Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis og samarbejde med kommuner - referat 01.09.2009

Mødedato:
01-09-2009 Kl. 15:00 - Kl. 16:00

Mødested:
Jacobi Lægerne Ringkøbingvej 38, 6800 Varde - Frokoststuen

Medlemmer:
Bo Libergren, V, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Ole Jacobsen, C, Sarah Nørris Christensen, Ø, Thyge Nielsen, V

Afbud:
Bent Krogh Petersen, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Ole Jacobsen, C, Sarah Nørris Christensen, Ø

 

 

Dagsorden

 1. Besøg på lægeklinik i Varde
 2. Udmøntning af puljemidler til en styrket indsats for kronisk syge
 3. Sundhedsprofiler
 4. Næste møde
 5. Eventuelt

 

 

1.      Besøg på lægeklinik i Varde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg skal besøge lægeklinikken Jacobi Lægerne i Varde. Der vil blive orienteret om klinikken, som er en kompagniskabspraksis med 4 ejere. 

Udvalget

Kenneth Damgaard og Michael Christensen orienterede om lægeklinikken, som har 4 læger, 4 sekretærer, 2 sygeplejersker og ca. 6000 patienter tilknyttet.

 

 

2.      Udmøntning af puljemidler til en styrket indsats for kronisk syge

Sagsnr:

08/11877

Resumé

Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har 10. juli 2009 indkaldt ansøgninger til kronikerpuljemidlerne.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner blev på møde den 5. marts 2009 orienteret om grundlaget for udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler.

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge. Den forstærkede indsats skal bidrage til, at kroniske patienter får et sundere og bedre liv med sygdom, samtidig med at indsatsen vil kunne aflaste de specialiserede ressourcer i sygehusvæsenet.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nu endeligt udmeldt en udmøntningsplan for de indsatser og initiativer, der ønskes støttet gennem puljemidlerne og hvordan dokumentation og opfølgning skal ske. Endvidere er der 10. juli 2009 udsendt brev vedr. indkaldelse af ansøgninger til kronikerpuljemidlerne - ansøgningsfristen er 1. oktober. Indkaldelsesbrev er vedlagt som bilag.

De indsatser og initiativer, der ønskes støttet gennem puljemidlerne er i korte træk sikring af opgavedeling, henvisning mv., koordination for sårbare patienter, minimering af uhensigtsmæssige sygehuskontakter, videndeling mellem sektorerne, kompetenceudvikling i primærsektor, it-understøttelse af forløb, kvalitet og koordinering af patientuddannelser i både region og kommuner, samt fremme af egenbehandling.

Af ministeriets indkaldelse af ansøgninger til kronikerpuljemidlerne fremgår det bl.a., at regionen skal indsende én samlet ansøgning til hver af de to puljer, den ene omhandlende forløbsprogrammer, den anden patientundervisning og egenomsorg. Region Syddanmark kan i de to puljer søge om op til 20 mio., hhv. 8 mio. kr. årligt i de næste 3 år. Region og kommuner kan søge til koordinerede formål, men ikke som fælles ansøgninger. Det er på administrativt niveau aftalt, at regionen generelt orienterer kommunerne om regionens ansøgningsproces. For projektforslag, som har berøring med kommunerne orienteres kommunerne så tidligt som muligt og samtidig inddrages kommunerne i drøftelser af tværsektorielle projektforslag via de lokale samordningsfora.

Region Syddanmarks ansøgningsmateriale bygger på den vedtagne tværsektorielle strategi «Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark» samt det igangværende arbejde med udmøntning af strategien i forløbsprogrammer for henholdsvis diabetes, hjertesygdom, KOL og ryg-området.

Sundhedsstaben har igangsat arbejdet med udformning af projektforslag inden for såvel tværgående initiativer, herunder it-løsninger, samt på praksisområdet og sygehusområdet. Projektforslagene omfatter bl.a.:

 • Fælles kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale i kommunerne, almen praksis og på sygehus. Formålet er at styrke personalets viden om og brug af værktøjer i arbejdet med kronisk sygdom
 • IT-udvikling gennem etablering af kronikerportal på VisInfoSyd, udvikling af telemedicinsk understøttelse af egenbehandling og udvikling af kommunikationsstandarder for kronikere.
 • Udvikling af rammerne for forløbskoordination på sygehuse og i kommunerne
 • Udvikling af almen praksis gennem udvikling og afprøvning af en række nye roller og arbejdsmåder i den enkelte praksis, bl.a. udvikling af Patientens Plan, den proaktive praksis, lægen som organisatorisk tovholder på patientforløb og rollen som kronikermedarbejder.

 

Sygehusene er anmodet om at indsende projektforslag inden for rammerne:

 • Udredning og behandling
 • Støtte til egenbehandling
 • Vejledning til praksis og primærsektor
 • Forløbskoordination
 • Specialiseret patientuddannelse


Herudover er sygehusene anmodet om at indgå i dialog med kommunerne om mulighederne for gennemførelse af fælles projekter.

Et notat med uddybning af ovenstående vil blive eftersendt, og notatet vil løbende blive uddybet, således at forretningsudvalg og regionsråd vil kunne tage stilling på et grundlag tæt på den endelige ansøgning.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommunerne anbefaler over for regionsrådet,

 • at regionens ansøgninger til kronikerpuljerne udformes på grundlag af oversigtsnotatet af 27. august 2009 med eventuelle uddybninger og
 • at ansøgningerne afsendes administrativt med forbehold for regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Udvalget

De tilstedeværende medlemmer af det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

3.      Sundhedsprofiler

Sagsnr:

09/6647

Resumé

Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, samt Finansministeriet har indgået aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner.

Hver af de fem regioner skal gennemføre indsamlingen af sundhedsprofiler baseret på et obligatorisk standardspørgeskema med 51 spørgsmål, med mulighed for at inkludere regionalspecifikke spørgsmål.

Sagsfremstilling

Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, samt Finansministeriet har den 23. januar 2009 indgået aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner.

Baggrunden for at gennemføre nationale sundhedsprofiler er, at der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer nationalt sammenlignelige oplysninger vedrørende folkesundheden i de enkelte kommuner, hvilket der på flere niveauer kan registreres et behov for. Aftalen om sundhedsprofiler vedlægges som bilag.

Hver af de fem regioner skal gennemføre indsamlingen af sundhedsprofiler baseret på et obligatorisk standardspørgeskema med 51 spørgsmål. Standardspørgeskemaet vedlægges som bilag. Der er mulighed for at inkludere et begrænset antal specifikke tillægsspørgsmål i det omfang, der er behov for at sætte fokus på særlige lokalkommunale problemstillinger eller indsatsområder.

Udgiften ved sådanne spørgsmål vil ikke blive en del af regionens budget for undersøgelsen og skal derfor betales af kommunerne. Eventuelle ekstra spørgsmål vil blive udviklet i samarbejde mellem regionen og kommunerne.

Region Syddanmark foreslår at Statens Institut for Folkesundhed (SIF) inddrages i den konkrete gennemførelse af opgaven for at sikre fornødent know-how i denne første undersøgelsesrunde. SIF har i en årrække gennemført de tilsvarende sundheds- og sygelighedsundersøgelser på landsplan.

SIF foreslås således tildelt opgaverne vedrørende kvalitetssikring, analyse og afrapportering af det fælles regionale profilresultat. Regionens ansvar vil dermed omfatte styring af opgaven, indledende involvering og dialog med kommunerne om bl.a. kommunale tillægsspørgsmål, den praktiske dataindsamling samt opfølgende rådgivning af kommunerne om at bringe data i anvendelse.

SIFs arbejde kommer til at foregå i et tæt samarbejde med regionens medarbejdere, ligesom undersøgelsen vil blive gennemført i henhold til de aftaler, der allerede er indgået mellem Staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening og i henhold til de aftaler der senere måtte blive indgået.

Der sigtes mod at udsende spørgeskemaer til første sundhedsprofilundersøgelse i februar 2010 og den endelige rapport skal være trykt ultimo 2011.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

09/5

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg er den 19. oktober 2009 kl. 15.00 i en lægepraksis i Flensborg.

Udvalget

-

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

09/5

Udvalget

-


Siden er sidst opdateret 26-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring