Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisningpilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 20-08-2009

Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 20-08-2009

Mødedato
20-08-2009 kl. 14:00

Mødested
Bo- og beskæftigelsestilbuddet Østruplund
Klintebjergvej 75, Østrup
5450 Otterup

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, A, Andrea Terp Christensen, A, Bente Bendix Jensen, V, Christina Gammelgaard Jensen, A, Jens Andersen, V, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Karen Baungaard, V, Otto Lück, C, Pierre Topaz, A

Afbud
Christina Gammelgaard Jensen og Pierre Topaz

Otto Lück deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 - 3.

 

Dagsorden

 1. Sundhedsplan for Region Syddanmark - høringsudkast
 2. Kvalitets- og servicemål i psykiatrien 2010
 3. Status på udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien - august 2009
 4. Uddeling af midler fra Psykiatriens Forskningsfond 2009
 5. Økonomisk ubalance på psykiatrisygehuset
 6. Udkast til rammeaftale 2010 på det sociale område
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

 

 

 

 

1.      Sundhedsplan for Region Syddanmark - høringsudkast

Sagsnr:

09/7039

Sagsfremstilling

Sundhedsloven anfører, at regionsrådet skal udarbejde en "samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet". Det fremgår af lovbemærkningerne, at planen bl.a. bør indeholde en samlet beskrivelse af regionens sundhedsindsats, sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren.

Regionsrådet tiltrådte den 22. juni 2009 procesplan for sundhedsplan for Region Syddanmark jf. nedenstående oversigt:

Tidsplan vedr. sundhedsplan for Region Syddanmark

13-08-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

20-08-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning

26-08-2009

Behandling i forretningsudvalget

28-09-2009

Behandling i regionsrådet

02-10-2009 - 06-11-2009

Høring hos Sundhedsstyrelsen og hos Sundhedskoordinationsudvalget

02-12-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

09-12-2009

Behandling i forretningsudvalget

21-12-2009

Beslutning i regionsrådet

Ifølge sundhedsloven skal Sundhedskoordinationsudvalget vurdere udkast til regionens sundhedsplan og kan fremkomme med anbefalinger til, hvordan planen kan fremme sammenhæng i indsatsen mellem sygehuse, praksissektor og kommuner.

Derfor orienteres Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 25. august 2009 om sundhedsplanen, ligesom sundhedsplanen sendes i høring hos både Sundhedsstyrelsen og Sundhedskoordinationsudvalget i høringsperioden.

Der har ikke hidtil været udarbejdet en samlet plan for sundhedsområdet i Region Syddanmark, men der er lavet en række delplaner på alle væsentlige områder. Det drejer sig om akut/gennemførelsesplan, praksisplan, sundhedsaftaler, sundhedsberedskabs- og præhospitalplan, psykiatriplan m.v.

Når denne tilgang blev valgt - frem for at starte med en overordnet plan - skyldes det, at der ved regionens etablering var et påtrængende behov for planlægning af en række områder.

Region Syddanmark har således via disse delplaner, som alle har været til høring i Sundhedsstyrelsen, lavet det nødvendige forarbejde til en sundhedsplan.

Nærværende udkast til Sundhedsplan for Region Syddanmark præsenterer en samlet fremstilling af planlægningen på sundhedsområdet i form af et resumé af de allerede vedtagne planer.

I afsnit 9 i Sundhedsplan for Region Syddanmark kan findes en oversigt over planer på sundhedsområdet. Bilagene til sundhedsplanen findes via nedenstående link:

http://www.fremtidenssygehuse.dk/wm284771

Indstilling

Det indstilles, at det udvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • At Sundhedsplan for Region Syddanmark sendes i høring.

Udvalget

Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den tilføjelse, at man ønsker tilføjet økonomiberegninger i psykiatriplanen.

Bilag:

 

 

 

2.      Kvalitets- og servicemål i psykiatrien 2010

Sagsnr:

09/10760

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i marts 2007 kvalitetsmål i psykiatrien. På baggrund af ændringer i lovgivning samt erfaringerne i 2007 er disse i mindre omfang blevet revideret for 2008 og 2009.

Den 17. august 2009 overdrages Den Danske Kvalitets Model (DDKM) til regionerne. I DDKM er der krav om monitorering af flere kvalitetsmål. Kvalitetsmålene tjekkes flere gange årligt ved audits, selvevalueringer og interne surveys. Hvert tredje år gennemføres en samlet ekstern survey.

Da der er meget stor overensstemmelse mellem psykiatriens hidtidige kvalitets- og servicemål og de 25 psykiatrirelevante målepunkter i DDKM anbefaler psykiatriledelsen, at kvalitets- og servicemål for psykiatrien i Region Syddanmark fremadrettet udgøres af de 25 målepunkter suppleret med et målepunkt om tilbud til børn i familier med psykisk syge. 

Herved skabes en fokuseret indsats omkring implementeringen af DDKM og dobbeltarbejde i form af to parallelt fungerende sæt af kvalitetsmål undgås.

De i alt 26 målepunkter fremgår af bilag. Detaljeret beskrivelse af monitoreringen kan findes på hjemmesiden for DDKM:  www.ikas.dk

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • At de fornyede kvalitets- og servicemål for 2010 tiltrædes.

Udvalget

Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Status på udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien - august 2009

Sagsnr:

08/14743

Sagsfremstilling

I vedlagte notat er der udarbejdet en overordnet status på overholdelse af udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark - august 2009. Der er forholdsvis store udsving i ventetiderne fra juni til august, og der er også store udsving mellem de enkelte afdelinger.

Konsulentfirmaet Implement er i gang med en analyse af børne- og ungdomspsykiatrien og vil på den baggrund komme med anbefalinger til permanent kapacitetstilpasning og ensartet serviceniveau.

Analysen suppleret med audit over visitationsprocedurer vil gøre det muligt at afdække evt. bagvedliggende årsager til forskellen i ventetiderne mellem afdelingerne. Ved implementering af anbefalingerne fra analysen vil der blive iværksat initiativer til imødegåelse af forskellene.

Det forventes at dele af analysen og konklusioner vil kunne præsenteres for udvalget på næste udvalgsmøde den 29. oktober 2009.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Lægefaglig direktør Anders Meinert orienterede om de foreløbige resultater fra analysen. På udvalgets møde den 29. oktober vil der blive givet en nærmere præsentation.

Bilag:

 

 

 

 

4.      Uddeling af midler fra Psykiatriens Forskningsfond 2009

Sagsnr:

09/5810

Resumé

I juni 2009 er der blevet uddelt midler fra psykiatriens forskningsfond. Der indkom i alt 12 ansøgninger, hvoraf 11 blev fundet kvalificeret til at modtage støtte.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 20. december 2007 psykiatriplanen i Region Syddanmark, herunder også "Strategi for psykiatrisk forskning i Region Syddanmark".

Et af elementerne i politikken er etableringen af psykiatriens forskningsfond, der gennem økonomiske midler skal sikre udviklingen af den psykiatriske forskning i Region Syddanmark i overensstemmelse med forskningsstrategiens målsætninger.

I 2009 er der blevet uddelt midler fra psykiatriens forskningsfond i juni måned. Der indkom i alt 12 ansøgninger, hvoraf 11 blev fundet støtteværdige. Alle ansøgninger er blevet bedømt af eksterne bedømmere.

Nedenstående projekter blev fundet kvalificeret til at modtage støtte:

Projekttitel: Transitional udskrivningsmodel for alkoholmisbruger afruset på psykiatrisk afdeling: En randomiseret kontrolleret undersøgelse.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Overlæge, ph.d., Bent Nielsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 118.790 kr.
 

Projekttitel: Depressive symptomers indflydelse på sygdomsforløbet ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Forskningsleder, overlæge, ph.d., Kurt B. Stage, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 247.733 kr.

 

Projekttitel: Behandling af Encoprese.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Læge, ph.d., Allan Hvolby, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg.
Bevilget beløb: 424.325 kr.

 

Projekttitel: Retspsykiatrisk sygepleje. I interaktion mellem personale og indlagte patienter med diagnosen skizofreni.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-stud., Frederik Alkier Gildberg, Psykiatrien i Region Syddanmark, Middelfart.
Bevilget beløb: 224.500 kr.

Projekttitel: Effekt af kompenserende strategier ved kognitive deficits ved skizofreni.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Ph.d.-stud, cand.cur., Jens Peter Hansen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg og Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 250.000 kr.
 

Projekttitel: Ny standardisering af CBCL og relateret materiale.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Professor, overlæge, ph.d., Niels Bilenberg, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 247.930 kr.
 

Projekttitel: Depression hos 7-10 årige børn. Prævalens og gen-miljø interaktion.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Reservelæge, Rikke Thaarup Wesselhöft, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 500.000 kr.

 

Projekttitel: Tidlige tegn på skizofreniudvikling hos børn og unge - et kvalitativt studium.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Læge, ph.d.-stud., Anne Dorte Stenstrøm, Psykiatrien i Region Syddanmark, Kolding.
Bevilget beløb: 310.689 kr.

 

Projekttitel: Grundlæggende informationsbearbejdning hos børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Klinisk assistent, cand.med., ph.d.-stud., Rikke Thaarup Wesselhöft, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 500.000 kr.

 

Projekttitel: Motiver og barrierer for at deltage og forblive i gruppeterapeutiske behandlingstilbud ved affektivt team: En kvalitativ interviewundersøgelse.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Overlæge, ph.d., Connie Thurøe Nielsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg og Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 388.834 kr.

 

Projekttitel: Risiko og beskyttelse blandt børn og unge med selvmordsadfærd.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Klinikleder, psykolog, Kim Juul Larsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 250.000 kr.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Psykiatridirektør Agnethe Philipsen orienterede om hvordan uddelingen foregår.

 

 

5.      Økonomisk ubalance på psykiatrisygehuset

Sagsnr:

09/7994

Resumé

Psykiatrisygehusets økonomi er ikke i balance. Sygehusledelsen forventer efter 2. kvartal et merforbrug ca. 21,2 mio. kr. i 2009.

Sygehusledelsen har været i dialog med afdelingsledelserne, og der er sat en række handleplaner i gang, der skal reducere merforbruget. Der forventes dog budgetbalance på psykiatridirektørens samlede ansvarsområde.

 

Sagsfremstilling

Sygehusledelsen i Middelfart gjorde ved 1. økonomi - og aktivitetsrapportering opmærksom på, at sygehusets økonomi med det daværende udgiftsniveau ville komme ud af året med et større merforbrug, og den justerede prognose til mødet i det særlige udvalg i juni lød på et merforbrug på 37 mio. kr.

Sygehusledelsen har på den baggrund taget initiativ til, at afdelingerne udarbejder handleplaner for hvordan udgifterne reduceres med henblik på budgetoverholdelse. Ydermere forventes der udmøntet en række midler fra en række centrale puljer.

På den baggrund forventes det efter 2. kvartal, at der vil være et merforbrug på 21,2 mio. kr., efter at den fulde virkning af handleplanerne er indregnet.

Der forventes dog budgetbalance på psykiatridirektørens samlede ansvarsområde.

Forventningen om balance på psykiatridirektørens samlede område forudsætter, at sygehusets regnskabsprognose holder.

Prognosen for årsresultatet for det samlede psykiatriområde er eksklusiv konti for udenregional behandlinger, idet mer - eller mindreforbrug på dette område bæres af kassen.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Administrerende direktør Peter Henriksen orienterede om den aktuelle situation.

 

 

 

6.      Udkast til rammeaftale 2010 på det sociale område

Sagsnr:

09/7600

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg for social- og psykiatri samt specialundervisning blev på mødet den 25. juni 2009 orienteret om et foreløbigt udkast til Rammeaftale 2009 på det sociale område.

Udkast til Rammeaftale 2010 er desuden drøftet i henholdsvis Det Administrative Samarbejdsforum 15. juni 2009 og 10. august 2009, samt på dialogmøder med kommunerne i Syddanmark den 23. juni 2009.

Der var generel opbakning til udkastet til rammeaftalen, og der er således kun foretaget ganske få justeringer. Foruden mindre redaktionelle ændringer er det bl.a. præciseret, at formålet med at sætte fokus på ventelister og ventetider er at få et overblik på tværs i det syddanske område.

Desuden er indarbejdet oplysninger om planlagte udvidelser af sikrede pladser til børn og unge på landsplan, samt om nednormering med 7-10 pladser på Strandvænget. Endelig er det indarbejdet at der, gældende fra 2011, er enighed om, at overtagelser af tilbud sker pr. 1. januar.

Hermed præsenteres udvalget for det reviderede udkast til Rammeaftale 2010.

Udkastet behandles i kontaktudvalget 31. august 2009, i forretningsudvalget 16. september 2009 samt i regionsrådet 28. september 2009.

Indstilling

Det indstilles, udvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • At udkastet til Rammeaftale 2010 på det sociale område godkendes.

 

Udvalget

Socialdirektør Anders Møller Jensen orienterede om indholdet af rammeaftalen og justeringer i forhold den hidtil gældende rammeaftale.

Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

7.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Regionsrådsmedlem Jens Andersen nævnte en konkret sag fra en anden region - kendt fra pressen, hvor der var en ventetid frem til 2013 på børnepsykiatrisk behandling. Dette blev drøftet i udvalget.

Regionsrådsmedlem Jytte Gramstrup Lauridsen spurgte til om der er ændringer i alderskriterierne for gratis psykologbehandling. Baggrunden herfor blev drøftet.

 

 

 

 

8.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i udvalget afholdes torsdag den 29. oktober fra kl. 14.00.

Udvalget

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 14-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring