Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - referat 25-08-2009

Mødedato
25-08-2009 kl. 15:00

Mødested
Lægerne Lærkevej
Lærkevej 14, 5450 Otterup

Medlemmer
Bo Libergren, Ole Jacobsen, Bent Bechmann, Ivan Toftgaard, Peter Christensen, Erik Christensen, Karl K. Knudtzen, Lars Erik Hornemann, Søren K. Jensen, Lene Brorsen-Riis

Afbud
Søren K. Jensen, Lars Erik Hornemann, Ivan Toftgaard og Erik Christensen.

 

 

Dagsorden

  1. Sundhedsaftaler 2010 – Revideret vejledning og bekendtgørelse, samt tids- og procesplan for sundhedsaftaler i Region Syddanmark
  2. Sundhedsplan for Region Syddanmark
  3. Sundhedsprofiler
  4. Udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler
  5. Brev fra Diabetesforeningen vedr. udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler
  6. Næste møde
  7. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Sundhedsaftaler 2010 – Revideret vejledning og bekendtgørelse, samt tids- og procesplan for sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/33

Resumé

Sundhedsstyrelsen har haft revideret vejledning og bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring. Bekendtgørelsen er stort set uændret, men samler sundhedsaftalernes indsatsområder om indlæggelse og udskrivning, og indfører som nyt indsatsområde samarbejdet om utilsigtede hændelser.

Den kommende sundhedsaftalerunde kommer til at løbe over det næste halvandet år og forventes færdigt i januar 2011.

 

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget blev på møde den 5. maj 2009 orienteret om revideret udkast til vejledning og bekendtgørelse for de kommende sundhedsaftaler 2010.

Sundhedsstyrelsen har nu haft revideret udkast til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og udkast til revideret bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring. Vejledning og bekendtgørelse er vedlagt som bilag.

Bekendtgørelsen er stort set uændret, men samler sundhedsaftalernes indsatsområder om indlæggelse og udskrivning, og indfører som nyt indsatsområde samarbejdet om utilsigtede hændelser.

Vejledningen lægger op til bredere rammer for sundhedskoordinationsudvalgets virke fremover. Endvidere lægger vejledningen op til en betydelig lempelse af formkravene i sundhedsaftalerne.

Region, kommuner og praksis vil i efteråret 2009 påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af administrative bidrag til de nye grundaftaler. De samlede sundhedsaftaler forventes færdige november/december 2010 og klar til indsendelse til Sundhedsstyrelsens godkendelse i januar 2011. Tids- og procesplan er vedlagt som bilag.


Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

2.      Sundhedsplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

09/7039

Sagsfremstilling

Sundhedsloven anfører, at regionsrådet skal udarbejde en "samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet". Det fremgår af lovbemærkningerne, at planen bl.a. bør indeholde en samlet beskrivelse af regionens sundhedsindsats, sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren.

Der har ikke hidtil været udarbejdet en samlet plan for sundhedsområdet i Region Syddanmark, men der er lavet en række delplaner på alle væsentlige områder. Det drejer sig om akut/gennemførelsesplan, praksisplan, sundhedsaftaler, sundhedsberedskabs- og præhospitalplan, psykiatriplan m.v.

Når denne tilgang blev valgt - frem for at starte med en overordnet plan - skyldtes det, at der ved regionens etablering var et påtrængende behov for planlægning af en række delområder.

Region Syddanmark har således via disse delplaner, som alle har været til høring i Sundhedsstyrelsen, lavet det nødvendige forarbejde til en sundhedsplan.

Nærværende udkast til sundhedsplan for Region Syddanmark præsenterer en samlet fremstilling af planlægningen på sundhedsområdet i form af et resumé af de allerede vedtagne planer. I afsnit 9 i Sundhedsplan for Region Syddanmark kan findes en oversigt over planer på sundhedsområdet. Bilagene til sundhedsplanen findes via nedenstående link:

http://www.fremtidenssygehuse.dk/wm284771

Ifølge sundhedsloven skal sundhedskoordinationsudvalget vurdere udkast til regionens sundhedsplan og kan i den forbindelse fremkomme med anbefalinger til, hvordan planen kan fremme sammenhæng mellem indsatsen på sygehuse i praksissektor og kommuner.

Regionsrådet tiltrådte den 22. juni 2009 procesplan vedr. sundhedsplanen for Region Syddanmark, jf. nedenstående oversigt. 

Tidsplan vedr. sundhedsplan for Region Syddanmark

13-08-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

26-08-2009

Behandling i forretningsudvalget

28-09-2009

Behandling i regionsrådet

02-10-2009 - 06-11-2009

Høring hos Sundhedsstyrelsen og hos sundhedskoordinationsudvalget

02-12-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

09-12-2009

Behandling i forretningsudvalget

21-12-2009

Beslutning i regionsrådet

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har på møde den 13. august, haft sundhedsplanen på dagsorden.
Før behandlingen i forretningsudvalget, har det særlige udvalg foreslået, der indarbejdes justeringer/supplerende tekst ang. bl.a. patientuddannelse, patientrettigheder, uddannelse, den smertebehandlende indsats. Derudover bør der ske en justering/redigering af 3. afsnit, side 28.

Disse emner vil blive tilføjet, og det særlige udvalg på sundhedsområdet vil på møde den 2. september få forelagt sundhedsplanen på ny. Forretningsudvalget behandler derfor først sagen på mødet den 16. september. Derudover følges ovenstående procesplan.

Efter godkendelse i regionsrådet vil sundhedsplanen blive sendt i høring hos både Sundhedsstyrelsen og sundhedskoordinationsudvalget i oktober måned.

Indstilling

Til Orientering.

Udvalget

Til orientering.

Formandsskabet vurderer om Sundhedskoordinationsudvalget skal indkaldes i forbindelse med høring.

Bilag:

 

 

 

3.      Sundhedsprofiler

Sagsnr:

09/6647

Resumé

Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, samt Finansministeriet har den 23. januar 2009 indgået aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner.

Hver af de fem regioner skal gennemføre indsamlingen af sundhedsprofiler baseret på et obligatorisk standardspørgeskema med 51 spørgsmål, med mulighed for at indkludere regionalspecifikke spørgsmål.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget blev på møde den 5. maj. 2009 orienteret om at Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, samt Finansministeriet har indgået aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner.

Baggrunden for at gennemføre nationale sundhedsprofiler er, at der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer nationalt sammenlignelige oplysninger vedrørende folkesundheden i de enkelte kommuner, hvilket der på flere niveauer kan registreres et behov for. Aftalen om sundhedsprofiler vedlægges som bilag.

Hver af de fem regioner skal gennemføre indsamlingen af sundhedsprofiler baseret på et obligatorisk standardspørgeskema med 51 spørgsmål. Der er mulighed for at inkludere et begrænset antal specifikke tillægsspørgsmål i det omfang, der er behov for at sætte fokus på særlige lokalkommunale problemstillinger eller indsatsområder.

Udgiften ved sådanne spørgsmål vil ikke blive en del af regionens budget for undersøgelsen og skal derfor betales af kommunerne. Eventuelle ekstra spørgsmål vil blive udviklet i samarbejde mellem regionen og kommunerne.

Region Syddanmark foreslår at Statens Institut for Folkesundhed (SIF) inddrages i den konkrete gennemførelse af opgaven for at sikre fornødent know-how i denne første undersøgelsesrunde. SIF har i en årrække gennemført de tilsvarende sundheds- og sygelighedsundersøgelser på landsplan.

SIF foreslås således tildelt opgaverne vedrørende kvalitetssikring, analyse og afrapportering af det fælles regionale profilresultat. Regionens ansvar vil dermed omfatte styring af opgaven, indledende involvering og dialog med kommunerne om bl.a. kommunale tillægsspørgsmål, den praktiske dataindsamling samt opfølgende rådgivning af kommunerne om at bringe data i anvendelse.

SIFs arbejde kommer til at foregå i et tæt samarbejde med regionens medarbejdere, ligesom undersøgelsen vil blive gennemført i henhold til de aftaler, der allerede er indgået mellem Staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening og i henhold til de aftaler der senere måtte blive indgået.

Der sigtes mod at udsende spørgeskemaer til første sundhedsprofilundersøgelse i februar 2010 og den endelige rapport skal være trykt ultimo 2011.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

4.      Udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler

Sagsnr:

08/11877

Resumé

Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nu udmeldt en udmøntningsplan for midlerne og har udsendt brev vedr. indkaldelse af ansøgninger til kronikerpuljemidlerne.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget blev på møde den 11. marts 2009 orienteret om grundlaget for udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler. Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge.

Den forstærkede indsats skal bidrage til, at kroniske patienter får et sundere og bedre liv med sygdom, samtidig med at indsatsen vil kunne aflaste de specialiserede ressourcer i sygehusvæsenet.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nu udmeldt en udmøntningsplan for de indsatser og initiativer, der ønskes støttet gennem puljemidlerne og hvordan dokumentation og opfølgning skal ske. Endvidere er der er udsendt brev vedr. indkaldelse af ansøgninger til kronikerpuljemidlerne - ansøgningsfristen er 1. oktober. Udmøntningsplan samt brev er vedlagt som bilag.

Af udmøntningsplanen og brevet vedrørende indkaldelse af ansøgninger til kronikerpuljemidlerne, fremgår det bl.a., at regionen skal indsende én samlet ansøgning til hver af to puljer, den ene omhandlende forløbsprogrammer, den anden patientundervisning og egenomsorg.

Region Syddanmark kan i de to puljer søge om op til 20 mio., hhv. 8 mio. kr. årligt i de næste 3 år. Region og kommuner kan søge til koordinerede formål, men tilsyneladende ikke som fælles ansøgninger.

De indsatser og initiativer, der ønskes støttet gennem puljemidlerne er i korte træk sikring af opgavedeling, henvisning mv., koordination for sårbare patienter, minimering af uhensigtsmæssige sygehuskontakter, videndeling mellem sektorerne, kompetenceudvikling i primærsektor, it-understøttelse af forløb, kvalitet og koordinering af patientuddannelser i både region og kommuner, samt fremme af egenbehandling.

Der vil på mødet blive mundtlig orienteret om, hvordan arbejdet med ansøgningerne gribes an, herunder hvordan ansøgninger om fælles indsatser mellem region og kommuner koordineres.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

5.      Brev fra Diabetesforeningen vedr. udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler

Sagsnr:

08/11877

Resumé

Diabetesforeningen har i forbindelse med udmeldelsen om udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler, henvendt sig til Sundhedskoordinationsudvalget med opfordring til, at regionen faciliterer en proces, hvor der søges midler til projekter med fokus på diabetesområdet.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udmeldt en udmøntningsplan for de indsatser og initiativer, der ønskes støttet gennem puljemidlerne og hvordan dokumentation og opfølgning skal ske.

Diabetesforeningen har i den forbindelse henvendt sig til Sundhedskoordinationsudvalget med opfordring til, at regionen faciliterer en proces, hvor der søges midler til projekter med fokus på diabetesområdet. Brev fra diabetesforeningen er vedlagt som bilag. Udkast til svar fra Sundhedskoordinationsudvalget fremlægges på mødet.

Indstilling

Til orientering og godkendelse af svarbrev.

Udvalget

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte udkast til svarbrev.

Bilag:

 

 

 

 

6.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i udvalget afholdes tirsdag den 22. december 2009 fra kl. 16.00.

 

 

 

7.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Afdelingschef Anette Bækgaard Jacobsen orienterede om behandlingstilbud til selvmordstruede børn og unge.

Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed og Omsorg, opfordrede til at der udarbejdes forløbsprogrammer for depression.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 18-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring