 ansøgninger. 47 læger har søgt om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti.

Der er givet 27 afslag og resten af ansøgningerne arbejdes der videre med i en eller anden form.

På regionsrådsmødet den 22. juni 2009 blev de første 3 ansøgninger behandlet – og dermed er de første fastholdelsesaftaler/goodwillgarantistillelser godkendt.

Det drejer sig om Jens Christian Strandbygaard, Ølgod, John Bakke, Gørding (Bramming) og Jens Christian Pedersen, Havnbjerg (Nordborg).

Der vil på mødet blive givet en status på arbejdet med at sikre lægedækningen i regionen.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om status for de forskellige områder i regionen.

 

 

3.      Lægevagten i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/9201

Resumé

Der gives en orientering om Lægevagten i Region Syddanmark på baggrund af den seneste måneds kraftige presseomtale.

Sagsfremstilling

Med baggrund i en konkret patientklage har pressen gennem den sidste måneds tid interesseret sig en del for Lægevagten og dens virke.

 

På baggrund af den megen presseomtale er Sundhedsstyrelsen gået ind i sagen. Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at de vil forestå en undersøgelse af en række forhold i den bestående lægevagtsordning. I undersøgelsesperioden vil Sundhedsstyrelsen være i løbende og tæt dialog med regionerne m.fl. Undersøgelsen forventes færdig inden jul.

 

På baggrund af de mange henvendelser har praksisafdelingen som et "beredskab" udarbejdet et notat om Lægevagten i Region Syddanmark samt et notat omkring nøgletallene.

 

Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om status for lægevagten i regionen, på baggrund af en del presseomtale hen over sommeren.

I omtalen er Region Syddanmark blevet fremhævet, idet der foretages båndoptagelser af samtalerne i lægevagten. Dette betyder at man efterfølgende kan behandle klagesager og se på kommunikationen generelt.

Det bilag, der var udsendt sammen med dagsordenen var forkert, idet der var byttet om på nogle tal. Bilaget revideres og udsendes til medlemmerne, ligesom det udskiftes på hjemmesiden.

Blev taget til orientering.

Bilag:

 

 

4.      Nynedsat styregruppe med særlig fokus på rekruttering af yngre læger til almen praksis, med særlig fokus på yderområderne.

Sagsnr:

09/6796

Resumé

Der gives en orientering om den nedsatte styregruppe med særlig fokus på rekruttering af yngre læger til almen praksis, med særlig fokus på yderområderne. 

 

Sagsfremstilling

Med baggrund i lægemanglen og det faktum, at det er særligt svært at få besat uddannelsesstillingerne i almen medicin, i det Vest-/Sydjyske, har samarbejdsudvalget den 16. juni 2009 nedsat en styregruppe med særlig fokus på rekruttering af yngre læger til almen. De to største problemstillinger er 1) at få besat uddannelsesstillingerne i visse dele af regionen, og 2) at få lægerne til at blive og nedsætte sig i almen praksis efter endt uddannelse.

For at få alle "vinkler"/facetter med er deltagerkredsen bredt sammensat og består af repræsentanter fra praksisafdelingen, samarbejdsudvalget, praksisudvalget, en nynedsat læge, Den Lægelige Videreuddannelse, YL, kvalitetsafdelingen, HR samt kommunerne.

Formandskabet deles mellem praksisafdelingen og praksisudvalget, det samme gælder for sekretariatet.

Kommissoriet har været forelagt for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

5.      Mødesteder efteråret 2009

Sagsnr:

09/5

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg godkendte på møde den 5. februar 2009 forslag til mødesteder for udvalgets møder for 2009. Forslaget er vedlagt. Forslaget omfattede, at udvalget i efteråret bl.a. skulle afholde møde i Brørup den 1. september, hvor det gamle sygehus er ved at blive omdannet til sundhedscenter samt på Rygcentret i Middelfart den 8. december.

 

Både Sundhedscentret i Brørup og Rygcentret i Middelfart er fortsat under opbygning og det er derfor administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde mødeafholdelsen på disse steder og i stedet finde andre mødesteder.

Indstilling

Til drøftelse

Udvalget

Formanden for det særlige udvalg og administrationen arbejder videre hermed.

6.      Næste møde

Sagsnr:

09/4

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg er den 1. september 2009

Udvalget

-

 

 

7.      Eventuelt

Sagsnr:

09/4

Udvalget

Ingeborg Moritz Hansen spurgte til status for om der er mulighed for at lægevagten kan få adgang til den praktiserende læges journal. Administrationen vil undersøge sagen og vende tilbage, evt. som et pkt. på dagsordenen til næste møde.

 

 

8.      LUKKET PUNKT: Status for rekruttering af udenlandske læger

Sagsnr:

09/4

 


Siden er sidst opdateret 20-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring