Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis og samarbejde med kommuner - referat 19-08-2009

Mødedato:
19-08-2009 Kl. 16:00 - Kl. 17:00

Mødested:
Mødelokale 4, Region Syddanmark, Damhaven 12,  7100 Vejle

Medlemmer:
Bo Libergren, V, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Ole Jacobsen, C, Sarah Nørris Christensen, Ø, Thyge Nielsen, V

Afbud:
Sarah Nørris Christensen, Ø

 

 

Dagsorden

 1. Vision om fælles sundhed
 2. Sundhedsaftaler 2010 – Revideret vejledning og bekendtgørelse, samt tids- og procesplan for sundhedsaftaler i Region Syddanmark
 3. Praksisplan på fysioterapiområdet
 4. Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark – Kommunale høringssvar
 5. § 3 aftale om artroskopisk operation for karpal tunnel syndrom.
 6. Mødesteder efteråret 2009
 7. Næste mødeEventuelt

 

 

 

1.      Vision om fælles sundhed

Sagsnr:

08/19079

Resumé

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner blev på mødet den 4. juni 2009 orienteret om Sundhedskoordinationsudvalgets "Debatoplæg - Vision om fælles sundhed". Det blev besluttet at sagen skulle drøftes på næste møde.

 

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner blev på mødet den 4. juni 2009 orienteret om "Debatoplæg: Vision om fælles sundhed". Det blev besluttet at sagen skulle drøftes på næste møde. Drøftelserne fra mødet den 4. juni 2009 er samlet i vedlagte notat "Vision om fælles sundhed" – spørgsmål fra indledende drøftelse i det særlige udvalg vedr. praksissektor og samarbejde med kommunerne 4. juni 2009.

 

Baggrunden for debatoplægget er, som tidligere redegjort for, et seminar om visioner for det sammenhængende kommunale/regionale sundhedsvæsen, afholdt den 14. april 2009 af Sundhedskoordinationsudvalget. Ca. 70 personer deltog, heraf halvdelen politikere. Grundlaget for seminaret var en debatpjece med en række sundhedspolitiske udfordringer.

 

På baggrund af seminaret blev der udarbejdet vedlagte debatoplæg, som er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 5. maj 2009.

 

Efter Sundhedskoordinationsudvalgets ønske sendes debatoplægget nu ud til kommunale og regionale politikere til en debatrunde med vedlagte følgebrev. Debatoplægget kan f.eks. indgå i drøftelser på møder, der afholdes mellem regionen og kommuner som opfølgning på sundhedsaftalerne i løbet af 2009. Debatoplægget kan endvidere fungere som et oplæg til en politisk overbygning på næste generation af sundhedsaftaler, der endeligt indgås i efteråret 2010.

Udkast til anbefaling overfor regionsrådet vil blive fremlagt på mødet.

 

Indstilling

Til drøftelse med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. praksissektor og samarbejde med kommunerne anbefaler over for regionsrådet, at de kommende sundhedsaftaler med kommunerne tager udgangspunkt i fælles politiske visioner og værdier for samarbejdet. Det særlige udvalg finder at Sundhedskoordinations-udvalgets debatoplæg "Vision om fælles sundhed" danner et godt udgangspunkt herfor. Det særlige udvalg opfordrer regionsrådets medlemmer til at bidrage til den tværsektorielle debat, som formandskabet i sundhedskoordinationsudvalget opfordrer til i sit følgebrev.

 

Det særlige udvalg vedr. praksissektor og samarbejde med kommunerne ønsker særligt at understrege, at en fælles strategi og koordineret indsats på kronikerområdet er særdeles væsentlige i forhold til håndteringen af de nuværende og fremtidige udfordringer på kronikerområdet.

 

Implementering af kronikerforløb kræver at der i de kommende år fokuseres på primærsektoren samt på sammenhæng i sundhedstilbuddene på tværs af sektorer. Dette bør komme til udtryk i de kommende sundhedsaftaler, og kræver at alle parter deltager aktivt i opfølgningen på planer og aftaler.

 

Implementering af kronikerforløbene kræver desuden en indsats i alle sektorer. Det er i den forbindelse vigtigt, at der samtidig satses på en effektiv forebyggelse i alle sektorer. Med udgangspunkt i den lovgivningsbestemte arbejdsdeling mellem region og kommuner, anbefaler det særlige udvalg, at regionen sammen med interesserede kommuner at indgår i udviklingsprojekter i relation til specielt den patientrettede forebyggelse og tidlig opsporing. Udviklingsprojekterne kan bl.a. have til formål at udvikle metoder, samarbejdsformer og evidens

 

Det særlige udvalg vedr. praksissektor og samarbejde med kommunerne ønsker endvidere, at der i den videre udvikling af indsatsen tages udgangspunkt i, at ansvaret for egen sundhed hviler på borgerne selv; men at der i tilrettelæggelsen af sundhedstilbuddene - både forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering - skal tages højde for udvikling af tilstrækkeligt differentierede rammer og indsatser, der i størst muligt omfang tager hensyn til borgernes særlige behov.

Bilag:

 

 

 

2.      Sundhedsaftaler 2010 – Revideret vejledning og bekendtgørelse, samt tids- og procesplan for sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/33

Resumé

Sundhedsstyrelsen har haft revideret vejledning og bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring. Bekendtgørelsen er stort set uændret, men samler sundhedsaftalernes indsatsområder om indlæggelse og udskrivning, og indfører som nyt indsatsområde samarbejdet om utilsigtede hændelser.

Den kommende sundhedsaftalerunde kommer til at løbe over det næste halvandet år og forventes færdig i januar 2011.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner blev på møde den 12. december 2008 orienteret om mulige temaer og form for de kommende sundhedsaftaler 2010.

 

Sundhedsstyrelsen har nu haft udkast til revideret vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og udkast til revideret bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring. Vejledning og bekendtgørelse er vedlagt som bilag.

 

Bekendtgørelsen er stort set uændret, men samler sundhedsaftalernes indsatsområder om indlæggelse og udskrivning, og indfører som nyt indsatsområde samarbejdet om utilsigtede hændelser.

Endvidere lægger vejledningen op til en betydelig lempelse af formkravene i sundhedsaftalerne.

 

Region, kommuner og praksis vil i efteråret 2009 påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af administrative bidrag til de nye grundaftaler. De samlede sundhedsaftaler forventes færdige november/december 2010 og klar til indsendelse til Sundhedsstyrelsens godkendelse i januar 2011. Forslag til tids-og procesplan er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

3.      Praksisplan på fysioterapiområdet

Sagsnr:

07/17608

Resumé

I henhold til Overenskomst om fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi skal region og kommuner udarbejde en prakisplan på fysioterapiområdet. Dette arbejde er i gang i Region Syddanmark. På dagens møde ønskes en drøftelse af de principper, der skal ligge til grund for praksisplanen.

Sagsfremstilling

I henhold til Overenskomst om Fysioterapi og Overenskomst om Vederlagsfri Fysioterapi indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter skal region og kommuner udarbejde en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

 

Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af udkast til praksisplanen.

 

Arbejdsgruppen består af følgende personer:

 • prakt. fysioterapeut Inge Nordheim og prakt. fysioterapeut Ove Thomsen (repræsentanter fra SU)
 • sundhedschef Flemming Lassen (Nordfyns Kommune) og fagkonsulent Lene Herborg Gram (Sønderborg Kommune)
 • chefkonsulent Tine Canvin, praksiskonsulent Helge Bech, fuldmægtig Hanne Jeppesen og fuldmægtig Christine Lund Momme (Praksisafdelingen)

 

I kraft af at myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi i august 2008 blev overdraget til kommunerne, skal praksisplanen foruden en beskrivelse af den fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren indeholde en beskrivelse af hvilke tilbud om vederlagsfri fysioterapi, de enkelte kommuner har etableret eller har planer om at etablere.

 

Med henblik på at følge de overenskomstmæssige anbefalinger, der gives vedr. indhold af praksisplanen, har arbejdsgruppen udformet og distribueret spørgeskemaer til hhv. kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter, de mobile fysioterapeuter og ridefysioterapeuterne. Denne dataindsamling forventes tilendebragt i løbet af september 2009.

 

Praksisplanen vil komme til at indeholde ovennævnte beskrivelse af den eksisterende fysioterapeutiske kapacitet i såvel praksissektor som kommunalt regi, diverse statistik i forbindelse med leverede ydelser samt en visionsdel. Praksisplanens anbefalinger for den fremtidige fysioterapeutiske dækning i regionen gives for de enkelte planlægningsområder, hvis afgrænsning er sammenfaldende med kommunegrænserne.

 

Det forventes, at der foreligger et høringsudkast ultimo 2009/primo 2010.

 

Der ønskes en drøftelse af de principper, der skal ligge til grund for visionerne vedrørende den fremtidige fysioterapeutiske dækning i region.

 

Praksisafdelingens oplæg til praksisplanens bærende principper inkluderer:

 • Høj faglig kvalitet og udvikling på fysioterapiområdet
 • God service, herunder begrænset ventetid
 • Let tilgængelighed og valgmuligheder for patienten
 • Sammenhængende patientforløb, herunder tværfagligt samarbejde

 

Der henvises til notatet "Praksisplan på fysioterapiområdet" for en uddybning af disse principper.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om arbejdet med praksisplanen og de visioner man har for denne.

Bilag:

 

 

4.      Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark – Kommunale høringssvar

Sagsnr:

09/4629

Resumé

Det er i Region Syddanmark blevet besluttet at etablere fælles akutmodtagelser (FAM) på fem sygehusmatrikler i Region Syddanmark. Der er på denne baggrund lavet en rapport om Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark, der sætter en regional ramme for, hvordan FAM kan indrettes og fungere. Rapporten har været i høring og der er på baggrund af høringssvarene lavet rettelser i rapporten. Der redegøres for kommunernes høringssvar.

 

Sagsfremstilling

Det er i Region Syddanmark blevet besluttet at etablere fælles akutmodtagelser (FAM) på fem sygehusmatrikler i Region Syddanmark.

På denne baggrund blev der i efteråret 2008 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med organiseringen af FAM. Arbejdsgruppen præsenterede i december 2008 et udkast til Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Formålet med rapporten er at sætte en regional ramme for, hvordan FAM skal indrettes og fungere, så patienter ved akut sygdom eller tilskadekomst får udredning og behandling af høj kvalitet uanset tid på døgnet. Rapporten blev den 23. marts 2009 godkendt af Regionsrådet.

Rapporten om Fælles Akutmodtagelser har derefter været i høring hos bl.a. kommunerne i regionen i perioden den 30. marts 2009 - den 1. maj 2009.

 

I høringssvarene har kommunerne især bekymret sig om to forhold. Det ene er, at der i rapporten ikke er lavet beregninger for konsekvenserne af den nye organisering for kommunerne, både personale- og materialemæssigt, samt beregninger af de kommunale økonomiske konsekvenser. Det andet kommunerne peger på er, at sundhedsaftalerne og SAM:BO skal og bør overholdes - og derfor også gælde for FAM.

Se i øvrigt notatet "Resumé af kommunale høringssvar vedr. Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM)" samt Høring vedr. Rapport om fælles Akutmodtagelser – Resumé af og bemærkninger til høringssvar, vedlagt som bilag.

 

På baggrund af høringssvarene er der lavet rettelser i rapporten. Regionsrådet godkendte den 22. juni 2009 den endelige rapport. Det vil være muligt at drøfte problemstillingerne på de midtvejsmøder, som det særlige udvalg afholder med en række kommuner i efteråret, ligesom spørgsmålene kan tages op ved de bilaterale drøftelser i forbindelse med de kommende sundhedsaftaler.

 

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

5.      § 3 aftale om artroskopisk operation for karpal tunnel syndrom.

Sagsnr:

08/13566

Resumé

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede på udvalgets møde den 9. december 2008 ansøgning fra Ortopædisk Klinik, Odense ved speciallægerne Hans Gad Johannsen og Henrik A. Schrøder der ønsker at indgå aftale med regionen om artroskopisk operation for karpal tunnel syndrom.

 

Samarbejdsudvalget besluttede, at grundlaget for indgåelse af en eventuel § 3 aftale nærmere skulle afklares med henblik på forelæggelse for Det Særlige Udvalg for Praksisområdet og Samarbejde med Kommuner. Det Særlige Udvalg vedrørende Praksis og Kommuner fik på mødet den 7. maj 2009 forelagt sagen.

 

Der foreligger nu et udkast til en aftale.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp mellem Danske Regioners Lønnings- og Takstudvalg og Foreningen af Speciallæger kan der indgås lokale aftaler (§ 3-aftaler) mellem Regionen og de praktiserende speciallæger om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

 

Speciallægerne Hans Gad Johannsen og Henrik A. Schrøder har ansøgt om en § 3 aftale om honorering for artroskopisk operation for karpal tunnel syndrom.

 

Artroskopisk operation for karpal tunnel syndrom anvendes i såvel sygehusregi som i privat regi, men ikke speciallægepraksis, da der aktuelt ikke er et honorar, der ifølge ansøgerne kan dække basisudgifterne ved indgrebet. Dette pga. af store omkostninger til apparatur og engangsmateriel.

 

På mødet i Det Regionale Samarbejdsudvalg for Speciallæger den 9. december 2009 blev ovennævnte ansøgning behandlet, og det blev besluttet, at Praksisafdelingen skulle afklare mulighederne for eventuel indgåelse af § 3 aftale med henblik på forelæggelse for Det Særlige Udvalg for Praksis og Samarbejde med Kommuner.

 

Der foreligger nu et udkast til en § 3 aftale (se vedlagte bilag). Aftaleudkastets hovedindhold er følgende:

 • Aftalen omfatter artroskopisk operationer af patienter i Region Syddanmark med særlig behov for at komme sig hurtigt, som f.eks. gravide og ældre.
 • Aftalen omfatter makismalt 50 patienter årligt.
 • Aftalen omfatter honorering af følgende ydelser:

 

Ydelse:                                                             Ydelsesnummer:                Honorar:

 

Artroskopi - karpal tunnel syndrom, 1. op.                xxxx                         4.157,20 kr.

Artroskopi - karpal tunnel syndrom, flg. op.              xxxx                         2.078,60 kr.

 

 • Aftalen er personlig og vil ophøre såfremt Henrik A. Schrøder ophører i praksis.

 

Ved indgåelse af § 3 aftale friholdes ydelsen fra knækgrænsen. Meraktivitetstaksen i sygehusregi er 5.126 kr. svarende til 55 % af DRG-taksten på 9.321 kr., hvilket omfatter det samlede forløb.

 

Traditionelt anvendes ydelsen operation for nerveafklemning, som er en "åben operation". Ydelsen honoreres ifølge overenskomsten med 847,85 kr. (grundhonorar pr. 1.4.08). Denne operation vil forsat blive anvendt på størstedelen af patienterne. Artroskobisk operation vil kun blive anvendt på personer med særlig behov, som f.eks. ældre eller gravide som har brug for at komme sig hurtigt.

 

Det skønnes, at ydelsen vil være relevant for ca. 10 – 20% af patienterne. Det svarer til, at der skønsmæssigt i praksis er ca. 25 og 50 patienter årligt, som kunne have nytte af at få foretaget denne operation, hvilket vil svare til en merudgift på ca. 76.000 – 155.000 kr. til praksis.

 

Med en § 3-aftale vil en relevant begrænset gruppe af patienter, der henvises til praktiserende speciallæge, kunne få tilbudt en mere specialiseret behandling svarende til tilbuddet i sygehusvæsenet. Samtidig vil de erfaringer, der gøres ved at ydelsen leveres i speciallægepraksis, kunne anvendes i forbindelse med en eventuel kommende modernisering af specialet ortopædkirurgi.

 

Ansøgningen om endoskopisk karpal tunneloperation har været forelagt ledende overlæge Niels Dieter Röck, ortopædkirurgisk afdeling OUH, samt specialerådet, der har svaret, at ydelsen med fordel kan anvendes i speciallægepraksis, men der er tale om en operationsmetode, der kræver at operatøren har de fornødne kvalifikationer. I forhold til den konkrete ansøgning vurderer specialerådet, at ansøgeren har de fornødne kvalifikationer. 

 

Endelig har aftaleudkastets hovedindhold været fremsendt Henrik A. Schrøder, Ortopædisk Klinik, med forespørgsel om, hvorvidt praksis vil være interesseret i en aftale med dette indhold. Henrik A. Schrøder, Ortopædisk Klinik har meddelt, at han er indforstået hermed.

Sagen blev som nævnt indledningsvis behandlet på udvalgets møde den 7. maj 2009, hvor bl.a. relevansen af en sådan aftale blev drøftet.

Indstilling

Til drøftelse med henblik på afklaring af hvilken anbefaling det særlige udvalg skal afgive til regionsrådet vedr. indgåelse af aftalen

Udvalget

Det særlige udvalg anbefaler aftalen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

6.      Mødesteder efteråret 2009

Sagsnr:

09/5

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg godkendte på møde den 5. februar 2009 forslag til mødesteder for udvalgets møder for 2009. Forslaget omfattede, at udvalget i efteråret bl.a. skulle afholde møde i Brørup den 1. september, hvor det gamle sygehus er ved at blive omdannet til sundhedscenter samt på Rygcentret i Middelfart den 8. december.

 

Både Sundhedscentret i Brørup og Rygcentret i Middelfart er fortsat under opbygning og det er derfor administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde mødeafholdelsen på disse steder og i stedet finde andre mødesteder.

Indstilling

Til drøftelse

Udvalget

Formanden for det særlige udvalg og administrationen arbejder videre hermed.

 

 

7.      Næste møde

Sagsnr:

09/5

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg er den 1. september 2009

Udvalget

-

 

 

8.      Eventuelt

Sagsnr:

09/5

Udvalget

-


Siden er sidst opdateret 14-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring